فهرست مطالب

طب نظامی - سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 59، بهار 1393)
 • سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 59، بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/31
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صدرالدین شجاع الدین، فریده قاسمی* صفحات 1-7
  اهداف
  کمردرد مزمن غیراختصاصی یکی از شایع ترین علل غیبت کاری می باشد. ورزش درمانی، یکی از مهم ترین درمان های توصیه شده به این بیماران است. هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر دو روش تمرینی متداول و پیلاتس بر کاهش درد و بهبود عملکرد کمردرد مزمن غیراختصاصی زنان شاغل می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی 45 زن شاغل مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در یکی از سه گروه: گروه متداول (15 نفر)، گروه پیلاتس (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر)؛ تقسیم بندی شدند. طول مدت درمان برای دو گروه تجربی 8 هفته بود. میزان درد و ناتوانی به ترتیب به وسیله شاخص بصری درد(VAS) و پرسش نامه ناتوانی عملکردی (Oswestry) ارزیابی شد. یافته ها با استفاده از آزمون تی همبسته و واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت(05/0>p).
  یافته ها
  بعد از درمان، میانگین درد و ناتوانی در گروه های تجربی کاهش یافت (001/0 >p). در آنالیز اطلاعات بین دو گروه تمرینی، تفاوت معنی داری در کاهش شدت درد و ناتوانی مشاهده شد (05/0p=). درحالی که در گروه کنترل هیچ تغییر معنی داری در دو متغیر دیده نشد (05/0p >).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه، تمرینات پیلاتس نسبت به تمرینات متداول در کاهش شدت درد و ناتوانی موثرتر واقع شد و می تواند به عنوان یک برنامه مکمل بسیار مفید باشد.
  کلیدواژگان: کمردرد مزمن، ورزش درمانی، پرسنل نظامی
 • حسین نیک رو*، مهرعلی باران چشمه، سید اصغر آزوره صفحات 9-16
  اهداف
  سربازان در دوره ی آموزشی نیاز به سطوح مطلوبی از آمادگی جسمانی می باشند. هدف از این پژوهش حاضر مقایسه ی تاثیر تمرینات ترکیبی منتخب و تمرینات ورزشی جاری بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی و شاخص های تن سنجی مشمولان مراکز آموزش سربازی بود.
  روش ها
  در این مطالعه 42 سرباز سالم به صورت تصادفی به دو گروه تجربی، گروه تمرینات ترکیبی منتخب (21 نفر) و گروه تمرینات ورزشی جاری (21 نفر) تقسیم شدند و در دو مرحله ی پیش و پس آزمون مورد مقایسه قرار گرفتند. هر دو گروه به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقیقه طی دوره ی آموزشی به فعالیت های ورزشی پرداختند. داده ها با استفاده از روش آماری تی در گروه های همبسته و مستقل در سطح معنی داری 05/0>P آزمایش شدند.
  یافته ها
  هر دو گروه افزایش معنی داری در استقامت کمربند شانه ای، اندام فوقانی، انعطاف پذیری، چابکی و کاهش معنی داری در وزن، نمایه توده ی بدن و درصد چربی بدن را نشان دادند. در گروه تمرینات ترکیبی منتخب افزایش معنی داری استقامت قلبی- تنفسی، عضلات شکم، سرعت و توان اندام تحتانی و کاهش معنی داری محیط شکم، محیط باسن مشاهده شد و هم چنین بین دو گروه تفاوت معنی داری در افزایش استقامت قلبی- تنفسی، عضلات شکم، کمربند شانه ای، توان اندام تحتانی و چابکی وجود داشت. هیچ تفاوت معنی داری در تغییرات میانگین های درون گروهی و بین گروهی محیط کمر وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  برنامه ی تمرینات ترکیبی منتخب نسبت به تمرینات ورزشی جاری پاسخ موثرتری را بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی سربازان دارد.
  کلیدواژگان: تمرینات ترکیبی منتخب، آمادگی جسمانی، سربازان
 • رضا رنجبر*، امیر میرزایی، نورخدا صادقی فرد، نعمت الله جنیدی جعفری صفحات 17-22
  اهداف
  گونه های سالمونلا یکی از مهم ترین عوامل بیماری زای انسان و حیوانات بوده که عمدتا از راه مواد غذایی منتقل می شوند. هدف این مطالعه تعیین تایپ های ایزوله های بالینی سالمونلا اینفنتیس جداسازی شده در شهر تهران می باشد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی‐ مقطعی بر روی ایزوله های سالمونلا اینفنتیس که از چند بیمارستان شهر تهران جداسازی شده بودند، انجام گرفت. تمامی ایزوله ها با استفاده از روش های معمول میکروبیولوژی و توسط آنتی سرم های تجاری در دسترس مورد شناسایی قرار گرفتند. استخراج ژنوم از ایزوله های مورد نظر از طریق روش فنل‐کلروفرم انجام و در نهایت رابطه ژنتیکی سویه ها از طریق بررسی گوناگونی نواحی بین ژنی انتروباکتریایی تعیین شد.
  یافته ها
  تعداد 40 ایزوله سالمونلا انتریکا سرووار ایفنتیس از نمونه های بالینی مشکوک به وجود سالمونلا، جداسازی و جهت مطالعه بیشتر مولکولی، مورد استفاده قرار گرفت. تکثیر نواحی بین ژنی انتروباکتریایی، باندهایی کاملا مشخص به تعداد 4 تا 11 ایجاد نمود. هشت الگوی مختلف حاصل شد که بیش ترین تعداد ایزوله ها در گروه اول (I1) با تعداد 19 ایزوله (5/47%) جای گرفتند.
  نتیجه گیری
  سویه های سالمونلا اینفنتیس در بیمارستان های مورد بررسی از نظر ژنتیکی متنوع بودند که این موضوع نشان دهنده شیوع پلی کلونال سویه ها در نمونه های انسانی می باشد. همچنین نشان داده شد که ERIC‐PCR روش مناسبی جهت تایپینگ مولکولی سویه ها سالمونلا و تعیین کانون های شیوع عفونت می باشد و می توان از آن جهت مطالعات اپیدمیولوژیک و تعیین راهبردهای کنترل عفونت استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سالمونلا اینفنتیس، تنوع ژنتیکی، تایپینگ مولکولی
 • احمد عامریون، احسان تیمورزاده*، مهران علیجانزاده، سید مصطفی حکیم زاده، سید مرتضی حسینی شکوه، محمد کریم بهادری، کیقباد طاهرنژاد صفحات 23-28
  اهداف
  تعیین نیازها و اولویت های تحقیقاتی حوزه اقتصاد سلامت در یک مرکز تحقیقاتی در ایران.
  روش ها
  مطالعه حاضر به روش ترکیبی انجام پذیرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از مصاحبه و گروه های متمرکز و برای رتبه بندی عناوین پژوهشی احصاء شده از متد دلفی بهره برده شد. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقدار آلفا کرونباخ پرسشنامه که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده بود، برابر با 81/0 بود.
  یافته ها
  با توجه به تحلیل داده ها و نظرات متخصصان 8 محور عمده تحقیقاتی: بازار نیروی انسانی، تامین مالی و بیمه، ارزیابی اقتصادی فن آوری سلامت، هزینه، درآمد و تولید مراکز ارائه خدمت، روش های پرداخت، خصوصی سازی، عدالت و عرضه تقاضای خدمات سلامت برای بخش اقتصاد تعیین شد. این محورها در مجموع شامل 102 عنوان تحقیقاتی می شدند. بیش ترین میانگین نمره با مقدار 5/3 مربوط به محورهای بازار نیروی انسانی و عدالت در سلامت بود و کمترین مقدار در بین محورها مربوط به محور روش پرداخت با میانگین 3 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به کمیابی منابع و محدودیت های بودجه ای، نیازسنجی و تعیین اولویت های تحقیقاتی منجر به تخصیص مناسب تر منابع و اثربخشی بیشتر عملیات خواهد شد.
  کلیدواژگان: اقتصاد سلامت، اولویت بندی، نیاز سنجی، مطالعه ترکیبی
 • خدابخش احمدی نوده، محمد جواد احمدی زاده، فهیمه قهوه چی الحسینی*، محمدحسین ضرغامی صفحات 29-35
  اهداف
  با توجه به اهمیت علم در دستیابی به یافته ها و تولیدات جدید و نقش نیروی انسانی در آن و ضرورت شناسایی و به کارگیری پژوهشگران مستعد و موفق، پژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی در پژوهشگران انجام شده است.
  روش ها
  این مطالعه از نوع پس رویدادی است که در آن 273 نفر از پژوهشگران شاغل در بخش های مختلف تحقیقاتی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و آزمودنی ها علاوه بر مصاحبه، پرسشنامه ویژگی های شخصیت نئو را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و شاخص های میانگین، انحراف معیار و آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و تعقیبی مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مقایسه سه گروه پژوهشگرانی که از نظر عملکرد ضعیف، متوسط و قوی ارزیابی شدند براساس 5 ویژگی شخصیتی، نشان داد که بین دو گروه با عملکرد ضعیف و بالا تفاوت معناداری وجود دارد، بر این اساس ملاحظه شد به لحاظ شخصیت ویژگی های با وجدان بودن، برونگرایی، دلپذیر بودن و وضعیت روان رنجوری در پژوهشگران ضعیف و قوی تفاوتی ندارد و صرفا میزان انعطاف پذیری در پژوهشگران قوی بیشتر از ضعیف است.
  نتیجه گیری
  هم در گزینش و به کارگیری پژوهشگران و هم در جهت رشد و ارتقاء پژوهشگران می توان به ویژگی انعطاف پذیری به همراه سایر ویژگی ها و شایستگی های مورد نیاز توجه بیشتری داشت.
  کلیدواژگان: شخصیت، پژوهشگر، عملکرد، تحقیق، علم
 • محمدکریم بهادری، مرتضی ایزدی*، مازیار کرمعلی، احسان تیمورزاده، مریم یعقوبی صفحات 37-44
  اهداف
  این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی اولویت های پژوهشی یک سازمان سلامت نظامی انجام گرفته است.
  روش ها
  این پژوهش، یک پژوهش ترکیبی است که به روش مقطعی در سال 1392 انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 24 نفر از مدیران ارشد، 32 نفر از مدیران میانی و 15 نفر از مدیران مراکز درمانی یک سازمان بهداشت و درمان نظامی در ایران بودند که به شیوه هدفمند وارد مطالعه شدند. داده های بخش کیفی با روش مصاحبه و پرسشنامه گردآوری و با روش تحلیل چارچوبی مورد تحلیل قرار گرفت. در بخش کمی برای رتبه بندی معیارها از تکنیک سلسله مراتبی AHP و برای رتبه بندی عناوین از تکنیک TOPSIS استفاده شد.
  یافته ها
  191 عنوان پژوهشی در 7 حوزه بهداشت، درمان، آموزش، امداد و انتقال، منابع انسانی، دارو و تجهیزات پزشکی و برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات شناسایی گردید که بر اساس معیارهای اولویت زمانی، متناسب بودن با اهداف سازمانی، قابلیت اجرا و کاربردی بودن نتایج عناوین رتبه بندی شدند.
  نتیجه گیری
  به منظور جلوگیری از اتلاف منابع پژوهشی در این سازمان بهداشتی-درمانی، تخصیص منابع می بایست بر اساس اولویت های استخراج شده باشد و این مهم می تواند سازمان را در دستیابی به اهدافش، با بالاترین کارایی، یاری نماید.
  کلیدواژگان: اولویت پژوهشی، تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس، سازمان بهداشت نظامی
 • مهوش جعفری، ژیلا پیرزاد*، علی زارعی، مهدی صابری صفحات 45-51
  اهداف
  خردل گوگردی از عوامل آلکیله کننده تاول زا است که به آسانی با طیف وسیعی از ماکرو مولکول های سلولی مانند DNA، RNA و پروتئین ها واکنش می دهد. در این مطالعه، اثر خردل بر روی بقای سلولی و قطعه قطعه شدن DNA در سلول های فیبروبلاست انسان بررسی شده است.
  روش ها
  سلول های فیبروبلاست پوست انسان رده سلولی HF2FF تحت تاثیر غلظت های مختلف خردل (μM 1000-180) قرار گرفت و به مدت 24 ساعت در شرایط استاندارد اینکوبه شد. سپس اثر خردل روی درصد بقای سلولی با استفاده از رنگ آمیزی ویوله ژانسیان و شکست DNA با روش های ژل الکتروفورز آگاروز و واکنش دی فنیل آمین بررسی شد.
  یافته ها
  بقای سلول هایی که تحت تاثیر غلظت های 180، 300 و 1000 میکرومولار خردل قرار گرفتند به ترتیب 65، 42 و 16 در صد بود. شکست DNA در غلظت های بالاتر خردل (μM 180 >) افزایش و به صورت اسمیر بر روی ژل آگاروز نمایان شد.
  نتیجه گیری
  اثر خردل گوگردی روی بقای سلولی و شکست DNA وابسته به غلظت است. در غلظت های بالاتر خردل (μM 180>)، آلکیلاسیون DNA منجر به شکست DNA می شود که الگوی قطعات DNA روی ژل آگاروز نشان دهنده مرگ سلولی از نوع نکروز است.
  کلیدواژگان: خردل گوگردی، رده سلولی HF2FF، بقای سلولی، قطعه قطعه شدن DNA
|
 • Sadredin Shojaedin, Farideh Ghasemi * Pages 1-7
  Aims
  Non-specific chronic low back pain is one of the most common causes of absence from work. Physical exercise is also one of the treatment methods for patients with chronic low back pain. This study aimed to compare the effects of two forms of traditional exercise and Pilates on pain reduction and improvement of the function of employed women with non-specific chronic low back pain.
  Methods
  In this clinical trial، 45 employed women with non-specific chronic low back pain were selected through accessibility sampling. Then، they were randomly assigned to 3 groups of Traditional (TRN1)، Pilates (TRN2) and control (CTL). Treatment duration was 8 weeks for experimental groups. Pain intensity and degree of function (both ordinal) were assessed using Visual Analogue Scale (VAS) and Questionnaire of Oswestry. Paired T-test and ANOVA were used for statistical analysis at significance level of p<0. 05.
  Results
  Average pain and disability decreased in the experimental groups (P<0. 001). Data analysis showed that there was significant difference between TRN1 and TRN2 groups in pain intensity and disability (P=0. 05) while no significant change was observed in CTL group (P>0. 05).
  Conclusion
  According to the results، Pilates group showed greater recuperation than traditional exercise group (p=0/05). Hence، it can be concluded that Pilates is an effective method to treat non-specific chronic Low Back pain and can be seen as a complementary approach.
  Keywords: Chronic low back pain, Exercise Therapy, Military Personnel
 • Hossein Nikroo *, Barancheshme, Azoore Pages 9-16
  Aims
  During the training period of national service، soldiers need a reasonable level of physical fitness. This research aimed to compare the effects of combined selection of exercises and current sports activities on the improvement of physical fitness and anthropometric indices of soldiers.
  Methods
  Forty-two healthy soldiers were randomly divided into two experimental groups of combined selection of exercise (21 individuals) and current sports activities (21 people). They were compared together by means of pretest and posttest results. Both groups underwent 24 sessions of training for 8 weeks. Each session was 45 minutes and there were 3 sessions in every week. Then، Data were analyzed by Paired Samples and Independent Samples T Test، at a significance level of P<0/05.
  Results
  Both groups showed significant increase in scapula endurance، upper extremities endurance، flexibility، agility. Moreover، there was significant decrease in BMI، BFP، and weight. The results of combined selection of exercises group indicated significant increase in cardio-respiratory endurance، abdominal muscles endurance، speed، lower limb power، ​​as well as significant decline in abdominal circumference and hip circumference. There was also significant difference between two groups in cardio-respiratory endurance، abdominal muscles endurance، scapula endurance، lower limb power، and agility. There was no significant difference in between-group and within-group means of waist circumference either.
  Conclusion
  Combined Selection of exercises was more effective than current sports program on the improvement of the physical fitness of soldiers.
  Keywords: Combined Selection exercises, Physical fitness, Soldiers
 • Reza Ranjbar *, Amir Mirzaie, Nourkhoda Sadeghifard, Nematollah Jonaidi Pages 17-22
  Aims
  Salmonella spp are among the most important food‑borne pathogens both in humans and animals. The purpose of this study was to investigate the molecular types of S. infantis strains isolated in Tehran، Iran.
  Methods
  Over a two year study، S. infantis strains isolated from various clinical samples in several hospitals of Tehran، were included in the study. Then، standard microbiological and serological methods were applied in order to identify isolated strains. Phenol‑chlorophorm technique also was used to extract bacterial DNA. The clonal relatedness between the isolated strains was studied by Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus Polymerase Chain Reaction (ERIC‑ PCR).
  Results
  40 isolated strains were identified as S. infantis which were further studied by ERIC‑PCR. This technique produced 4 to 11 DNA bands. Besides، it divided all S. infantis strains into 8 genotype groups (I1-I8). I1 genotype group was the most common cluster (47. 5%).
  Conclusion
  The results of study suggest that S. infantis strains recovered from clinical cases in Tehran، had a large genetic diversity. We also found the ERIC‑PCR as a useful method for molecular typing of S. infantis isolated strains.
  Keywords: Salmonella Infantis, Genetic Diversity, Molecular Typing
 • Ahmad Amerioun, Ehsan Teymourzadeh *, Mehran Alijanzadeh, Seyyed Mostafa Hakimzadeh, Seyyed Morteza Hosseini Shokouh, Mohamadkarim Bahadori, Keyghobad Tahernezhad Pages 23-28
  Aims
  The aim of this study was identification of research needs and priorities in the field of health economics.
  Method
  This study was conducted through a mixed method. Data collection was also done by means of interviews and focused groups. To rank the research topics Delphi method was used. Then، the data were analyzed by descriptive statistics. Liker-type scale was applied to rate the responses of the questionnaire and alpha value thereof، equaled 0. 81.
  Results
  According to the data analysis and research experts، eight major research areas were determined as follows: Labor market، finance and insurance، technology assessment، health economics، cost، income and producing health care centers، payment methods، privatization، equity، supply and demand of health services. These areas were finally included 102 research topics. The highest mean score of 3. 5 belonged to the areas of labor market and health equity. The research area of payment method got the minimum mean score of 3 either.
  Conclusion
  Given the scarcity of resources and budgetary constraints، assessment of research priorities can lead to better allocation of resources and more effective operations.
  Keywords: Health Economics, Prioritization, Needs Assessment, Mix Method Study
 • Khoda Bakhsh Ahmadi, Mohammad Javad Ahmadizadeh, Fahimeh Ghahvehchi *, Mohammad Hossein Zarqami Pages 29-35
  Aims
  According to the importance of science in achieving new products and the role of humans in this regard، the present study aims to compare personality characteristics between strong and weak researchers.
  Methods
  This is a casual-comparative study which was performed on 273 researchers selected by purposive sampling among researchers working in various research departments. Subjects were interviewed and then completed NEO questionnaire of personality characteristics. Next، the data was analyzed using indices of mean، standard deviation، independent t-test and variance analysis by means of SPSS software.
  Results
  The comparison of three groups with weak، average and strong performance in terms of 5 personality characteristics showed that there was significant difference between groups with weak and high performance. Although these groups (weak and strong) were the same as for conscientiousness، extraversion، agreeableness and neuroticism، the strong group outdid in respect of openness.
  Conclusion
  For the selection and employment of researchers as well as their growth and promotion، it is required to pay more attention to flexibility alongside other characteristics.
  Keywords: Personality Traits, Researcher, Performance, Research, Science
 • Mohammadkarim Bahadori, Morteza Izadi *, Mazyar Karamali, Ehasn Teymourzadeh, Maryam Yaghoubi Pages 37-44
  Aims
  The goal of this study was to identify and rank the research priorities of a military health organization.
  Methods
  This is a mixed and cross-sectional study that was done in 2013. Sample population included 24 senior managers، 32 middle managers and 15 mangers of clinics of a military health organization in Iran that were selected by purposive sampling. In qualitative section، data gathering was performed by means of interview and questionnaire. In addition، data analysis was conducted using qualitative framework analysis. In quantitative section، the criteria were prioritized using Analytical Hierarchy Process (AHP). Then، the topics were ranked via TOPSIS.
  Results
  191 topics were identified and divided into seven scopes of healthcare، treatment، education، rescue and transference، human resources، drug and medical equipment along with planning and information technology. Next، they were ranked in terms of criteria including time priority، accordance with organizational goals، applicability and usefulness.
  Conclusion
  To prevent from waste of research resources in the organization، allocation of assets should be based on research priorities. Such a device can assist organization in achieving the goals.
  Keywords: Research Priorities, Analytical Hierarchy Process (AHP), TOPSIS, Health Military Organization
 • Mahvash Jafari, Gilla Pirzad *, Ali Zaree, Mehdi Saberi Pages 45-51
  Aims
  Sulfur mustard (SM) is an alkylating and blistering agent that has readily reacts with a wide range of cellular macromolecules including DNA، RNA and protein. In this study، the effect of SM on cells viability and DNA fragmentation in the human fibroblastic cells was investigated.
  Methods
  the HF2FF human skin fibroblast cell line were exposed to various concentrations of SM (180-1000 mM) and then incubated for 24 hours at standard condition. Then، the effect of SM was investigated by measuring percent of viable cells using gentian violet dye assays and DNA fragmentation by agarose gels electrophoresis and diphenylamine reaction.
  Results
  Viability of the cells exposure to 180، 300 and 300 mM SM was 65، 42 and 16%، respectively. DNA fragmentation was increased and represented a smear pattern on agarose gel electrophoresis after exposure to higher concentrations of SM (>180 mM).
  Conclusion
  The effect of SM on viability and DNA damage is dose- dependent. At higher of SM concentrations (>180 µM)، SM alkylates DNA، leading to DNA strand breaks and the nature of the DNA fragments produced suggested that necrotic form of cell death.
  Keywords: Sulfur Mustard, HF2FF Cell line, Viability, DNA Fragmentation