فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 2 (پیاپی 20، 1391)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/23
 • تعداد عناوین: 9
|
 • شیوا صفرپور کپورچالی*، علی علیزاده علی آبادی، ابوالقاسم قاسمی، سید ابراهیم صادقی صفحه 81
  در این تحقیق اثر غلظت های مختلف عصاره های آبی، استونی و متانولی گال های زنبور Aphelonix persica روی درختان بلوط ایرانی که از جنگل های زاگرس جمع آوری، خشک و آسیاب شده بودند، بر روی رشد باکتریهای Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli عامل بیماری سوختگی معمولی لوبیا، Erwinia. amylovora عامل بیماری آتشک سیب و گلابی، Agrobacterium tumefaciens عامل بیماری گال مو و Psuedomonas syringae pv. tabaci عامل بیماری آتشک توتون مورد بررسی قرار گرفت. خواص ضد باکتریایی عصاره ها با اندازه گیری قطر هاله ی بازدارندگی در غلظت های مختلف 10، 50 و 100 میلی گرم از عصاره در میلی لیتر حلال از دو روش نشت در آگار و دیسک های کاغذ صافی مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد اندازه ی قطر هاله ی بازدارندگی در بیشتر موارد با میزان غلظت عصاره ها نسبت مستقیم دارد. براساس میزان بازدارندگی، باکتریهای E. amylovora و A. tumefaciens دارای کمترین و باکتریهای Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli و Psuedomonas syringae pv. tabaci دارای بیشترین بازدارندگی در برابر غلظت های مختلف عصاره ها اعم از آبی، استونی و متانولی بودند.
  کلیدواژگان: گال بلوط، اثر ضد باکتریایی عصاره و کنترل بیولوژیک
 • احسان فرهی آشتیانی*، مهرداد قدس خواه دریایی، کیومرث محمدی سمانی، مسعود امین املشی صفحه 95
  در دهه های گذشته آتش سوزی هایی که منشا آن عوامل انسانی بوده است تهدیدی بزرگ برای جنگل ها محسوب می گردد. هدف از انجام این پژوهش تجزیه و تحلیل توزیع مکانی آتش سوزی های جنگل سراوان و شناسایی مناطق مستعد به آتش سوزی می باشد. بر طبق آمار آتش سوزی های اعلام شده، مناطق عمده آتش سوزی که دارای بیشترین وسعت و تکرار بودند شناسایی شدند. برداشت زمینی این مناطق با GPSانجام شد، سپس به محیط نرم افزارArcview انتقال و به پلی گون تبدیل شدند. ارزش دهی درون و برون لایه ای انجام شد، تلفیق نقشه ها جهت تهیه نقشه پیش بینی نقاط حساس صورت گرفت، سپس تاثیر خشکسالی بر آتش سوزی به وسیله شاخصPDSI بررسی شد. لایه پوشش گیاهی با ضریب تاثیر 426/0 بیشترین وزن را در نقشه پیش بینی نقاط حساس به آتش سوزی داشته و بعد لایه های عامل انسانی با ضریب 114/0، فاصله از جاده با ضریب 091/0، دما با ضریب 077/0، شیب با ضریب 074/0، فاصله از آبراهه با ضریب 063/0، باران با ضریب 053/0، جهت با ضریب 052/0، و ارتفاع با ضریب 05/0 در اولویت های بعدی قرارگرفتند. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که رایج ترین نوع آتش سوزی در منطقه مورد مطالعه آتش سوزی های کم وسعت و سطحی هستند که در کل بستر جنگل گسترش یافته و گرمای شدید هوا در مردادماه و کم شدن رطوبت در عرصه های طبیعی بدلیل عدم بارندگی موجب شده که عرصه های جنگلی به کانون های پرخطری تبدیل شوند که کمترین سهل انگاری در آنها منجر به خسارتهای سنگین می شود. همچنین مهار آتش سوزی های اتفاق افتاده در جنگل های گیلان بستگی به قطع شدن وزش باد دارد. برای ارزیابی مدل بدست آمده توسط فرایند تحلیل سلسله مراتبی، نقشه پراکنش آتش سوزی و نقشه پهنه بندی با هم تلفیق شدند، و اعتبارسنجی مدل انجام شد؛ نتایج بدست آمده نشان دهنده ی دقت خوب و 77 درصدی این روش بود.
  کلیدواژگان: جنگل سراوان، خشکسالی، شاخص PDSI، آتش سوزی، GIS
 • جواد آزادبخت، مصطفی درویش نیا*، جمشید حیاتی، نادر آزادبخت صفحه 114
  به منظور شناسایی قارچ های عامل سفید ک پودری گیاهان مرتعی خانواده Fabaceae، در استان لرستان تعداد 18 نمونه گیاه مرتعی آلوده به سفیدک پودری جمع آوری شد، و پس از شناسایی این گیاهان و میکرومتری اندام های قارچی تمام مشخصات مرفولوژیک این اندام ها یاداشت و شکل آنها با لوله ترسیم روی میکروسکوپ رسم و در نهایت با کلید های شناسایی سفید ک های پودری شناسایی شدند؛ به طوری که قارچ Erysiphe pisi DC روی (L.) Lam Onobrychis caputgli، قارچtaurica (Le''v.) Arnaud Leveillula روی گیاهان Medicago rigidula (L.) ALL.، Medicago orbiculari (L.) Bartalini، قارچErysiphe trifoliorum (Wallr.) U.Braun روی Trifolium respinatum L. و Onobrychis caputgali (L.) Lam برای نخستین بار در ایران به عنوان میزبان قار چ های سفیدک پودری این گیاهان شناسایی و گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: سفیدک پودری، Fabaceae، گیاهان مرتعی، لرستان
 • سپیده تحریری ادبی*، سید ابراهیم صادقی، رضا باقری صفحه 120
  همراه با پژوهش هایی که طی سال های 1390-1387 به منظور بررسی تاثیر دوره های آبیاری بر عملکرد کلن های برتر صنوبر در کرج انجام شد، تراکم دو آفت کلیدی صنوبر L. Chrysomela populi و Melanophila picta (PALL.)روی این کلن ها مقایسه گردید. کلن های صنوبر در قالب طرح آزمایشی کرت های خرد شده با 3 تیمار اصلی (دوره های 4، 8 و 12 روزه آبیاری) با 3 تکرار و 9 تیمار فرعی (کلن های صنوبر) در ایستگاه تحقیقات البرز کرج کاشته شده بودند. برای نمونه-برداری از C. populi، چهار درخت از هر کرت فرعی و از هر درخت 8 برگ به طور تصادفی انتخاب شد و تعداد لاروهای سنین مختلف روی آن شمارش و سطح آنها برای تعیین تراکم آفت در واحد سطح محاسبه گردید. برای نمونه برداری از M. picta، چهار درخت از هر کرت فرعی انتخاب و تنه آنها با پارچه توری بسته شد و در بهار سال آینده تعداد حشرات کامل خارج شده از تنه ها شمارش و تراکم آفت در واحد سطح محاسبه گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که دوره های آبیاری و کلن های صنوبر بر تراکم های C. populi و M. picta به طور معنی داری تاثیرگذار بوده است (05/0 =α). اثر متقابل دوره های آبیاری و کلن بر تراکم سوسک برگخوار بی تاثیر بود، درصورتی که بر تراکم سوسک چوبخوار به طور معنی داری تاثیرگذار بود. بیشترین تراکم سوسک برگخوار صنوبر در دوره 4 و 8 روزه آبیاری و بیشترین تراکم سوسک چوبخوار صنوبر در دوره 8 و 12 روزه مشاهده شد. تراکم C. populiروی کلن P. n. betulifolia برابر با 0340/0 و روی کلن P. d. 69.55برابر با 0018/0 بود. البته بین این دو کلن اختلاف معنی داری مشاهده شد. بیشترین تراکم سوسک چوبخوار صنوبر روی کلن P. e. triplo و در دوره 8 و 12 روزه آبیاری مشاهده شد. متوسط تراکم سوسک M. picta روی کلن P. e. triplo برابر با 0029/0 و در دوره های 4، 8 و 12 روزه آبیاری به ترتیب برابر با 0005/0، 0036/0 و 0045/0 بود.
  کلیدواژگان: دوره های آبیاری، کلن، صنوبر، تراکم، سوسک برگخوار، چوبخوار
 • محمد رستمیان*، محمدرضا کاوسی، شعبان شتایی صفحه 130
  یکی از عوامل مهم پوسیدگی چوب درختان جنگلی، گروهی از قارچ های ماکروسکوپی به نام قارچ های طاقچه ای هستند که در جنگل زیست می کنند. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط حضور قارچ های طاقچه ای با عوامل توپوگرافی و تهیه مدل حضور این قارچ ها در سری یک جنگل آموزشی و پژوهشی شصت کلاته گرگان می باشد. آماربرداری از درختان آلوده به قارچ های طاقچه ای در دو نوار به عرض 50 متر در طول و در دو طرف دامنه کلی سری انجام شد و موقعیت درختان مشاهده شده با GPS ثبت گردید. نقشه عوامل اولیه و ثانویه توپوگرافی مرتبط با حضور قارچ ها شامل ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت دامنه، میزان دریافت انرژی تابش خورشید، میزان سایه، میزان رطوبت توپوگرافی و شکل زمین با استفاده از تحلیل توپوگرافی زمین بر روی مدل رقومی ارتفاعی منطقه تهیه گردید. به منظور بررسی فراوانی قارچ های طاقچه ای از آزمون مربع کای و مدلسازی توزیع مکانی حضور قارچ های طاقچه ای با استفاده از رگرسیون لجستیک انجام گردید. نقشه پیش بینی حضور قارچ های طاقچه ای تهیه و به پهنه های مختلف تقسیم بندی گردید. نتایج نشان داد که ارتفاعات بالا تر از 700 متر با 5/63 درصد، شیب های 30-0 درصد با 5/73 درصد و دامنه غربی با 4/36 درصد بیشترین حضور قارچ ها را دارند. با توجه به ضرایب متغیر ها در مدل رگرسیون لجستیک، مشخص شد که متغیر های ارتفاع از سطح دریا، جهت دامنه، انرژی تابشی خورشید، رطوبت توپوگرافی و شکل زمین اثر مثبت بر حضور قارچ های طاقچه ای دارند و متغیر های شیب و سایه اثر منفی دارند. بطور کلی ارتفاع از سطح دریا و رطوبت موثر ترین عوامل در تعیین حضور قارچ های طاقچه ای هستند.
  کلیدواژگان: قارچ های طاقچه ای، توزیع مکانی، عوامل توپوگرافی، رگرسیون لجستیک، شصت کلاته گرگان
 • علی رضا عبدی، سیدابراهیم صادقی، علی اصغر طالبی کهدویی، محمود شجاعی صفحه 146
  در بررسی هایی که طی سالهای 1389 تا 1390 به منظور شناسایی فون کفشدوزک های پارک جنگلی چیتگر بعمل آمد، 16 نوع کفشدوزک جمع آوری و شناسایی گردید. برای شناسایی کفشدوزک ها از مشخصات شکل شناسی خارجی و اندام های تناسلی نر وماده استفاده شد.
  گونه های کفشدوزک شناسایی شده عبارت بودنداز:Hippodamia variegata، Coccinella septempunctata، Coccinella undecimpunctata، Oenopia conglobata، Adalia bipunctata، Propylaea quatuordecimpunctata، Chilocorus bipustulatus، Exochomus nigripennis، Exochomus nigromaculatus، Exochomus flavipes، Exochomus quadripustulatus، Scymnnus(Pullus) sp.، Exochomus sp.، Stethorus gilvifrons، Nipus plunatus، Pharoscymnus ovoideus.
  همه کفشدوزک های جمع آوری شده در این پژوهش حشره خوار بوده و شکارگر شته ها، شپشک ها، کنه ها و لارو سوسک های برگ خوار می باشند. از کل نمونه های کفشدوزک جمع آوری شده در طول سال، کفشدوزک Oenopia conglobata 1/34% را به خود اختصاص داده و درمجموع فصول سال گونه غالب بوده است. این گونه در فصل تابستان 49%، در فصل پاییز 22% و در فصل زمستان 84% کفشدوزک های جمع آوری شده را به خود اختصاص داده است. کفشدوزک هفت نقطه ای C. septempunctata با اختصاص 33% از نمونه های جمع آوری شده در فصل بهار گونه غالب این فصل بوده است.
  کلیدواژگان: کفشدوزک ها، گونه های غالب، پارک چیتگر، تنوع گونه ای، فونستیک
 • سید رضا گلستانه*، فرزاد کرمپور، ناصر فرار صفحه 165
  این تحقیق در سال های 1388 تا 1389 برای شناسایی عوامل تخریب و خشکیدگی جنگل بادام کوهی منطقه کوه سیاه دشتی و ارائه توصیه های کاربردی جهت مدیریت و کنترل این عوامل در استان بوشهر انجام شد. به منظور بررسی آفات، نمونه برداری های منظم دوره ای از درختان بادام کوهی انجام گردید. مراحل نابالغ حشرات، از طبیعت جمع آوری و در آزمایشگاه روی گیاه میزبان پرورش داده شد. بیماری شناسی گیاهی با انجام نمونه برداری، جداسازی و در نهایت شناسایی بیمارگرها در طبیعت و آزمایشگاه انجام شد. همچنین عوامل موثر در تخریب رویشگاه ها اعم از انسانی، طبیعی، کاربری های اقتصادی و نقش آنها نیز مورد بررسی قرارگرفت. سوسک طوقه و ریشه بادام Klug Capnodis carbonaria، زنبور مغزخوار بادام Eurytoma amygdali Enderlein، شپشک نخودی Fabricius Eulecanium persicae، جوجه تیغی Hystrix leucura Sykes و سوسک پوستخوار Scolytus amygdali Geurin-Meneville از مهمترین آفات بادام کوهی بود. نتایج بیماری شناسی وجود قارچ های Fusarium proliferatum Matsushima، (Fr.) Keissl Alternaria alternata، Aspergillus parasiticus و Kuntze Chaetomium sp. را ثابت نمود. از مهمترین عوامل تخریب انسانی جنگل های بادام در استان می توان به توسعه صنعتی و چرای دام اشاره نمود. زغال گیری، آتش سوزی های عمدی، ایجاد راه های ارتباطی، تاسیسات و معادن در مراحل بعدی تخریب قراردارند. در این مقاله روش هایی برای کنترل آفات و احیای جوامع بادام کوهی در استان بوشهر ارائه شده است
  کلیدواژگان: بادام کوهی، آفات، بیماری ها، خشکیدگی، توسعه صنعتی، آتش سوزی، چرای دام، بوشهر
 • مقاله کوتاه
 • جمیله نظری*، وحیده پیام نور، محمدرضا کاوسی صفحه 177
  توس (Birch) از درختان مهم جنگل های شمال کشور است که در معرض انقراض قرار دارد. زادآوری طبیعی این گونه ی با ارزش، به دلیل وجود عوامل محدود کننده ازجمله آفات و عوامل بیماری زا؛ به ویژه قارچ ها، با مشکلات فراوانی مواجه است. به منظور جداسازی و شناسایی قارچ های همراه بذر توس، بذرهای گونه pendula Betula از جنگل های سیامرزکوه استان گلستان و بذرهای گونه Betula litwinowii از سنگده استان مازندران به طور تصادفی از تعدادی پایه های مادری جمع آوری شد و بعد با الکل 70 درصد و هیپوکلریت سدیم 1 درصد ضدعفونی گردید. تعداد 10 بذر در 5 تکرار روی محیط غذایی سیب زمینی – دکستروز – آگار کشت گردید. با استفاده از خالص سازی و خصوصیات اسپور، اندازه و رنگ آنها، قارچ هایFusarium oxysporum، Alternaria alternata، Trichothecium roseumm، Amblyosporium echynolatum،Penicillum implicatum و Trichodema harzianum جداسازی و شناسایی شدند. قارچ های T. harzianum، P. implicatum، F. oxysperumوA. alternata به ترتیب با 5/34، 8/27، 5 و 6/24 درصد در سطح خارجی بذرها و قارچT. roseumm و A. echnolatum به ترتیب با 15/20 و 2 درصد فراوانی بعد از جوانه زنی بذرها مشاهده شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بذرهای توس علاوه بر آلودگی سطح بذرها، آلودگی درون بذری هم دارند. این اولین گزارش از قارچ های همراه بذر توس در ایران می باشد.
  کلیدواژگان: Fusarium، Alternaria، Trichothecium، Amblyosporium، Penicillum، Trichodema
 • یادداشت علمی
 • مهری باب مراد، دانیل بورکهاردت، مهدی افروزیان، ستار زینالی صفحه 181
  طی بررسی هایی که در سال های90- 1387 بر روی بندپایان زیان آور پده در استان های تهران، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوی صورت گرفت، برگ های حاوی گال های پسیل، از ایستگاه های انتخاب شده در رویشگاه های طبیعی گونه پده (Populus euphratica Olive) جمع آوری و در شرایط آزمایشگاه (درجه حرارت 26-24 و رطوبت 60-50 درصد)، داخل ظروف پرورش نگهداری شدند. حشرات کامل خارج شده، دو گونه Egeirotrioza ceardi (Bergevin) وEgeirotrioza intermedia Baeva،1963 از خانواده Triozidae شناسایی شدند.، پسیلE. intermedia برای اولین بار از ایران گزارش می گردد. بر اساس مطالعات Gegechkori و Loginovaدر سال 1990، گونه E. intermedia در کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و اسرائیل انتشار داشته و میزبان های آن، گونه های صنوبر Schrenk Populus diversifolia و Schrenk P. pruinosa معرفی شدند. مطالعات Malenovsky و همکاران در سال 2012، در مورد پسیل های کشور افغانستان نشان داد که گونه E. intermedia در این کشور نیز روی گونه های صنوبر Populus diversifolia و P. pruinosa فعالیت دارد. Burckhardt و Lauterer در سال 1993، پسیل های ایران را بطور کامل و جامع مطالعه نمودند. نام بردگان چهار گونه پسیل Camarotoscena fulgidipennis Loginova،Camarotoscena unicolor Loginova، Camarotoscena hoberlandti Vondracek و Egeirotrioza ceardi (Bergevin) را روی صنوبرها در ایران گزارش نمودند. خسارت اولیه در گونه E. intermedia، توسط پوره های جوان با تغذیه از شیره ی برگ های پده و به صورت گال های کوچک، دایره ای شکل و کمی برجسته در سطح فوقانی و یا سطح تحتانی برگ های پده ایجاد می گردد. با ادامه تغذیه پوره های سنین مختلف، داخل گال ها (یک پوره در هر گال)، علائم نهایی خسارت به صورت گال های کروی به قطر تقریبی 5 میلیمتر در سطوح برگها ظاهر می گردد. پراکنش گونه E. intermedia و تاریخ های جمع آوری آن در مناطق مورد بررسی به قرار زیر می باشد:- استان تهران: منطقه خجیر (8/8/87)- استان البرز: مرکز تحقیقات البرز کرج (30/7/87)- استان خوزستان: شوشتر (شهر گتوند و روستای کوشکک)، هفت تپه - دزفول (منطقه چغازنبیل)، رامهرمز (روستای زبیدی موسی) و سوسنگرد (روستای سابله). (20/9/89)- استان خراسان رضوی: سرخس و حومه (ایستگاه تحقیقات قره گل و مسیر جاده سرخس به جهانبانی) (27/8/89)- استان اصفهان: اصفهان (حاشیه زاینده رود و مرکز شهر اصفهان)، کاشان (ایستگاه تحقیقات مناطق خشک و بیابانی) و آران و بیدگل (منطقه کویری سمبک) (5/7/89)
  کلیدواژگان: پده، پسیل، استان تهران، البرز، خوزستان، اصفهان، خراسان رضوی
|
 • Sh. Safarpour*, A. Alizadeh Aliabadi, A. Ghasemi, S. E. Sadeghi Page 81
  The present study, was carried out to investigate the antibacterial properties of aqueous, acetone and methanol extract of Aphelonix persica galls at the concentrations of 10, 50 and 100 mg/ml were screend against four bacteria (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli of bean common blight disease, E. amylovora of fire blight of apples and pears, Agrobacterium tumefaciens of crown gall and Psuedomonas syringae pv. tabaci of tobacco blight). The antibacterial activity was measured from the size of the diameter of zone inhibition in agar subculture and disc diffusion methods. The results indicated a positive correlation between zone of inhibition diameter and the extract concentrations. Based on the inhibitory concentration, E. amylovora and Agrobacterium tumefaciens had the lowest while,Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli and Psuedomonas syringae pv. tabaci had the highest inhibition against different concentrations of aqueous, acetone and methanol extracts.
  Keywords: oak gall, antibacterial effect of extracts, biological control
 • E. Farahi Ashtiani*, M. G. Daryaei, K. Mohamadi Samani, M. A. Amlashi Page 95
  Manmade fires have been major threat to forest areas in the previous decades. The purpose of this study was to analyze the spatial distribution of forest fires and identify fire sensitive area in Saravan forests. According to the available data sets, fire areas with the highest frequency and areas affected were identified. GPS data were recorded for these areas and transferred to Arcview software to convert bridge became diverse. Map typing was conducted within and outside value layer, combining maps was done to indicate anticipated maps of sensitive areas, the impact of drought on fire was investigated by the PDSI index. Vegetation layer by a factor of 0.426 was the highest weight on the predicted maps of susceptible areas to fire and then were layers of the human factor, distance from roads, temperature, slope, distance from streams, rain, direction, and height of the priorities were next. According to the results obtained It was found that the most common type of fire in the study area were the low surface and limited area and the fire spread in forest litter with extreme heat and low humidity of the air in August and in natural areas because of lack of rain fall caused which the forested areas has become the center of the high risk area that any negligence could result in heavy losses. Also fire suppression in the forests of Guilan depends upon wind condition. Obtained by hierarchical analysis model for the evaluation process, fire dispersal maps were combined with the zoning map, and model validation was performed. Results obtained demonstrate good accuracy of the method (77%).
  Keywords: Saravan Forest, drought, PDSI index, fire, GIS
 • J. Azadbakht, M. Darvishnia*, J. Hayati, N. Azadbakht Page 114
  To identify powdery mildew fungi affecting Fabaceae range plants in Lorestan province, 18 specimens of infected plants were collected. Following identification of the host plants, the micrometric character of fungi was recorded and shapes were drawn by drawing tube. At the end, Powdery mildew fungi were identified using identification keys. Four new host records for powdery mildew fungi identified include Erysiphe pisi DC on Onobrychis caputgli, (L.) Lam, Leveillula taurica (Lev.) Arnaud on Medicago rigidula (L.) ALL. and Medicago orbicularis (L.) Bartalini, and Erysiphe trifoliorum (Wallr.) U.Braun on Trifolium respinatum L. and Onobrychis caputgali (L.) Lam.
  Keywords: Powdery mildew, Fabaceae, Range plants, Lorestan
 • S. Tahriri Adabi*, S. E. Sadeghi, R. Bagheri Page 120
  In the course of studies carried out during 2008-20011 to determine effects of irrigation intervals on yield of superior poplar clones in Karaj, population densities of two poplar key pests; Chrysomela populi L. and Melanophila picta (PALL.) were compared on the clones. Poplar colons were planted under a split plot design with 3 main treatments (4, 8 and 12 day irrigation intervals) by 3 replication and nine secondary treatments (clones) in Alborz Research Station of Karaj. For sampling of C. populi, four trees from each secondary plot and eight leaves from each tree were selected randomly. Then numbers of different larval instars were counted and the surface of leaves was measured in order to calculate number of this pest in surface unit (cm2). For sampling of M. picta, four trees from each secondary plot were selected and their trunk was covered by sleeve close. Then in next spring the number of emerged insects were recorded and densities in surface unit was determined. Obtained results showed irrigation intervals and poplar clones significantly (α < 0.05) affected densities of C. populi and M. picta. Interaction of irrigation intervals and poplar clones did not effect on density of C. populi, but it influenced on M. picta density, significantly. The highest density of C. populi recorded in 4 and 8 days irrigation intervals and the highest density of M. picta was obtained in 8 and 12 days. Densities of C. populi on P. n. betulifolia and P. d. 69.55 were 0.0340 and 0.0018, respectively. There was significant difference between these clones. The highest density of M. picta was observed on P. e. triplo with 8 and 12 days irrigation intervals. Mean density of M. picta on P. e. triplo was 0.0029 while in 4, 8 and 12 day intervals, the obtained figure were 0.0005, 0.0036 and 0.0045, respectively.
  Keywords: Irrigation intervals, clones, poplar, density, Chrysomela populi, Melanophila picta
 • M. Rostamian*, M. R. Kavosi, Sh. Shataee Page 130
  Bracket fungi are among the important macroscopic wood decaying fungi in the forests. The aim of this study was to examine occurrence of bracket fungus with topographic factors and spatial distribution modeling of bracket fungus in district one of Shastkolateh Educational and Research forest of Gorgan province. Inventory of trees infected by bracket fungus was conducted using two strip transects and GPS data were recorded for the affected trees. Topographic map of primary and secondary factors associated with the presence of fungi including altitude, slope, aspect, solar radiation energy, amount of shade, wetness and landform by terrain analysis were developed on a digital elevation model. To evaluate frequency of bracket fungi, the Chi-square test and modeling spatial distribution of bracket fungus occurrence using logistic regression was performed. Predict map of the of bracket fungus presence were prepared and divided into different zones. Results showed that the highest fungi presences was mainly on the altitudes of above 700 m with 63.5% frequency, on the slopes of with 0-30 percent with frequency of 73.5 percent and western aspect with 36.4% frequency. The coefficients of the variables in the logistic regression model indicated that the variables of altitude, slope direction, solar radiation, humidity, topography and shape of the shelf fungi have a positive while, the slope and shadow variables have a negative effect. Generally, altitude and humidity are most important agents affecting occurrence of a shelf fungus.
  Keywords: Bracket fungus, spatial distribution, topographic factors, Logistic regression, Shastkolateh of Gorgan
 • A. R. Abdi, S. E. Sadeghi*, A. A. Talebi, M. Shojai Page 146
  Field survey of coccinellid fauna was carried out in Chitgar Park from 2010 to 2011.External morphology of adult coccinellids and male and female genitalia were used for identification. For evaluating correlation between densities of coccinellid species with plant types and site altitudes, sampling were done on three different types of plants (weeds, conifers and broadleaves) in three sites elevation (1150-1250, 1251-1350 and 1351-1450 m.). In the course of study sixteen ladybeetle species of four subfamilies were collected in Chitgar Park. 1) Coccinellinae: Hippodamia variegata., Coccinella septempunctata, Coccinella undecimpunctata, Oenopia conglobata, Adalia bipunctata, and Propylaea quatuordecimpunctata. 2) Chilocorinae: Chilocorus bipustulatus, Exochomus nigripennis, Exochomus nigromaculatus, Exochomus flavipes, Exochomus quadripustulatus, Exochomus sp. 3) Scymninae: Scymnus (Pulus) sp., Stethorus gilvifrons,.4) Sticholotidinae: Nipus plunatus and Pharoscymnus ovoideus. All collected specimens are predators of insect pests include aphids, scales, mites and defoliator beetles larvae. Of all collected cccinelids, Oenopia conglobata had the highest occurrences in year-round collection with 34.1 percentages and accounted as dominant species. The figures for this species in summer, autumn and winter seasons of 2010 were 49, 22 and 84 percent of all collected specimens. Population density of seven spotted lady beetle; Coccinella septempunctata was 33 percent in the spring of the same year.
  Keywords: Coccinellids, Dominant species, Chitgar park, species diversity, Faunistic
 • S.R. Golestaneh*, F. Karampour, N. Farrar Page 165
  Wild almond (Amygdalus scoparia Spach) is one of the most valuable plants in Iran- Tourani mountainous areas in Central, South, East and West part of the country. This study was carried out to collect and identify primary agents in particular pests and diseases causing decline of almond forests in Koh-Siah Dashti area in Bushehr province during 2009-2010. Sampling procedures for pests’ incidences was performed regularly on wild almond trees. Larval and immature pests’ stages were transferred to the laboratory for rearing. Plant pathological studies were undertaken in lab conditions to identify diseases affecting wild almond through culturing, isolation and purification of pathogens and provide ultimate control procedures. The results showed that the most important pests of A. scoparia were root beetles Capnodis carbonaria Klug scales Eulecanium persicae Fabricius, almond seed wasp Eurytoma amygdali Enderlein, rodents as Hystrix leucura Sykes and bark beetle Scolytus amygdali Geurin-Meneville. The pathogens that separated and identified were Fusarium proliferatum Matsushima, Alternaria alternate Keissl, Aspergillus parasiticus and chaetomium sp. Kuntze. Of all important human induced disturbances of almond forests, industrial developments and animal grazing could be cited. Charcoal making, arson, road construction and mining activities are next issues to mention At the end control methods to restore wild almond communities are provided.
  Keywords: Amygdalus scoparia, Pests, Diseases, Decline, Fire, Pasture, Bushehr
 • J. Nazari*, V. Payamnoor, M.R. Kavosi Page 177
  Birch is one of the most important trees in the northern forests which presently face extinction. Natural regeneration of these valuable trees is affected by various constraints, including pests and fungal diseases. In order to isolate and identify seed born fungi associated with Betula, seeds of 2 B.litwinowii and B.pendula was randomly collected from mature trees in mazandaran and golestan provinces. Seeds were surface sterilized with 70% ethanol and 1% sodium hypochlorite. Ten seeds in 5 replications plated on potato dextrose agar. Seed mycoflora was identified on the basis of spore characteristics, size, color and identification keys. A number of fungi including: Fusarium oxysperum, Alternaria alternate, Trichothecium roseumm, Amblyosporium echnolatum, Penicillum implicatum and Trichodema harzianum were isolated and identified and their frequency and incidence were recorded. The fungi T. harzianum, P.implicatum and A.alternata were externally observed with 34.5, 27.8 and 24.6% incidence, respectively and T.roseumm was observed after germination with 20.15% incidence. Results indicated that seeds can infect birth seeds externally or internally. This is the first report of fungi associated with birch seeds in Iran.
  Keywords: Fusarium, Alternaria, Trichothecium, Amblyosporium, Penicillum, Trichodema
 • M. Babmorad*, D. Burckhardt, M. Afroozian, S. Zeinali Page 181
  In a survey on harmful arthropods associated with Euphrates poplar, damaged leaves as gall were collected in selected sites of natural stands in Tehran, Khuzestan, khorasan Razavi and Esfahan Provinces. Specimens kept in rearing jars in the laboratory conditions (24-26 C and 50-60 RH) for emergence of adults. The species were identified as Egeirotrioza ceardi (Bergevin) and Egeirotrioza intermedia Baeva, 1963. This is the first record of the species E. intermedia from Iran. The Jumping plant lice, E. intermedia is distributed in Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Israel on Populus diversifolia Schrenk and Populus pruinosa Schrenk (Gegechkori & Loginova, 1990). Malenovsky et al. (2012) studied Jumping plant lice (Hom.: Psylloidea) of Afghanistan. They reported the species; E. intermedia on Populus diversifolia and Populus pruinosa. Burckhardt and Lauterer (1993) studied the Jumping plant-lice (Hom.: Psylloidea) of Iran. They reported the species, Camarotoscena fulgidipennis Loginova, Camarotoscena hoberlandti Vondracek, Camarotoscena unicolor Loginova and Egeirotrioza ceardi (Bergevin) on poplars. In this species, the nymphes suck sap of leaves and damage of the pest is observed as galls spherical shape, diagonal 5 mm, in upper or lower the leaves. Based on the results obtained, dispersal areas of E. intermedia and their collected dates in Iran as followed:- Tehran Provinces: khogir area (30 Oct. 2008).- Alborz Provinces: Karaj (Reasearch Center of Alborz) (22 Oct. 2008).- Khuzestan Province: Shoshtar (Gotvand and Koshkak areas); Haft Tapeh –Dezful (Choghazanbil area); Ramhormoz (Zobaeidimousa Village); Sousangerd (Sableh Village). (11 Dec. 2010).- Khorasan Razavi Province: Sarakhse (Research Station of Gharahgol and edge of Road Sarakhse – Jahanbani) (19 Nov. 2010).- Esfahan Province: Esfahan (edge of Zayandeh Rood river and center of Esfahan City); Kashan (Research Station of Dry & Desert Regions) and Aran & Bidgol (Sombak area) (7 Oct. 2010).
  Keywords: Populus euphratica, Psylla, khorasan Razavi, Esfahan, Khuzestan, Alborz, Tehran