فهرست مطالب

کودکان استثنایی - سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1382)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1382)
 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/03/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید مصطفی نچواک، منصور رضایی صفحه 3
  به منظور بررسی رابطه فقر آهن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی 7 تا 18 ساله، نتایج آزمایش های بیوشیمیایی و هماتولوژیکی نمونه خون 49 نفر از این دانش آموزان شامل آهن سرم SI، ظرفیت تام پیوستگی آهن TIBC، درصد اشباع ترانسفرین Tsat، فریتین و معدل تحصیلی آن ها بررسی گردید. همبستگی P=0/05 و درصد اشباع ترانسفرین P=0/02 معنی داری بین معدل نیمسال اول دانش آموزان با آهن سرم وجود داشت. براساس معیارهای ارائه شده در Tietz برای سه شاخص خونی آهن سرم، درصد اشباع ترانسفرین و فریتین، دانش آموزان به دو دسته مبتلا به فقر آهن و سالم تقسیم شدند. آن گاه میانگین معدل نیمسال اول هر گروه ±1/86 در15 مقابل 82± 2/33 با یکدیگر مقایسه گردید، که تنها در مورد آهن سرم معنی دار بود /68 03،P=0 میانگین نمره معدل نیمسال دوم دانش آموزانی که از نظر شاخص فریتین سرم در آستانه ابتلا به کم خونی فقر آهن قرار داشتند و مکمل آهن دریافت کرده بودند نسبت به معدل نیمسال اول آن ها و در مقایسه با دانش آموزانی که از نظر این شاخص سالم تشخیص داده شده بودند، بیش از 2/5 برابر افزایش نشان داد. آزمون آماری t همبسته متوسط اختلاف بین معدل تحصیلی قبل و بعد از استفاده از مکمل را معنی دار نشان داد. (P= 0/005)
  کلیدواژگان: فقر آهن، پیشرفت تحصیلی، کم توان ذهنی، آهن سرم، اشباع ترانسفرین، فریتین
 • سیمین بشاورد صفحه 13
  این پژوهش باهدف بررسی برنامه های آموزشی و پرورشی دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری در مراکزی که به نحوی در آموزش و پرورش این دانش آموزان سهم دارند، انجام شده است. این مراکز شامل مدارس ویژه اختلالات رفتاری، مراکزی تحت عنوان اتاق های مرجع و کلاس های آموزشی مستقر در بخش های روان پزشکی اطفال بیمارستان ها هستند. به همین منظور با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه با کارکنان آموزشی مراکز مذکور اطلاعات لازم در ارتباط با 4 شاخص مورد ارزشیابی جمع آوری گردید. این شاخص ها عبارت بودند از: -1 فرایند ارجاع و تشخیص، -2 امکانات، -3 خدمات و برنامه های آموزشی و پرورشی و -4 وضعیت حرفه ای کارکنان آموزشی. اهم نتایج به دست آمده در ارتباط با هر یک از شاخص های مذکور به شرح زیر است: فرایند تشخیص گذاری به دلیل کمبود ابزارهای تشخیصی معتبر و عدم حضور متخصصین مجرب در ارتباط با دانش آموزان مدارس ویژه اختلالات رفتاری و دانش آموزان ارجاعی به اتاق های مرجع به خوبی طی نمی شود، در حالی که این فرایند در بیمارستان ها به نحو مطلوب تر و با دقت بیشتر انجام می شود. مکان های اختصاص یافته به کلاس های درس، فعالیت های مشاوره ای و روان شناختی و مواد و وسایل آموزشی و کمک آموزشی در هیچ یک از مراکز مناسب و کافی ارزیابی نشده اند. ارائه خدمات توان بخشی در کلیه مراکز ناکافی گزارش شده است. بیش از دو سوم کارکنان آموزشی، اطلاعات خود را در زمینه های روش های اصلاح و تغییر رفتار، شناخت انواع اختلالات رفتاری و روش های تدریس ناکافی دانسته اند. این یافته ها ضرورت تجدید نظر و انجام اصلاحات لازم در برنامه های آموزشی و پرورشی دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری را مورد تاکید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی آموزشی، برنامه های آموزشی، اختلالات رفتاری
 • مختار ملک پور صفحه 39
  برنامه های مداخله ای به موقع به منظور از میان بردن و یا کم کردن مشکلات بیولوژیکی و یا محیطی درکودکان خردسال با نیاز های خاص و یا در معرض خطر، مورد استفاده قرار می گیرند. ازجمله مشکلات بیولوژیکی می توان به نارس بودن کودک، مشکلات تنفسی، آسیب های مغزی، مشکلات ژنتیکی، بیماری های عفونی، مسمومیت ها و تاثیر مواد اشاره نمود. عوامل محیطی که می توانند برای کودک خردسال مشکل ایجاد کنند و او را درمعرض خطر ناتوانی قرار دهند نیز متعدد می باشند از جمله: بی سوادی یا کم سوادی والدین، مشکلات اقتصادی و تغذیه ای، استرس خانواده، بزرگی خانوار و باورها و اعتقادات نادرست والدین در مورد رشد کودک. از آنجا که مغز کودکان خردسال به مراتب نسبت به مغز افراد بزرگسال از انعطاف پذیری بیشتری برای اصلاح ساختاری و یادگیری برخوردار است و نیز با توجه به اهمیت دوره حساس واینکه همه والدین کودکان ناتوان قادر به آموزش دادن کودک خود نیستند و یا نحوه آموزش را نمی دانند، لذا فراهم سازی واجرای برنامه های اصولی مداخله به موقع در ایران که از حمایت برخوردار باشد، برای این کودکان کاملا ضروری به نظر می آید. با توجه به امکانات تخصصی موجود در ایران از جمله پزشکی کودکان، آموزش و پرورش استثنایی، گفتار درمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی، آموزش پیش دبستانی ومددکاری اجتماعی، امکان فراهم سازی و اجرای اصولی این برنامه ها فراهم و میسر می باشد. دراین مقاله، علاوه بر مطالعه جزئیات مربوط به روش های مداخله به موقع، یک مدل از برنامه مداخله به موقع ارائه شده است که امکان اجرای آن درایران فراهم می باشد.
  کلیدواژگان: مداخله به موقع، کودکان خردسال بانیازهای خاص، کودکان در معرض خطر، دوره حساس
 • محمدرضا گرامی صفحه 55
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش تلفیقی دانش آموزان نابینا با دانش آموزان بینا بر یادگیری زبان انگیسی دانش آموزان نابینای پسر پیش دانشگاهی انجام گرفته است. در این پژوهش از کلیه دانش آموزان نابینای پسر شهر تهران 26 نفر در مقطع پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 80-81 استفاده گردید. تعداد 6 دانش آموز بینای عادی که میانگین نمرات آنان در سطح ±1 انحراف از میانگین نسبت به میانگین دانش آموزان نابینا قرار داشت،از میان 30 دانش آموز انتخاب گردیدند. کلیه آزمودنی ها به دو گروه آزمایش شامل 6 بینا و 10 نابینا و گواه شامل 16 نابینا تقسیم شدند. تقسیم افراد نابینا به صورت تصادفی انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو آزمون زبان انگلیسی وزارت آموزش و پرورش بودند که اولی برای ارزیابی مهارت های زبانی: واژگان، درک مفاهیم، ساختمان جمله و دومی برای ارزیابی مهارت های نگارشی با توجه به اهداف آموزش زبان در دبیرستان های کشور تهیه شده بودند. در این پژوهش گروه آزمایش با روش های آموزش تلفیقی در آموزش زبان از طریق سیستم آموزش گروهی آموزش داده شد. داده ها با روش های آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که آموزش زبان به نابینایان با شیوه فعلی به دلیل عدم وجود تعامل اجتماعی و زبانی نابینایان با دانش آموزان عادی مناسب نیست و دانش آموزان نابینا می توانند همانند دیگر دانش آموزان عادی پیش دانشگاهی در کنار دیگر افراد عادی با بهره مندی از روش های مناسب ودریافت وسایل و برنامه های کمک آموزشی به تحصیل خود ادامه دهند.
  کلیدواژگان: آموزش فراگیر، نابینایی، آموزش گروهی
 • مریم سیف نراقی، سید رضا میر مهدی صفحه 75
  هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه الگوهای انشا نویسی در دانش آموزان نارسا خوان و نارسانویس پایه های چهارم و پنجم دوره ابتدایی با دانش آموزان عادی شهر تهران در سال تحصیلی 80-81 بود. برای این منظور با استفاده از نمونه گیری در دسترس،در پایه های چهارم و پنجم و در هر پایه،20 دانش آموز نارسا خوان و نارسانویس که در مرکز اختلالات یادگیری یوسف آباد مورد تشخیص قرار گرفته بودند، انتخاب شدند. برای انتخاب گروه مقایسه از طریق نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای در پایه های چهارم و پنجم از هر پایه 20 دانش آموز پسر انتخاب شد و گروه ها از 1انشایی درباره معلم خود بنویسید،2 انشایی درباره خودتان بنویسید و 3 از کدام برنامه تلویزیونی خوشتان می آید، انشایی درباره آن بنویسیدکه این سه موضوع با توجه به سطح رشدی دانش آموزان انتخاب شدند. برای اینکه امکان کمک والدین به دانش آموز در نوشتن انشا کنترل گردد، از هر دانش آموز در سه جلسه مختلف در اتاق مشاوره مدرسه انشاها گرفته شد. سپس انشاهای گرفته شده از نظر خصوصیاتی همچون میانگین طول جملات، میانگین جملات، تعداد جملات ناتمام و جملات ساده و همچنین از نظر ویژگی های دستوری در دوازده حوزه و خصوصیات املایی در ده مورد با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس و توکی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که عمده ترین خصوصیات انشا نویسی دانش آموزان نارسا خوان و نارسانویس در پایه های چهارم و پنجم ابتدایی مربوط به مشکلات دستوری و ناتوانی در سازمان دهی متن نوشتاری، کوتاهی جملات و متن، فقدان محتوای غنی در متن، جملات ناتمام و استفاده از کلمات محاوره ای است
  کلیدواژگان: نارساخوانی، نارسانویسی، انشا نویسی، الگوهای انشایی
 • خبر، کنگره ها و همایش ها
  صفحه 93