فهرست مطالب

کودکان استثنایی - سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1382)

نشریه کودکان استثنایی
سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1382)

 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/03/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید مصطفی نچواک، منصور رضایی صفحه 3

  به منظور بررسی رابطه فقر آهن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی 7 تا 18 ساله، نتایج آزمایش های بیوشیمیایی و هماتولوژیکی نمونه خون 49 نفر از این دانش آموزان شامل آهن سرم SI، ظرفیت تام پیوستگی آهن TIBC، درصد اشباع ترانسفرین Tsat، فریتین و معدل تحصیلی آن ها بررسی گردید. همبستگی P=0/05 و درصد اشباع ترانسفرین P=0/02 معنی داری بین معدل نیمسال اول دانش آموزان با آهن سرم وجود داشت. براساس معیارهای ارائه شده در Tietz برای سه شاخص خونی آهن سرم، درصد اشباع ترانسفرین و فریتین، دانش آموزان به دو دسته مبتلا به فقر آهن و سالم تقسیم شدند. آن گاه میانگین معدل نیمسال اول هر گروه ±1/86 در15 مقابل 82± 2/33 با یکدیگر مقایسه گردید، که تنها در مورد آهن سرم معنی دار بود /68 03،P=0 میانگین نمره معدل نیمسال دوم دانش آموزانی که از نظر شاخص فریتین سرم در آستانه ابتلا به کم خونی فقر آهن قرار داشتند و مکمل آهن دریافت کرده بودند نسبت به معدل نیمسال اول آن ها و در مقایسه با دانش آموزانی که از نظر این شاخص سالم تشخیص داده شده بودند، بیش از 2/5 برابر افزایش نشان داد. آزمون آماری t همبسته متوسط اختلاف بین معدل تحصیلی قبل و بعد از استفاده از مکمل را معنی دار نشان داد. (P= 0/005)

  کلیدواژگان: فقر آهن، پیشرفت تحصیلی، کم توان ذهنی، آهن سرم، اشباع ترانسفرین، فریتین
 • سیمین بشاورد صفحه 13

  این پژوهش باهدف بررسی برنامه های آموزشی و پرورشی دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری در مراکزی که به نحوی در آموزش و پرورش این دانش آموزان سهم دارند، انجام شده است. این مراکز شامل مدارس ویژه اختلالات رفتاری، مراکزی تحت عنوان اتاق های مرجع و کلاس های آموزشی مستقر در بخش های روان پزشکی اطفال بیمارستان ها هستند. به همین منظور با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه با کارکنان آموزشی مراکز مذکور اطلاعات لازم در ارتباط با 4 شاخص مورد ارزشیابی جمع آوری گردید. این شاخص ها عبارت بودند از: -1 فرایند ارجاع و تشخیص، -2 امکانات، -3 خدمات و برنامه های آموزشی و پرورشی و -4 وضعیت حرفه ای کارکنان آموزشی. اهم نتایج به دست آمده در ارتباط با هر یک از شاخص های مذکور به شرح زیر است: فرایند تشخیص گذاری به دلیل کمبود ابزارهای تشخیصی معتبر و عدم حضور متخصصین مجرب در ارتباط با دانش آموزان مدارس ویژه اختلالات رفتاری و دانش آموزان ارجاعی به اتاق های مرجع به خوبی طی نمی شود، در حالی که این فرایند در بیمارستان ها به نحو مطلوب تر و با دقت بیشتر انجام می شود. مکان های اختصاص یافته به کلاس های درس، فعالیت های مشاوره ای و روان شناختی و مواد و وسایل آموزشی و کمک آموزشی در هیچ یک از مراکز مناسب و کافی ارزیابی نشده اند. ارائه خدمات توان بخشی در کلیه مراکز ناکافی گزارش شده است. بیش از دو سوم کارکنان آموزشی، اطلاعات خود را در زمینه های روش های اصلاح و تغییر رفتار، شناخت انواع اختلالات رفتاری و روش های تدریس ناکافی دانسته اند. این یافته ها ضرورت تجدید نظر و انجام اصلاحات لازم در برنامه های آموزشی و پرورشی دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری را مورد تاکید قرار می دهد.

  کلیدواژگان: ارزشیابی آموزشی، برنامه های آموزشی، اختلالات رفتاری
 • مختار ملک پور صفحه 39

  برنامه های مداخله ای به موقع به منظور از میان بردن و یا کم کردن مشکلات بیولوژیکی و یا محیطی درکودکان خردسال با نیاز های خاص و یا در معرض خطر، مورد استفاده قرار می گیرند. ازجمله مشکلات بیولوژیکی می توان به نارس بودن کودک، مشکلات تنفسی، آسیب های مغزی، مشکلات ژنتیکی، بیماری های عفونی، مسمومیت ها و تاثیر مواد اشاره نمود. عوامل محیطی که می توانند برای کودک خردسال مشکل ایجاد کنند و او را درمعرض خطر ناتوانی قرار دهند نیز متعدد می باشند از جمله: بی سوادی یا کم سوادی والدین، مشکلات اقتصادی و تغذیه ای، استرس خانواده، بزرگی خانوار و باورها و اعتقادات نادرست والدین در مورد رشد کودک. از آنجا که مغز کودکان خردسال به مراتب نسبت به مغز افراد بزرگسال از انعطاف پذیری بیشتری برای اصلاح ساختاری و یادگیری برخوردار است و نیز با توجه به اهمیت دوره حساس واینکه همه والدین کودکان ناتوان قادر به آموزش دادن کودک خود نیستند و یا نحوه آموزش را نمی دانند، لذا فراهم سازی واجرای برنامه های اصولی مداخله به موقع در ایران که از حمایت برخوردار باشد، برای این کودکان کاملا ضروری به نظر می آید. با توجه به امکانات تخصصی موجود در ایران از جمله پزشکی کودکان، آموزش و پرورش استثنایی، گفتار درمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی، آموزش پیش دبستانی ومددکاری اجتماعی، امکان فراهم سازی و اجرای اصولی این برنامه ها فراهم و میسر می باشد. دراین مقاله، علاوه بر مطالعه جزئیات مربوط به روش های مداخله به موقع، یک مدل از برنامه مداخله به موقع ارائه شده است که امکان اجرای آن درایران فراهم می باشد.

  کلیدواژگان: مداخله به موقع، کودکان خردسال بانیازهای خاص، کودکان در معرض خطر، دوره حساس
 • محمدرضا گرامی صفحه 55

  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش تلفیقی دانش آموزان نابینا با دانش آموزان بینا بر یادگیری زبان انگیسی دانش آموزان نابینای پسر پیش دانشگاهی انجام گرفته است. در این پژوهش از کلیه دانش آموزان نابینای پسر شهر تهران 26 نفر در مقطع پیش دانشگاهی در سال تحصیلی 80-81 استفاده گردید. تعداد 6 دانش آموز بینای عادی که میانگین نمرات آنان در سطح ±1 انحراف از میانگین نسبت به میانگین دانش آموزان نابینا قرار داشت،از میان 30 دانش آموز انتخاب گردیدند. کلیه آزمودنی ها به دو گروه آزمایش شامل 6 بینا و 10 نابینا و گواه شامل 16 نابینا تقسیم شدند. تقسیم افراد نابینا به صورت تصادفی انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو آزمون زبان انگلیسی وزارت آموزش و پرورش بودند که اولی برای ارزیابی مهارت های زبانی: واژگان، درک مفاهیم، ساختمان جمله و دومی برای ارزیابی مهارت های نگارشی با توجه به اهداف آموزش زبان در دبیرستان های کشور تهیه شده بودند. در این پژوهش گروه آزمایش با روش های آموزش تلفیقی در آموزش زبان از طریق سیستم آموزش گروهی آموزش داده شد. داده ها با روش های آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که آموزش زبان به نابینایان با شیوه فعلی به دلیل عدم وجود تعامل اجتماعی و زبانی نابینایان با دانش آموزان عادی مناسب نیست و دانش آموزان نابینا می توانند همانند دیگر دانش آموزان عادی پیش دانشگاهی در کنار دیگر افراد عادی با بهره مندی از روش های مناسب ودریافت وسایل و برنامه های کمک آموزشی به تحصیل خود ادامه دهند.

  کلیدواژگان: آموزش فراگیر، نابینایی، آموزش گروهی
 • مریم سیف نراقی، سید رضا میر مهدی صفحه 75

  هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه الگوهای انشا نویسی در دانش آموزان نارسا خوان و نارسانویس پایه های چهارم و پنجم دوره ابتدایی با دانش آموزان عادی شهر تهران در سال تحصیلی 80-81 بود. برای این منظور با استفاده از نمونه گیری در دسترس،در پایه های چهارم و پنجم و در هر پایه،20 دانش آموز نارسا خوان و نارسانویس که در مرکز اختلالات یادگیری یوسف آباد مورد تشخیص قرار گرفته بودند، انتخاب شدند. برای انتخاب گروه مقایسه از طریق نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای در پایه های چهارم و پنجم از هر پایه 20 دانش آموز پسر انتخاب شد و گروه ها از 1انشایی درباره معلم خود بنویسید،2 انشایی درباره خودتان بنویسید و 3 از کدام برنامه تلویزیونی خوشتان می آید، انشایی درباره آن بنویسیدکه این سه موضوع با توجه به سطح رشدی دانش آموزان انتخاب شدند. برای اینکه امکان کمک والدین به دانش آموز در نوشتن انشا کنترل گردد، از هر دانش آموز در سه جلسه مختلف در اتاق مشاوره مدرسه انشاها گرفته شد. سپس انشاهای گرفته شده از نظر خصوصیاتی همچون میانگین طول جملات، میانگین جملات، تعداد جملات ناتمام و جملات ساده و همچنین از نظر ویژگی های دستوری در دوازده حوزه و خصوصیات املایی در ده مورد با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس و توکی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که عمده ترین خصوصیات انشا نویسی دانش آموزان نارسا خوان و نارسانویس در پایه های چهارم و پنجم ابتدایی مربوط به مشکلات دستوری و ناتوانی در سازمان دهی متن نوشتاری، کوتاهی جملات و متن، فقدان محتوای غنی در متن، جملات ناتمام و استفاده از کلمات محاوره ای است

  کلیدواژگان: نارساخوانی، نارسانویسی، انشا نویسی، الگوهای انشایی
 • خبر، کنگره ها و همایش ها
  صفحه 93
|
 • Seyed Mostafa Nachvak, Mansour Rezaie Page 3

  To investigate the relation between Iron deficiency and school achievement in mentally retarded students whose age ranged 7 to 18 years, the results of biochemical and hematological blood tests of 49 students and their average scores were studied. The blood tests included serum Iron, total Iron Binding Capacity, Transferring Saturated and Ferritin. There was a significant con-elation between the students' first semester average score and their serum Iron (P=.02) and Transferrin Saturated (p=.05). Based on standards presented in Tietz for three hematological indexes of Serum Iron, Transferrin Saturated and Ferritin, the students were divided into two groups with and without Iron deficiency. Then, the average scores of the two groups were compared; the difference was significant only in case of serum Iron (p=.03). The second semester average scores of those students who were exposed to Iron deficiency anemia with regard to serum Ferritin and had received Iron supplement, as compared with their first semester average scores and the healthy students' average scores, showed an increase of 2.5 times. The paired T-test indicated that there was a significant difference between the students' average scores before and after taking Iron supplement.

  Keywords: Iron Deficiency, School Achievement, Mentially Retarded, Serum Iron, Transferrin Saturated, Ferritin
 • Simin Beshavard Page 13

  This research has been carried out to investigate the educational programs for the students with behavioral disorders in centers that take part in the education of these students. These centers include: special schools for the students with behavioral disorders, places referred to as reference rooms and the instructional classes in hospitals psychiatric gates for children. The data pertaining to 4 considered research indexes were gathered utilizing a researcher- made questionnaire and interviews with educational staff in above- mentioned centers. The evaluated indexes are: 1. The process of referral and diagnosis; 2. Provision of facilities; 3.Educational schedules and services; 4. The professional competency of the educational staff. The most important results regarding each of the indexes are as follows: The process of diagnosis is not preceded as well as expected in special schools and reference rooms; this is due to the tack of diagnostic instruments and experts in domain of behavioral disorders. Nevertheless, this process is carried out in a more precise and effective method in hospitals. The places allocated for classes, counseling activities and psychological procedures, educational and supplementary materials in none of the centers are evaluated as appropriate and sufficient. The rehabilitation services have been reported to be inadequate. Over 2/3 of the educational staff believe that their knowledge about the behavior modification techniques, behavioral disorders and teaching methods is insufficient. These findings emphasize the necessity of revising and reforming the educational programs for the students with behavioral disorders.

  Keywords: Evaluation, Educational programs, Behavioral Disorders
 • Mokhtar Malekpur Page 39

  Early intervention programs are used to improve or decrease biological and environmental difficulties in. young children with special needs, or those children who are exposed to undesired environmental factors. Biological difficulties include: prematurely, respiratory problems, brain damage, genetic problems, infectious diseases, toxins and drugs. The environmental factors which may expose the young children to the risk of disability are: parental illiteracy, economic and nutrition problems, family stress, large size of family and incorrect beliefs about child rearing methods. Since young children's brains have more plasticity and are more adjustable to change and learning as compared with adults' brains, regarding the importance of critical period of development, and considering that all parents are not capable of giving proper instructions to their children, it is necessary to contrive and execute effective early intervention programs for at risk children. Due to the availability of medical facilities, special education, speech therapy, occupational therapy, physiotherapy, preschool education and social work in Iran, contriving and effective execution of these programs are quite possible. In addition to investigating the details of early intervention programs, this article presents a model of early intervention program which is specifically appropriate for administration in Iran.

  Keywords: Early Intervention, Young Children with Special Needs, At Risk Children, Critical Period
 • MohammadReza Gerami Page 55

  This research is aimed at investigating the impact of "inclusion" on English language learning in senior high school male blind students. The research was carried out using the whole population (26 students) of blind male students in Tehran senior high schools in academic year of 2001-2002. Six sighted students whose mean scores were within the range of ±1 standard deviation from the mean score of the blind students, were selected out of 30 students. All the subjects (32students) were divided into two experimental (including 6 sighted and 10 blind students) and control (including 16 blind students) groups. The placement of the blind students was done randomly. Two multiple choice tests provided by Ministry of Education were used as data gathering instruments. The instruments contained items of linguistics and writing which were used to assess linguistic skills such as vocabulary, understanding of concepts, sentence structure and writing abilities, respectively. The experimental group received language instructions through team work in an inclusive setting. The data were analyzed using inferential statistics. The results indicated that the current methods of language instruction to the blind are not effective due to the lack of interaction between blind and sighted students. However, the blind students are able to carry on their education in inclusive senior high schools taking advantage of modifying methods and supplementary devices and materials.

  Keywords: nclusive Education, Blindness, Team Teaching
 • Maryam Seif Naraghi, Seyed Reza MirMehdi Page 75

  This research aims to investigate and compare the patterns of composition writing in dyslexic and dysgraphic Students of fourth and fifth grades in primary schools of Tehran and their normal peers. Using the accessible sampling method, 20 students who were diagnosed as dyslexic and dysgraphic in Yousefabad Learning Disorders Center, were selected in each grade. The control group consisted of 40 normal male students in fourth and fifth grades who were selected through systematic cluster sampling. The two groups were matched. The research instrument included three titles for composition writing as follows: 1. Write a composition about your teacher: 2. Write a composition about yourself; 3. Write a composition about the TV show you like. These three titles were chosen regarding the developmental stage of the students. To control the variable of parental help in writing the compositions, each student was asked to write the compositions within three different sessions in school counseling room. The obtained compositions were compared with regard to features such as mean of length and number of sentences, incomplete sentences, grammatical characteristics in 12 domains and spelling characteristics in 10 domains through analysis of variance and Tukey Tests. The results indicated that, the most distinguished characteristics of composition writing in students with dyslexia and dysgraphia in fourth and fifth grades pertain to grammatical difficulties, incapability of organizing the written text, shortness ot sentences and text, lack of desired content, incomplete sentences and using conversational words.

  Keywords: Dyslexia, Dysgraphia, Composition Writing