فهرست مطالب

مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران
سال دهم شماره 4 (پیاپی 41، پاییز 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/08/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید امیر محلیشا کاظمی شیشوان، بهنام پنجوی، مهرزاد مهدی زاده، هومن علیزاده، محمدرضا شاکری، بهادر اعلمی هرندی صفحات 159-167
  پیش
  زمینه
  دررفتگی تکاملی مفصل ران بیماری شایعی است و عدم درمان به موقع آن عوارض زیادی دارد. جااندازی مناسب و حفظ آن از نظر موفقیت درمان و پیش آگهی اهمیت فراوانی دارد. روش های زیادی برای بررسی وضعیت مفصل ران بعد از جااندازی در داخل گچ اسپایکا وجود دارد ولی محدودیت های هر یک باعث شده سونوگرافی جایگاه ویژه ای بیابد. هدف از این مطالعه بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس اینگوینال و ترانس گلوتئال در مقایسه با سی تی اسکن در ارزیابی موقعیت سرفمور در استابولوم درگچ اسپایکا بود.
  مواد و
  روش
  در یک مطالعه مقطعی 37مفصل ران از 23 بیمار 9 تا 36 ماهه که طی یک سال در یک مرکز درمانی تهران به علت دررفتگی تکاملی مفصل ران تحت جااندازی بسته یا باز به همراه گچ اسپایکا قرار گرفته بودند، بررسی شدند. لبه جلویی گچ روی ناحیه اینگوینال باز شد و سونوگرافی ترانس اینگوینال و ترانس گلوتئال انجام گردید. سپس وضعیت سرفمور نسبت به استابولوم سنجیده و با سی تی اسکن به عنوان استاندارد طلایی مقایسه شد. داده های به دست آمده با آزمون های آماری تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین نتایج سونوگرافی با سی تی اسکن در 91% موارد توافق وجود داشت (001/0
  نتیجه گیری
  در درفتگی تکاملی مفصل ران می توان از سونوگرافی برای کنترل وضعیت جااندازی بسته یا باز مفصل ران استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اولتراسونوگرافی، دررفتگی مفصل ران، مادرزادی، حساسیت، ویژگی
 • فردین میرزاطلوعی، میکائیل تفکیکی علمداری، حمیدرضا خلخالی صفحات 168-173
  پیش
  زمینه
  استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) به عنوان کمک برای ترمیم بافتی در جراحی ارتوپدی روز به روز طرفدار پیدا می کند. گشادی تونل پس از بازسازی رباط متقاطع جلویی پدیده شناخته شده است که می تواند جراحی بازنگری را به مخاطره بیاندازد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر پلاسمای غنی از پلاکت در پیشگیری از گشادی تونل در بازسازی رباط متقاطع جلویی بود.
  مواد و
  روش
  در یک مطالعه بالینی تصادفی آینده نگر، در طی یک سال بیمارانی که تحت عمل بازسازی رباط متقاطع جلویی با استفاده از گرافت ها مسترینگ قرار می گرفتند به صورت تصادفی به دو گروه 25 نفری تزریق پلاسمای غنی از پلاکت داخل تونل ها حوالی عمل (گروه 1) و بدون تزریق (گروه 2) تقسیم شدند. سی تی اسکن زانو ها روز بعد از عمل و 3 ماه بعد از عمل انجام شد و قطر تونل ها اندازه گیری گردید. بیماران در طی 3 ماه از نظر بالینی بررسی شدند و همزمان میزان شلی مفصلی نیز سنجیده شد.
  یافته ها
  سه ماه بعد از عمل همه بیماران بدون درد و دارای زانوی پایدار، تست «لاکمن» منفی و دامنه حرکات خوب بودند. نتایج آرترومتری در هر دو گروه به طور مشخصی بهبود یافتند (001/0>p). علی رغم آنکه بروز گشادی تونل در گروه پلاسما اندکی کمتر از گروه کنترل بود، بین دو گروه نه در ورودی یا وسط تونل فمور و نه در ورودی یا وسط تونل تیبیا، ختلاف معنی داری وجود نداشت (05/p ≥0).
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد پلاسمای غنی از پلاکت تاثیر واضحی در پیشگیری از گشاد شدن تونل پس از بازسازی رباط متقاطع جلویی ندارد.
  کلیدواژگان: رباط متقاطع جلویی، بازسازی، پلاسمای غنی از پلاکت
 • مجید اسدی شکاری، علیرضا سعید، محمد مهدی مولایی، جلیل آبشناس، امید قلی پور بشیری، عالیا آیت اللهی موسوی صفحات 174-180
  پیش
  زمینه
  روش استاندارد ترمیم یک عصب محیطی، ترمیم با بخیه های اپی نورال و با بخیه های مجزا می باشد. در این مقاله روشی توضیح داده شد که با کمک آن عصب با بخیه های پیوسته ترمیم می شود و هدف مقایسه این روش با روش استاندارد بخیه های مجزا بود.
  مواد و روش ها
  در یک کارآزمایی بالینی، 25 سگ مورد مطالعه قرار گرفتند. عصب سیاتیک سگ ها تحت بیهوشی عمومی با چاقوی جراحی شماره 25 به صورت کاملا تیز بریده شد. سگ ها به صورت تصادفی در یکی از سه گروه شاهد (5 سگ)، ترمیم عصب سیاتیک به صورت بخیه های مجزا (10 سگ) و ترمیم عصب با بخیه های پیوسته (10 سگ) قرار گرفتند. در گروه شاهد عصب بدون دوخته شدن رها شد. پس از 6 هفته سگ ها کشته و عصب با میکروسکوپ نوری و الکترونی بررسی شد. میزان نخ مصرفی، زمان ترمیم عصب، قطر میلین و قطر آکسون مورد بررسی قرار گرفت. در نمای فراساختاری شواهد دژنراسیون و رژنراسیون جست و جو شدند.
  یافته ها
  زمان ترمیم و میزان نخ مصرفی با تفاوت معنی دار آماری در گروه ترمیم پیوسته، کمتر بودند (0.001=p). از نظر یافته های میکرسکوپ نوری تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد و شواهد رژنراسیون در میکرسکوپ الکترونی فقط در گروه ترمیم پیوسته مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  نتیجه روش شرح داده شده در مقاله حاضر، مشابه روش استاندارد است. اگرچه این روش بدون شک معایبی دارد ولی می تواند در موارد زیادی جایگزین روش استاندارد ترمیم عصب شود.
  کلیدواژگان: آسیب های عصب محیطی، رژنراسیون عصبی، بخیه
 • سید مسعود هاشمی، منوچهر وحید فرهمندی، سید سجاد رضوی، سید مهدی حسینی خامنه، سید مرتضی کاظمی، فرشاد صفدری صفحات 181-185
  پیش
  زمینه
  تعویض کامل مفصل زانو یکی از اعمال جراحی نسبتا شایع در مراکز ارتوپدی است که با درد شدید در مرحله پس از جراحی همراه است. بلوک کردن عصب فمورال یکی از روش هایی است که برای کنترل درد پس از جراحی می توان استفاده نمود. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین تاثیر بلوک این عصب بر درد و عملکرد بیماران پس از تعویض کامل مفصل زانو بود.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی، 40 بیمار داوطلب تعویض مفصل زانو شرکت داده شدند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه شاهد (PCA) و گروه مورد (بلوک ممتد عصب فمورال) تقسیم شدند. پس از جراحی، در ساعات 6، 12، 24، 48 و 72، شدت درد بیماران با استفاده از مقیاس سنجش دیداری درد (VAS) اندازه گیری شد و بروز عوارض در دو گروه ثبت گردید. در نهایت اطلاعات به دست آمده در دو گروه با یکدیگر مقایسه شدند.
  یافته ها
  شدت درد در ساعات 6 و 12 پس از جراحی بین دو گروه یکسان بود. میانگین شدت درد در گروه بلوک ممتد عصب در ساعات 24 (0.042=p)، 48(p=0.03) و 72 (0.035=p) پس از جراحی به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود. در هیچ یک از بیماران، عوارض ناشی از روش های مورد استفاده مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  بلوک ممتد عصب فمورال یک روش بی درد، ایمن و موثر است و می تواند برای تسکین درد بیماران پس از تعویض مفصل زانو به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بلوک عصبی، عصب فمور، آرتروپلاستی زانو، درد
 • امیررضا صادقی فر، افشین ضیایی*، علیرضا سعید صفحات 186-191

  پیش

  زمینه

  عفونت پس از اعمال جراحی ارتوپدی به خاطر جریان خون ضعیف استخوان های بلند و اکثرا استفاده از وسایل فلزی خطرناک است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اضافه نمودن جنتامایسین به صورت موضعی به زخم بیمار پس از عمل جااندازی باز و تثبیت استخوان بلند شکسته بود.

  مواد و روش ها

  در یک کارآزمایی بالینی، 120بیمار که به علت شکستگی یک استخوان بلند کاندید عمل جراحی جااندازی باز و تثبیت داخلی بودند به دوگروه همسان و 60 نفره شاهد و مطالعه تقسیم شدند. در گروه شاهد تنها از رژیم سیستمیک استاندارد به عنوان درمان پیشگیرانه استفاده شد، در حالی که در گروه مطالعه علاوه بر رژیم سیستمیک از جنتامایسین موضعی نیز استفاده گردید. تمامی بیماران در یک دوره حداقل 6 ماهه از نظر علایم عفونت سطحی وعمقی پیگیری شدند.

  یافته ها

  در گروه شاهد 12 مورد عفونت مشاهده گردید که 7 مورد سطحی بودند و با درمان موضعی و آنتی بیوتیک بهبود یافتند. در گروهی که آنتی بیوتیک موضعی گرفتند، 3مورد عفونت سطحی مشاهده شد و هیچ مورد عفونت عمقی مشاهده نگردید. مقایسه نتایج نشان داد که عفونت های سطحی و عمقی با اضافه کردن جنتامایسین موضعی به رژیم آنتی بیوتیک سیستمیک به طور معنی داری کاهش یافت (0.01=p)

  نتیجه گیری

  استفاده پیشگیرانه از جنتامایسین به صورت موضعی در کنار رژیم استاندارد آنتی بیوتیک سیستمیک می تواند عفونت پس از عمل جراحی جااندازی باز و تثبیت داخلی استخوان های بلند را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: مواد ضدعفونی، عفونت، جنتامایسین، شکستگی باز
 • سید مرتضی کاظمی، سید محمد قریشی، مهدی بهاری مهربانی*، فرشاد صفدری صفحات 192-199
  پیش زمینه

  «اوریب بودن» سطح مفصلی یکی از مشکلات نسبتا شایع به دنبال استئوتومی بالای تیبیا است که شاید بتوان با استئوتومی در دو سطح آن را حل کرد. در این مطالعه راستای انتهای فمور و ابتدای تیبیا پیش از انجام استئوتومی بالای تیبیا در بیماران دچار واروس زانو و افراد نرمال با هم مقایسه خواهند شد.

  مواد و روش

  در این مطالعه مورد شاهدی، 75 بیمار دچار واروس اولیه زانو (گروه مطالعه) و 75 فرد نرمال (گروه شاهد) بررسی شدند. «زاویه بین سطح مفصلی پایین و محور مکانیکی فمور»، «زاویه بین سطح مفصلی بالا و محور مکانیکی تیبیا» و «زاویه انحراف مفصل» بین دو گروه مقایسه شدند. در نهایت درصد بیماران دچار واروس بیش از 3 درجه هم در پایین فمور و هم در بالای تیبیا تعیین گردید.

  یافته ها

  در گروه واروس زانو میانگین «زاویه بین سطح مفصلی پایین و محور مکانیکی فمور» و «زاویه بین سطح مفصلی بالا و محور مکانیکی تیبیا» به طور معنی داری کمتر و «زاویه انحراف مفصلی زانو» به طور معنی داری بیش از گروه نرمال بود (0.05>p). در 25.3% از بیماران دچار واروس زانو، میزان واروس هم در پایین فمور و هم در بالای تیبیا بیش از 3 درجه بود.

  نتیجه گیری

  راستای انتهای فمور و ابتدای تیبیا در افراد دچار واروس اولیه زانو با افراد نرمال متفاوت است. راستای ناهنجار انتهای فمور و ابتدای تیبیا نیز یک یافته نسبتا شایع در بیماران دچار واروس اولیه زانو و افراد نرمال است، اما این مقدار در مبتلایان واروس اولیه زانو بیشتر است. از آنجا که بسیاری از بیماران دچار واروس زانو ممکن است به استئوتومی در دو سطح نیاز داشته باشند، قبل از انجام استئوتومی بالای تیبیا باید به زوایای دیستال فمور نیز توجه نمود.

  کلیدواژگان: واروس زانو، زانو، استئوتومی
 • سید امیر محلیشا کاظمی شیشوان، بهنام پنجوی، سعیدرضا مهرپور، محمدنقی طهماسبی صفحات 200-202
  دوتایی شدن واقعی کشکک بسیار نادر است و افتراق آن از ناهنجاری های تکاملی شایع تر کشکک حائز اهمیت می باشد. در این گزارش یک پسر 8 ساله با شکایت بد شکلی پیشرونده زانوی چپ و تشخیص کشکک دوتایی ارائه می شود.
  کلیدواژگان: کشکک، مادرزادی، زانو
|
 • Dr Seyed Amir Mahlisha Kazemi Sheshvan, Dr Behnam Panjavi, Dr Mehrzad Mahdizadeh, Dr Houman Alizadeh, Dr Mohammad, Reza Shakeri, Dr Bahador Aalami Pages 159-167
  Background
  Developmental dysplasia of the hip (DDH) is a common problem and inappropriate treatment may result in serious complications. Several techniques have been used to monitor the status of the hip after reduction. Each has its own problem so that ultrasound found a special place where the assessment is needed. The aim of this study was to determine the diagnostic value of transinguinal and transgluteal ultrasound in comparison to CT scan in the evaluation of femoral head position in acetabulum in DDH treatment in spica cast.
  Methods
  A cross-sectional study was performed on 37 affected hips in 24 infants at the age of 9 to 36 months during one year in a teaching hospital in Tehran، Iran. After close or open reduction and applying spica cast، an opening was made over the anterior edge of the inguinal region and transinguinal and transgluteal ultrasound was performed to confirm the quality of reduction in the acetabulum. The sensitivity، specificity، positive and negative predictive values of the postoperative ultrasonography was compared with CT scan. Data analysis was done by statistical tests.
  Results
  The rate of agreement between ultrasonography and CT scan results was 91% (p<. 001). The sensitivity of 87%، specificity of 100%، accuracy of 97%، PPV of 100% and NPV of 96% were reported for ultrasound in comparison to CT scan.
  Conclusions
  Ultrasound could be applied after closed or open reduction for determination of the femoral head position in spica casts in the management of DDH.
  Keywords: Ultrasonography, Hip dislocation, congenital, Sensitivity, Specificity
 • Dr Fardin Mirzatolooei, Dr Michael Tafkiki Alamdari, Dr Hamidreza Khalkhali Pages 168-173
  Background
  The use of platelet-rich plasma (PRP) as an adjuvant to tissue repair is gaining favour in orthopaedic surgery. Tunnel widening after anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction is a recognised phenomenon that could compromise revision surgery. The purpose of this study was to determine whether PRP might prevent tunnel widening in ACL reconstruction.
  Methods
  In a randomized clinical study، during one year patients undergoing ACL reconstruction using a hamstring graft were randomly allocated either to have PRP introduced into the tunnels (group 1) peri-operatively or not (group 2). Each group comprised 25 patients. CT scanning of the knees was carried out on the day after surgery and at three months post-operatively and the width of the tunnels was measured. Patients were also evaluated clinically at three months، when laxity was also measured.
  Results
  Three months post-operatively، all patients were pain-free with stable knees، a negative Lachman test and a good range of movement. Arthrometric results had improved significantly in both groups (p<. 001). Despite slightly less tunnel widening in the PRP group، there was no significant difference between the groups neither at the femoral opening or the mid-tunnel nor at the tibial opening or mid-tunnel (p≥. 05).
  Conclusions
  We conclude that PRP has no significant effect in preventing tunnel widening after ACL reconstruction.
  Keywords: Anterior cruciate ligament, Reconstruction, Platelet rich plasma
 • Dr Majid Asadi-Shekaari, Dr Alireza Saied, Dr Mohammad Mahdi Molaei, Dr Jalil Abshenas, Dr Omid Gholipoor Bashiri, Dr Alia Ayatollahi Moussavi Pages 174-180
  Background
  The standard method for repair of an injured peripheal nerve is epineural repair with separate sutures. In this article، we described a method of continuous running epineural suturing in an animal model، and compared it with the standard interrupted technique.
  Methods
  In a clinical trial study، the sciatic nerve of 25 dogs was cut by a sharp blade under general anesthesia. The dogs were randomly divided in 3 groups. The 10 dogs received simple interrupted suturing of the cut sciatic nerve (control group)، another 10 had continuous suturing technique، and the remaining 5 were left unrepaired. After 6 weeks the dogs were sacrificed and the nerves were studied by light and electron microscopy. The amount of consumed suture material، time of repair، myelin thickness and axon diameter were examined. Ultrastructural studies were performed to assess the degeneration and regeneration process.
  Results
  The time of suturing and the amount of consumed suture material were significantly lower in the continous group (p<. 001). No difference was found in regards to light microscopic findings. The regeneration was، however، confirmed by electron microscopy، only in the continuous group.
  Conclusions
  The continuous epineural suture technique described in the present study had a result similar to the standard interrupted method and may replace the standard continuous technique in many circumstances.
  Keywords: Peripheral nerve injuries, Nerve regenration, Suture
 • Dr Seyed Masoud Hashemi, Dr Manouchehr Vahid Farahmandi, Dr Seyed Sajad Razavi, Dr Seyed Mahdi Hosseini Khameneh, Dr Seyyed Morteza Kazemi, Farshad Safdari Pages 181-185
  Background
  Total knee arthroplasty (TKA) is one of the common surgical procedures in an orthopaedic ward. It is often associated with severe postoperative pain. Femoral nerve block is utilized to provide pain relief after some types of lower limb surgery، including TKA. The main purpose of the current study was to determine the effect of continuous femoral nerve block (CFNB) on post-operative pain after TKA.
  Methods
  Forty patients requiring TKA were entered into a randomized clinical trial. Patients were randomly divided into 2 groups: A control group receiving intravenous patient controlled analgesia (IV-PCA) and the second group receiving CFNB. After operation، the severity of pain was determined utilizing visual-analogue scale (VAS) at 6، 12، 24، 48 and 72 hours، and any potential complication was recorded. Finally، the data were compared between the two groups.
  Results
  There was no significant difference between the 2 groups 6 and 12 hours operatively. The severity of pain was significantly lower in CFNB group at 24 (p=. 042)، 48 (p=. 03)، and 72 (p=. 035) hours respectively. No complication was seen regarding any of the analgesic techniques.
  Conclusions
  CFNB is a safe، pain relief and effective method and could be used for pain management after TKA.
  Keywords: Nerve block, Femoral nerve, Arthroplasty, knee, Pain
 • Dr Amir Reza Sadeghifar, Dr Afshin Ziayie, Dr Alireza Saied Pages 186-191
  Background

  Infection is a disastrous complication in orthopaedic surgery، because of poor blood supply of long bones and usage of metal devices. The aim of this study was to evaluate the effect of adding topical gentamicin to the surgical wound after open reduction and internal fixation of a long bone fracture.

  Methods

  In a clinical trial، 120 patients who were candidates for open reduction and internal fixation of a long bone fracture in a training hospital in Bandar Abbass، Iran were divided into two equal groups (60 patients each). Routine prophylactic standard systemic antibiotic regimen was used in both groups. In the «case group»، gentamicin was used topically in operation site in addition to the systemic regimen. All the patients were followed at least for 6 months and observed for superficial and or deep infection signs and symptoms.

  Results

  In the control group، 12 infections were observed، 7 of which were superficial and cleared with antibiotic and wound care. In the study group only 3 superficial and no deep infections was found. Statistical analysis revealed that both superficial and deep infection rates were significantly lower in the study group (p=. 01).

  Conclusions

  Prophylactic topical use of gentamicin in addition to the systemic regimen can be effective in reducing the rate of infection after open reduction and internal fixation of long bone fractures.

  Keywords: Anti bacterial agents, Infection, Gentamicin, Fracture, open
 • Dr Seyyed Morteza Kazemi, Dr Seyyed Mohammad Qoreishi, Dr Mahdi Bahari Mehrabani, Farshad Safdari Pages 192-199
  Background

  It has been suggested that double-level osteotomy can prevent the occurrence of joint line obliquity، as one of the complications following high tibial osteotomy. In this study، we compared the preoperative distal femoral and proximal tibial obliquity in patients with primary genu varum with a group of normal subjects.

  Methods

  75 patients with primary genu varum and 75 normal persons، contributed to a case-control study. The medial distal femoral mechanical angle (MDFMA)، medial proximal tibial mechanical angle (MPTMA) and joint diversion angle (JDA) were measured and compared between the two groups. The percentage of patients with >3 degrees in both distal of femur and proximal of tibia were determined.

  Results

  The mean of MDFMA and MPTMA was significantly lower and the mean of JDA was significantly higher in genu varum group compared to normal group (p<. 05). In 25. 3% of patients with genu varum، the varus in both the distal femur and the proximal tibia was >3 degrees.

  Conclusions

  The alignment of distal femur and proximal tibia is significantly different in patients with primary genu varum and normal controls. Abnormal alignment of joint line is a common finding in both primary genu varum and normal people; but more commonly in the cases of genu varum. As double level osteotomy may be required in many patients with genu varum، it is important to investigate distal of femur alignment before high tibial osteotomy

  Keywords: Genu varum, Knee, Osteotomy
 • Dr Seyed Amir Mahlisha Kazemi Sheshvan *, Dr Behnam Panjavi, Dr Saeed Reza Mehrpour, Dr Mohammad Naghi Tahmasebi Pages 200-202
  True duplication of the patella is extremely rare. We describe a case of duplication of the patella in an eight-year-old boy with the history of progressive deformity of his left knee.
  Keywords: Patella, Congenital, Knee