فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی - سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 68، تابستان 1392)
 • سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 68، تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حیدر مختاری*، محمدرضا داورپناه، محمدرضا آهنچیان صفحات 1-22
  باورهای افراد در خصوص دانش و دانستن (باورهای معرفتی) در آموزش آنان نقش دارد و عوامل مختلفی بر شکل گیری و توسعه این باورها اثرگذارند. هدف این پژوهش بررسی ابعاد و سطوح باورهای معرفتی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بر حسب متغیرهای جنسیت، حوزه تحصیلی و دوره تحصیلی بود. این تحقیق کاربردی و از نظر روش پیمایشی و از نظر نوع توصیفی بود. 364 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی در سال تحصیلی90-1389 انتخاب شدند و پرسشنامه «فهرست باورهای معرفتی» را تکمیل کردند. روایی این پرسشنامه بر حسب نظر متخصصان تایید شد. پایایی این پرسشنامه هم بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر 79/0 بود. از روش های آمار توصیفی و تحلیلی برای تلخیص داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها مبین تفاوت معنادار در ابعاد مختلف باورهای معرفتی دانشجویان با همدیگر، تفاوت معنادار بین باورهای معرفتی آنان برحسب متغیرهای جنسیت و رشته تحصیلی و تفاوت معنادار در سطوح این باورها بود. نظام آموزش عالی باید با اتخاذ روش های یادگیری فعال، باورهای معرفتی را در ساختار برنامه های درسی دانشگاهی وارد و این باورها را در فراگیران تقویت کند.
  کلیدواژگان: معرفتی، معرفت شناسی، دانشجویان، دانشگاه فردوسی مشهد
 • مرتضی کرمی*، منصوره ایران نژاد، زهرا جعفری کرفستانی صفحات 23-48
  فناوری های معاصر و در حال ظهور به امری عادی در تمام جنبه های زندگی تبدیل شده اند. این فناوری ها در بسیاری از جنبه های فعالیتهای روزمره ما تغییراتی را به همراه داشته اند. تعلیم و تربیت نیز با پیشرفتهای نوآورانه معاصر در حوزه فناوری با تغییرات و بهبودهای عمده ای روبه رو بوده است. بررسی وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب کاربرد فناوری اطلاعات در نظام آموزشی دانشگاه هدف پژوهش حاضر بود. علاوه بر این، عوامل اصلی ایجاد کننده فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب از نظر اعضای هیئت علمی و دانشجویان بررسی شد. پژوهش از نوع کاربردی و روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه مازندران بودند. با استفاده از جدول مورگان و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 128 عضو هیئت علمی و 400 دانشجو انتخاب شدند. ابزارهای متنوعی شامل پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه و تحلیل اسناد برای گردآوری داده به کار گرفته شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش روایی محتوایی و برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفا (80/0) استفاده شد. از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه-ای) به منظور تحلیل کمی و روش تحلیل محتوا برای تحلیل کیفی استفاده شد. نتایج نشان داد که دانشجویان به مقدار کم و اعضای هیئت علمی به مقدار متوسطی از فناوری اطلاعات استفاده می کنند. اما دو گروه نگرش بسیار مثبتی به فناوری اطلاعات داشتند و مهارت خود در استفاده از آن را متوسط ارزیابی کردند. وضعیت مطلوب به زعم اعضای هیئت علمی و دانشجویان شامل ورود جدی فناوری اطلاعات به فرایند آموزش و تدریس و ارزشیابی آموزشی، آموزش سواد اطلاعاتی، وجود داشتن کتابخانه بر خط و بهبود زیرساختها به ویژه سرعت اینترنت بود. آنها چالش های اصلی در جهت تحقق وضعیت مطلوب را نبود مهارت کافی در عضو هیئت علمی و دانشجو در استفاده از فناوری اطلاعات، سیاستهای آموزشی موجود و مشکلات مالی، مدیریتی، زیرساختی و فرهنگی می دانستند.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، آموزش عالی، وضعیت مطلوب، چالشها
 • یعقوب انتظاری*، حسن محجوب صفحات 49-68
  تحلیلهای نظری و شواهد تجربی حکایت از آن دارند که نظام فعلی تامین مالی آموزش عالی در کشور ایران و سازکار پرداخت یارانه به آن توسط دولت چندان مطلوب نیست و نیازمند بازاندیشی و بازآفرینی است. اما نظام و سازکار مطلوب چیست و چه نظام و سازکاری برای نظام آموزش عالی ایران مناسب است؟ هدف مقاله حاضر پاسخ به این سوالها و پیشنهاد نظام و سازکار مناسب برای کشور ایران است. برای دستیابی به هدف یاد شده، ابتدا نظامها و سازکارهای مختلف تامین مالی و معیارهای نیکویی آنها از طریق فراتحلیل کیفی شناسایی شده است؛ آن گاه در چارچوب نظامهای مختلف تامین مالی، ده سازکار بر اساس شش معیار نیکویی با استفاده از روش«فرایند تحلیل سلسله مراتبی» ارزیابی شده اند. نتایج ارزیابی نشان می دهد که بهترین سازکار تخصیص منابع مالی به آموزش عالی در دنیا، پرداخت وام مشروط بر درآمد به دانشجویان در چارچوب بازار خدمات آموزش عالی است. در پایان مقاله بر اساس نظام بازار و سازکار یادشده، روش مناسب پرداخت یارانه به آموزش عالی در کشور ایران ارائه شده است.
  کلیدواژگان: سازکارهای تامین مالی آموزش عالی، نظامهای تامین مالی آموزش عالی، الگوهای تامین مالی آموزش عالی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • امیررضا کنجکاو منفرد*، سعید سعیدا اردکانی، سید محمد طباطبایی نسب، سید محمود زنجیرچی صفحات 69-90
  شناساندن زیرساختهای لازم برای مدیریت موثر دانش و ایجاد نوآوری در دانشگاه ها از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین، در این پژوهش تلاش شده است تا اثر ابعاد زیرساختی مدیریت دانش بر نوآوری بررسی شود. بدین منظور، پس از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان ابعاد زیرساختی مدیریت دانش شناسایی و تحلیل عاملی شدند. در نهایت، اثر هریک از این ابعاد بر نوآوری فنی و اجرایی بررسی شد. روش پژوهش همبستگی- علی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری شامل 344 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد و تعداد نمونه 163 نفر بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ (969/0) و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی بررسی شد. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل همبستگی و مدلیابی معادله ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد زیرساختی مدیریت دانش و نوآوری فنی و اجرایی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، یافته های به دست آمده از مدلیابی معادله ساختاری نشان داد که از بین ابعاد زیرساختی، بعد فناوری و ساختار بیشترین تاثیر را بر توسعه نوآوری دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، نوآوری فنی، نوآوری اجرایی، دانشگاه یزد
 • حسین کارشکی*، سمیه بهمن آبادی صفحات 91-114
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها در این زمینه انجام شد. روش پژوهش از نوع ارزشیابی بود و برای ساخت پرسشنامه از روش تحلیل عاملی استفاده شد. نمونه شامل 300 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد بود که از بین شش دانشکده به شیوه نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی (RSE) بی اسچک، بی شاب و گارسیا و پرسشنامه علاقه به اجرای پژوهش (IRQ) بی اسچک و بی شاب بود که به طور همزمان اجرا شد. روایی محتوایی با استفاده از نظر متخصصان و روایی سازه ای با استفاده از تحلیل عاملی تایید شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش عامل یابی عناصر اصلی نشان داد که چهار عامل قابل استخراج است و 65/0 از واریانس خودکارآمدی پژوهشی را تبیین می کند. یافته مربوط به روایی همگرا ضریب همبستگی 44/0 بین پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی و علاقه مندی به اجرای پژوهش را نشان داد. همبستگی درونی ضریب آلفای بالایی را هم برای خودکارآمدی پژوهشی کلی (97/0) و هم برای عاملها (از 75/0 تا 95/0) نشان داد. نتایج ارزشیابی از مولفه های خودکارآمدی پژوهشی نشان داد که دانشجویان در برخی مهارتها همچون نمره کلی خودکارآمدی پژوهشی، انجام دادن وظایف اولیه پژوهشی و توانایی همکاری در پژوهش از توانایی متوسط و در مهارتهای توانایی اجرای پژوهش و توانایی تحلیل و ارائه نتایج پژوهش از توانایی بالایی برخوردارند. همچنین، بین مولفه های خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تفاوت معناداری مشاهده شد. بین دانشجویان دانشکده های مختلف از نظر توانایی ادای وظایف اولیه پژوهش، اجرای پژوهش و توانایی تحلیل و ارائه نتایج پژوهش تفاوت معنا داری وجود داشت. لازم است در خصوص افزایش مهارتهایی همچون همکاری در پژوهش و ادای وظایف اولیه پژوهش، سیاستگذاری و آموزشهایی صورت گیرد. همچنین، توصیه می شود از مقیاس خودکارآمدی پژوهشی رواسازی شده برای سنجش میزان خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان استفاده شود.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، خودکارآمدی، پژوهش، رواسازی و دانشجو
 • عنایت عباسی *، سید یوسف حجازی، هوشنگ ایروانی صفحات 115-139
  در دنیای در حال تغییر کنونی موسسات آموزشی نیز همانند سایر سازمانها باید یاد بگیرند و از این یادگیری برای بهبود فرایندهای کاری و عملکرد خود استفاده کنند. این پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل نقش مولفه های زمینه ای (آرمان مشترک، تفکر سیستمی، فرهنگ سازمانی یادگیرنده، ساختار سازمانی منعطف، توسعه قابلیتهای شخصی و حرفه ای و رهبری تحول آفرین) و فرایندی (یادگیری سازمانی آموزشی) در ارتقای عملکرد دانشکده های کشاورزی (مولفه عملکردی) و تبدیل آنها به سازمان های یادگیرنده انجام شده است. پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشکده های کشاورزی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. نمونه های مورد مطالعه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 329 نفر بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای و با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از متخصصان تایید و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای بخشهای مختلف پرسشنامه بین 79/0 تا 95/0 محاسبه شد. به-منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و روش حداکثر درست نمایی استفاده و برای این منظور نرم افزار Lisrel، 8.50 به کار گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از وجود داشتن رابطه مثبت و معنادار بین چهار مولفه زمینه ای (آرمان مشترک، فرهنگ سازمانی یادگیرنده، ساختار سازمانی منعطف و رهبری تحول آفرین) و مولفه فرایندی است. مجموع این چهار مولفه حدود 90 درصد از تغییرات واریانس متغیر فرایندی را تبیین کردند. همچنین، بین مولفه فرایندی و عملکردی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که حدود 42 درصد از تغییرات واریانس عملکرد دانشکده های کشاورزی به وسیله مولفه فرایندی تبیین می شود.
  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده، دانشکده کشاورزی، معادلات ساختاری
 • محمد اسدبگی*، ابوالقاسم نادری، یعقوب انتظاری صفحات 141-160
  طبق نظریه سرمایه انسانی افراد وقتی در آموزش عالی سرمایه گذاری می کنند که دارای بازدهی مناسبی باشد و در میان رشته های متنوع علمی و فنی در رشته هایی سرمایه گذاری می کنند که بالاترین بازدهی را داشته باشد. ارزیابی آنها از بازدهی یک نوع ارزیابی آینده نگرانه و ادراکی است. هدف این پژوهش تحلیل رفتار اقتصادی دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از تحصیل در رشته های منتخب بود. روش پژوهش از نوع کابردی بود و به روش توصیفی انجام شد. جامعه آماری تمام دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در سال1390 (8046 نفر) بودند که از میان آنها نمونه های طبقه ای به حجم 614 نفر انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه بازمحقق ساخته جمع آوری شد. برای محاسبه نرخ بازدهی مورد انتظار از روش تحلیل هزینه- فایده استفاده شد. نتایج محاسبات نشان داد که نرخهای بازده مورد انتظار دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی و روانشناسی و علوم تربیتی قابل توجه است و آنها ارزیابی ادراکی خود از بازدهی را در تصمیم به ادامه تحصیل و انتخاب رشته تحصیلی در نظر می گیرند.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری آموزش، سرمایه انسانی، بازدهی آموزش عالی، نرخ بازده مورد انتظار
 • علی اکبر سلیمانیان*، حمید درودی، زینب گل پیچ صفحات 161-175
  در مفهوم رشد شغلی رهنمودهای مهمی برای انتخاب شغل و اشتغال، که یکی از مهم ترین عوامل موثر در رشد هویت است، وجود دارد. هدف این پژوهش پیش بینی رشد شغلی بر اساس سبک های هویت (مدل برزونسکی) در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر بجنورد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر بجنورد در سال تحصیلی 91-1390 بودند. نمونه پژوهش شامل 500 نفر دانشجو (217 نفر زن و 283 مرد) بود که از طریق نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک هویت با ضرایب آلفای کرونباخ بین 65/0 تا 68/0 و فرم کوتاه پرسشنامه رشد شغلی با ضریب بازآزمایی 75/0 برای قسمت اول و 81/0 برای قسمت دوم بود. برای تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش علاوه بر روش های آمار توصیفی از آزمونهای کلموگروف- اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین سبک هویت اطلاعاتی و رشد شغلی ارتباط آماری مثبت و معنادار و بین سبک هویت سردرگم و رشد شغلی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی پیش بینی کننده مثبت و معناداری برای رشد شغلی محسوب می شود. در تبیین نتایج پژوهش حاضر می توان به ویژگی های مشابه سبک هویت اطلاعاتی و فرایند انتخاب شغل اشاره کرد.
  کلیدواژگان: رشد شغلی، سبک های هویت، دانشجویان
|
 • Dr. Heidar Mokhtari*, Dr. Mohammad Reza Davar Panah, Dr. Mohammad Reza Ahanchian Pages 1-22
  People’s beliefs on knowledge and knowing (epistemic beliefs) have a role in their education. Various factors affect the formation and development of these beliefs. The aim of this research was to investigate the students'' epistemic belief dimensions and levels in relation to their gender، majors and educational levels in Ferdowsi University. A descriptive survey method was chosen for this study. By using stratified random sampling method، a sample of 364 students was randomly selected from Ferdowesi University students’ population during the 210-2011 academic year. Students completed the «Epistemic Beliefs Inventory» (EBI). The validity of EBI was confirmed by specialists. Using Cronbach’s alpha coefficient، the reliability of the questionnaire was (α=0. 79). A descriptive and analytical statistic methods were applied for summarizing data and testing the hypotheses. The results showed a significant differences in students'' various epistemic belief، students’ gender، majors، and their epistemic belief levels. Higher education needs to incorporate epistemic beliefs in its curriculum structure and active learning methods and reinforce students’ epistemic beliefs.
  Keywords: Epistemic Beliefs, Epistemology, Academic Students, Ferdowsi University of Mashhad
 • Dr. Morteza Karami*, Mansooreh Irannezhad, Zahra Jafari Karafestani Pages 23-48
  Current and emerging technologies have become commonplace entities in all aspects of life. They have forced changes in many aspects of our everyday activities. Education has been impacted by significant contemporary and innovative advances in technology. The aim of this article was to report the results of an investigation in which the use of new learning technologies in higher education is explored. An applied-descriptive research method was chosen for this study. The population of this study was students and faculty members in Mazandaran University. Using Morgan table and stratified random sampling، 128 faculty members and 400 students were selected. A verity of tools such as questionnaires، observations، interviews and document analysis were used for data collection. Content validity was used to determine the validity of questionnaires and the alpha coefficient was used to measure the reliability. The coefficient alpha in different parts of both questionnaires was calculated above. 80. Both quantitative and qualitative analyses were used. The results showed that observations have shown that the amount of utilization of computer technology by students and faculty members is low، but the two groups had a very positive attitude towards information technology and they assessed their skills average. Desired situation in professors and students view included improvements infrastructures such as internet speed، wireless network، elimination of filtering، increasing educational facilities like computers and laptops، providing online information resources and digital libraries. Infrastructural، financial، management، educational policies and skill obstacles are the most basic barriers that both students and professors emphasized.
  Keywords: Information Technology, Higher Education, Current Status, Challenges
 • Dr. Yaghoub Entezari*, Hassan Mahjub Pages 49-68
  Theoretical and empirical analysis shows that current mechanism of financing higher education in Iran isn’t appropriate and satisfactory and needs some rethinking and reformation. What are the desirable system and mechanism? What type of system and mechanism are appropriate? The purpose of this study is to answer these questions and recommend a proper system of financing and allocation mechanism. To achieve these goals، first، by using Meta-analysis different allocation mechanisms and their suitability criterion were identified. Then in the framework of different financial systems 6 criteria and 10 mechanisms were assessed by AHP technique. The evaluation result showed that Income Contingent Loans is the best mechanism for financing higher education in the world. At the end، based on the market and above mechanism، an appropriate method of financing Iranian higher education is recommended for Iran.
  Keywords: Funding Mechanism of Higher Education, Higher Education Subsidies, Models of Financing Higher Education, Analytic Hierarchy Process (AHP)
 • Amirreza Konjkave Monfared *, Dr. Saeide Saeida Ardekani, Dr. Seyed Pages 69-90
  Identifying essential infrastructures for effective knowledge management and innovation in universities is vital. Therefore، this study attempted to examine the effect of infrastructural dimensions of knowledge management on innovation. According to the research literature and expert opinions، the infrastructural dimensions of knowledge management are identified، and the effect of these factors on technical and administrative innovation are evaluated. This study is a casual-corelational survey. The statistical population of this study consists of 344 faculty members of Yazd University and a total of 163 individuals were selected as a sample. Reliability was examined by Cronbach''s alpha (0. 969) and its validity was examined using factor analysis. Correlation analysis and Structural Equation Modeling were used for data analysis. The results showed that there is a significant relationship between dimensions of knowledge management and technical and administrative innovations. Additionally، Structural Equation Modeling results showed that among infrastructures dimensions، the technology and structural dimensions have the most effect on the development of innovation.
  Keywords: Knowledge Management, Technical Innovation, Administrative Innovation, Yazd University
 • Dr. Hossein Kareshki*, Somaye Bahmanabadi Pages 91-114
  The purpose of this study was to evaluate research self–efficacy among students and assess their strengths and weaknesses in this area. The research method was evaluation and factor analysis was used to evaluate factor structure of the questionnaire. The sample included 300 graduate students in Ferdowsi University who were selected from the six faculties by quota sampling method. In this study the Research Self Efficacy scale (RSE) that was developed by Bieschke، Bishop & Garcia and Interest in the Research Questionnaire (IRQ) that was developed by Bieschke and Bishop were used to gather data. The content validity was confirmed by review of experts and construct validity was confirmed by factor analysis. The results of exploratory factor analysis through the principal component showed that، four factors are extracted and this factors explained 65% of the variance of research self-efficacy. The convergent validity showed that، there is a correlation between research self- efficacy questionnaire and interest in the research questionnaire (r=0. 44). Internal consistency showed that، there are high alpha coefficients for both the overall research self- efficacy (0. 97) and for factors (from 0. 75 to 0. 95). The results of evaluation of research self-efficacy components showed that، students have a high ability in some skills such as: Research self-efficacy scores، doing early tasks of research، the cooperation ability in research، ability to perform research and analysis and presentation of results. Furthermore، there was a significant difference between students'' research self-efficacy components. There was significant difference in term of ability in doing early task of research، administrating research and analyzing data and present ting the results، among students in different faculties as well. It is necessary to formulate policies and provide the training to increase skills such as cooperation in research and doing early tasks of research. Moreover، it is recommended to use the research self- efficacy scale to measure the level of research self- efficacy of students.
  Keywords: Evaluation, Self Efficacy, Research, Validation, Students
 • Dr. Enayat Abbasi *, Dr. Sayyed Yusef Hejazi, Dr. Hooshang Irvani Pages 115-139
  In current changing world، the educational institutions، like other organizations، should learn and use this learning for improving their work process and performance. This study analyzed the role of contextual components (shared vision، system thinking، learning organizational culture، flexible structure، personal mastery and professional development and transformational leadership) and process component (educational organizational learning) in promoting agricultural faculties’ performance (performance component) to become learning organizations. Research method was correlation using survey method. The population consisted of all full- time faculty members of public Agricultural Faculties affiliated to the Ministry of Science، Research and Technology (MSRT). Using the Krejcie and Morgan table and multi-stage stratified sampling with proportionate attribution، 329 faculty members were selected as a sample. Questionnaire was the main tool for data collection، which was validated by a panel of experts and the reliability was gained through a pilot study with Cronach’s Alpha coefficient between 0. 79 to 0. 95. Structural Equation Modeling (SEM)، maximum likelihood method، and Lisrel 8. 50 software used for analyzing data. Research findings indicated that four contextual components (shared vision، learning organizational culture، flexible structure and transformational leadership) and process component were significantly correlated. These components could explain 90 percent of the process component variance. Furthermore، the process component and performance component were strongly related and the process component could explain 42 percent of the performance component variance.
  Keywords: Organizational Learning, Learning Organization, Agricultural Faculties, Structural Equations, Iran
 • Mohammad Asadbigy *, Dr. Abolghasem Naderi, Dr. Yaghoub Entezari Pages 141-160
  According to human capital theory، individuals invest in higher education when it has appropriate return rate. They invest in scientific and technical disciplines that have higher return rate among variety of disciplinary. Their evaluation of financial return is a kind of forward-looking and cognitive. The purpose of this research was to analyze economic behavior of students in colleges of engineering، and education and psychology at University of Tehran. A descriptive research method was used. The population of study was all students in colleges of engineering and education and psychology at University of Tehran in 2011 (N=8046). The sample of study consisted of 614 students who were selected using classified sampling method. Data were collected using a researcher made open-ended questionnaire. Cost - Benefit Analysis technique was used for calculating the expected rate of returns. Calculations results showed that student expectations of higher education return are remarkable and they consider cognitive evaluation of financial return in their continuation of their education and major’s selection decision makings.
  Keywords: Education's Investment, Human Capital, Higher Education Return, Expected Rate of Return
 • Dr. Aliakbar Soliemanian*, Hamid Darrodi, Zeinab Golpich Pages 161-175
  The concept of career development provides important guidelines for choosing a career and employment that is one of the most important factors in identity development. The purpose of this study was to predict career development based on identity styles among university students in Bojnord City. The research method applied in the present study was correlative where the relationship between career development and identity styles، and the prediction of career development based on identity styles were investigated. The population of the study was composed of university students in Bojnord in 2011-2012 academic year، of whom 500 (217 females and 283 males) students were selected according to the multi-stage cluster-sampling. In this study the Identity Styles Inventory (Chronbach’s alpha =. 65 –. 68) and Career Development Questionnaire (test-retest confidence for first section،. 75 and for second section،. 81) were used. To analyze the data، besides descriptive statistical methods، the Clomogrov-Smearnov statistical tests، the Pearson Correlation Test، and the Multiple Regression were administered. The findings showed that there was a positive significant correlation between informational identity style and career development (r=. 54، p<. 001)، but there was a negative significant correlation between diffused identity style and career development (r=-. 10، p<. 02). The analysis of multiple regression showed that informational identity style was a positive predictive variable for career development (β=. 56، p<. 001). The present results can be explained by similar characteristics style of informational identity، and the job selection process.
  Keywords: Career Development, Identity Styles, Students, Higher Education, Iran