فهرست مطالب

دانش انتظامی خراسان جنوبی - سال دوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار 1392)
 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/08/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید محمد حسینی*، مهدی زنگنه، فخری سادات فاطمی نیا صفحه 9
  امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی های اجتماعی در شهرها، بررسی موضوع امنیت اجتماعی، عوامل موثر بر آن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرها ضرورتی اجتناب ناپذیر یافته است. جهت نیل به این هدف، نوشتار حاضر سعی دارد تا با پژوهش موردی در شهرهای خراسان جنوبی، احساس امنیت شهروندان اجتماعات کوچک و مرزی نظام شهری کشور را مورد سنجش قرار دهد. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی- تحلیلی بوده که اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزارSPSS اطلاعات تجزیه و تحلیل و فرضیات، مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری شامل زنان 15 ساله به بالا در شهرهای حاجی آباد در شمال، اسدیه در مرکز و نهبندان در جنوب استان خراسان جنوبی می باشد. در این شهرها، قریب به 22000 نفر در این رده سنی قرار دارند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه برای این سه شهر، 378 نفر تعیین شده است اما در جهت اطمینان بیشتر با 400 نفر مصاحبه انجام شده است. لازم به ذکر است که روش نمونه گیری به صورت تصادفی و از نوع خوشه ایچند مرحله ای بوده است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که بین احساس امنیت و شاخص هایی چون: عملکرد رسانه ها، نقش نیروی انتظامی، پایگاه اجتماعی افراد و فضای فیزیکی شهرها، رابطه ی معناداری برقرار است. در نهایت راهکارهای مناسبی برای ارتقاء احساس امنیت اجتماعی زنان در شهرهای مرزی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: احساس امنیت زنان، شهرهای مرزی، استان خراسان جنوبی
 • رستم صابری فر*، نبی الله طاهری صفحه 25
  مقوله ی امنیت از جمله نیازهایی است که در بالاترین سطوح نیازهای انسانی قرار دارد. امنیت تقریبا در تمامی شرایط زندگی انسان تاثیرگذار بوده و بدون امنیت امکان زندگی و فعالیت از انسان سلب می شود. به-طور سنتی تامین امنیت بر عهده نیروی انتظامی قرار دارد و به همین دلیل نقش مردم چندان جدی تلقی نمی شود. اما شرایط کنونی جامعه نشان می دهد که بدون حضور و مشارکت مردم، امنیت پایدار حاصل نخواهد شد. برای بررسی این مقوله، مطالعه کنونی به شیوه توصیفی و تحلیلی قصد دارد مولفه های موثر در مشارکت مردم در تامین امنیت را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور، با توجه به جمعیت، 226 نفر از ساکنین شهر فردوس مورد پرسش قرار گرفته اند. این افراد از نظر نگرش و آگاهی با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات و... مورد بررسی قرار گرفتند. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که آگاهی افراد از مزایا و منافع مشارکت در روند تامین امنیت به عوامل و زمینه های مختلفی به خصوص سن و میزان تحصیلات وابسته بوده و زمانی که آگاهی افزایش پیدا می کند، عوامل دیگر یعنی نگرش و عملکرد را تحت الشعاع قرار می دهد. با این وجود تغییر نگرش نقش اساسی تری بر حضور و مشارکت در تامین امنیت دارد. به همین دلیل، چنان چه نگرش های منفی با استفاده از ابزارها و راهکارهای مناسب، تحول پیدا نماید، میزان مشارکت در این فعالیت ها افزایش پیدا خواهد کرد و نه تنها هزینه های انتطامی به حداقل ممکن کاهش پیدا می کند، بلکه امنیت پایدار در بالاترین سطح قابل تامین بوده و احساس امنیت در بین مردم افزون تر خواهد شد.
  کلیدواژگان: امنیت، مشارکت مردم، آگاهی، نگرش، عملکرد، شهر فردوس
 • حسن افراخته*، محمد حجی پور صفحه 37
  مرز های بین المللی، نقش اساسی در امنیت و توسعه سرزمینی دارد. از سوی دیگر، نیل به امنیت همه جانبه مستلزم یکپارچگی سطح توسعه مناطق مرزی است. در عمده نواحی مرزی کشور از جمله خراسان جنوبی، تنها سکونتگاه های روستایی عرصه مرزی را متراکم از جمعیت ساخته و نقش برجسته ای در تامین امنیت محلی (نوار مرزی) ایفا می کند. به رغم این کارکرد ویژه، روستاهای مرزی همواره به سبب موقعیت قرارگیری دور از امکانات و خدمات بوده اند و به عبارتی، سطح پایینی از توسعه دارد. هدف اساسی تحقیق حاضر شناخت کانون های تهدیدکننده امنیت مرزی و عامل مهم موثر بر آن می باشد. بدین سان دو سوال اساسی مدنظر بوده است: اول، چه رابطه ای بین برخورداری خدماتی سکونتگاه های روستایی و تامین امنیت وجود دارد؟ دوم این که، سکونتگاه های مرزی خراسان جنوبی تا چه اندازه تهدیدکننده و یا تامین کننده امنیت هستند؟ جامعه آماری تحقیق شامل 55 پارچه سکونتگاه روستایی مرزی بوده که به روش همه-شماری ارزیابی شد و آمار مورد نیاز با روش های اسنادی و میدانی فراهم گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک TOPSIS، تحلیل رگرسیون و تحلیل خوشه ایدر محیط نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتیجه نشان داد که بین برخورداری روستاها و تامین امنیت، رابطه معنی دار برقرار است و برای تامین امنیت لازم است اولا سطح برخورداری روستاهای مرزی افزایش یابد و ثانیا نابرابری موجود در ارائه خدمات تعدیل پیدا کند که این مسئله در اصل مقاله به جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به گستردگی مرز خراسان جنوبی با کشور افغانستان و مسائل منطقه ای، تاکیدات برنامه های فرادستی بر ضرورت توسعه همه جانبه روستاها، ضرورت حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور، تمهیدات و مطالعات امنیتی، نتایج تحقیق می تواند مورد بهره برداری متولیان توسعه و امنیت در منطقه خراسان جنوبی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: امنیت مرزی، سطح برخورداری، سکونتگاه های روستایی، خراسان جنوبی
 • محمدحسن شربتیان*، ریحانه پرورش صفحه 53
  تخریب شهری یکی از عوامل مخل نظم و امنیت عمومی زندگی شهری است. وندال یا به عبارتی دیگر فرد خرابکار، به صورت ارادی و آگاهانه به تخریب اموال عمومی می پردازد و در برخی موارد اموال خصوصی را مورد تعرض قرار می دهد؛ و آثار و تبعات منفی از خود برجای می گذارد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی ابعاد مختلف تخریب شهری در شهرستان قاین می باشد. روش پژوهش پیمایش و تکنیک مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش جوانان 18 تا 30 سال سطح شهر قاین در سال 1390 می باشند؛ که مطابق با فرمول کوکران 373 نفر به عنوان نمونه برآورد شده است. ابزار مورد استفاده جهت تحلیل داده ها استفاده از نرم افزار 17spss بوده است. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که بین مشاهده تخریب، متن مشاهده شده، عمل فرد، تاثیر رفتار گروه بر فرد، واکنش فرد در مقابل خرابکار، وضعیت اجتماعی، شهرنشینی و وضعیت اقتصادی با پدیده تخریب شهری رابطه معناداری وجود دارد؛ و همچنین بین متغییرهای زمینه ای با پدیده تخریب شهری رابطه ای وجود نداشت. نتایج به دست آمده اهمیت تخریب شهری را نشان می دهد، موضوعی که مستلزم برنامه ریزی دقیق از سوی مسئولان می باشد؛ و با کنترل دسترسی به هدف های مستعد اقدامات تخریب شهری از طریق استفاده از ابزارهای و موانع فیزیکی، برداشتن یا حذف آماج تخریب شهری، عملیات روانی، کنترل مردمی و کنترل رسمی، تبلیغات می توان در کاهش این معضل اقدام نمود؛ که نیازمند توجه و دقت بیشتر می باشد.
  کلیدواژگان: امنیت شهری، اموال عمومی، تخریب شهری، تخریب گر، وندالیسم
 • مریم نادری*، فرشته شریفی، مرتضی حاجی حسینی صفحه 71
  با ظهور زندگی شهری، بزهکاری در جوامع افزایش یافته است. امنیت می تواند حیطه های متنوعی از جمله محیط های عمومی مثل پارک ها را نیز تحت پوشش قرار دهد. با ورود تکنولوژی و افزایش روزافزون جمعیت، نیاز به محیط هایی برای گذران اوقات فراغت افزایش و به دنبال آن ایجاد امنیت در این مراکز ضرورت یافته است. بدین منظور بایستی معیارها و استانداردهایی برای طراحی فضای شهری در نظر گرفت. عوامل متعددی بر امنیت در پارک ها تاثیرگذار است از جمله؛ گشت شبانه روزی ماموران، ایجاد شبکه روشنایی در همه نقاط پارک ها به خصوص نقاط کور، چیدمان مناسب مبلمان پارک ها، مبارزه با بلوتوث بازان در پارک، نصب تجهیزات سمعی و بصری آشکار و مخفی و ثبت صوتی و تصویری مستمر وقایع نقاط مختلف پارک ها و... هدف این مقاله بررسی سنجش نگرش شهروندان درخصوص عوامل موثر بر امنیت در پارک های شهر بیرجند است که به صورت موردی پارک توحید و پارک مصطفی خمینی در این شهر مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری کلیه ی استفاده کنندگان از فضای پارک ها که به شیوه تصادفی ساده مورد پرسشگری قرار می گیرند که در این مقاله حجم نمونه 80 نفر می باشد. متغیرهای کیفیت و رضایتمندی و امنیت در پارک با مقیاس لیکرت سنجیده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که متغیر امنیت پارک با متغیر میزان رضایتمندی ارتباط مستقیم خطی دارد، در حالی که با متغیر کیفیت پارک رابطه ای ندارد و با وجود اینکه اختلاف بین میانگین امنیت دو پارک کاملا واضح است، اما با توجه به اثبات نرمال بودن متغیر امنیت، نبود اختلاف معنادار بین میانگین های امنیت دو پارک را می پذیریم و می توانیم بگوییم میانگین امنیت پارک مصطفی خمینی اندکی بیشتر از میانگین امنیت پارک توحید می-باشد.
  کلیدواژگان: امنیت، پارک ها، بیرجند، نگرش شهروندان
 • حسین یغفوری*، ادریس نوری صفحه 85
  امروزه نظم و امنیت از مهمترین شاخص های سنجش توسعه یافتگی جوامع به حساب می آید. شهرها به عنوان مکان تجمع افراد بشری با گوناگونی در شیوه ها و نوع برخورداری از خدمات و ثروت، مقوله نظم و امنیت را تا حدودی از لحاظ کارکردی ضعیف کرده اند. هیچ شهری را نمی توان یافت که عناصری از نظم و امنیت در آن وجود نداشته باشد، اما شدت و ضعف آن به عوامل اثرگذار بر نظم و امنیت بستگی دارد. باورها، فرهنگ-ها و فضای اجتماعی و سیاسی حاکم بر جوامع از مهمترین عوامل تاثیرگذار در ایجاد نظم و امنیت در شهرها می باشند. بنابراین نظم و امنیت به عنوان یکی از موضوعات مهم از نخستین مسائلی است که انسان همواره متاثر از آن بوده است و خواهد بود. پژوهش حاضر با ماهیت کاربردی؛ اثر نظم و امنیت را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی با روش توصیفی_ تحلیلی و کمی، با استفاده از اطلاعات و داده های اسنادی- کتابخانه ای و میدانی از طریق نرم افزارSPSS و Excel، مورد مطالعه قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظم و امنیت در شهر بیرجند، علاوه برجلوگیری از معضلات روانی و اخلاقی، تاثیری مهم در کاهش افسردگی، افزایش ارتباطات اجتماعی شهروندان، ایجاد تجمعات دوستانه، حضور دختران و زنان در محیط های عمومی و همچنین کاهش چشمگیر حضور معتادان و افراد بزهکار در مقیاس های مختلف شهری می شود. بنابراین از دید شهروندان وجود نظم و امنیت و نوسان آن در زمان ها و مکان های مختلف تاثیری شگرف بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و روانی اجتماع خواهد داشت.
  کلیدواژگان: نظم و امنیت، دیدگاه شهروندان، بیرجند
 • محمد مهدی پور، داود سیفی قره یتاق، موسی سعادتی صفحات 111-130
  حاشیه نشینی یکی از پیامدهای صنعتی شدن و رشد کشورهای مختلف، اعم از توسعه یافته یا درحال توسعه است. این معضل پدیده ای ناهمسو با سایر ابعاد جامعه تلقی می شود، چرا که به نوبه خود پیامدهای متعددی برای جامعه به دنبال دارد؛ جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه نوجوانان پسر واقع در سن 25-20 ساله می باشد، که 235نفر از بین آنان به عنوان نمونه نهایی به شیوه نمونه گیری خوشه ایقشربندی شده (از منطقه حاشیه نشین کوی کارگران)، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. برای سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته بصورت رتبه ای(طیف لیکرت) استفاده شده است. برای برآورد اعتبار وسیله اندازه گیری از اعتبار صوری و برای برآورد پایایی آن، از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که ضریب پایایی بدست آمده برای تمامی متغیرها در حد قابل قبولی می-باشد. در این پژوهش، روش های آماری تک متغیره (توصیفی)، دو متغیره و چندمتغیره برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. همچنین نوع آزمون مورد استفاده با توجه به ماهیت و سطح بخش متغیرهای آزمون های پیرسون و رگرسیون چند متغیره می باشد. همبستگی بین متغیرهای پایبندی به خانواده، نظارت نهادهای رسمی، میزان ارتباط با دوستان مورد تایید واقع شد، که نتیجه حاصله می-تواند در انطباق با نظریه هیرشی باشد که معتقد است هر چه میزان وابستگی به گروه ها و نهادها اجتماعی بیشتر باشد، احتمال ارتکاب به جرم و بزهکاری نیز کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: بزهکاری، حاشیه نشینی، نوجوانان
|
 • M. Hosseini*, M. Zangane Fakhri, S. Fateminia Page 9
  Nowadays, with the expansion of urbanization, and widespread social insecurity in cities, investigating the issue of social security, Influencing factors and strategies for strengthening security in cities is an essential and inevitable necessity in urban areas. To reach this aim, the present study evaluates Southern Khorasan cities in regard to the small and border communities’ sense of security. The research method was questionnaire- analytic one and data have collected via library studying, questionnaire and interview. SPSS software has been applied to analyze data and hypothesis. The statistical sociaty was over 15 years female; living in Haji Abad in north, Asadie in Center and Nehbandan in south. About 22000 people with these qualifications (over 15 and female) have been settled. Using Cochrane sampling 378 samples have been determined. But to get more trustful results, 400 people were asked to be interviewed. Sampling method was random and type cluster multi-process. Findings indicates that there is a meaningful relationship between sense of security and indexes such as media’s operation, police role, people’s social status and cities’ physical atmosphere. Finally, appropriate approaches have been suggested for improving border living women’s social security.
  Keywords: Women's Sense of Security, Border Cities, Southern Khorasan
 • R.Saberi Far*, N.Taheri Page 25
  Security issues are among the highest level needs of human beings. Security can influence almost all aspects of human life and without security the possibility of living would be blocked. Traditionally, police take the responsibility of establishing security and that’s why people’s role become neglected. But the present conditions of the society proves that sustainable achievement won’t be obtained unless people participate actively. To investigate this, this study aims to follow descriptive- analytical method and considers effective factors in people’s participation in security issues. Considering the population, 226 inhabitants of Ferdows have been asked to participate in the study. These people have been investigated considering their age, gender, educational status,... Collected data have been analyzed by descriptive-inferential statistics. Results show that the people’s awareness of the advantages of taking part in providing security depends on different factors, especially age and educational status. People’s awareness affect their attitudes and operations. But, it should be clarified that changing attitude plays a more significant role on people’s participation. So, if their negative attitude can be changed by taking appropriate tools and approaches, people’s participation will go under remarkable change. This will not only ends in decreasing police expense, but also it will provide sustainable security at the highest level and ultimately people will feel secure more.
  Keywords: Security, People's Participation, Awareness, Attitude, Operation, Ferdows
 • H. Afrakhteh*, M. Hajjipoor Page 37
  International borders have crucial role in country’s development and security. On the other hand, border regions’ integrated development is needed to reach security. In most of the border areas, including Southern Khorasan, Only rural habitats make the border populated and they play a significant role in security of the whole border. In spite of this special characteristics, rural borders are always deprived from facilities and services, due to their geographical situation. In other words, they are in a low level development. The main objective of this study is recognizing border security threat zones and it’s effective factors. Thus, two main questions have been considered: first, what is the relationship between rural habitats’ facilities and providing security? Second, how threatening are the Southern Khorasan border settlements? Statistical universe includes 55 border settlements which have been evaluated via full enumeration and the necessary statistics has been collected by documentation and field study. TOPSIS technique, regression and cluster analysis via SPSS software have been used to analysis data. Results show that there is a meaningful relationship between villages and providing security. Considering the extent of the common borders between Iran and Afghanistan and regional issues, emphasis of national plans on the necessity of comprehensive rural developments, the need to preserve security and country integrity and security measurements, the research results can be used by authorities in developing security in Southern Khorasan.
  Keywords: Border Security, Level of Development, Rural Settlements, Southern Khorasan
 • M. H. Sharbatian*, R. Parvaresh Page 53
  Urban security is one of the most important qualities needed for urban spaces. Lack of this quality will end in urban destruction. Urban destruction is a discipline and general security distracter. Urban destruction means urban chaos and general properties’ destruction. Urban or public properties’ destruction is a negative phenomenon rooted in human beings’ ego. It is not depend on gender, race, nationality, religion. Age, educational degree, family status and it can be observed in any society. Vandal or a destructor tries to deliberately destruct public properties and in some cases private properties are become the target. And anywhere it takes place, negative results are inevitable. This study aims to investigate different dimensions of urban destruction is Qaen. Questionnaires have been used to collect data. Statistical community is the youth between 18-30 years old in 2012. According to Cochrane formula 373 samples have been chosen. SPSS 17 has been used to analysed data. Results show that there is a meaningful relationship between observing destruction, person’s behaviour, the effect of group’s behaviour on a person, person’s reaction to a vandal, social status, urbanism and economical status with urban destruction. This is an issue requiring precise program from authorities. It can be decreased by controlling the availability of potential targets of urban destruction through physical obstacles, eliminating destruction of the city, psychological operations, formal control and propaganda which need more specific attention.
  Keywords: Urban Security, General Properties, Urban Destruction, Vandal, Vandalism
 • M. Naderi*, F. Sharifi, M. Haji Hosseini Page 71
  ode in which there is no threat or attack. In political and legal terminology, this concept has been used as personal, social, national and international security. By arising urban living, delinquency has been increased in communities. Security can include several domains such as general spaces like parks. By the advent of technology and increasing population growth, having places to spend free time and consequently, providing security for that places become crucial. So, criteria and standards need to be considered for designing urban areas. There are several factors influencing security in parks, including 24 hour police patrol, creating light network throughout the parks especially blind spots, proper arrangement of parks’ furniture, combating Bluetooth exchangers, overt and covert installation of audiovisual equipment and continuous video and audio recording of events in different parts of the park etc. Present study aims to investigates citizens’ attitudes toward effective factors on the security of Birjand’s park which Tohid and Mostafa Khomeini parks have been selected for case study. Research method is descriptive- analytical and the statistical community is all who use park atmosphere which have been chosen randomly. Eighty persons are asked to participate. Park’s quality, satisfaction and security variables have been analyzed by Likert scale. Results show that there is a direct relationship between park security and satisfaction level. While, no significant relationship has been observed with park’s quality though security mean of the two parks was clear. But lack of difference between the security means in these two parks can be acceptable, considering security variable proved to be normal. It can be claimed that security mean of Mostafa Khomeini is slightly higher than that of Tohid park.
  Keywords: Security, Parks, Birjand, Citizen's Attitude
 • H. Yaghfoori*, E. Noori Page 85
  Today, discipline and security are the most important indicators of communities’ development. Cities as places that people with different lifestyles and different economical and development level make discipline and security weaken in their operations. There is no city without elements of discipline and security, but it’s intensity depends on the factors influencing discipline and security. Therefore, discipline and security as an important issue always affect human beings. Present study, be practical in nature, investigates the effect of discipline and security in economical, social, cultural and psychological dimensions via descriptive- analytical method using library- document and field study applying. SPSS and Excel software. Results show that discipline and security in Birjand city, not only prevent from moral and psychological problems but also they effectively reduce depression, increase citizens’ relationship, create friendly communities, help to the presence of girls and women in public places and significantly reduce addict and delinquent presence in different urban scales. Therefore, citizens believe that discipline and security and their fluctuations in different time and places will have a profound effect on economical, social, cultural and psychological dimensions of society.
  Keywords: Discipline, Security, Four Dimensions, Citizen's Opinion, Birjand
 • M. Mehdipour, D. Seyfi Ghare, M. Saadati Pages 111-130
  Living in shanty towns is a consequence of industrialization and development of developed or developing countries. This problem is disharmonic phenomenon with the other aspects of society as it brings about lots of other outcomes. The statistical universe of the present study includes all boy adolescents between 20- 25 years old among whom 235 people have been chosen in cluster sampling as the final sample (from Koye Kargaran or Workers’ area shanty town). To investigate study variables, a researcher made Likert questionnaire has been used. To evaluate measurement device validity, face validity and to study its reliability, Cranach’s alpha have been taken. Results show that the obtained validity coefficient for all variables is acceptable. In this study, the one, two and multi variable statistical methods have been applied to analyze data. Pearson and multi variable regression tests have been used due to the variables’ nature. The correlation among variables approved family connections, formal organizations’ observation and relationship with friends. The results are in accordance with Hircshi theory in which he believes that the stronger the dependence among social groups and organizations, the less the probability of delinquency would be.
  Keywords: Delinquency, Slum Living, Adolescent