فهرست مطالب

نظام ها و خدمات اطلاعاتی - سال دوم شماره 3 (تابستان 1392)
 • سال دوم شماره 3 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/13
 • تعداد عناوین: 9
|
 • یادداشت سردبیر
 • آذر نوری افکند، داریوش مطلبی، مهدی علیپورحافظی صفحات 1-12
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت وبگاه مجله های کتابداری و اطلاع رسانی داخلی بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت (دبلیو. کیو.ای. تی) انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش از نوع پیمایش ارزیابانه است. ابزار ارزیابی در این پژوهش دبلیو. کیو.ای. تی است.اینابزاربهسنجشاعتباروبگاه هابراساس9معیارکلی محتوا، عملکرد، اعتبار، روزآمدبودن، پیوند، گرافیک، دامنه،ساختار و استفاده از برچسب ها می پردازد. جمعیت آماری پژوهش شامل کلیه وبگاه های نشریه های علمی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی که دارای وبگاه مستقل برای خود بوده اند که شامل 13 وبگاه نشریه های حوزه کتابداری و اطلاع رسانی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از درصد، میانگین رتبه ای و انحراف معیار استفاده شده است.
  یافته ها
  بیش از 60 درصد از وبگاه های مورد بررسی از نظر میانگین کیفیت محتوا و بیش از 80 درصد از نظر امتیاز عملکرد متوسط و قوی ارزیابی شده اند، از نظر امتیاز اعتبار تمامی وبگاه های مورد بررسی در سطح متوسط و بالاتر هستند. از نظر روزآمدبودن، تنها 8 درصد به صورت قوی عمل کرده اند، از نظر پیوند53 درصد امتیاز متوسط و 47 درصد امتیاز ضعیف یا بسیار ضعیف کسب کرده و از نظر گرافیک، امتیاز آن ها بیش از 90 درصد از وبگاه ها متوسط به بالا و از نظر معیار ساختار، بیش از 93 درصد از وبگاه های مورد بررسی در سطح قوی عمل کرده اند. از نظر معیار ابر برچسب 46 درصد از وبگاه ها در سطح عالی و حدود 54 درصد ضعیف بوده اند.
  نتیجه گیری
  از کل 31 مولفه و 8 معیار مورد بررسی در این پژوهش برای ارزیابی وبگاه نشریات کتابداری و اطلاع رسانی، تنها 2 معیار عملکرد و اعتبار در سطح عالی و معیار محتوا از نظر عملکرد قوی و معیارهای گرافیک، ساختار، ابربرچسب متوسط و همچنین دو معیار پیوند و روزآمدبودن ضعیف بوده اند.
  کلیدواژگان: ارزیابی کیفیت، ارزیابی وبگاه، دبلیو. کیو.ای. تی، وبگاه نشریات کتابداری، نشریات کتابداری و اطلاع رسانی
 • عاصفه عاصمی، سعید رجایی پور، نرگس اورعی، علی اکبر اکبر میرزایی صفحات 13-26
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد است.
  روش
  روش انجام پژوهش توصیفی پیمایشی است و جامعه پژوهش شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد بوده است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرج سای و مورگان 327 نفر برآورد گردید. برای گرد آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین منبع اطلاعاتی برای دانشجویان، شخص آگاه در موضوع؛ مهم ترین هدف اطلاع یابی، نگارش پایان نامه و مهم ترین ابزار مورد استفاده، نرم افزار کتابخانه است. در هنگام استفاده از کتابخانه دانشگاه مهم ترین منبع اطلاعاتی، کتاب های درسی؛ مهم ترین هدف از جستجوی اطلاعات در کتابخانه، انجام تکلیف درسی؛ موثرترین ابزار مورد استفاده، نرم افزار کتابخانه، و مهم ترین منبع خدمات اطلاعاتی مورد استفاده، خدمات مرجع است. در مطالعات تخصصی و غیرتخصصی، مهم ترین منبع اطلاعاتی مورد استفاده،کتاب؛ بیشترین مکان مطالعه، منزل و راه تهیه منابع اطلاعاتی اکثر دانشجویان خرید کتاب است.
  نتیجه
  نتایج این پژوهش حاکی از این است که کتابخانه دانشگاهی و مهمتر از آن کتابداران نتوانسته اند نقش مهمی را در بر طرف کردن نیازهای اطلاعاتی و هدایت رفتارهای اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد نجف آباد ایفا نمایند،که به عنوان ضعف بزرگی محسوب شده و ناشی از ضعف برنامه ریزی و آگاهی در این زمینه می باشد.
  کلیدواژگان: رفتار اطلاع یابی، نیاز اطلاعاتی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
 • محمد حسن زاده، سمانه کریمی صفحات 27-42
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر سنجش میزان آمادگی کتابخانه های دانشگاهی ایران برای ارائه خدمات عمومی الکترونیکیاست. خلاء پژوهشی در خصوص استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی برای ارائه خدمات عمومی در این مراکز، بیانگر لزوم انجام این پژوهش بوده است.
  روش
  روش پژوهش پیمایشی و جامعه پژوهش، کتابخانه های دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات، فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به روش سرشماری و نیز کتابخانه های دانشگاه های آزاد در مراکز استانها است که به روش نمونه گیری هدفمند مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهشتحلیلی- کاربردی به روش پیمایشی و با استفاده از چهار نوع پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است.
  یافته ها
  با توجه به اینکه خدمات عمومی هرکتابخانه در سه دسته ارائه می شود (مرجع، اطلاع رسانی و امانت) نتایج پژوهش نشان داد که میزان آشنایی کاربران، مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاهی با «خدمات عمومی الکترونیکی» در سطح ضعیف(2/98) است و نگرش این گروه ها نسبت به ارائه این نوع خدمات بطور کلی در سطح متوسط(3/78) قرار دارد. میزان آشنایی و نگرش سه گروه آماری نسبت به ارائه خدمات «مرجع الکترونیکی» در کتابخانه های دانشگاهی بیش از سایر خدمات عمومی الکترونیکی بوده است. کتابخانه های دانشگاهی برنامه ارائه خدمات عمومی الکترونیکی را در برنامه های آتی خود منظور داشته اند. این میزان بطور میانگین 3/91 بوده است که در سطح متوسط به بالا است.
  نتیجه گیری
  سابقه ارائه خدمات عمومی الکترونیکی با رعایت عوامل اصلی در هیچ یک از کتابخانه های دانشگاهی وجود نداشته است. از نظر تجهیزات جامعه پژوهشی مذکور وضعیت مناسبی نداشته اند. همچنین تخصص و میزان تحصیلات کتابداران ارائه دهنده خدمات عمومی در این کتابخانه ها در سطح متوسط رو به پایین بوده است. بطور کلی سطح آمادگی کتابخانه های دانشگاهی ایران برای ارائه خدمات عمومی الکترونیکی در حد متوسط است.
  کلیدواژگان: آمادگی اطلاع رسانی الکترونیکی، امانت الکترونیکی، خدمات عمومی الکترونیکی، کاربران کتابخانه، کتابداران، کتابخانه های دانشگاهی، مرجع الکترونیکی، مدیران، نگرش
 • ابراهیم ملایی، احمد شعبانی، رقیه رضایی دریانی صفحات 43-54
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی راه های بهبود خدمات جنبی در کتابخانه های عمومی شهر اصفهان از دیدگاه کاربران بر اساس رهنمودهای ایفلا/یونسکو انجام شد.
  روش
  در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی تحلیلی بهره جویی شده، و برای نیل به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته بررسی خدمات جنبی از دیدگاه کاربران بر اساس رهنمودهای ایفلا/یونسکو در سه مولفه خدمات برون کتابخانه ای، تشکیل گروه های قصه گویی، و تشکیل گروه های مطالعاتی استفاده گردید. جامعه آماری کلیه اعضای کتابخانه های عمومی استان اصفهان وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور هستند که با توجه به حجم جامعه آماری تعداد 459 نفر با استفاده از نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد کهخدمات برون کتابخانه ای، برگزاری برنامه های قصه گویی، و تشکیل گروه های مطالعاتی در بهبود خدمات جنبی کتابخانه های عمومی استان اصفهان تاثیرگذار است.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش مسئولین و کتابداران کتابخانه های مورد بررسی را از وضعیت خدمات جنبی آنها و اینکه تا چه حد پاسخگوی نیازهای کاربران و میزان رضایت آنها از این خدمات است آگاه می کند و می تواند الگویی برای سایر کتابخانه های عمومی بوده تا از نتایج پژوهش حاضر برای بالابردن سطح کیفیت و کمیت خدمات جنبی خود و رضایتمندی کاربران کتابخانه بهره مند شوند.
  کلیدواژگان: رهنمودهای ایفلا و یونسکو، خدمات جنبی، کاربران، کتابخانه های عمومی استان اصفهان، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • سمیرا صابری صفحات 55-64
  هدف
  هدف پژوهش تعیین نظرات دانشجویان کتابداری درخصوص وبلاگ های کتابداری واطلاع رسانی فارسی است.
  روش
  در یک مطالعه پیمایشی توصیفی 144پرسشنامه از طریق پست الکترونیکی توسط پژوهشگر در میان دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال و واحد علوم تحقیقات تهران) سال های 1387و1388توزیع گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزارspss انجام گرفت.
  یافته ها
  میزان آشنایی دانشجویان با وبلاگ های کتابداری فارسی (70درصد)، میزان هماهنگی بین وبلاگ های کتابداری و نیاز دانشجویان (66درصد) و همینطور نقش این وبلاگ ها در ارتقای دانش تخصصی دانشجویان (79درصد) است که درحد بالایی قرار دارد و انگیزه استفاده دانشجویان از وبلاگ های کتابداری (43درصد)، و نقاط قوت این وبلاگ ها (36درصد) ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  به طورکلی یافته های پژوهش نشان داد که دانشجویان کتابداری در حد متوسطی از وبلاگ های کتابداری و اطلاع رسانی رضایت دارند. درپایان پژوهش نیز پیشنهاداتی ارائه شد که توصیه می شود نقاط قوت وبلاگ ها تقویت شود و در جهت برطرف کردن نقاط ضعف آن ها تلاش شود تا از این طریق کارایی و سودمندی این وبلاگ ها و به تبع آن میزان رضایت دانشجویان کتابداری افزایش یابد.
  کلیدواژگان: رضایت دانشجویان، کتابداری و اطلاع رسانی، . وبلاگ ها
 • سارا برزگر، بنفشه داداشی، سیدعابدین حسینی آهنگری صفحات 65-78
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش نیازسنجی اطلاعات مورد نیاز دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر و نقش کتابخانه در تامین آن نیازها است.
  روش
  روش تحقیق پیمایشی تحلیلی است. جامعه پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر است. تجزیه و تحلیل آماری بر روی 357 پرسشنامه ای پاسخ داده شده انجام گرفت. اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش آماری توصیفی و تحلیلی و با به کارگیری نرم افزار- اس.پی.اس. اس. صورت گرفته است.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مهمترین هدف از جستجوی اطلاعات و دلیل کسب اطلاعات دانشجویان به ترتیب، مولفه انجام پروژه های درسی با میانگین رتبه (11/5) و اطلاعات کمکی و تخصصی مرتبط با کتب درسی با میانگین رتبه (36/3) است. از بین منابع رسمی کسب اطلاعات به ترتیب: متون پایه استاندارد (کتاب ها و منابع مرجع تخصصی)، مجلات علمی- تخصصی، پایان نامه ها و گزارش های تحقیقاتی، مهمترین منابع جهت تامین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان به حساب می آیند. از طرفی استفاده از اینترنت و موتورهای جستجوی عمومی به عنوان منابع الکترونیکی، با میانگین رتبه (02/3) برای تامین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان بیشترین اهمیت را دارا است. در پایان، نتایج پژوهش مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان می دهد، نقش کتابخانه های دانشگاه در تامین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد قائم شهر در حد متوسط، است و دانشجویان به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی خود از سایر کتابخانه ها و کتابخانه های شخصی نیز استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، کتابخانه های دانشگاهی، نیازسنجی اطلاعاتی
 • ریحانه شاهسون، میترا قیاسی صفحات 79-90
  هدف
  هدف پژوهش حاضر شناسایی نیازهای اطلاعاتی مدیران مسئول نشریات ایران است.
  روش شناسی پژوهش: در این پژوهش از روش پیمایشی توصیفی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه شامل 1997 مدیر مسئول بود که توسط نمونه گیری تصادفی نظام مند 214 نفر انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 89% است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (که در آن از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف میانگین و واریانس) با کمک نرم افزار spss استفاده شده است.
  یافته ها
  بیشترین نیاز مدیران مسئول نشریات ایران به ترتیب منابع اطلاعاتی جهت آموزش و پژوهش در اولویت اول با 56 نفر (37/33 درصد)، جهت افزایش دانش حرفه ای در اولویت دوم با 50 نفر (33/33 درصد)، جهت افزایش دانش شخصی در اولویت سوم با 55 نفر (36/6 درصد) است. پایگاه اطلاعاتی «Fox news» پرکاربرد ترین منبع اطلاعاتی به حساب می آید. میزان آشنایی مدیران، با شیوه های جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی زیاد است. اهمیت کتابخانه در رفع نیازهای اطلاعاتی جامعه مورد بررسی در حد متوسط و با میانگین (13/3 درصد) است.
  نتیجه گیری
  مشخص شد که اینترنت اولین وسیله کسب اطلاعات برای مدیران مسئول نشریات است و استفاده از نظر خوانندگان در درجه بعدی قرار دارد. هدف مدیران نشریات ایران از جستجوی اطلاعات بیش از سایر اهداف به علاقه آنها برای به روزکردن اطلاعات شان مرتبط است که (33/37) درصد است. همچنین میزان استفاده آنها از پست الکترونیکی بیش از34 % است.
  کلیدواژگان: مدیران مسئول نشریات، نشریات ایران، نیازسنجی، نیازهای اطلاعاتی
 • خاتون کابانی، داریوش مطلبی صفحات 91-102
  هدف
  تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاه تبریز (12 کتابخانه) و موانع و مشکلات استفاده از آن انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش پیمایشی توصیفی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که از سوی مدیران کتابخانه های دانشگاه تبریز تکمیل شده است. جامعه آماری مورد نظر 12 کتابخانه از کتابخانه های دانشگاه تبریز بود و کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت و نمونه گیری انجام نشد.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش، از نظر امکانات سخت افزاری بیشترین تعداد مربوط به رایانه (با 119 دستگاه) و کمترین تعداد به اوپک (1 عدد) اختصاص دارد. برای ارائه خدمات با استفاده از ابزارهای اینترنت، موتورهای جستجو (11 کتابخانه) و پست الکترونیکی (7 کتابخانه) بیشترین و گروه های بحث و گفتگو (2 کتابخانه) کمترین میزان استفاده را داشته اند. خدمات تحویل مدرک در 4 کتابخانه، خدمات اشاعه اطلاعات گزیده، تابلوی اعلانات الکترونیکی، و فهرست پیوسته هر یک در 2 کتابخانه، و خدمات آگاهی رسانی جاری در 3 کتابخانه ارائه می شود.
  نتیجه گیری
  مشکلات و موانع استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاه تبریز به ترتیب عبارت اند از: بالابودن هزینه های دسترسی پیوسته به پایگاه های اطلاعاتی، ناآشنایی مراجعه کنندگان به استفاده از امکانات مبتنی بر فناوری اطلاعات، و نبود کارکنان آموزش دیده و متخصصان کافی برای استفاده از فناوری اطلاعاتی (هر کدام در 9 کتابخانه)، نبود حمایت مسئولان و مدیران کتابخانه (8 کتابخانه)، عدم تسلط کتابداران به زبان انگلیسی مورد نیاز برای استفاده از فناوری، مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری (هر کدام در 7 کتابخانه)، مشکلات ارتباط اینترنتی (5 کتابخانه)، و کمبود منابع الکترونیکی (3 کتابخانه).
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، کتابخانه های دانشگاهی، خدمات اطلاع رسانی، دانشگاه تبریز
|
 • Azar Nouri Afkand, Darioush Matlabi, Mehdi Alipour Hafezi Pages 1-12
  Purpose
  The survey has been conducted to evaluate and to recognize the websites conditions of the internal library and information journals based on the qualitative evaluation (W.Q.A.T.) tool.
  Methodology
  The research is evaluative survey and the evaluation tool is W.Q.A.T. The tool examines the validity of the websites based on the nine general criteria including: content, performance, validity, up-to-date, connection, graphics, scope, and the labels use. The population contained 13 library and information websites which had independent websites. To analyze the data obtained, the percentage, rating mean, and the standard deviation were used.
  Findings
  More than 60% of the websites under study were evaluated from the content quality aspect and more than 80% from the performance score were evaluated as moderate and strong. From the validity score viewpoints, all the websites acted as moderate and more. Only 8% acted strong from the up-to-date aspect and the connection performance had moderate performance. Also, 47% of the websites obtained weak and very weak scores. More than 90% of the websites graphics performance was evaluated as upper moderate and more than 93% of them rated as strong, 46% of super labels were excellent and about 54% were weak.
  Results
  Of the all 31 components and 8 criteria for the evaluation of the library and information journals, only 2 performance and the content criteria had strong score. The graphics, structure, super labels had moderate, the connection and up-to-date criteria had weak performance.
  Keywords: Qualitative evaluation, Website evaluation, W.Q.A.T, Library journals, Library, information science
 • Asefeh Asemi, Saeed Rajaeepour, Narges Oraee, Ali Akbar Mirzaee Pages 13-26
  Purpose
  The aim of this research is toinvestigate the information seeking behavior of Islamic Azad University of Najafabad Master students.
  Methodology
  A descriptive-survey method was used and the statistical population of this research was the students of the first semester of 2010-2011 academic year. The research tool was a researcher-developed questionnaire.
  Findings
  The findings showed that the main source of information for student was a knowledgeable person in the subject. The main purpose was writing thesis, and the most important instrument was library software. About the university library: most of the information resources were textbooks, the primary purpose of information seeking in the library was doing homeworks, and the most used tools, was library software and the most information resource services used in library was library reference services.
  Conclusions
  The results of this study indicate that academic libraries and librarians failed to meet the information needs and conduct information seeking behavior of graduate students, which is due to the weaknesses of the planning and investment.
  Keywords: Information seeking behavior, Information needs, Graduate students, Islamic Azad University of Najafabad
 • Mohammad Hassanzadeh, Samaneh Karimi Pages 27-42
  Porpuse: The aim of this study is investigation on readiness of Iranian university libraries to provide electronic public services. According to the research gap regarding the use of information and communication technology to provide public services in these centers indicate the necessity of this study.
  Method
  Research method is survey, and the population is university libraries under the Ministry of Science, Research and Technology and ones of the Ministry of Health and Medical Education census and University Library of Azad provincial capitals, which have been studied, purposeful sampling. This cross - functional survey has used four questionnaires that are researcher made.
  Results
  With regarding public services provided from any library in the three categories (reference, information and loan) results showed that the acquaintance of users, administrators and academic librarians ' electronic public services " has been at a low level (2/98) and attitudes towards these groups to provide these services generally has been moderate (3/78). Acquaintance of and attitudes towards the provision of reference services by these groups in academic libraries had more electronic public services.
  Conclusions
  Non of Iranian university libraries provide high level electronic public services. Academic libraries in future planning applications for electronic public services are in average range (3/91).
  Keywords: Readiness, Electronic Public Services, Electronic circulation, Electronic reference, Library users, Academic libraries, Librarians, Manager
 • Ebrahim Mollaee, Ahmad Shabani, Roghayeh Rezaei Aderyani Pages 43-54
  Purpose
  The aim of this research is to study the ways of improving services peripheralin the province of Isfahan's public libraries from the viewpoints of users based on IFLA and UNESCO guidelines.
  Methodology
  The research method is survey and the data was collected by the inventory based on IFLA and UNESCO guidelines. The population included all the members of the public libraries located in five regions of Isfahan province. Using the cluster sampling, population of 459 individuals were selected.
  Findings
  The findings showed library outside services, storytelling classes and the formation of study groups to improve province’s public libraries services peripheral are effective.
  Conclusion
  The findings will inform library administrators and librarians under investigation the status of services peripheral and the extent of user's needs and their satisfaction with the service. This could also be a model for the other public libraries to enhance their quality and quantity of services peripheral and their satisfaction with the users.
  Keywords: Isfahanspublic libraries, The Iranian public libraries foundation, Services peripheral, IFLA, UNESCO guidelines, Users
 • Samira Saberi Pages 55-64
  Purpose
  The purpose of this research is to survey the viewpoints of Tehran Islamic Azad University MLIS students about Iranian library and information science weblogs.
  Method
  The method of this research is survey. Gathering information tools is a questionnaire made by the researcher. 144 questionnaire were e-mailed to the students. The analysis of information was done by SPSS software.
  Findings
  According to the achieved
  Result
  there is a high level of familiarity between these students with weblogs(70 percent), the correlation between the librarianship weblogs and the student's information needs is (66 percent) and also these weblogs have an increasing effect on the student's specific knowledge(79 percent).The following items were evaluated at low level: The student's motivation for using weblogs is (43 percent), the positive points of weblogs(36 percent).
  Conclusion
  Finally, the knowledge and information science students are satisfied moderately with the Iranian library and information science weblogs. At the end some suggestions for improving the positive points of weblogs are offered
  Keywords: Library, information science, Satisfaction of students, Weblogs
 • Sara Barzegar, Banafsheh Dadashi, Seyyed Abedin Hosseini Ahangari Pages 65-78
  Purpose
  The main goal of this study relies on the identification of information needs and researches for the students of Islamic Azad University of Qaemshahr and the role of the library in fulfilling their objectives.
  Method
  The design of this study is a library research that browses the researching works done by bachelor studentsof this university. The questionnaire has been delivered to the students by the university officials. By the help of spss software, 357 questionnaires have been analyzed in both qualitative and quantitative methods.
  Findings
  Through analyzing the obtained data, it is shown that the main objectives of these students in information scanning are as the follow. The item related to the average research done due to the course projects is (11.5) and the complimentary information of their textbooks is (3.36). The original sources of researchers are the standard sources of specific books, scientific journals, student's thesis and reports that are the main sources to provide information needed by the students. On the other hand, the use of internet and different search engines are the most popular ways of scanning information to the students. The basic problems in this field are misinforming about the available sources, lack of e-books and the old books in the libraries. Finally the results of this study have been interpreted and the respective suggestions offered.
  Results
  The results showed that the role of the libraries of the university in fulfilling their information needs estimated approximately medium. These students benefit from their own and other libraries to satisfy their information needs.
  Keywords: Information needs, Islamic Azad University of Ghaemshahr, Information Needs of students, Academic libraries
 • Rihane Shahsavan, Mitra Ghiasi Pages 79-90
  Purpose
  Studying the information needs of Iran publications directors.
  Methodology
  The survey method is used in this research. The sample totaled 1997 directors that 214 ones were selected through a systematic random sampling. The questionnaire is used as a tool of the survey. To analyze the data, we used descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation and variance. Also, the data was analyzed by the SPSS software.
  Findings
  Iran publications directors considered 56 persons (%37.33) as the first priority of their most needs for information resources to train and to research; they also considered 50 persons (%33.33) as their second priority of the most needs for information resources to increase professional knowledge. The directors considered 55 persons (%36.6) as the third priority of the most needs for information resources to increase personal knowledge and 91 persons (%60.66) as the forth priority to gain information about other publications respectively. The most average of gaining information is highly through the Internet (%4.11). The Fox News Media is of "the most used media" for information resources; "the least useed media" of the resources is a Latin one called Persivishen (%0.56). There are many various methods of surfing the Internet and websites. The importance of the library in fulfilling the information needs under this study sample is %3.13.
  Conclusion
  It was found that the Internet is the first information device for publications of the managers and the usage of readers opinions is in the next step. The main aim of the publications of the managers is to search information and up to date it (37.33%). Finally, they use more than 34% from their emails.
  Keywords: Information needs, Iran publications, Need analysis, Publications of directors
 • Khatoon Kabani, Darioush Matlabi Pages 91-102
  Purpose
  Due to the importance of information technology and its effect on the libraries, this study examines to find out the using rate of information technology in the libraries of Tabriz University (12 libraries) and to what extent the problems are in using them. The research method is descriptive survey.
  Methodology
  Data needed for research is collected through questionnaires distributed among the people responsible for these libraries.
  Findings
  Results showed that the most and the least used hardware facilities were computers (227) and opaque projectors (1). Internet access facilities in Tabriz University libraries are given as follows: search engines (12 libraries), E-mails (7 libraries), weblogs, new groups and conferences (5 libraries), chat rooms (3 libraries), and discussion groups (2 libraries). Document delivery services (2 libraries). Services of Selective Dissemination of Information, Electronic Message Board, and Online Catalog in 2 libraries, and Current Awareness Services in 3 libraries are given.
  Conclusions
  The obstacles for using information technology in these libraries include: Cost of contact to the data bases, lack of familiarity in using such resources by users, not having enough trained staff to help in using information technology (9 libraries), lack of support from officials (8 libraries), not having enough knowledge of English language, hardware and software problems (7 libraries), Internet access difficulties (5 libraries), and lack of electronic resources (3 libraries).
  Keywords: Information technology, University libraries, Hardware facilities, Information resources retrieval, Document delivery services