فهرست مطالب

 • پیاپی 115 (مرداد 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/05/26
 • تعداد عناوین: 25
|
 • مریم برزین، سپیده پیوندی، نیاز نبی زاده صفحات 2-6
  سابقه و هدف
  سقط خود بخودی مکرر به مواردی اطلاق می گردد که حداقل 3 سقط خودب ه خودی پشت سر هم اتفاق افتاده باشد. با توجه به بالا بودن شیوع سقط مکرر در جامعه و متفاوت بودن میزان مقاومت شریان رحمی در مقالات مختلف و همچنی ن عدم بررسی شریان تخمدانی در کشور ما، مطالعه ای حاضر با هدف بررسی میزان مقاومت شرایین رحمی و تخمدانی زنان با سقط مکرر در فاز میدلوتئال و مقایسه آن با زنان بارور نرمال انجام شد.
  مواد و روش ها: 57 زن غیرباردار با سابقه سقط مکرر پس ازمراجعه به درمانگاه نازایی توسط همکار فوق تخصص زنان و زایمان به بخش سونوگرافی ارجاعداده شدند. همه بیماران سابقه حداقل 2 بار یا بیشتر سقط خود به خ ودی پشت سرهم داشتند که در 3 ماهه اول بارداری اتفاق افتاده بود. همچنین 57 زن با سابقه مامایی طبیعی به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته انجام شد. OS شدند. ارزیابی شاخه های صعودی شریان رحمی در سمت راست و چپ در اطراف سرویکس در سطح اینترنال شریان PI و RI شرایین رحمی راست و چپ محاسبه شد. همچنین Pulsatility index (PI) و Resistance index (RI) تخمدانی در مجاورت کورپوس لوتئوم محاسبه شد اطلاعات به دست آمده در دو گروه مورد و شاهد با هم مقایسه شدند. شر یان PI 0 و می انگین /63±0/ 0 و 29 /84±0/ شر یان های رحم ی در گروه مورد و شاهد به ترتیب 31 RI.
  یافته ها
  میانگین شر یان. PI و RI 1 بود که اختلاف آماری معن ی داری می ان /9±0/ 2 و در گروه شاهد 28 /4±0/ رحمی در گروه مورد 31 شر یان های تخمدا نی نی ز در گروه مورد و شاهد به ترت ی ب PI می انگین. (p<0/ رحمی در دو گروه مشاهده شد (05 0 و /52±0/ شر یان های تخمدان ی نی ز در گروه مورد و شاهد به ترت ی ب 11 RI 0 بو دو می انگین /70±0/ 0/81±0/19 و 18 شریان تخمدانی بین گروه مورد و شاهد از نظر آماری معنی دار نمی باشد. PI و RI 0/40±0/13 بود که اختلاف.
  استنتاج
  میزان جریان خون رحمی درفاز مید لوتئال یکی از علل مهم مربوط به سقط راجعه است. از این رو لازم است زنان مبتلا به سقط راجعه حتما از نظر مسائل پرفیوژن شریانی مورد ارزیابی و غربالگری شوند و با توجه به ارزش پیش گویی می توان تدابیر درمانی لازم برای کاهش بروز سقط انجام داد. هرچند که جهت دستیابی به این هدف RI و PI کننده بزرگ، انجام مطالعات وسیع تر پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: Resistance index، Pulsatility index، سقط راجع
 • مازیار خاتمی، فرهاد ثبوتی صفحات 7-12
  سابقه و هدف
  لیزرهای کم توان در دندانپزشکی جهت تاثیرات تحریکی بر روی سرعت حرکات ارتودنتیک دندانی و کاهش درد در انسان مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به نتایج متناقض به دست آمده، در این مطالعه تاثیر لیزر بر روی درد حین حرکات ارتودنتیک دندانی در انسان بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 17 بیمار که پرمولر اول بالای آن ها کشیده شده بود و نیاز بهRetraction دندان کانین به فضای Extraction داشتند، انتخاب شدند. در حالی که در هر سمت دندان کانین توسط elastic chain رترکت می شد، یک سمت تحت درمان با لیزر He-Ne با طول موج nm 632/8 قرار گرفت. لیزر تراپی بر وی مخاط باکال و پالاتال به شکل حرکت آرام پروب صورت گرفت. دو روز پس از آغاز رترکشن از بیماران راجع به درد حین رترکشن کانین در دو سمت بر اساس VAS سوال شد. داده ها وارد نرم افزار SPSS 17 گردید. از آزمون Non parametric از نوع Wilcoxon جهت آنالیز داده ها استفاده گردید و p-valueکم تر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه میزان درد در سمت تحت درمان با لیزر کم توان به طور معنی داری کاهش یافته بود (006/0=p).
  استنتاج
  یک دوز تابش لیزر He-Ne با دانسیته انرژی j/cm2 8/1 برای هر دندان می تواند میزان درد احساس شده را کاهش دهد. شماره ثبت کارآزمایی بالینی: 1 N138904022066IRCT
  کلیدواژگان: لیزر، حرکات دندانی، درد
 • فاطمه عبدالهی، جمشید یزدانی چراتی، صمد روحانی صفحات 13-21
  سابقه و هدف
  تغذیه انحصاری با شیرمادر در شش ماه اول بعد تولد نقش مهمی در کاهش ب یماری و مرگ و میر کودکان دارد. بررسی فاکتورهای تاثیر گذار برتغذیه انحصاری با شیرمادر جهت ارتقا این مهم اهمیت زیادی دارد. هدف این مطالعه تعیین فاکتورهای تقویت کننده و بازدارنده مرتبط با تغذیه انحصاری با شیرمادر درکودکان مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری می باشد.
  مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 400 مادر دارای کودک زیر یکسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ساری (1392) به روش نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی ان تایید شده بود، جمع آوری شد. عوامل تقویت کننده و بازدارنده تغذیه انحصاری باشیر مادر بعد از همسازی متغیرها در مدل لجستیک رگرسیون تعیین شد. 86 درصد و /
  یافته ها
  شیوع و میانگین طول دوره تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان کمتر از 6 ماه 20 81 درصد بود. در آزمون لوجستیک چند طرفه، / 3/2 ماه بود. همچنین شیوع شیردهی در کودکان بیش تر از 6 ماه 6 ±1/08 وضعیت مسکن و تشویق همسر به شیردهی از پی شبینی کننده های مستقل وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادربود
  استنتاج
  نتایج این مطالعه بیانگر ارتقا قابل توجه تغذیه انحصاری با شیرمادر به عنوان یکی از شاخص های بهداشت مادر و کودک در شهر ساری می باشد که نشان می دهد سنت شیردهی به خوبی در این منطقه گسترش یافته و نشانگر اقدامات موثر واحد بهداشت خانواده در این عرصه باشد.
  کلیدواژگان: شیر مادر، تغذیه انحصاری، کودکان
 • اکرم بیاتی، فاطمه قنبری، سید شهریار حسینی، اکرم ملکی، محسن شمسی صفحات 22-35
  سابقه و هدف
  هدف نهایی نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی هر کشوری، ارتقا سطح سلامت آحاد مردم می باشد. از جمله اصلاحات ایجاد شده در نظام سلامت ایران برنامه پزشک خانواده است که از سال 1384 در کشور به اجرا درآمد. این مطالعه با هدف تبیین تجارب پزشکان خانواده و اعضای تیم سلامت در مورد برنامه پزشک خانواده انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی از نوع فنومنولوژی (پدیدار شناسی) می باشد. روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه عم یق فردی (نیمه ساختار یافته) بود که با سه گروه از پزشکان، ماماها و بهورزان انجام و از تجارب آنان در مورد برنامه پزشک خانواده سوال شد. در مجموع 55 مصاحبه صورت گرفت که در آن ن ظرات 15 پزشک، 15 ماما و 25 بهورز جمع آورری شد. نمونه گیری به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بودو برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آنالیز محتوا با رویکرد قراردادی استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه از واحدهای معنی خلاصه شده در مجموع 2 درون مایه استخراج شد که عبارت بودند از عوامل مدیریتی و منافع عمومی. ابتدا کدهای متفاوت بر اساس شباهت ها و تفاوت ها با یکدیگر مقایسه و در داخل طبقات اصلی و زیر طبقات جای داده شدند که به طور کلی 7 طبقه اصلی شامل (سازماندهی، برنامه ریزی نیروی انسانی، فرایند ارائه خدمات، ارزشیابی، آشناسازی، منافع بهداشتی درمانی و منافع اقتصادی) و 5 زیر طبقه شامل (عوامل بازدارنده اداری، عوامل بازدارنده رفاهی، عوامل بازدارنده انگیزشی، توجیه ناکافی سیستم بهداشتی درمانی و توجیه ناکافی مردم) ایجاد شد.
  استنتاج
  برگزاری آموزش های توجیهی برای کلیه افراد درگ یر در برنامه اعم از پزشکان، اعضای تیم سلامت و مردم و همچنین بازنگری برنامه در خصوص رفع نواقص سیستم ارجاع و شرح وظایف کارکنان و زمان سنجی ارایه خدمات پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: پزشک خانواده، تیم سلامت، برنامه پزشک خانواده، تجربیات
 • سیده فرسین حسینی، محمد امین الماسی، محمد تقی کاردی، شراره مقیم، وجیهه کرباسی زاده صفحات 36-42
  سابقه و هدف
  کلستریدیدم دیفیسیل باسیل گرم مثبت، بی هوازی اجباری است. تشخیص دقیق وسریع یکی از مسائل مهم در کنترل عفونت کلستریدیوم دیفیسیل است. هدف از این پژوهش راه اندازی و بهینه سازی روش مولکولی تکثیر هم دمایی به واسطه حلقه (LAMP) برای ارزیابی شیوع عفونت کلستریدیوم دیفیسیل در نمونه های اسهالی آبکی بیماران است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت مقطعی- توصیفی بر روی 48بیمار مبتلا به اسهال آبکی (24 بیمار مبتلا به اسهال بیمارستانی، 24 بیمار مبتلا به اسهال متعاقب مصرف آنتی بیوتیک) انجام شد. نمونه بیماران مبتلا به اسهال بر روی محیط اختصاصی CDMN آگار کشت داده شدند. 6 پرایمر اختصاصی برای تکنیک LAMP به کار گرفته شد و واکنش LAMP تحت شرایط بهینه انجام شد. تشخیص حساسیت و ویژگی تکنیک LAMP از ویژگی بسیار بالایی برخوردار بوده که جهت تشخیص کلستریدیوم دیفیسیل مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه حساسیت روش بهینه سازی شده LAMP، 10 ذره باکتریایی بود. از 24 بیمار مبتلا به اسهال بیمارستانی و 24 بیمار مبتلا به اسهال متعاقب مصرف آنتی بیوتیک به ترتیب 18/2 درصد و 11/5درصد به وسیله تکنیک LAMP مثبت گزارش شدند.
  استنتاج
  تکنیک LAMP روشی کاربردی، حساس و سریع در تشخیص کلستریدیوم دیفیسیل می باشد.
  کلیدواژگان: تکنیک LAMP، اسهال آبکی، کلستریدیوم دیفیسیل
 • محسن میرزایی، شهین نجار پیرایه، مهرداد بهمنش، مهدی فروزنده مقدم، عبدالمجید قاسمیان صفحات 43-51
  سابقه و هدف
  استافیلوکوکوس اورئو سیکی از عوامل اصلی عفونت های بیمارستانی از جمله پنومونی، عفونت حاصل از جراحی و عفونت خون بوده و هم چنین به عنوان یک عامل اصلی مولد عفون ت های اکتسابی جامعه می باشد. توانایی اتصال به سطوحی از قبیل کاتترها و تشکیل بیوفیلم یکی از مهم ترین عوامل موثر در توانایی بیم اریزایی این باکتری محسوب درجدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس ica می شود. هدف از این مطالعه بررسی تشکیل بیوفیلم و حضور ژن های جداشده از بخش مراقبت های ویژه است. 1391 تعداد 72 جدایه بالینی استافیلوکوکوس اورئو ساز 3 بیمارستان شهر - مواد و رو شها: طی سال های 1392 تعیین گردید. توانایی تشکیل بیوفیلم CLSI تهران جمع آوری گردید. حساسیت آنتی بیوتیکی بر اساس روش های استاندارد icaABCD در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش میکروپلیت سنجیده شد. سپس تمامی جدایه ها از نظر حضور ژن های مورد ارزیابی قرار گرفتند. PCR با استفاده از روش
  یافته ها
  آزمایش حساسیت ضد میکروبی نشان داد که 28 درصد جدایه ها مقاوم به اگزاسیلین بودند و در هیچ یک از 36 درصد) قوی، در 30 جدایه / جدایه مقاومت نسبت به ونکومایسین و لینوزولاید مشاده نگردید. تشکیل بیوفیلم در 26 جدایه (1 34 جدایه، icaA 58 درصد) واجد ژن / 22 درصد) ضعیف گزارش گردید. 42 جدایه (3 / 41/6 درصد) متوسط و در 16 جدایه (3) ب وده اند. icaD 69 درصد) واجد ژن / و 50 جدایه (5 icaC 63 درصد) واجد ژن / 46 جدایه (8، icaB 47/2 درصد) واجد ژن)
  استنتاج
  جدایه های بالینی استافیلوکوکوس اورئو ستوانایی متفاوتی در تشکیل بیوفیلم دارند. اتصال و تشکیل بیوفیلم توسط باکتری روی وسایلی از قبیل سوندهای درون عروقی می تواند خطر ابتلا به عفونت را افزایش دهد. علاوه بر این، باکتری های درون بیوفیلم به سختی توسط آنتی بیوتیک ها از بین می روند، که این پدیده در بخش های درمانی و ب هخصوص بخش مراقبت های ویژه می تواند مشکلات جدی را ایجاد نماید.
  کلیدواژگان: میکرو تیتر پلیت اسی، استافیلوکوکوس اورئوس، بیوفیلم، ژن های icaABCD
 • سعیده شکوری قوشخانه، محمد شکرزاده، طاهره ناجی، وحید حسینی، حامد حقی امین جان، احد علیزاده، طهورا موسوی صفحات 52-59
  سابقه و هدف
  عفونت ایجاد شده توسط ویروس هپاتیت Bاز مشکلات عمده و شایع ترین عفونت مزمن شناخته شده است و نقش مهمی را در گسترش سیروز و سرطان کبدی ایفا می کند. آنزیم گلوتاتیون ترانسفراز یکی از آنزیم های متابولیکی مهم در مکانیسم های حفاظت سلولی از جمله سم زدایی و متابولیسم عوامل خارجی و حفاظت از سلول ها در برابر آسیب های ناشی از استرس اکسیداتیو است که منجر به جلوگیری از بیماری های مختلف می شود. از اینرو هدف از مطالعه انجام شده تعیین فراوانی پلی مورفیسم GSTT1 در ابتلا به هپاتیت B مزمن می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی، 100 فرد مبتلا به هپاتیت B مزمن و 100 فرد سالم مازندرانی، از نظر پلی مورفیسم GST T1 مورد ارزیابی قرار گرفتند. DNA ژنومی با استفاده از روش salting out (رسوب دهی توسط نمک) از سلول های سفید خون محیطی افراد بیمار و شاهد استخراج شد. با استفاده از روش Multiplex PCR، به بررسی ژنوتیپی ناحیه GST T1 در دو گروه پرداخته شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار spss v.18 انجام شد و 05/0p< معنادار در نظرگرفته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 200(94 مرد و 106 زن) نفر، که همگی از ناحیه جغرافیایی و نژاد یکسان انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان دهنده افزایش حذف GST Tدر افراد بیمار می باشد (0.95% CL: 1.724 - 5.974، OR: 3.209، P≤0.001).
  استنتاج
  حذف GST T1 می تواند به عنوان یک عامل در ابتلای فرد به هپاتیت B مزمن و آسیب های کبدی ناشی از آن در جمعیت مازندران باشد.
  کلیدواژگان: پلی مورفیسم، GST T1، Multiplex PCR، هپاتیت B
 • سید رامین قاسمی، آمنه ستاره فروزان، نادر رجبی گیلان، اکبر بیگلریان صفحات 60-71
  سابقه و هدف
  امروزه خشونت علیه کودکان و نوجوانان با توجه به گستره ی جهانی آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سوء رفتار در خانواده و مشکلات رفتاری در نوجوانان دبیرستانی شهر کرمانشاه انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه ی مقطعی 193 دانش آموز دبیرستانی پسر و دختر شهر کرمانشاه، به روش نمونه گیری چندمرحله ای بررسی شدند. برای اندازه گیری مشکلات رفتاری از فرم خودگزارشی نوجوان و برای اندازه گیری سوء رفتار و با استفاده از آمار توصیفی، SPSS از مقیاس خودگزارشی کودک آزاری استفاده شد. داده های حاصله در نرم افزار آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره تحلیل شدند. 15) سال بود. بین جنس و سوء رفتار کلی رابطه معنادار نبود /75 ±0/
  یافته ها
  میانگین سنی و انحراف معیار برابر (85 میانگین نمرات دختران در تمام ابعاد. (p<0/ اما بین زیرمقیاس غفلت با متغیر جنسیت، رابطه معنادار بود (046. (p>0/269) مشکلات رفتاری بیشتر از پسران بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان داد که بین سوء رفتار کلی با مشکلات نتایج رگرسیون خطی نشان. (p =< 0/ رفتاری کلی و زیرمقیاس های آن، همبستگی نسبتا قوی و معناداری وجود دارد (001 38 درصد از تغییرات واریانس مشکلات رفتاری دانش آموزان از طریق یک ترکیب خطی از متغیرهای / داد که 1 آزاردیدگی عاطفی و آزاردیدگی جنسی قابل تبیین است.
  استنتاج
  بین سوء رفتار و مشکلات رفتاری رابطه معناداری دیده شد. با توجه به نتایج حاصله از این پژوهش پیشنهاد می شود در مطالعات آینده با انجام پژوهش هایی کیفی به بررسی مفهوم سوء رفتار در ایران با توجه به تفاوت های منطقه ای و قومیتی پرداخته شود.
  کلیدواژگان: سوء رفتار، مشکلات رفتاری، دانش آموزان دبیرستانی
 • میترا اسلام دوست، فاطمه یاری، مهین نیکوگفتار، مینو احمدی نژاد، محمدرضا طباطبایی، راضیه فدایی صفحات 72-80
  سابقه و هدف
  سرما بر روی αMβ بر سطح پلاکت می شود و به دنبال آن گیرنده های 2 gpIbα سبب تجمع گیرنده تجمع یافته را شناسایی کرده و پلاکت ها را می بلعند. به نظر می رسد، پوشاندن gpIbα ماکروفاژهای کبدی، مولکول های با قند گالاکتوز، بتواند از اتصال و فاگوسیتوز پلاکت توسط ماک روفاژ جلوگیری کند؛ gpIbα گروه های قندی مولکول بنابراین هدف از انجام این مطالعه تاثیر گلیکوزیلاسیون برعملکرد و فاگوسیتوز پلاکت ها در طول نگهداری فرآورده پلاکت کنسانتره در سرما می باشد.
  مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی که در سال 91 انجام شد، 21 کیسه پلاکت کنسانتره از سازمان انتقال خ ون UDP-Gal ایران تهیه و هرکیسه به سه قسمت تقسیم گردید. برای انجام گلیکوزیلاسیون به یکی از کیسه ها، محلول استوک تزریق شد. کیسه ها در دماهای مختلف قرار داده شده و در روزهای مختلف،پارامترهای شمارش سلولی، اگرگیشن پلاکتی و بررسی گردید. در نهایت داده های به دست آمده به وسیله (THP میزان بلع پلاکت ها توسط ماکروفاژها (سوش سلولی 1 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. (Wilcoxon) آزمون غیر پارامتریک.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که شمارش و عملکرد پلاکتی در دمای 4 درجه سانتی گراد، تقریبا ثابت می ماند. گالاکتوزیلاسیون و نگهداری در سر ما سبب پاسخ بهتر پلاکت ها به اگونیست ها در تست آگریگاسیون شده اما نمی توانداز جلوگیری نماید. THP بلع و فاگوسیتوز پلاکت ها توسط سوش سلولی 1 تاثیر THP
  استنتاج
  انجام گالاکتوزیلاسیون و نگهداری پلاکت ها در سرما در فاگوسیتوز آن ها توسط سلول های 1 ندارد. به دلیل ن گهداری خوب شمارش و عملکرد پلاکت درطول زمان ذخیره در 4 درجه سانتی گراد، مطالعه ذخیره پلاکت کنسانتره در سرما می تواند در آینده مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پلاکت کنسانتره، گلیکوزیلاسیون، فاگوسیتوز
 • رمضانعلی دیانتی تیلکی، مهدیه علم قلیلو، فرزانه ویسی صفحات 81-92
  سابقه و هدف
  بیس فنول A یک ترکیب آلی مضر برای سلامتی می باشد که در مقیاس وسیع در صنایع مختلف استفاده یا تولید می شود. این ترکیب بسیار پایدار و نسبت به تجزیه بیولوژیکی مقاوم می باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان تجزیه بیس فنول A با استفاده از نانو ذره اکسید روی در حضور اشعه فرابنفش می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع تجربی می باشد. مرفولوژی نانوذره با استفاده از اسکن میکروسکوپ الکترونی مشخص گردید. تعداد نمونه با استفاده از مدل آماری طرح مرکب مرکزی تثبیت شده تعیین شد. نمونه ها با غلظت مشخص از بیس فنول A و نانوذره در شرایط بهره برداری متفاوت به صورت مجزا در معرض اشعه UV قرار گرفتند. غلظت بیس فنول A با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 16Minitab انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که راندمان تجزیه بیس فنول A با افزایش زمان ماند، دوز نانوذره، pH و کاهش آلاینده افزایش یافت. در مقادیر pH قلیایی، عملکرد نانو ذرات اکسید روی متفاوت از مقادیر اسیدی است. فرایند UV/ZnO قادر است 97 درصد بیس فنول A را تجزیه نماید.
  استنتاج
  به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که فرایند تجزیه فتوکاتالیستی با استفاده از نانوذره اکسید روی در حضور اشعه فرابنفش روشی بسیار موثر برای تجزیه کامل بیس فنول A می باشد.
  کلیدواژگان: بیس فنول A، نانو ذره اکسید روی، تجزیه فتوکاتالیستی
 • اکرم کوشکی، طاهره توفیقیان، رویا اکبرزاده صفحات 93-100
  سابقه و هدف
  تالاسمی ماژور یک بیماری ارثی خونی است که در ایران شیوع بالایی دارد. سوء تغذیه و کاهش رشد در این بیماران شایع می باشد. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت تغذیه ای و شاخص های خونی بیماران بتاتالاسمی ماژور انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 72 بیمار 20-10 ساله مبتلابه تالاسمی ماژور مراجعه کننده به کلینیک تالاسمی مشهد و سبزوار که مایل به همکاری بودند، به روش سرشماری انتخاب شدند. بعد از کسب رضایت نامه کتبی، قد و وزن آن ها به روش استاندارد معمول اندازه گیری و دریافت رژیمی آن ها با استفاده از بسامد خوراک مشتمل بر 160 قلم غذایی، تعیین شد و با نرم افزار Nutritionist (ΙV) تجزیه و تحلیل شد. همچنین 5 سی سی خون از تمامی بیماران جهت سنجش شاخص های خونی هموگلوبین، هماتوکریت و فریتین سرم گرفته شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS16 و با استفاده از آزمون های آمار توصیفی، one-sample t-test و اسمیرنف کولموگراف تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 6/55 درصد نمونه ها مونث و 4/44 درصد آن ها، مذکر با میانگین BMI به ترتیب 74/3±05/19 و 7/3±99/18 کیلوگرم برمتر مربع شرکت داشتند. دریافت تمامی درشت مغذی ها به استثنا کلسترول و فیبر دریافتی در آن ها بیش از مقادیر استاندارد بود و دریافت تمامی ریزمغذی ها به استثنا اکثر ویتامین های گروه B و مینرال های کلسیم، فسفر، پتاسیم و سدیم کم تر از مقادیر توصیه شده استاندارد بود. همچنین هموگلوبین و هماتوکریت بیماران کمتراز مقادیر نرمال وفریتین سرم بیش از مقادیر نرمال بود.
  استنتاج
  یافته ها نشان داد که سوء تغذیه ناشی از کمبود ریزمغذی ها در این بیماران شایع است.
  کلیدواژگان: تالاسمی ماژور، وضعیت تغذیه ای، شاخص های خونی
 • فاطمه عزیزی، صغری فلاحی، مجید اسدی سامانی، مریم گودرزیان صفحات 101-112
  سابقه و هدف
  از مهم ترین گروه های شناخته شده باکتری می باشند. بررسی ها نشان داده این گروه ها دارای تفاوت هایی در بسیاری از ویژگی های خود از جمله میزان مقاومت به آنتی بیوتیک ها، نرخ رشد و میزان پاتوژنسیته می باشند که در نتیجه شناسایی گروه های مختلف آن می تواند در درمان بیماری هایی که توسط این باکتری ایجاد می شوند موثر باشد. در این بررسی سعی گردیده با توجه به وجود یک سری روشی دقیق جهت شناسایی گروه های مختلف ارائه گردد.، E. coli اشکالات در روش های قبلی شناسایی گروه های و گروه بندی آن ها توسط روش E. coli
  مواد و روش ها
  در این مطالعه بعد از بررسی توالی کامل 60 سویه باکتری مجازی، توالی پلی مورف از ژن هوموسرین کیناز جهت گروه بندی PCR با نرم افزارهای PCR مرسوم مولتی پلکس انتخاب گردید و 20 نمونه سویه باکتری فوق توسط این روش و روش مولتی پلکس E. coli سویه های مختلف باکتری تعیین گروه شدند. PCR و روش تعیین توالی به PCR
  یافته ها
  20 نمونه مورد بررسی در این تحقیق توسط دو روش مرسوم مولتی پلکس صورت صحیح و مشابه گروه بندی گردیدند.، PCR با روش تعیین توالی نسبت به روش مولتی پلکس E. coli
  استنتاج
  تعیین گروه سویه های مختلف باکتری دقیق تر و مطمئن می باشد.
  کلیدواژگان: هوموسرین کیناز، تعیین توالی، PCR گروه بندی، مولتی پلکس، Escherichia coli
 • بهمن رماوندی، مهدی احمدی، جواد فردمال، سیما ملکی، قربان عسگری صفحات 113-121
  سابقه و هدف
  روش تاگوچی یکی از قدرتمندترین ابزارهای طراحی آزمایشات است. در این روش، با حداقل تعداد آزمایشات عوامل موثر بر فرایند، در هزینه و زمان صرفه جویی خواهد شد. بنابراین، این مطالعه با هدف استفاده از روش تاگوچی جهت بهینه کردن فرایند جذب فلوراید با جاذب تهیه شده از سنگ مرمر از محیط های آبی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، پودر ماربل از زائدات کارگاه های سنگبری همدان تهیه و سپس آسیاب و توسط الکل های استاندارد ASTM در محدوده مش 40 دانه بندی گردید. با انتخاب 4 پارامتر موثر در فرایند جذب (pH، زمان تماس، دما و دوز جاذب) در 4 سطح، توسط نرم افزار Minitab 16 (ماتریکس ترکیبی L_16) انتخاب و آزمایشات با این ماتریکس انجام شد. غلظت باقیمانده فلوراید توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  نتایج داده ها در مدل تاگوچی نشان داد، دوز جاذب 7/0 گرم در لیتر پودر ماربل، pH برابر 2، دمای ◦C 25 و زمان تماس 5 دقیقه شرایط بهینه در فرایند جذب فلوراید با جاذب پودر ماربل می باشد. نتایج حاصل از آنالیز واریانس نشان داد که از بین متغیرهای موثر در فرایند جذب، بیش ترین و کم ترین میزان تاثیر به ترتیب مربوط به دوز جاذب و pH محلول بوده است.
  استنتاج
  روش آماری تاگوچی به عنوان یک روش کارآمد، موثر و بدون نیاز به تعداد زیاد آزمایش ها نشان داد که پودر ماربل به عنوان یک جاذب جدید، بدون هزینه، بدون ایجاد آلاینده ثانویه،کارایی بالایی درحذف فلوراید از محیط های آبی دارد.
  کلیدواژگان: طراحی آزمایش، تاگوچی، پودر ماربل، فلوراید، جذب
 • محمد شکرزاده، جمشید یزدانی چراتی، مسعود پورحسین، نرگس آماده جویباری صفحات 122-127
  سابقه و هدف
  سوءاستفاده ازمواد مخدر از مشکلات بزرگ پزشکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع محسوب می شود. اپیدمی جهانی استفاده از مواد مخدر و بار ناشی از آن در همه کشورها به خصوص در کشورهای در حال توسعه رو به تزاید می باشد و از جمله علل عمده مرگ زودرس محسوب می شود. مدیریت جامع اختلالات سوء مصرف مواد از ضروریات مربوط به مطالعات اپیدمیولوژیکی است. از این رو نظارت اپیدمیولوژیکی مواد مخدر از اجزای اصلی و بسیار مهم استراتژی ملی مواد مخدر به حساب می آید.
  مواد و روش ها: در یک مطالعه داده های معمولی تمامی پرونده های مورفین، تریاک و سایر روانگردا ن های مثبت از اداره کل پزشکی قانونی ا ستان مازندران از سال 86 تا 91 جمع آوری گردید و خصوصیات دموگرافیکی و اپیدمیولوژیکی شد و سپس تجزیه و تحلیل Excel از آن استخراج گردید. متغیرهای مورد نظر از اسناد ثبت شده استخراج، و وارد نرم افزار و آزمون مربع کای و دو جمله ای انجام شد. SPSS داده ها با نرم افزار آماری 39 درصد) مسمومیت با مواد /
  یافته ها
  در این مطالعه تعداد 272 پرونده مورد ارزیابی قرار گرفت که بیشترین آن ها (4 39 سا ل بود. از نظر تحصیلات /46±14/ مخدر داشتند. بیشتر افراد مورد بررسی مرد و متاهل بودند. میانگین سنی آن ها 27 زیر دیپلم و دیپلم بیشترین نرخ مرگ و میر را داراست. بیشترین میزان مرگ و میر در دارندگان شغل آزاد بود. بیشتر افراد 42 درصد) ماده مخدر استفاده می کردند. 69 درصد از موارد مرگ و میر شهری و 31 / فوت شده از روش تزریقی (2 درصد روستایی بودند.
  استنتاج
  با توجه به یافته های این مطالعه می توان چنین نتیجه گرفت که مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در بین مردان جوان متاهل شیوع بیشتری را داراست. از این رو باید سیاستی اتخاذ شود تا از دسترسی و مصرف مواد توسط این گروه جلوگیری و سیاست پیشگیرانه را اتخاذ کرد.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، مرگ و میر، سوء مصرف مواد مخدر
 • مهدیه عزیزپور، محمدعلی محمدی فر، محمود نجفی، افسانه فاعلی صفحات 128-133
  سابقه و هدف
  مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری مزمن در سیستم عصبی مرکزی است که مشکلاتی از قبیل کارکرد نامناسب شناختی را به همراه دارد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه توجه مستمر و زمان واکنش در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد غیر مبتلا با توجه به سطح افسردگی، اضطراب و استرس آنان می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع علی- مقایسه ای و شامل 108 نفر (54 نفر گروه مبتلا به MS از نوع عود- بهبود و 54 نفر گروه غیر مبتلا) بود که مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و آزمون رایانه ای عملکرد پیوسته روی افراد اجرا شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در توجه مستمر و سرعت واکنش بین دو گروه وجود دارد. همچنین این تفاوت با توجه به سطوح افسردگی، اضطراب و استرس نیز وجود داشت.
  استنتاج
  بیماری MSمنجر به نقص در توجه مستمر و زمان واکنش می شود و افسردگی، اضطراب و استرس این نقص را تشدید می کند.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، توجه مستمر، سرعت واکنش، افسردگی، اضطراب و استرس
 • سهیلا رشادت، شهرام سعیدی، علیرضا زنگنه، محمدرضا آمویی، علی کرباسی صفحات 134-140
  سابقه و هدف
  از جمله مسائل مهم در برقراری عدالت در سلامت، تامین مناسب و یکسان دسترسی فضایی خدمات درمان عمومی برای اقشار مختلف جامعه است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عدالت در سلامت با ارزیابی دسترسی فضایی شهروندان به مراکز بهداشتی- درمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شهر کرمانشاه می باشد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است، داده ها شامل مراکز بهداشتی- درمانی موجود و اطلاعات جمعیتی بلوک های آماری سال 1390 شهر کرمانشاه می باشد که با استفاده از شعاع عملکردی استاندارد 700 متر برای هر مرکز، میزان مساحت، تعداد خانوار و جمعیت دارای دسترسی و فاقد دسترسی به مراکز بهداشتی- درمانی در نرم افزار Arc/GIS تعیین گردیده است.
  یافته ها
  داده ها نشان داد که از کل مساحت بلوک های شهر کرمانشاه 70/63 درصد فاقد پوشش مراکز بهداشتی- درمانی می باشند 132871 خانوار در شهر کرمانشاه فاقد دسترسی به مراکز بهداشتی- درمانی هستند و این در حالی است که از تعداد 109440 خانوار دارای دسترسی، 35009 خانوار دارای دسترسی به 2 و 3 مرکز بهداشتی- درمانی می باشند همچنین 475128 نفر فاقد دسترسی به مراکز بهداشتی- درمانی هستند.
  استنتاج
  توزیع فضایی مراکز بهداشتی- درمانی در سطح شهر کرمانشاه که به صورت نامتعادلی توزیع یافته است گویای عدم وجود فرصت برابر برای شهروندان در دسترسی به مراکز بهداشتی- درمانی در شهر کرمانشاه می باشد. و این امر مستلزم یافتن روشی عادلانه برای تعیین و سنجش نیاز است لذا استفاده از تکنیک های کارآمد در راستای تقویت تصمیم های مدیریتی از جمله نرم افزار GIS تا حدود زیادی این مساله را مرتفع خواهد نمود.
  کلیدواژگان: عدالت درسلامت، مراکز بهداشتی، درمانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • فاطمه جمشیدی نظر، مهدی زارع بهرام آبادی، علی دلاور، نادر رجبی گیلان صفحات 142-148
  سابقه و هدف
  روان نمایشگری یک رویکرد غنی و ویژه است، که با تسهیل در رها کردن عواطف حبس شده به افراد در کسب رفتارهای جدید و شناخت قالب خویشتن کمک می کند. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی فنون روان نمایشگری بر نشانگان درونی سازی دختران دارای رفتار قربانی قلدری مقطع راهنمایی شهر کرمانشاه انجام گردید.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به روش شبه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام پذیرفت. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه قلدری اولوئوس و پرسشنامه مشکلات رفتاری آشنباخ فرم نوجوانان بود. تعداد 30 نفر که در پرسشنامه قربانی قلدری نمرات بالاتری به دست آوردند، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش در 8 جلسه گروهی روان نمایشگری به مدت یک ساعت ونیم با فاصله زمانی دو بار در هفته شرک ت کردند وگروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. پس از پایان جلسات روان نمایشگری هر دو گروه تحت آزمون نهایی(پس آزمون) قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره نشان داد که فنون روان نمایشگری بر کاهش نشانگان شاخص کلی تاثیر قوی و معنادار دارد. همچنین نتایج کواریانس چند متغیره بر روی زیر مقیاس های (Eta =0/66، p<0/ درونی سازی (001 گوشه گیری - «،(Eta =0/53، p<0/ نشانگان درونی سازی نشان داد که روان نمایشگری بر»اضطراب - افسردگی «(001 تاثیرگذار بوده است. (Eta =0/60، p<0/ و»شکایات جسمانی«(001 (Eta =0/31، p<0/ افسردگی» (002
  استنتاج
  با توجه به نتایج این پژوهش لزوم استفاده از فنون روان نمایشگری در بهبود سلامت روانی جوانان و نوجوانان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: روان نمایشگری، نشانگان درونی سازی، رفتار قربانی
 • مرتضی حمیدی نهرانی، عطاء حیدری، مریم عمادی، ایوب ولدبیگی صفحات 148-153
  سابقه و هدف
  سلول های مویی خارجی مسئول تولید گسیل های صوتی گوش در پاسخ به تحریک آکوستیکی می باشند و این سلول ها اولین ساختاری هستندکه توسط سر و صدا با شدت بالا آسیب می بینند. بنابراین حتی تغییرات خفیف در سلول های مویی خارجی ممکن است تولید گسیل های صوتی گوش را تغییر دهد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مقایسه نتایج ادیومتری تون خالص و دامنه پاسخ های(DPOAE) Distortion Product Oto Acoustic Emission در کارگران در معرض سر و صدای غیرمجاز در مقایسه با کارمندان بخش اداری بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی -تحلیلی به صورت مقطعی انجام گرفت. گروه های مورد مطالعه از 89 کارمند بخش اداری و 134 کارگر در معرض سر و صدای غیر مجاز، تشکیل شده بود. آستانه های ادیومتری تون خالص و DPOAE در همه افراد مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین آستانه شنوایی در فرکانس های 1، 2، 3 و 4 کیلوهرتز برای گروه کارگران در معرض سر وصدا بدتر از گروه کارمندان بود و این تفاوت در فرکانس های 3 و 4 کیلوهرتزی از نظر آماری معنی دار بود (01/0>p). دامنه DPOAE در هر چهار فرکانس 4/1، 2/2، 9/2 و 4/4 کیلوهرتزدر گروه کارمندان بزرگتر بود ولی فقط در فرکانس 4/4 کیلو هرتز از لحاظ آماری معنی دار شد (01/0>p).
  استنتاج
  کاهش بارز دامنه گسیل های صوتی گوش و افزایش آستانه های ادیومتری در کارگران در معرض سر و صدا می تواند نشان دهنده آسیب به حلزون شنوایی این افراد باشد. همچنین با توجه به حساسیت بالای کاهش دامنه DPOAE در کم شنوایی ناشی از سر وصدا، نتایج DPOAE همخوانی خوبی با نتایج ادیومتری دارد.
  کلیدواژگان: آسیب شنوایی ناشی از سر و صدا (NIHL)، گسیل های صوتی محصول اعوجاج (DPOAE)، ادیومتری تون خالص
 • مینا الوندی پور، سهراب صیادی، یونس عبدالعلیان، جمشید یزدانی چراتی صفحات 154-161
  سابقه و هدف
  اختلال انسدادی دفع، اختلالی شایع می باشد که در خانم های بالغ مشاهده می شود. جراحی دلورم از روش های پرینئال جراحی اختلال انسدادی دفع است. این مطالعه جهت بررسی نتایج بالینی روش جراحی دلورم در بیماران مبتلا به اختلال انسدادی دفع طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  از خرداد 1391 تا مهر 1392، 22 بیمار با تشخیص سندرم انسداد دفع در بخش جراحی کولورکتال بیمارستان امام خمینی ساری بستری شده و تحت عمل جراحی دلورم قرار گرفتند. شاخص های عملکردی بیماری در پایان دوره پیگیری اندازه گیری و با شاخص های قبل از جراحی مقایسه شد.
  یافته ها
  از 22 بیمار، 7 نفر مرد و 15 نفر زن بودند. میانگین سنی بیماران 3/16 ± 1/51 سال (بین 87-22 سال) بود. میانگین مدت علایم بیماران 25 ماه (60-6 ماه) بود. میانگین ODS score قبل از جراحی 3/6±2/15 و پس از جراحی 9/2±1/3 و 0001/0p< بود. میانگین Incontinence score قبل از جراحی 3/3 و پس از جراحی 9/0 بود (002/0p=). میانگین Constipation score قبل از جراحی 3/11 و پس از جراحی 3/3 بود (0001/0p<). میانگین رضایت مندی بیماران 1/2±7/7 بود.
  استنتاج
  روش جراحی دلورم روشی پرینئال است که سبب بهبود سندرم انسداد دفع شده، خطرات جراحی و عوارض اندک دارد. این روش جراحی با بهبود قابل توجه در بی اختیاری و یبوست همراه بوده و میزان عود نسبتا کمی دارد. براین اساس می توان روش جراحی دلورم را به عنوان روشی مطرح در درمان سندرم انسداد دفع در بیماران مناسب معرفی کرد.
  کلیدواژگان: اسکور دلورم، جراحی دفع، انسدادی اختلال ODS اسکور، Wexner
 • فاطمه دهقان، جهانگیر کرمی، مرضیه پیری، پروانه کریمی صفحات 163-176
  سابقه و هدف
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس برکاهش میزان پرخاشگری دانشجویان بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع مداخله ای است. جهت انتخاب نمونه، از بین 100 دانشجو 45 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (23 نفر آزمایش و 22 نفر کنترل) قرارگرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه پرخاشگری باس و پری، استفاده شد. تحلیل داده ها با آزمون آماری کوواریانس انجام گرفت.
  یافته ها
  تفاوت بین نمرات پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل، در تمام مولفه های پرخاشگری به نفع گروه آزمایش معنادار بود (001/0>p).
  استنتاج
  با توجه به نتایج به دست آمده مبنی بر اثربخش بودن آموزش مهارت های مدیریت استرس بر کاهش پرخاشگری، پژوهش حاضر می تواند در رسیدن به یک راه حل موثر برای کاهش پرخاشگری و به طور کلی بهبود وضعیت روانی دانشجویان راه گشا باشد.
  کلیدواژگان: مهارت های مدیریت استرس، پرخاشگری، دانشجویان
 • مریم میرزاخانی، محسن باقری، محمدرضا صادقی، فرزانه میرزاخانی، یاسمن مدانلو صفحات 168-174
  سابقه و هدف
  بسیاری از صاحب نظران بر این باورند، دانشجو یان مشکلات ی در ا ستدلال علم ی دارند. مهارت های فراشناختی در یادگیری فراگ یران موجب تقو یت و تنظ یم تفکر می گردد لذا تاثیر مهارتهای فراشناختی را در دانشجو یان به خاطر اینکه نمی دانند چگونه از مهارت های خود، استفاده کنند، می بایست تقویت کرد.
  مواد و روش ها: پژوهش حاضر عل ی مقا یسه ای است. جامعه ی آمار ی دانشجو یان 5096 نفر می باشند. از طر ی ق جدول کرجسی و مورگان 357 نفر به عنوان نمونه آمار ی و به روش تصادف ی بر حسب نوع مقطع (کاردا نی، کارشناس ی، کارشناس ی ارشد و بالاتر) جهت اخذ اطلاعات انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه مهارتهای فراشناختی است، روایی آن 0 است، از طری ق اخذ معدل کل به عنوان ملاک / مورد تا یید واقع شد و پا یایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 96 پیشرفت تحص یلی، اطلاعات لازم گردآور ی و. بر ای تجز ی ه و تحل ی ل داده ها از روش های آمار توص یفی (جدول، نمودار، استفاده شد. (spss دو گروه مستقل وبا کمک نرم افزار (16 t میانگین)، آزمون.
  یافته ها
  شاخص مهارتهای برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی ونظم دهی تاثیر مثبت معنی داری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ازلحاظ دموگراف یک مهارتهای فراشناخت ی بر پ یشرفت تحص یلی دانشجو یان زن موثرتر از دانشجو یان مرد و در (p<0/ دارد(005 دانشجویان شاغل و بیکار یکسان است.
  استنتاج
  بین استفاده از مهارتهای فراشناخت ی و مولفه های آن با پ یشرفت تحص یلی تاث یر مثبت ی وجود دارد و موجب افزایش عملکرد تحص یلی می شود. مهارت کنترل خود به عنوان تنها متغ ی ر شناخته شده می تواند پ ی شرفت تحص یلی دانشجویان را پ یش بینی نما ید. با توجه به ضعف نسب ی مهارتهای فر اشناخت ی در تجربه های دانشجو یان وارتباط بین فراشناخت و هر یک از مولفه های آن با پ یشرفت تحص یلی، آموزش مهارتهای فراشناختی به فراگیران در راستای پی شرفت تحصیلی، پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: مهارت، مهارت های فراشناختی، پیشرفت تحصیلی، دانشگاه علوم پزشکی
 • مریم کوپایی، زهرا تهی دست اکراد، نرجس هوشیاری صفحات 174-179
  بیماری آنژینا بولوزا همورژیکا Angina BullosaHaemorrhagica (ABH) برای اولین بار در سال 1967 توسط Badham به منظور توصیف یک نوع اختلال تاولی دهانی عود کننده و پر خون به کار برده شد.این ضایعه به مخاط دهان محدود می شود و وجه تمایز آن با سایر بیماری های تاولی دهانی مشابه، تشکیل تاول های خونی در نتیجه ترومای خفیف و در غیاب هرگونه دیسکرازی خونی، بیماری های وزیکولوبولوز یا دیگر بیماری های سیستمیک است. میزان بروز این بیماری نادر تاکنون ناشناخته باقی مانده است. تشخیص این بیماری در مواقعی که احتمال ضایعات دیگر شامل تاول های خونریزی کننده، مانند پمفیگوس یا پمفیگوئید وجود دارد، بسیار مهم است. در گزارش حاضر، بیمار مردی 65 ساله با تاریخچه 5 ساله از تاول های عود کننده خونی دهانی و همچنین تالاسمی مینور می باشد. این تاول ها در بوردرهای لترالی زبان، مخاط باکال و گاهی کام سخت بیمار با دوره های عودکننده 2 تا 3 ماهه مشاهده شده است. مطالعات پاتولوژیک این ضایعه مورد خاصی را آشکار نمی سازند به همین خاطر اتیولوژی این بیماری تا کنون ناشناخته باقی مانده است. استفاده از کورتیکو استروئیدهای استنشاقی عاملی برای بروز یا تشدید این بیماری دربیمار مورد نظر است. روند بیماری خوش خیم است. بروز تاول های خونریزی دهنده در آمیلوئیدوز اولیه و ثانویه شناخته شده است.
  کلیدواژگان: تاول های عود کننده، تاول های خونی، (Angina BullosaHaemorrhagica (ABH
 • محمد اصغرزاده، حسین صمدی کفیل، محیا پوراستادی صفحات 180-191
  بیماری سل مشکل عمده بهداشتی در سراسر جهان می باشد. به طوری که نزدیک به یک سوم جمعیت جهان آلوده به باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس می باشند و سالانه موجب مرگ 1/3 میلیون نفر در جهان می شود. لذا کنترل بیماری سل جزء اولویت های سازمان بهداشت جهانی است. جهت کنترل بیماری سل شناخت منابع عفونت ضروری می باشد. در بیماری سل مهم ترین منبع انتقال عفونت، افراد مبتلا به سل ریوی فعال هستند که از طریق تماس نزدیک و تصادفی می توانند افراد مستعد را آلوده نمایند. در ابتلا به سل عوامل خطرساز شامل فاکتورهای میزبان، محیطی و باکتریایی مهم می باشند. با به کارگیری اپیدمیولوژی ملکولی که در آن با استفاده از روش های انگشت نگاری DNA مانند IS6110-RFLP، اسپولیگوتایپینگ، MIRU و ETR می توان منابع انتقال و سویه های خاص را که به سرعت گسترش می یابند، شناسایی، الگوهای سرایت بیماری را مطالعه نمود و سل ناشی از عود مجدد را از انتقال اخیر تشخیص داد تا با درمان کامل آن ها موارد جدید بیماری کاهش یابد.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، اپیدمیولوژی ملکولی، انتقال عفونت، کنترل سل
 • محمد طاهر حجتی، محمدرضا مهدوی صفحات 192-202
  با ایجاد آلوایمونیزاسیون، عمر گلبول های قرمز کاهش یافته و نیاز به خون افزایش می یابد. تعیین فنوتیپ گلبول های قرمز می تواند در جلوگیری از بروز آلوآنتی بادی های احتمالی ضروری باشد اما در اغلب موارد تعیین دقیق آنتی ژن های گروه خونی در بیمارانی که در آن ها انتقال خون صورت می گیرد به علت وجود گلبول های قرمز فرد دهنده خون در گردش خون بیماران، مشکل می باشد. تکنولوژی استفاده از DNA دانش ما را نسبت به اساس مولکولی بسیاری از آنتی ژن های گروه های خونی افزایش داده است. این دانش به ما اجازه پیشگویی در مورد پروفایل آنتی ژنی گروه های خونی هر فرد را می دهد که می تواند بر مشکلات استفاده از روش های آگلوتیناسیون در تعیین گروه های خونی غلبه کند. یکی از مشکلاتی که به صورت نظری درکاربرد DNA به دست آمده از گلبول های سفید بیمار جهت تعیین ژنوتیپ گروه های خونی مطرح می باشد، آلودگی احتمالی آن با گلبول های سفید فرد دهنده می باشد که در کیسه های خونی وجود دارد؛ اما مطالعات صورت گرفته روی گلبول های سفید بیماران نشان داد که این سلول ها می توانند به صورت قطعی در تعیین پلی مورفیسم گروه های خونی به روش PCR، حتی زمانی که فرد بیمار به تازگی خون دریافت کرده باشد، مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: روش اگلوتیناسیون، روش مولکولی، الوایمونیزاسیون
 • عباس عباسی قهرمانلو صفحات 220-221
  سردبیر محترم مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: مقاله ای با عنوان بررس ی فراوان ی اختلالات خواب در بیماران مبتلا به مالت یپل اسکلروز یس در مجله دانشگاه علوم پزشک ی مازندران دوره 23 شماره 110 در اسف ند ماه 1392 به چاپ رس یده است (1). ضمن تشکر از نویسندگان محترم به نظر می رسد مباحث زیر قابل بحث باشد: -1 نوع مطالعه در چکیده توصیفی ذکر شده است اما درصورتی که در یک مطالعه مقطعی آنالیز آمار ی صورت. (گیرد، نوع مطالعه مقطعی تحلیلی خواهد بود(2 در متن با مقدار p-value -2 نحوه ی گزارش مقدار آن در جدول یک همخوانی ندارد. 0، نحوه / -3 با در نظر گرفتن مقدار خطای نوع اول 05 در برخی موارد اشتباه p-value تفسیر نتایج بر اساس مقدار. (صورت گرفته است(3 -4 با توجه به امکان مخدوش شدن نتایج، پی شنهاد می شود با برازاندن یک مدل رگرس یونی چندگانه و کنترل متغیرهای مخدوش گر نتایج در پاسخ به ای ن نامه به سردبیر گزارش گردد.
  کلیدواژگان: نتایج، مطالعه مقطعی
|
 • Maryam Barzin, Sepideh Peivandi, Niaz Nabizadeh Pages 2-6
  Background and
  Purpose
  Abortion is considered recurrent when it spontaneously occurs at least three times. Recent studies suggest a correlation between uterine artery resistance and recurrent miscarriage (RM). There are few studies on the ovarian arteries. Therefore, this study evaluated the resistance of uterine and ovarian arteries in unexplained recurrent miscarriage and normal fertile women.
  Material And Methods
  The participants included women with history of unexplained recurrent miscarriage (study group, no. = 57). Also, 57 healthy fertile women were selected as a control group. Transvaginal power Doppler ultrasonography was performed for all patients in the midluteal phase of the nonpregnant subjects to detect uterine and ovarian arteries pulsatility index (PI) and resistance index (RI). The indices were then compared between the two groups.
  Results
  The women with recurrent pregnancy loss had a significantly higher uterine artery PI and RI compared with those of the control group (2.4 ± 0.31 vs. 1.9 ± 0.28 for PI and 0.84 ± 0.31 vs. 0.63 ± 0.29 for RI), but the two groups did not have any significant difference in ovarian artery PI and RI (0.81 ± 0.19 vs. 0.7 ± 0.18 for PI and 0.52 ± 0.11 vs. 0.4 ± 0.13 for RI).
  Conclusion
  Uterine arterial resistance is associated with RM. This study also showed the efficacy of Pulsed Doppler ultrasonography in identifying women with unexplained RM who have impaired uterine circulation. Hence, screening should be carried out to detect individuals at risk, thereby decrease the rate of RM. However, additional studies are recommended to verify and further clarify these results.
  Keywords: Recurrent miscarriage (RM), Pulsatility Index (PI), Resistance Index (RI), Doppler ultrasonography
 • Maziar Khatami, Farhad Sobouti Pages 7-12
  Background and
  Purpose
  Low level lasers have been used in dentistry to stimulate orthodontic tooth movement and to inhibit the pain during tooth movements. Contradictory findings exist on this issue, therefore, this study evaluated the effect of laser therapy on pain during orthodontic tooth movement.
  Material And Methods
  In this clinical trial, 17 patients with extracted upper first premolars who required canine retraction into extraction site were assessed. In both sides canines retracted by elastic power chain and one side was exposed to He-Ne (632/8 nm). Laser irradiation was done on the buccal and palatal site of canine by slow movement of probe. The patients were asked about their pain intensity on both sides two days after force application. Pain assessment was done by VAS.
  Results
  Pain perception during tooth movement decreased significantly in laser side (P=0.006).
  Conclusion
  A single dosage irradiation of He-Ne laser (1.8 J in tooth) can decrease pain perception. (Clinical Trials Registry Number: IRCT138904022066N1)
  Keywords: Laser, tooth movement, pain
 • Fatemeh Abdollahi, Jamshid Yazdani Charati, Samad Roohani Pages 13-21
  Background and
  Purpose
  Exclusive breastfeeding for the first six months after birth has an important role in preventing children morbidity and mortality. Understanding the factors that influence exclusive breastfeeding is critical in promoting this behavior. This study aimed to determine the factors predicting exclusive breastfeeding among children of mothers attending primary health centers in Sari.
  Material And Methods
  In a cross-sectional study 400 mothers with children under one year were randomly selected. Data was collected using a researcher-made questionnaire. The questionnaire’s content validity and reliability was previously approved. A multivariate logistic regression analysis was used to identify the predictors of exclusive breastfeeding.
  Results
  The prevalence of exclusive breastfeeding for the first six months after birth was 86.20%. The mean duration of exclusive breastfeeding was 3.2±1.08 months. Also, the prevalence of breastfeeding after six months was 81.6%. Living in their own house and having a supportive husband were independently associated with exclusive breastfeeding.
  Conclusion
  Promotion of exclusive breastfeeding as a maternal child health index in Sari shows that breastfeeding behavior is well established in this region. High rate of exclusive breastfeeding signifies the role of family health programs in this region.
  Keywords: Breast feeding, exclusive, children
 • Akram Bayati, Fateme Ghanbari, Seyed Shahriar Hosseini, Akram Maleki, Mohsen Shamsi Pages 22-35
  Background and
  Purpose
  The ultimate target of health care systemin any countryis to improve the status of health in people. One of the amendmentsmade inIran's Health System is family physician program which was first implemented in 2005. Thisstudy aimed to review the experiencesof physicians and other health team members in Arak University of Medical Sciences to assess this program.
  Material And Methods
  In this phenomenological study data was collected through in-depth inter views (semi-structured). The participants included physicians, midwives and health workers who gave their experiences about the program. Fifty five interviews were carried out among15 physicians, 15 midwives and 25 health workers. Qualitative content analysis approach was applied to explain the data.
  Results
  In this study, two secondary codes came out from meaning unites including management factors and public interests. First, different codeswere compared according to their similarities and differences with in the general categories and were sub-divided into seven main categories (organizing, human resource planning, service delivery process, evaluation, induction programs, health benefits, and economic benefits) and fivesub-categories (administrative barriers, welfare barriers, motivation barriers, lack of educational programs, and lack of public knowledge).
  Conclusion
  Further educational programs are needed to increase the level of information among all involved people including physicians, health workers and ordinary people. Also, to reduce the problems, revise in referral system, more focus onstaffduty, and time assessment indeliveringhealthcare are necessary.
  Keywords: Family physician, health team, family physician program, experiences
 • Seyyede Farsin Hosseini, Mohammad Amin Almasi, Mohammad Taghi Kardi, Sharare Moghim, Vajihe Karbasizade Pages 36-42
  Background and
  Purpose
  Clostridium difficile is an obligate anaerobic, gram positive bacillus. The purpose of this study was to develop and optimize Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) technique for assessing the prevalence of Clostridium difficile infection in the samples of watery diarrhea.
  Material And Methods
  This cross-sectional qualitative study was performed in 48 samples of watery diarrhea (fecal samples were obtained from 24 patients with nosocomial diarrhea and 24 patients with antibiotic-associated diarrhea). All samples were cultured in the specialized CDMN Agar medium. Six specific primers were applied for the LAMP Assay and the LAMP reaction was conducted under optimal conditions. Furthermore, sensitivity and specificity of LAMP were determined to detect Clostridium difficile.
  Results
  In this study, the optimized LAMP technique was determined to be 10 bacterium. In addition, LAMP technique showed a high specificity for detecting the bacteria. Among the patients with nosocomial diarrhea and antibiotic-associated diarrhea, 18.2% and11.5% were reported to be positive, respectively.
  Conclusion
  LAMP was found as an applicable, sensitive, and quick technique for detection of Clostridium difficile.
  Keywords: Watery diarrhea, Clostridium difficile, LAMP technique
 • Mohsen Mirzaee, Shahin Najar, Peerayeh, Mehrdad Behmanesh, Mahdi Forouzandeh Moghadam, Abdol, Majid Ghasemian Pages 43-51
  Background and
  Purpose
  Staphylococcus aureus is recognized as the most important pathogen responsible for nosocomial infections, mainly pneumonia, bloodstream infections, and surgical site infection. It also remains a major cause of community-acquired infections. The possibility of biofilm formation on the surface and implicated devices such as catheters is one of the most important virulence factors in S.aureus. The aim of this study was to investigate the biofilm formation ability and presence of ica genes in clinical isolates of S.aureus from intensive care unit.
  Material And Methods
  A total of 72 clinical S. aureus isolates was collected from three hospitals in Tehran. Antibiotic susceptibility testing was performed as recommended by the CLSI for 11 antibiotics using disk diffusion method. Ability of biofilm formation was measured by Microtiter plate assay. All isolates were then examined for presence of the icaABCD genes.
  Results
  The microtiter plate assay results showed that attachment abilities in 26 (36.1%) strains were strong, in 30 (41.6%) strains were moderate, and in 16 (22.3%) strains were weak. The prevalence of the icaA, icaB, icaC and icaD genes among the studied isolates was as follows: icaA positive: 42 (58.3%), icaB positive: 34 (47.2%), icaC positive: 46 (63.8%) and icaD: 50 (69.5%).
  Conclusion
  Our results suggest different biofilm formation ability in clinical isolates of S.aureus. Biofilm formation on devices such as intravascular catheters can increase the risk of infection. Moreover, bacterial biofilms show increased tolerance to antibiotics. This is a serious problem in medical centers specially, in intensive care units.
  Keywords: Staphylococcus aureus, biofilm, icaABCDgenes, Microtiter plate assay
 • Saideh Shakuri Ghoshkhane, Mohammad Shokrzadeh, Tahereh Naji, Vahid Hosseini, Hamed Haghi Aminjan, Ahad Alizadeh, Tahoura Mousavi Pages 52-59
  Background and
  Purpose
  Infection caused by hepatitis B virus is a major health problem and the most common known chronic infection. It has an important role in developing cirrhosis and hepatic cancer. Glutathione-s-transferase enzyme is one of the most important metabolic enzymes in cellular protection mechanisms such as: xenobiotic detoxification and metabolism and cells protection against harms caused by oxidative stress which prevents different diseases. This study aimed at determining the frequencies of GSTT1 polymorphisms in chronic hepatitis B infection.
  Material And Methods
  In this case-control study, 100 chronic hepatitis B patients and 100 normal subjects from Mazandaran province were evaluated for GST T1 polymorphism. Both patient’s and control’s Genomic DNA was extracted from peripheral white blood cells according to Salting out method. Multiplex-PCR was done for detection of GST T1 gene polymorphism in both groups. Data was analyzed using SPSS V.18 and P<0.05 was considered significant.
  Results
  In present study, 200 people including 94 men and 106 women were examined. All subjects were from the same race and geographic area. Results showed an increase in the number of null GST T1 allele in patient group (0.95% CL: 1.724 - 5.974, OR: 3.209, P≤0.001).
  Conclusion
  GST T1 null allele was a factor leading to chronic hepatitis B and hepatic injuries in studied population in Mazandaran province.
  Keywords: Polymorphism, GST T1, Multiplex PCR, Hepatitis B
 • Seyed Ramin Ghasemi, Amene Setare Forozan, Nader Rajabi Gilan, Akbar Biglarian Pages 60-71
  Background and
  Purpose
  Violence against children and adolescents is a worldwide concern that has always received much attention. The purpose of this research was to investigate the relationship between child maltreatment in family and behavioral problems in high school adolescents in Kermanshah.
  Material And Methods
  In a cross-sectional study, 193 boys and girls studying in high school in Kermanshah were selected through multi Stage sampling. Adolescent self-report form of behavioral problems and self-report scale for measuring child maltreatment was used. Data was analyzed in SPSS using descriptive statistics, Pearson correlation and multiple linear regression.
  Results
  The mean age of the participants was 15.75 ±0.85. There was no significant relationship between gender and child maltreatment (P>0.269). But, significant difference was seen in neglect subscale and gender (P<0.046). All aspects of behavioral problems were observed more in girls. Pearson correlation analysis showed a significant correlation between child maltreatment and behavioral problems and its subscales (P<0.001). Regression analysis showed that 38.1% of the changes related to behavioral problems in students could be explained via a linear combination of emotional and sexual abuse.
  Conclusion
  There was a significant correlation between child maltreatment and behavioral problems. More qualitative studies are recommended to investigate child abuse in different regional and ethnic contexts.
  Keywords: Child maltreatment, behavioral problems, high school students
 • Mitra Eslamdoost, Fatemeh Yari, Mahin Nikoogoftar, Minoo Ahmadinezhad, Mohammadreza Tabatabaie, Razieh Fadaie Pages 72-80
  Background and
  Purpose
  Cold storage results in clustering of gpIbα molecules on platelets. Consequently, the lectin domains of αMβ2 receptors on the liver macrophages recognize these molecules and ingest the platelets. Probably coverage of sugar molecules of gpIbα using galactose could prevent the recognition and ingestion of platelets by macrophages. The purpose of this study therby was to investigate this function.
  Material And Methods
  Twenty-one units of platelet concentrates (PCs) were prepared from Iranian Blood Transfusion Organization and each unit was divided into three portions. In glycosylation UDP-galactose was injected to one of the portions. The bags were kept in different temperatures (22°C or 4°C). The parameters of platelet counts, aggregation and the binding capacity of macrophages (THP1 cell line) to platelets and their ingestion were studied. Data was analyzed using the Wilcoxon test.
  Results
  The results showed that platelet counts and function remained almost stable in refrigerated platelets. Galactosylation and storage of PC in cold temperature led to a better response of platelets to agonists in the aggregation test but it could not prevent their subsequent ingestion and phagocytosis by THP1 monocytic cell line.
  Conclusion
  Galactosylation and cold storage of platelets did not affect their phagocytosis by THP1cells. Because of the good maintenance of platelet count and function during storage of PC in cold, cold storage of PC could be an interesting area of research in future.
  Keywords: Platelet concentrate, glycosylation, phagocytosis
 • Ramezanali Dianati Tilaki, Mahdieh Alamgholilu, Farzaneh Veisi Pages 81-92
  Background and
  Purpose
  Bisphenol A is a harmful organic compound which is either used or produced in various industries. This compound is resistant to biodegradation. The aim of this study was to determine the photocatalytic degradation of Bisphenol A from aqueous solutions by ZnO nanoparticles.
  Material And Methods
  In this experimental study the morphology of nanoparticles was characterized using scanning electron microscope. The volume of sample was determined by Rotatable inscribed Central Composite design (CCD) method. The samples were separately placed under UV radiation in defined amount of nanoparticles and initial concentration of bisphenol A at different operating conditions. The concentrations of bisphenol A were analyzed by UV Spectrophotometer. Data was then analyzed in Minitab V.16.
  Results
  The degradation efficiency of bisphenol A increased when the pH, contact time and loading nanoparticles increased and the concentration of bisphenol decreased. Efficiency of ZnO was found to be better at alkaline pH than acidic conditions. UV/ZnO process was capable of removing bisphenol A to 97%.
  Conclusion
  This study showed that photocatalytic degradation by ZnO nanoparticles in presence of UV is an effective method for removal of bisphenol A.
  Keywords: ZnO nanoparticles, photocatalytic degradation, bisphenol A
 • Akram Kooshki, Tahere Tofighian, Roya Akbarzadeh Pages 93-100
  Background and
  Purpose
  Thalassemia major is a hematic hereditary disease with high rate of incidence in Iran. Malnutrition and growth retardation is prevalent in these patients. This study was done to assess the nutritional status and blood indices in patients with β-thalassemia major.
  Material And Methods
  This cross sectional study was conducted in 72 individuals with thalassemia major aged 10-20 years. Systematic sampling was done in patients attending Mashhad and Sabzevar thalassemia clinics. Written informed consent was obtained from patients who were willing to participate in the study. Data was collected through the semiquantitative food frequency questionnaire which was completed by trained interviewers. Nutritional information was studied in Nutritionist IV. To measure blood indices 5 ml blood was drawn from the patients. Descriptive statistics, one sample t-test and Kolmogorov-Smirnov tests were performed in SPSS V.16. P<0.05 was considered as significant level.
  Results
  In this study there were 55.6% female and 44.4% male. The mean BMI of patients were 19.05±3.74 and 18.99±3.7 kg/m2, respectively. Dietary assessment showed that the mean of macronutrient intakes were more than dietary standard values except for cholesterol and fiber. Also, intake of micronutrient, were less than dietary standard values except in taking B vitamins, calcium, phosphorus, potassium, and sodium. Values of Hb and Hct were found to be less than the standard level but serum ferritin was more than normal range.
  Conclusion
  The findings showed that deficiency of micronutrients due to malnutrition is prevalent in thalassemia patients.
  Keywords: Thalassemia major, nutritional status, blood indices
 • Fatemeh Azizi, Soghra Fallahi, Majid Asadi, Samani, Maryam Goudarzian Pages 101-112
  Background and
  Purpose
  The best-known groups of Escherichia coli are B2, B1, A, and D. Previous studies have clearly shown the difference between this group such as resistance to antibiotics, the growth rate, and pathogenicity. Therefore, identifying different groups of E. coli could be of great benefit in curing infections caused by this bacterium. There are some defects in traditional diagnosis methods for E. coli groups, hence, this study aimed at finding a more efficient method.
  Material And Methods
  To identify different E. coli groups, after surveying genomic sequence of 60 E. coli and their grouping which was done by silico multiplex PCR method, a polymorphic sequence of homoserine kinase enzyme was selected. Then, 20 unknown samples of E. coli strains were grouped by this sequence and multiplex PCR methods.
  Results
  The 20 unknown samples of E. coli strains were grouped identically in both methods.
  Conclusion
  Identification and grouping of different E. coli strains by sequencing method was found to be more precise than multiplex PCR method.
  Keywords: Escherichia coli, multiplex PCR, grouping, homoserine kinase, sequencing
 • Bahman Ramavandi, Mehdi Ahmadi, Javad Faradmal, Sima Maleki, Ghorban Asgari Pages 113-121
  Background and
  Purpose
  Taguchi method is a powerful design in experimental studies. This method, with the minimum number of test factors affecting the process, will save cost and time. This study was done using the Taguchi method to optimize the adsorption of fluoride from aqueous solutions by an adsorbent prepared from marble powder.
  Material And Methods
  Marble powder was supplied from Hamadan workshops stonemason and then grinded and sieved to the desired particle size using standard ASTM (mesh 40). Four parameters affecting the adsorption process (pH, contact time, temperature, and adsorbent dose) were considered in four levels. Residual fluoride concentration was measured by a spectrophotometer. Minitab V.16 (L-16 Orthogonal Array) was used to analyze the data.
  Results
  Taguchi model indicated that optimization conditions for fluoride adsorption by marble powder were adsorbent dose 0.7 mg/L, pH=2, temperature 25◦C, and contact time 5 min. ANOVA results showed that the most and least of influential parameters on adsorption process was associated with adsorbent dosage and solution pH, respectively.
  Conclusion
  Taguchi statistical method as an efficient, effective, and without the need for a large number of experiments indicated that the marble powder as a new adsorbent, no cost, and without secondary pollutant has a high efficiency for fluoride removal from aqueous environments.
  Keywords: Experimental design, Taguchi, marble powder, fluoride, adsorption
 • Mohammad Shokrzadeh, Jamshid Yazdani Charati, Masood Pourhossein, Narges Amadeh Juybary Pages 122-127
  Background and
  Purpose
  Substance abuse is one of the most important problems which leave a high level of burden in the areas of medical and social care, economic and culture in a society. Global epidemic of drug abuse and the resulting liability are increasing in all countries, especially in developing countries. This is considered amongst the main reasons for premature death. General management of drug abuse disorders is essential in epidemiological studies. Therefore, epidemiological supervision of drug abuse is an important issue in improving the actions done in National Drug Strategy.
  Material And Methods
  In this Routine Data Analyse, the information regarding all cases of morphine, opium and other psychotropic positive werte collected from Mazandaran Department of Forensic Centre which occurred in 2007- 2012. Demographic and epidemiological data were extracted from recorded documents. Data was then analyzed in SPSS using chi-square and binomial tests.
  Results
  In this study 272cases were evaluated of which 36.4% were due to drug intoxication. The mean age of the subjects was 39.46±14.27 years and they were most male and married. There were 69% urban and 31% rural. The rate of mortality was higher in people holding high school diploma or lower certificates. Self-employed people had the most mortality rate. Most of the studied cases (42.2%) used drugs through injection.
  Conclusion
  According to this study the rate of mortality due to substance abuse is more among married young men aged 20-35. Therefore, policies should be taken to prevent these people accessing and using drugs.
  Keywords: Epidemiology, mortality, opioid abuse
 • Mahdieh Azizpour, Mohammad Ali Mohammadifar, Mahmoud Najafi, Afsaneh Faeli Pages 128-133
  Background and
  Purpose
  Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease of the central nervous system which is accompanied by cognitive dysfunction. The aim of this study is to compare the sustained attention and reaction time in patients with MS and healthy normal individuals considering their level of depression, anxiety, and stress.
  Material And Methods
  This causal-comparative study recruited 108 participants. The patients were 54 with relapsing-remitting and 54 healthy people were included in control group. To collect the data DASS-2 questionnaire was used and computerized continuous performance test was administered.
  Results
  Results showed significant difference in sustained attention and reaction time between the two groups. We also observed significant differences in cognitive function considering the levels of depression, anxiety and stress.
  Conclusion
  MS could result in impairment in sustained attention and reaction time. Also, depression, anxiety, and stress intensify these cognitive impairments.
  Keywords: Multiple sclerosis, sustained attention, reaction time, depression, anxiety, stress
 • Sohyla Reshadat, Shahram Saedi, Alireza Zangeneh, Mohammad Reza Amooie, Ali Karbasi Pages 134-140
  Background and
  Purpose
  One of the main factors in establishing health equity is delivering equal spatial access to public medical cares to all members in a society. The aim of this study was to evaluate equity in health by assessing people's access to health care centers using Geographic Information System (GIS) in Kermanshah (west of Iran).
  Material And Methods
  In this descriptive-analytical study information about medical and health centers and statistical blocks of Kermanshah in 2011 were collected. Data were analyzed using functional radius of 700 meters for each health care center, block area, number of households, and population with and without access to such centers in Arc/GIS software.
  Results
  Data showed that 63.70% of Kermanshah blocks were not covered by health care centers and 132871 households did not have access to these centers. However, from 109440 households with access, 35009 households had access to 2 or 3 centers. Also, 475128 people did not have access to health care centers.
  Conclusion
  The spatial distribution of health centers in city of Kermanshah shows an imbalanced distribution of health care centers. This study revealed a high concentration of health care services in some parts especially in the central part of the city. Meanwhile, western and south-western areas in Kermanshah were not provided with any health care centers. Therefore, applying efficient methods such as GIS could be of great benefit for efficient planning and dealing with such problems.
  Keywords: Equity in health, health care centers, Geographic Information System (GIS)
 • Fatemeh Jamshidi Nazar, Mehdi Zare, Bahramabadi, Ali Delavar, Nader Rajabi Gilan Pages 142-148
  Background and
  Purpose
  Psychodrama is a special approach that facilitates releasing trapped emotions in order to adopt new behaviors and recognize self-form. This study aimed at assessing the efficacy of psychodrama techniques in internalizing symptoms among guidance school girls bully/victims in Kermanshah.
  Material And Methods
  This study was a quasi-experimental with pre-test, post-test and control group. Data was collected using Olweus Bully/Victim questionnaire and the adolescents form of Achenbach behavioral problems questionnaire. Thirty girls who achieved higher scores in the Olweus Bully/Victim questionnaire were randomly assigned into experimental and control groups. The experimental group participated in eight psychodrama group sessions (1.5 hours- two times per week), while no intervention was done for the control group. To analyze the data descriptive and inferential statistical methods (analysis of covariance) were used.
  Results
  ANCOVA test showed the efficacy of psychodrama techniques in reducing the youth internalizing symptoms (Eta=0.66–P<0.001) and its subscales: anxiety - depression (Eta=0.53–P<0.001), isolation - depression (Eta=0.31 – P<0.001), and physical complaints (Eta=0.60 – P<0.001).
  Conclusion
  According to this study, using psychodrama techniques play an important role in improving mental health in young individuals.
  Keywords: Psychodrama, bully, victim, internalizing symptoms
 • Morteza Hamidi Nahrani, Atta Heidari, Maryam Emadi, Ayub Valadbeigi Pages 148-153
  Background and
  Purpose
  Stimulus–evoked otoacoustic emission (OAE) is generated by the outer hair cells (OHCs) and high levels of noise will highly damage these cells. Therefore, even a mild loss in OHCs could alter the generation of OAE. The aim of this study was to assess and compare the pure tone threshold, Distortion Product Otoacoustic Emission (DPOAE) amplitude in industrial workers experiencing non-permissible noises and administrative staff.
  Material And Methods
  This descriptive cross-sectional study included 134 workers who were exposed to non-permissible noise and a control group consisting of 89 administrative staff. The threshold of pure tone and DPOAE amplitude were assessed and recorded.
  Results
  The mean of pure tone threshold was high in 1,2,3 and 4 KHz in workers compared to that of the administrative staff. There was a significant difference in the mean of pure tone threshold in 3 and 4 KHz (P<0.01). DPOAE amplitude for 4 frequency (1.4, 2.2, 2.9, and 4.4 KHz) was greater in control group, however, this difference was significant only in 4.4 KHz (P<0.01).
  Conclusion
  The decrease of OAE amplitude and increase in audiometric threshold in workers exposed to noise indicates damage to cochlea. DPOAE may closely match with audiometric results since there is frequency sensitivity in DPOAE amplitude due to noise-induced hearing loss.
  Keywords: Noise, induced hearing loss, distortion product otoacoustic emission, pure tone audiometry
 • Mina Alvandipour, Sohrab Sayadi, Younes Abdolalian, Jamshid Yazdanicharati Pages 154-161
  Background and
  Purpose
  Obstructive defecation syndrome (ODS) is a common dysfunction that affects adult female population. The Delorme’s procedure is a perineal approach for obstructed defecation syndrome. This study was designed to investigate the clinical outcomes after Delorme’s procedure for obstructed defecation syndrome.
  Material And Methods
  The study was carried out between June 2012 to October 2013 in which 22 patients with obstructed defecation syndrome had undergone Delorme’s procedure. Functional scores were measured and compared with preoperative scores.
  Results
  The mean age of the patients was 51.1±16 years. The mean follow-up period was 10.6 months. The mean of longo score was 15.2±6.3 before the procedure and 3.1±2.9 after the procedure, which revealed statistically significant difference (P<0.0001). The mean of incontinence score was 3.3 and 0.9 before and after the Delorme’s procedure, respectively (P=0.002). Wexner constipation score revealed significant improvement after the surgery (11.3±5.2 before the surgery vs. 3.3±2.8 after the surgery; P<0.0001). The mean of satisfaction score was 7.7±2.
  Conclusion
  The Delorme’s procedure is a perineal technique that resolves obstructed defecation syndrome and is a low-risk surgery with less morbidity. The procedure is associated with a marked improvement in anal continence, relatively low relapse rates, and a low incidence of postoperative constipation. This shows that this procedure could be very beneficial in selected patients.
  Keywords: Obstructed defecation syndrome, Delorme's procedure, ODS score, Wexner score
 • Fatemeh Dehghan, Jahangir Karami, Marzieh Piri, Parvaneh Karimi Pages 163-176
  Background and
  Purpose
  The aim of this study was to evaluate the efficiency of stress management skills training in reducing aggression among university students.
  Material And Methods
  This experimental study was done with pretest-posttest and control group design. The subjects included 45 students who were randomly selected and assigned to either experimental or control group (experimental group: n = 23, control group: n = 22). The Buss and Perry aggression questionnaire was used to collect the data and analysis of covariance was performed.
  Results
  Significant differences was seen in per- and post- test scores for all aggression components in experimental group (P<0.001).
  Conclusion
  According to this study stress management skills training was found helpful in reducing aggression. Hence, this method could be of great benefit in reducing aggression, thereby improving the mental health state among university students.
  Keywords: Stress management skills, aggression, students
 • Maryam Mirzakhani, Mohsen Bagheri, Mohammad Reza Sadeghi, Farzaneh Mirzakhani, Yasmin Modanloo Pages 168-174
  Background and
  Purpose
  Many authorities believe that university students face challenges in scientific reasoning. Metacognitive skills results in boosting and organized thinking in learning process. Students usually do not know how to use metacognitive skills, thus these skills should be strengthened in students.
  Material And Methods
  This comparative-causal study was carried out in 5096 students. Using korjesi and Morgan table, 357 students were randomly selected to participate in the study. The students were studying in undergraduate and postgraduate courses. Metacognitive skills questionnaire was used to collect the data. The student’s grade point average was used as the criterion for academic achievement. SPSS V.16 was applied to analyze the data.
  Results
  The indices of planning, controlling, evaluating, and regulating skills were found to have significant roles in student's academic achievement (P<0.005). Metacognitive skills were found to be more effective in academic achievement in female students. These effects were similar in employed and unemployed students.
  Conclusion
  There was a positive relationship between using metacognitive skills with increase in academic performance. Control skill was the only variable that could predict the student's academic achievement. Metacognitive skills were found to be highly influential in enhancing academic performance among university students. Hence, training programs in metacognitive skills could be of great benefit.
  Keywords: Skill, metacognitive skills, academic achievement, medical sciences university
 • Maryam Koopaie, Zahra Tohidastakrad, Narjes Hoshiary Pages 174-179
  Angina bullosa Haemorrhagica (ABH) is a term that was first introduced by Badham in 1967 to describe a bullous disorder in which recurrent oral blood blisters appear in the absence of any identifiable systemic disorder. It is a disorder restricted to the oral mucosa characterized by the formation of blood blisters on slight trauma in the absence of blood dyscrasia, vesiculobullous disease or other systemic diseases. The incidence of the disease is not known. Pathological studies did not reveal new information about these lesions so the etiology of this disease is not fully understood. However, the use of inhaled corticosteroids is a factor for the onset or exacerbation. The incidence of hemorrhagic bullae in primary and secondary amyloidosis is known. The condition runs a benign course. The aim of this paper is to report a case of Angina bullosa haemorrhagica in a 65-year-old man with a medical history of minor thalassemia with the following clinical manifestations: formation of bullas containing blood on the lateral surfaces of the tongue and the hard palate with the recurrence of 2 to 3 months.
  Keywords: Angina bullosa haemorrhagica, blood blisters
 • Mohammad Asgharzadeh, Hossein Samadi Kafil Pages 180-191
  Tuberculosis is one of the main health care problems worldwide, so that one third of world population are contaminated with Mycobacterium tuberculosis. It causes 3.1 million deaths annually, therefore, controlling tuberculosis is one the priorities of the world health organization. To control tuberculosis, identifying sources of infection is very important. Patients with active tuberculosis are the main source of infection, since they transmit infection via direct or accidental contact with sensitive individuals. In tuberculosis transmission, several risk factors are important including host factors, environment, and bacterial factors. Molecular epidemiology tools such as fingerprinting by IS6110-RFLP, Spoligotyping, MIRU, and ETR enables researchers to identify patterns of spread, source of infection, and specific strains which are responsible for transmission of tuberculosis and the tuberculosis that is caused by recurrence of the disease. These data will help in planning therapeutic strategies and controlling tuberculosis infection.
  Keywords: Mycobacterium tuberculosis, molecular epidemiology, infection transmission, tuberculosis control
 • Mohammad Taher Hojari, Mohammad Mahdi Mahdavi Pages 192-202
  Alloimunization reduces RBCs lifespan in circulation. Identification of phenotypes of RBCs could be helpful in reducing the rate of alloimunization. But often, due to persistence of donor RBC`s in patients circulation, precise identification of blood group antigens in multi transfusion patient would be difficult. Today, DNA technology increased our knowledge in recognizing the molecular basis of blood group antigens. This knowledge helps in predicting profiles of blood groups in patients and overcoming problems of agglutination method. But theoretically, it seems, because of contamination of donor`s WBCs in patients circulation and possibility of their contamination with patient`s WBCs, application of molecular method by WBCs may not be reliable. However, some studies showed that using patient's WBCs can infinitively be applicable in identification of polymorphism of blood group antigens by molecular methods, even in newly transfused patients.
  Keywords: Alloimunization, phenotypes of RBCs, agglutination method, molecular methods
 • Abbas Abbasi Ghahramanloo Pages 220-221