فهرست مطالب

یافته - سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 59، بهار 1393)
 • سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 59، بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/02
 • تعداد عناوین: 10
|
 • غلامرضا شهسواری*، خاطره عنبری، نستوه دهکردی، معصومه جلالوند صفحات 5-13
  مقدمه
  در بسیاری از بیماران با درد حاد قفسه سینه، تشخیص صحیح سکته حاد قلبی وابسته به نشانگرهای قلبی نظیر ایزوآنزیم کراتین کیناز قلبی(CK-MB) و تروپونین I قلبی (cTnI)است چرا که الکتروکاردیوگرام در اغلب موارد غیرتشخیصی است. اندازه گیری نشانگرهای قلبی برای تعیین صدمه کوچک عضله قلب مقدم هستند و صحت تشخیصی بیشتری دارند. هدف از این مطالعه ارزیابی روش سنجش روتین CK-MB و cTnI در قیاس با روش تست سریع در بیماران مشکوک به سکته حاد قلبی می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاضر نشان داد که تست سریع cTnI جهت تشخیص سکته حاد قلبی بسیار اختصاصی بوده ولی حساسیت پایینی دارد در حالیکه تست سریع CK-MB جهت تشخیص سکته حاد قلبی در بیماران با درد حاد قفسه سینه هم حساسیت و هم اختصاصیت پایینی دارد.
  یافته ها
  نتایج سنجش الایزا cTnI بیماران 52 مثبت و 90 منفی در قیاس با سنجش تست سریع cTnIکیتGolden 27 مثبت و 110 منفی، در حالیکه در قیاس با سنجش تست سریع cTnIکیت Acon بیماران 30 مثبت و 112 منفی می باشد)001/0(P≤ نتایج سنجش فتومتری CK-MB بیماران 39 مثبت و 103 منفی در قیاس با سنجش تست سریع CK-MB کیتGolden 60 مثبت و 77 منفی، در حالیکه در قیاس با سنجش تست سریع CK-MB کیت Acon بیماران 78 مثبت و 64 منفی می باشد) 035/0P≤) حساسیت نسبی و ویژگی نسبی در قیاس با روش های روتین برای تست سریع cTnIکیتGolden بترتیب 50% و 8/98%، برای تست سریع cTnI بترتیب کیت Acon9/51% و 6/96، برای تست سریع CK-MB کیتGolden بترتیب 2/69% و 1/63% و برای تست سریع CK-MB کیت Acon بترتیب 2/69% و 4/50% می باشد.
  مواد و روش ها
  افراد شرکت کننده در این مطالعه 142 بیمار با درد حاد قفسه سینه با شروع درد کمتر از 12 ساعت بستری شده در بخش اورژانس بودند. نمونه خون وریدی جهت سنجش تست های سریع CK-MB و cTnI با کیت های Acon و Golden و اندازه گیری cTnI با الایزا و CK-MB با فتومتری گرفته شد.
  کلیدواژگان: نشانگر قلبی، ایمونوکروماتوگرافی، سکته حاد قلبی
 • ساسان ساکت *، سید نصرالله حسینی، غلامرضا گودرزی، اعظم محسن زاده، خاطره عنبری، ندا بیرانوند صفحات 14-22
  مقدمه
  هلیکوباکتر پیلوری یکی از عوامل عفونت زای انسانی است که باعث ایجاد گاستریت و زخم پپتیک می شود و با بدخیمی معده در ارتباط می باشد. با توجه به نقش غیرقابل انکار این باکتری در ایجاد ناراحتی های سیستم گوارشی و فقدان اطلاعاتی در خصوص شیوع این عفونت درکودکان 1 تا 14 ساله استان لرستان، این مطالعه با هدف تعیین شیوع عفونت سرمی هلیکوباکتر پیلوری در مراجعین به بیمارستان کودکان شهید مدنی شهر خرم آباد و بررسی فاکتورهای خطر مرتبط با آن انجام شد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس مقادیر سرمی آنتی بادی هلیکوباکتر پیلوری؛ شیوع این عفونت با سن، قد و وزن فعلی کودک ارتباط خطی مستقیم وجود دارد (05/0>P). به این معنا که با سن و قد و وزن کودک مقادیر آنتی بادی سرمی عفونت هلیکوباکتر پیلوری افزایش معناداری نشان داد. همچنین فراوانی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در خانواده های با درآمد کمتر از 250 هزار تومان، به طور معنی دار، بالاتر از کودکان سایر خانواده ها بود.
  یافته ها
  در این مطالعه تعداد 200 کودک زیر 14 سال از نظر فراوانی عفونت هلیکوباکتر پیلوری مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی کودکان 9/2±1/5 سال بود. 61% کودکان پسر و 39% دختر بودند. بر اساس سن، بیشترین فراوانی در گروه سنی 14-10 سال (9/57%) و کمترین فراوانی در گروه سنی زیر 1 سال (7/16%) بود و بر اساس آزمون دقیق فیشر؛ معنادار بود (032/0=P). فراوانی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در خانواده های با درآمد کمتر از 250 هزار تومان بالاتر از کودکان سایر خانواده ها بود (2/54%) و بر اساس آزمون کای اسکوئر؛ این اختلاف به لحاظ آماری معنادار بود (006/0=P). بر اساس نتایج این مطالعه تفاوتی در فراوانی عفونت هلیکوباکتر پیلوری در کودکان ساکن شهر و روستا دیده نشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع اپیدمیولوژیک تحلیلی بوده که درسال 91-1390 انجام شد. بدین منظور با والدین کلیه بیماران مراجعه کننده به کلینیک ویژه بیمارستان کودکان مدنی خرم آباد مصاحبه شد و پس از تکمیل پرسشنامه و اخذ رضایتنامه کتبی، کودکان جهت اخذ نمونه به آزمایشگاه ارجاع شدند. سپس سطح سرمی IgG علیه هلیکوباکترپیلوری بیماران به روش الایزا تعیین و در پرسشنامه وارد گردید. اطلاعات دموگرافیک نظیر سن، جنس، سطح تحصیلات مادر، شغل پدر نیز وارد پرسشنامه شد سپس تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزارSPSS انجام گرفت.
  کلیدواژگان: کودکان، هلیکوباکتر پیلوری، خرم آباد، سطح سرمی IgG
 • قدرت الله شمس خرم آبادی، عیسی بلقدر، حاتم گودینی*، سید فرزان آل نبی املشی، ستار حاتمی، علی گودرزی، محمدعلی دانش بحرینی، حامد شعبانی، دنیا رحمانی صفحات 23-31
  مقدمه
  حضور آنتی بیوتیک ها در منابع آبی، نشانگر ناکارآمدی فرآیندهای متداول تصفیه در حذف آن ها می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی روش اکسیداسیون پیشرفته UV/H2O2 در حذف سفتریاکسون از محیط آبی در مقیاس آزمایشگاهی است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق یک مطالعه تجربی است که در مقیاس آزمایشگاهی و در راکتوری با حجم 5800 میلی لیتر انجام شده است. محلول آبی حاوی آنتی بیوتیک سفتریاکسون با غلظت های 9، 18 و 27 میلی گرم در لیتر ساخته شد. اثر غلظت اولیه آنتی بیوتیک، pH، زمان ماند، ولتاژهای مختلف لامپUV و غلظت H2O2 بر راندمان حذف این آلاینده از محیط آبی مورد مطالعه قرار گرفت. برای اندازه گیری غلظت سفتریاکسون از HPLC استفاده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  روش اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از UV/H2O2 در شرایط مناسب محیطی قادر به حذف موثر آنتی بیوتیک سفتریاکسون از محیط های آبی می باشد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده است که روش UV/H2O2قادر به حذف 75% سفتریاکسون از محلول آبی حاوی 9 میلی گرم در لیتر، با زمان ماند 3 ساعت می باشد. میزان حذف سفتریاکسون متاثر از پارامترهای pH، غلظت اولیه سفتریاکسون، غلظت H2O2 و شدت تابش اشعه UV می باشد. به طوری که در pHهای اسیدی (pH برابر 3) و غلظت پایین سفتریاکسون (9 میلی گرم بر لیتر)، غلظت H2O2 برابر 15 میلی گرم در لیتر و شدت تابش بالا (36 وات) راندمان بالاتری در حذف آنتی بیوتیک حاصل شده است.
  کلیدواژگان: اکسیداسیون پیشرفته، UV، H2O2، سفتریاکسون، محلول آبی
 • علی فرهادی، یزدان موحدی، معصومه موحدی* صفحات 32-42
  مقدمه
  امید از عوامل بسیار مهم و از عناصر ضروری در بیماران سرطانی است که اثرات زیادی در سازگاری بیماران با شرایط زندگی، به خصوص در زمان درد و محرومیت دارد. امید در افزایش کیفیت زندگی بیمار سهم به سزایی داشته و در مراحل مختلف بیماری تاثیرگذار می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی مداخلات ارتقاء دهنده امید در بیماران مبتلا به سرطان بود.
  بحث و نتیجه گیری
  مداخلات ارتقاء دهنده امید در افزایش امید بیماران می باشد. بنابراین بجاست که به منظور افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان، ارائه خدمات آموزشی و برنامه های ارتقاء دهنده امید با روش های مناسب مانند یادگیری بر اساس حل مسئله یا مشارکت فعال بیمار در فرایند بحث با برنامه ریزی مدون انجام گیرد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمره های پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت(01/0< P)، به نحوی که آموزش روان درمانی گروهی امید محور موجب بهبود ابعاد کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در گروه آزمایش شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود که در سال 1390، در بیمارستان شفای اهواز بر روی 30 نفر از بیماران مبتلا به سرطان انجام شد. قبل و بعد از مداخله برای هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت تکمیل شد (هر گروه 15 بیمار). مداخلات ارتقاء دهنده امید برای بیماران گروه آزمایش به صورت مباحثه عمیق و چهره به چهره و با روش یادگیری بر اساس حل مسئله انجام شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: امید درمانی، کیفیت زندگی، سرطان
 • صدیقه ندری، سیروس کاظمی، مهران مرادی، هرمز محمودوند*، رضوان احمدی رکن آبادی، امید علی پاپی صفحات 43-51
  مقدمه
  خونریزی حین اعمال جراحی یکی از مهمترین عوارض در طی انواع جراحی هاست. جهت کاهش این مشکل تکنیک ها و روش های مختلفی استفاده شده است. در این مطالعه، اثر پیش داروی کلونیدین خوراکی در ایجاد محدوده عمل تا حد امکان عاری از خون در بیماران تحت عمل تمپانوپلاستی را مورد بررسی قرار دادیم.
  بحث و نتیجه گیری
  پیش درمانی با کلونیدین میزان خونریزی حین عمل تمپانوپلاستی را کاهش و میزان رضایتمندی جراح را افزایش می دهد.
  یافته ها
  هیچ اختلاف آماری معناداری بین جنس و سن در دو گروه وجود نداشت. تغییرات همودینامیک در گروهی که کلونیدین دریافت کرده بودند نسبت به گروه شاهد کمتر بود. میزان خونریزی در گروهی که داروی کلونیدین دریافت کرده بودند 6/54 برابر نسبت به گروه شاهد کمتر و رضایتمندی جراح نیز 6/54 برابر در گروه کلونیدین بیشتر از گروه شاهد بود. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون T مستقل، تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه نشان داد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی سه سوکور تصادفی روی 88 بیمار کاندید عمل جراحی تمپانوپلاستی انجام گردید. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. 44 بیمار 90 دقیقه قبل از رسیدن به اتاق عمل 300 میکروگرم کلونیدین و 44 بیمار دارونما دریافت کردند. روش بیهوشی در هر دو گروه یکسان بود. خونریزی حین عمل با استفاده از یک سیستم چهارتایی از 0 = بدون خونریزی تا III = خونریزی شدید ارزیابی شد. رضایتمندی جراح از محدوده عمل جراحی و تغییرات همودینامیک بررسی و در پرسشنامه ثبت شدند.
  کلیدواژگان: کلونیدین، تمپانوپلاستی، پیش دارو، خونریزی حین عمل
 • هرمز محمودوند، عبدالحسن طلایی زاده*، حجت الله شهبازیان صفحات 51-57
  مقدمه
  سرطان های کولورکتال بدخیم ترین و شایعترین سرطان دستگاه گوارش است که چهارمین سرطان شایع در سراسر دنیا می باشد. انتخاب نوع روش درمانی براساس مرحله بندی بیماری انجام می شود. در این پژوهش برآنیم تا با انجام مطالعه مداخله ای اثر شیمی درمانی کمکی را در میزان عود موضعی، متاستاز دوردست و نیز طول عمر 3 ساله عاری از بیماری را در مبتلایان به کانسر مرحله II کولورکتال بررسی کنیم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 40 فرد مبتلا به کانسرهای کولورکتال مرحله II از سال 86-1380 وارد مطالعه شدند که پس از انجام جراحی، شیمی درمانی ادجوانت طبق رژیم درمانی FOLFOX4 برای آنها انجام شد و هر 3 ماه با استفاده از تومور مارکر، سونوگرافی و سی تی اسکن و نیز کولونوسکوپی از نظر عود موضعی و متاستاز بررسی گردیدند. نهایتا در پایان سال سوم پس از شیمی درمانی میزان عود موضعی، متاستاز و بقای بیماران بررسی شد.
  بحث و نتیجه گیری
  در این مطالعه شیمی درمانی کمکی درمرحله II کانسرکولورکتال باعث بقا کلی و بقا عاری از بیماری 3 ساله قابل توجهی شده است.
  یافته ها
  در این پژوهش 40 بیمار مورد مطالعه قرارگرفتند که 23 نفر مرد و مابقی زن بودند. پس از 3 سال پیگیری، 2 نفر عود موضعی، 7 نفر متاستاز دوردست داشتند. 31 نفر از افراد مورد مطالعه پس از 3 سال پیگیری نه دچار عود موضعی شدند و نه متاستاز دوردست داشتند، به عبارت دیگر طول عمر 3 ساله عاری از بیماری 5/77% بود.
  کلیدواژگان: شیمی درمانی کمکی، مرحله II کانسر کولورکتال، بقا کلی، بقا عاری از بیماری
 • شراره خدابخشی، امین رحیمی کیا*، حسن جعفری صفحات 58-65
  مقدمه
  مسائل مربوط به سلامت روان دانشجویان در سال های اخیر توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. عوامل مختلفی در سلامت روان نقش دارند. امروزه معنویت به عنوان یک جنبه مهم از کنش انسان گرایانه، که رابطه پایایی با سلامت و بهبودی دارد مورد توجه قرار گرفته است. لذا هدف اصلی این پژوهش شناسایی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  هوش معنوی تاثیر مثبتی در سلامت روانی افراد دارد. نتایج تحقیقات نشان می دهد افراد دارای زندگی معنوی، از نظر روان شناختی افراد سالم تری هستند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و ابعاد سلامت روانی(«جامع نگری و بعد اخلاقی»، «توانایی مقابله و تعامل با مشکلات»، «سجایای اخلاقی» و «خودآگاهی و عشق و علاقه») رابطه مثبت وجود دارد، همچنین ابعاد «خود آگاهی، عشق و علاقه» و «جامع نگری» سهم عمده ای در پیش بینی سلامت روانی دارند.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به تعداد 2238 نفر بودند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و تعداد 330 دانشجو به عنوان نمونه به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه«سلامت روانی (GHQ-28) گلدبرگ» و «هوش معنوی بدیع و همکاران»، بود. اعتبار ابزار از طریق روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق علاوه بر شاخص های آمار توصیفی از جمله میانگین و انحراف معیار از آزمون های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون t مستقل استفاده شده است.
  کلیدواژگان: سلامت روان، معنویت، هوش معنوی
 • آرش خردمند*، مسعود علیرضایی، امید دزفولیان صفحات 66-71
  مقدمه
  هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر حفاظتی بتائین خوراکی در برابر اثرات کادمیوم بر کیفیت اسپرم شامل حرکات پیشرونده اسپرم، سلامت غشاء اسپرم، غلظت و نیز وزن بیضه می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 30 عدد موش رت نر بالغ به 3 گروه 10 تایی شامل گروه کنترل-سالین، کادمیوم-سالین و کادمیوم-بتائین تقسیم شده و به دو گروه آخر یک دوز کادمیوم از طریق صفاقی تزریق شده و سپس به گروه سوم، از یک روز قبل از تزریق کادمیوم به مدت 10 روز پیاپی محلول بتائین خورانده شد. سپس 5 موش از هر 3 گروه در روزهای 5 و 10 پس از تزریق کادمیوم کشته شده و نمونه اسپرم از دم اپیدیدیم جهت ارزیابی آن اخذ شد.
  بحث و نتیجه گیری
  بتائین احتمالا به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی می تواند اثرات استرس اکسیداتیو ناشی از کادمیوم را در بافت بیضه کاهش دهد که این امر باعث افزایش سلامت غشاء اسپرم و متعاقبا افزایش نسبی حرکات پیشرونده اسپرم می گردد.
  یافته ها
  کادمیوم به طور معنی داری باعث کاهش وزن بیضه ها شد. از طرف دیگر، درصد اسپرم های با حرکت پیشرونده و همچنین درصد اسپرم های با غشاء سالم و نیز غلظت اسپرماتوزوئیدها به طور معنی داری در گروه کادمیوم نسبت به گروه کنترل در هر دو روز کشتار کاهش یافت. درحالی که تجویز بتائین توانست درصد سلامت غشاء اسپرم را بطور معنی داری نسبت به گروه کادمیوم سالین در روز 10 افزایش دهد (8/28% در گروه بتائین در برابر 4/9% در گروه کادمیوم(044/0=P). اگرچه درصد حرکات پیشرونده اسپرم در روز 10 متعاقب تجویز بتائین نسبت به گروه کادمیوم-سالین افزایش داشت، اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.
  کلیدواژگان: بتائین، کادمیوم، اسپرم، رت
 • فاطمه آقایی حسین آبادی*، مریم محمدی سیچانی، وجیهه کرباسی زاده، محمدرضا مفید صفحات 72-79
  مقدمه
  استرپتوکوکوس موتانس عامل اصلی پوسیدگی دندان و تخریب آن است. هدف از این تحقیق بررسی آزمایشگاهی اثر استویوساید و عصاره های گیاه استویا ریبودیانا بر روی رشد سویه مورد نظر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  عصاره های الکلی و استونی گیاه استویا ریبودیانا می تواند به عنوان دارو برای پیشگیری و کنترل رشد استرپتوکوکوس موتانس استفاده شود.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده اثر مهاری عصاره متانولی با mg/ml 25= MIC، عصاره اتانولی با mg/ml 13/3= MIC و عصاره استونی با mg/ml 56/1= MIC بر روی رشد و تکثیر استرپتوکوکوس موتانس بود. عصاره آبی گیاه استویا و استویوساید باعث مهار رشد سویه مذکور نگردیدند.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق عصاره آبی و استونی گیاه استویا به روش خیساندن و عصاره متانولی و اتانولی به وسیله دستگاه سوکسله تهیه گردید. گلیکوزید استویوساید از کشور مالزی خریداری شد. برای بررسی عملکرد ضد باکتریایی عصاره ها و استویوساید از روش انتشار در چاهک با استفاده از اندازه گیری قطر هاله عدم رشد و تعیین حداقل غلظت مهاری توسط روش میکروبراث دایلوشن استفاده شد. سپس تاثیر استویوساید و هر کدام از عصاره ها با هم و نیز با آنتی بیوتیک پنی سیلین با روش آنالیز واریانس مقایسه گردیدند.
  کلیدواژگان: استویا ریبودیانا، استویوساید، استرپتوکوکوس موتانس، فعالیت ضد میکروبی
 • سعید امام دوست، محمد فرامرزی*، لاله باقری، خدیجه اوتادی، محمد امیری، طاهره یزدانی صفحات 79-90
  مقدمه
  هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر یک دوره تمرین ورزشی ترکیبی بر سطوح استراحتی لپتین پلاسما و برخی عوامل هورمونی در افراد دارای اضافه وزن بود.
  مواد و روش ها
  آزمودنی های این تحقیق 30 مرد دارای اضافه وزن با 29 BMI≥ دامنه سنی 22-42 سال بودند که به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین ترکیبی مقاومتی هوازی شامل 8 هفته تمرین و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه شامل 12- 10 تمرین قدرتی ایستگاهی با شدت 75-70 درصد 1RM در چهار هفته اول و در چهار هفته دوم با شدت 80-75 درصد 1RM درنظرگرفته شد و در انتها 10 دقیقه تمرین دویدن هوازی با شدت 75-70 درصد MHR در چهار هفته اول و در چهار هفته دوم 13 دقیقه با شدت 80- 75 درصد MHR بود.
  بحث و نتیجه گیری
  به طورکلی به نظر می رسد، کاهش لپتین در اثر یک دوره تمرین ترکیبی بیشتر با کاهش چربی بدنی، وزن و BMI در ارتباط است تا در اثرتغییرات هورمون تستوسترون یا کورتیزول. بنابراین، در مقایسه با بیشتر تحقیقات مربوط به تمرینات با وزنه که عدم تغییر در لپتین را گزارش کرده اند، شیوه تمرین ترکیبی راهبرد موثرتری به نظر می رسد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد میانگین تفاضل مقدار لپتین گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داده است (048/0 P=). همچنین، 8 هفته تمرین ترکیبی باعث کاهش معنی دار BMI و وزن (05/0 P≤) آزمودنی ها شد. میانگین تفاضل مقدار تستوسترون و کورتیزول گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی داری را نشان نداد. میانگین تفاضل مقدار انسولین گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داد (02/0= P). مقدار نسبت هورمون تستوسترون به کورتیزول (T/C) در گروه تجربی افزایش اندکی را نشان داد.
  کلیدواژگان: لپتین، تستوسترون، کورتیزول، تمرین ترکیبی
|
 • Pages 5-13
  Background
  In many patients with chest pain, the correct diagnosis of acute myocardial infarction(AMI) is dependent mainly on the measurement of cardiac markers such as cardiac creatin kinase isoenzyme (CK-MB) and cardiac troponin I (cTnI), because the electrocardiogram is often non-diagnostic. The measurement of cardiac markers are superior for the detection of minor myocardial injury and more-accurative diagnosis. The purpose of this study was to evaluate the assay of routin method of CK-MB and cTnI in comparison with rapid test method in suspected patients to AMI.
  Materials And Methods
  The study population comprised 142 patients admitted to the emergency ward with acute chest pain for less than 12 hours before admission. Venous blood specimen were obtained to measure CK-MB and cTnI rapid assay tests with Acon and Golden kits, and Elisa cTnI and photometry CK-MB assays.
  Results
  The results of Elisa cTnI assay had 52 positive and 90 negative patients compared to Golden cTnI rapid test, 27 positive and 110 negative patients, while in comparison with Acon cTnI rapid test there were 30 positive and 112 negative patients (p≤ 0.001). The results of photometry CK-MB assay had 39 positive and 103 negative patients compared to Golden CK-MB rapid test which had 60 positive and 77 negative patients(p ≤ 0.001), while in comparison with Acon CK-MB rapid test in had 78 positive and 64 negative patients (p ≤ 0.035). Relative sensitivity and relative specificity were compared to routne metohs: for the Golden rapid cTnI test were 50% and 98.8% respectively; for Acon rapid cTnI test 51.9% and 96.6%, for Golden rapid CK-MB test 69.2%/ and 63.1°/o, and for Acon rapid CK-MB test 69.2% and 50.4%.
  Conclusion
  The present results showed that the rapid cTnI test is very specific but not sensitive for AMI diagnosis while rapid CK-MB test is neither sensitive nor specific for AMI dignosis in patients with acute chest pain.
  Keywords: Cardiac markers, Immunochromatography, Acute myocardial infarction
 • Pages 14-22
  Background
  Helicobacter pylori is a microorganism which results in gastritis, peptic ulcer and is associated with GI malignancies. This bacteria has an important role in GI disease. There is not enough data about prevalence of H. P infection among children (1-14 years old) in Lorestan province, so this study performed to determine the sero-prevalence of H. P among children referred to Shahid Madani children's hospital of Khorramabad and risk factors related to it were studied too.
  Materials And Methods
  This analytical epidemiologic study was carried out during 2011-2012. At first children’s parents were interviewed and after filling a questionnaire and an informed consent. Blood samples were obtained from the children in order to determine serum level of H. P IgG using ELIZA method. Demographic data such as age, gender, mother’s education, father’s job, were recorded in the questionnaire. Then statistical analysis was performed using SPSS software.
  Results
  In this research 200 children (1-14 years old) were studied to determine H. Pylori antibody prevalence. The average age of the children was 5. 1 ± 2. 9. 61% of them were male and 39% were female. Based on age, H. Pylori was most common among children aged 10-14 years old (57. 9%) and the least prevalence among children under 1 year old was (16. 7%), and according to Fisher exact test this difference was significant (p=0. 032). Statistical analysis indicated that H. pylori infection prevalence was significantly higher (54. 2%) among low income families (income <2500000 Rials) and this was important (p=0. 006). The prevalence was not significant among children living in cities with those living in villages (p=0. 83).
  Conclusion
  Based on serum levels of antibody of H pilory antibody there is a linear relationship between the prevalence of this infection and age، height and the present weight of the child (p<0. 05). It means that with age, height and weight, the amount of serum antibody of H. pylori increases significantly. H. pylori infection prevalence was significantly higher among low income families (income <2500000 Rials).
  Keywords: Children, Helicobacter pylori, Khorramabad, Serum levels
 • Pages 23-31
  Background
  The presence of antibiotics in water sources indicates inadequacy of conventional treatment processes for antibiotics removal. The objective of the present study is to investigate the effectiveness of the advanced oxidation process, UV/H2O2, in the removal of ceftriaxone from an aqueous solution on a laboratory scale.
  Materials And Methods
  This experimental study was conducted on a lab scale in a reactor with a capacity of 5800 ml. Aqueous solutions containing ceftriaxone with concentrations of 9, 18, and 27 mg/l were produced. The effect of different variables including; the initial concentrations of the antibiotic, pH, retention time, different lamp voltages, and H2O2 concentrations were investigated. The ceftriaxone concentrations were measured using HPLC method.
  Results
  The results of the study showed that the UV/H2O2 method is able to remove 75% of a 9 mg/l concentration of ceftriaxone from an aqueous solution in 3 hours. The removal rates for ceftriaxone are affected by parameters such as pH, the initial concentration of ceftriaxone, the concentration of H2O2 and the intensity of UV radiations. Acidic pH (pH=3), low concentrations of ceftriaxone (9 mg/l), high H2O2 concentrations (15 mg/l) and higher radiation levels (36 Watt) resulted in higher removal rates.
  Conclusion
  The advanced oxidation method UV/ H2O2 is able to effectively remove ceftriaxone from aqueous solutions under proper environmental conditions.
  Keywords: Advanced oxidation, UV, H2O2, Ceftriaxone, Water solution
 • Pages 32-42
  Background
  Hope is amongst the important factors and is an essential element in patients with cancer, which has many effects on their compatibility with life conditions, especially in suffering and disappointing periods. Hope has a significant role in increasing the quality of life and effects different stages of the disease. The aim of this research was to study the effectiveness of promoting interventions of hope in patients with cancer.
  Materials And Methods
  This clinical trial study carried out on 30 cancer patients in Shafa hospital of Ahvaz city in 2012. The health- related quality of life questionnaire was used and completed both before and after the intervention for both the case and control groups (each group consisted of 15 patients). The hope promoting intervention for patients in the case group was a face-to-face method and was conducted by the PBL method. The results were analyzed by multivariate analysis of covariance.
  Results
  The data analysis showed that there was a significant difference between post-test scores of both training and control groups (p<0.01) and hope- based group psychotherapy has caused promoting health- related quality of life in the case group.
  Conclusion
  The hope promoting interventions were effective in increasing hope in cancer patients. So, for cancer patients, increasing the quality of life, giving educational services, and hope promoting programs are needed, which should be accomplished by suitable methods, for instance, PBL or by patients active participation in the programming process.
  Keywords: Hope therapy, The quality of life, Cancer
 • Pages 43-51
  Background
  Intraoperative bleeding is one of the most important complications of surgery. Different techniques and methods have been used to decline this problem. In this study, the effect of oral preanesthetic clonidine on producing a bloodless surgical area was examined on patients undergoing tympanoplasty.
  Materials And Methods
  A randomized, triple blind clinical trial was carried out 88 patients candidates for tympanoplasty. The patients were randomly divided into two groups. 44 patients received oral clonidine 300 µgr, 90min before arriving at the operating room, and 44 patients received placebo. The method of anesthesia was similar in both groups. Interaoperating bleeding assessed on a four –point scale from 3 (abundant bleeding) to 0 (no bleeding). Moreover, surgeon’s satisfaction in the field of surgery and the homodynamic changes were assessed and recorded in data collecting sheets.
  Results
  There were no statistically significant differences regarding gender and age between two groups. The homodynamic changes in the group that had received clonidine were fewer in comparison with those in the control group. In addition, the bleeding amount in the group receiving clonidine was 54.6 times less than in the control group, and the surgeon,s satisfaction in the clonidine group was 54.6 times more than that in the control group. The statistical analysis using independent sample t test showed significant difference between these two groups.
  Conclusion
  Oral clonidine as a premeditation reduces bleeding in tympanopalsty and improves surgeon’s satisfaction.
  Keywords: Clonidine, Tympanoplsty, Premeditation, Intraoperative bleeding, Hemodynamic changes
 • Pages 51-57
  Background
  Colorectal cancer is the most common malignant gastrointestinal cancer and the fourth most common cancer throughout the world. Disease staging is performed to select the treatment method. In this interventional study we evaluated the effect of adjuvant chemotherapy on local recurrence, distant metastasis and three-year disease free survival in patients with stage 2 colorectal cancer.
  Materials And Methods
  In this research, patients with stage II colorectal cancer from 2001 to 2006 entered the study. After the surgery, FOLFOX4 chemotherapy regimen was performed and every 3 months ultrasound and CT scan and colonoscopy were assessed using tumor markers in terms of local recurrence and metastasis. Finally, at the end of the third year after chemotherapy, local recurrence, metastasis and survival of patients were analyzed.
  Results
  In this study 40 patients (23 males and 17 females) were studied. After 3 years of follow-up, 2 patients had local recurrence and 7 patients had distant metastasis and 31 patients had nor local recurrence nor distant metastases. In other words, the 3-year disease free survival was 77.5%.
  Conclusions
  In this study, adjuvant chemotherapy for stage II colorectal cancer has been led to overall survival and a 3-year disease free survival.
  Keywords: Adjuvant chemotherapy, Stage II colorectal cancer, Overall survival, Disease, free survival
 • Sharareh Khodabakhshi, Amin Rahimikia *, Hasan Jafari Pages 58-65
  Background
  In recent years, the student's mental health has attracted a lot of attention. Many factors effect on the mental health. Nowadays, spirituality is considered as one of the important aspects of the humanistic action, which has a permanent relation with health and recovery, so the main goal of this investigation is to identify the relationship between spiritual Quotient and mental health of the students of Lorestan university of medical sciences.
  Materials And Methods
  The descriptive correlation method was applied in this investigation. The statistical population of this research consistsed of all the students (2238) of Lorestan university of medical sciences. Cochran's formula was used to determine the sample size, and 330 students were selected by the arbitrary relative categorized method. The instruments for data gathering were Goldberg's GHa-23 (1972) and spiritual intelligence of Badie et al. The instruments credit was measured through content validty and the reliability of the questionnaires using Cronbach's alpha method. Besides the indexes of the descriptive statistics such as mean and standard deviation, inferential statistics tests such as Pearson's coefficient correlation and multiple regression analysis and independent T test were utilized to analyze the data and testing the research hypothesizes.
  Results
  The results showed that there is a positive relationship between spiritual quotient and the dimensions of the mental health (community orientation and moral dimension. "The ability to confront and deal with the problem", "moral virtues", "self-consciousness, love and interest"). The dimension of "self-consciousness, love and interest" and "community orientation" have a significant role in predicting the mental health.
  Conclusion
  Spiritual quotient has a positive influence on the individual's mental health. The results show that people with a moral life are more healthy from the viewpoint of phycology.
  Keywords: Mental health, Spirituality, Spiritual quotient
 • Pages 66-71
  Background
  The aim of this study is to survey the protective effects of betaine against cadmium and on sperm quality including progressive motility, sperm membrane integrity, concentration as well as testicular weight.
  Materials And Methods
  Thirty adult male rats were allocated to the following three groups (n=10 in each group): control-saline, cadmium-saline and cadmium-betaine. Induction of testicular injury was achieved by a single injection of cadmium chloride intraperotoneally, and betaine was given orally 1 day before Cd injection and continued for 10 consecutive days. Five rats from each group were sacrificed on days 5 and 10 after Cd toxicity and sperm was taken from the epididymal tail for the evaluation.
  Results
  Testicular weight significantly decreased by cadmium toxicity. Likewise, the percentages of sperm progressive motility, membrane integrity and concentration significantly decreased in cadmium group compared to the control rats, whereas, betaine treatment could enhance membrane integrity on day 10. Although, progressive motility increased following betaine therapy by day 10, however the difference was not statistically significant.
  Conclusion
  Betaine may prevent cadmium-induced oxidative stress probably due to its antioxidant properties. This resulted in increase of sperm membrane integrity in addition to partial recovery of sperm progressive movement.
  Keywords: Betain, Cadmium, Sperm, Rat
 • Pages 72-79
  Background
  Streptococcus mutans is a major cause of dental caries and tooth damage. The purpose of this study was to evaluate the effect of the Stevioside and Stevia rebaudiana leaf extracts on the growth of Streptococcus mutans.
  Materials And Methods
  In this study, the aqueous and acetone extracts of Stevia rebaudiana were extracted by the maceration method, and methanol and ethanol extracts were prepared by a Soxhlet apparatus. Stevioside was purchased from Malaysia. The agar-well diffusion method was used to determine the antibacterial activity of Stevioside and Stevia extracts. Minimal Inhibitory Concentration (MIC) was determined by the microdilution method. The antibacterial effects of Stevioside and Stevia extracts together and in combination with Penicillin were compared through variance analysis.
  Results
  The results indicated the inhibitory effects of methanol extracts at MIC= 25 mg/ml, ethanol extract at MIC=3.13 mg/ml, and acetone extract at MIC=1.56 mg/ml on growth of Streptococcus mutans. The aqueous extract of Stevia rebaudiana and Stevioside could not inhibit the growth of Streptococcus mutans.
  Conclusion
  The alcoholic and acetone extracts of Stevia rebaudiana may be used as pharmaceuticals and preservatives in controlling the growth of Streptococcus mutans.
  Keywords: Stevia rebaudiana, Stevioside, Streptococcus mutans, Antibacterial activity
 • Pages 79-90
  Background
  The purpose of this study was to determine the effect of a period of combined exercise training on the plasma leptin level and hormonal factors in overweight men.
  Materials And Methods
  The subjects of this research consisted of thirty males (22-42 years old, BMI ≥29) who randomly were divided into experimental (n=15) and control groups(n=15). The experimental group performed for 8 weeks aerobic and resistance training, 3 sessions per week and each session included 10-12 station strength training at 75-70% of One Repetition Maximum (1RM) for the first 4 weeks and at 75-80% of 1RM for the second 4 weeks. At the end, 10 minutes aerobic runing training at 70-75% of MHR in the first 4 weeks and 13 minute at 75-80% of MHR in the second 4 weeks were conducted.
  Results
  Leptin, body weight, Body Mass Index (BMI) and insulin significantly decreased after the training ((P<0.05). However, There were no significant differences in the serum levels of cortisol and testosteron after 8 weeks concurrent training. The ratio of testosteron to cortisol (T/C) in the experimental group showed a slight increase.
  Conclusion
  Generally, it appears that decrease of leptin due to a period of combined exercise training is more associated with reduce of body fat, weight and BMI than the change of testosteron or cortisol. In contrast to most researches, it seems that combined exercise training is more effective.
  Keywords: Leptin, Testosterone, Cortisol, Combined exercise training