فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/13
 • تعداد عناوین: 25
|
 • محمدحسن اعلمی، غلامعلی معموری، محمدرضا لطفی، علی خاکشور، کیارش قزوینی، رضا سعیدی، معصومه سعیدی* صفحات 677-684
  زمینه و هدف
  گروه ب استرپتوکوک علت اصلی عفونت نوزادی در کشورهای پیشرفته است. در ایران میزان بروز آن به طور دقیق مشخص نیست. این مطالعه با هدف تعیین ارزش تشخیصیPCR در تشخیص عفونت استرپتوکوک گروه B در نوزادان مبتلا به سپسیس انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تمامی شیرخواران کوچکتر از سه ماه مبتلا به سپسیس بستری در NICU و اورژانس کودکان بیمارستان قائم (عج) به مدت یک سال وارد مطالعه شدند که تعداد آنان 100 نفر بود. پس از اخذ رضایت کتبی از والدین این شیرخواران، سه نمونه خون این بیماران در ظروف درب دار استریل، دو نمونه جهت کشت در محیط معمولی و ارتقایافته و دیگری جهت انجام روش مولکولی PCR (واکنش زنجیره ای پلیمراز) به آزمایشگاه منتقل گردید. آنالیز داده ها با SPSS نسخه13 و با کمک آمار توصیفی-تحلیلی (کای دو-همبستگی) انجام شد.
  یافته ها
  روش مولکولی PCR برای شناسایی استرپتوکوک گروه ب در 3 درصد شیرخواران مثبت بود. در محیط های کشت، در 5 درصد از کشت معمولی (2مورد کلبسیلا، 1 مورد انتروباکتر و 2 مورد ایکولای) و 6 درصد در محیط کشت ارتقا یافته (2 مورد کلبسیلا، 1مورد انتروباکتر، 2 مورد ایکولای و 1 مورد استرپتوکوک آلفاهمولیتیک) میکروبهای دیگری رشد نموده و در هیچ کدام از این محیط ها استرپتوکوک گروه ب رشد نکرد. 64 درصد ازمادران نوزادان مبتلا به سپسیس قبل از زایمان آنتی بیوتیک دریافت کرده بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بالای مصرف آنتی بیوتیک در مادران قبل از زایمان، جهت شناسایی استرپتوکوک گروه ب بایستی ضمن تقویت و ارتقای محیط های کشت، از روش های حساس تر نظیر PCR استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سپسیس، نوزادان، استرپتوکوک گروه ب، (PCR (Polymeras Chain Reaction
 • سعید اعظمی*، شاهرخ مکوندحسینی، مینا دکانی، سمیه ضمیری نژاد صفحات 687-696
  زمینه و هدف
  شواهد حاصل از مطالعات مختلف حاکی از تاثیرپذیری فعالیت قشری مغز تحت القای عاطفی می باشد. از سوی دیگر تمایلات عاطفی با برونگرایی و نوروزگرایی مرتبط می باشند. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی تفاوت های موجود در فعالیت نواحی مختلف قشر مغزی در دو حالت پایه و القای عاطفی با در نظر گرفتن ابعاد شخصیتی و جنسیت افراد، انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه 33 دانشجوی روانشناسی داوطلب راست دست را که براساس نمره سلامت عمومی شان همتا شده بودند (17 مرد، 16 زن) به دو گروه القای مثبت و منفی تقسیم شدند. جهت القای عاطفی از کلیپ های محقق ساخته استفاده شد. ابزارهای پژوهشی شامل کلیپ های ویدیویی، دستگاه موج نگار مغزی، پرسشنامه شخصیت آیسنک، پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه عاطفه مثبت- منفی و پرسشنامه دست برتری اصلاح شده بریگز و نیبز بود. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
  یافته ها
  تحت القای عاطفی مثبت، فعالیت گیجگاهی راست برونگرایان بیشتر از درونگرایان بود. بعلاوه تحت القای عاطفی منفی میزان فعالیت نواحی گیجگاهی راست، گیجگاهی چپ و پسین راست، پسین چپ بیشتر از حالت القای عاطفی مثبت بود. رابطه معکوس معناداری بین بعد برونگرایی با فعالیت نواحی پسین، پیشانی و گیجگاهی راست در حالت پایه یافت شد. فعالیت مغزی نواحی پیشین، گیجگاهی و پسین راست مردان در حالت پایه بیشتر از زنان بود.
  نتیجه گیری
  فعالیت مغزی افراد تحت القای عاطفی مثبت و منفی متفاوت می باشد بعلاوه نوع بعد شخصیتی افراد نیز بر میزان فعالیت برخی از این نواحی و پایگاه ها تاثیر می گذارد. جنسیت را نیز می توان به عنوان عامل تاثیرگذار دیگر بر فعالیت برخی از این پایگاه ها در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: فعالیت قشری مغز، برونگرایی، نوروزگرایی، القای عاطفی، امواج مغزی
 • فاطمه بهمنش، الهه حیدری*، علیرضا اسلامپور، غلامحسین یعقوبی، علی خاکشور صفحات 699-705
  زمینه و هدف
  آسم از جمله شایعترین بیماری های مزمن در تمامی سنین و شایع ترین بیماری مزمن در میان کودکان است. با توجه به مطالعات محدود صورت گرفته در باره عوارض چشمی داروهای کورتیکواستروئید استنشاقی، هدف از این مطالعه بررسی میزان بروز عوارض چشمی این داروها در کودکان آسمی تحت درمان با کورتون استنشاقی است.
  مواد و روش کار
  کودکان 2 سال تا 12 ساله که مورد شناخته شده آسم و دارای اندیکاسیون شروع کورتون استنشاقی Step)2و بالاتر) ابتدا از نظر عدم وجود هرگونه بیماری چشمی توسط متخصص چشم پزشکی بررسی شدند و سپس تحت درمان با کورتیکواسترویید استنشاقیبر حسب نیاز و شدت بیماری با دوزهای خفیف تا بالا قرار گرفتند و طی 6 ماه از نظر شدت علایم آسم پیگیری و مجددا از نظر گلوکوم و کاتاراکت، انواع و شدت آن بررسی شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه 160 کودک وارد شدند که طیف سنی آنان بین 2 تا 12 سال با میانگین 8/2±48/6 سال بود. میانگین فشار چشم در دختران و پسران به ترتیب 29/1±42/13 و 25/1±43/13 میلیمتر جیوه بود که این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نبود (541/0 P=) و حدت بینایی 10 و 57/3±10 بود (229/0 P=). فشار چشم و وضعیت لنز در تمامی کودکان پس از مصرف کورتیکواستروئید استنشاقی در محدوده نرمال قرار داشت.
  نتیجه گیری
  کورتیکواستروئیدهای استنشاقی داروهای کم خطری از لحاظ عوارض چشمی جهت درمان آسم کودکان می باشند.
  کلیدواژگان: آسم، کورتیکواستروئید استنشاقی، گلوکوم، کاتاراکت
 • مجید پهلوان کاخکی، معصومه حیدری، ناهید رخشی، مهرداد بهمنش، عباس نیک روش* صفحات 707-713
  زمینه و هدف
  بیماری مالتیپل اسکلروزیس (ام اس) یک بیماری تخریب کننده میلین در سیستم عصبی مرکزی می باشد که سبب شناسی ناشناخته ای دارد. شیوع ام اس در جهان و از جمله ایران افزایش یافته است. ارتباط ژن SOCS1 (Suppressor of Cytokine Signaling) با بیماری ام اس بواسطه اسنیپ 243324 rs در چندین مطالعه بررسی و مورد تایید قرار گرفته است. با ورود میکرو RNA ها (miRNAs) به دنیای یافته های ژنتیکی، نقش آنها در بیماری ام اس مورد ارزیابی واقع شده است.از آنجا که miRNA ها واحدهای عملکردی کوچکی هستند، تغییرات تک نوکلئوتیدی در توالی پیش سازها، فرم بالغ و همچنین در توالی هدف آنها ممکن است باعث تغییر در عملکرد بیولوژیک آنها شود.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه، توالی اسنیپ 243324 rs از پایگاه اینترنتی NCBI دریافت گردید. با کمک پایگاه اینترنتی miRBase همولوژی موجود در توالی جایگاه اسنیپ در دو حالت وجود و عدم وجود آلل خطر با miRNA های مختلف مورد آنالیز واقع گردید.
  یافته ها
  بررسی های انجام شده نشان می دهند که توالی شامل اسنیپ 243324 rs در ناحیه 5’-UTR ژن SOCS1 با توالی میکرو RNA های hsa-miR-4732-5p، hsa-miR-3976، hsa-miR-4727-3p و hsa-miR-4793-5p همولوژی دارد و این همولوژی با تغییر آلل C به T در محل اسنیپ تحت تاثیر قرار می گیرد.
  نتیجه گیری
  تغییر ایجاد شده بواسطه اسنیپ 243324 rs می تواند تغییری بالقوه در جایگاه اتصال چند میکروRNA ایجاد کند و پیش بینی می شود با تغییر در میزان بیان ژن SOCS1 در بیماریزایی ام اس موثر باشد که بررسی آن پیشنهاد می گردد. در صورت تایید نقش miRNA های ذکر شده بر بیان ژن SOCS1، این ژن می تواند در کنار داروهای در دسترس برای ام اس، هدفی برای توسعه روش های جدید درمانی باشد.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، میکروRNA ها، ژن SOCS1
 • مهدی حارث آبادی، بهرام بی باک*، زهره عباسی صفحات 715-721
  زمینه و هدف
  کیفیت در نظام دانشگاهی از ابعاد مختلف مورد توجه است. یکی از مشخصه های وضعیت مطلوب در دانشگاه برآورده شدن انتظارات دانشجویان از فرایند خدمات آموزشی است. این مطالعه باهدف تعیین شکاف بین انتظارات و خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان دانشگاه علومپزشکی خراسان شمالی درسال1390صورت گرفت.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی تحلیلی درسال1390دردانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به روش مقطعی انجام شد.ازدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی که به روش طبقه ای نسبتی و درهرطبقه به روش تصادفی منظم انتخاب شدند،مورد پرسش قرار گرفتند.گردآوری داده هابامراجعه به واحدهای پژوهش و به کمک پرسشنامه SERVQUAL انجام شد. داده های پژوهش به کمک روش های آمارتوصیفی و تحلیلی،و با استفاده از نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در هر پنج بعد کیفیت خدمات،شکاف وجود داشت. بیشترین میانگین شکاف دربعدتضمین3/1±2/2- مشاهده گردید و کمترین میانگین شکاف مربوط به بعد اطمینان0/1±62/1- بود. دانشجویان مقاطع بالاتر به طور معنی داری شکاف خدمات درتمام ابعاد را بیشتر ارزیابی کردند(05/0P <)
  نتیجه گیری
  انتظارات دانشجویان فراتر از درک آنهاازوضعیت موجود است و در هیچکدام از ابعاد خدمات آموزشی،انتظارات آنهابرآورده نشده است. در راستای بهبود کیفیت خدمات آموزشی،کلیه ابعادبه ویژه بعد تضمین در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بایدموردتوجه قرارگیرد.
  کلیدواژگان: شکاف کیفیت، خدمات آموزشی، دیدگاه، دانشجویان
 • سیدکاوه حجت، ابراهیم ابراهیمی ثانی، سجاد مولوی گنجه، سرور کاظمی، نازنین ابراهیمی ثانی* صفحات 723-731
  زمینه و هدف
  پایداری نهاد خانواده در طول دوره های مختلف تاریخی دلالت بر کارکردی بودن این نهاد دارد، بدین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ی ابعاد کارکرد خانواده نوجوانان بزهکار و عادی می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه از نوع طرح های علی- مقایسه ای است. در این مطالعه، 138 نفر (46 نوجوان پسر، 46 مادر و 46 مرد) که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از لحاظ خصوصیات دموگرافیک (سن، تحصیل، تعداد فرزندان، وضعیت اشتغال) همسان شده بودند، مورد مقایسه قرار گرفت. پرسشنامه سنجش خانواده (FAD) در هر دو گروه اجرا شد. برای بررسی تفاوت بین گروه ها از آزمون های آماری کای دو، t مستقل با نرم افزار 16 SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های این تحقیق نشان داد که بین میانگین ابعاد کارکرد خانواده دو گروه در چهار خرده مقیاس (نقش ها، روابط، درگیری اثر بخش، کنترل رفتاری) تفاوت معنی داری وجود دارد، اما در متغیرهای (حل مساله و پاسخ گویی اثربخش) تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  توجه به کارکرد خانواده و خانواده درمانی در ارزیابی و مشکلات رفتاری و روانشناختی نوجوانان، به ویژه اختلالات رفتاری پسر نوجوان، در کاهش آسیب های اجتماعی و رفتارهای پر خطر نوپدید اهمیت خاصی دارد.
  کلیدواژگان: کارکرد خانواده، نوجوانان، بزهکار
 • رجبعلی حکم آبادی*، اسماعیل شجاع صفحات 733-739
  زمینه و هدف
  مهمترین منبع طبیعی تولید اشعه ماوراء بنفش، خورشید است و مواجهه با اشعه ماوراء بنفش باعث بروز اثرات مضر بر روی افراد می شود. بنابراین این مطالعه با هدف اندازه گیری میزان شدت پرتو فرابنفش نوع A در شهر بجنورد در سال های 92-1391 انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی – مقطعی، میزان شدت پرتو فرابنفش نوع A با استفاده از دستگاه رادیومتر Hagner در شهر بجنورد در مدت یک سال اندازه گیری شد. اندازه گیری ها در هر ماه، در سه زمان صبح، ظهر و عصر، در پنج موقعیت جغرافیایی، در دو ارتفاع دست و چشم و در سه وضعیت آب و هوایی آفتابی، نیمه ابری و ابری انجام گرفت.داده ها توسط نرم افزار SPSS16 و با استفاده از آزمون های آماری T-Test و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین شدت پرتو فرابنفش در فصل تابستان بالاتر از حد استاندارد (10 وات بر متر مربع) می باشد. حداکثر شدت پرتو فرابنفش نوع A در ماه مرداد با میانگین ماهانه 12 وات بر متر مربع و حداقل تابش در اسفندماه با میانگین ماهانه 2 وات بر متر مربع مشاهده شد. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که اختلاف معناداری بین پرتو فرابنفش در فصل ها، ماه ها، زمان ها و وضعیت های مختلف آب و هوایی وجود دارد (000/0 Pvalue=) و اختلاف معناداری بین پرتو فرابنفش در موقعیت های مختلف (987/0 Pvalue=) و ارتفاع های مختلف (480/0 Pvalue=) وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شایع بودن سرطان پوست در استان و افزایش میزان بروز آن در سال های اخیر پیشنهاد می شود کارگرانی که در فضای باز به ویژه در فصل تابستان کار می کنند حتی الامکان ساعات توقف در آفتاب را کاهش داده و از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده کنند.
  کلیدواژگان: پرتو فرابنفش، فرابنفش نوع A، طول موج
 • محمد حیدری فارسانی*، مهدی احمدی مقدم، محمد شیرمردی، نظام الدین منگلی زاده، آرش حیدری فارسانی، ابوالفضل نعیم آبادی صفحات 741-750
  زمینه و هدف
  نیکل یکی از آلاینده های مهم ناشی از صنایع مختلف مانند آبکاری و باطری سازی می باشد که حضور آن در محیط زیست مخاطره انگیز است. مطالعه حاضر بر روی حذف نیکل با استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته در حضور نانو ذرات زیرکونیا، سیلیکا و پر اکسید هیدروژن از محلول های مایی متمرکز می باشد.
  مواد و روش کار
  پس از ساخت پایلوت، کارایی فرایندهای UV/H2O2/ZrO2 و UV/H2O2/SiO2 در حذف نیکل مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهایی مانند زمان تابش، pH، غلظت نیکل، دوزاژ پر اکسید هیدروژن و مقدار نانو ذرات مورد بررسی قرار گرفت. پس از تعیین شرایط بهینه راندمان حذف نیکل از فاضلاب واقعی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  با افزایش زمان تماس و مقدار نانو ذرات راندمان فرایندها افزایش یافت. افزودن پر اکسید هیدروژن تا مقدار ml 6/0 راندمان فرایندهای UV/H2O2/ZrO2 و UV/H2O2/SiO2 در حذف نیکل را به ترتیب 2/72 درصد و 8/90 درصد بهبود بخشید و مقادیر مازاد بر ml 6/0 راندمان فرایندهای مذکور را به ترتیب 41 درصد و 55 درصد کاهش داد. مقدار pH بهینه برای هر دو فرایند 8 تعیین شد. بیشترین میزان راندمان حذف نیکل از فاضلاب واقعی توسط فرایندهای UV/H2O2/ZrO2 و UV/H2O2/SiO2، به ترتیب 6/60 درصد و 69 درصد بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که از فرایندهای UV/H2O2/ZrO2 و UV/H2O2/SiO2 به طور موثری در حذف نیکل از محیط های آبی می توان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اکسیداسیون پیشرفته، نانو ذره دی اکسید سیلیکون، نانو ذره دی اکسید زیرکونیوم، پراکسید هیدروژن، نیکل
 • رضوان رجب زاده، حمیدرضا شرکاء، کوروش ارزمانی، سیدمحمد علوی نیا، سید حمید حسینی، حسین ریحانی صفحات 753-760
  زمینه و هدف
  بروسلوزیس در اغلب نقاط دنیا بخصوص در کشورهای در حال توسعه از لحاظ بهداشت عمومی و تاثیر آن در وضعیت اقتصادی اجتماعی جامعه دارای اهمیت زیادی است و به عنوان یکی از شایعترین بیماریهای مشترک انسان و دام در ایران مطرح می باشد. این مطالعه به منظور بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بروسلوزیس در استان خراسان شمالی انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه یک مطالعه مقطعی تحلیلی بود که بر روی پرونده های افراد مبتلا به بروسلوزیس از ابتدای سال 1385 تا 1390 انجام شد. داده ها از اطلاعات موجود در معاونت بهداشتی که از مراکز بهداشتی و درمانی، آزمایشگاه های خصوصی و مطب ها جمع آوری شده بودند به دست آمد. به این ترتیب برای افرادی که وارد مطالعه شدند، فرم جمع آوری داده ها را تکمیل و پس از وارد کردن کلیه داده ها به نرم افزار 16SPSS با استفاده از شاخصهای آماری توصیفی و آزمون کای دو و تی تست مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار دادیم. مقدار P-value کمتر از 05/0 به عنوان معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تعداد کل بیماران محتمل و قطعی بروسلوزیس گزارش شده در طی سالهای 90-1385 برابر1310 نفر بوده است که بطور متوسط میزان شیوع در هر سال 26.6 در صد هزار بود. 3/55 درصد موارد مرد بودند بیشترین موارد ابتلا به تب مالت درشهرستان بجنورد (4/26درصد) مشاهده گردید. محل زندگی 5/71 درصد مبتلایان در روستا بود. بیشترین موارد مشاهده شده در فصل بهار و ماه خرداد بود. بین جنس افراد مبتلا و محل سکونت ارتباط آماری معنی داری وجود داشت).05/0 (p<
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد شیوع سالانه بیماری در استان از متوسط شیوع در کشور بیشتر است لذا مسولین باید برنامه ریزی دقیق در زمینه پیشگیری و کنترل این بیماری انجام دهند.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژیک، استان خراسان شمالی، بروسلوزیس
 • محمدرضا رئیسی، ناصر بهپور، احمد همت فر، میرزاحسین نوروزی کمره* صفحات 763-772
  زمینه و هدف
  خواب فرآیندی بهبود بخش برای سیستم عصبی است. موقعیت های زیادی وجود دارد که قبل از فعالیت ورزشی، ورزشکار دچار اختلال در خواب می شود. بااین حال، تاثیر محرومیت از خواب بر عملکرد فیزیولوژیکی بدن در پاسخ به ورزش هنوز نامعلوم است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر محرومیت از خواب بر پاسخ تستوسترون و کورتیزول سرم بدنبال فعالیت هوازی بود.
  مواد و روش کار
  10 نفر از دانشجویان تربیت بدنی مرد به طور داوطلبانه در این مطالعه نیمه تجربی شرکت کردند. پژوهش در دو مرحله مجزا؛ یک مرحله کنترل و یک مرحله تجربی با فاصله دو هفته انجام شد. در مرحله کنترل، خواب نرمال و فعالیت هوازی و در مرحله تجربی، محرومیت از خواب و فعالیت هوازی اعمال شد. فعالیت هوازی بر روی دوچرخه کارسنج به مدت 30 دقیقه با شدت 70 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه انجام شد. تغییرات غلظت تستوسترون و کورتیزول سرم در قبل و بعد از فعالیت هوازی در هر دو مرحله با آزمون آنالیز واریانس دو طرفه در اندازه های مکرر و با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که محرومیت از خواب تاثیر معناداری بر پاسخ تستوسترون (766/0=p) و کورتیزول (949/0=p) سرم بدنبال فعالیت هوازی نداشت.
  نتیجه گیری
  محرومیت از خواب تاثیر بر پاسخ غلظت تستوسترون و کورتیزول سرم بدنبال فعالیت هوازی زیر بیشینه ندارد.
  کلیدواژگان: محرومیت از خواب، فعالیت هوازی، تستوسترون، کورتیزول
 • الهام سفیدکار، میرابوطالب کاظمی*، بتول محب راد، عباس صادقی صفحات 775-782
  زمینه و هدف
  بیشتر ترکیبات پسماند شهری مواد آلی است. به کود بهداشتی نتیجه تجزیه بیولوژیکی این مواد کود کمپوست گویند. در تولید کود کمپوست مناسب عواملی مانند هدایت الکتریکی، رطوبت، خاکستر،کربن، ازت، فسفر، سدیم و پتاسیم تعیین کننده می باشند. تولید کمپوست مطلوب، از طریق حاصلخیزی خاک و تولید محصولات مرغوب در تامین سلامت محیط زیست، تاثیر بسزایی دارد. هدف این مطالعه، مقایسه کیفیت کود کمپوست تولیدی مشهد با استانداردهاست.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به مدت 2 ماه بر روی کمپوست تولیدی مشهد انجام شد. به منظور تعیین خصوصیات شیمیایی این کود، فاکتورهای pH، هدایت الکتریکی، رطوبت، خاکستر، کربن، ازت، فسفر، سدیم و پتاسیم ارزیابی گردید.
  یافته ها
  میانگین مقادیر پارامترهای شیمیایی این کود به ترتیب عبارتند از: pH (005/8)، هدایت الکتریکی (ds/m 48/4)، درصد رطوبت (65/19)، درصد خاکستر (47/48)، درصد کربن (07/27)، درصد ازت (79/0)، درصد فسفر (13/0)، درصد سدیم (1) و درصد پتاسیم (5/1).
  نتیجه گیری
  pH، هدایت الکتریکی و درصد خاکستر در محدوده ی قابل قبول؛ درصد رطوبت، درصد کربن، ازت، سدیم نسبتا قابل قبول؛ درصد فسفر و پتاسیم پایین تر از حد مطلوب بود. نتایج نشان می دهد که کود کمپوست تولیدی مشهد در محدوده ی نسبتا مطلوبی قرار دارد و قابلیت مصرف به عنوان عامل اصلاح کننده خاک را خواهد داشت.
  کلیدواژگان: پسماند شهری، کمپوست، خواص شیمیایی، استاندارد
 • محسن صابرمقدم رنجبر، رضوان رجب زاده، داوود نصیری زرین قبائی* صفحات 785-791
  زمینه و هدف
  سبک زندگی زنجیره ای پویا در تمام ابعاد زندگی انسان بوده نقش بسزایی در سلامتی افراد جامعه داردکه می توان با تعدیل آن، از بروز بسیاری از بیماری ها و ناهنجاری های جسمانی و روانی جلوگیری کرد. سبک زندگی، بعنوان عاملی مهم در تعدیل پرفشاری خون مطرح می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین سبک زندگی با فشار خون در کارکنان ادارات دولتی شهر بجنورد انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی (مقطعی) بر روی 380 نفر از شاغلین ادارات دولتی به روش نمونه گیری تصادفی با تخصیص متناسب از واحدهای فعال در سال 1391 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها برگه ثبت اطلاعات و پرسشنامه سبک زندگی بود. BP ≥90/140 مبتلا به پر فشاری خون در نظر گرفته شد. اطلاعات پس از جمع آوری توسط نرم افزار 18 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد سبک زندگی افراد در سه سطح مطلوب، تا حدودی مطلوب و نامطلوب به ترتیب برابر با 58/4، 48/52 و 94/42 درصد است.4/7% از افراد مطالعه دچار پر فشاری سیستولیک و 2/15% پرفشاری دیاستولیک داشتند. بین وضعیت فشار خون و متغیرهای سن، وزن، قد، وضعیت تاهل، ورزش، تغذیه و تنش (استرس) از نظر آماری رابطه معنی دار مشاهده شد. (05/0p<)
  نتیجه گیری
  بی تحرکی، تنش، چاقی و تغذیه نادرست از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بروز پرفشاری خون در این افراد می باشد و نیاز است مسئولین سازوکار مداخله ای مستمری را جهت تغییر رفتارهای فردی و شیوه زندگی برنامه ریزی و ایجاب نمایند.
  کلیدواژگان: بجنورد، پر فشاری خون، سبک زندگی
 • علی قاسمی، عبدالله بنی هاشم*، نصرت قائمی، ساقی علمی، حبیب الله اسماعیل، رضا عرفانی سیار، سام علمی صفحات 793-801
  زمینه و هدف
  لوسمی لنفوبلاستیک حاد(ALL) و لنفوم غیر هوچکین(NHL) شایع ترین سرطان کودکی و نوجوانی هستند. علیرغم بقای طولانی، 80% مبتلایان به دنبال درمان دچار عوارض دیررسی می شوند که شامل اختلالاتی در آندوکرین با شیوع 20-50 % می شود که در کنار شیمی درمانی ورادیوتراپی بر روند رشد کودک اثرمی گذارد.
  مواد و روش کار
  طی مطالعه مقطعی روی 50 کودک مبتلا به ALL (25n:)وNHL (25n:) بین 3 تا 18 سال در مرحله رمیسیون که شیمی درمانی به تنهایی (25 n:) و یا توام با رادیوتراپی سر وگردن (25n:) شده بودند، معیارهای رشدی بررسی شدند. در بیمارانبا صدک قدی کمتر از 5%، تست تحریکی با انسولین جهت بررسی کمبود هورمون رشد (GHD) و کم کاری هیپوفیز انجام شد ازآزمون های آماری Tو من ویتنی و رگرسیون و همبستگیهای پیرسون و اسپیرمن استفاده شد.
  یافته ها
  6 نفر صدک قدی کمتر یا مساوی 5 % داشتندکه در تست تحریک با انسولین، 5 نفر GHD ایزوله داشتندو مقادیرکورتیزول و ACTH و پرولاکتین و IGF-1 و IGF-BP3، نرمال بود. لذاپان هیپوپیتویتاریسم نداشتند. از بین این 6 بیمار (12% کل بیماران)، 5 نفر (10% کل بیماران) رژیم درمانی حاوی رادیوتراپی سر و گردن دریافت کرده اند و فقط یک نفر (2% کل بیماران) شیمی درمانی بدون رادیوتراپی دریافت کرده بودند ولی از نظر آماری در آزمون exact – fisher تفاوت معنی داری بین 2 گروه درمانی، وجود نداشت (189/0 = P) شاخص توده بدن (BMI) در 2بیمار (4.0%) در محدوده اضافه وزن بود.
  نتیجه گیری
  نظر به شیوع کوتاهی قد و GHD ناشی از بدخیمی و درمانهای مرتبط آن در بیماران ما، توجه به روند رشد و اصلاحاتی در شیوه درمانی آنان جهت بهبود کیفیت زندگی ایشان مهم می باشد.
  کلیدواژگان: رادیوتراپی، لوسمی لنفوبلاستیک حاد، لنفوم غیر هوچکین، کوتاهی قد، کمبود هورمون رشد
 • عبدالعزیز قرائی، عادل ابراهیم زاده*، افسانه شه بخش نوتی زهی صفحات 803-810
  زمینه و هدف
  تریکومونیازیس بیماری تک یاخته ای دستگاه ادراری-تناسلی انسان می باشد، در زنان معمولا واژن و مجرای ادراری را گرفتار می کند، اما ممکن است دهانه رحم، غدد بارتولن، اسکن یا مثانه را نیز آلوده کند در مردان ارگانیسم اغلب در قسمت های انتهایی مجرای ادرار وجود دارد اما به ندرت غده پروستات، کیسه منی و اپیدیدیم را نیز درگیر می کند، هدف از انجام این تحقیق علاوه بر بررسی میزان شیوع و یافته های بالینی و مقایسه روش های تشخیصی نیز مد نظر بود.
  مواد و روش کار
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی- مقطعی است که 400 نمونه واژینال با روش های لام مرطوب، پاپ اسمیر، کشت دیاموند از نظر تریکومونیازیس در چابهار در سال 2013 مورد آزمایش قرار گرفتند و یافته های بالینی تایید شده توسط متخصص زنان و زایمان در فرم اطلاعاتی بیماران ثبت شد. آنالیز نتایج بدست آمده با استفاده نرم افزار SPSS نسخه 18 و با محاسبه توزیع فراوانی، آزمون مجذورکای و t استیودنت به منظور تعیین رابطه معنی دارای بین متغیر ها باP value کمتر مساوی 05/0 انجام شد.
  یافته ها
  در این مطالعه تعداد 39 مورد (9.75%) با روش کشت، تعداد 27 مورد (6.75%) با روش پاپ اسمیر و تعداد 25 مورد (6.25%) با روش لام مرطوب از نظر تریکومونیازیس مثبتگزارش شد. بین یافته های بالینی با ابتلابه عفونت در بیماران مورد بررسی ارتباط آماری معنی داری بدست نیامد (05/0P>)ولی بین نشانه های ذکر شده توسط مبتلایان ارتباط معنی داری با ابتلابه عفونت بدست آمد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای این عفونت و بدون علامت بودن ناقلین بیماری و درمان بی رویه قبل از تشخیص قطعی آزمایشگاهی، پیشنهاد می گردد که روش کشت علاوه بر روش مرطوب به صورت روتین در آزمایشگاه های تشخیص طبی استفاده شود همچنین از نتایج آن در برنامه ریزی های بهداشتی می توان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تریکومونیازیس، شیوع، روشهای تشخیص آزمایشگاهی و یافته های بالینی
 • دینا کاملی، سیدکاوه حجت*، محمود جاجرمی، عبدالعلی عابدی، طیبه کاملی صفحات 813-819
  زمینه و هدف
  در درمان سوء مصرف مواد، توجه به مشکلات شخصیتی و شیوه های مقابله ای بیماران حائز اهمیت است. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای بین مولفه های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای در معتادین به مواد مخدر و افراد غیر معتاد صورت گرفت.
  مواد و روش کار
  جامعه آماری را کلیه مردان معتاد به مواد مخدر شهر بجنورد تشکیل داده اند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین کلینیک های ترک اعتیاد 100 مرد معتاد و 100 مرد بدون سابقه اعتیاد از سطح شهر انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه ویژگیهای شخصیت NEO-PT-R و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (1985) استفاده گردید.
  یافته ها
  بیماران مبتلا به اعتیاد بطور معناداری دارای مولفه های شخصیتی روان نژندی بالاتر و برونگرایی، دلپذیر بودن و وجدان گرایی پایین تر از افراد سالم بودند(001/0P<) و در مولفه شخصیتی (انعطاف پذیری) تفاوت معنادار وجود نداشت. (همچنین افراد معتاد نسبت به افراد سالم بطور معناداری از راهبردهای مقابله ای مساله مدار کمتر و از راهبردهای مقابله ای هیجان مدار بیشتر استفاده کردند. (265/0P=)
  نتیجه گیری
  هرچند بیماران مبتلا به اعتیاد دارای خصوصیات شخصیتی متفاوت هستندو این خصوصیات تاثیر بارزی بر راهکارهای مقابله با مشکلات انها گذاشته است ولی راهکار های مقابله ای با آموزشقابل تغییر و اصلاح است و لازم است در برنامه های درمانی بیماران مراجعه کننده برای ترک به ان توجه ویژه شود.
  کلیدواژگان: شخصیت، راهبردهای مقابله، اعتیاد، مردان
 • پریسا مختاری حصاری، زینب مقدمی فرد، رضا خدابخشی، محمودرضا گوهری صفحات 821-829
  زمینه و هدف
  سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان پس از سرطان ریه می باشد. میزان بقا شاخص مهمی جهت ارزیابی تاثیرات روش های درمانی و تشخیصی در سرطان پستان می باشد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر بقای بیماران سرطان پستان می باشد.
  مواد و روش کار
  این پژوهش از نوع مطالعات همگروهی تاریخی است. طی سال های 1385 تا 1388 تعداد345 زن مبتلا به سرطان پستان برای درمان به بیمارستان شهید فیاض بخش تهران مراجعه نمودندکه نمونه مطالعه را تشکیل می دهند. بیماران تا اردیبهشت ماه سال 1391 مورد پیگیری قرار گرفته و آخرین وضعیت آنان از لحاظ مرگ یا متاستاز ثبت گردید. برای تحلیل داده ها از مدلکاکس استفاده گردید.اجرای مدل وتحلیل داده ها در نرم افزارR انجام شد.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین سن بیماران 9/49 سال با انحراف معیار 01/11 بود. میانه زمان بقا برابر 3/43 ماه بدست آمد. دو متغیر تعداد گره های لنفاوی درگیر بین سه تا ده (001/0P=) و درجه بدخیمی تومور (026/0P=) به عنوان عوامل پیش آگهی دهنده بیماری سرطان پستان شناخته شدند. متغیرهای سن، گیرنده استروژن، گیرنده پروستروژن و HER2 معنی دار نبودند. میزان خطر مرگ در بیماران با درجه بدخیمی سوم 32/1HR=(با فاصله اطمینان 95%(69/1و 03/1)) برابر بیماران با درجه بدخیمی دوم می باشد. همچنین میزان خطر مرگ در بیماران با گره های لنفاوی درگیر بین 3 تا 10، 36/2HR= برابر بیمارانی با تعداد گره های لنفاوی درگیر صفر می باشد (با فاصله اطمینان 95%(97/3 و 46/1))
  نتیجه گیری
  با توجه به تشخیص بیماری در مراحل پیشرفته در نتیجه مراجعه بیماران در مراحل پیشرفته بیماری، بایستی لزوم آموزش به زنان ایرانی در جهت شناسایی سرطان پستان در مراحل اولیه بیماری توسط مراکز بهداشتی با جدیت دنبال شود.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، عوامل پیش آگهی، بقای بدون بیماری
 • نادر منصور سمائی، ملیحه نادری، حمیده خواجه، نگار مرادی پور، نغمه قلی پور*، پرستو ضرغامی مقدم صفحات 831-836
  زمینه و هدف
  اکثر ژن های خانه دار، سرکوبگر تومور، و تقریبا 40% ژن های اختصاصی بافت ها حاوی توالی غنی از G+C در نواحی پروموتری خود می باشند که تکثیر آن با مشکلات زیادی همراه است. ژنAstrocyte elevated gene -1(AEG-1) دارای نقش عملکردی در چندین مرحله از پیشرفت تومور از جمله، ترانسفورماسیون، آپوپتوزیس، متاستاز، مقاومت به شیمی درمانی، رگزایی و پیری سلول می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه، به بهینه سازی واکنش زنجیره ای پلیمر از (PCR) برای تکثیر موفق bp 495 از پروموتر ژن AEG-1، دارای محتوی >70%G+C و جایگاه اتصال چندین فاکتور رونویسی در بیماران مبتلا به هپاتوسلولار کارسینوما پرداخته است.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد استفاده از CO-Amplification، DMSO به همراه برنامه Touch down PCR و آنزیم pfu در تخریب ساختارهای ثانویه توالی های DNA و افزایش محصول واکنش موثر می باشد.
  نتیجه گیری
  این روش می تواند برای تکثیر دیگر نواحی غنی از G+C نیز مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: توالی غنی ازG+C، نواحی پروموتری، PCR، ژنAstrocyte elevated gene، 1
 • سیدحسین میرزایی، میترا هاشمی، افسانه گرشاد*، ابوالفضل بخشی پور صفحات 839-846
  زمینه و هدف
  پرستاران به عنوان عضو اصلی تیم مراقبتی – درمانی نقش مهمی در بهبود و ارتقاء سلامت جامعه ایفا می کنند. تنیدیگی جزء شناخته شدهایدر پرستاری است. در صورت مواجه با عوامل تنش زا استفاده از شیوه های سازگاری ضرورت پیدا می کند. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر روش های مقابله با تنش بر فشار شغلی کارکنان پرستاری در مراکز آموزشی – درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی صورت گرفت.
  مواد و روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی است، 154 پرستار شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند صورت گرفت، ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ای مشتمل بر سه بخش: مشخصات فردی – شغلی، فشار شغلی و روش های مقابله با تنش. پرسشنامه فشار شغلی پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته است که برگرفته از پرسشنامه استرس شغلی کوپرز، سلیمی (1376) واشتاینمنز. پرسش نامه روش های مقابله با تنش لازاروس و فولکمن بود. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار 15 SPSS و آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه، تی مستقل و تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام انجام شد.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد میزان فشار شغلی 45 نفر (2/29 درصد) افراد مورد مطالعه در حد کم بود، 001/0P<. از میان روش های مقابله با تنش، روش جستجوی حمایت اجتماعی روش غالب بود، فشار شغلی با ماهیت شغلی، مکانیزم رویارویی با فرار و اجتناب، همبستگی منفی معنی داری داشت 001/0P<. از بین روش های مقابله با تنش، سه مکانیزم جستجوی حمایت اجتماعی 001/0P<، رویارویی 001/0P<و خویشتن داری 003/0=Pعامل پیش بینی کننده فشار شغلی بودند.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش می تواند زمینه ای برای طراحی برنامه هایی جهت کاهش عوامل تنش زا و افزایش سازگاری پرستاران فراهم سازد. همچنین انگیزه ای برای انجام مطالعات دیگر در حیطه های مختلف پرستاری و شناخت مسائل و مشکلات پرستاران باشند.
  کلیدواژگان: روش های مقابله با تنش، فشار شغلی، پرسنل پرستاری، مراکز آموزشی درمانی
 • حبیبه وزیری نسب، مسعود صالحی*، معصومه خوشگام، نسرین رفعتی صفحات 849-858
  زمینه و هدف
  یکی از عوارض شناخته شده دیابت، رتینوپاتی دیابتی است که عامل نابینایی افراد در سنین 20 تا 74 سال محسوب می شود. تعیین عوامل خطر مرتبط با پیشرفت بیماری می تواند در پیشگیری، تشخیص زودهنگام و کاهش رنج ناشی از این عوارض مهم باشد. در این مطالعه سعی شده است با تعیین عوامل موثر بر رتینوپاتی به مقایسه دو مدل خطی تعمیم یافته و جمعی تعمیم یافته پرداخته شود.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه مقطعی، تعداد 367 بیمار دیابتی شرکت داشتند. متغیرهایی همچون سن، طول مدت ابتلا به دیابت، شاخص توده بدنی، هموگلوبین گلیکوزیله، کلسترول و فشارخون سیستولیک در این افراد اندازه گیری شد. با استفاده از معاینات چشم وجود رتینوپاتی در این افراد بررسی شد. در این مطالعه برای برازش مدل خطی تعمیم یافته و مدل جمعی تعمیم یافته از نرم افزار R استفاده شده است.
  یافته ها
  در این مطالعه120 نفر (33%) از بیماران به رتینوپاتی مبتلا بودند و 247 نفر (67%) رتینوپاتی نداشتند. بر اساس نتایج مدل خطی تعمیم یافته، اثر خطی متغیرهای طول مدت ابتلا (001/0>p)، هموگلوبین گلیکوزیله (001/0>p) و فشارخون سیستولیک (018/0=p) در رتینوپاتی معنی دار گزارش شد. این در حالی است که با استفاده از مدل جمعی تعمیم یافته علاوه بر معنی داری اثر این سه متغیر قادر به کشف رابطه درجه چهار هموگلوبین و رابطه درجه دو فشارخون با رتینوپاتی نیز می باشیم.
  نتیجه گیری
  برای تعیین عوامل خطر رتینوپاتی، مدل خطی تعمیم یافته تنها قادر به کشف روابط خطی بین متغیرهاست. در حالی که مدل جمعی تعمیم یافته با ارائه اطلاعات بیشتری از روابط بین متغیرها، کیفیت پیش بینی پاسخ را به حداکثر می رساند. این کیفیت پیش بینی به وسیله کاهش میانگین مربعات خطا و تست هازمرلمشو بیان شده است.
  کلیدواژگان: مدل جمعی تعمیم یافته، مدل خطی تعمیم یافته، رتینوپاتی دیابتی
 • میترا هاشمی، افسانه گرشاد*، سیدحسین میرزایی، فضه کاظمی صفحات 861-866
  زمینه و هدف
  همودیالیز رایج ترین روش درمان جایگزینی کلیه است در صورت عدم کفایت دیالیز بروز عوارض متعدد و اورمی در بیمار ممکن است. افسردگی شایعترین مشکل روان شناختی در بیماران همودیالیزی می باشد این مطالعه جهت تعیین ارتباط بین کفایت دیالیز و افسردگی در بیماران همودیالیزی انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی 46 بیمار تحت همودیالیز که به بخش دیالیز بیمارستان بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان شیروان مراجعه نموده بودند با نمونه برداری در دسترس انتخاب و افسردگی با پرسشنامه افسردگی بک و کفایت دیالیز با V/KT و URR مورد ارزیابی قرار گرفت برای دست یابی به اهداف مطالعه کلیه محاسبات نرم افزار آماری 15SPSS با استفاده از آزمون توصیفی و کای دو انجام گردید.
  یافته ها
  2/39%این بیماران در طیف افسردگی قرار داشتند 2/34 درصد بیماران از کفایت دیالیز مطلوب برخوردار بودند بین کفایت دیالیز و افسردگی ارتباط معکوس وجود داشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد در این مطالعه افرادی که دارای کفایت دیالیز مطلوب فاقد افسردگی یا دارای افسردگی کم بودند و انجام این مطالعه در جامعه با حجم نمونه بالاتری توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: نارسایی مزمن کلیه، همودیالیز، افسردگی، کفایت دیالیز
 • معصومه هاشمیان، فرخنده امین شکروی*، علیرضا حیدرنیا، مینور لمیعیان، کاظم حسن پور، آرش اکابری صفحات 869-878
  زمینه و هدف
  خودکارآمدی به باورفردی در خصوص انجام رفتار تاکید می کند و باور به این نکته که تا چه حد کنترل سلامت بر عهده افراد می باشد می تواند باعث بروز رفتارمناسب بهداشتی گردد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر باور به جایگاه کنترل سلامت درونی بر میزان خودکارآمدی زنان جهت انجام ماموگرافی می باشد.
  مواد و روش کار
  مطالعه تحلیلی در سال 91 در شهرسبزوار انجام و جامعه پژوهش شامل راکلیه زنان با سابقه خانوادگی سرطان پستان تشکیل دادند. با روش نمونه گیری تصادفی ساده 150 زن وارد مطالعه شدند وپرسشنامه از طریق مصاحبه تکمیل گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری، محتوی وروایی سازه انجام و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ وآزمون مجدد بررسی گردید. تحلیل های این مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری 21 SPSS و نرم افزار16 Amos صورت گرفت واز آزمون همبستگی پیرسون ورگرسیون گام به گام جهت بررسی ارتباط بین متغیر هااستفاده شد. سطح معنی داری آزمون در این مطالعه کمتر از05/0 بود.
  یافته ها
  میانگین سنی زنان در این مطالعه 88/6±48/44 و بیشترین امتیاز مربوط به باور به جایگاه درونی کنترل سلامت (13/3±65/30) بود. بین جایگاه کنترل درونی سلامت با خودکارآمدی زنان در خصوص رفتار ماموگرافی همبستگی مثبت وارتباط معنی دار مشاهده گردید)01/0 P<) و با آزمون رگرسیون گام به گام، به ازای 1 واحد افزایش در متغیر مرکز کنترل درونی، افزایشی معنی دار به اندازه 547/0 در متغیر خودکارآمدی مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  باور به مرکز درونی کنترل سلامت می تواند بر میزان خودکارآمدی زنان با سابقه فامیلی سرطان پستان جهت انجام ماموگرافی تاثیر گذار باشد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، سرطان پستان، جایگاه کنترل سلامت، ماموگرافی
 • احمدرضا یزدانبخش، ابوالفضل نعیم آبادی، عبدالعظیم علی نژاد*، منصور برافراشته، قاسم حسنی، حسان آقایانی، سجاد فاضلی فارسانی صفحات 881-889
  زمینه و هدف
  واژه بیوآئروسل به ذرات هوابردی اطلاق می گردد که منشا بیولوژیکی داشته و شامل گستره ی متنوعی از میکروارگانیسم ها و ارگانیسم های زنده می باشد. یکی از نگرانی های مرتبط با تسهیلات تولید کمپوست تکثیر و انتشار بیوآئروسل ها در مقادیر قابل توجه است. هدف از این بررسی تعیین غلظت بیوآئروسل ها در واحدهای مختلف کارخانه کمپو ست کهریزک تهران و مقایسه با غلظت های استاندارد بود.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تعداد کل باکتری ها، باکتری های گرم منفی و قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس در واحدهای مختلف کارخانه با استفاده از روش نمونه برداری برخورد مستقیم مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری در طول یک ماه در چهار مرحله از نقاط زمینه، واحد جداسازی، واحد سرند، توده ی ویندرو، 10 متر بالاتر (خلاف جهت باد) و پایین تر از توده ی ویندرو (در جهت باد) انجام و نمونه ها با روش های استاندارد در آزمایشگاه میکروبیولوژی مورد آزمایش قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تعداد میکروارگانیسم ها در نقاط زمینه برای کل باکتری ها و باکتری های گرم منفی به ترتیب 2541 تا 3089 و 50 تا 74 CFU/m3 و برای قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس 500 تا 765 CFU/m3 می باشد. در نمونه های گرفته شده از فرآیند های تولید کمپوست تعداد کل باکتری ها و باکتری های گرم منفی به ترتیب 2700 تا 4870 و 58 تا 342 CFU/m3 و تعداد قارچ 650 تا 4000 CFU/m3 گزارش شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که تعداد آئروسلهای بیولوژیکی در واحدهای تسهیلات کمپوست بیشتر از استاندارد های ASTM می باشد، این موضوع در واحدهای سرند و جداسازی قابل تامل است.
  کلیدواژگان: آئروسل های بیولوژیکی، انتشار، کمپوست
 • احمد یوسفی*، سیدمحمد علوی نیا، کوروش ارزمانی صفحات 891-902
  زمینه و هدف
  امروزه میزان تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی معتبری نظیر وب آو ساینس از معیارهای مهم ارزیابی و رتبه بندی علمی کشورها، پژوهشگران، موسسات و دانشگاه ها در جهان است. لذا، هدف این پژوهش بررسی وضعیت مقالات زئونوز ایران در این پایگاه اطلاعاتی است.
  مواد و روش کار
  در این پژوهش از روش های پژوهش علم سنجی و پیمایشی استفاده شده است. تمامی مقالات حوزه زئونوز در سال های 2012- 1971 که در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس نمایه شده اند و حداقل یکی از نویسندگان آن ایرانی باشد، مورد بررسی قرار گرفته است.
  یافته ها
  در مجموع، 3807 عنوان مقاله در حوزه زئونوز از پژوهشگران ایرانی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس نمایه شده است. تعداد مقالات زئونوز ایران در سال های 2004 به بعد با 3246 مقاله (26/85 درصد) بوده است. 3110 عنوان از مدارک در قالب مقاله و 3774 مقاله به زبان انگلیسی بوده است. میانگین رشد سالانه تعداد مقالات در سال های مورد بررسی 94/38 درصد است. بیشترین تعداد مقالات مربوط به سال 2011 با 691 مقاله و حوزه موضوعی «بهداشت عمومی و بهداشت محیط» با 459 مقاله می باشد. مهدی محبعلی با 87 مقاله پرکارترین پژوهشگر و دانشگاه علوم پزشکی تهران با 1156 مقاله پرکارترین دانشگاه بوده است. به ترتیب، اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز و انستیتو پاستور ایران پرکارترین نویسندگان در حوزه زئونوز بوده اند.
  نتیجه گیری
  تعداد مقالات زئونوز ایران، همچون سایر حوزه های موضوعی ایران، در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. بیشترین نوع منبع اطلاعاتی، به ترتیب مقاله پژوهشی و چکیده همایش بوده است. همچنین، دانشگاه های واقع در تهران بیشترین سهم را در نگارش یا همکاری در نگارش مقالات در حوزه زئونوز داشته اند.
  کلیدواژگان: ایران، پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس، پژوهشگران، رتبه بندی، زئونوز، علم سنجی، مقالات
 • ابراهیم گلمکانی، سیدحمید نبوی، شهریار احمدپور* صفحات 905-909
  امروزه میزان تولیدات علمی به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی محسوب می شود. علیرغم رشد چشمگیر تولیدات علمی در تمامی شاخه های علمی و بخصوص پزشکی، این پیشرفت همگام با رشد تکنولوژی و رفاه منبعث ار آن نبوده است. در مقاله حاضر سعی شده بعضی از علل مرتبط را در سطح دانشگاهی با رویکرد علوم پزشکی مورد بحث و نقد قرار دهیم.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، علم، تکنولوژی
 • هادی محمددوست*، سحر امیدوار، فرهاد برازنده صفحات 911-914
  در میان بالغین، دردهای شدید شکمی و سایر علائم مسمومیت سرب، ناشایع می باشد. تشخیص مسمومیت سرب اغلب به تاخیر می افتد و دردهای شکمی اشتباها به عنوان شکم حاد تلقی می شوند. سایر علائم شامل تهوع، استفراغ، یبوست، کم خونی و مسمومیت عصبی می باشد. سطح سرب بالا در خون تشخیص را قطعی می سازد و پرهیز از برخورد مجدد با سرب (تغییر محل کار) و چلاتورهای سرب، اساس درمان را تشکیل می دهند. این گزارش اهمیت گرفتن شرح حال شغلی مبسوط و در نظر گرفتن تشخیص مسمومیت سرب را در تشخیص های افتراقی بیماران مراجعه کننده با آنمی میکروسیتی و بعضی علائم شایع مانند درد های شکم، خاطر نشان می سازد.
  کلیدواژگان: مسمومیت سرب، دردهای شکمی، کم خونی میکروسیتیک
|
 • Aelami Mh, Maamouri Gh, Lotfi Mr, Khakshour A., Ghazvini K., Saeidi R., Saeidi M. * Pages 677-684
  Backgrouynd &
  Objectives
  Group B streptococcus is the main reason of neonatal infection in developed countries. Its rate of outbreak has not been determined in Iran. This study aimed to determine diagnostic value of PCR for detection of group B streptococcal infection in neonates with sepsis.
  Material and Methods
  In the present study، 100 below three months infants with sepsis hospitalized in NICU and ICU division of Ghaem hospital were studied for one year. After getting consent from the infants’ parents، three blood samples of the patients in the sterile container with lid were transferred to the laboratory (two samples for culturing in normal environment and the other for PRC). Data were analyzed by SPSS (version 11. 5) and presented with descriptive and analytical test (Chi-square and correlation)
  Results
  PCR method was positive in 3% of infants for detection of group B streptococcal. Other germs grew in 5% (two Klbsya،one Enterobacter and two E. coli) of normal culture and 6% (two Klbsya،one Enterobacter، two E. coli and one Alpha hemolytic) of developed culture and in none of cultures group B streptococcal did not grow. Findings also showed that 64 % of mothers took antibiotic before delivery.
  Conclusions
  Regarding to the high rate of anti-biotic consumption by mothers before delivery، it is necessary to use more sensitive methods such as PCR to identify the group B Streptococcus. it is also recommend to strengthen and promote the culture media.
  Keywords: Sepsis, Infants, Group B Streptococcus, PCR
 • Azami S. *, Makvand Hosseini Sh, Dokani M., Zamirinejad S Pages 687-696
  Background and Objectives
  The evidences from various studies showed that brain cortical activity is affected by the affective induction. On the other hand، the affective tendency are associated with extraversion and neuroticism. Hence، the purpose of this study was to examine the differences in activity of different areas of brain cortex in both basic and affect induction status with regard to personality dimensions and sex.
  Material and Methods
  33 right-handed volunteers psychology students (17 males، 16 females) were selected and matched based on their general health scores. They were divided into two groups with positive and negative induction. Some video clips were made by researcher to induce affect. Research''s tools include video clips، EEG، Eysenck Personality Inventory (EPI)، General Health questionnaire (GHQ-28)، Positive and negative affect scales (PANAS)، The Briggs-Nebes''s hand preference questionnaire. After quantifying، data were analyzed by means of Independentsamples T and Pearson correlation tests.
  Results
  The right temporal activity in extraverts was more than introverts under positive affect induction. Furthermore، under the induction of negative affect، activity rates in right temporal، left temporal، right posterior and left posterior areas were more than status of positive affect induction. Significant inverse relationship was found between extraversion and activity of posterior، frontal and temporal right''s areas in basic status. The brain activities of anterior، temporal and posterior right’s areas in men at the basic status were more than those of women.
  Conclusion
  The Individuals'' brain activity induced by positive & negative affect induction was different. In addition، personality dimensions had effect on different sites and areas of cortical activity. Sex can also considered as another effective factor in activity of some of these sites.
  Keywords: Cortical brain activity, Extraversion, Neuroticism, Affect Induction, Brain Waves
 • Behmanesh F., Heidari E.*, Eslampour A., Yaghoubi Gh, Khakshour A Pages 699-705
  Background and Objectives
  Asthma is the most common chronic childhood disease and shown an apparent increase in recent years. The systemic bioavailability of inhaled corticosteroids is depended on the amount of drug absorbed by the lungs and gastrointestinal tract. This might cause systematic side effects and lead to increase in intra ocular pressure or lenticular changes in lens. The aim of this study is to evaluate the ophthalmologic side effects of inhaled corticosteroids in children with chronic asthma.
  Material and Methods
  children between 2 and 12 years old who suffered from chronic asthma with inclusion criteria after performing ophthalmologic examinations were entered the study. All of them had the indications of starting inhaled corticosteroids in three different doses (mild، moderate and high). Follow up ophthalmologic examinations was performed after 6 months. Data was analyzed by SPSS software.
  Results
  Mean age of children was 6. 4±2. 8 years. Mean IOP was13. 42± 1. 29 and 13. 43±1. 25 mmhg in male and female children، respectively and this difference was not significant (P=0. 541). Visual acuity was respectively 10 and 10±3. 57in girls and boys and this was not significant (P=0. 229). Intra ocular pressure and lens did not have pathologic changes in children after inhaled corticosteroids usage.
  Conclusion
  Inhaled corticosteroids have ignorable ophthalmologic side effects and are safe drugs in children with chronic asthma.
  Keywords: Inhaled corticosteroids, asthma, glaucoma, cataract
 • Kakhki M., Heidary M., Rakhshi N., Behmanesh M., Nikravesh A.* Pages 707-713
  Background and Objectives
  Multiple Sclerosis (MS) is a neurodegenerative disease in the central nervous system with an unknown etiology. The prevalence of MS increased worldwide including Iran. The association of rs243324 SNP of SOCS1 gene with MS was evaluated by Vandenbroeck. Also many studies evaluated the role of miRNAs in the pathogenesis of MS. Since miRNAs are small functional units، single base changes in the precursor elements، the mature miRNA sequence and their target gene sequences may drive alteration in their biological function.
  Material and Methods
  In this study، the sequence of rs243324 SNP obtained from NCBI database. The analysis of the sequence of SNP in the presence and absence of the risk allele evaluated via miRBase algorithm.
  Results
  Our results revealed that، the sequence of rs243324 SNP is homologous with the sequence of some miRNAs including: hsamiR- 4732-5p، hsa-miR-3976، hsa-miR-4727-3p and hsa-miR- 4793-5p and can change their binding sites and this homology affected by alternation of C to T allele of SNP
  Conclusion
  miRNAs regulate the gene expression at the posttranscriptional level by repression or degradation of their mRNA targets. rs243324 SNP can change the binding sites of some miRNAs and may be effective in the pathogenesis of MS through the change of SOCS1 expression. After demonstration in expression level، SOCS1 can be proposed as a new potential therapeutic target for MS.
  Keywords: Multiple Sclerosis, microRNAs, SOCS1 gene
 • Haresabadi M., Bibak B.*, Abbasi Z Pages 715-721
  Background and Objectives
  analysis of service quality from the perspective of the customer has generated much attention. This study was performed to determine the quality gap in educational services at North Khorasan University of Medical Sciences، based on students’perceptions and expectations.
  Material and Methods
  In this cross-sectional descriptiveanalytical study، 175 students were selected by stratified random sampling method، were studied in the year 2011. The data were collected using a valid and reliable questionaire based on the SERVQUAL (science quality) instrument. Data were analyzed by SPSS-16 software. and presented with descriptive and analytic statistic
  Results
  The findings indicated that there was a negative gap in five dimensions of services. The smallest gap with -1/62±1/0 belonged to «reliability” dimension and the largest gap with - 2/2±1/3 to “assurance». Senior students evaluated more all aspects of the service gap than other students (p<0/05).
  Conclusion
  Based on our results، from student’s points of view، the educational services quality is under the acceptable level in the university، thus، in order to improve quality of educational services، considering what stated above especially “assurance” dimension، reconsidering new strategies is demanded.
  Keywords: Quality gap, Educational services, Viewpoint, Students
 • Hojjat Sk, Ebrahimi Sani E.*, Moolavi Gange S., Kazemi S., Ebrahimi Sani N Pages 723-731
  Background and Objectives
  The stability of the family during different historical periods indicates the function of the institution. The purpose of this study is to compare the dimensions of family function of juvenile offenders and non-offenders.
  Materials And Methods
  This is causal - comparative study. The sample groups consisted of 138 normal families (father، mother and a teenage boy 12-18 years old) and 46 families of offenders were selected by simple random sampling and matched in terms of demographic characteristics،. Family Assessment Scale (FAD) was administered in both groups. Data were analyzed by SPSS software and presented with chi square and independent t-test
  Results
  The results showed that the average size of family function in four subscales of two groups (roles، relationships، conflict، effectiveness، behavioral control)، showed significant difference، but other variables (problem solving and accountability effective difference was not significant.
  Conclusion
  paying attention to family function and family therapy in assessing behavioral and psychological problems in adolescence، particularly behavioral disorders in adolescent boys plays an important role in reducing social problems and emerging risk behaviors
  Keywords: Family dysfunction, juvenile, delinquency
 • Hokmabadi Ra*, Shoja E Pages 733-739
  Background and Objectives
  Sun is the most important natural source of UV light. Exposure to ultraviolet radiation causes harmful effects on the individual. This study aimed to measure the intensity of UV-A in Bojnurd in 2012-13. Method and Materials: In this cross - sectional study, the intensity of type A ultraviolet ray in Bojnurd was measured in one year by using a Hagner radiometer. Measurements were done in each month, at three time in the morning, afternoon and evening, five geographic directions, in two heights of hand and eye and three weather of sunny, partially cloudy and cloudy. Data were analyzed with SPSS16 software using T-Test and ANOVA test.
  Results
  The results showed that the average intensity of UV rays in the summer is upper than the standard value (10 watts per square meter). The maximum intensity of UV-A was in August with a monthly average of 12w/m2 and the minimum monthly average was in February with 2 w/m2. The results showed significant difference between the intensity of UV rays in the seasons, months, times and different climatic conditions exist (P = 0.000) and difference between the intensity of UV rays in directions (P= 0.987) and different heights of body (P = 0.480) was not significant.
  Conclusions
  According to the prevalence and increased incidence of skin cancer in Province in recent years, it is recommended that workers who work outdoors, especially in the summer sun as much as possible to reduce the stopping time and use of appropriate personal protective equipment.
  Keywords: UV rays, Ultraviolet type A, Wavelength
 • Heidari Farsani M.*, Ahmadi Moghaddam M., Shirmardi M., Mengelizadeh N., Heidari Farsani A., Naeimabadia Pages 741-750
  Background And Objective
  nickel is one of the most important pollutants resulting from various industries such as electroplating and battery-making that its presence in the environment is risky. The study is focused on the removal of nickel using advanced oxidation in the presence of the nanoparticles of the Zirconia, silica and hydrogen peroxide from the aqueous solutions.
  Material and Methods
  After the construction of the pilot, effectiveness of processes of UV/H2O2/UV/H2O2 and ZrO2/SiO2 in removal of the nickel from the aqueous environments was studied. The variables such as the radiation time, the pH, a concentration of the nickel, and the dosage of hydrogen peroxide nanoparticles were studied. After determining optimum conditions, tests also were followed on the real waste.
  Results
  with increasing contact time and the amount of nanoparticles, efficiency of processes was increased. Adding hydrogen peroxide up to the amount of value of 0.6 ml improved the efficiency of the UV/H2O2/UV/H2O2 and ZrO2/SiO2 processes in the removal nickel, respectively 72.2% and 90.8%; it decreased values in excess of the foregoing process efficiency to 0.6 ml, respectively 41% and 55%. The optimum pH value was determined for both processes as 8. The maximum amount of efficiency of Nickel removal from the actual sewage by processes of UV/H2O2/UV/H2O2 and ZrO2/SiO2 was 69% and 60.6, respectively.
  Conclusions
  the results showed that the UV/H2O2/UV/H2O2 and ZrO2/SiO2 process can be effectively used to remove the nickel from the aqueous environments.
  Keywords: Advanced oxidation, Silicon dioxide nanoparticle, Zirconium dioxide nanoparticle, Hydrogen peroxide, Nickel
 • Raeesi M.R., Behpoor N., Hematfar A., Norouzi Kamareh M.H.* Pages 763-772
  Background and Objectives
  Sleep is restorative process for the nervous system. There are many situations in which sleep is disturbed prior to an athletic event. However, the effect of sleep deprivation on physiological body function in response to exercise remains unknown. The aim of this study was to investigate the effects of sleep deprivation on serum testosterone and cortisol response followed aerobic activity.
  Materials And Methods
  10 male physical education students were voluntarily participated in this quasi-experimental study. Study was prformed in two separate occasions; control and experimental within two weeks. In the cotrol occasion, normal sleep and aerobic activity and in the experimental occasion, sleep deprivation and aerobic activity was applied. Aerobic activity was performed on bicycle ergometer for 30 minutes at intensity of 70 to 75 percent of maximum heart rate. Changes in serum testosterone and cortisol concentrations in before and after aerobic activity in both occasions were analyzed by the two repeated measures ANOVA using spss software.
  Results
  The results showed that sleep deprivation has no significant effect on serum levels of testosterone (p=0.766) and cortisol (p=0.949) followed aerobic activity.
  Conclusion
  Sleep deprivation does not affect serum levels of testosterone and cortisol followed sub maximal aerobic activity.
  Keywords: Sleep deprivation, aerobic activity, testosterone, cortisol
 • Sefidkar E., Kazemi Ma*, Mohebbrad B., Sadeghi A Pages 775-782
  Background and Objectives
  Most of municipal solid wastes are of organic compounds. Biological conversion of these solid wastes and the organic material under proper conditions in order to produce fertilizer is known as compost. Many factors such as electrical conductivity, moisture, ash, carbon, nitrogen, phosphorus, sodium and potassium are involved in favorable compost production. It plays an essential role in health of environment through the soil fertilization and desirable productions. The purpose of this study is to compare the compost quality produced in Mashhad with existing standards.
  Material and Methods
  This study was conducted for 2 months on compost produced in Mashhad compost factory. In order to determine chemical properties of this compost; the properties such as pH, electrical conductivity, percentage of moisture, ash, carbon, nitrogen, phosphorus, sodium and Potassium were analyzed.
  Results
  Average values of chemical properties were as follow: pH: (8.005), electrical conductivity: (4/48 ds/m), the percentage of moisture: (19.65), the percentage of ash: (48.47), the percentage of carbon: (27.07), the percentage of nitrogen: (0.79), the percentage of phosphorous: (0.13), the percentage of sodium: (1) and the percentage of potassium: (1.5).
  Conclusion
  The results of this study showed that the pH, electrical conductivity, and percentage of ash and moisture content were in an acceptable range, the percentage of carbon, nitrogen, and sodium were relatively in acceptable range, but the percentage of phosphorus and potassium were lower than desirable amounts. On the whole the chemical properties of these compost fertilizers are desirable and can used as soil amendments.
  Keywords: Municipal solid waste, Compost, Chemical properties, Standard
 • Saber Moghadam Ranjbar M., Rajabzade R., Nasiry Zarin Ghabaee D.* Pages 785-791
  Background And Objectives
  Life style is composed of a chain of active parameters in all dimensions of human life and has a substantial impression on health of population. Since vast majority of health problems has a strong relationship to life style, occurrence of many somatic and psychological disorders would be prevented provided that life style rectified. Blood pressure is one of the most important health criteria moderated when life style has been changed. The aim of this investigation was to study the cause_ effect relationship of life style and blood pressure in administrative employees in Bojnurd rural areas.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytical (cross sectional) study 380 cases of governmental administrative employees were selected on a stratified random sampling with proportional allocation basis. The Study was conducted on 2012 in Bojnourd city of Iran. Primary data gathering tools were data recording sheet and lifestyle questionnaire. BP ≥ 90/140 were considered as hypertensive. The data analyzed in SPSS software. (V18)
  Results
  The life style in 3 levels of desirable, relatively desirable and undesirable estimated to be 4.58, 52.48 and 42.94 respectively. 7.4% of those studied suffered from high systolic blood pressure and 15.2% had diastolic hypertension. Blood pressure was significantly related to age, weight, height, marital status, exercise, nutrition, stress and body mass index.
  Conclusions
  stress, malnutrition and obesity are among the factors influencing the incidence of hypertension. The essence of implementation of ongoing intervention programs by official bodies to change individual behaviors and lifestyle seems to be required.
  Keywords: Bojnurd, Hypertension, Lifestyle
 • Ghasemi A., Banihashem A.*, Ghaemi N., Elmi S., Esmaeili H., Erfani Sayyar R., Elmi S Pages 793-801
  Background and Objectives
  Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) and Non Hodgkin’s Lymphoma(NHL) are the most common cancers in childhood and adolescence. Despite of long survival, 80% of pediatric cancers survivors following the treatment will develop late complications such as endocrinopathy (20-50% prevalence), which in addition to cytotoxic chemotherapy and radiotherapy could affect child growth.
  Material And Methods
  we evaluated growth percentiles in 50 children with ALL (n=25),NHL(n=25) at 3-18 years old in remission period who received chemotherapy with (n=25) or without (n=25) head and neck radiation. Patients with less than 5th percentile height referred to assess hypopituitarism and growth hormone deficiency (GHD) by insulin stimulating test. Data were analyzed with SPSS software and presented with Mann – whitney, Regression, T teses and Pearson, Spearman's rho correlations.
  Results
  6(12%) Patients were in less than 5th percentile height who 5 children (83.0%) had isolated GHD. Cortisol, ACTH Prolactin IGF-1 IGF-BP3 were at normal value 5 of these 6 (83.0%) children underwent head and neck radiotherapy in addition to chemotherapy. There was no significant difference between 2 treatment group in exact–fisher test (P= 0.189)because of small amount of samples. 2 patients (4.0%) had over weight in assessing BMI(Body Mass Index).
  Conclusion
  regarding to short stature and GHD in our patients due to their malignancy and treatment, it is important to pay attention more about growth and some modalities in treatments to improve their quality of life.
  Keywords: Radiotherapy, Acute Lymphoblastic Leukemia(ALL), Non Hodgkin's Lymphoma(NHL), Short stature, Growth Hormone Deficiency (GHD)
 • Gharaei A., Ebrahimzadeh A.*, Shah Bakhsh A Pages 803-810
  Background And Objectives
  Trichomonas vaginalisis a protozoan pathogen of the human urogenital tract. It infects usually vagina and urethra in women but may infect the bartholin or scan glands, cervix and bladder. In infected men, the organism is often seen in the distal urethra but rarely, involves prostate gland, seminal vesicle and epididymal.This study was designed to provide a data base on investigation of the overall prevalence and clinical findings and compare of diagnostic methods for detection of Trichomoniasis.
  Materials And Methods
  In this study (a cross sectional) total of 400 vaginal samples were examined with wet smear and pap smear and diamond culture medium for Trichomoniasis in Chabahar in 2012. The confirmed clinical findings by gynecologist recorded in patient information forms. The data analysis was done using the SPSS software version 18.0 and frequency tables generated. The chi-square and T student tests was used to determine significant relationship between categorical variables at a significant P value of less than or equal to 0.05.
  Results
  In this study prevalence of Trichomoniasis were reported 39 (9.75%) for diamond culture media and 27 (6.75%) for pap smear and 25(6.25%) for wet mounts direct microscopy slides, respectively. However, there was no statistically significant difference between the clinical symptoms seen in patients examined with infection (P>0.05). There was statistically significant difference between patient reported sings with infection (P<0.05).
  Conclusion
  considering high prevalence of Trichomonas vaginalis, asymptomatic infected careers and excessive treatment before the exact laboratory diagnosis, it is recommended to perform reliable testing methods routinely in addition to wet mounts, culture methods
  Keywords: Trichomoniasis, prevalence, clinical findingsdiagnosis methods
 • Kameli D., Hojjat Sk*, Jajarmi M., Abedi A., Kameli T Pages 813-819
  Background and Objectives
  In substance abuse treatment, attention to the personality traits and coping strategies need to a special consideration. This study aimed to compare between personality traits and coping strategies in substance dependent men and non-dependent group.
  Materials and Methods
  The samples of study include all men in Bojnurd that referred to addiction rehabilitation centers. 100 substance dependent men were compared with 100 men without substance dependency. Evaluation tools included The NEO-PTR Questionnaire and Lazarus and Folkman coping strategies questionnaire.
  Results
  Patients with substance dependency showed significant higher neuroticism and lower extraversion, agreeableness, and conscientiousness in comparison with control group (P <0.001). There was no significant difference in flexibility. Also addicted patients showed higher use emotion-focused coping strategies and lower use problem-focused coping strategies in comparison with control group (P = 0.265)
  Conclusion
  Although patients with substance dependency have different personality characteristics compared with non dependent group and these properties have a significant effect on their copying strategies, but copying strategies could change and improve by training and need to special consideration in treatment programs.
  Keywords: coping strategies, personality, addiction, men
 • Mokhtarihesari P., Moghadami Fard Z., Khodabakhshi R., Gohari M. R Pages 821-829
  Background and Objectives
  Breast cancer is the most common cancer in women and the second leading cause of cancer death after lung cancer. Survival rate is an important index to evaluate the effects of treatment and diagnostic methods of breast cancer. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the survival of breast cancer patients.
  Material and Methods
  This study is a kind of survival analysis studies. During 2006-2009, 347 women with breast cancer were treated in Fayazbakhsh Hospital, Tehran. All patients were followed up until 2012 April. A cox regression model was used to determine the prognostic factors. All statistical methods run in R software version 2.10.
  Results
  In this study, the mean age of patients was 49.9 years with a standard deviation of 11.01. The result of this study showed that grade and number of involved lymph nodes were prognostic factors (p<0.05). Age, size of tumor, PR, ER, and HER2 were not identified as prognostic factors (p>0.05). Hazard ratio of metastasis or death for involved lymph nodes (within 3- 10) was HR= 2.5 times of patients with zero involved lymph nodes(CI%95(1/03, 1/69)).Patents with grade 3 had risk of metastasis or death HR=1.5 times of grade 2(CI%95(1/46, 3/97)).
  Conclusion
  The education of women for early diagnosis by Health centers is necessary.
  Keywords: breast cancer, prognostic factors, disease, free survival
 • Samaei Nm, Naderi M., Khajeh H., Moradipour N., Gholipour N. *, Zarghami Moghaddam P Pages 831-836
  Background And Objectives
  Most housekeeping genes, tumorsuppressor genes, and approx 40% of tissue specific genes contain G+C sequences in their promoter region that are very difficult to amplify. AEG-1 plays a significant role in invasion, metastasis, angiogenesis and chemoresistance, apoptosis, angiogenesis and aging
  Material And Methods
  In this study, we proposed an improved polymerase chain reaction (PCR) method to be used for successful amplification of the Astrocyte elevated gene -1gene promoter region that contains >70% G+C content in a sequence of 495 bp and some transcription initiation sites in hepatocellularcarcinoma patient.
  Results
  The results showed that using of DMSO coamplification; touchdown PCR and pfu enzyme can inhibit the formation of secondary structure in DNA Sequences and increase the PCR product.
  Conclusion
  Therefore, this method can be recommended to amplify other GC-rich genomic templates.
  Keywords: GC, rich sequences, PCR, promoter region, Astrocyte elevated gene, 1
 • Mirzaei Sh, Hashemi M., Garshad A.*, Bakhshipour A Pages 839-846
  Background and Objectives
  Nurses as the chief members of supervision-treatment team have an important role on improving and enhancing the health of the society. Stress is a known component in nursery. Applying compatibility methods will be essential when meeting tensional factors. This study aims at considering the relationship between job stresses with coping strategies on nurse staffs in educational hospitals of North Khorasan University of Medical Sciences
  Materials and Methods
  This is an analytical- descriptive study of correlation. 154 nurse staff-related hospitals- of north Khorasan’s medical-science University participated in this study. Data collecting tool was questionnaire composed of three parts: personal-job specifications, rate of job stresses and coping strategies. The job stress questionnaire is a researcher- made one, adopted from Cooperz’, Salimi’(1996) and Schtienmenz’. Lazaros and Fokman questionnaire was used to assess coping strategy. Data were analyzed by SPSS software and presented with ANOVA, t- test and multi-regression.
  Results
  The study showed that the job stresses encountering ways have a significant negative correlation with confronting and escape – avoidance mechanism P<0/001. In 29.2 percent of the studied samples there was a little job stress (P<0/001). The prevailed method of applying coping strategies method was the way of seeking social support (P<0/001) confirmative coping (P<0/001) and self-continence(P<0/00) were the predicting factors of job stress controlling.
  Conclusion
  Findings of this study could be utilized to plan programs to decrease tension factors and to increase the nurses’ compatibilities. Besides, it could be considered as a motivation for other studies in nursing related disciplines and also cognition of nurses’ problems and difficulties.
  Keywords: coping strategies, job stresses, nursing staff, training, treatment organizations
 • Vazirinasab H., Salehi M.*, Khoshgam M., Rafati N Pages 849-858
  Background and Objectives
  One of the most important complications of diabetes is diabetic retinopathy. It is the leading cause of blindness in persons aged 20–74 years. The identification of risk factors associated with the development of retinopathy is important for early screening and intervention. The study attempts to compare of generalized additive models (GAM) and generalized linear models (GLM) for estimating the retinopathy risk factors for diabetic patients.
  Material and Methods
  This cross-sectional study was carried out on 367 diabetic patients. Variables include age, duration of diabetes, BMI, hemoglobin A1C, cholesterol, and systolic blood pressure. All participants were checked to determine existence of retinopathy by eye examination. Fitting GLM and GAM were done with R software.
  Results
  120 cases (33%) were retinopathy patient and 247 cases (67%) were not. Results of the generalized linear model showed factors had effects on retinopathy including: duration of diabetes (p<0/001), hemoglobin A1C (p<0/001) and systolic blood pressure (p=0/018).while GLM can in addition to determination of retinopathy risk factors, identify nonlinear relationship between variables.
  Conclusion
  To determine retinopathy risk factors, GLM is only able to discover linear relationship between variables. While GAM increases the quality of predicting response variable with more information of the data relationships. This quality of predicting has been show by decrease of mean square error and Hosmer Lemeshow test.
  Keywords: Generalized additive model, Generalized linear model, Diabetic retinopathy
 • Hashemi M., Garshad A.*, Mirzaei Sh, Kazemi F Pages 861-866
  Background and Objectives
  Hemodialysis is the most common form of renal replacement therapy, the patient may Several uremia. inadequacy numerous complications is the most common psychological problems in hemodialysis patients. This study aimed to determine the association between dialysis adequacy and depression in hemodialysis patients
  Material and Methods
  In this cross-sectional study of 46 patients undergoing dialysis, hospital dialysis ward of Imam Khomeini (RA) Shirvan city Were referred The sample selected and depression with the Beck Depression Inventory and dialysis adequacy V / KT and URR were evaluated To achieve the study objectives 15SPSS all the calculations in statistical software using descriptive and chi-square test was performed.
  Results
  39/2% of patients with depression were in the range of 34/2% of patients had optimal dialysis adequacy There was an inverse association between dialysis adequacy and depression
  Conclusions
  It seems that in this study those with no depression or a depressive low favorable dialysis adequacy were And in the study with larger sample size is recommended.
  Keywords: Chronic renal failure, dialysis, depression, inadequacy
 • Hashemian M., Aminshokravi F.*, Hidarnia A., Lamyian M., Hassanpur K., Akaberi A Pages 869-878
  Background and Objective
  Self efficacy emphasizes on individual belief about behavior, and belief to this point that to what extent health control is voluntary can be as appropriate health behavior. The purpose of this study is determination of the effect of belief in internal health locus of control on the efficacy rate for doing mammography in women.
  Materials and Methods
  The cross sectional study was done in city of sabzevar in 1391. The study consisted of all Women with family history of breast cancer. With simple random sampling and during interview, 150 eligible women were enrolled to this study. Instrument validity through face and content validity and the construct validity. Further, the instruments’ reliability was assessed using Cronbach's alpha and retest reliability. SPSS software version 21 was used for the analysis of the data. Further, AMOS software version 16 was used for the construct validity self efficacy scale. Moreover, pearson's and stepwise regression tests were applied to study theoretical relationships. A statistically significant test was defined as a P-value below 0.05 in the study.
  Results
  The mean age of the sample was 44.48 (6.88). The highest score was related to internal health locus of control with 30.65(3.13). A statistically significant relationship was found between self efficacy and internal health locus of control, (P < 0.01). Step wise regression showed with one unit increase in internal health locus of control increase 0.534 in self efficacy variable.
  Conclusion
  Significant relation is between internal health locus of control and self efficacy.
  Keywords: Breast cancer, Health Locus of Control, Self efficacy Mammography
 • Yazdanbakhsh Ar, Naimabadi A., Alinejad Aa*, Barafrashteh M., Hasani Gh, Aghayanie, Fazeli Farsani S Pages 881-889
  Background and Objectives
  Biological aerosol term refers to airborne particles of biological origin, and includes a diverse range of microorganisms and living organisms. One of the major concerns associated with composting facilities is reproduction and distribution of biological aerosols in considerable quantities. The aim of this study was to determine the bioaerosols concentrations of the various units of the Tehran's Kahrizak compost plant and compare with standard concentrations.
  Materials and Methods
  In this study, the total bacteria, Gramnegative bacteria and the fungus Aspergillus fumigatus in different parts of the plant using the direct method of sampling was tested. Sampling was performed during one month in four week of the field, separation unit, screening unit, mass windrow, 10 meters high (upwind) and lower mass windrow (wind direction).
  Results
  The results of this study showed that the number of microorganisms in the field for total bacteria and gram-negative bacteria was respectively 791 to 1785 and from 12 to 135 CFU / m3 and for the fungus Aspergillus fumigatus 710 to 1000 CFU / m3. In samples taken from different processes to produce compost was reported the total bacteria and gram-negative bacteria was respectively, from 1250 to 2948 and 22 to 304 CFU / m3 and fungus Aspergillus fumigatus 796 to 1850 CFU / m3.
  Conclusion
  The results of this study show that the biological aerosols from composting facilities units are further than the ASTM standards. This subject is remarkable in screening and separation units.
  Keywords: Biological aerosols, Emission, composting
 • Yousefi A. *, Alavinia Sm, Arzamani K Pages 891-902
  Background and Objectives
  Nowadays, scientific publications indexed in prestigious databases such as ISI Web of Science (WOS) is one of the important criteria for evaluating and ranking the countries, scientists, research institutes and universities around the world. So, check the status of quantitative scientometric indices of Iranian articles and documents on zoonoses in WOS is the main aim of this research.
  Material and Methods
  Scientometric and survey methods have been used. All articles indexed in the ISI Web of Science database during 1971-2012 on zoonoses that at least one of the authors were Iranian, have been analyzed.
  Results
  In total, from 1971 to the end in 2012, 3807 articles in the field of zoonoses from Iranian researchers in the WOS database are indexed. The average annual growth of articles is 38.94. Most papers (85.26%) have been published during 2004- 2012. The most documents are original articles (3110 articles) and in English language (3774 articles). Mahdi Mohebali, Ali Khamesipour and Mohammad Reza Masjedi are the most prolific authors respectively. Respectively, Tehran University of Medical Sciences, Tehran University and Islamic Azad University are the most prolific Iranian universities in zoonoses.
  Conclusion
  Papers of zoonoses has risen dramatically in recent years. Most papers are in the fields of public health and environment, parasitology, and infectious diseases. The most prolific authors are affiliated to medical universities of Tehran, Shahid Beheshti, Shiraz and Pasteur Institute of Iran, respectively.
  Keywords: Articles, Iran, Ranking, Researchers, Scientometrics, Web of Science database, Zoonoses
 • Golmakani E., Nabavi Sh, Ahmadpour Sh* Pages 905-909
  Nowadays science production has been considered as one of the criteria of development. In spite of significant increase of science production in all disciplines particularly medicine field, it has not been accompanied with increasing rate of technology and welfare. This paper is an attempt to elucidate and scrutinize the possible related causes of this issue in academic level especially with a medical sciences approach.
  Keywords: Pathology, Sciencs, Technology
 • Mohamaddoust H. *, Omidvar S., Barazandeh F Pages 911-914
  Severe abdominal colic and other symptoms of lead poisoning are uncommon condition in adults. The diagnosis of lead toxicity is often delayed and abdominal pain is mistaken for acute abdomen. Other symptoms include nausea, vomiting, constipation and anemia and also neurotoxicity. High blood lead levels confirm the diagnosis and prevention of reexposure to lead [work place changing] and lead chelators are backbone of treatment. This report highlights the importance of taking a detailed occupational history and considering lead poisoning in the differential diagnosis of patients with microcytic anemia and some common symptoms such as abdominal pain.
  Keywords: lead poisoning, abdominal colic, microcytic anemia