فهرست مطالب

Medicinal Plants - Volume:13 Issue: 50, 2014
 • Volume:13 Issue: 50, 2014
 • تاریخ انتشار: 1393/04/15
 • تعداد عناوین: 17
|
 • رضا حاجی آقایی، معصومه خان احمدی، حسنعلی نقدی بادی، فرحناز خلیقی سیگارودی، علی مهرآفرین، سهیلا شهریاری صفحه 1
  گیاه شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.)، یک گیاه چند ساله از خانواده بقولات Fabaceae است. این گیاه به واسطه دارا بودن ترکیبات ثانویه مهم در ریزوم خود در دنیا حائز اهمیت بوده و مورد توجه صنایع دارویی، غذایی و حتی دخانیات قرار گرفته است. این گیاه به علت مصارف گسترده جهانی از نظر صادرات دارای اهمیت زیادی می باشد. مهم ترین ترکیب فعال آن از دسته ساپونین ها [تری ترپن 5 حلقه ای]، به نام گلیسریزیک اسید است که دارای سه گروه کربوکسیل و پنج گروه هیدروکسیل می باشد. این ترکیب دارای خواص فارماکولوژیک گسترده ای می باشد که می توان به اثرات ضد التهابی و ضد حساسیتی آن در آسم، اگزما و سایر بیماری ها اشاره نمود. روش های مختلف جهت جداسازی، خالص سازی و تعیین مقدار گلیسریزیک اسید وجود دارد. استفاده از حلال های گوناگون، آب، روش های ترکیبی، رزین های ماکرو - متخلخل و سورفاکتانت های غیر یونی آبی از مهم ترین تکنیک های استخراج این ترکیب و استفاده از کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا از مهم ترین روش های تعیین مقدار آن می باشد.
  کلیدواژگان: شیرین بیان، جداسازی، خالص سازی، گلیسیریزیک اسید، گلیسیریزین، گلیسیرتنیک اسید
 • اسماعیل دهقان، الناز قطبی راوندی، علیرضا استاجی، حسنعلی نقدی بادی صفحه 11
  پلی پلوئیدی از فرآیندهای رایج در سلسله گیاهان بوده که نقش مهمی در تکامل و گونه زایی آنها دارد و معمولا با تغییرات چشمگیری در ریخت شناسی، اندازه سلول ها و اندام ها، الگوی بیان ژن ها، میزان فتوسنتز و تنفس، قابلیت باززایی، باروری، بیوشیمی و متابولوم گیاهان همراه می باشد. از این رو در دهه های اخیر پلی پلوئیدی، بخصوص تتراپلوئیدی، به صورت گسترده ای در ایجاد تنوع و اصلاح صفات مختلف گیاهان به کار گرفته شده است. تنوع و گوناگونی صفات ایجاد شده در اثر القای پلی پلوئیدی، وابسته به گونه و ژنوتیپ متفاوت بوده و در برخی موارد نه تنها مفید نبوده، بلکه زیان آور می باشد. اگرچه تتراپلوئیدی با کاهش باروری و تولید بذر و در برخی موارد عقیمی همراه می باشد، ولی زمانی که افزایش زیست توده گیاهان و غلظت ترکیبات دارویی خاص آنها مد نظر است، القای آن می تواند مطلوب باشد. اتوپلی پلوئیدی و آلو پلی پلوئیدی به ترتیب با افزایش محتوای ژنی و تجمیع آلل های مفید یک مسیر بیوسنتزی متابولیت ثانویه در هیبرید به دست آمده و به عبارتی تکمیل ژنتیکی مسیر مربوطه و سایر صفات مهم می توانند بهبود تولید را به همراه داشته باشند. با توجه به اهمیت داروهای گیاهی و نیاز رو به افزایش برای متابولیت های دارویی - گیاهی در کشور، در مقاله حاضر به اثرات گسترده پلی پلوئیدی بر صفات مختلف و اهمیت آن در گیاهان دارویی، روش های کارای القا و گزینش مستقیم و غیرمستقیم گیاهان پلی پلوئید پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: اتوتتراپلوئیدی، درون شیشه، فلوسیتومتری، کلشی سین، گیاهان دارویی، متابولیت های ثانویه
 • مجید امین زارع، افشین آخوندزاده بستی، سید مهدی رضوی روحانی، علی خنجری، نگین نوری، اشکان جبلی جوان، علی طاهری میرقائد، مجتبی رئیسی، حسین نقیلی، فاطمه محمد خان صفحه 27
  مقدمه
  مطالعات مختلفی در ارتباط با اثر اسانس ها و بعضی آنزیم ها بر روی میکرواورگانیسم های بیماری زای مواد غذایی در محیط کشت و غذا انجام گرفته است.
  هدف
  هدف از این مطالعه تعیین میزان اثر اسانس آویشن شیرازی و لیزوزیم به صورت تنها و توام در مهار رشد ویبریو پاراهمولیتیکوس در محیط کشت بود.
  روش بررسی
  در مطالعه حاضر سعی بر آن شد تا اثر اسانس آویشن شیرازی و لیزوزیم به صورت جداگانه و توام از طریق اندازه گیری MIC آنها به دو روش ماکرودایلوشن و میکرودایلوشن، بر روی یکی از باکتری های مهم بیماری زای مواد غذایی (ویبریو پاراهمولیتیکوس)، مورد ارزیابی قرار گیرد.
  نتایج
  در این مطالعه MIC آویشن شیرازی به روش ماکرودایلوشن 01/0 درصد و به روش میکرودایلوشن 02/0 درصد محاسبه شد. لیزوزیم نیز تا غلظت 1000 میکروگرم در میلی لیتر نتوانست جلوی رشد باکتری را بگیرد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد اسانس آویشن شیرازی نسبت به لیزوزیم اثر مناسب تری در کاهش میزان ویبریو پاراهمولیتیکوس دارد. اگرچه حضور توام اسانس و لیزوزیم باعث کاهش MIC نشد، ولی نتایج بررسی منحنی رشد تحت تاثیر غلظت تحت بازدارندگی نشان می دهد که ترکیب این دو ماده باعث افزایش فاز تاخیری می شود که این اثر در میکروبیولوژی مواد غذایی دارای اهمیت بالایی می باشد.
  کلیدواژگان: ویبریو پاراهمولیتیکوس، آویشن شیرازی، اسانس، لیزوزیم
 • رویا محمدی می آبادی، میترا حیدری نصر آبادی، پروین خدارحمی، سیده فاطمه سیادت صفحه 35
  مقدمه
  کرچک گیاهی است با خواص گوناگون که برخی مطالعات خواص ضد باروری آن را نشان داده اند.
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه کرچک بر روند اسپرماتوژنز و آسیب های آن در اسپرم است.
  روش بررسی
  35 سر موش نر به چهار گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل نرمال سالین و گروه های تجربی به ترتیب 25، 30، 35 و 45 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از عصاره هیدروالکلی کرچک به مدت 30 روز دریافت کردند. 10 روز پس از آخرین تزریق و بیهوشی حیوانات، اپیدیدیم و بیضه ها خارج شدند. خونگیری از قلب برای سنجش هورمون های جنسی انجام گرفت. پس از تهیه برش های عرضی از بیضه ها و رنگ آمیزی، شمارش رده های سلولی انجام شد. داده ها به روش آماری One - Way ANOVA و تست Tukey مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  وزن بیضه و اپیدیدیم راست، تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتوزوئید و لایدیگ در همه گروه های تجربی، همچنین قطر لایه ژرمینال در سه گروه 2، 3 و 4 کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشتند (05/0>p). در گروه تجربی 4 میزان دناتوره شدن DNA افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت. میزان هورمون های جنسی و درصد اسپرم های زنده در گروه های تجربی 3 و 4 نسبت به گروه کنترل کاهش نشان داد.
  نتیجه گیری
  عصاره دانه کرچک باعث کاهش معنی دار در سلول های رده اسپرمی و میزان هورمون های جنسی می شود و میزان دناتوره شدن DNA ی اسپرمی در غلظت های بالاتر افزایش می یابد. در نتیجه این عصاره می تواند بر باروری تاثیر داشته و آنرا کاهش دهد.
  کلیدواژگان: اسپرماتوژنز، باروری، عصاره دانه کرچک
 • سید احمد حسینی*، لطیفه رسولی، حسن فلاح حسینی صفحه 45
  مقدمه

  دیابت، بیماری مزمن و پیشرونده ای است که اختلالات چربی یکی از مشکلات متداول در این بیماری است که خود سبب پیدایش و تشدید عوارض کوتاه و بلند مدت می شود.

  هدف

  مطالعه حاضر اثر کمبوچای تهیه شده از چای سبز بر روی سطح گلوکز و پروفایل لیپیدی موش های صحرایی دیابتی را مورد بررسی قرار داد.

  روش بررسی

  تعداد 30 سر موش صحرایی از نژاد ویستار که به وسیله تزریق آلوکسان با دوز 130 میلی گرم بر کیلوگرم دیابتی شده بودند به طور تصادفی به 3 گروه شامل: 1) گروه کنترل، 2) گروه دریافت کننده چای سبز 3) گروه دریافت کننده کمبوچای تهیه شده از چای سبز تقسیم شدند. به گروه شماره 2 چای سبز دم کرده، به گروه 3 کمبوچای تهیه شده از چای سبز و به گروه کنترل آب به میزان 5 میلی لیتر بر کیلوگرم روزانه در مدت 4 هفته گاواژ شد، سپس میزان گلوکز و پروفایل لیپیدی اندازه گیری شد.

  نتایج

  سطح گلوکز سرم در گروه های کمبوچا و چای سبز نسبت به گروه کنترل کاهش معنی دار داشت (به ترتیب 002/0p= و 0001/0p=). کمبوچای در مقایسه با چای سبز باعث کاهش معنی دار گلوکز شد (050/0=p). همچنین افزایش میانگین غلظت HDL در گروه کمبوچا در مقایسه با گروه چای سبز معنی دار بود (02/0=p) و کاهش میانگین غلظت کلسترول تام و LDL در گروه های کمبوچا و چای سبز نسبت به گروه کنترل معنی دار بود. در ضمن کاهش میانگین غلظت توتال کلسترول و LDL در گروه کمبوچا در مقایسه با گروه چای سبز نیز معنی دار بود (0001/0=p).

  نتیجه گیری

  مصرف کمبوچای باعث کاهش غلظت گلوکز، LDL، کلسترول تام و افزایش HDL سرم شد که احتمالا این اثرات به علت ترکیبات حاصل از فرایند تخمیر می باشد.

  کلیدواژگان: پروفایل لیپیدی، چای سبز، دیابت، کمبوچای
 • محمدعلی آذربایجانی، مسلم ورمزیار صفحه 54
  مقدمه
  فعالیت بدنی و ورزش به علت افزایش روند اکسیداسیون سلولی موجب تولید رادیکال های آزاد و افزایشROS (گونه های فعال اکسیژن) می شود که این پدیده در دراز مدت تخریب بافتی را به همراه دارد. عدم تعادل بین تولید رادیکال های آزاد و سیستم دفاع آنتی اکسیدانی باعث ایجاد استرس اکسیداتیو می شود. به همین دلیل ورزشکاران و افراد فعال نیازمند مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی می باشند.
  هدف
  بر این اساس این مطالعه با هدف بررسی اثر مکمل زعفران بر آنزیم های آنتی اکسیدانی طی یک جلسه فعالیت برونگرا طراحی و اجرا شد.
  روش بررسی
  در یک کارآزمایی نیمه تجربی، 21 مرد فعال به صورت هدفمند در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب و به طور تصادفی در 3 گروه مکمل زعفران (7 نفر)، گروه مکمل ویتامین C به عنوان کنترل مثبت (7 نفر) و دارونما (7 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی ها به مدت 14 روز 100 میلی گرم زعفران، 100 میلی گرم دارونما و 1000 میلی گرم ویتامین C را به شکل کپسول دریافت کردند. بعد از 14 روز مکمل گیری، آزمودنی ها با شدت 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی روی تردمیل با شیب منفی 10 درصد به مدت 45 دقیقه دویدند. 5 میلی لیتر خون قبل از دریافت مکمل، 14 روز پس از دریافت مکمل، بلافاصله و 60 دقیقه پس از فعالیت جهت ارزیابی مقادیر MDA، SOD و CAT جمع آوری شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد مصرف مکمل زعفران باعث افزایش معنی داری فعالیت SOD شده، همچنین در گروه دارونما نسبت به دو گروه دیگر یک وهله فعالیت برونگرا افزایش برجسته در غلظت MDA را نشان داد، در حالی که در فعالیت آنزیم کاتالاز تغییر معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه پیشنهاد می شود مکمل گیری با زعفران قبل از انجام فعالیت های برونگرا یک اقدام پیشگیرانه برای کاهش بروز فشار اکسیداتیو ناشی از فعالیت می باشد.
  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، زعفران، فعالیت برونگرا، MDA، SOD، CAT
 • مریم سعیدی، رضوان غفارزادگان، اعظم ملک حسینی، داود حکمت پو، رضا غفارزادگان، رضا حاجی آقایی صفحه 64
  مقدمه
  با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه بهداشت روان پرستاران، مساله کاهش سطح استرس آنهاست، لذا یافتن راهکارهایی جهت کاهش سطح استرس در این افراد ضروریست. جینکوبیلوبا یکی از گیاهان دارویی است که عصاره آن طیف وسیعی از اثرات فارماکولوژیک دارد. لذا با توجه به تاثیرات مثبت جینکو بر عملکرد ذهنی و رفتاری، پژوهش حاضر در نظر دارد تا تاثیر مصرف جینکو را بر سطح استرس پرستاران بررسی کند.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی دو گروهی متقاطع بوده که در آن پرستاران واجد شرایط با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده و به طور تصادفی به این پرستاران، دارو و دارونما داده شد. مقدار تجویز دارو و دارونما 40 میلی گرم، دو بار در روز بود. بعد از دوره دو هفته ای مداخله، گروه آزمون و کنترل جابجا شدند.
  نتایج
  در این مطالعه 62 پرستار به مدت 2 هفته قرص جینکو را مورد استفاده قرار دادند. جمع امتیاز پرسشنامه استرس شغلی در گروه آزمون بعد از مداخله 15/40 با انحراف معیار 26/10 بود. جمع امتیاز پرسشنامه استرس شغلی در گروه کنترل بعد از مداخله 55/34 با انحراف معیار 12 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه استرس در پرستاران مشکلاتی نظیر کاهش کیفیت مراقبت از بیماران و نارضایتی از کار را به همراه دارد، انجام اقداماتی جهت کاهش این مشکلات، ضروریست. با توجه به اینکه در این پژوهش تاثیر مثبت مصرف جینکو بر میزان استرس پرستاران مشخص شد، لذا می توان از آن در جهت روشی برای افزایش کیفیت زندگی پرستاران استفاده کرد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، پرستار، جینکو بیلوبا
 • اکرم رنجبر، فرزاد خواجوی، سید مصطفی حسینی ذیجود، حسن قاسمی، فریبا محسن زاده، عبدالکریم چهرگانی صفحه 73
  مقدمه
  پاراکوات عمدتا به عنوان علف کش به کار می رود و سمیت آن از طریق افزایش گونه های فعال اکسیژن دار Reactive Oxygen Species می باشد. بابونه گیاهی از تیره کاسنی می باشد که به دلیل وجود ترکیبات فلاوونوئیدی خواص آنتی اکسیدانی دارد.
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی اثرات حفاظتی بابونه در سمیت اکسیدانی ناشی از پاراکوات در رت بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 20 راس موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 180 تا 250 گرم به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. گروه اول نرمال سالین، گروه دوم پاراکوات به میزان mg/kg/day 5، گروه عصاره هیدروالکلی گل بابونه به میزان day / mg/kg 50 و گروه چهارم عصاره بابونه و پاراکوات (5 + 50 day / mg/kg) با هم به صورت گاواژ به مدت 7 روز دریافت نمودند. سپس در نمونه خون آنها، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی همانند گلوتاتیون پراکسیداز (GPx)، سوپراکسید دیسموتاز ((SOD، پراکسیداسیون لیپیدی (LPO) و ظرفیت آنتی اکسیدان های تام (TAC) اندازه گیری شد.
  نتایج
  پاراکوات LPO میزان و فعالیت آنزیم های SOD، GPx را در نمونه خون نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داد 05/0 p<. پاراکوات TAC را نیز در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری داد 05/0 p<. عصاره بابونه به طور معنی داری تغییرات القاء شده در اثر پاراکوات را بهبود بخشید.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج فوق به نظر می رسد که سمیت اکسیدانی ناشی از پاراکوات توسط مواد آنتی اکسیدانی همانند گیاه بابونه بهبود یابد.
  کلیدواژگان: بابونه، پاراکوات، رت، گونه های فعال اکسیژن دار
 • سیدمصطفی حسینی مزینانی، علیرضا هادی پور صفحه 83
  مقدمه
  با توجه به اثرات مضر استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی، کودهای زیستی می تواند جایگزین مناسبی در تامین مواد غذایی سالم، سلامت محیط زیست و سلامت انسان ها باشد.
  هدف
  بررسی تاثیر کودهای زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار.
  روش بررسی
  این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری به مدت یک سال زراعی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از نیتروکسین، سوپرنیتروپلاس، قارچ مایکوریزا، کود حیوانی، کود شیمیایی (NPK) و شاهد (بدون کود).
  نتایج
  کودهای زیستی بر عملکرد کیفی و همچنین اغلب پارامترهای مورد بررسی عملکرد کمی تاثیر معنی داری داشتند. مصرف کود زیستی بر عملکرد کمی شامل وزن خشک تک گل و عملکرد تر در هکتار (05/0p≤) و وزن تر تک گل و عملکرد اسانس در هکتار (01/0p≤) تاثیر معنی داری داشت. همچنین کودهای زیستی بر درصد مورولول و آلفاکادینول (01/0p≤) نیز تاثیر معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  کودهای زیستی باعث بهبود اغلب صفات کمی و کیفی گیاه همیشه بهار شده و بیشترین عملکرد اسانس در تیمار نیتروکسین مشاهده شد.
  کلیدواژگان: همیشه بهار، آزوسپیریلوم، ازتوباکتر، عملکرد کیفی، کود زیستی، میکوریزا
 • فهیمه حسین آبادی، احمد همتا، سیدمحمدعلی شریعت زاده، ملک سلیمانی مهرنجانی، حسن فلاح حسینی صفحه 92
  مقدمه
  گیاه دارویی شیرین بیان به طور وسیعی در طب سنتی برای درمان بسیاری از بیماری ها استفاده می شود. تحقیقات جدید نشان داده است که اثرات درمانی ریشه شیرین بیان توسط ماده موثره آن به نام گلیسیریزیک اسید با خواص آنتی اکسیدانی اعمال می شود و این اثر احتمالا روی سلول های سرطانی می تواند اثرات سایتوتوکسیک داشته باشد.
  هدف
  در این پژوهش اثر سایتوتوکسیک عصاره ریشه شیرین بیان روی سلول های سرطانی پستان موش سوری BALB/c بررسی شد.
  روش بررسی
  رده سلولی 4T1 در محیط RPMI-1640 با 10 درصد سرم جنین گاوی کشت داده شد. غلظت های مختلف عصاره شیرین بیان (800، 400، 200، 100، 50 میکروگرم بر میلی لیتر) و تاکسول (20، 10، 5، 5/2، 25/1 نانومولار) و همچنین ترکیب عصاره با تاکسول، به مدت 72، 48، 24 ساعت بر روی سلول های سرطانی اثر داده شد. در ادامه توانایی حیات سلول ها با استفاده از روش MTTو تریپان بلو و مورفولوژی سلول ها با رنگ آمیزی هوخست و پروپیدیوم آیوداید بررسی شد.
  نتایج
  عصاره ریشه شیرین بیان و داروی تاکسول به طور مشابه بر روی سلول های سرطانی دارای اثرات سایتوتوکسیک قابل توجهی بودند. همچنین ترکیب عصاره با تاکسول، سبب افزایش اثر سایتوتوکسیک تاکسول شد. بررسی تغییرات مورفولوژیک سلول ها نشان داد که در سلول های تیمار شده توسط تاکسول و عصاره تغییراتی همانند فروپاشی، متراکم شدن و تغییر شکل هسته ایجاد شده است.
  نتیجه گیری
  سمیت عصاره ریشه شیرین بیان منجر به ایجاد تغییرات مورفولوژیکی در سلول های رده4T1 شد و کاهش قدرت زیستی سلول ها وابسته به دوز و زمان بود.
  کلیدواژگان: رده سلولی 4T1، سایتوتوکسیک، شیرین بیان
 • طاهره ولدبیگی، سمیه راشکی صفحه 104
  مقدمه
  گلسنگ ها جهت مطالعات بیوتکنولوژی یکی از مدل های زیستی مناسب هستند که متابولیت های ثانویه متنوعی با استفاده از کشت این ویترو تولید می کنند. این متابولیت ها دارای فعالیت های زیستی متعددی از قبیل خواص ضدویروسی، ضدباکتری، ضدتوموری، ضدالتهابی و ضدپروتوزوآ می باشند.
  هدف
  هدف از تحقیق حاضر مطالعه اثر ترمیمی عصاره ریسه طبیعی و کشت شده و اجزاء همزیست (جلبک و قارچ به طور مجزا) اوسنئا آرتیکولاتا بر زخم های پوستی در شرایط این ویوو می باشد.
  روش بررسی
  نمونه های جمع آوری شده شسته و در سایه خشک شدند. ریسه و اجزای همزیست گلسنگ (پس از جداسازی) به طور جداگانه کشت شدند. کروماتوگرافی لایه نازک برای ریسه طبیعی و ریسه کشت شده و اجزای همزیست انجام گرفت. سپس عصاره متانولی ریسه ها و اجزای کشت شده تهیه و اثر آنها بر ترمیم زخم بررسی شد.
  نتایج
  عصاره متانولی ریسه طبیعی دارای فقط اسنیک اسید و کشت بافت ریسه دارای اسنیک اسید و دو ترکیب ناشناس بودند. اجزای همزیست فاقد اسنیک اسید بودند. عصاره متانولی ریسه طبیعی و کالوس آن در روند بهبود زخم موثر بودند. آنها اختلاف معنی داری با سایر گروه های تحت درمان نشان دادند. در حالی که عصاره متانولی کالوس قارچ و جلبک بر روند ترمیم زخم تاثیری نداشتند.
  نتیجه گیری
  تشکیل اسنیک اسید بر پایه ارتباط فیزیولوژیک قارچ - جلبک می باشد به همین دلیل در اجزاء به طور جداگانه یافت نشد.
  کلیدواژگان: اسنیک اسید، اوسنئا آرتیکولاتا، پوست، قارچ
 • محمود جدی تهرانی، فرحناز خلیقی سیگارودی، مریم اهوازی، سحر شهنازی، علی احمد بیات، ندا مهاجر، سعید زارعی صفحه 114
  مقدمه
  برای قرن ها، گیاهان منبع اصلی کشف داروهای مختلف بوده اند. برخی داروهای ضدسرطان حاصل از گیاهان، وین بلاستین، وین کریستین، تاگزول و کامپتوتسین می باشند. سرطان پستان یکی از رایج ترین سرطان های تشخیص داده شده در بین زنان و سرطان پروستات یکی از مشکلات بهداشتی مردان در سراسر دنیا به شمار می روند.
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی اثر سمیت سلولی گیاه اسپرس درختی نقره ای بر رده های سلولی سرطان انسانی می باشد.
  روش بررسی
  در مطالعه حاضر، به بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره های تام متانولی و فراکسیون های اسپرس درختی نقره ای بر روی دو رده سلولی سرطان پستان انسانی MCF-7 و BT-474 و نیز دو رده سلولی سرطان پروستات انسانی PC-3 و Du-145 پرداخته شده است. سمیت سلولی بوسیله روش MTT و فلوسیتومتری ارزیابی شد.
  نتایج
  از بین فراکسیون های مورد آزمایش، فراکسیون کلروفرمی گیاه، در تست MTT بیشترین اثر سمیت را داشت. کمترین IC50 مربوط به رده سلولی سرطان پستان انسانی MCF-7 برابر با 69/70 میکروگرم در میلی لیتر در زمان 48 ساعت بود. در تست فلوسیتومتری این فراکسیون در سه رده سلولی MCF-7، BT-474 و PC-3 اثر القای نکروز و در رده Du-145 اثر القای آپوپتوز از خود نشان داد.
  نتیجه گیری
  این گیاه دارای اثرات سمیت سلولی می باشد. بررسی های بیشتری برای تعیین ساختار شیمیایی ترکیبات فعال و مکانیسم های ملکولی دخیل در اثرات ضدسرطانی گیاه اسپرس درختی نقره ای مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: اسپرس درختی نقره ای، رده های سلولی سرطان انسانی، سمیت سلولی
 • مهدی دولتخواهی، ایرج نبی پور صفحه 129
  مقدمه
  امروزه گیاهان دارویی به طور وسیعی برای درمان بیماری های مختلف و بهبود سلامت بشر مورد استفاده قرار می گیرند و این به سبب خصوصیات دارویی آنان است.
  هدف
  شناسایی گونه های گیاهی و جمع آوری اطلاعات افراد بومی در مورد خواص و نحوه به کارگیری گونه ها در درمان بیماری ها.
  روش بررسی
  این پژوهش با بررسی دقیق منطقه و جمع آوری اطلاعات در زمینه کاربرد گیاهان دارویی از حدود 120 نفر افراد آگاه محلی و سپس شناسایی گونه های دارویی و تعیین نام علمی آنها در محدوده سال های 1390 تا 1392 انجام گرفت و سپس پر مصرف ترین گیاهان و همچنین پرجمعیت ترین خانواده ها و جنس ها در منطقه مشخص شدند.
  نتایج
  این بررسی نشان می دهد که در این حوزه 70 گونه گیاه دارویی متعلق به 37 خانواده و 62 جنس حضور دارند. از میان 37 خانواده گیاهی شناسایی شده در این حوزه خانواده کاسنی (Asteraceae) با 7 گونه پرجمعیت ترین خانواده و جنس بارهنگ (Plantago) با 4 گونه بزرگترین جنس در حوزه مورد مطالعه می باشد. بیشترین گیاهان دارویی در منطقه در درمان بیماری های گوارشی مورد استفاده قرار می گیرند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی یافته های این پژوهش می تواند بنیانی برای انتخاب گیاهان دارویی مفید برای مطالعات فارماکولوژی و فیتوشیمی و دست آوردی برای کشف داروهای جدید باشد.
  کلیدواژگان: حوزه رود حله، خلیج فارس، کاربرد سنتی، گیاهان دارویی
 • علی مهرآفرین، محمدرضا لبافی، حسنعلی نقدی بادی، اسکندر زند، اردشیر قادری، قربان نورمحمدی، نسرین قوامی، حمیده خلج صفحه 144
  مقدمه
  تریگونلین دانه شنبلیله یک متابولیت دارویی بسیار ارزشمند در کاهش قند خون و کلسترول خون می باشد.
  هدف
  تعیین مهم ترین اجزای تشکیل دهنده عملکرد دانه، درصد تریگونلین و عملکرد تریگونلین دانه در گیاه دارویی شنبلیله تحت محلول پاشی متانول و عدم کاربرد آن بود.
  روش بررسی
  این آزمایش بر پایه طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با دو غلظت محلول پاشی متانول (0 و 30 درصد حجمی) در چهار تکرار انجام شد. به منظور مشخص ساختن مهم ترین صفات موثر بر عملکرد دانه، درصد تریگونلین و عملکرد تریگونلین دانه شنبلیله، از روش تجزیه علیت و رگرسیون گام به گام استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که در صورت عدم مصرف متانول، وزن هزار دانه و تعداد ساقه فرعی برای عملکرد دانه؛ وزن خشک کل و تعداد غلاف در بوته برای درصد تریگونلین دانه؛ عملکرد دانه و درصد تریگونلین دانه برای عملکرد تریگونلین دانه و در تیمار محلول پاشی 30 درصد حجمی متانول، تعداد بذر در غلاف، درصد روغن بذر، تعداد غلاف در بوته و ارتفاع بوته برای عملکرد دانه؛ وزن خشک برگ بوته، درصد تریگونلین اندام هوایی و میانگین قطر ژئومتریک دانه برای درصد تریگونلین دانه و عملکرد دانه، درصد تریگونلین دانه و طول غلاف بوته برای عملکرد تریگونلین دانه به طور معنی داری تغیرات مربوط به متغیرهای وابسته را توجیه کردند. تجزیه علیت نشان داد که عملکرد تریگونلین دانه به وسیله اثر مستقیم و مثبت عملکرد دانه و درصد تریگونلین دانه مهم ترین اجزای تشکیل دهنده عملکرد تریگونلین دانه شنبلیله بودند.
  نتیجه گیری
  جهت افزایش عملکرد تریگونلین دانه می توان از خصوصیات مرتبط بر عملکرد دانه (شامل وزن هزاردانه و تعداد دانه غلاف) و درصد تریگونلین دانه (شامل وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک برگ) در اصلاح گیاه دارویی شنبلیله استفاده نمود.
  کلیدواژگان: Trigonella foenum، graceum L، _ تریگونلین دانه، عملکرد دانه، تجزیه علیت، متانول
 • افشین آخوندزاده بستی، فاطمه محمدخان، علی طاهری میرقائد، پیمان فقیه فرد، نسرین طیار هشتچین، زهره مشاک، علی خنجری، محمد عادل رضایی صفحه 156
  مقدمه
  گاستروانتریت حاد ناشی از باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس در انسان، متعاقب مصرف غذاهای دریایی خام یا نیمه پخته آلوده به این باکتری ایجاد می شود. بیماری زایی ویبریو پاراهمولیتیکوس با توانایی تولید نوعی توکسین به نام TDH رابطه مستقیم دارد.
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی اثر اسانس سیر بر حداقل غلظت بازدارندگی (MIC)، حداقل غلظت کشندگی (MBC)، نمودار رشد و میزان تولید توکسین TDH باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس بود.
  روش بررسی
  اثر 5 غلظت اسانس سیر (صفر، 005/0، 015/0، 03/0 و 045/0 درصد) بر MIC، MBC، نمودار رشد باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس و میزان توکسین تولیدی در محیط کشت آبگوشت قلب و مغز مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  میزان حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی اسانس سیر 03/0 درصد به دست آمد. تیتر توکسین تولیدی در دمای 35 درجه در حالت صفر و 005/0 درصد اسانس سیر برابر 1/256 بود، در حالی که این میزان در شرایط مشابه در حالت 015/0 درصد اسانس برابر 1/64 بود. غلظت های 005/0 و 015/0 درصد اسانس سیر باعث کاهش سرعت رشد باکتری به طور معنی داری (05/0 p<) نسبت به گروه کنترل شد.
  نتیجه گیری
  اسانس سیر باعث ممانعت از رشد باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس می شود. همچنین بر سرعت رشد باکتری و تولید توکسین TDH هم اثر کاهشی دارد. پیشنهاد می شود این مطالعه در مدل غذایی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت مثبت بودن اثرات آن بتوان از این ترکیب به عنوان نگهدارنده مناسب جهت پیشگیری از بیماری زایی ویبریو پاراهمولیتیکوس استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اسانس سیر، ویبریو پاراهمولیتیکوس، TDH
 • علی مهرآفرین، سمیه طهماسبی، احمد مجد، پریسا جنوبی صفحه 163
  مقدمه
  مرزنجوش گیاهی متعلق به خانواده نعناعیان و از گیاهان دارویی و اسانس دار مهمی می باشد که در اکثر نقاط دنیا استفاده می شود.
  هدف
  هدف از انجام این تحقیق شناسایی و مقایسه ترکیبات و مقدار اسانس گونه های مرزنجوش وحشی و اروپایی به منظور مشخص نمودن مهم ترین ترکیبات دارویی آنها است.
  روش بررسی
  دو گونه مهم از سرده مرزنجوش شامل Origanum vulgare L. و Origanum majorana L. در ابتدای تیرماه سال 1392 از مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده گیاهان دارویی با چهار تکرار جمع آوری شد. اسانس گیری از اندام هوایی خشک شده دو گونه مذکور به روش تقطیر با آب صورت گرفت و اجزای اسانس با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف نگار جرمی (GC/MS) شناسایی شدند.
  نتایج
  آنالیز اسانس گیاهان نشان داد که میزان اسانس در گونه ی O. vulgare برابر 13/0 درصد در ماده خشک بود و ترکیبات ترانس کاریوفیلن (46/21 درصد)، جرماکرن - D (99/18 درصد) و (E، E-α) فارنسن (12/9 درصد) به ترتیب بیشترین اجزای اسانس بودند. همچنین در گونه ی O. majorana میزان اسانس برابر 09/1 درصد در ماده خشک بود و ترکیبات ترپینولن-4- ال (11/23 درصد)، γ-ترپینن (94/13 درصد) و α- ترپینن (11/8 درصد) به ترتیب بیشترین اجزای اسانس را تشکیل می دادند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی هر دو گونه در مقدار، گروه ترکیبات و مهم ترین ترکیب اسانس نسبت به هم متفاوت بودند. در گونه ی O. vulgare با مقدار اسانس کمتر، ترکیبات سزکویی ترپن های هیدروکربنی با 18/69 درصد بیشترین اجزای اسانس را تشکیل می دادند، در حالی که در گونه O. majorana با میزان اسانس بیشتر، ترکیبات مونوترپن های هیدروکربنی با 53/42 درصد بخش عمده اجزای اسانس را به خود اختصاص دادند.
  کلیدواژگان: Origanum vulgare L، _ Origanum majorana L، _ ترانس کاریوفیلن، ترپینولن، 4، ال، سزکویی ترپن ها، مونوترپن ها
 • پریسا حسنین، علی گمار صفحه 172
  مقدمه
  اخیرا توجه زیادی به تداخل بین داروهای صناعی و عصاره های گیاهی در ایجاد پاسخ های فارماکولوژیک شده است. به عنوان مثال، ترکیب عصاره های گیاهی با داروهای معمول ضد دردی با افزایش اثر ضد دردی، امکان استفاده از حداقل دوز و عوارض جانبی را فراهم می کند.
  هدف
  در این مطالعه اثرات تجویز عصاره زنجبیل، مورفین، هیوسین و ترکیب زنجبیل و هیوسین بر کنترل درد در موش های صحرایی بررسی شد.
  روش بررسی
  موش ها به صورت تصادفی به ده گروه شش تایی تقسیم بندی شدند. هیوسین (10 و 5، 1، 5/0 میلی گرم بر کیلوگرم) و مورفین (5/2 میلی گرم بر کیلوگرم)، به صورت داخل صفاقی تزریق شد. یک ساعت قبل از تجویز هیوسین، عصاره (200 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم) به صورت گاواژ به حیوانات تجویز شد. 30 دقیقه پس از آخرین تیمار، موش ها مورد آزمون tail - flick قرار گرفته و نتایج به دست آمده ثبت شد.
  نتایج
  تجویز هیوسین با دوزهای 10 و 5، 1 میلی گرم بر کیلوگرم و مورفین (5/2 میلی گرم بر کیلوگرم)، به صورت معنی داری اثرات ضد دردی در آزمون پس کشیدن دم ایجاد نمود (001/0 p<، 05/0 p<، 01/0 p<، 001/0 p<). ترکیب عصاره زنجبیل و هیوسین (5/0 میلی گرم بر کیلوگرم) بی دردی بیشتری نسبت به گروه های تنها دریافت کننده عصاره و یا هیوسین ایجاد نمود.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که هیوسین به عنوان یک داروی ضد درد از گروه داروهای آنتی کولینرژیک دارای عوارض جانبی می باشد، همراه کردن عصاره زنجبیل با هیوسین می تواند با کم کردن دوز و عوارض جانبی هیوسین، اثرات درمانی ضد دردی ایجاد کند.
  کلیدواژگان: زنجبیل، درد، موش صحرایی، هیوسین
|
 • R. Hajiaghaee, M. Khanahmadi, H. Naghdi Badi, F. Khalighi–Sigaroodi, A. Mehrafarin, Author Page 1
  Glycyrrhiza glabra (Licorice) is a perennial shrub belongs to the Fabaceae family. It is widely used in food; pharmaceutical products and tobacco industry because of its important secondary metabolites. Due to worldwide uses of licorice, it has significant role in export. One of the main bioactive compounds of the root is glycyrrhizic acid (GA) which is a saponine containing three carboxyl and five hydroxyl groups. Glycyrrhizic acid is used as an anti-inflammatory and anti-allergic remedy for the treatment of bronchial asthma, eczemas and other diseases. There are different methods for separation, purification, and analysis of glycyrrhizic acid (GA) from licorice roots. Most accepted technologies of them include using of solvents, water separation, polymeric macro porous resin and non-ionic surfactants. Also, high-performance liquid chromatography technique is the most important in analysis of GA.
  Keywords: Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhizin, Glycyrrhizic acid, Glycyrrhetinic acid, Purification, separation
 • E. Dehghan, E. Ghotbi Ravandi, Ar Estaji, H. Naghdi Badi Page 11
  Polyploidy is one of the widespread phenomena in plant kingdom, which has a vital role in evolution and speciation of plants and is usually accompanied by significant changes in morphology, cell and organ size, expression patterns of genes, respiration and phtotosynthesis, regeneration ability, fertility, biochemistry and metabolom of plants. Therefore polyploidy, especially tetraploidy, has been widely applied in modification of various characteristics of plants. The diversity of traits resulted by the induction of polyploidy, depends on the genotype and species and therefore is not always useful. Though tetraploidy usually results in fewer seeds and decrease of fertility but in cases where the increase in biomass or concentration of medicinal compounds is of importance, it can be efficiently applied for breeding of medicinal plants. Autotetraploidy doubles the gene dosage and allotetraploidy collects the useful allels of a biosynthetis pathway in a resulted hybrid and therefore may improve the production of secondary metabolites. According to the importance of herbal medicine and increasing demand for medicinally important secondary metabolites in our country, we describe the effects of polyploidy on various characteristics of medicinal plants and the methods of induction and selection of polyploid plants in this paper.
  Keywords: Colchicine, Flow cytometry, Medicinal plants, Secondary metabolites, Tetraploidy
 • M. Aminzare, A. Akhondzadeh, Sm Razavi, A. Khanjari, N. Noori, A. Jebelli Javan, A. Taheri Mirghaed, M. Raeisi, H. Naghili, F. Mohammadkhan Page 27
  Background
  Various studies have been conducted to show the effects of essences and enzymes on foodborne pathogens in culture media.
  Objective
  The aim of this study was to determine the effect of Zataria multiflora Boiss. essential oil and lysozyme alone and in combination on preventing growth of Vibrio parahaemolyticus in culture media.
  Methods
  In this study, the MIC of Zataria multiflora Boiss. essential oil and lysozyme, together and alone, on Vibrio parahaemolyticus, was determined by using macro and microdilution methods.
  Results
  The MIC of Zataria multiflora essential oil determined 0.01% and 0.02% by using macro and microdilution methods, respectively and lysozyme at 1000 mg/mL concentration could not inhibit the growth of V. parahaemolyticus.
  Conclusion
  According to the results of current study, Zataria multiflora essential oil showed better results in comparison with lysozyme, moreover Applying lysozyme and essential oil together did not decrease MIC, but extended the latent phase of V. parahaemolyticus, which considered an important factor in microbiology.
  Keywords: Vibrio parahaemolyticus, Zataria multiflora, Essential oil, Lysozyme
 • R. Mohammadi, R. Mohammadi Meyabadi, P. Khodarahmi, S.F. Siadat Page 35
  Background
  Castor is a plant with various advantages that, it,s anti-fertility effects are seen in some studies.
  Objective
  The aim of this study was to investigate the effect of castor bean extract on spermatogenesis and sperm damage.
  Methods
  35 male mice were divided into four experimental groups and one control group. Control group received normal saline and experimental groups, received 25, 30, 35 and 45mg/kg body weight Castor bean extract for 30 days respectively. Ten days after the last injection mice were anesthetized and the epididymis and testis were removed. Heart blood samples were collected from mice to measure hormones. After preparing cross-sections of testis, samples were stained and line of cells were counted. The data were analyzed by One - Way ANOVA and Tukey test.
  Results
  Right testicular and epididymal weight and number of spermatogonia, primary spermatocytes, Leydig and Spermatozoa in all experimental groups as well as the diameter in the three groups of 2, 3 and 4 groups were significantly smaller than control group (p<0.05). In experimental group 4, the rate of denaturation of DNA was significantly higher than control group. The Serum sex hormones and percentage of live sperm in the experimental groups 3 and 4, compared to the control group was decreased.
  Conclusion
  Castor bean extract significantly decreases the number of sperm cell lines and sex hormone levels. Furthermore, in higher doses of extract, the sperm DNA denaturation increases. Thus, Castor bean extract may effect on fertility by reducing it.
  Keywords: Castor bean extract, Fertility, Spermatogenesis
 • Sa Hoseini, L. Rasouli, H. Fallah Huseini Page 45
  Background

  Diabetes is chronic and progressive disease in which lipid disorder is one of the common disorders which in turn cause the formation of its short-and long-term effects.

  Objective

  This study was aimed to examine effect of Kombucha prepared from green tea on blood glucose and lipid profile in diabetic rats.

  Methods

  In the present study, 30 alloxan-induced diabetic wistar rats randomly divided in to three groups: 1) control group, 2) diabetic group receiving green tea and 3) diabetic group receiving Kombucha prepared from green tea. Experimental diabetes in rats was induced by intraperitoneal injection of Aloxan (130 mg/kg). The animals of groupsgreen tea and Kombucha received respectively green tea and Kombucha (made from green tea) and group1 received water 5 ml/kg by oral gavage daily for four weeks. Then glucose and lipid profile were measured.

  Results

  Compared to control group, Serum glucose levels in groups green tea and kombucha were significantly reduced (respectively p=0.002 and p=0.0001). Compared with green tea, Kambocha decreased glucose significantly (p=0.050). Increasing concentrations of HDL in kombucha group in comparison with green tea group was significant (p=0.02) and reduction of total cholesterol and LDL concentration in groups kombucha and green tea in comparison with control group was significant. Meanwhile, decreased average total cholesterol and LDL concentration in kombucha group in comparison with grean tea group was also significan (respectively p= 0.0001 and p =0. 0001).

  Conclusion

  Use of Kombucha caused a decrease in serum glucose, LDL, total cholesterol and an increase in HDL cholesterolthat this effects are probably because of fermentation process products.

  Keywords: Diabetes, Green tea, Kombucha, Lipid profile
 • Ma Azarbayjani, M. Varmazyar Page 54
  Background
  Physical activity and exercise increases the oxidation process in the body due to increased production of free radicals and ROS (reactive oxygen species) that can cause tissue damage. Free radicals are atoms or molecules that are highly reactive due to a single electron. An imbalance between the production of free radicals and antioxidant defense system causing oxidative stress. This trend is the use of antioxidant supplements for athletes. Due to the side effects of synthetic antioxidants, natural antioxidants, especially of plant origin tend to use increased. Saffron is a plant antioxidant.
  Objective
  The aim of this study was evaluated the effect of saffron supplementation of antioxidant enzymes activities during a session eccentric exercise in active males.
  Methods
  In a trial, quasi-experimental, 21- man active purposefully available selected as subjects and randomly assigned to three groups of complementary Saffron (n=7), vitamin C (n=7) and placebo (n=7) received 14 days in capsule form. After 14 days of supplementation, subjects with 70 % VO2max and -10% treadmill downhill running for 45 minutes.
  Results
  The results showed that SOD activity was significantly increased saffron supplements, as well as a place in the placebo group than in the other two groups increased MDA activity was extroverted, while catalase activity did not change significantly.
  Conclusion
  For the base of these results suggest that supplementation with saffron before eccentric exercise have a preventative effect to reduce the exercise induced oxidative stress.
  Keywords: CAT, Eccentric, MDA, Oxidative stress, SOD, Saffron
 • M. Saeedi, R. Ghafarzadegan, A. Malekhosseini, D. Hekmatpou, R. Ghafarzadegan, R. Hajiaghaee Page 64
  Background
  Mental Health of Nurses in recent decades, attracted more attention. therefore strategies to reduce stress level is essential.
  Objective
  Ginkgo biloba is one of thes herbs that has widely usage in complimentary medicine.With regard to the these points and consider of positive effects of Ginkgo biloba, this study aimed to assess the effect of Ginkgo biloba on nurses stress levels.
  Methods
  This clinical trial was a double blined cross sectional study that nurses eligible to participate in the study using sampling methods were selected and Then randomly given drug or placebo to nurses. The medication and placebo was 40 mg, twice a day. After the two -week, the experimental and control group were switched.
  Result
  In this study 62 nurses for two weeks consume ginkgo. Sum score of occupational stress questionnaire in case group after intervention was 40.15 with standard deviation 10.26. sum score of occupational stress questionnaire in control group after intervention was 34.55 with standard deviation 12.
  Conclusion
  With regard that stress in nurses has problems such as decrease quality of care and unsatisfaction and unefficacy and fatigue and these factors lead to emotional disorder then intervention for control them is necessary. Therefore with regard that this research identify positive effect of ginkgo on stress levels and ginkgo is a part of complimentary therapy has a wildly application then we can use that for increase quality of life in nurses.
  Keywords: Ginkgo biloba, Nurse, Occupational stress
 • A. Ranjbar, F. Khajavi, Sm Hossini Zijoud, H. Ghasemi, F. Mohsenzadeh, A. Chehregani Page 73
  Background
  Paraquat (PQ) is a herbicide and exerts its cytotoxicity via the generation of reactive oxygen species (ROS). There is no specific treatment for PQ poisoning.
  Objective
  The purpose of this study was to investigate of hydroalcoholic extract Matricaria chamomilla L. (M. chamomilla) ‎‏‏against PQ-induced injury in association with its antioxidant activity.
  Methods
  The male rats were treated by gastric gavage daily with PQ (5 mg/kg/day) and M. chamomilla (50 mg/kg/day) were administered alone or in combination for 7 days. After treatments, in blood sample, lipid peroxidation (LPO), total antioxidant capacity (TAC), the activity of glutathione peroxidase (GPx) and superoxide dismutase (SOD) were measured.
  Results
  In this sample, the TAC was lower in the PQ group as compared with control group. PQ increased LPO level, GPx and SOD activities compared control group M. chamomilla extract increased TAC and decreased LPO level, GPx and SOD activities compared PQ group. Co-administration of PQ with M. chamomilla extract increased TAC and decreased GPx and SOD activities as compared with PQ group.
  Conclusion
  In conclusion, M. chamomilla ‎as natural antioxidant may be considered beneficial for the protection oxidative damage in PQ poisoning.
  Keywords: Matricaria chamomilla L.ý, Paraquat, Rat, Reactive oxygen species
 • F. Hosseinabadi, A. Hamta, Sma Shariatzadeh, M. Soleimani Mehranjani, H. Fallah Huseini Page 92
  Background
  Glycyrrhiza glabra L. (G. glabra) root has been used in traditional medicine for treatment of several diseases. The main active constituent of G. glabra is glycyrrhizic acid with antioxidant property. The cytotoxic effects of several compound isolated from different plants have been attributed to their antioxidant properties.
  Objective
  The present work was aimed to investigate the in-vitro cytotoxic screening of G. glabra root extract against 4T1 cell line derived from BALB/c mice mammary tumors.
  Methods
  4T1 cells were cultured in RPMI-1640 medium with 10% FBS and penicillin/streptomycin. Then cells treated with different concentration of G. glabra extract (50, 100, 200, 400, 800 µg/ml), taxol (1.25, 2.5, 5, 10, 20 nM) alone and in combination G. glabra and taxol for 24, 48, 72 hrs. Viability of the cells was measured through trypanblue and MTT staining. The cells morphology was studied using fluorescent dye.
  Results
  G. glabra root extract and taxol showed significant cytotoxic effects on breast cancer cells. Condensation and deformation of the nuclei were also observed similarly for both treatments. Moreover in combination therapy, G. glabra extract enhances taxol induced cytotoxicity in cancerous cells.
  Conclusion
  G. glabra root extract and taxol showed cytotoxicity effects and morphological changes in 4T1 cells. This reduction in the viability of the cells was dependent on dose and time.
  Keywords: Glycyrrhiza glabra, Cytotoxicity, 4T1 cell line
 • T. Valadbeigi, S. Rashki Page 104
  Background
  Lichens are one of the appropriate biological models for biotechnological studies that produce a great variety of secondary metabolites by use of in vitro cultures. Various biological activities of these components are known, such as: anti-viral, anti-bacterial, anti-tumor, anti-inflammatory, and anti-protozoal.
  Objective
  In the present research, the purpose is the study of the effect of natural and cultured thalli and symbionts (alga and fungus in separate) extracts of Usnea articulata on skin wound healing in vivo conditions. Methodes: The collected samples were washed and dried in the shade. Thallus and lichen symbionts (after isolation) were cultured separately. Thin-layer chromatography for the natural and cultured thallus and the symbionts were done. Than methanolic extract of thalli and symbionts were prepared and their effects on wound healing were investigated.
  Results
  Methanolic extract of natural thalli had only usnic acid, tissus cultute had usnic acid and 2 unknown components. Symbionts had no usnic acid. Methanolic extract of natural thalli and that callus were effective in the process of wound healing. They showed a meamingful difference with other groups under treatment. While metanolic extract of mycobiont and phycobiont callus did not have any effect on wound healing process.
  Conclusion
  obviously, the formation of usnic acid is based on phisyological relationship between phycobiont and mycobiont. So they are not observed in the seprate symbionts.
  Keywords: Usnea articulata, Fungus, Skin, Usnic acid
 • M. Jeddi, Tehrani, F. Khalighi, Sigaroodi, M. Ahvazi, S. Shahnazi, Aa Bayat, N. Mohajer, S. Zarei Page 114
  Background
  For centuries, plants have been a major source for drug discovery. Some examples of anticancer agents developed from plants are the vinblastine, vincristine, taxol and camptothecin. Breast cancer is one of the most commonly diagnosed cancers among women and prostate cancer remains a considerable health problem for men around the world.
  Objective
  The purpose of this study was cytotoxicity evaluation of Taverniera spartea on human cancer cell lines.
  Methods
  In the present study, we determined the cytotoxic effects of total methanol extracts and their fractions of Taverniera spartea on MCF-7 and BT-474 human breast cancer cells and also PC-3 and Du-145 prostate cancer cells. Cytotoxicity was evaluated by MTT assay and flow cytometry analysis.
  Results
  The chloroform fraction of Taverniera spartea showed the highest toxicity MTT assay. The IC50 value of this fraction was 70.69 µg/ml for MCF-7 breast cancer cell line after 48 h of exposure. Chloroform fraction showed necrotic effects on MCF-7, BT-474 and PC-3 in contrast apopthotic induction on Du-145 in flow cytometry analysis
  Conclusion
  Taverniera spartea has cytotoxic effects. Further investigation is needed to determine chemical characterization of the active principles and the molecular mechanisms mediated anticancer activities of Taverniera spartea.
  Keywords: Taverniera spartea, Cytotoxic effects, Human cancer cell line, Leguminosae
 • M. Dolatkhahi, I. Nabipour Page 129
  Background
  Nowadays, medicinal plants are widely used in remedies of several ailments and improvement of human health because of their pharmaceutical properties.
  Objective
  Recognition of plant species and data collection of native inhabitants in the case of attribute and either preparation methods of them in the treatment of various diseases.
  Methods
  In order to gather information on medicinal species the area, an investigation was performed during 2011-2013. Data was obtained using direct interviews with 120 informants particularly those who were more familiar with the herbs and their medicinal properties. The most widely plant used and also the most populous families and genera in the region were identified.
  Results
  Results of this study indicated that this zone has 70 plant species which belong to 37 families and 62 genera. Among 37 plant families being used in this area, Asteraceae with 7 species is the most used family and Plantago with 4 species is the largest genus in this zone. Intestinal - digestive system is the first target for traditional medicine in the area.
  Conclusion
  In general, our findings can be used as a basis for selecting useful medicinal plants for further pharmacological and phytochemical studies and consequently to discover new drugs.
  Keywords: Helle river zone, Medicinal plants, Persian Gulf, Traditional medicine
 • A. Mehrafarin, Mr Labbafi, H. Naghdi Badi, E. Zand, A. Qaderi, Gh Noormohammadi, N. Qavami, H. Khalaj Page 144
  Background
  Trigonelline in fenugreek seed is a valuable medicinal metabolite in reducing blood cholesterol and blood. Object: Determine the most important components of seed yield, percent and yield of seed trigonelline in fenugreek under foliar application and non-application of methanol.
  Methods
  The experiment was done a randomized complete block design with two treatments as foliar application of methanol (0 and 30 v/v%) and four replications. Path analysis and stepwise regression were used in order to denote the most important effective traits on seed yield, percent and yield of seed trigonelline in fenugreek.
  Results
  The results showed that 1000-seeds weight and number of branches per plant for seed yield; total dry weight and number of pods per plant for percent of seed trigonelline; seed yield and percent of seed trigonelline for yield of seed trigonelline in the non-application of methanol, and also, the number of seeds per pod, percent of seed oil, number of pods per plant and plant height for seed yield; leaf dry weight, shoot trigonelline and geometric mean diameter of seed for percent of seed trigonelline and seed yield; percent of seed trigonelline and pod length for yield of seed trigonelline in foliar application of methanol (30 v/v%) treatment significantly justified changes related to the dependent variables. Path analysis of dependent variables showed that the yield of seed trigonelline by direct positive effect of seed yield and the percent of seed trigonelline were the most important yield components of seed trigonelline.
  Conclusion
  Generally, the results indicate that seed yield and percent of seed trigonelline can be used for increasing of yield of seed trigonelline in the breeding of fenugreek.
  Keywords: Trigonella foenum, graceum L., Methanol, Path analysis, Seed trigonelline, Seed yield
 • A. Akhondzadeh, F. Mohammadkhan, A. Taheri Mirghaed, P. Faghih Fard, N. Tayyar, Hashtjin, Z. Mashak, A. Khanjari, Ma Rezaei Page 156
  Background
  Vibrio parahaemolyticus causes acute gastroenteritis associated with the consumption of contaminated raw or under cooked seafood. The virulence of vibrio parahaemolyticus is initially attributed to the production of a thermostable direct hemolysin (TDH).
  Objective
  The survey of different concentrations of garlic essential oil (Allium sativum) on MIC, MBC, growth curve and production of TDH toxin of vibrio parahaemolyticus.
  Methods
  The effects of garlic essential oil at concentrations of 0, 0.005, 0.015, 0.03 and 0.045% on the MIC, MBC, growth curve and production of TDH toxin of vibrio parahaemolyticus were studied in BHI model.
  Results
  MIC and MBC of garlic essential oil was estimated 0.03%. The essential oil showed significant effect on toxin production, Titers of TDH production in 0 and 0.005% were 1/256 comparing to 1/64 in 0.015% concentration of EO. Concentrations of 0.005 and 0.015% of garlic essential oil reduced the bacterial growth rate significantly (p<0.05) compared to the control group.
  Conclusion
  Garlic essential oil showed to be effective against bacterial growth and production of TDH toxin. Its potential application in food systems may be suggested.
  Keywords: Vibrio parahaemolyticus, Garlic essential oil, TDH
 • A. Mehrafarin, S. Tahmasebi, A. Majd, P. Jonoubi Page 163
  und: Marjoram belongs to the Lamiaceae family of plants is common in most parts of the world as a medicinal plant used.
  Objective
  The aim of this study was to identify and compare the essential oil of two Origanum species to determine their composition is the most important.
  Methods
  The aerial parts of two species of plants belong to Origanum genus, including Origanum vulgare L. and Origanum majorana L. in July 2013, in the beginning of flowering stage, were collected from the farm research of Medicinal Plants Institute. The aerial parts were dried in shadow condition in room and then after the essential oil content and its components were measured. The essential oils were extracted by clevenger apparatus and its constituents were determined by GC-MS.
  Results
  The results indicated that amount of essential oil in O. vulgare was 0.13% (v/v), and its main components were trans-caryophyllene (21.46%), germacrene D (18.99%) and (E, E-α) farnesene (9.12%). While amount of essential oil in O. majorana was 1.09% (v/v), and its main components consisted of terpinolene-4-ol (23.11%), γ-terpinene (13.94%) and α-terpinene (8.11%).
  Conclusion
  General differentiation between two species related to amount of component groups and their most important essential oil content. In O. vulgare, sesquiterpene hydrocarbons (69/18%) are the most amount of essential oil; while in O. majorana, monoterpene hydrocarbons (42/53%) are the major parts of essential oil.
  Keywords: Origanum majorana L., Origanum vulgare L., Monoterpene, Sesquiterpene, Terpinolene, 4, ol, Trans, Caeyophyllene
 • P. Hasanein, A. Gomar Page 172
  Background
  There has been recently a great interest in the interaction between the synthetic drugs and the plant extracts to produce pharmacological responses. For example, the combination of plant extracts and common analgesics can increase their antinociceptive activity, allowing the use of lower doses and, thus, limiting side effects.
  Objectives
  The effects of administration of Zingiber officinale extract, morphine, hyoscine and combination of Z. officinale with hyoscine were examined on pain control in rats.
  Methods
  The rats were randomly divided into 10 groups (n=6). Hyoscine (0.5, 1, 5 and 10 mg/kg) and morphine (2.5 mg/kg) were injected intraperitoneally (i.p.). The extract (100 and 200 mg/kg) was administered orally one hour before hyoscine injection. Rats were evaluated 30 minutes after the last treatment in tail flick (tf) test.
  Results
  Hyoscine (1, 5 and 10 mg/kg) and morphine (2.5 mg/kg) caused antinociception in tf test (p<0.001, p<0.001, p<0.05, p<0.001(. Combination of hyoscine (0.5 mg/kg) and the Zingiber extract caused more antinociception compared to the groups that only received hyoscine or the extract.
  Conclusion
  Since hyoscine as an anticholinergic drug with analgesic effects has some undesired side effects, combination of Z. officinale extract with hyoscine can cause antinociception with minimum dose and the side effects related to hyoscine.