فهرست مطالب

مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران
سال بیستم شماره 3 (پیاپی 78، تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی تیموری، محمد دهقانی، فاطمه مزارعی* صفحات 99-104
  مقدمه
  شکستگی دیستال رادیوس (زند زبرین) بسیار شایع است. این شکستگی می تواند در همه گروه های سنی رخ دهد. روش های مختلفی برای درمان این نوع شکستگی ها وجود دارد. بررسی نتایج درمان شکستگی دیستال رادیوس با کاربرد فیکساتور خارجی به همراه پین گذاری زیرپوستی (bridging external fixator + (percutaneous pinning هدف ما در این مطالعه است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بین سال های 1397 تا 1400، در مرکز آموزشی درمانی بیمارستان کاشانی در شهر اصفهان، بر روی 72 بیمار انجام شد. شکستگی بیماران از نوع فرناندز 3، 4 و 5 بود و تحت درمان فیکساتور خارجی و پین گذاری برای شکستگی دیستال رادیوس قرار گرفته بودند. بیماران در فواصل 3 و 6 ماه پس از عمل، تحت معاینه مجدد قرار گرفتند.
  یافته ها
  72 بیمار در این مطالعه بررسی شدند. میانگین سنی 2/44 سال بود. 55 درصد از بیماران مرد و بقیه زن بودند. شایع ترین علت ایجاد شکستگی، تصادفات وسایل نقلیه بود. 4 مورد بدجوش خوردگی (malunion)، 4 مورد آسیب عصب رادیال سطحی، 2 مورد شل شدگی فیکساتور خارجی و 6 مورد عفونت سطحی در نتایج مطالعه یافت شد.
  نتیجه گیری
  کاربرد فیکساتور خارجی یک روش درمانی مناسب برای درمان شکستگی های دیستال رادیوس، همراه با عوارض کم و سطح رضایت بالای بیمار است.
  کلیدواژگان: شکستگی های سر رادیوس، فیکساتور خارجی، عوارض بعد از عمل، فیکساسیون شکستگی
 • عباس صارمی*، محمد پرستش، احمد مهدوی صفحات 105-110
  پیش زمینه

  تمرین مداوم با شدت متوسط، MICT (Moderate intensity continuous training)، به عنوان یک تمرین موثر بر متابولیسم استخوان گزارش شده است. با این حال، مطالعات بسیار کمی روی تمرینات تناوبی با شدت بالا، HIIT (high-intensity interval training)، متمرکز شده اند. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه اثرات 8 هفته تمرین HIIT و MICT بر تراکم استخوان در موش های صحرایی میانسال بود.

  مواد و روش ها

  30 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار (16هفته ای) به طور تصادفی در سه گروه کنترل، MICT و HIIT قرار گرفتند. هر دو گروه، 5 جلسه تمرین روی نوارگردان (treadmill) را به مدت 8 هفته تکمیل کردند. در این برنامه از گروه HIIT خواسته شد تا 10 جلسه دویدن با سرعت 35 تا 47 متر در دقیقه را با ریکاوری فعال 2 دقیقه ای انجام دهند و گروه MICT، 10 تا 45 دقیقه دویدن مداوم با سرعت 15تا 20 متر در دقیقه را انجام دادند. ترکیب بدنی و تراکم استخوان BMD (Bone mineral density)، قبل و پس از مداخله از طریق جذب سنجی دوگانه اشعه ایکس، DEXA (Dual Xray absorptiometry)، اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آنالیز واریانس یک راهه و تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  پس از 8 هفته مداخله، BMD کل بدن و استخوان ران به طور معنی دار در دو گروه افزایش یافت (05/0≥p)، هر چند تغییر مشاهده شده در گروه تمرین HIIT بیشتر بود (05/0≥p). بعلاوه، در مورد BMD مهره کمری بین هر سه گروه بعد از مداخله اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0≤p).

  نتیجه گیری

  این یافته ها نشان داد که یک دوره تمرین HIIT و MICT می تواند تراکم استخوان را در موش های صحرایی میانسال بهبود بخشد و در مقایسه با MICT، HIIT مزایای بیشتری بر تراکم استخوان به همراه داشت.

  کلیدواژگان: موش صحرایی، پوکی استخوان، دویدن، تراکم مواد معدنی استخوان
 • سید هادی سید حسینیان، فرشید باقری*، رضا پور علی، احسان واحدی، علی بیرجندی نژاد، محمدحسین ابراهیم زاده صفحات 111-115
  پیش زمینه

  جراحی آرترودز (Arthrodesis) مچ پا یکی از جراحی های اصلی برای درمان آرتروز پیشرفته مفصل مچ پا است. تکنیک های مختلفی برای درمان آرترودز مچ پا وجود دارد و هر تکنیک دارای مزایا و معایب منحصر به فرد خود است. هدف از این مطالعه، بررسی نتایج درمانی آرترودز مچ پا با استفاده از دو تکنیک بود که از میان تکنیک های مختلف انتخاب شد.

  مواد و روش ها

  سوابق پزشکی بیمارانی که از دی ماه 1393 تا دی ماه 1398 به دلیل آرترودز مچ پا در بیمارستان بستری شده و توسط یک جراح تحت درمان قرار گرفته بودند، بررسی شد. بیماران پس از میانگین دوره پیگیری 19 ماهه برای ارزیابی مجدد به بیمارستان فراخوانده شدند. نتایج عملکردی با استفاده از سیستم امتیازدهی مورد تایید AOFAS (American Orthopedic Foot and Ankle Society Score) برای مچ پا، پرسشنامه پای منچستر آکسفورد MOXFQ (Manchester-Oxford Foot Questionnaire) و مقیاس دیداری درد VAS (visual analog scale)، ارزیابی شد. داده های جمع آوری شده در فهرست از پیش طراحی شده، ثبت شد و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  در مجموع 32 بیمار، 18 مرد و 14 زن با میانگین سنی 7/46 سال وارد مطالعه شدند. 6/67 درصد این بیماران، سابقه شکستگی مچ پا داشتند. 24 بیمار یعنی 75 درصد از بیماران با روش قدامی و باقی بیماران (25 درصد) با روش جانبی تحت جراحی قرار گرفته بودند. رایج ترین ابزار برای درمان آرترودز استفاده همزمان از پلیت و پیچ در 18 بیمار (56%) بود. جوش خوردگی در 28 بیمار (5/87%) در 1/11 هفته پس از جراحی رخ داد. در ارزیابی این بیماران پس از جراحی، امتیازدهی AOFAS به طور معنی داری افزایش یافت و امتیازات MOXFQ و VAS به طور معنی داری کاهش یافت (p<0.001 برای هر کدام). سن بالا و میخ داخل استخوانی با زمان طولانی جوش خوردگی همبستگی داشت (p<0.05). روش های جراحی (اعم از قدامی یا جانبی) هیچ ارتباطی با امتیازات AOFAS، MOXFQ و VAS نداشتند. عدم جوش خوردن در 4 بیمار (5/12%) و عفونت عمیق در 3 بیمار (3/9%) پس از آرترودز مچ پا گزارش شد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که این نوع جراحی می تواند درد و عملکرد بیماران را با عوارض نسبتا پایین پس از عمل، بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: مچ پا، آرتروز، آرترودز، ارزیابی نتایج
 • عماد کوهستانی*، رضا مینایی، فرشاد صفدری، منتظر الشهیب صفحات 116-121
  هدف

  درد پس از جراحی آرتروپلاستی هیپ، THA (Total hip arthroplasty) بر توانبخشی و کیفیت زندگی بیماران تاثیر می گذارد. اگرچه گاباپنتین به طور گسترده برای کنترل درد استفاده شده، اما اثربخشی آن در آرتروپلاستی هیپ مورد بحث است. مطالعه حاضر با هدف مرور سیستماتیک مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر گاباپنتین بر درد پس از آرتروپلاستی هیپ انجام شد.

  روش

  در این مطالعه به منظور دستیابی به مقالات مرتبط، جستجوی سیستماتیک بدون محدودیت زمانی در سه پایگاه داده MEDLINE PsycINFO، و Embase، از طریق OVID با استفاده از کلیدواژه های گاباپنتین، درد و آرتروپلاستی هیپ، انجام شد. برای ارزیابی کیفیت مقالات، از ابزار Cochrane Collaboration  استفاده شد.

  یافته ها

  از بین 30 مقاله یافت شده، در نهایت 5 مطالعه (با حجم نمونه 728 نفر) برای بررسی سیستماتیک انتخاب شدند. در این پژوهش ها از گاباپنتین 600 میلی گرم در 3 مطالعه و گاباپنتین 1200 میلی گرم در 2 مطالعه استفاده شده بود. نتایج این مطالعات نشان داد گاباپنتین تاثیر معناداری بر درد و کاهش میزان مصرف مورفین پس از آرتروپلاستی هیپ ندارد. در این مطالعات مصرف گاباپنتین با عوارضی از جمله راش، تهوع، سردرد، استفراغ و خارش همراه بود.

  نتیجه گیری

  پس از آرتروپلاستی هیپ، استفاده از گاباپنتین بر درد و کاهش میزان مصرف مورفین تاثیری ندارد. مطالعات کارآزمایی بالینی با حجم نمونه بزرگتر و دوره پیگیری طولانی تر مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: آرتروپلاستی مفصل هیپ، گاباپنتین، درد پس از جراحی، مرور سیستماتیک
 • شهاب ایلیکا، علیرضا باغیاری*، افشین احمدزاده حشمتی صفحات 122-127
  مقدمه

  مطالعه حاضر با هدف مقایسه «تزریق کورتون» و «تزریق کورتون با کاربرد پای کراستینگ (pie - crusting)» برای درمان التهاب فاشیای پلانتار (plantar fasciitis) بیماران مبتلا به درد پاشنه انجام شده است.

  روش اجرا:

   این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده است. جامعه پژوهش شامل بیماران با درد پاشنه پا است که در طول سال های 1398 تا 1399 به بیمارستان باهنر شهر کرمان مراجعه کرده اند. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه «تزریق کورتون» و «تزریق کورتون به همراه روش خراش دادن فاشیا» قرار گرفتند. در هفته های سوم، ششم، دوازدهم و بیست و چهارم بیماران ویزیت شدند. در هر نوبت، شدت درد و نمره درد پاشنه پا، بر اساس مقیاس نمره بندی انجمن ارتوپدی پا و مچ پای آمریکا AOFAS (American orthopaedic foot & ankle society) تعیین شد. داده های این مطالعه با نسخه 24نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  در این مطالعه 89 بیمار شامل 46 بیمار زن و مرد در گروه تزریق کورتیکواسترویید و 43 بیمار زن و مرد در گروه تزریق کورتیکواسترویید با کاربرد پای کراستینگ قرار گرفتند. بیماران هر دو گروه از نظر متغیرهای سن، جنسیت و شاخص توده بدنی مشابه بودند. دو گروه مداخله از نظر مقیاس آنالوگ دیداری درد، فقط در هفته 24 اختلاف آماری معناداری نشان دادند. در مقایسه AOFAS، در ویزیت های مختلف اختلاف آماری معناداری بین دو گروه گزارش شد. 

  نتیجه گیری

  یافته های این تحقیق استفاده از درمان تلفیقی تزریق کورتون و جراحی غیرتهاجمی پای کراستینگ را تایید و به عنوان یک تکنیک به روز و کاربردی و بدون عوارض معرفی می کنند.

  کلیدواژگان: التهاب فاشیای کف پا، درد، پاشنه پا، جراحی
 • محمد نوری*، کاووس وزیری، مرتضی جان نثاری لادانی صفحات 128-132
  مقدمه

  هدف از این مطالعه، بررسی نتایج به دست آمده از درمان جراحی بیماران هالوکس ریجیدوس درجه 3 (3rd grade hallux rigidus) به شیوه استیوتومی ویل (Weil osteotomy) است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت شبه تجربی از نوع مداخله تک گروهی به صورت قبل و بعد از مداخله انجام شد. جامعه مورد پژوهش بیماران مبتلا به هالوکس رجیدوس درجه 3 را در بر می گرفت. ابزار گردآوری در این مطالعه شامل چک لیست بر اساس معاینات بالینی بود که میزان حرکت مفصلی در دو سمت پلانتار و دورسال را ارزیابی می کرد، همچنین برای میزان اندازه گیری درد بیماران از پرسشنامه میزان درد VAS (Visual Analoge Scale) استفاده شد. میزان دامنه حرکتی و میزان درد مفاصل MPT (MetaTarsoPhalangeal) بیماران قبل از عمل و 1، 3 و 6 ماه بعد از عمل بررسی و ثبت شد. تمامی این اطلاعات وارد نرم افزار SPSS نسخه 26 شد.

  یافته ها

  در این مطالعه 8 بیمار (9/22 درصد) مرد و 27 بیمار (1/77 درصد) زن، که میانگین سنی ± انحراف معیار آنها 17/12 ± 1/77 سال بود، مورد بررسی قرار گرفتند. میزان درد در بیماران در پیگیری های یک ماه و سه ماه بعد از مداخله به میزان معناداری کاهش پیدا کرد (P=0.00) و همچنین میزان حرکت پاسیو مفصل در پلانتار و دورسال فلکسیون نیز به طور معناداری یک ماه و سه ماه بعد از مداخله به میزان معناداری افزایش یافت (p=0.00). مدت زمان راه اندازی بیمار بعد از عمل، در 17 بیمار (6/48 درصد) تا دو هفته، در 10 بیمار (6/28 درصد) بین دو تا چهار هفته و در 8 بیمار (9/22 درصد) بیشتر از یک ماه طول کشیده بود. میانگین فضای مفصلی بیماران بعد از عمل در گرافی ساده 46/0 ± 6/3 میلی متر بود.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه، نتایج جراحی استیوتومی weil در بیماران هالوکس رجیدوس در پیگیری های یک ماه وسه ماه بعد از عمل کاهش معناداری در میزان درد بیماران نشان داد. همچنین در این بیماران افزایش معناداری در میزان ROM (Range of Motion) مفاصل، کاهش مدت زمان راه اندازی بیماران و همچنین بهبود در میانگین فضای مفصلی بیماران مشاهده شد.

  کلیدواژگان: استئوتومی، هالوکس ریجیدوس، درد، نتایج درمان
 • فاطمه ایمانی، اکبر خدابنده* صفحات 133-136
  مقدمه

  یکی از آسیب های نادر ناحیه آرنج دست، آسیب Essex-Lopresti (ELI) است که شامل شکستگی سر رادیوس، اختلال در غشای بین استخوانی ساعد،IOM  (interosseous membrane) و دررفتگی مفصل رادیواولنار دیستال، DRUJ (distal radio-ulnar joint) است و در اثر وارد شدن فشار عرضی به آرنج و ساعد هنگام زمین خوردن یا وارد شدن انرژی بالا اتفاق می افتد.

  معرفی مورد:

   در این مطالعه بیمار 40 ساله ای را معرفی می کنیم که علاوه بر آسیب فوق دچار شکستگی دوبل ساعد نیز شده است. بیمار ابتدا تحت جراحی ORIF دوبل ساعد قرار گرفت و سپس جهت فیکساسیون سر استخوان رادیوس دو عدد پیچ هربرت جاگذاری شد و نیز مفصل رادیواولنار دیستال پین گذاری شد.

  یافته ها

  معاینه پس از جراحی نشان داد وضعیت عصبی - عروقی بیمار نرمال است و بیمار با بهبودی نسبی مرخص شد.

  نتیجه گیری

  پس از شش ماه ویزیت مجدد نشان داد که بیمار تنها در حالت پرونیشن دارای 20 درجه محدودیت حرکتی است و در بقیه حالت ها دامنه حرکتی مفصل کامل بود.

  کلیدواژگان: شکستگی های سر رادیال، غشای بین استخوانی، شکستگی رادیوس، شکستگی اولنا، شکستگی رادیال
 • عادل ابراهیم پور، محمد رازی، سید محمدجواد مرتضوی، محمدحسین ابراهیم زاده، روشنک مرادی، فرساد بیگلری*، سید سعید خبیری، محمد فکور، محمدعلی سازگاری، فرشید باقری صفحات 137-142
  مقدمه

  برای بهبود سطح آموزش دستیاران ارتوپدی و بهبود خدمت رسانی به بیماران در سیستم آموزشی درمانی ایران، در قدم اول لازم است که اطلاعاتی در مورد وضعیت کنونی آموزش علمی، عملی و پژوهشی دستیاران به دست آید.

  روش ها

  در این طرح پژوهشی در وهله اول بررسی کریکولوم آموزشی اجرایی در 14 مرکزاز 6 دانشگاه علوم پزشکی مختلف انجام شد و در وهله بعد به بررسی منابع انسانی، زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات اتاق عمل، نتایج آموزشی و پژوهشی و اجرای منظم آزمون های عملی و عملکرد دستیاران در سال های رزیدنتی پرداختیم. تمامی موارد فوق در قالب پرسشنامه ای کامل و جامع طراحی شد. این پرسشنامه از جانب انجمن علمی ارتوپدی ایران، توسط سایت فرم افزار به صورت لینک برای روسای بخش های این مراکز ارسال و پاسخ ها بررسی شد. ارتباط امکانات و تجهیزات با میزان قبولی در امتحان بورد تخصصی ارتوپدی در این پرسشنامه سنجیده شد.

  یافته ها

  در بین مراکز بررسی شده تنها 20 درصد به طور مشخص معیارهای کوریکولوم آموزشی ایران را در تمام زمینه های منابع انسانی، آموزشی و پژوهشی کامل رعایت کرده بودند.

  نتیجه گیری

  مراکز آموزشی ارتوپدی ایران باید در فواصل منظم روش های نوین آموزشی مراکز معتبر جهانی و کوریکولوم کشوری را بررسی کنند. همچنین سیستم های نظارتی نیز باید به طور مستمر بر روند آموزش دستیاران تخصصی ارتوپدی نظارت کنند تا استاندارد سازی و یکسان سازی خدمات، تجهیزات و برنامه آموزشی بخش های داخل کشور به نحو مطلوب انجام شود.

  کلیدواژگان: رزیدنت، کوریکولوم، آموزش، برنامه درسی، آموزش آکادمیک، ارتوپدی
|
 • Mehdi Teimouri, Mohammad Dehghani, Fatemeh Mazarei * Pages 99-104
  Background
  Distal radius fractures are among the most common fractures. They can happen at any age group, and there are several treatment options and several classification systems for these fractures. One of these classifications is that of Fernandez. In this study, we evaluated the results of treatment of distal radius fractures by bridging external fixator and percutaneous pinning.
  Methods
  In a cross-sectional study, 72 patients with Fernandez type 3, 4 and 5 that underwent external fixation and percutaneous pinning for comminuted distal radius fractures were followed and assessed after 3 and 6 months.
  Results
  The 72 patients had mean age of 44.2 years. 55% were male. The most common cause of fractures was vehicle accidents. 4 cases of malunion, 4 radial nerve injuries, 2 fixator loosening and 6 cases of infection were encountered.
  Conclusion
  External fixator supplemented by percutaneous pinning is an efficient technique for treatment of unstable distal radius fractures. It has low rate of complication and high rate of patient's satisfaction.
  Keywords: Distal Radius Fractures, External Fixator, Postoperative complications, Fracture fixation
 • Abbas Saremi *, Mohammad Parastesh, Ahmad Mahdavi Pages 105-110
  Background

  Moderate intensity continuous training (MICT) has been reported as an effective exercise on bone metabolism. However, very few studies have focused on high-intensity interval training (HIIT). The aim of this study was to investigate and compare the effects of HIIT and MICT training on bone density in middle-aged rats.

  Methods

  30 male Wistar rats (16 weeks old) were randomly divided into three groups: control, MICT and HIIT. Both test groups completed 8 weeks (5 sessions per week) of treadmill training in which the HIIT group performed 10 sessions of running at a speed of 35-47 m/min with a 2-minute active recovery, and the HIIT group ran continuously for 10-45 minutes at a speed of 15-20 meters per minute. The body composition and bone mineral density in the whole body were evaluated through Dual Xray absorptiometry (DXA) at the beginning and after the intervention. The data was analyzed using SPSS software and one-way analysis of variance and Tukey's post hoc tests.

  Results

  After 8 weeks of intervention, BMD of the whole body and femur increased significantly in both groups (p0≥0.05), although the observed change was greater in the HIIT group (p≥0.05). In addition, in the case of BMD of the lumbar vertebra, no significant difference was observed between all three groups after the intervention (p≤0.05).

  Conclusion

  These findings show that a period of HIIT and MICT training can improve bone density in middle-aged rats and compared to MICT, HIIT had more benefits on bone density.

  Keywords: Wistar rat, Osteoporosis, Running, Bone mineral density
 • Sayyed-Hadi Sayyed-Hosseinian, Farshid Bagheri *, Reza Pourali, Ehsan Vahedi, Ali Birjandinejad, MohammadHosein Ebrahimzadeh Pages 111-115
  Background

  Ankle arthrodesis is one of the major surgeries for the treatment of advanced osteoarthritis of the ankle joint. There are various techniques available for ankle arthrodesis and each technique has unique advantages and disadvantages. The aim of the present study was to evaluate the results of ankle arthrodesis with two this different approaches.

  Methods

  The medical records of the patients who were admitted for ankle arthrodesis and treated by a single surgeon from January 2015 to January 2020 were reviewed. The patients were recalled for re-evaluation after a mean follow-up of 19 months. Functional outcomes were assessed using validated AOFAS Ankle-Hind foot score, Manchester-Oxford Foot Questionnaire (MOXFQ) and visual analog scale (VAS) score for pain. The collected data were recorded in a pre-designed checklist and then analyzed using SPSS software.

  Results

  A total of 32 patients, 18 men and 14 women with a mean age of 46.7 years were included in the study. 67.6% had history of ankle fractures. Anterior approach was used in 24 patients, 75%, and the rest of the patients had surgery with lateral approach (25%). The most common instrument for arthrodesis was concomitant use of plate and screws in 18 patients (56%). Union occurred in 28 patients (87.5%) within 11.1 weeks after the surgery. The AOFAS score increased significantly and MOXFQ and VAS scores decreased significantly following the surgery (p<0.001 for each). Advanced age and intramedullary nail were related to prolonged time to union (p<0.05). Surgical approaches (either anterior or lateral) had no association with AOFAS, MOXFQ, and VAS scores. Non-union was seen in 4 patients (12.5%) and deep infection in 3 patients (9.3%) after ankle arthrodesis.

  Conclusion

  The study results showed that, this surgery could improve patients’ pain and function with relatively low post-operative complications.

  Keywords: Ankle, osteoarthritis, Arthrodesis, outcome assessment
 • Emad Kouhestani *, Reza Minaei, Farshad Safdari, Muntadhar Alshohaib Pages 116-121
  Background

  Postoperative pain following total hip arthroplasty (THA) impacts patients' rehabilitation and quality of life. Although gabapentin has been widely used for pain control, its effectiveness in hip arthroplasty is not well established. The aim of our systematic review is to evaluate the effect of gabapentin on postoperative pain after THA.

  Methods

  A systematic search was conducted in three databases: MEDLINE, PsycINFO, and Embase, through OVID, using the keywords gabapentin, pain, and hip arthroplasty, with no restrictions on language or publication date. To evaluate the quality of the articles, the Cochrane Collaboration tool was used.

  Results

  Five studies, including 728 patients, were included in our systematic review. Gabapentin 600 mg was used in three and 1200 mg in two studies. The results of these studies showed that gabapentin had no significant effect on pain or morphine consumption after THA. Besides, gabapentin use was associated with side effects such as rash, nausea, headache, vomiting, and pruritus.

  Conclusion

  Gabapentin does not decrease pain or morphine consumption after THA. However, future studies with a larger sample size and longer follow-up period are required.

  Keywords: Total Hip Arthroplasty, gabapentin, Postoperative pain, Systematic review
 • Shahab Ilka, Alireza Baghyari *, Afshin Ahmadzadeh Heshmati Pages 122-127
  Background

  The aim of this study was to compare corticosteroid injection and corticosteroid injection with needle release (Pie-crusting) method in the treatment of plantar fasciitis in patients with heel pain.

  Methods

  The present study is a randomized clinical trial. The study population included patients with heel pain who had referred to a teaching center with plantar fasciitis for treatment during the years 2020-2019. The patients were randomly divided into two groups: corticosteroid injection and corticosteroid injection plus Pie-crusting method. The patients were visited again in the third (T1), sixth (T2), twelfth (T3) and twenty-fourth (T4) weeks post treatment, and the severity of pain and ankle and foot score (AOFAS) were determined at each visit. The data of this study were analyzed with SPSSv.24 software.

  Results

  89 patients (46 in steroid injection group and 43 in "pie-crusting" group) were examined. Patients in the two groups were similar in terms of age, sex and body mass index. The two groups showed a significant difference in terms of VAS of pain only in the T4. The AOFAS in the T2 (p=0.039), in the T3 (p>0.001), in the T4 (p>0.001) statistically significant differences were reported. Comparing the angle of inclination of the calcaneus, there was no statistically significant difference between the two groups in the T4.

  Conclusion

  The results of this research showed good results in use of combination of corticosteroid therapy and "pie-crusting surgery" for plantar fasciitis.

  Keywords: Plantar fasciitis, Pain, Heel, Surgery
 • Mohammad Nouri *, Kavous Vaziri, Morteza Jaannesari Ladani Pages 128-132
  Background

  The purpose of this study is to investigate the results of surgical treatment for hallux rigidus using the Weil osteotomy method in grade III patients with this disease.

  Methods

  This quasi-experimental study involved a single-group intervention "before and after" the surgery. The research population consisted of patients with grade 3 hallux rigidus. The data collection tool used in this study was a checklist based on clinical examinations that evaluated joint movement in both plantar and lateral directions, as well as the Visual Analog Scale (VAS) to measure pain. The range of motion and pain level of the metatarsophalangeal (MTP) join were investigated and recorded before the operation and 1, 3, and 6 months after the operation. All this information was entered into SPSS software version 26.

  Results

  The study groups included 8 (22.9%) male and 27 (77.1%) female patients, with an average age of 77.1 ± 12.17 years. The amount of pain decreased significantly (P=0.00) at the one-month and three-month follow-ups after the intervention, and the amount of passive movement of the joint in the plantar directions significantly increased from one month to three months after the intervention (P=0.00). 17 patients (48.6%) took up to two weeks after surgery, 10 patients (28.6%) between two to four weeks, and 8 patients (22.9%) more than one month to recover the mobility. The average joint space of the patients after the operation in plain radiography was 3.6 ± 0.46.

  Conclusion

  : The Weil osteotomy surgery in hallux rigidus patients showed a significant decrease in pain level, and also a significant increase in joint motion and improvement in the average joint space in short term.

  Keywords: Osteotomy, hallux rigidus, Pain, Treatment outcome
 • Fatemeh Imani, Akbar Khodabandeh * Pages 133-136
  Background

  Essex-Lopresti injury (ELI) is one of the rare injuries of the elbow area, which includes fracture of radius head, disruption in the interosseous membrane of the forearm (IOM), and distal radio-ulnar joint dislocation. This happens as a result of transverse pressure on the elbow and forearm when falling down or when high energy is applied.

  Methods

  In this study, we introduced a 40-year-old patient who suffered both bone forearm fracture in addition to the above injuries. First, the patient underwent both bone forearm ORIF surgery, and then fixation of radius head and distal radio-ulnar joint reduction and fixation.

  Results

  After six months, the patient has 20 degrees of motion limitation only in the pronation state, and the joint’s motion range in other joints is complete.

  Conclusion

  In general, the Essex-Lopresti injury (ELI) is one of the rare hand injuries that are difficult to diagnose with simple radiographs and requires great care.

  Keywords: Radial head fractures, Interosseous membrane, Radius fracture, Ulna fractures, Radial fractures
 • Adel Ebrahimpour, Mohammad Razi, SM Javad Mortazavi, MohammadHosein Ebrahimzadeh, Roshanak Moradi, Farsad Biglari *, Seyyed Saeed Khabiri, Mohammad Fakoor, MohammadAli Sazegari, Farshid Bagheri Pages 137-142
  Background

  To improve the education of orthopaedic residents and enhance patient care in the Iran's healthcare system, it is necessary to gather information about the current status of scientific, practical, and research-based education for residents.

  Methods

  The research project initially focused on examining the executive curriculum in 14 centers affiliated with 6 different medical universities. Subsequently, an investigation was conducted into human resources, infrastructure, operating room facilities, educational and research outcomes, as well as the regular implementation of practical examinations to evaluate the performance of residents during their residency years. All the aforementioned aspects were covered using a comprehensive questionnaire, which was distributed via the "Formafzar.com" website as a link to the heads of departments in these centers by the Iranian Orthopaedic Association. The relationship between facilities and equipment and passing the future specialized orthopaedic board examination was also evaluated.

  Results

  Among the examined centers, only 20% adhered to the criteria of Iran educational curriculum in all aspects of human resources, education, and research.

  Conclusion

  a regular evaluation of teaching methods used by international centers and the national curriculum is necessary for orthopaedic training centers in Iran. Additionally, regulatory systems should monitor the training process of orthopaedic residents to standardize services, equipment, and educational programs in the country.

  Keywords: Residency, Education, Curriculum, Academic training, Orthopaedics