فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 3 (شهریور 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/07/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • باقر لاریجانی، فرزانه زاهدی، زینب پور ذهبی، سمانه تیرگر، فاطمه میرزایی (لطفی آذر) صفحات 1-13
  از طرح موضوع سلامت معنوی (spiritual health) در مجامع علمی حدود پنج دهه می گذرد و با وجود مطالعات زیادی که تاکنون در این زمینه انجام شدهاست، هم چنان اتفاق نظری روی تعریف و مولفه های آن وجود ندارد. این در حالی است که یکی از ویژگی های بارز معارف اسلامی - با قدمتی چند صد ساله- پرداختن به سلامت معنوی می باشد. گرچه توجه به ابعاد مختلفی که امروزه در سلامت معنوی بیان می شود، می تواند ارزشمند بوده و اندکی فراتر از نگاه محدود مادی باشد، لکن پرداختن به سلامت معنوی از نگاه معارف اصیل اسلامی و سیره ی عالمان بزرگ، افقی جدید را در این حیطه باز خواهد نمود. در این راستا، این مقاله به صورت یک مطالعه ی کتابخانه ای و با مرور برخی از کتب علامه حسنزاده آملی، تلاشی است برای ارائهی تعریفی ساده و کاربردی از سلامت معنوی و مولفه های آن از منظر ایشان. رهآورد این مطالعه، سلامت معنوی را همان سلامت نفس (مصطلح در متون فلسفه وعرفان اسلامی) میداند که عمدتا رابطهی متقابلی با سلامت مراتبی از روح (روح بخاری) و نیز جسم سالم دارد. هم چنین، سبک زندگی را به عنوان عامل اصلی در سلامت این مراتب روح و در نتیجه سلامت معنوی مورد توجه قرار میدهد. بیان مصادیقی از سیره ی علمی و عملی علامه حسنزاده آملی، مولفه های تاثیرگذار بر سلامت معنوی را ملموستر نمودهاست
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، علامه حسن زاده آملی، روح، سبک زندگی
 • نوید ابوالفتح زاده، سحرناز نجات، فریبا اصغری صفحات 13-25
  برای ارزیابی حساسیت اخلاقی دانشجویان پزشکی در جوامع مختلف نمی توان از یک ابزار و محتوای واحد استفاده کرد. در مطالعه ی حاضر برای ارزیابی حساسیت اخلاقی دانشجویان پزشکی در ایران، یک پرسش نامه ی بومی با محتوای منطبق بر اصول اخلاقی و ارزش های حرفه ای پزشکی و فرهنگ و قوانین اخلاق پزشکی کشورمان تدوین شده است. برای تدوین سوالات از سناریوهای ارزیابی رفتار حرفه ای منتشر شده در مقالات و کتاب ها، راهنمای رفتار حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران و لاگ بوک های دوره ی درسی اخلاق پزشکی دانشجویان دانشکده ی پزشکی استفاده شده است. 7 مورد سوالات اولیه در مطالعه ی پایلوت از نظر شفافیت و مناسب بودن بررسی شدند. سپس 38 سوال اولیه در اختیار 7 نفر از اساتید خبره و 4 نفر از دانشجویان پزشکی خبره در زمینه ی اخلاق پزشکی برای ارزیابی محتوا قرار داده شد که همگی در مورد تمامی سوالات نظر دادند. در مجموع پایایی 35 سوال به روش آزمون مجدد ارزیابی شد که سوالات در طی دو مرحله و با فاصله 2 هفته در اختیار 30 نفر از دانشجویان پزشکی قرار گرفت. در مرحله ی ارزیابی پایایی 24 سوال به عنوان سوالات نهایی تعیین شدند. میانه ی شاخص های همبستگی ICC (Intraclass Correlation Coefficient) و Spearman و Kappa برای سوالات نهایی شده به ترتیب 81/0، 65/0 و 53/0 محاسبه شد. هم چنین، شاخص آلفای کرونباخ 67/0 بود. پرسش نامه ی نهایی شامل 24 سوال با محتوای بالینی است که هر کدام یک چالش اخلاقی را مطرح کرده است. ابزار طراحی شده می تواند به عنوان یک ابزار پژوهشی روا و پایا جهت بررسی سیر تغییرات حساسیت اخلاقی دانشجویان پزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد. ارزیابی اثربخشی اصلاحات کوریکولوم آموزشی در موضوع اخلاق پزشکی می تواند مورد استفاده ی دیگر چنین ابزاری باشد. ابزار طراحی شده در این مطالعه نخستین ابزار بومی برای ارزیابی حساسیت اخلاقی دانشجویان پزشکی در ایران است.
  کلیدواژگان: حساسیت اخلاقی، پرسش نامه ی بومی، دانشجوی پزشکی
 • سمیه محمدی، فریبا برهانی، مصطفی روشن زاده صفحات 26-36
  دیسترس اخلاقی در پرستاران، چالشی است که می تواند عواقب مختلفی ایجاد کند. در این میان، شجاعت پرستاران برای انجام تصمیم درست اخلاقی، می تواند در پیشگیری از دیسترس اخلاقی و در نتیجه راحتی اخلاقی آن ها نقش مهمی ایفا کند. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی ارتباط بین دیسترس اخلاقی و شجاعت اخلاقی در پرستاران صورت گرفته است. در این مطالعه 313 پرستار از بیمارستان های آموزشی استان خراسان جنوبی به طور سهمیه ای انتخاب شده و از ابزار دیسترس اخلاقی C orley و شجاعت اخلاقی Sekerka برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری توسط آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.در زمینه ی ارتباط بین شدت دیسترس اخلاقی و شجاعت اخلاقی، نتایج حاکی از وجود ارتباط منفی معنی دار، بین شدت دیسترس اخلاقی و شجاعت اخلاقی است (44/0-، r= 03/0P=). میانگین دیسترس اخلاقی، در بعد شدت 5/0±7/3 و در بعد تکرار 86/0±55/3 از دامنه ی (5-0) بوده است. میانگین شجاعت اخلاقی نیز در دامنه (5-1) 46/0±33/3 بوده است. ارتباط معنی دار بین شدت دیسترس اخلاقی و شجاعت اخلاقی، حاکی از آن است که ایجاد سطوح بالای شجاعت اخلاقی در پرستاران، نقش مهمی در کنترل شدت دیسترس اخلاقی دارد. تعیین عوامل موثر در شجاعت اخلاقی، و یافتن راهکارها و فراهم کردن زمینه ی مناسب برای ایجاد جو کاری اخلاقی، می تواند، نقش مهمی در افزایش رفتارهای شجاعانه و کنترل سطح دیسترس اخلاقی داشته باشد.
  کلیدواژگان: دیسترس اخلاقی، شجاعت اخلاقی، راحتی اخلاقی، پرستاران
 • فریبا کیقبادی، هاجر صادقی، فرزانه کیقبادی، یاسر تبرایی صفحات 36-48
  اساس حرفه ی پرستاری بر رعایت اخلاق است. تصمیم گیری های بالینی که پرستاران بیش تر با آن سروکار دارند، دربردارنده ی مواردی شامل بروز تعارضات در موضوعات اخلاقی است. آشفتگی اخلاقی از جمله پدیده های اخلاقی بوده و عامل درد، رنج، اضطراب، غم، آسیب و نگرانی روحی است. فرسودگی هیجانی به عنوان یکی از علل احتمالی ایجاد کننده پریشانی اخلاقی، همواره از پیامدهای مطرح برای استرس شغلی است که حتی یکی از علل مطرح برای کناره گیری پرستاران از شغلشان است. بدین جهت مطالعه ی حاضر با هدف بررسی ارتباط آشفتگی اخلاقی و فرسودگی هیجانی پرستاران انجام شد.در این مطالعه ی توصیفی - تحلیلی 265 پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر سبزوار با روش نمونه گیری در دسترس شرکت داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مشخصات فردی، آشفتگی اخلاقی (در مطالعات دیگر روایی و پایایی آن ارزیابی شده است (آلفا کرونباخ 86/0)) و فرسودگی هیجانی بود که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن با آزمون مجدد (84/0= r) تعیین شد. تجزیه و تحلیل داد ها با استفاده از SPSS نسخه ی 18 انجام شد. میانگین و انحراف معیار آشفتگی اخلاقی و فرسودگی هیجانی پرستاران به ترتیب 99/4 (91/0) و 17/4 (58/1) بود. همبستگی معنی داری بین آشفتگی اخلاقی با زمینه ی کاری پرستاری (بخش محل کار) دیده شد (338/0 rho=، 000/0 P=). هم چنین، بین فرسودگی هیجانی با نوبت های کاری در گردش (385/0 rho=، 000/0 P=) و بخش کاری (173/0- rho=، 03/0 P=) و بین آشفتگی اخلاقی و ابعاد هیجانی و روانی فرسودگی رابطه ی مثبت معنی دار وجود داشت (255/0 rho=، 001/0 P=). یافته های این مطالعه نشان می دهد آشفتگی اخلاقی و فرسودگی هیجانی پرستاران بالاتر از سطح متوسط است وآموزش، مشاوره و آشنایی پرستاران با این مولفه ها جهت توانمندی آن ها برای مواجهه با موقعیت های اخلاقی ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: آشفتگی اخلاقی، اخلاق پرستاری، فرسودگی هیجانی
 • طاهره بلوچی بیدختی، حمیدرضا تولیده ای، علی فتحی، مهدی حسینی، صدیقه گوهری بهاری صفحات 48-57
  تصمیم گیری برای مددجویان حین ارائه ی خدمات بالینی از مسائل مهم پرستاران در انجام وظایف است. مذهب یکی از عوامل اخلاقی تاثیر گذار بر عملکرد و تصمیم گیری پرستاران است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی و حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری پرستاران است. در این مطالعه ی تحلیلی- مقطعی، تعداد 170 نفر از پرستاران بیمارستان های شهرستان گناباد به روش سرشماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های جهت گیری مذهبی Allport و حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 16 استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین جهت گیری مذهبی درونی 65/4±39/36، میانگین جهت گیری مذهبی بیرونی 89/6±77/33 و میانگین مربوط به حساسیت اخلاقی1/14±21/ 159 است. آزمون آماری همبستگی پیرسون نشان داد که جهت گیری مذهبی درونی با حساسیت اخلاقی رابطه ی مستقیم و معنی داری دارد (17/0r=، 01/0P=)؛ ولی جهت گیری مذهبی بیرونی با حساسیت اخلاقی رابطه ی معنی داری ندارد (01/0- r=، 86/0P=).با توجه به یافته های این پژوهش مبنی بر ارتباط بین جهت گیری معنوی درونی و حساسیت اخلاقی در تصمیم گیری و اهمیت پیامد های اعتقادی پرستاران، آشناسازی بیش تر این قشر تاثیرگذار بر سلامت جامعه با اخلاق و معنویت از طرف مسوولان برنامه ریز ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: جهت گیری مذهبی، حساسیت اخلاقی، اخلاق پرستاری
 • فرهاد خرمایی، فرشته زارعی، منصوره مهدی یار، اعظم فرمانی صفحات 59-69
  صبر فضیلتی اخلاقی است و به استقامت، شکیبایی، خویشتن داری، رضایت و متعالی شدن فرد در موقعیت هایی اشاره دارد که برای او دشوار و ناخوشایند است. صبر مقوله ای است که در حوزه ی اخلاق پزشکی قابل بحث است و به عنوان یک فضیلت اخلاقی با متغیرهای فراوانی در این حوزه در ارتباط قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش صبر و مولفه های آن (متعالی شدن، شکیبایی، رضایت، استقامت و درنگ) به عنوان فضایل اخلاقی در پیش بینی امید در دانشجویان بود. جامعه ی پژوهش حاضر کلیه ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز بودند. از میان این افراد، تعداد 390 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایبه عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و با تکمیل مقیاس صبر و پرسش نامه ی امید به زندگی در این پژوهش شرکت کردند. براساس نتایج آزمون Pearson correlation، صبر و مولفه های آن با نمره ی کل امید به زندگی و هر دو مولفه ی آن (تفکر راهبردی و تفکر عاملی) همبستگی مثبت معنی دار نشان داد (01/0P<). هم چنین، صبر، نمره ی کل امید به زندگی (001/0P<؛ 58/0β=)، و مولفه های تفکر راهبردی (001/0P<؛ 52/0β=) و تفکر عاملی (001/0P<؛ 52/0β=) را پیش بینی نمود. مولفه های متعالی شدن، استقامت و رضایت صبر نیز از عوامل مهم پیش بینی کننده ی امید و مولفه های آن بودند. به طور کلی می توان این گونه نتیجه گیری کرد که با تقویت صبر که یکی از مهم ترین و ارزشمندترین فضایل اخلاقی است، می توان امید در افراد را به منظور دستیابی به هدف و در نتیجه موفقیت بیش تر در زندگی افزایش داد. بنابراین، به روان شناسان، مشاوران و متخصصان در حوزه های سلامت و اخلاق پزشکی توصیه می شود که به منظور کاهش ناامیدی و تقویت امید در مراجعان و بیماران، از راهبردهای آموزشی صبر استفاده کنند.
  کلیدواژگان: صبر، اخلاق پزشکی، امید به زندگی
 • فریبا برهانی، محمود عباسی، عباس عباس زاده، سیده سولماز موسوی صفحات 69-77
  برای مواجهه با چالش های امروز نظام سلامت، یکی از مهم ترین نیازها، تقویت همکاری بین رشته ای است. در میان مشاغل گوناگونی که در بخش سلامت فعالیت می کنند، همکاری پزشک و پرستار اهمیت ویژه ای دارد. با این وجود به نظر می رسد همکاری پرستار و پزشک بیش تر در مطالب درسی به چشم می خورد و این همکاری در محیط کار واقعی و بالینی با چالش هایی همراه است. این مطالعه ی توصیفی – تحلیلی با هدف تعیین نگرش پزشکان و پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمینه ی همکاری با یکدیگر و با استفاده از پرسش نامه یJefferson پس از ترجمه ی روان و تعیین روایی و پایایی، بر روی 223 پزشک و پرستار (59 پزشک و 164 پرستار) انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 18 تجزیه و تحلیل شد.نتایج پژوهش نشان داد پرستاران نگرش مثبت تری (49/3 میانگین نگرش پرستاران) به مفهوم همکاری با یکدیگر نسبت به پزشکان (12/3 میانگین نگرش پزشکان) دارند (02/0P=). هم چنین، بین نگرش پزشکان و پرستاران نسبت به همکاری با یکدیگر در گویه های مختلف پرسش نامه (06/5f= 02/0 P=) به جز حیطه ی استقلال پرستاران (95/0f= 32/0P=) اختلاف معنی دار مشاهده شد. با توجه به این که ارتباط مناسب پزشک و پرستار و توافق آن ها در امر برنامه ریزی مراقبتی بیماران در افزایش کیفیت مراقبت بسیار موثر است و از طرف دیگر عدم مشارکت و همکاری آنان منجر به استرس در محیط کار می شود، باید آموزش های ضمن خدمت برای پزشکان و پرستاران با توجه به اهمیت همکاری بین تیم درمان و مراقبت، در برنامه ی درسی دانشجویان پزشکی و پرستاری گنجانده شود تا از این طریق دیدگاه سنتی به نقش پرستاران تغییر یابد و پرستاران بتوانند به طور موثری به ایفای نقش حرفه ای خود بپردازند و با همکاری بیش تر با پزشکان، هم افزایی نقش ها افزایش یافته و کیفیت مراقبت از بیماران ارتقا یابد.
  کلیدواژگان: همکاری پزشک - پرستار، روابط بین حرفه ای، تعهد حرفه ای
 • سیدمهدی مرعشی، فتانه سادات بطحایی، رویا رشید پورایی، لادن ناز زاهدی صفحات 78-84
|
 • Bagher Larijani, Farzaneh Zahedi, Zeinab Poorzahbi, Samaneh Tirgar, Fatemeh Mirzaei (Lotfi Azar) Pages 1-13
  It has been over five decades since the concept of “spiritual health” was first introduced in academic texts، and although many studies have been conducted on the subject، there exists no consensus on its definition and components yet. Nonetheless، this concept has been an inextricable part of Islamic Theology، which is more than several hundred years old. Therefore، it can be asserted that observation and analysis of the lifestyles of Muslim scholars may shed some light on this seemingly complex concept. This analytic-descriptive article was designed to provide a straightforward definition for spiritual health and explore its different components from the viewpoint of Ayatollah Hassanzadeh Amoli، a renowned Shiite scholar. In this article، spiritual health refers to the health of the soul and is related to both material soul and the body itself. The Ayatollah puts special emphasis on the importance of living a healthy lifestyle and on the health of the material soul in order to promote spiritual health. In this article، we endeavor to conduct a thorough analysis of the lifestyle and views of Ayatollah Hassanzadeh Amoli.
  Keywords: spiritual health, Ayatollah Hassanzadeh Amoli, soul, life style
 • Navid Abolfathzadeh, Saharnaz Nejat, Fariba Asghari Pages 13-25
  This study aims to develop a national questionnaire that measures the moral sensitivity of Iranian medical students. The questions were developed based on ethical vignettes in educational documents، the professional code of conduct in Tehran University of Medical Sciences and medical students’ workbooks in ethics course. A pilot study was conducted to evaluate the clarity and appropriateness of 7 primary questions. Next، 38 questions were reviewed for content and face validity by an expert panel including 7 expert teachers and 4 lay experts (medical students). In order to assess the reliability of the finalized 35 questions، a test-retest was conducted on 30 medical students with a 2 weeks interval. Through test-retest study، the median values of intraclass correlation coefficient (ICC)، Spearman and Kappa were calculated at 0. 81، 0. 65 and 0. 53 respectively. The final version of this instrument consists of 24 scenarios، each presenting an ethical challenge، and has a Cronbach’s alpha reliability score of 0. 67. The final questionnaire could be used as a valid and reliable research instrument to determine the moral sensitivity level of Iranian medical students. Another application for this instrument may be evaluation of the effectiveness of curricular reforms by longitudinal studies. To the best of our knowledge، this is the first context-specific instrument on moral sensitivity assessment in Iranian medical schools.
  Keywords: moral sensitivity, indigenous questionnaire, medical student, Iran
 • Somayeh Mohammadi, Fariba Borhani, Mostafa Roshanzadeh Pages 26-36
  In the nursing profession، moral distress is a challenge thatc an have different consequences. The nurses’ moral courage to make the right decision can play an important role in the prevention of moral distress، and thus promote moral comfort. The present study examined the relationship between moral distress and moral courage in nurses. In this study، 313 nurses from hospitals in southern Khorasan Province were selected through quota sampling، and Corley’s Moral Distress Scale and the Professional Moral Courage Scale by Sekerka، et al. were used for data collection. The collected data were analyzed by descriptive and analytical statistics. The findings showed a significant relationship between the intensity of moral distress and moral courage (P = 0. 03، r = - 0. 44). From a range of 0 - 5، the mean of moral distress was 3. 7 ± 0. 5 in terms of intensity، and 3. 55 ± 0. 86 in terms of frequency. The mean score of moral courage was calculated at 3. 33 ± 0. 46 from a range of 1 - 5. The significant correlation between moral distress and moral courage strongly suggests that high levels of moral courage in nurses can play an important role in controlling moral distress. Determining the factors that create moral courage and developing strategies and circumstances such as promoting an appropriate moral climate could play a major role in encouraging moral behavior and controlling moral distress.
  Keywords: moral distress, moral courage, moral comfort, nurses
 • Fariba Keighobadi, Hajar Sadeghi, Farzaneh Keighobadi, Yaser Tabaraei Pages 36-48
  The nursing profession is based on ethics. Clinical decisions that most nurses have to deal with include cases that involve moral conflicts. Moral distress is a phenomenon that causes pain، suffering، anxiety، depression and psychological damage. Emotional exhaustion can cause moral distress and is a consequence of job stress that has even been investigated as a reason for the high turnover in nursing. Therefore، the present study investigated the relationship between moral distress and emotional exhaustion among nurses. In this cross-sectional study، 265 nurses who employed in teaching hospitals of Sabzevar University of Medical Sciences were selected through convenience sampling. Data collection tools included a questionnaire on personal information; a moral distress scale whose validity and reliability had been measured in previous studies (Cronbach''s alpha 0. 86); and a scale for emotional exhaustion that had also been tested for validity and reliability through content validity and test-retest (r = 0. 84). Data analysis was performed using SPSS version 18. In this study، mean and standard deviation of moral distress and emotional exhaustion of nurses were 4. 99 (0. 91) and 4. 17 (1. 58) respectively. A statistically significant correlation was found between moral distress and the nurses’ field of work (rho = 0. 338، P = 0. 000). There was also a significant correlation between emotional exhaustion and rotating working shifts (rho = 0. 385، P = 0. 000) and ward (rho = 0. 173، P = 0. 03). The moral distress and emotional exhaustion of the nurses in this study were found to be higher than average. Education، counseling and raising nurses’ awareness of these concepts seem to be necessary in order to empower them to better deal with ethical issues.
  Keywords: moral distress, ethics in nursing, emotional exhaustion
 • Tahereh Baloochi Beydokhti, Hamidreza Tolide-Ie, Ali Fathi, Mehdi Hoseini, Sedigheh Gohari Bahari Pages 48-57
  Decision making is an important part of nurses’ responsibilities in providing clinical interventions for patients. Religion is among the moral factors that affect the performance and clinical decision making of nurses. The present study aimed to investigate the relationship between religious orientation and moral sensitivity in the decision making process among nurses. This study was a cross-sectional، analytical research that was carried out on 170 nurses working in Gonabad hospitals. Subjects were selected by census، and data were collected using the Allport Religious Orientation Scale and the Moral Sensitivity Questionnaire. Data analysis was performed using SPSS version 16. In the present study، internal religious orientation mean was 36. 39 ± 4. 65، external religious orientation mean was 33. 77 ± 6. 89 and moral sensitivity mean was 159. 21 ± 14. 1، and therefore internal religious orientation was higher among the nursing staff. Moreover، Pearson''s correlation test showed that there was a significant، positive relationship between internal religious orientation and moral sensitivity (P = 0. 01، r = 0. 17). Nevertheless، no significant relationship was found between external religious orientation and moral sensitivity (P = 0. 86، r = - 0. 01). Based on the findings of this study، it seems that authorities need to develop and implement strategies to educate nurses on morality and spirituality، since members of this profession play an important part in the health and well-being of the community.
  Keywords: religious orientation, moral sensitivity, nursing ethics
 • Farhad Khormaei, Fereshteh Zareie, Mansureh Mahdiyar, Azam Farmani Pages 59-69
  Patience is a moral construct and is related to persistence، tolerance، restraint، contentment and transcendence in difficult and unpleasant situations. It can be discussed in the field of medical ethics and is related to many variables. The aim of the present study was to examine the role of patience and its components (transcendence، tolerance، contentment، persistence، and restraint) as moral constructs in predicting hope among university students. The study population of the present study consisted of all of the university students studying at Shiraz University. Three hundred and ninety university students were recruited via cluster sampling. The participants completed the patience scale and hope scale. According to the findings of the Pearson’s correlation test، patience and its components correlated positively and significantly with hope and its subscales (pathway and agency). Moreover، the total patience score effectively predicted the total hope score (β = 0. 58، P ≤ 0. 001)، pathway (β = 0. 52، P ≤ 0. 001) and agency (β = 0. 52، P ≤ 0. 001). Transcendence، contentment، and persistence were important predictors of hope and its subscales. It can be concluded that reinforcing patience as one of the most important and valuable moral constructs can increase hope and lead to success. Thus، applying educational strategies of patience in order to curtail despair and promote hope among patients is recommended for clinicians working in the fields of psychology، health and medical ethics.
  Keywords: patience, medical ethics, hope
 • Fariba Borhani, Mahmoud Abbasi, Abbas Abbaszadeh, Seyedeh Soolamz Mousavi Pages 69-77
  In order to face the challenges of today’s health system، it is extremely important to promote collaborations among disciplines. Nevertheless، it seems that nurses and physicians cooperate more effectively in academic areas، and their partnership in the actual work place and clinical settings is associated with challenges. This cross-sectional study aimed to determine the attitudes of doctors and nurses in hospitals affiliated with Shahid Beheshti University of Medical Sciences toward collaboration with each other. For this purpose، the Jefferson Scale of attitudes toward physician-nurse collaboration was used after it was translated and its validity and reliability were examined on 59 physicians and 164 nurses. Data were analyzed using the SPSS software version 18. The results showed a more positive attitude toward the concept of collaboration among nurses (3. 49) than physicians (3. 12) (P = 0. 02). Moreover، a significant difference was observed between the attitudes of physicians and nurses toward working together across various items of the questionnaire (F = 5. 06، P = 0. 02)، with the exception of the area of nursing autonomy (F = 0. 95، P = 0. 32). An appropriate nurse-physician relationship and agreement over treatment plans can increase the quality of care، and lack of cooperation can lead to stress in the workplace. Therefore، in-service training for doctors and nurses and attention to the importance of cooperation among members of the medical team must be incorporated into the nursing and medical curriculum. Thus، the traditional views on the role of nurses will change، and nurses will be able to perform their professional duties more effectively. Consequently، the cooperation between physicians and nurses and the fortified synergy between the roles will improve the quality of care.
  Keywords: physician, nurse collaboration, professionalism, multiple responsibilities, professional commitment