فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات سلامت - سال دهم شماره 3 (پیاپی 31، مرداد و شهریور 1392)
 • سال دهم شماره 3 (پیاپی 31، مرداد و شهریور 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/19
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سرمقاله
 • عباس شیخ طاهری صفحه 365
 • مقاله پژوهشی
 • فاطمه رنگرز جدی، مهدی شاعری، محمدرضا رضایی مفرد، مریم رنگرز جدی صفحه 371
  مقدمه
  در مراقبت بهداشتی جامع، بر آموزش و مراقبت از خود، بیش از درمان تاکید می شود؛ این مراقبت به دنبال آن است که با افزودن بر آگاهی بیماران، کسب استقلال در اخذ تصمیمات و انجام اقدامات فردی، تسریع سیر بهبود، تسهیل سازگاری با بیماری و افزایش کیفیت زندگی بیماران را در پی داشته باشد. این امر، می تواند با توسعه ی فن آوری های نوین اطلاعاتی بهبود یابد. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی نرم افزارهای اطلاعات بیمارستانی در پاسخ به نیازهای دارویی بیماران جهت انجام مراقبت از خود بود.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بود و در سال 1390 انجام شد. فهرست عناصر اطلاعات دارویی ضروری ابتدا با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته ی پایا (صوری و محتوایی) و روا با استفاده از تکنیک دلفی و مصاحبه سه مرحله ای با صاحب نظران تدوین گردید. سپس بر اساس آن، چک لیستی تهیه شد. با توجه به ارایه ی سیستم های اطلاعات بیمارستانی کشور توسط 15 شرکت و یکسان بودن نرم افزار هر شرکت، از هر شرکت یک بیمارستان به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. سیستم های اطلاعات بیمارستانی با حضور پژوهشگر در بیمارستان ها و مشاهده ی مستقیم سیستم ها، ارزیابی شد. داده ها با آمار توصیفی تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  ارایه ی داده های مربوط به دفعات مجاز تکرار نسخه، دوز، مدت، زمان، واکنش های دارو، زمان توقف دارو، توصیه های حین مصرف، تاریخ شروع، تعداد، راه مصرف، تداخلات دارویی، فرد تجویز کننده، شیوه ی آماده سازی دارو و تداخل دارو با مواد غذایی، شکل استفاده از دارو و تاریخ تجویز دارو توسط صاحب نظران به عنوان اطلاعات دارویی ضروری تایید شد که فقط شکل استفاده از دارو در 8 نرم افزار (33/53 درصد) و تاریخ تجویز دارو در7 نرم افزار (66/46 درصد) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  امکان پاسخ به نیازهای دارویی بیماران از طریق نرم افزارهای حاضر بیمارستانی بسیار ضعیف می باشد. ارتقای نرم افزارها توسط شرکت های ارایه دهنده ضروری است.
  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعات بیمارستانی، بیماران، دارو ها، مراقبت از خود، سیستم های اطلاعاتی، فن آوری
 • سید جمال الدین طبیبی، علی اکبر فرهنگی، امیراشکان نصیری پور، رضا برادران کاظم زاده، پروین ابراهیمی * صفحه 380
  مقدمه

  مفهوم فرهنگ سازمانی به طور معمول، به عنوان عامل تعدیل کننده در استفاده از فن آوری اطلاعات تلقی می شود. هدف مطالعه ی حاضر، شناسایی رابطه ی بین گونه های فرهنگی بر اساس مدل Harrison با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی از سوی کاربران، در بیمارستان های غیر آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق بود.

  روش بررسی

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بود و به روش توصیفی و تحلیل همبستگی انجام شد. ابتدا مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مطالعه ی ادبیات موضوع، تدوین و با نظرسنجی از خبرگان مورد تایید قرار گرفت. سپس پرسش نامه ی مربوط بر اساس متغیرهای مدل مورد نظر، مشتمل بر 93 سوال، طراحی گردید. روایی پرسش نامه، با استفاده از نظرات خبرگان و تکنیک نسبت اعتبار محتوا و پایایی این ابزار نیز با محاسبه ی Cronbach''s alpha بررسی و تایید شد. سپس داده های پژوهش از ابتدای تابستان تا مهرماه 1389 از طریق توزیع حضوری پرسش نامه ها در میان 400 نفر از کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی، با استفاده از شیوه ی نمونه گیری طبقه ای در بیمارستان های مورد مطالعه، گردآوری گردید. آزمون مدل مفهومی و بررسی برازش آن با داده های گردآوری شده با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و بهره گیری از نرم افزار LISREL (Linear structural relationships) صورت پذیرفت.

  یافته ها

  فرهنگ غالب در بیمارستان های مورد بررسی بر اساس گونه شناسی Harrison، فرهنگ مبتنی بر نقش بود. بررسی شاخص Chi-square نرم شده (4/1 = df/2x) نشان داد که مدل این پژوهش با داده ها برازش مطلوبی دارد. شاخص های نیکویی برازش، برازندگی تطبیقی، برازش تعدیل شده و خطای ریشه ی مجذور میانگین تقریب به ترتیب برابر با 990/0، 990/0، 960/0 و 033/0 بودند. بر اساس مدل پژوهش، رابطه ی گونه ی فرهنگی مبتنی بر وظیفه با متغیر رضایت کاربر از سیستم از جمله متغیرهای پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی، از نظر آماری معنی دار بود و مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  با توجه به مطلوب بودن شاخص های برازش محاسبه شده در مدل پژوهش، می توان نتیجه گیری نمود که به کارگیری این مدل، می تواند به بهبود فرهنگ سازمانی و پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی از سوی کاربران در بیمارستان های مورد مطالعه کمک نماید.

  کلیدواژگان: سیستم های اطلاعات بیمارستانی، فرهنگ سازمانی، گونه شناسی Harrison، فن آوری
 • مهدی کاهویی، رقیه اسکروچی، فربد عبادی فرد آذر، حسن ابوالحسنی صفحه 391
  مقدمه
  با توجه به پیچیدگی و طبیعت پویای تریاژ و چالش های پیش رو در انتخاب اطلاعات مورد نیاز در محیط اورژانس، این مطالعه با هدف بهبود کیفیت ثبت داده ها و اطلاعات فرایند تریاژ و انتقال آن از شکل کاغذی به ارزیابی تریاژ مبتنی بر رایانه از طریق پردازش مدل داده از انتظارات کارکنان واحد تریاژ از سیستم اطلاعات اورژانس انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه ی توصیفی روی پرستاران و پزشکان عمومی شاغل در واحد تریاژ بیمارستان های تابعه ی دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در سال 1388 انجام شد. این مطالعه شامل سه مرحله بود. مرحله ی اول جمع آوری داده از طریق مصاحبه ی نیمه ساختارمند عمیق با سوالات باز، مرحله ی دوم الگوسازی با روش پردازش منطقی و یک پارچه (RUP یا Rational unified process) و زبان مدل سازی یک پارچه (UML یا Unified modeling language) و مرحله ی سوم انجام یک مطالعه ی دلفی به وسیله ی یک پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته ی روا و پایا برای تایید علمی مدل ها بود. برای تحلیل داده های پرسش نامه از آماری های توصیفی استفاده شد.
  یافته ها
  از طریق مصاحبه با کارکنان واحد تریاژ مشخص شد که عناصر اطلاعاتی مورد نیاز کارکنان واحد تریاژ بر اساس فرایند کاری واحد باید از یک ارتباط منسجم و یک پارچه برخوردار باشد. در مرحله ی دلفی نتایج نشان داد که 82 درصد از جامعه ی آماری با عناصر و ساختار اطلاعات در واحد تریاژ موافق بودند.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه حاکی از آن بود که کارکنان واحد تریاژ درک گسترده ای از تریاژ داشتند و تریاژ را به عنوان فرایندی تشخیص داده اند که در آن وخامت بیماری، غربالگری و جمع آوری اطلاعات مربوط به ارزیابی با هم ترکیب می شوند. نتایج این مطالعه می تواند به منظور هدایت و اولویت بندی کردن اطلاعات مورد نیاز در حیطه ی تریاژ مصدومین و بیماران بر اساس عملکرد پرستاران و پزشکان تریاژ در سیستم اطلاعات اورژانس مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تریاژ، سیستم های اطلاعات مراقبت اورژانس، سیستم های اطلاعات بیمارستانی
 • مهدیه خراسانی زاده، حسینعلی ابراهیمی صفحه 403
  مقدمه
  ترخیص با رضایت شخصی، ترک بیمارستان با وجود توصیه های پزشکی می باشد که می تواند نشانگر نارضایتی بیماران و یک مشکل با اهمیت قابل توجه باشد. این پژوهش به شناسایی دلایل ترخیص با رضایت شخصی در مرکز آموزشی و درمانی شفا پرداخته است.
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت بررسی مقطعی در بیماران مرخص شده در شش ماهه ی دوم سال 1389 در بیمارستان شفا انجام شده است. علت ترخیص در 9295 نفر از بیمارانی که ترخیص با میل شخصی شده بودند، در چک لیست محقق ساخته وارد گردید و با نرم افزار SPSS نتایج تجزیه و تحلیل شدند. روایی با روایی محتوا و صوری، پایایی آن با روش Split-half سنجش شد (78/0 = r). داده ها با آمار توصیفی تحلیل گردید.
  یافته ها
  میزان رضایت شخصی در بخش های بستری 19/5 درصد و در بخش اورژانس نیز میزان ترخیص با میل شخصی 61/10 درصد است. از نظر آماری اختلاف معنی داری بین جنسیت و وضعیت تاهل در بیماران بستری و سرپایی دیده نشد. 45 درصد از موارد ترخیص با میل شخصی به علل مربوط به بیمارستان و 55 درصد موارد ترخیص با میل شخصی مربوط به علل شخصی بوده است.
  نتیجه گیری
  در مرکز آموزشی و درمانی شفا می توان با راه کارهایی مانند افزایش آگاهی بیماران از عوارض احتمالی بیماری، طرح ریزی برنامه ی درمان برای بیماران، ایجاد فضای مناسب برای استراحت بیماران و همراهیان، طراحی فضای سبز و محیطی خوشایند و... از میزان ترخیص با رضایت شخصی کاست.
  کلیدواژگان: ترخیص بیمار، رضایت شخصی، بیماران، بیمارستان ها
 • محمدحسین حیوی حقیقی، محمد دهقانی، فرید خرمی، جهانپور علی پور صفحه 411
  مقدمه
  صحت کدگذاری علت زمینه ای مرگ با اطلاعات گواهی فوت و تفسیر قوانین کدگذاری علل مرگ توسط کدگذاران ارتباط دارد. هدف این مطالعه، تعیین صحت کدگذاری علت زمینه ای مرگ در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بود.
  روش بررسی
  این پژوهش توصیفی- مقطعی در شش ماهه ی اول سال 1390 انجام شد. جامعه ی پژوهش شامل گواهی فوت کلیه ی متوفیان بیمارستان های آموزشی شهید محمدی (345 مورد) و کودکان (59 مورد) بود. ابتدا اطلاعات گواهی فوت بر روی فرم های جداگانه ثبت شد و دستیاران هر بخش، نسبت به تعیین توالی ها اقدام نمودند. سپس پژوهشگر، نسبت به کدگذاری مجدد و مقایسه با کدهای کدگذاران اقدام نمود. داده ها در نرم افزار SPSS ثبت و از طریق آمار توصیفی و آزمون Chi-square تحلیل شد.
  یافته ها
  صحت کدگذاری در بیمارستان شهید محمدی 7/51 درصد، در بیمارستان کودکان 0/54 درصد و در مجموع، 1/52 درصد بود. صحت کدگذاری با فصول ICD (International statistical classification of diseases)، تعداد خطوط و زبان تکمیل گواهی فوت رابطه ی معنی داری داشت. بهترین وضعیت کدگذاری متعلق به فصول بیماری های دستگاه تناسلی- ادراری (5/87 درصد) و نئوپلاسم ها (4/96 درصد) و بدترین وضعیت نیز متعلق به فصول علل خارجی (4/21 درصد) و بیماری های غدد درون ریز، تغذیه و متابولیک (6/27 درصد) بود. بیشترین کاربرد (0/36 درصد) و بهترین وضعیت کدگذاری (0/65 درصد صحت) متعلق به قانون عمومی و بیشترین خطا (0/85 درصد) متعلق به قانون 3 بود. قوانین کدگذاری نئوپلاسم ها به میزان (7/65 درصد) رعایت شده بود.
  نتیجه گیری
  کدگذاری علل مرگ در بیمارستان های مورد مطالعه وضعیت مطلوبی نداشت. آموزش پزشکان (درباره ی نحوه ی تکمیل گواهی فوت) و کدگذاران (درباره ی قوانین موجود برای انتخاب و کدگذاری علت زمینه ای مرگ) ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: علت زمینه ای مرگ، گواهی فوت، کدگذاری، طبقه بندی بین المللی بیماریها ویرایش دهم
 • صدیقه محمد اسماعیل، فریده موحدی صفحه 421
  مقدمه
  وب سایت های کتابخانه های ملی پزشکی، دارای توانمندی هایی هستند که علاوه بر تغییر برنامه ها و روش های کاری، زمینه ی ارایه ی خدمات اطلاعاتی را به قشر وسیعی از دست اندر کاران نظام سلامت جامعه فراهم می کنند. از این رو، پرداختن به ضریب کاربرد پذیری آن ها، حایز اهمیت و ارزش افزوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی و مقایسه ی مولفه های مطرح در کاربرد پذیری وب سایت کتابخانه های ملی پزشکی آمریکا و ایران بوده است تا از این طریق، نیازهای اطلاعاتی کاربران و خدمات درخواستی آنان به بهترین نحو تامین شود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر، کاربردی و از نوع توصیفی بود. در این مطالعه، با استفاده از شیوه ی ارزیابانه، وب سایت های کتابخانه های ملی پزشکی آمریکا و ایران، از نقطه نظر کاربرد پذیری در سه ماهه ی اول سال 1390 مورد ارزیابی و مقایسه ی تطبیقی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه ی وارسی مشتمل بر 11 معیار (159 مولفه) بود که در نتیجه ی مطالعه ی متون و منابع و پژوهش های مشابه تدوین گردید. روایی صوری و محتوایی این ابزار، با نظر متخصصان تایید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) استفاده شد.
  یافته ها
  وب سایت کتابخانه ی ملی پزشکی آمریکا در معیار اعتبار اطلاعات 95 درصد، معیار صحت اطلاعات 100 درصد، معیار روزآمد بودن اطلاعات 87 درصد، معیار سطح پوشش مخاطبان خاص 100 درصد، معیار نماهای تعاملی و تبادلی 74 درصد، معیار عینیت اطلاعات 100 درصد، معیار ناوبری 99 درصد، معیار نماهای غیر متنی 90 درصد، معیار دسترس پذیری 100 درصد، معیار کارآمدی 98 درصد و معیار ویژگی های ظاهری 100 درصد با سیاهه ی ارزیابی همخوانی داشت.
  وب سایت کتابخانه ی ملی پزشکی ایران در معیار اعتبار اطلاعات 36 درصد، معیار صحت اطلاعات 81 درصد، معیار روزآمد بودن اطلاعات صفر درصد، معیار سطح پوشش مخاطبان خاص 81 درصد، معیار نماهای تعاملی و تبادلی 19 درصد، معیار عینیت اطلاعات 21 درصد، معیار ناوبری 65 درصد، معیار نماهای غیر متنی 27 درصد، معیار دسترس پذیری 85 درصد، معیار کارآمدی 38 درصد و معیار ویژگی های ظاهری 67 درصد با سیاهه ی ارزیابی همخوانی داشت.
  در کل، کتابخانه ی ملی پزشکی آمریکا در سطحی معادل 96 درصد و کتابخانه ی ملی پزشکی ایران در سطحی معادل 48 درصد، موفق به رعایت مولفه های کاربرد پذیری وب سایت شده بودند.
  نتیجه گیری
  ضعف در کارایی و تعامل بهتر با کاربران در وب سایت کتابخانه ی ملی پزشکی ایران به خصوص در معیارهای اعتبار اطلاعات، روزآمدی اطلاعات، نماهای تعاملی و تبادلی، نماهای غیر متنی، عینیت اطلاعات و کارآمدی مشهود است. بنابراین لازم است، نسبت به طراحی وب سایت کتابخانه ی ملی پزشکی ایران توجه بیشتری شود و گام های استوارتری از سوی طراحان آن جهت مرتفع نمودن مشکلات، برداشته شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی، کتابخانه ی دیجیتال، کتابخانه ی ملی پزشکی آمریکا، کتابخانه ی ملی پزشکی ایران
 • سیدجواد قاضی میرسعید، مسعود محمدی * صفحه 432
  مقدمه

  سازمان دهی کاربرمحور اطلاعات، یکی از مهم ترین اهداف علوم کتابداری و اطلاع رسانی است. برای نیل به این هدف، IFLA (International federation of library associations) الگوی اف.آر.بی.آر. (Functional Requirements of Bibliographic Records یا FRBR) را ارایه کرده است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل روابط کتاب شناختی کتاب های فارسی منتشره ی حوزه ی علوم پزشکی در فاصله ی سال های 89-1385 بر اساس الگوی اف.آر.بی.آر. و بررسی میزان تطابق این الگو با کتاب های حوزه ی علوم پزشکی انجام شد.

  روش بررسی

  روش پژوهش پیمایش توصیفی و جامعه ی این پژوهش شامل کلیه ی پیشینه های کتاب شناختی حوزه ی علوم پزشکی موجود در OPEC (Online public access catalog) کتابخانه ی ملی ایران به تعداد 105/926 کتاب فارسی در فاصله ی سال های 89-1385 بود. روش جمع آوری داده ها، به صورت سرشماری و از طریق مراجعه به اپک کتابخانه ی ملی ایران و مشاهده ی مستقیم بود. داده ها پس از گردآوری و ورود به رایانه و استفاده از نرم افزار Excel، تجزیه و تحلیل شد و در قالب جداول و نمودارها در راستای نیل به اهداف پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که در فاصله ی سال های مورد بررسی از مجموع 105926 کتاب فارسی منتشر شده، 3781 کتاب (معادل 56/3 درصد) در حوزه ی علوم پزشکی بود. از مجموع کل کتاب های حوزه ی علوم پزشکی نیز تنها 390 کتاب (معادل 31/10 درصد) دارای روابط کتاب شناختی اثر به اثر بودند. بیشترین فراوانی انواع روابط کتاب شناختی در بین کتاب های فارسی حوزه ی علوم پزشکی در فاصله ی سال های مورد بررسی، «تلخیص» بود و در مراتب بعدی، روابط «اقتباس و متممی» (ضمیمه ای) قرار داشتند.

  نتیجه گیری

  هر چند که الگوی اف.آر.بی.آر در سازمان دهی دانش بسیار مورد تاکید است، اما به دلیل تفاوت ماهوی علوم پزشکی با سایر علوم و ماهیت تجربی بودن آن، میزان روابط کتاب شناختی اثر به اثر، به عنوان پایه های اف.آر.بی.آر. در آن بسیار کم است. از این رو، در شرایط کنونی به نظر می رسد که اجرایی کردن اف.آر.بی.آر. در سازمان دهی کتاب های حوزه ی علوم پزشکی، حداقل در بخش روابط کتاب شناختی اثر به اثر مقرون به صرفه نباشد.

  کلیدواژگان: تحلیل، اطلاعات کتاب شناختی، مدیریت دانش، کتاب ها
 • میثم داستانی، فرشید دانش، علی اکرامی صفحه 441
  مقدمه
  وب سایت های نشریات دانشگاهی نقش مهمی در برقراری ارتباط و ارایه ی خدمات به پژوهشگران دارد. هدف از این پژوهش، پیوندهای دریافتی وب سایت مجلات علوم پزشکی ایران و بر اساس آن تعیین میزان رویت و شناسایی وب سایت های هسته بوده است.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع کاربردی، با روش وب سنجی و دارای رویکرد توصیفی است که در آذرماه 1390 انجام شده است. در این بررسی ابتدا اسامی 199 مجله ی پزشکی موجود بر روی سایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت انتخاب شد. با کاوش این نشریات در موتور جستجوی گوگل آدرس 188 وب سایت نشریه به دست آمد و با استفاده از موتور کاوش یاهو تعداد پیوندهای دریافتی این وب سایت ها محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در این پژوهش از نرم افزار Excel نسخه ی 2010 استفاده شد.
  یافته ها
  بررسی داده ها حاکی از آن است که از مجموع 188 وب سایت نشریه ی مورد بررسی، تعداد 29 نشریه دارای نمایه ی سطح یک، تعداد 68 نشریه دارای نمایه ی سطح 2، تعداد 73 نشریه دارای نمایه ی سطح 3 و تعداد 18 نشریه در سایر نمایه های داخلی نمایه می شدند. همچنین بر اساس نوع آدرس وب سایت ها تعداد 75 نشریه دارای وب سایت مستقل، تعداد 78 نشریه دارای وب سایت به صورت زیر دامنه و تعداد 35 نشریه دارای صفحاتی از وب سایت اصلی بودند.
  نتیجه گیری
  با تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده مشخص شد که نشریات دارای نمایه ی سطح 1 بیشترین سهم را در وب سایت های هسته دارند و وب سایت نشریات دارای نمایه ی سطح 2 و سطح 3 در رده های بعدی این رتبه بندی قرار گرفتند. همچنین وب سایت های دارای آدرس مستقل بیشترین سهم را در میان وب سایت های هسته داشتند و وب سایت های دارای آدرس به صورت زیر دامنه در رده ی بعدی قرار داشت. وب سایت هایی که جزیی از صفحات یک سایت بودند، در بین وب سایت های هسته قرار نگرفتند.
  کلیدواژگان: اینترنت، نشریات ادواری، ایران
 • محمود کیوان آرا، رضوان اجاقی، مظفر چشمه سهرابی، احمد پاپی صفحه 449
  مقدمه
  تقلب و سرقت علمی، ارزش مجامع علمی و مدارک و داشته های آن را خدشه دار می کند. اثرات آن بر تولید کنندگان واقعی علم مانند دانشمندان، مولفین، مصنفین و دیگر صاحبان قلم، بدین صورت پدیدار خواهد شد که دیگر تمایلی به تولید علم نخواهند داشت و دست از نوشتن برخواهند داشت. همچنین از آن جا که نتایج پژوهش های دانشگاهیان و متخصصان به ویژه در علوم پزشکی در تعامل با حیات انسان ها هستند، این امر بسیار مهم جلوه می کند. از این رو پژوهش حاضر، با هدف گونه شناسی سوء رفتارهای پژوهشی به شناخت انواع روش ها و شیوه های ارتکاب، پرداخته است.
  روش بررسی
  این تحقیق مطالعه ای کیفی به روش مصاحبه ی عمیق بود. افراد مشارکت کننده شامل 21 نفر از صاحب نظران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 91-1390 بود. نمونه گیری به روش هدفمند انجام گرفت و تا اشباع اطلاعات ادامه یافت. تحلیل داده ها همزمان با جمع آوری اطلاعات با رویکرد تحلیل موضوعی انجام گرفت.
  یافته ها
  تحلیل داده ها منجر به استخراج 40 موضوع و 6 روش کلی گردید که بیانگر تجارب صاحب نظران در زمینه ی انواع شایع تقلب و سرقت علمی می باشد. شش موضوع اصلی و کلی به دست آمده از پژوهش شامل پژوهش های تکراری، انطباق غیر اصولی، اقتباس غیر اصولی، مجعولات، سهام بخشی و منفعت طلبی است. هر کدام از این موضوعات نیز دارای زیر موضوعاتی می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاکی از این است که مرز بین سرقت علمی و صداقت در علم بسیار نامحسوس است و از آن جایی که شیوه های بسیار گوناگونی وجود دارد، بایستی نهادی در کمیته های پژوهشی دانشگاه ها به منظور آموزش افراد در زمینه ی پرهیز از انواع تقلب و سرقت علمی وجود داشته باشد. همچنین افزایش اطلاع رسانی از انواع تخلف های علمی و مجازات های مربوط می تواند در کاهش ارتکاب تخلف و افزایش اطلاعات در دستگاه های حقوقی کشور به منظور روزآمد کردن قوانین مربوط موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: سرقت علمی، تقلب، گونه شناسی
 • مجید داوری، فریبرز مکاریان، محسن حسینی، ابوالفضل اصلانی، علیرضا نظری، فرخنده یزدانپناه صفحه 461
  مقدمه
  سرطان پستان از علل اصلی مرگ و میر و ناخوشی در سطح جهان است. این بیماری، 4/21 درصد از کل سرطان ها را در بین زنان ایرانی به خود اختصاص می دهد. درمان سرطان پستان همچنین یکی از درمان های پر هزینه در خدمات درمانی محسوب می شود. با توجه به این که منابع مالی برای بخش های مراقبت سلامت محدود هستند، هدف از این مطالعه، ارزیابی هزینه های درمانی سرطان پستان در یک بیمارستان تخصصی سرطان در اصفهان و برآورد آن برای کل کشور بوده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر، یک مطالعه ی مقطعی برای ارزیابی هزینه های مستقیم پزشکی درمان سرطان پستان در ایران بود. داده های مطالعه از بیمارستان سیدالشهدا (ع) اصفهان در بین سال های 88-1384جمع آوری شد. با مراجعه به پرونده ی بیماران، مراحل بیماری و درمان آن ها شناسایی و هزینه های مستقیم مرتبط با درمان بیماران با تعرفه ی دولتی و خصوصی به طور جداگانه برای هر بیمار، محاسبه شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 49 سال به دست آمد. پراکندگی بیماران در چهار مرحله ی بیماری به ترتیب، 1/4 درصد، 2/28 درصد، 6/26 درصد و 1/41 درصد بود. میانگین هزینه های مستقیم درمان بیماران در چهار مرحله ی بیماری به ترتیب 250/809/103، 180/715/106، 730/462/133 و 070/538/109 ریال محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان در کشور، بیش از 836/304 میلیارد ریال هزینه در بر دارد. سن تشخیص در ایران، حدود 10 سال پایین تر از کشورهای غربی است و بار تحمیل شده ی ناشی از بیماری، بسیار قابل توجه می باشد. پر هزینه ترین بخش درمان، دارودرمانی است. انجام مطالعات هزینه- اثربخشی و شناسایی درمان های جایگزین، می تواند نقش به سزایی در ارتقای کارآمدی درمان بیماران سرطان پستان داشته باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، تحلیل هزینه، ایران
 • منصوره پورمیری، سعیده کتابی صفحه 471
  مقدمه
  ارزیابی عملکرد، ضرورت بنیادین در رویاروئی رویارویی و سازگاری با تحولات و بهبود مستمر فعالیت ها است. دانشگاه نیز با وظیفه ی خطیر خود در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه و بازار کار، از این قاعده مستثنی نیست.
  هر یک از مدل های ارزیابی عملکرد، ابزاری می باشندکهاست که پس از اجرا، می توانند اطلاعات گوناگونی را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهند. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی غیر بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می بواشد.
  روش بررسی
  در این مقاله، با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها از نوع خروجی محور و استفاده از نرم افزار lingo، به ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی غیر بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بازه ی زمانی سال های 90-1380 ارزیابی پرداخته شدگردیده است. در مدل مربوط،ه متغیرهای ورودی، تعداد دانشجویان و تعداد اعضای هیات هیات علمی و متغیرهای خروجی تعداد فارغ التحصیلاندانش آموختگان و فعالیت های پژوهشی اعضای هیات هیات علمی به عنوان شاخص های اصلی عملکرد در نظر گرفته شده است.
  یافته ها
  از 13 گروه آاموزشی مورد بررسی، 6 گروه کارا و 7 گروه آموزشی ناکارا ارزیابی شدند. الگوهای مرجع گروه های ناکارا نیز مشخص گردید.
  نتیجه گیری
  گروه های آموزشی ناکارا، از طریق الگوهای کارایئی، قادر به افزایش در میزان خروجی خود می باشند. بدین منظور، میزان افزایش در خروجی ها بر اساس الگوهای مرجع آن ها پیشنهاد گردید.
  واژه های کلیدی:ارزیابی عملکرد؛ تحلیل پوششی داده ها؛ گروه های آموزشی دانشگاه
 • راحله سموعی، طیبه طیبانی، نرجس متقی صفحه 481
  مقدمه
  با توجه به اهمیت هوش هیجانی و تاثیر آن در حوزه های مختلف زندگی از جمله پیشرفت شغلی، رضایت شغلی، حیط کار و عملکرد سازمانی؛ این مقاله به تعیین رابطه ی بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته است.
  روش بررسی
  پژوهش از نوع تحلیلی- مقطعی بود که بر روی 168 نفر از کارکنان دانشکده ها و حوزه ی ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با به کارگیری دو پرسش نامه ی هوش هیجانی (93/0 = α) و پرسش نامه ی فرهنگی- سازمانی Hofstede (73/0 = α) انجام شد. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمون آماری ضریب همبستگی Pearson) گزارش گردیده است.
  یافته ها
  بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی، رابطه ی مستقیم و معنی دار وجود دارد (71/0 = r)؛ همچنین بین هوش هیجانی و فرهنگ مرد سالاری- زن سالاری، رابطه ی معکوس و معنی دار (24/0- = r) مشاهده شد؛ بین هوش هیجانی و سایر مقیاس های فرهنگ سازمانی از جمله فرهنگ فرد گرایی- جمع گرایی، فرهنگ اطمینان- ریسک؛ و فرهنگ توزیع قدرت عادلانه - ناعادلانه، رابطه ای مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود رابطه بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی در این مطالعه و نیز تاثیرگذاری و تاثیرپذیری برخی از مولفه های هوش هیجانی از فرهنگ سازمانی، آموزش همه ی شاخص های هوش هیجانی به منظور رشد و افزایش توانمندی های فردی و شغلی افراد توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، فرهنگ سازمانی، کارکنان، دانشگاه ها
 • حسن ابوالقاسم گرجی، حمید رواقی، مریم پیروزی *، اعظم منصورزاده صفحه 488
  مقدمه

  بین 50 درصد تا دو سوم از خطاهای پزشکی در بخش اتاق عمل و اورژانس بیمارستان ها اتفاق می افتد که بیش از نیمی از آن ها قابل پیش گیری اند. در این مطالعه به منظور افزایش ایمنی بیماران با استفاده از روش تلفیقی تحلیل خطر گذشته نگر و آینده نگر، خطاهای 10 فرایند منتخب اتاق عمل بیمارستان سیدالشهداء (ع) سمیرم شناسایی، ارزیابی، اولویت بندی و تحلیل شد.

  روش بررسی

  پژوهش از نوع توصیفی بود که به روش کمی- کیفی حالات و اثرات خطرات را در بخش اتاق عمل بیمارستان سیدالشهداء (ع) سمیرم مورد تحلیل قرار داد. روش آینده نگر مورد استفاده، روش تحلیل حالات و اثرات خطای مراقبت سلامت (HFMEA یا Healthcare failure mode and effects analysis) بود. در روش گذشته نگر نیز از سیستم گزارش دهی خطا در مقطع زمانی شش ماهه استفاده گردید. فراوانی به دست آمده در هر دو روش با یکدیگر مطابقت داده شد و مهم ترین حالات خطا و علل احتمالی آن ها شناسایی شد. کلیه ی ابزارهای گردآوری داده ها مطابق با مراحل مختلف روش تحلیل حالات و اثرات خطاهای مراقبت سلامت تعیین گردید.

  یافته ها

  به کمک روش HFMEA، 187 حالت خطای بالقوه در 10 فرایند منتخب اتاق عمل شناسایی شد. با استفاده از سیستم گزارش دهی خطا 61 گزارش بررسی و یافته های حاصل با روش آینده نگر تطبیق داده شد و در نهایت 36 حالت خطای غیر قابل قبول پس از تحلیل در درخت تصمیم گیری شناسایی و علل احتمالی آن ها بررسی و راه کارهای پیشنهادی ارایه گردید.

  نتیجه گیری

  مطابق با یافته های این پژوهش، استفاده از روش تلفیقی تحلیل خطر گذشته نگر و آینده نگر در ارایه ی تصویر جامع تری از خطاهای فرایندهای جاری بخش های درمانی از اثربخشی و کارایی بالاتری برخوردار است.

  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، اتاق عمل، خطاهای پزشکی
 • ستار رضایی، علی اکبری ساری، محمد عرب، سامان قاسم پور صفحه 498
  مقدمه
  تصادفات جاده ای در ایران و جهان بسیار شایع است. هدف این مطالعه، برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده ای در استان تهران در سال 1388 بوده است.
  روش بررسی
  یک مطالعه ی توصیفی مقطعی و گذشته نگر است. جامعه ی مورد مطالعه تمامی مصدومین و متوفیان تصادفات جاده ای در استان تهران در سال 1388 بود. برای برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده ای از رویکرد سرمایه ی انسانی استفاده شد. هزینه های مورد بررسی در این مطالعه به هزینه های مستقیم (پیش بیمارستانی، هزینه های بیمارستانی، هزینه های فیزیوتراپی و نوتوانی، هزینه های صدمه به اموال، هزینه های اداری و هزینه ی مراسم تدفین)، هزینه های غیر مستقیم (هزینه های از دست دادن درآمد (یا تولید بالقوه ی از دست رفته) و هزینه های نامحسوس تقسیم شده اند. داده های مورد نیاز از پایگاه های اطلاعاتی سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بررسی پرونده های بیمارستانی و مطالعات قبلی به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار Excel استفاده شد.
  یافته ها
  در استان تهران در سال 1388 به علت تصادفات جاده ای، 2410 نفر جان خود را از دست داده اند و 92100 نفر نیز مصدوم شده اند. کل هزینه ی تحمیل شده به علت تصادفات جاده ای در استان تهران در سال 1388، 11185313 میلیون ریال برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که از کل هزینه ی تصادفات 7/64 درصد مربوط به هزینه های مستقیم، 3/23 درصد مربوط به هزینه های غیر مستقیم و 12 درصد هزینه های نامحسوس بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که بار اقتصادی ناشی از تصادفات جاده ای در استان تهران زیاد است که بین 3/0 تا 4/0 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1388 را شامل می شود.
  کلیدواژگان: تصادفات جاده ای، هزینه ها، بار اقتصادی، رویکرد سرمایه ی انسانی
 • مقاله کوتاه
 • رحمان معرفت، حمید کشاورز، حسن اشرفی ریزی، سمیه سیروسی صفحه 510
  مقدمه
  هدف این پژوهش، تعیین وضعیت مشارکت نویسندگان مقالات در مجله ی مدیریت اطلاعات سلامت در فاصله ی سال های 1383 تا 1390 بوده است.
  روش بررسی
  روش پژوهش پیمایشی با رویکرد علم سنجی و از نوع کاربردی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل همه ی مقالات مجله ی مدیریت اطلاعات سلامت (252 مقاله) از سال 1383 تا آذرماه 1390 و روش نمونه گیری، سرشماری است. پس از دانلود تمامی شماره ها از سایت اینترنتی مجله، داده های مورد نیاز در نرم افزار EXCEL وارد و استخراج و تحلیل داده ها با کمک این نرم افزار و آمار توصیفی انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین تعداد نویسندگان در هر مقاله 03/3 بود. در میان دانشگاه ها و موسسات پژوهشی گوناگون، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 94 مقاله، بیشترین سهم همکاری گروهی در انتشار مقاله در مجله ی مدیریت اطلاعات سلامت را به خود اختصاص داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از مجموع 252 مقاله، مقالات گروهی در مقایسه با مقالات انفرادی سهم بسزایی را به خود اختصاص داده اند، به گونه ای که سهم مقالات انفرادی در مجموع تنها 7/8 درصد بوده است. ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان با میانگین 64/0 به جز در سال 1383 همواره بالای 5/0 بوده است.
  نتیجه گیری
  همکاری گروهی نویسندگان در مجله ی مدیریت اطلاعات سلامت در شرایط مطلوبی قرار داشت.
  کلیدواژگان: مجله ی مدیریت اطلاعات سلامت، علم سنجی، مشارکت، نشریات ادواری
|
 • Fatemeh Rangraz Jeddi, Mehdi Shaeri, Mohammadreza Rezaiimofrad, Maryam Rangraz Jeddi Page 371
  Introduction
  In a comprehensive health approach، emphasis has been more on education and self-care than care itself، and aims to increase patient’s knowledge to give decision making and independence ability to improve quality of lifestyle. These can develop with progress of information technology. The aim of this study was to evaluate hospital information system (HIS) in meeting the patient drug information needs for self-care management.
  Methods
  A descriptive cross-sectional study was done in 2011. As HIS is maintained by 15 software companies and due to contingency software of each، a hospital from each company، was selected by a random simple sampling method. Essential drug data elements determined by a questionnaire (with face and content validity) and Delphi approach on three-step conversations with expert. Then a checklist was prepared and HIS was observed based on the checklist.
  Results
  Finding showed number of repeated description، dosage، duration، time، adverse reaction، drug discontinuation، recommendation use، start date، number of drug، consume method، drug interaction، physicians drug prescription، preparative''s methods، food-drug interaction، and drug form and prescription date were essential drug data elements recommended by the experts. History of drug administration was in 8 HIS software (53. 33%) and prescription date were in 7 HIS software (46. 66%).
  Conclusion
  Feasibility of HIS is very low. HIS software''s must be developed and upgraded by their providing companies.
  Keywords: Hospital Information Systems, Patients, Drugs, Self, Care, Information Systems, Technology
 • Seyed Jamaledin Tabibi, Ali Akbar Farhangi, Amir Ashkan Nasiripour, Reza Baradaran Kazemzadeh, Parvin Ebrahimi Page 380
  Introduction

  The concept of organizational culture usually is considered as a moderating factor in using information technology (IT). The present study aimed to review the association between Harrison cultural typology and the acceptance of hospital information system (HIS) by its users in non-university hospitals of Iran University of Medical Sciences (Tehran، Iran).

  Methods

  This research was applicable and done using descriptive and correlational analysis methods. After the related literature was reviewed، the conceptual model was proposed and confirmed by the experts. A questionnaire with 93 questions was developed based on the variables، and its validity and reliability were tested and confirmed by experts and calculating Cronbach’s alpha. Then the data were delivered and completed between July and September 2010 among 400 users of HIS in the required hospitals that have been selected using stratified sampling method. To test the model and examine its fitness to the collected data، structural equation modeling (SEM) method was used by applying LISREL Software.

  Results

  The dominant culture in the hospitals was role-oriented culture. The results of normed chi-square index (χ2/df = 1. 4) showed that the model has fitness with the collected data. The indices included goodness of fit indices (GFI) = 0. 99، comparative fit index (CFI) = 0. 99، adjusted goodness of fit index (AGFI) = 0. 96، and root mean square error approximation (RMSEA) = 0. 033. According to the research model، the association between task-oriented culture and user satisfaction statistically was significant and confirmed.

  Conclusion

  According to the fitness of the calculated indices of the research model، it can be concluded that using the model may help to improve organizational culture and HIS user acceptance in hospitals.

  Keywords: Hospital Information Systems, Organizational Culture, Harrison Typology, Technology
 • Mehdi Kahouei, Roghayeh Eskrootchi, Farbod Ebadi Fard Azar, Hassan Abol Hassani Page 391
  Introduction
  Given the complexity and dynamic nature of triage and ahead challenges in selecting the required information in emergency environment، this study aimed to improve the registration quality of triage process and shift it from paper-based to computer-based triage assessment through processing of the triage staff expectations data model of emergency information system.
  Methods
  This descriptive study was performed on nurses and physicians working in triage units of affiliated hospital of Tehran، Iran and Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2009. This study was conducted in three steps. The first step was to collect data through interviews; the second step was modeling by methods of rational unified process (RUP) and unified modeling language (UML) and the third step was a Delphi approach to confirm the models scientifically using a valid، reliable and researcher-made questionnaire. Descriptive statistics were used to analyze the questionnaire data.
  Results
  Through interviewing with the triage staff based on working process، we found that triage staff required data elements should have coherent and integrated association. In the Delphi، results showed that 82% of the statistical population agreed with the elements and information structure in the triage unit.
  Conclusion
  The findings suggested that the triage unit staff had a broad understanding of the triage and recognized triage as a process in which the severity of disease، screening and data collection about assessment are combined. The results of this study can be used to guide and prioritize required information in the emergency information system in the triage area of victims and patients base on the triage nurses'' and doctors'' performance.
  Keywords: Triage, Emergency Care Information Systems, Hospital Information Systems
 • Mahdieh Khorasani Zadeh, Hossein Ali Ebrahimi Page 403
  Introduction
  Discharge against medical advice (DAMA) can be an important indicator of patient dissatisfaction. This study examined the reasons for the DAMA in Shafa hospital (Kerman، Iran).
  Methods
  This was a descriptive cross-sectional study within August 2010 to March 2011 on patients in this hospital. Over 9295 inpatients were discharged، 483 had DAMA and were assigned 190 contacts and out of 3600 outpatients، 382 had DAMA and 128 contacts.
  Results
  The rate of personal satisfaction for discharge in hospital wards was 5. 19%. And it was 10. 61% in outpatient which showed no statistically significant differences between the men and women. 45% of the personal desires to cause of hospital and 55% of hospital discharge with a personal desire reasons.
  Conclusion
  In Shafa hospital، we might decrease the DAMA with treatment strategies such as increasing patient awareness from potential complications of the disease، the treatment plan for patients، creating a good atmosphere to relax patients، appropriate landscape design environment and etc.
  Keywords: Patient Discharge, Personal Satisfaction, Patients, Hospitals
 • Mohammad Hossein Hayavi Haghighi, Mohammad Dehghani, Farid Khorrami, Jahanpour Alipour Page 411
  Introduction
  Coding underlying cause of death is associated with both written information on death certificate and interpretation of rules about coding cause of death by coder. This study aimed to review the cause of death coding accuracy in Hormozgan University of Medical Sciences (Hormozgan، Iran).
  Methods
  This was a descriptive cross-sectional study which was performed in 2010-2011 for six months. The study population included the death certificates of all the deceased in Shahid Mohammadi Educational Hospital (n = 345) and Pediatrics Educational Hospital (n = 59). First، information of death certificates was written on new forms. Then، the residents of the clinical wards determined the sequences and then the researcher took action for recoding death certificates and comparing his codes by original coders. Data were analyzed by descriptive statistics and chi-square test.
  Results
  Coding accuracy rate in Shahid Mohammadi Hospital، Pediatrics Hospital and in total were 51. 7%، 54% and 52. 1%، respectively. Coding accuracy had a statistically significant association with International Classification of Diseases Tenth Edition (ICD-10) chapters، number of lines and languages used for completing death certificates. The best status of coding was in chapters of genitourinary system diseases (87. 5 percent) and neoplasms (69. 4%). The worst condition was in chapters of external causes (21. 4%) and endocrine، nutritional and metabolic diseases. The most application (36%) and the best coding status (65% accuracy) belonged to general rule. Rule 3 was the most erroneous (85%) and neoplasms coding rules had been observed at rate 65. 7%.
  Conclusion
  Coding cause of death in these hospitals had not desirable status and education is essential for both physicians (regarding how to complete the death certificate) and coders (about rules of selecting and coding underlying cause of death).
  Keywords: Underlying Cause of Death, Death Certificate, Coding, International Classification of Diseases 10th Edition
 • Sedigheh Mohammadesmaeil, Farideh Movahedi Page 421
  Introduction
  Nowadays and with the increasing role of the worldwide web as one of the most important sources of information on the one hand، and the enhancement of its usability on the other، it is necessary for the web designers and developers to be familiar with the criteria that make a web portal usable. Therefore، the present study aimed to provide knowledge about the criteria of usability in United States National Library of Medicine (NLM) in comparison to Iranian National Library of Medicine (INLM).
  Methods
  Taking a critical approach، this article examined web portal of NLM in comparison to INLM، in order to conduct a reliable assessment. The tools for data collection was an explanatory checklist، developed by the researchers based on the review of the literatures consisted of 159 components. Desired portals were measured by it. In order to analyze research findings، descriptive statistics (frequency and percentage) used.
  Results
  In general، the results showed that the evaluation of usability in NLM portal، compared to the overall assessment in accordance with all the sub-criteria، in index portal، (with 676 points)، was 96%، and it was 48% in INLM.
  Conclusion
  Considering the increase of expansion for web portals and their roles، web portal usability evaluation ensures web designers about the usability of their websites for satisfying their general users. According to the value place of national library as the golden gateway to access quick easy and unlimited medical information، considering its web usability can be useful. Obviously، each information service exists for the sole purpose of satisfying its users، and all its activities، services and products are geared towards this purpose. How well this purpose is served is a measure of the usefulness of that information service.
  Keywords: Evaluation, Libraries, Digital, United States National Library of Medicine, Iranian National Library of Medicine
 • Seyed Javad Ghazi Mirsaeid, Masoud Mohammadi Page 432
  Introduction

  One of the most important goals of library and information sciences is the user-oriented organization of information. Thus، the International Federation of Library Associations (IFLA) presents the functional requirements for bibliographic records (FRBR) model. This study examined the bibliographic relationships between Persian medical books based on the FRBR model، during 2006 to 2011 and reviewed the compliance rate of this model with the Persian medical books.

  Methods

  This was a descriptive survey. The study population consisted of all the medical bibliographic records in the National Library of Iran’s online public access catalog (OPAC) during 2006 to 2010. The data were collected using National Library of Iran OPAC. Method of data collecting was direct observation of bibliographic records in National Library of Iran OPAC. After collecting data and creating tables and figures in Microsoft Excel Software، the data were analyzed to fulfill the research objectives and also to draw conclusions.

  Results

  The results showed that out of total 105،926 books published in Persian، 3،781 books، i. e. equivalent to 3. 56% were in the field of medical sciences. In total number of medical Persian books، only 390 books، i. e. equivalent to 10. 31%، had the work-to-work bibliographic relationships. The most common types of bibliographic relationships in Persian medical books in the studied years consequently were «summarization»، «adaptation» and «supplement”.

  Conclusion

  Although the FRBR model is much emphasized، because of substantial differences of medical sciences with other sciences، especially the humanities (e. g. literature and arts)، its experimental nature is very low based on scientific methodology [experiment، observation، hypothesis and conclusion by (proof theory)]، the rate of»work-to-work bibliographic relationships«، as the basic concept of FRBR. At present، according to this survey، implementation of FRBR in cataloging and organizing books in the field of medical sciences would not be cost effective.

  Keywords: Analysis, Bibliographic Information, Knowledge Management, Books
 • Meisam Dastani, Farshid Danesh, Ali Ekrami Page 441
  Introduction
  Websites of academic journals have an important role in communicating and providing services to researchers. The present study aimed to determine the number of incoming links of Iranian Journal of Medical Sciences websites. Besides، it aimed to determine the rate of visibility of core websites based on these findings.
  Methods
  This descriptive study was performed using webometrics method in November 2011. We reviewed the site of Research and Technology Deputy of Ministry of Health in order to list the websites of Iranian Medical Sciences Journals. All the 199 websites of these journals searched by Google search engine and only 188 websites were found. Yahoo search engine was used to calculate the incoming links of these sites. Microsoft Excel 2010 was used to analyze the data.
  Results
  The findings proved that of 188 journals’ websites، only 29 journals were at the 1st level indexing. Furthermore، 68 journals were at the 2nd level، 73 journals were at the 3rd level and 18 journals had Iranian indexing. According to the type of website’s addresses، 75 journals had independent websites، 78 journals had sub-domain web addresses and 35 journals had web pages of the main websites.
  Conclusion
  The results of this study represented that those journals at the 1st level indexing gained the highest share of core websites and the other journals at the 2nd and 3rd levels indexing gained second and third ranks، respectively. The highest share of core websites belonged to the independent websites and journals’ website with sub-domain web addresses obtained the next rank positions. Journals with web pages of a main website were not among the core websites.
  Keywords: Internet, Periodicals, Iran
 • Mahmod Keyvan Ara, Rezvan Ojaghi, Mozafar Cheshmeh Sohrabi, Ahmad Papi Page 449
  Introduction
  Plagiarism damages the scientific products. Its effects on sciences producer، such as manufacturers، scientists، authors and the others is that they will not desire to write anymore. Furthermore، research result is so important in medical sciences، because they are dealing with human life. Therefore، this study aimed to identify the methods and types of crime in plagiarism.
  Methods
  This was a qualitative study by in-depth Interview method. Statistical populations included experts of Isfahan University of Medical Sciences. Data collection method was through purposive sampling and depended upon data saturation. Data were analyzed by thematic analysis method.
  Results
  Data analysis led to extraction of 40 subjects and 6 main subjects such as repetitive research، non-principals adoption، non-principal compliance، forged، and jobbery.
  Conclusion
  Results showed that there were various methods of plagiarism. Therefore، universities must organize institute to education researcher and information authorities in order to decrease plagiarism and update relevant laws and rules.
  Keywords: Plagiarism, Fraud, Typology
 • Majid Davari, Fariborz Mokarian, Mohsen Hosseini, Abolfazl Aslani, Alireza Nazari, Farkhondeh Yazdanpanah Page 461
  Introduction
  Breast cancer is one of the main causes of mortality and morbidity worldwide. Breast cancer is 21. 4% of all cancers among Iranian women. Given the fact that financial and human resources are limited for health care services، the estimation of the direct medical costs of breast cancer can help health policy makers and payers of the cost to understand the burden of breast cancer on their limited financial resources as well as the society.
  Methods
  This was a cross-sectional study to calculate the direct medical costs of managing breast cancer among women in Iran. The medical records of all the registered patients in Seyed Alshohada Hospital (SSH) in Isfahan، Iran were used as data source of the study. The patients'' demographic information، disease stages and the received services extracted from the patients'' records. The direct medical costs associated with treating patients in both public and private sectors were calculated. Data were analyzed with statistical software SPSS 16.
  Results
  The mean age of the patients was 49 years. The distribution of the patients in the I-IV stages of the disease were 4. 1%، 28. 8%، 26. 6% and 41. 1%، respectively. The direct medical cost of treating patients in the four stages of disease were IRR (Iranian Rial) 103،809،250; 106،715،180; 133،462،730; and 109،538،070 respectively.
  Conclusion
  The direct medical cost of breast cancer in Iran is more than 304''836 billion IRR in Iran. The mean age of the patients in Iran is almost 10 years lower than the western countries، which is increased the burden of disease in Iran significantly. Drug therapy is the main cost component of the treatment cost. Cost effectiveness analysis of alternative treatments in breast cancer may improve the efficiency of the breast cancer management.
  Keywords: Breast Neoplasm, Cost Analysis, Iran
 • Mansoureh Pourmiri, Saeedeh Ketabi Page 471
  Introduction
  Evaluation of performance is fundamental essentially in the facing and coping with changes and continues improvement activities. University also is not an exception with critical task of training human resources for required community and occupation. Each of the evaluation of performance models is instrumental which can give various data which are needed for decision-makers.
  Methods
  This article used mathematical model BCC (Banker-Charnes-Cooper) output oriented DEA (Data envelopment analysis) and used LINGO software for evaluation of performance in non-clinical educational departments in Isfahan University of Medical Sciences، Iran. In this model، the main indicators of performance were considered as input variables i. e. number of students and number of faculties and also output variables i. e. number of graduates and faculty research activities.
  Results
  The results showed that of 13 educational departments، 6 departments were efficient and 7 departments were inefficient. The references department was also identified.
  Conclusion
  Inefficient educational departments are able to increase their output levels with pattern of efficient performance. Thus، it is recommended to increase their output based on the reference patterns.
  Keywords: Performance Assessment, Data Envelopment Analysis, University Department
 • Raheleh Samouei, Tayebeh Tayebani, Narjes Motaghi Page 481
  Introduction
  This study aimed to investigate the association between the emotional intelligence (EI) and organizational culture of university staff due to different dimensions of EI and its effects on different areas such as job progress، job satisfaction، job environment and organizational performance.
  Methods
  This was an analytical and cross-sectional study. It was done on 168 staff of Isfahan University of Medical Sciences، Iran using two questionnaires i. e. EI and organizational culture questionnaire. The subjects were selected randomly and asked for cooperation individually and verbally. The data were reported in two descriptive and inferential levels (Pearson correlation coefficient test).
  Results
  The results showed that there was a significant and direct association between EI and organizational culture. There was also a reversed significant association between EI and the masculinity-femininity culture. There was no association between EI and the individualism and collectivism culture; EI and trust-risk culture and avoidance of incontinence، EI and the culture of distribution of equitable and non-equitable power.
  Conclusion
  The results show that there was a direct and significant association between EI and organizational culture. So it is recommended to train all the characteristics of EI for developing and increasing EI due to different dimensions of EI and its effects on different parts of personal life، job and also the similarities with organizational culture in some components that show the time association between the two variables. Thus، the components of EI can have affective organizational culture.
  Keywords: Emotional Intelligence, Organizational Culture, Personnel, Universities
 • Hassan Abolghasem Gorji, Hamid Ravaghi, Maryam Pirouzi, Azam Mansourzadeh Page 488
  Introduction

  Between 50% to two-third (majority) of medical errors occur in operation room and emergency units in hospitals among which 50% are preventable. To increase the patient safety، consolidated prospective and retrospective method errors from 10 selected processes from operation room in Seyed Alshohada Hospital، Semirom، Iran have been identified، evaluated، prioritized and analyzed.

  Methods

  As a descriptive research، the analyses of mode and effects were carried out in this quantitative-qualitative study. Prospective method used in the study was healthcare failure mode and effects analysis (HFMEA) in a 6-month period retrospective method error reporting system. Frequencies obtained by both methods were compared together and error modes and possible causes were identified.

  Results

  Using HFMEA، 187 potential modes in 10 selected processes of operation rooms was selected. Using error report system، 61 reports were survived and subsequent outcome were matched with prospective method and 36 unacceptable errors were identified after decision-making tree analysis and ultimately possible reasons and recommended procedure were proposed.

  Conclusion

  Based on obtained results، using consolidated، retrospective and prospective risk analysis has sufficient efficiency providing a comprehensive view from errors in common process of healthcare units.

  Keywords: Risk Management, Operation Rooms, Medical Errors
 • Satar Rezaei, Ali Akbari Sari, Mohammad Arab, Saman Ghasempour Page 498
  Introduction
  Road traffic crashes (RTCs) are very common across the world and in Iran. The aim of this study was to estimate the economic burden of road traffic accidents in Tehran province، Iran in 2009.
  Methods
  This was a descriptive، cross-sectional retrospective study. The study population included all deceased and injuries due to RTCs in Tehran in 2009. The economic burden of RTC was estimated by human capital approach. The costs were divided into three groups: direct costs (pre-hospital، hospital costs، physiotherapy and rehabilitation costs، property damage costs، administrative costs and funeral costs)، indirect costs (costs of income loss or potential production lost) and intangible costs. Data were extracted from two databases specially designed at Iran Ministry of Health and Medical Education and at Legal Medicine Organization of Iran for recording traffic road injuries and from available literature. The average cost of each hospitalization was estimated by review of medical records.
  Results
  In 2009، 2410 people died and a further 92،100 people were injured due to RTC in Tehran. The total annual cost of road accidents in Tehran was 11،185،313 Iranian Rials (IRR). 64. 7% of the total costs were related to the direct costs، %23. 3 of the total costs were related to indirect costs and %12 of the total costs were related to direct costs.
  Conclusion
  This study showed that the burden of RTC in Tehran was substantial which included about 0. 3 to 0. 4 percent of Iran’s gross domestic product in 2009.
  Keywords: Traffic Accidents, Costs, Economic Burden, Human Capital Approach
 • Rahman Marefat, Hamid Keshavarz, Hasan Ashrafi Rizi, Somayeh Sirosi Page 510
  Introduction
  The present study aimed to determine the contribution rate among authors who published articles in Journal of Health Information Management during 2004-2011.
  Methods
  This was a descriptive-scientometrics study with a statistical procedure. The population of this study included the total issues of the Journal of Health Information Management (JHIM) articles which have been published during 2004-2011.
  Results
  The results showed that 789 authors had published articles in JHIM and mean number of the authors per article was 3. 03. In terms of gender، 56% of the authors were males and 44% were females. Findings indicated that Isfahan University of Medical Sciences، Iran is most prolific among the other research institutes and scientific centers; furthermore this university has the most grouping published articles among the other research institutes and scientific centers (with 94 articles). Only 8. 7% of the articles had single author. The results highlighted that the contribution coefficient was 0. 64.
  Conclusion
  Contribution rate of the authors in JHIM is in an acceptable level.
  Keywords: Journal of Health Information Management, Scientometrics, Collaboration, Periodicals