فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 4 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله اصلی
 • محمداکبری پورنگ* صفحات 177-182
  سابقه و هدف
  چنانچه بخواهیم به علت مرگ و میر ناشی از تصادفات و سوانح در ایران بنگریم، باید به ابعاد اجتماعی موضوع و بحث رفتارها و هنجارهای رایج در جامعه و ضرورت اصلاح و تغییر رفتار بپردازیم. از آن جا که شناخت عوامل و زمینه های ایجاد کننده حادثه به ویژه باورها در ارتباط با افراد انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ این پژوهش با هدف بررسی باورهای افراد در ارتباط با علت تصادفات طراحی و اجرا گردیده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد. نمونه بررسی شده به شیوه طبقه ای در دسترس تعداد 300 مشارکت کننده انتخاب و بررسی شدند. به منظور گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده این پرسشنامه علت تصادفات را از سه بعد راننده، قضا و قدر و شانس و سایر عوامل (جاده، کیفیت خودرو) بررسی می کند. به منظور تحلیل داده های بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
  یافته ها
  آزمودنی ها تمامی عوامل راننده، تقدیر و عوامل دیگر (جاده و خودرو) را از علل بروز سوانح رانندگی دانسته و همه این عوامل را تا حدی در بروز سوانح رانندگی موثر دانستند. در بررسی باور نسبت به بروز سوانح رانندگی بر حسب جنسیت تفاوت معناداری مشاهده شد، آزمودنی های ساکن روستا در مقایسه با ساکنان شهر بر این باور بودند که تقدیر عامل موثرتری در بروز سوانح رانندگی است ضمن اینکه این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نشد. بین سن و باور به اینکه راننده عامل اصلی بروز سوانح رانندگی است رابطه معنادار مثبتی مشاهده شد. در بررسی باور نسبت به علت بروز سوانح رانندگی بر حسب تحصیلات آزمودنی ها نیز تفاوت معناداری در عامل تقدیر مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که دست اندرکاران و مسئولان نسبت به تغییر نگرش افراد از تقدیر به راننده به عنوان عامل اصلی تصادفات جاده ای اقدام ورزند تا زمینه برای کاهش تصادفات جاده ای فراهم گردد.
  کلیدواژگان: باور، تقدیر، سوانح رانندگی، خراسان جنوبی
 • کامیار منصوری، حمید سوری، * فریبا فرنقی، سهیلا خداکریم صفحات 183-193
  سابقه و هدف
  مسمومیت دوران کودکی یکی از مهم ترین نگرانی ها در مصدومیت های اپیدمیولوژیکی محسوب می شود. هدف این مطالعه شناسایی عوامل خطر عمده مسمومیت های غیرعمد کودکان می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مورد- شاهدی همسان سازی شده فردی مبتنی بر بیمارستان (مورد=140، شاهد=280) در تهران در سال 1392 می باشد. شاهدها با موردها از لحاظ سن و جنس همسان سازی شدند. سپس والدین کودکان طی یک مصاحبه نیمه ساختار یافته توسط یک پرسشنامه استاندارد از لحاظ جمعیت شناختی، رفتاری، مسمومیت قبلی، اعتیاد و بیماری روحی/روانی در خانواده، دور از دسترس بودن مواد مسمومیت زا و بعد خانوار مصاحبه شده قرار گرفتند. در نهایت مدل رگرسیون لجستیک شرطی تک متغیره و تعدیل شده چندگانه طرح ریزی شد.
  یافته ها
  مسمومیت با مواد مخدر بالاترین میزان شیوع را در میان موردها داشت(58.6%). بیشتر مسمومیت ها در خانه اتفاق افتاده بود (96.4%). نتایج مدل تک متغیره لجستیک شرطی نیز نشان داد که اشتغال مادر، تحصیلات والدین، سیگاری بودن والدین، مسمومیت قبلی، اعتیاد و بیماری روحی/روانی در خانواده، دور از دسترس بودن مواد مسمومیت زا و بعد خانوار با مسمومیت های غیرعمد کودکان رابطه دارد (0/1>P).در نهایت مدل تعدیل شده چندگانه با روش گام به گام (stepwise) نشان داد که اعتیاد در خانواده (OR=14.6 و 0/001>P)، مسمومیت قبلی (OR=7 و 0/001>P)، اشتغال مادر (OR=4 و P=0.016) و دور از دسترس بودن مواد مسمومیت زا (OR=0.03و P< 0.001) با پیامد رابطه دارد.
  نتیجه گیری
  اعتیاد در خانواده به عنوان یک عامل خطر و دور از دسترس بودن محصولات مسمومیت زا به عنوان یک عامل محافظتی بیشترین ارتباط را با مسمومیت های غیرعمد کودکان داشتند. توجه به این دو عامل باید به عنوان اولویت در برنامه های بهداشتی توصیه شده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: عوامل خطر، مسمومیت غیرعمد دوران کودکی، مورد، شاهدی، بیمارستان
 • فرشته زمانی علویجه، طاهره دهداری، کامبیز احمدی انگالی، مینا تقی راهداری، طاهره آذر آبدار، اصغر اشرفی حافظ، اکبر بابایی حیدرآبادی* صفحات 190-197
  سابقه و هدف
  مارگزیدگی و عقرب زدگی از مشکلات عمده و مهمی است که تلفات آن در مناطق گوناگون با توجه به شیوه زندگی، وضعیت اقتصادی اجتماعی، وضع مسکن، سن، نحوه و محل گزش، نحوه ارائه خدمات بهداشتی و گونه های هر منطقه متفاوت است. این پژوهش به بررسی اپیدمیولوژی و برآورد موارد گزش مار و عقرب در مراجعین به بیمارستان 22 بهمن مسجدسلیمان، با استفاده از سری های زمانی پرداخته است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد. داده ها پس از جمع آوری وارد کامپیوتر شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و Minitab توسط آزمون های آماری استنباطی Times Series مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. به منظور برازش یک مدل خطی برای پیدا کردن روند میزان بروز مار و عقرب گزیدگی، مدل های خطی Box- (ARMA) Jenkins مورد ارزیابی قرار گرفتند و در انتها مدل اتورگرسیو (Autoregressive) جهت پیش بینی آن انتخاب گردید.
  یافته ها
  در طی 24 ماه از تعداد 9457 بیمار مبتلا به مارگزیدگی یا عقرب گزیدگی مراجعه کننده، 4253 نفر (45 درصد) مرد و بقیه زن بودند. میانگین سن آن ها 36/0± 26/28 سال بود. بیشترین فراوانی گزش در گروه سنی 30-21 سال (27 درصد) و کمترین آن در گروه سنی بالای 80 سال (کمتر از 1 درصد) مشاهده شد. تعداد 8536 نفر (3/93 درصد) در داخل شهر و اکثر آن ها یعنی در حدود 7/99 درصد (9425 نفر) در منزل اتفاق افتاده است. طبق نمودار خود همبستگی مشخص شد که مدل سری زمانی دارنده میانگین متحرک مرتبه اول می باشد و دارای مدل اتورگرسیو مرتبه اول می باشد. آزمون Anderson- Darling جهت نرمال بودن باقی مانده های مدل رانشان داد که با 0.125= P-Value باقی مانده ها از توزیع نرمال تبعیت می کنند.
  نتیجه گیری
  متغیرهای فصلی و آب و هوایی می توانند به عنوان پیشگویی کننده های مربوط به موارد گزش مار و عقرب در شهر سلیمان عمل کنند.
  کلیدواژگان: عقرب گزیدگی، مار گزیدگی، سری های زمانی، مسجدسلیمان
 • محمدرضا مسعودی نژاد، الهام نیک نهاد* صفحات 198-204
  سابقه و هدف
  بایوآئروسل ها، ذراتی هستند که از باکتری، ویروس و عوامل وابسته مشتق شده اند و در یک گستره وسیع از نظر شکل و اندازه قرار دارند که به کمک دستگاه های مختلف نمونه بردار هوا، نمونه برداری می شوند. هدف این مطالعه، تعیین میزان باکتری هوابرد در هوای بیمارستان و تعیین نقاط آلوده برای اقدامات ضدعفونی تیم بهداشت بیمارستان و انتخاب مناسب ترین و کاراترین سیستم تهویه هوا می باشد.
  روش بررسی
  این تحقیق در بیمارستان آیت... طالقانی تهران در بازه زمانی زمستان 89 و بهار 90 انجام شد. 35 محل بنا بر حساسیت بیشتر آن ها از دیدگاه نقش غلظت بایوآئروسل های باکتریایی در سلامت افراد و بیماران انتخاب گردید تا نشانگر کل محیط بیمارستان باشند. نمونه برداری در 3 مرحله انجام شد و هر نمونه در شرایط یکسان، سه بار تکرار گردید. روش نمونه برداری فعال هوا به کار گرفته شد. همه نتایج بدست آمده با استاندارد EU GMP مقایسه مشخص گردید.
  یافته ها
  برابر استاندارد EU GMP، 29% از همه نمونه های باکتری گرم مثبت در رده A، 17% در رده B،43% در رده C و 11% در رده D قرار دارند. همچنین 91% از همه نمونه های باکتری گرم منفی در رده A، 9% در رده B،0% در رده C و 0% در رده D قرار دارند. میزان p-value باکتری های گرم مثبت و گرم منفی به ترتیب،001/0 و 074/0 بود و بیانگر این موضوع می باشد که بین داده های بدست آمده از دو نمونه بردار هوا در شرایط عملکرد یکسان در خصوص باکتری های گرم مثبت تفاوت معنی دار وجود داشت و در خصوص باکتری های گرم منفی تفاوت معنی دار وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  آلودگی های باکتریایی موجود در هوای بیمارستان اغلب از نوع گرم مثبت بود. بیشترین میزان آلودگی نشان داده شده مربوط به سرویس های بهداشتی بانوان در بخش های مختلف بوده و داخل بخش ها و اتاق های ایزوله آلودگی میکروبی بالایی مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، نمونه برداری هوا، بایوآئروسل، عفونت های بیمارستانی، باکتری
 • شهناز دلبرپور احمدی، فاطمه تاج الدینی*، فرناز اهدایی وند، بیژن مقیمی دهکردی، احمدرضا فرسار، شریف ترکمن نژاد صفحات 205-212
  سابقه و هدف
  حوادث همواره به عنوان یکی از مهم ترین عوامل معلولیت و مرگ در انسان شناخته شده است و کودکان به علت محدودیت در تشخیص خطر نسبت به بزرگ سالان در برابر حوادث آسیب پذیرتر هستند. هدف مطالعه حاضر بررسی موارد مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه به علت حوادث و سوانح در محدوده زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طی سال های 1390 و 1391 می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی و توصیفی در فاصله سال های 1390 و 1391 انجام شد و کلیه مرگ های کودکان 1 تا 59 ماهه به علت حوادث و سوانح در محدوده زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که از شکل اطلاعات اولیه و پرسشنامه های استاندارد اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت استخراج شده بود، بررسی گردید.
  یافته ها
  تعداد مرگ ومیر 1 تا 59 ماهه به علت حوادث و سوانح 103 مورد بود. بیشترین وقوع مرگ (%3/24) در محدوده سنی 1 تا 12 ماه مشاهده شد. بیش از نیمی از کودکان فوت شده پسر (%4/54) بودند. همچنین بیشترین علل فوت کودکان بر اثر حوادث و سوانح به ترتیب حوادث حمل و نقل (%1/29)، سقوط (%5/15)، انسداد تنفسی (%5/15) و غرق شدگی (%6/13) گزارش شد.
  نتیجه گیری
  در حدود %70 از مرگ های کودکان 1 تا 59 ماهه ناشی از حوادث و سوانح، به دلیل 4 علت حوادث حمل و نقل، سقوط، انسداد تنفسی و غرق شدگی بوده است و تمامی این علل قابل پیشگیری می باشند. بنابراین طراحی مداخلاتی به منظور کاهش مرگ و میر کودکان از این علل ضروری است و می بایست به عنوان یک اولویت بهداشتی در کشور توجه برنامه ریزان جلب کند.
  کلیدواژگان: کودکان، مرگ و میر، حوادث و سوانح
 • میثم رضاپور، حمید سوری*، سهیلا خداکریم صفحات 212-221
  سابقه و هدف
  رفتار زورگویی (bullying) یکی از مشکلات در حال افزایش در بسیاری از مدارس می باشد. فراهم بودن و دسترسی به یک ابزار معتبر و پایا جهت اندازه گیری این رفتار برای مداخله و کاهش عوارض آن ضرورت دارد، بنابراین پژوهش حاضر با هدف اعتبار یابی مقیاس های ارتکاب زور گویی و قربانی شدن پرسشنامه زور گویی الوئوس در جمعیت دانش آموزان مدارس راهنمایی انجام شده است.
  روش بررسی
  پژوهش روی 834 دانش آموز مدارس راهنمایی دولتی استان مازندران انجام شد برای تعیین اعتبار محتوا از، (7/0
  یافته ها
  در مرحله ارزیابی اعتبار محتوایی هر یک از مقیاس ها یک سوال حذف و یک سوال اضافه شد. تحلیل ساختار 4 عاملی مقیاس قربانی شدن با EFA 64 % واریانس و نیز تحلیل ساختار چهار عاملی مقیاس ارتکاب زور گویی با حذف گویه 13 با روش EFA72 % واریانس را تبیین نمود. تحلیل عاملی تاییدی (CFA) ساختار چهار عاملی هر دو مقیاس قربانی شدن و ارتکاب زور گویی را تایید کرد. مقادیر پایایی آزمون– باز آزمون هردو این مقیاس ها سطح مناسبی را نشان داد.
  نتیجه گیری
  مدل 4 عاملی مقیاس قربانی شدن و مدل 4 عاملی مقیاس ارتکاب زور گویی پرسشنامه زور گویی الوئوس در جامعه دانش آموزان از خصوصیات اعتبار سنجی قابل قبولی برخوردار است.
  کلیدواژگان: زور گویی، قربانی شدن، اعتبار، پایایی
 • سعاد محفوظ پور، فاطمه خسروی شادمانی، اکرم انصاری فر* صفحات 222-227
  سابقه و هدف
  تنیدگی شغلی می تواند تاثیر مستقیم بر وقوع حوادث حین کار و رفتارهای ناایمن افراد داشته باشد. در این مطالعه سعی شد ارتباط بین تنیدگی شغلی و حوادث شغلی در دستیاران پزشکی شاغل در بیمارستان های منتخب زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد بررسی قرار گیرد.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد– شاهدی، در سال 1391 در دستیاران شاغل در 4 بیمارستان منتخب اجرا گردید. 50 نفر از افراد دارای حادثه شغلی با 50 نفر شاهد از نظر داشتن استرس شغلی مقایسه گردید. استرس شغلی با کمک پرسشنامه اسیپو در 6 حیطه مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS نگارش 20 انجام شد. برای مقایسه میانگین ها از آزمون من ویتنی و برای مقایسه نسبت ها از آزمون کای دو استفاده شد.
  یافته ها
  بیشترین فراوانی حادثه شغلی در گروه مورد مربوط به آسیب با سوزن بود پس از آن، تماس با خون و مایعات بدن بیماران و آسیب دیدگی و کوفتگی به دلیل وسایل موجود در بخش در رده های بعد قرار داشتند. بین نمره استرس دو گروه، بجز در حیطه های بی کفایتی نقش و مسئولیت، تفاوت معنی دار مشاهده شد. بالاترین نسبت شانس نیز در حیطه دوگانگی نقش (8.36OR=) دیده شد.
  نتیجه گیری
  به دلیل اجتناب ناپذیر بودن برخی از عوامل استرس زا در حرفه پزشکی و لزوم پیشگیری از آثار روانی و رفتاری استرس، به کارگیری تمهیدات و اقداماتی در جهت بهبود کیفیت زندگی کاری و نیز آموزش روش های مقابله ای از جمله وظایف مدیران گروه، و بیمارستان می باشد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، حوادث شغلی، دستیاران پزشکی، مورد، شاهدی
 • پیمانه نعمتی*، علی محمد نظری صفحات 228-235
  سابقه و هدف
  ناتوانی در رسیدن به ارگاسم، یا تاخیر ناراحت کننده در دستیابی به ارگاسم که موجب پریشانی شخصی یا مشکل میان فردی قابل ملاحظه ای می شود، در این تحقیق بررسی گردید.
  روش بررسی
  این پژوهش کار آزمایی بالینی همراه با پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود و برای سنجش آن از پرسشنامه رضایت جنسی گلومبوک راست استفاده گردید. نمونه مورد مطالعه،20 نفر از زنان مراجعه کننده به مرکز روان شناسی و مشاوره زندگی برتر واقع در کرج بود. نتایج بدست آمده از آزمون ها، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و با استفاده از آزمون های chi-square و t-test تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  با توجه به نتایج به دست آمده از پرسشنامه گلومبوک راست، میانگین نمرات اختلال ارگاسم گروه آزمایش در پس -آزمون (3.70) به طور معنی داری کمتر از میانگین نمرات پس آزمون در گروه کنترل (13.80)، بود (p<0.05).
  نتیجه گیری
  در مجموع درمان شناختی رفتاری بر میزان اختلال ارگاسم شرکت کنندگان در گروه آزمایش تاثیر به سزایی داشته است و باعث کاهش اختلال ارگاسم در گروه آزمایش گردیده است و به عنوان یکی از روش های درمانی موثر می تواند در بهبود افراد مبتلا استفاده شود.
  کلیدواژگان: اختلال ارگاسم، کژ کاری های جنسی، زنان
 • مقاله مروری
 • الهه عینی، حمید سوری* صفحات 236-244
  سابقه و هدف
  برای اختصاص منابع در سطح ملی و اطمینان از سطح ایمنی راه که نتیجه آن بهرهوری اقتصادی میباشد، محاسبه هزینه کمک می کند تا حجم مشکل را تعیین کرده و فوائد اقتصادی حاصله از پیشگیری از سوانح را نشان داد. همچنین میتواند تضمینی برای استفاده بهتر از ذخایر و هزینه فایده در ارزیابی اقتصادی باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین روش های محاسبه هزینه سوانح ترافیکی ارائه شده است.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مروری با جستجوی اینترنتی و منابع کتابخانه ای ادبیات و سوابق مربوط به تعیین هزینه سلامت استخراج شد. سپس از بین اطلاعات کلیه روش های گفته شده روش های محاسبه هزینه سوانح ترافیکی بررسی و نتایج حاصله در مقاله حاضر به همراه اجزاء دو روش رایج در محاسبه هزینه سوانح ترافیکی ارائه شده است.
  یافته ها
  نتایج بررسی نشان داد روش های محاسبه هزینه سوانح ترافیکی شامل: روش رویکرد بیمه زندگی، روش پاداش دادگاهی (غرامت)، روش دیه، روش ارزیابی ضمنی بخش عمومی، روش (خروجی ناخالص)، روش تولید ناخالص ملی (سرمایه انسانی)، ارزش تغییر خطر یا تمایل به پرداخت می باشد. بر اساس سیاست گذاری در هر بخشی یکی از روش های گفته شده کاربرد دارد ولی هر روش محدودیت خود را دارد و ممکن است با کم گزارش دهی همراه باشد.
  نتیجه گیری
  از بین روش های گفته شده روش تمایل به پرداخت روش دقیق تری است اما به دلیل پیچیدگی های این روش برای کشورهای با درآمد کم و متوسط روش سرمایه انسانی که با توجه به منابع و ظرفیت های موجود از انجام پذیری بالاتری برخوردار است توصیه می شود.
  کلیدواژگان: هزینه، سوانح ترافیکی، روش تمایل به پرداخت، روش سرمایه انسانی
|
 • Akbariboorang M.* Pages 177-182
  Backgrounds and
  Objective
  In order to study the cause of accident fatalities، we should look at social dimensions of this issue and discuss about common behaviors and norms in society and the necessity of behavior modification. This study has been designed to carry out survey individual believes in relation to cause of accidents.
  Materials And Methods
  This study is descriptive. For collecting information، we have used researcher-made questionnaire. This questionnaire has studied the accidents causes from these three dimensions: driver، fate، and chance and other factors (road، car quality). After codification، validity and reliability of the tool has surveyed for implementation and after modifications and assurance of the validity of tool، the study implemented. The inferential and descriptive statistics (variance analyze، Pierson correlation، and T-test) have been used for analyzing obtained data.
  Results
  Result of study revealed that subjects attributed the cause of accidents to these factors: driver، fate، and other factors (road and car) and they conceived all these factors somewhat as effective cases. There was significant difference in the survey of the belief toward outbreak of accidents in terms of gender. Subjects who were resident in rural places believed that fate is more effective factor in accidents than urban residents while this difference was not significant statistically. There was significant difference between these two factors: age and belief that driver is the prime factor of accidents.
  Conclusion
  The results obtained suggested to practitioners and authorities change their attitude towards the fate of the driver as the main cause of road accidents to act to provide for the reduction of road accidents.
  Keywords: Believes, Appreciation, Accidents, Southern Khorasan
 • Mansori K., Soori H.*, Farnaghi F., Khodakarim S Pages 183-193
  Background And Objective
  Recently، childhood poisoning has become one of the most pressing concerns in injury epidemiology. The aim of this study is to identify the main risk factors in unintentional childhood poisoning.
  Materials And Methods
  The present study is individual method case-control based in a hospital (case; n=140، control; n=280) in Tehran 1392. Cases with controls are matched on sex and age. Then children''s parents are interviewed to determine demographic، behavior، previous poisoning، addiction and mental disease in the family، accessibility of poisoning products، and household size، using semi-structured interview by standard questionnaire. Finally invariable-multi adjusted Conditional Logistic Regression models were constructed.
  Results
  Narcotic poisoning was of highest prevalence among the cases (58. 6%). The majority of the poisonings occurred at home (96. 4%). The invariable model showed that maternal occupation، parent education، smoker parent، previous poisoning، addiction and mental disease in the family، accessibility of poisoning products، and household size all related to unintentional childhood poisoning. Finally، the multi-adjusted model in stepwise manner showed that addiction in the family (OR=14. 6، p< 0. 001)، previous poisoning (OR=7، P< 0. 001)، maternal occupation (OR=4، P=0. 016)، and accessibility of poisoning products (OR=0. 03، P <0. 001) associated with outcome.
  Conclusion
  Addiction in the family as risk factor and inability to access poisoning products had the most association with unintentional childhood poisoning. It is recommended that public health planning focus on these two factors.
  Keywords: Risk Factors, Unintentional Childhood Poisoning, Case, Control, Hospital
 • Zamani, Alavijeh F., Dehdari T., Ahmadi Angali K., Taghi Rahdari M., Azar, Abdar T., Ashrafi Hafez A., Babaei Heydarabadi A.* Pages 190-197
  Background And Objective
  Scorpion sting and snakebite are the important problems in some area such as Iran that must be addressed. This study was to investigate temporal pattern of scorpion sting and snakebite incidence in patients referred to Masjedsoleiman’s main hospital، during 24 months from 21 March 2008 to 20 March 2009.
  Materials And Methods
  It was an analytical study to scrutiny of monthly and seasonal procedure of scorpion sting and snakebite. Data were analyzed by SPSS and Minitab. To identify the goodness of fit model for monthly and seasonal incidence of scorpion sting and snakebite، autoregressive integrated moving average (ARIMA) models were used to explore time series analysis.
  Results
  Of all 9457scorpion sting and snake-bite cases in patients referring to hospital، 45% (n=4253) were men. Mean age of them was 28. 26±0. 36 years. Significant numbers (27%) of these patients had 21-30 years old، and were bitted in urban (93%)، at their home (99. 7%). The auto regression suggested that monthly average incidents model have a moving average. The analyses through Anderson- Darling test provide evidence that the distribution of residuals was normal (P= 0. 125).
  Conclusion
  Weather variables can be as the predictors of scorpion sting and snake-bite incidence for Masjedsoleiman.
  Keywords: Scorpion sting, Snake, bite, Time Series, Masjedsoleiman
 • Massoudinejad M., Niknahad E.* Pages 198-204
  Background And Objective
  Bioaerosols are particles of microbes، viruses and derivatives; they exist in a wide variety of shapes and sizes and can be measured with different air samplers. The purpose of this study is the determination of bacterial aerosol in the air of hospitals and the determination of contaminated areas for disinfection proceedings by hospital health care teams، by selecting the most appropriate and efficient system for air conditioning.
  Materials And Methods
  This study was carried out at Tehran Ayatolah Taleghani Hospital. 35 most sensitive locations were chosen to reflect and be representative of the entire environment of the hospital. In the first phase، the three media were simultaneously put in the sampler each sample was repeated three times in the same conditions and then medium incubated in the incubator at a temperature of 37. 2 degrees Celsius. After 24 or 48 hours، the numbers of colonies were counted. In the second phase the same locations were sampled again، at this stage، only thirty minute duration was sampled.
  Results
  All problems were located in different parts of the women’s toilets.. The colonies grow in a gram positive and gram negative specific medium and comparison with the standard indicators status of these settings was evaluated.
  Conclusion
  Bioaerosols can cause secondary hospital infections and this problem in patients with low immunity levels would be problematic. Factors such as humidity، sampling method، temperature، population، place and sampling time have a significant role in increasing the amount of bioaerosols in the air.
  Keywords: Air Pollution, Air Sampling, Hospital Infections, Bioaerosol, Bacteria
 • Rezapour M., Soori H.*, Khodakarim S Pages 212-221
  Background And Objective
  Bullying behavior is one of the growing problems in many schools. Availability and access to a valid and reliable instrument for measuring this behavior is necessary for intervention and to reduce side effects. Therefore، this study has been carried out with middle school students with the aim of validating the bullying perpetration and victimization scales of Olweus Bullying Questionnaire.
  Materials And Methods
  The study was conducted on 830 public middle school students in Mazandaran province. The content validity was calculated from CVR. To assess structure، exploratory and confirmatory factor analysis was used; and correlations between factors for each of the scales were obtained. To assess reliability، test – retest procedure was used with intra class correlation coefficient (ICCs).
  Results
  In the assessment stage of content validity، each of the scales removed one question and added one question. Analysis Four-factor Structure of victimization scale explained by EFA with 64% of variance، as well as Four-Factor Structure of the perpetration of bullying scale by eliminating item 13، explained EFA 72% of variance. Confirmatory factor analysis (CFA) confirmed Four-Factor Structure in both victimization and perpetration of bullying scales. Values of reliability test - retest showed a good level of both of these scales.
  Conclusion
  Perpetration of bullying and victimization scales of Olweus Bullying Questionnaire has acceptable validation properties in middle school students.
  Keywords: Bullying, Victimization, Validity, Reliability
 • Mahfoozpour S., Khosravi Shadmani F., Ansarifar A.* Pages 222-227
  Background And Objective
  Job stress can have a direct impact on the incidence of work-related injuries and unsafe behavior and the highest rates of occupational injuries are in the health professions. Therefore، as we did not find any studies regarding the physician''s assistants job stress; this research was performed to determine the relationship between job stress and occupational injuries among physician''s assistants working at different units of hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This analytical study (case – control) was performed among physician''s assistants working at 5 hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 50 cases (with occupational injuries) were compared with 50 controls (without occupational injuries) about job stress. Job stress was measured by Osipow questionnaire with 6 domains; validity (content) and reliability، were confirmed by Cronbach''s alpha = 0. 89. The Mann-Whitney test for comparison of means and chi-square test for comparison of proportions were used.
  Results
  The mean stress scores did not show significant difference between the two groups in all domains except in role ambiguity and role boundary. After grouping stress scores، we observed significant differences in all domains، except in the responsibility (p=0. 11). The stress score due to responsibility was very high for case (84. 6%) and control (71. 4%) groups. Maximum odds ratio was estimated in the role ambiguity field (OR= 8. 36).
  Conclusion
  Because of some unavoidable stressors in medical practice and the necessity of preventing mental and behavioral effects of stress; implementing measures and actions to improve the quality of working life، education and coping strategies، are the duties of the departments، and the director of the hospital، in order to maintain the health of the current staff and to prevent their displacement.
  Keywords: Job Stress, Occupational Injuries, Physician's Assistants, Case, Control
 • Nemati P.*, Nazariy A Pages 228-235
  Background And Objective
  Inability to achieve orgasm، or delay in achieving orgasm that causes personal distress or inter personal difficulty، examined in this research.
  Materials And Methods
  This clinical trial was with pre-test and post-test، also with control group and to assess it’s، was used sexual satisfaction questionnaire of Glombok Rust. The samples studied were 20 women who were referred to the Center for Psychology and Counseling (Zendegi Bartar) in Karaj. The results of the tests were analyzed by SPSS، version 21 and using the chi-square test and t-test.
  Results
  Concerning results of the tests، average scores in post -test of orgasmic disorder in experimental group was 3. 70 and was decreased significantly (pConclusion
  in general cognitive-behavioral consultation played an important role in decreasing orgasmic disorder in experimental group and this medical method is recommended as an effective measure for controlling the disorder.
  Keywords: Orgasmic Disorder, Sexual Dysfunction, Women
 • Ainy E., Soori H.* Pages 236-244
  Background And Objective
  To resource allocating at national levels as results of productivity، cost calculation helps to determine the size of the problem and revealed cost benefits of injury prevention and it can also ensure the better resource using and cost benefit assessment. This study was conducted to determine the method of calculating road traffic injuries cost.
  Materials And Methods
  In a literature review study using internet searching and library resources’ all references related to health cost determination was derived. Then among all the methods، methods of road traffic injury cost estimation were studied and a result with component of the two common methods is presented here.
  Results
  Findings showed that road traffic cost methods including: life insurance approach، court award (compensation)، compensation method، the method of implicit public sector valuation، gross output method، using GDP (human capital) method، value change risk or willingness to pay. Mentioned methods have been used based on each section policies، but each method faced to its limitation and may be accompanied with under reporting.
  Conclusion
  Among the stated methods willingness to pay is more accurate، but because of the complexity of the method، human capital method according to available resources and capacity to perform the higher permeability is recommended for low and middle income countries.
  Keywords: Cost, Road Traffic Injury, Willingness to Pay, Human Capital