فهرست مطالب

 • سال سی‌ام شماره 4 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/14
 • تعداد عناوین: 15
|
 • حسین زینلی، عباس مصلحی یزددلی، لیلی صفایی، زهرا جابرالانصار، علی آخوندی، ذبیح الله اسکندری صفحات 511-518
  به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla L.)، تحقیقی در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. سطوح کودی نیتروژن به میزان صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار کود اوره، سطوح کودی فسفر به ترتیب صفر، 25 و 50 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل و سطوح کودی پتاسیم به ترتیب صفر، 25 و 50 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم بود. صفات ارتفاع گیاه، تعداد گل در بوته، تعداد شاخه فرعی، وزن تر و خشک تک بوته، عملکرد گل در مترمربع، قطر گل، درصد اسانس و درصد کامازولن برای هر تیمار اندازه گیری و ثبت گردید. اثر کود نیتروژن بر صفات تعداد گل در بوته، وزن تر تک بوته، تعداد شاخه فرعی، عملکرد گل در مترمربع و وزن تر و خشک 50 گل معنی دار بود. اثر کود فسفر بر وزن تر تک بوته در سطح احتمال 5% معنی دار شد. اثر کود پتاسیم بر صفات مورد مطالعه اثر معنی داری نداشت. اثر متقابل کود نیتروژن و فسفر بر صفات وزن تر و خشک تک بوته و عملکرد گل در مترمربع در سطح احتمال 1% معنی دار گردید. اثر متقابل کود نیتروژن و پتاسیم بر قطر گل در سطح احتمال 5% معنی دار شد. مقایسه میانگین صفت عملکرد گل در مترمربع نشان داد که بیشترین عملکرد گل در سطح 50 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و 25 کیلوگرم کود فسفر و کمترین میزان عملکرد گل در سطح 100 کیلوگرم کود نیتروژن و 50 کیلوگرم کود فسفر حاصل شده است. کامازولن و میزان اسانس تحت تاثیر کود نیتروژن، فسفر و پتاس قرار نگرفت. به طور کلی می توان گفت بابونه در شرایط مورد مطالعه به عناصر غذایی کمی نیاز دارد.
  کلیدواژگان: بابونه (Matricaria chamomilla L.)، اسانس، اجزاء عملکرد، کامازولن، کود نیتروژن
 • علی محمدیان، رضا کرمیان، مهدی میرزا، علی سپهوند صفحات 519-528
  جنس آویشن (Thymus) یکی از جنس های مهم خانواده نعنا (Lamiaceae) بوده که متعلق به زیر خانواده Nepetoideae است. در این پژوهش رابطه بین ارتفاع از سطح دریا و برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک به عنوان فاکتورهای مهم و اثرگذار بر مقادیر کمی و کیفی اسانس گونه Thymus fallax Fisch.et C.A. Mey. در رویشگاه های طبیعی آن در استان لرستان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا چهار رویشگاه طبیعی این گونه (زاغه، الشتر، رازان و ریمله) با ارتفاع های مختلف از سطح دریا مشخص شد. پس از تهیه نمونه از سرشاخه های گلدار گونه مذکور، استخراج اسانس به روش تقطیر با آب با دستگاه کلونجر انجام گردید. سپس برای تعیین ترکیب های تشکیل دهنده اسانس از دستگاه GC و GC/MS استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با نرم افزار SPSS و مقایسه میانگین تیمارها با آزمون چنددامنه ای دانکن انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که رویشگاه ریمله با 8/2% بیشترین مقدار اسانس را در مقایسه با سایر رویشگاه ها داشت. ترکیب های عمده موجود در اسانس گونه مورد بررسی کارواکرول، تیمول، گاما-ترپینن، پارا-سیمن، کامفن و ژرانیول تعیین گردید. با افزایش ارتفاع از سطح دریا درصد ترکیب هایی مانند کارواکرول و تیمول در اسانس افزایش معنی داری داشت. همچنین نتایج نشان می دهد که برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک رویشگاه های مورد بررسی با ترکیب های موجود در اسانس همبستگی معنی داری دارند که بر این اساس مدل رگرسیون خطی نیز بدست آمد.
  کلیدواژگان: آویشن (Thymus)، ارتفاع از سطح دریا، خصوصیات خاک، مواد موثره، لرستان
 • مهدی قنبری، محمدکاظم سوری صفحات 529-538
  بومادران هزاربرگ با نام علمی Achillea millefolium L. متعلق به خانواده کاسنی (Asteraceae) می باشد. 130 گونه مختلف از این جنس در سراسر جهان پراکنش دارند، از این بین 19 گونه در کشور ایران رویش طبیعی دارد که از این تعداد 7 گونه بومی ایران است. در این مطالعه سرشاخه های گلدار به همراه برگ های روی ساقه و برگ های قاعده ای گیاه در خرداد ماه 1390 از هفت منطقه زنوز، باسمنج، پیربالا، بناب مرند، شبستر، کندلج و جلفا واقع در استان آذربایجان شرقی جمع آوری شده و بعد از خشکاندن در سایه و دمای اتاق جهت استخراج اسانس به روش تقطیر با آب با طرح کلونجر طبق فارماکوپه بریتانیا به مدت 4 ساعت بکار گرفته شد. ترکیب شیمیایی اسانس ها با استفاده از دستگاه های گاز کروماتوگراف (GC) و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) شناسایی شدند. بازده متوسط تولید اسانس توسط پیکر رویشی و گل در این گیاه با سه تکرار برحسب وزن خشک ماده گیاهی، برای مناطق مختلف تقریبا برابر 1/0% زنوز، 4/0% باسمنج، 1/0% پیربالا، 2/0% بناب مرند، 1/0% شبستر، 25/0% کندلج و 4/0% جلفا تعیین شد. در مجموع در اسانس زنوز، باسمنج، پیربالا، بناب مرند، شبستر، کندلج و جلفا به ترتیب 35، 38، 48، 43، 45، 37 و 42 ترکیب شناسایی شد که از این میان ترکیب های دلتا-کادینول (3/23-7/3%)، 1،8-سینئول (5/18-7/7%)، جرماکرن D (9/10-7/2%)، آلفا-اودسمول (8-2%)، ترانس نرولیدول (3/11-6/2%) و آلفا-پینن (4/9-6/1%) در همه مناطق مشترک بوده و دارای بیشترین غلظت بودند. با توجه به غلظت بالای دو ترکیب با ارزش 1،8-سینئول و دلتا-کادینول در مناطق باسمنج و زنوز و با در نظر گرفتن بیشترین بازده اسانس، می توان نتیجه گرفت که این دو منطقه برای استخراج 1،8-سینئول و دلتا-کادینول مناسب می باشند.
  کلیدواژگان: بومادران (Achillea millefolium L.)، اسانس، دلتا، کادینول، 1، 8، سینئول، جرماکرن D
 • غزال مرغایی زاده، محمدحسین قرینه، قدرت الله فتحی، علیرضا ابدالی، منصور فربد صفحات 539-560
  پرایمینگ بذر شامل روش های بسیار ساده ایست که می تواند در جوانه زنی بهتر و استقرار مطلوب گیاهچه موثر باشد. از روش های بیوفیزیکی و پرایمینگ بذر، میتوان به تیمار بذرها توسط امواج فراصوتی و میدان مغناطیسی اشاره کرد. به منظور بررسی تاثیر امواج فراصوتی و میدان مغناطیسی بر جوانه زنی، رشد و عملکرد گیاه زنیان (Curum copticum Carum copticum (L.) C. B. Clarke)، در شرایط آزمایشگاه و همچنین افزایش درصد و سرعت جوانه زنی بذرها تحت تاثیر این دو تیمار و افزایش مقاومت گیاه به تنشهای محیطی و افزایش مقاومت به بیماریها و آفات، این پژوهش در سال 1389 انجام شد. تیمار مربوط به امواج فراصوتی با فرکانس 22 کیلوهرتز در 2 زمان 2 و 5 دقیقه (U2، U3) و تیمار مربوط به میدان مغناطیسی با شدت 5000 گوس در 3 زمان 15، 30 و 45 دقیقه (M4، M3، M2) در دمای 30 درجه سانتی گراد اعمال شد. البته تیمار شاهد (در این تیمار میدان مغناطیسی و امواج فراصوتی اعمال نشد و M1 و U1 به ترتیب عدم اعمال میدان مغناطیسی و امواج فراصوتی هستند) نیز در نظر گرفته شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با 4 تکرار به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که با اعمال تیمارهای میدان مغناطیسی و امواج فراصوتی جوانه زنی و ویگور بذرها بهبود و عملکرد نهایی گیاه زنیان تحت تاثیر تیمارها افزایش یافت. بنابراین به نظر می رسد که میدان مغناطیسی اعمال شده در زمان 30 دقیقه و در مواردی 45 دقیقه و امواج فراصوتی با زمان 5 دقیقه بیشترین تاثیر را بر گیاهان داشته است. تیمارها فقط در مورد شاخص سطح برگ و وزن هزاردانه میانگین را کاهش داده بودند. البته با وجود حساسیت بالای گیاه به بیماریها و آفات، هیچ گونه اثری از بیماری و آفت در مزرعه دیده نشد.
  کلیدواژگان: زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke)، امواج فراصوتی، جوانه زنی، رشد، عملکرد، میدان مغناطیسی
 • کبری توکلی، ناصر فرار صفحات 561-568
  سفتی گوشت میوه یکی از مهمترین خصوصیات کیفی میوه کنار پیوندی (Ziziphus mauritiana Lam.) است. به منظور مطالعه تغییرات سفتی بافت میوه کنار از ژل آلوئه ورا (Aloe vera L.) و کلرید کلسیم در افزایش عمر پس از برداشت میوه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادمی با 4 تکرار و 6 تیمار (ژل آلوئه ورا 50، 75 و 100 درصد و کلرید کلسیم 5/0، 1 و 5/1 درصد) به همراه شاهد در استان بوشهر انجام شد. بدین منظور میوه ها پس از برداشت و شستشو به مدت 5 دقیقه تحت تاثیر تیمارها قرار گرفتند و میوه های تیمار شده به مدت 3 هفته در دمای 7 درجه سانتی گراد نگهداری و درصد کاهش وزن، میزان مواد جامد محلول کل و درصد سفتی بافت میوه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش های آماری از تجزیه واریانس نشان داد که کمترین مقدار درصد کاهش وزن میوه در تیمار کلرید کلسیم 1% با مقدار 3/1% و بیشترین درصد کاهش وزن مربوط به تیمار شاهد بود. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح 1% حکایت از آن داشت که بیشترین سفتی بافت مربوط به تیمار کلرید کلسیم 5/1% بود که با بقیه تیمارها اختلاف معنی داری را نشان داد. کمترین TSS (22/15%) مربوط به ژل آلوئه ورا 75% و کلرید کلسیم 1% و بالاترین TSS مربوط به تیمار شاهد (22/18%) بود.
  کلیدواژگان: ژل آلوئه ورا (Aloe vera L.)، کلرید کلسیم، عمر پس از برداشت، کنار (Ziziphus mauritiana Lam.)
 • آرزو حیدرزاده، غلامحسین مروج، سعید هاتفی، جواد شباهنگ صفحات 569-582
  سمیت تماسی و دوام اسانس گیاهان رازیانه (Foeniculum vulgare Miller)، کلپوره (Teucrium polium Boiss.) و مرزه (Satureja hortensis L.) روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات، در شرایط دمای °C2 ± 28 و رطوبت نسبی 5 ± 65%، در تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. اسانس ها با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب تهیه گردید. سمیت تماسی روی حشرات کامل یک روزه در 6 غلظت و پس از 24 ساعت ارزیابی شد. میزان دوام اسانس ها، در یک دوره 30 ساعته، در غلظت معادل LC99 تماسی بررسی گردید. نتایج سمیت تماسی اسانس ها نشان داد که مرگ و میر حشرات کامل یک روزه در هر دو جنس نر و ماده با افزایش غلظت اسانس افزایش یافت. حشرات نر در مقایسه با حشرات ماده نسبت به کلیه اسانس ها، حساسیت بیشتری نشان دادند. اسانس رازیانه با LC50 معادل 38/390 و 46/513 میکرولیتر بر مترمربع به ترتیب علیه افراد نر و ماده، موثرتر از سایر اسانس های مورد بررسی بود. مقادیر LC50 برای اسانس مرزه معادل 69/535 و 99/640 میکرولیتر بر مترمربع و برای اسانس کلپوره معادل 09/1263 و 72/1469 میکرولیتر بر مترمربع به ترتیب علیه افراد نر و ماده بدست آمد. نتایج بررسی دوام نشان داد که اسانس مرزه بیشترین ماندگاری و اسانس کلپوره کمترین ماندگاری را داشت. ماندگاری زیاد اسانس مرزه احتمالا به دلیل میزان بیشتر ترکیب های اکسیژنه در ترکیب این اسانس بود. نتایج این بررسی، قابلیت بالای این اسانس ها را در کنترل سوسک چهار نقطه ای حبوبات نشان می دهد.
  کلیدواژگان: اسانس های گیاهی، دوام، سمیت تماسی، سوسک چهار نقطه ای حبوبات
 • سیدعبدالله حسینی، مهدی گودرزی، ابوالفضل زارعی، امیر میمندی پور، ابوالحسن صادقی پناه صفحات 583-590
  به منظور بررسی اثرات گیاهان دارویی رازیانه و شیرین بیان بر ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار، 4 تکرار و 25 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (کنترل منفی)، 5/2 و 5 گرم در کیلوگرم رازیانه، 5/2 و 5 گرم در کیلوگرم شیرین بیان و جیره با آنتی بیوتیک محرک رشد (کنترل مثبت) بود. برای بررسی پاسخ ایمنی در سن 28، عیار آنتی بادی علیه گلبول قرمز گوسفندی (SRBC) و همچنین ایمنوگلوبولین های G و M مورد بررسی قرار گرفتند. در سن 35 روزگی بررسی هورمون های T3 و T4 با استفاده از کیت های الایزا انجام شد و در پایان در سن 42 روزگی از هر تکرار 3 پرنده برای بررسی خصوصیات لاشه، اندام های گوارشی و ایمنی کشتار گردید. استفاده از این گیاهان، اثر معنی داری بر عیار آنتی بادی بر علیه گلبول قرمز گوسفند و ایمنوگلوبولین های G و M، اندام های ایمنی بورس و طحال، وزن اندام های گوارشی (کبد، سنگدان و قسمت های دئودئوم، ژژنوم و ایلئوم) و طول قسمت های مختلف روده نداشت (05/0 > p). همچنین درصد لاشه، ران، سینه، چربی حفره بطنی و هورمون های T3 و T4 تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند (05/0 > p).
  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، رازیانه، شیرین بیان، ایمنی، جوجه های گوشتی
 • مصطفی حیدری، محمد مبصری مقدم صفحات 591-599
  به منظور بررسی اثرات مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.)، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1390 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان واقع در شهرستان زابل اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح کود نیتروژن به میزان 75 =N1، 150 =N2 و 225 =N3 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره به عنوان عامل اصلی و سه زمان مصرف شامل: T1= 2/1 در مرحله 3 تا 4 برگی و 2/1 در مرحله قبل از گلدهی، T2= 2/1 در مرحله 3 تا 4 برگی و 2/1 در مرحله شروع میوه دهی و T3 = 3/1 در مرحله 3 تا 4 برگی، 3/1 در مرحله قبل از گلدهی و 3/1 باقیمانده در مرحله شروع میوه دهی به عنوان عامل فرعی لحاظ گردید. نتایج نشان داد که نیتروژن تاثیر معنی داری (p < 0.01) بر عملکرد محصول و میزان زیست توده تولیدی در گیاه کارلا دارد. با افزایش سطح نیتروژن از 75 تا 225 کیلوگرم نیتروژن در هکتار میزان عملکرد و مقدار زیست توده افزایش یافت. افزایش عملکرد محصول معادل 1/63% بود. طول بوته، تعداد شاخه های جانبی، تعداد میوه در بوته، تعداد دانه در میوه، طول و قطر میوه ازجمله اجزای عملکرد محصول بودند که نیتروژن تاثیر معنی دار و مثبتی بر آنها داشت و سبب افزایش آنها گردید. زمان استفاده از کود نیتروژن تنها بر عملکرد محصول، میزان زیست توده تولیدی، تعداد میوه در بوته و قطر میوه تاثیر معنی دار داشت. به طوری که بیشترین عملکرد محصول با تقسیط 2/1 نیتروژن در مرحله 3 تا 4 برگی و 2/1 بقیه در مرحله شروع میوه دهی حاصل گردید.
  کلیدواژگان: کارلا (Momordica charantia L.)، نیتروژن، عملکرد، اجزای عملکرد
 • رزیتا کبیری، حسن فرح بخش، فاطمه نصیبی صفحات 600-610
  به منظور بررسی اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شامل وزن خشک اندام هوایی، نشت یونی، محتوی نسبی آب برگ، رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیل a، b، کل و کاروتنوئیدها)، مالون دآلدهید و سایر آلدهیدها، آنتوسیانین ها، ترکیب های پلی فنلی، فلاونوئیدها، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، محتوی قندهای محلول و پروتئین در گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.)، آزمایشی در سال 1390 در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و در شرایط کشت هیدروپونیک انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تنش خشکی در سطوح صفر، 2/0-، 4/0- و 6/0- مگاپاسکال بودند. نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنی دار وزن خشک اندام هوایی، محتوی نسبی آب برگ، رنگیزه های فتوسنتزی، آنتوسیانین ها، ترکیب های پلی فنلی، فلاونوئیدها و پروتئین و افزایش نشت یونی، مقدار مالون دآلدهید و سایر آلدهیدها، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و محتوی قندهای محلول گردید. براساس نتایج بدست آمده به نظر می رسد که این گیاه در برابر تنش خشکی حساس بوده، بنابراین بکار بردن ترکیب های حفاظتی خارجی می تواند ظرفیت آنتی اکسیدانی این گیاه را در برابر شرایط تنش افزایش دهد.
  کلیدواژگان: سیاه دانه (Nigella sativa L.)، آنتوسیانین، پلی فنل ها، فلاونوئیدها، آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز
 • طیبه مظفری دهشیری، فاطمه سفیدکن، فاطمه عسکری، غلامرضا بخشی خانیکی صفحات 611-620
  گونه Pimpinella aurea DC. یکی از فراوان ترین گونه های چند ساله جنس Pimpinella در ایران است و پراکندگی جغرافیایی آن در شمال غرب، غرب، مرکز، شمال شرق و جنوب شرق ایران می باشد. این گونه معطر و دارای اسانس بوده که اسانس آن دارای اثر ضدمیکروبی است. در این تحقیق، به منظور ارزیابی کمیت و کیفیت اسانس بذر گیاه P. aurea و همچنین مطالعه اثر احتمالی اندازه بذر بر میزان اسانس، بذرهای گیاه در سال 1389 از سه رویشگاه در استان تهران (توچال، وردآورد و لواسانات) جمع آوری شد و پس از خشک کردن در سایه، ابتدا با استفاده از الک هایی با مش 20، 25 و 30 از هم جدا شدند. از هر کدام از نمونه ها به صورت جداگانه به روش تقطیر با آب اسانس گیری بعمل آمد. میانگین بازده اسانس بذر منطقه توچال با مش های 20، 25 و 30 به ترتیب 01/4%، 20/3% و 12/1% بدست آمد. در نمونه منطقه وردآورد بازده اسانس با همان اندازه ها به ترتیب 69/5%، 20/3% و 94/1% بود و در نمونه منطقه لواسانات به همان ترتیب، بازده اسانس به ترتیب 21/3%، 70/2% و 85/1% بود. نتایج بیانگر این بود که با ریزتر شدن اندازه بذرها بازده اسانس کاهش چشمگیری یافت. برای شناسایی ترکیب های موجود در اسانس ها و تعیین درصد کمی آنها از دستگاه های گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده شد. در اسانس بذرهای این گونه با اندازه های متفاوت، که از رویشگاه های مختلف جمع آوری شده بودند، ترکیب اصلی اسانس بتا-بیزابولن بود که مقدار آن بین 2/57% تا 6/83% متفاوت بود. ترکیب شاخص دیگر اپوکسی آلو-آرومادندرن بود که بین 9/3% تا 6/30% متغیر بود. نتایج نشان داد که اندازه بذرها تاثیر قابل ملاحظه ای بر کیفیت اسانس ندارد. همچنین اسانس بذرهای جمع آوری شده از منطقه وردآورد که دارای اقلیم گرم و خشک تری نسبت به دو منطقه دیگر بود، از کمیت و کیفیت بهتری برخوردار بود.
  کلیدواژگان: Pimpinella aurea DC، ترکیب های شیمیایی اسانس، بتا، بیزابولن، رویشگاه، بذر
 • علی تدین، شهرام ترابیان، محمود رضا تدین صفحات 621-633
  به منظور بررسی ویژگی های مرفولوژیک و زراعی ژنوتیپ های مختلف بزرک دارویی (Linum usitatissimum L.) در تراکم های مختلف بوته، یک آزمایش مزرعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه اجرا گردید. تراکم های مختلف 300، 500 و 1000 بوته در مترمربع به عنوان فاکتور اول و چهار ژنوتیپ بزرک ایرانی، استرالیایی، کانادایی و فرانسوی به عنوان فاکتور دوم منظور گردید. نمونه برداری در سه مرحله رشد رویشی، 50% گل دهی و رسیدگی فیزیولوژیک انجام شد. نتایج نشان داد که تراکم بوته اثر معنی داری بر میانگین صفات ارتفاع، وزن ماده خشک هوایی گیاه در مرحله رشد رویشی، ارتفاع، قطر ساقه، وزن خشک در مرحله 50% گل دهی، ارتفاع، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی و وزن خشک در مرحله رسیدگی داشت. درضمن صفات تعداد کپسول در بوته، وزن هزاردانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت نیز تحت تاثیر تراکم بوته قرار گرفت. ژنوتیپ های مختلف بزرک اثر معنی داری روی صفات ارتفاع، قطر ساقه و تعداد شاخه فرعی در هر سه برداشت داشت. صفات تعداد کپسول در بوته، تعداد بذر در کپسول، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت و تعداد روز تا 50% گل دهی و رسیدگی فیزیولوژیک نیز تحت تاثیر معنی دار ژنوتیپ های بزرک قرار گرفت. حداکثر عملکرد دانه با میانگین 899 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار 1000 بوته در مترمربع بود. ژنوتیپ ایرانی بزرک، با تولید میانگین 40/6 بذر در کپسول، تولید میانگین 1375 کیلوگرم بذر در هکتار، میانگین شاخص برداشت 23/21، بیشترین و با میانگین 65 روز تا 50% گل دهی و 123 روز تا رسیدگی فیزیولوژیک دیررس ترین ژنوتیپ بود.
  کلیدواژگان: ژنوتیپ های بزرک، تراکم، رسیدگی فیزیولوژیک، عملکرد دانه، مرحله 50% گل دهی
 • عباس زارع زاده، علی میرحسینی، مهدی میرزا، محمدرضا عربزاده صفحات 634-649
  اسانس آویشن (Thymus spp) با دارا بودن ترکیب های باارزشی همانند تیمول و کارواکرول از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در این تحقیق سرشاخه های گلدار اکسشن های گونه های مختلف آویشن کشت شده در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان یزد واقع در گردفرامرز شهر شاهدیه، برداشت و پس از خشک کردن در سایه به روش تقطیر با آب اسانس گیری شد. بازدهی اسانس براساس وزن خشک گیاه تعیین شد و بعد به وسیله کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی جرمی تجزیه و شناسایی ترکیب ها انجام شد. از 74 اکسشن کشت شده در سال دوم (1389) از نظر بازده اسانس بیشترین درصد اسانس گیاه مربوط به اکسشن های CFTNJI (17/4%)، ZSELP (4%)، Q (72/3%)، NJICFT (71/3%) و XDRMKO (54/3%) و کمترین آن مربوط به اکسشن BHUZSE با 66/0% اسانس بود. از نظر میزان تولید اسانس در هکتار اکسشن های XDRVGY (kg/ha5/87)، NJICFT (kg/ha42/45)، ZSECFT (kg/ha86/40) و BHUMKO (kg/ha31/38) به ترتیب بیشترین میزان اسانس و کمترین مقدار آن به اکسشن CFTMKO با 9/0 کیلوگرم در هکتار تعلق داشت. پاراسیمن، 1،8-سینئول، گاما-ترپینن، بورنئول، تیمول، کارواکرول، ژرانیول، لیمونن، ژرانیل استات، ترپینول، لینالول و کاریوفیلن به ترتیب 4/28%، 7/31%، 4/20%، 3/29%، 1/71%، 4/81%، 77%، 4/28%، 6/38%، 6/55%، 81% و20% مربوط به اکسشن های NJIBHU، VGYCFT، MKOMKO، CFTCFT، ZSEQ، NJICFT، CFTQ، MKOQ، CFTZSE، NJIBHU، ZSELP، VGYMKO و CFTCFT می باشد. در سال سوم (1390) از نظر بازده اسانس بیشترین درصد اسانس گیاه مربوط به اکسشن های Q (07/4%)، CFTVGY (7/3 %)، MKOVGY (63/3%)، ZSEQ (45/3%) و ZSELP (43/3%) و کمترین آن مربوط به اکسشن VGYMKO با 62/0 درصد اسانس بود. از نظر میزان تولید اسانس در هکتار اکسشن های BHUVGY (kg/ha9/74)، XDRVGY (kg/ha9/60)، XDRLP (kg/ha78/51)، CFT (kg/ha21/49) و Q (kg/ha11/46) به ترتیب بیشترین میزان اسانس و کمترین مقدار آن به اکسشن BHUZSE با 36/2 کیلوگرم در هکتار تعلق داشت. به طور کلی با در نظر گرفتن بازده اسانس، میزان تولید و ترکیب های اسانس اکسشن NJICFT (T. transcaspicus) با منشا استان یزد و با 71/3% اسانس و عملکرد 42/45 کیلوگرم اسانس در هر هکتار و با 5/81% کارواکرول و اکسشن ZSEQ T. daenensis با منشا استان مرکزی و با 45/3% اسانس و عملکرد 15/37 کیلوگرم در هر هکتار و با 73% تیمول و اکسشن XDRVGY (T. vulgaris) با منشا استان مرکزی و با بازده اسانس 75/2% و میزان تولید 5/78 کیلوگرم در هکتار و میزان 8/45% تیمول به عنوان اکسشن های برتر معرفی می شوند.
  کلیدواژگان: آویشن (Thymus spp)، اسانس، تیمول، کارواکرول، یزد
 • مهدی میرزا، مهردخت نجف پور نوایی، زهرا بهراد صفحات 650-655
  در این مطالعه آنالیز اسانس بذر و برگ گونه انحصاری Heracleum anisactis Boiss. & Hohen. گزارش شده است. این گیاه از مناطق کوهستانی گاجره به دیزین و از سه ارتفاع 2100 متر، 2600 متر و 3200 متری جمع آوری گردید و با روش تقطیر با آب اسانس گیری شد. برای شناسایی ترکیب های اسانس از دستگاه های گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده گردید. 20 ترکیب در اسانس و 22 ترکیب در اسانس بذر شناسایی شد. مهمترین ترکیب های تشکیل دهنده اسانس ها در برگ به ترتیب در ارتفاعات 2100، 2600 و 3200 متری اکتیل استات (Octyl acetate) (9/66%، 4/67% و 3/69%)، اکتیل بوتیرات (Octyl butyrate) (7/3%، 5/3% و 6/5%) و هگزیل ایزوبوتیرات (Hexyl isobutyrate) (3/3%، 8/3% و 5/4%) بود. در بذر ترکیب اسانس ها به ترتیب در ارتفاعات 2100، 2600 و 3200 متری اکتیل استات (Octyl acetate) (4/69%، 4/72% و 5/76%) و هگزیل بوتیرات (Hexyl butyrate) (2/3%، 8/4% و 2/6%) بود. در مورد اسانس این گونه تاکنون گزارشی منتشر نشده است.
  کلیدواژگان: Heracleum anisactis Boiss. & Hohen، ترکیب های اسانس، هگزیل بوتیرات، اکتیل استات
 • محمدرضا اخگر، پیمان رجایی، سمیه اماندادی صفحات 656-664
  جنس Salvia، متعلق به تیره نعناع، در ایران 58 گونه دارد که 17 گونه آن انحصاری ایران است. هدف از این مطالعه، مقایسه ترکیب های شیمیایی اسانس برگ، گل، ساقه و ریشه Salvia macilenta Boiss. بود. این گیاه در اردیبهشت ماه 1391 از مسیر جاده بم- جیرفت، منطقه جبالبارز واقع در استان کرمان جمع آوری شد و از اندام های مختلف آن به طور جداگانه به روش تقطیر با آب، اسانس گیری بعمل آمد. ترکیب های تشکیل دهنده روغن های اسانسی با استفاده از دستگاه های کروماتوگراف گازی (GC) و کروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) شناسایی شدند. در اسانس برگ، 46 ترکیب شناسایی شد که 7/99% اسانس را تشکیل می دادند. آلفا-پینن (4/36%)، بتا-پینن (6/7%)، بورنئول (4/5%) و بتا-کاریوفیلن (1/5%) ترکیب های اصلی اسانس بودند. همچنین، اسانس گل 26 ترکیب داشت که 100% آن را شامل می شد. آلفا-پینن (1/45%)، بتا-پینن (5/10%)، کامفن (8/8%) و لیمونن (8/6%) اجزای عمده اسانس بودند. در اسانس ساقه، 18 ترکیب شناسایی شد که 5/97% آن را تشکیل می دادند. ترکیب های اصلی، آلفا-پینن (1/25%)، بورنیل استات (8/16%)، بتا-اودسمول (6/8%) و بورنئول (1/8%) بودند. از طرف دیگر، از بین 10 ترکیب شناسایی شده در اسانس ریشه که 2/88% آن را تشکیل می دادند، ویریدیفلورول (1/18%)، بتا-اودسمول (4/16%)، ترانس-فروژینول (8/15%) و دی بوتیل فتالات (6/10%) ترکیب های عمده بودند. در نتیجه، روغن های اسانسی برگ، گل و ساقه S. macilenta غنی از منوترپن ها بوده و آلفا-پینن، ترکیب شاخص اندام های مذکور، در اسانس ریشه وجود نداشت.
  کلیدواژگان: Salvia macilenta Boiss. (مریم گلی شکننده)، تیره نعناع، روغن اسانسی، آلفا، پینن
 • حسین بتولی، جواد صفائی قمی، طیبه احمدی صفحات 665-673
  جنس زیتون تلخ (Melia L.) متعلق به خانواده سنجد تلخ (Meliaceae)، دارای گونه های درختی متعددی است که تاکنون بالغ بر 15 گونه از این جنس در جهان و 2 گونه از ایران گزارش شده است. در این تحقیق ترکیب های شیمیایی اسانس اندام های زایشی گونه زیتون تلخ (Melia azedarach L.) کاشته شده در باغ گیاه شناسی کاشان مورد بررسی قرار گرفت. سرشاخه های گلدار و میوه های رسیده این گیاه در بهار سال 1388 جمع آوری و در شرایط آزمایشگاه خشک شدند و به روش تقطیر و استخراج با بخار همزمان با حلال آلی (Simultaneous steam distillation extraction) اسانس گیری شدند. برای شناسایی ترکیب های تشکیل دهنده اسانس، از دستگاه های گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگرافی متصل شده به طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده شد. بازدهی اسانس گل ها و میوه ها به ترتیب 02/0% و 01/0% وزنی/وزنی بدست آمد. 10 ترکیب شیمیایی در اسانس سرشاخه های گلدار گیاه و 35 ترکیب در اسانس میوه گیاه زیتون تلخ شناسایی گردید. اجزای اصلی اسانس گل ها شامل: ترانس-نرولیدول (9/38%)، بی سیکلوژرماکرن (2/8%) و ویریدیفلورول (1/8%) بودند. بیشترین ترکیب های تشکیل دهنده اسانس میوه های گیاه شامل: آرومادندرن (9/21%)، بی سیکلوژرماکرن (7/13%)، گلوبولول (1/8%)، اسپاتولنول (5/6%)، آلو-آرومادندرن (7/4%) و بتا-کاریوفیلن (7/4%) بودند. بخش عمده ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گل ها، سسکوئی ترپن های اکسیژن دار بودند. در حالی که بیشترین قسمت اصلی ترکیب های شیمیایی اسانس میوه ها، مربوط به سسکوئی ترپن های هیدروکربنی بود و اثری از مونوترپن های هیدروکربنی در اندام های زایشی گیاه دیده نشد.
  کلیدواژگان: زیتون تلخ (Melia azedarach L.)، اسانس، ترکیب های شیمیایی، بی سیکلو ژرماکرن، سنجد تلخ
|
 • H. Zeinali, A. Moslehi Yazddeli, L. Safaei, Z. Jaberalansar, A. Akhondi, Z. Skanderi Pages 511-518
  This research was aimed to investigate the effects of different amounts of NPK fertilizers on quantitative and qualitative traits of Matricaria chamomilla L. The experiment was conducted during 2007-2008 in Barij Essence Company of Kashan in a factorial experiment based on randomized complete block design (RCBD) with three replications. Treatments consisted of three levels of N (0، 50، 100 kgha-1)، P2O5 (0، 25، 50 kgha-1) and K2O (0، 25، 50 kgha-1). Plant height، number of flower per plant، number of lateral branches، dry and fresh weight per plant، flower yield/m2، flower diameter، essential oil percentage، and chamazulene were measured. N levels showed significant differences for the number of flower per plant، fresh weight per plant، number of lateral branches، flower yield/m2 and dry and fresh weight of flower (p < 0. 05). Analysis of data showed significant differences for fresh weight per plant under different levels of P2O5 (p < 0. 05). K levels showed no significant differences for all traits. Interaction of N and P2O5 levels revealed significant differences for fresh and dry weight per plant and flower yield/m2 (p < 0. 01). Interaction of N and K2o5 was significant for flower diameter (p < 0. 05). Analysis of mean comparison for flower yield per m2 showed that the highest flower yield was obtained at 50 kg/ha N and 25 kg/ha P2O5، and the lowest flower yield was obtained at 100 kg/ha N and 50 kg/ha P2O5. NPK fertilizers did not affect chamazulene and essential oil. In conclusion، Matricaria chamomilla L. requires few nutrient elements.
  Keywords: Matricaria chamomilla L, essential oil, yield components, chamazulene, nitrogen fertilizer
 • A. Mohammadian, R. Karamian, M. Mirza, A. Sepahvand Pages 519-528
  Thymus is one of the most important genera of the Lamiaceae family، belonging to the Nepetoideae sub family. In this study، the relationship between altitude from sea level and soil physical and chemical characteristics as important factors affecting the quantitative and qualitative essential oils of Thymus fallax Fisch. et C. A. Mey. were examined. Four natural habitats of this species (Zagheh، Alashtar، Razan and Rhimeleh) were selected. Aboveground samples were collected in flowering stage and the essential oils were extracted with hydrodistilation method. Essential oils composition was determined using GC & GC/MS. Data analysis was performed by SPSS software، and Duncan''s Multiple Range Test was used for mean comparison. According to the obtained results، the highest essential oil was recorded for Rhimeleh (2. 8 %w/w) as compared to other habitats. The main components in the essential oils were carvacrol، thymol، gamma- terpinen، p-cymen، champhen and geranial. With increasing altitude، the percentage of carvacrol and thymol increased significantly. Some soil characteristics were correlated with the essential oils، presented in a linear regression model.
  Keywords: Thymus, altitude, soil characteristics, essential oils, Lorestan
 • M. Ghanbari, M.K. Souri Pages 529-538
  Genus Achillea millefolium L. (Asteraceae) consists of about 110-130 species. Nineteen species grow naturally in Iran of which seven are endemic. In this study، chemical composition of the essential oils of seven Achillea populations growing wild in northwest Iran، during the flowering period were investigated. The aerial parts were collected from Zonoz، Basmenj، Pirbala، Bonab، Shabestar، Kondlaj and Jolfa regions from Eest Azerbaijan province in May and June 2011. The essential oils were obtained by hydrodistillation method and analyzed by combination of GC-FID and GC-MS. Mean essential oil yield was calculate to be 0. 1%، 0. 4%، 0. 1%،0. 2%، 0. 1%، 0. 25% and 0. 4% (w/w) for Zonoz، Basmenj، Pirbala، Bonab، Shabestar، Kondlaj and Jolfa، respectively. Overall، 35، 38، 48، 43، 45، 37 and 42 compounds were identified from Zonoz، Basmenj، Pirbala، Bonab، Shabestar، Kondlaj and Jolfa، respectively. The main constituents of the oils were δ-cadinol (23. 3-3. 7%)، 1،8-cineole (18. 5-7. 7%)، trans-nerolidole (2. 6-11. 3%)، germacrene D (2. 7-10. 9%)، alpha-pinene (1. 06-9. 44%)، borneole (0. 0-6. 5%) and pinocarvone (2. 8-6. 3%). According to the obtained results، Basmenj and Zonoz are recommended as two suitable regions for the extraction of 1،8-cineol and δ-cadinol.
  Keywords: Achillea millefolium L, essential oil, δ, cadinol, 1, 8, cineole, germacrene D
 • Gh. Marghaeizadeh, M.H. Gharineh, Gh. Fathi, A.R. Abdali, M. Farbod Pages 539-560
  Seed priming includes very simple methods that could be effective in improving seed germination and establishment of seedling. Seed treatment with ultrasound waves and magnetic field are considered as biophysical and seed priming methods. The production and processing of this species in the world is of outmost importance regarding the medicinal effects of Carum copticum (Carum copticum (L.) C. B. Clarke)، belonging to the Apiaceae family. This research was aimed to study the effects of ultrasound waves and magnetic field on germination of Ajowan in laboratory conditions at the University of Agriculture and Natural Resources of Ramin in 2010. In addition، increasing the percentage of seed germination and velocity، and increasing the resistance of seedlings to the environmental stresses such as drought، cold، heat، as well as diseases and pests were investigated. The seeds were treated with an ultrasound of 22 kHz frequency in two times of two and five minutes (U2، U3) and a magnetic field intensity of 5000 gauss in three different times of 15، 30، 45 minutes (M2، M3&M4) at a temperature of 30°C. A factorial experiment in a complete randomized design with four replications was carried out. Results showed that seed germination and vigor increased in response to the magnetic field and ultrasonic wave treatments. According to the obtained results، a magnetic field for 30 minutes and in some cases 45 minutes with ultrasound waves for five minutes had the greatest impact on this species. Despite the high sensitivity to both plant diseases and pests، no trace of disease and pest was found in the field.
  Keywords: Ajowan (Carum copticum (L.) C. B. Clarke), ultrasound, germination, growth, yield, magnetic field
 • K. Tavakoli, N. Farrar Pages 561-568
  Flesh firmness is one of the most important characteristics to estimate the quality of Ziziphus mauritiana Lam. This study was aimed to investigate the efficacy of natural preservative and chemical preservative separately and in the combination in increasing the postharvest life period of Konar during storage. The experiments were carried out according to a completely randomized design (CRD) with six treatments (Aloe vera L. gel-coating and calcium chloride) and four replications. After harvesting and washing، the fruits were dipped in A. vera gel coating at the concentrations of 50%، 75% and 100% and calcium chloride at three concentrations of 0. 5%، 1. 0% and 1. 5% for five minutes. Treated fruits were stored under ambient storage for three weeks at 7° C and they were evaluated by the weight loss percentage، firmness percentage and total soluble solid rate. Results revealed that the least and the most amount of weight loss was observed in the calcium chloride 1% (1. 3%) and in the control group (66%). Our results clearly showed that the highest fruit firmness (6. 02 kg/cm2) was obtained in calcium chloride 1%، showing a significant difference as compared to other treatments. The lowest and the highest total soluble solids (TSS) was recorded for the treatment of Aloe vera gel 75% and calcium chloride 1% (15. 22%) and control fruits (18. 22%)، respectively.
  Keywords: Aloe vera L. gel, coating, calcium chloride, postharvest life, Ziziphus mauritiana Lam
 • A. Heydarzade, Gh. Moravvej, S. Hatefi, J. Shabahang Pages 569-582
  Contact toxicity and persistence of essential oils from Foeniculum vulgare Mill. (Apiaceae)، Teucrium polium Boiss. (Lamiaceae) and Satureja hortensis L. (Lamiaceae) were investigated against the adults of cowpea seed beetle، Callosobrochus maculates at 28±2 °C and 60±5% R. H. under dark condition. Essential oils were obtained by hydro-distillation using a clevenger-type apparatus. Contact toxicity was studied against one-day-old adult of C. maculatus with six concentrations at 24hours exposure time. The persistence of insecticidal activity of essential oils was examined for a period of 30 h at the LC99 level. The results of contact toxicities showed that the mortality of adults increased with oil concentration. Males were more susceptible to essential oils than females. The essential oil of F. vulgare proved to be most toxicant with the LC50 values of 390. 38 and 513. 46 µl m-2 against males and females، respectively. The LC50 values of S. hortensis oil were 535. 69 and 640. 99 µl m-2 and the counterpart values of T. polium oil were 1263. 09 and 1469. 72 µl m-2 against males and females، respectively. The results of persistence test of oils revealed that essential oil of S. hortensis was the most persistent and essential oil of T. polium was the least persistent. The persistence of S. hortensis oil could be attributed to its high proportion of oxygenated compounds compared to other oils. The present study demonstrated that these essential oils could be used as appropriate alternatives to control cowpea seed beetle.
  Keywords: essential oils, persistence, contact toxicity, cowpea seed beetle
 • S.A. Hosseini, M. Goudarzi, A. Zarei, A. Meimandipour, A. Sadeghipanah Pages 583-590
  An experiment was conducted to investigate the effect of funnel and licorice on immune response، blood parameter and gastrointestinal organs in broiler chiks. A completely randomized design with six treatments، four replications and 25 broiler chicks in each replication were used. Experimental groups were consisted of 1- Basal diet without any additives (Control-)، 2- Basal diet + 2. 5 g/Kg funnel، 3- Basal diet + 5 g/Kg funnel، 4- Basal diet + 2. 5 g/Kg licorice، 5- Basal diet + 5 g/Kg licorice and 6- Basal diet+ Antibiotic growth promoter. In this experiment، immune response as like as SRBC، immunoglobulin G and M and some blood parameters (T3 and T4) were investigated. In addition، gastrointestinal organ was investigated. According to the results، using funnel and licorice in 2. 5 and 5 g/Kg of diets had no significant effect on feed intake، body weight، livability، feed conversion and production index (p > 0. 05)، but the numerical difference between herbal groups and antibiotic was observed. Based on these results، carcass، breast، drumsticks and abdominal fat percentage were not affected by treatments (p > 0. 05). Using herbal plant and antibiotic did not alter the intestinal and immune organs weight and also its effects on duodenum، jejunum and ileum weight and length were not significant (p > 0. 05)، and finally similar results were observed for T3 and T4.
  Keywords: Medicinal plants, Funnel, Licorice, immune response, broiler chiks
 • M. Heidari, M. Mobasri Moghadam Pages 591-599
  In order to study the effects of rate and time of nitrogen application on yield and yield components of karela (Momordica charantia L.)، a field experiment as split plot design with three replications was conducted in 2011 at Research Center for Agriculture and Natural Resources of Sistan. The treatments consisted of three levels of nitrogen fertilizer، obtained from urea source، at the rate of N1=75، N2=150 and N3=225 kg N. ha-1 as main plot، and three time application including: T1=1/2 at 3 and 4 leaves and 1/2 before flowering، T2= 1/2 at 3 and 4 leaves and 1/2 after fruit to start and T3=1/3 at 3 and 4 leaves، 1/3 before flowering and 1/3 after fruit to start were used as sub plot. Results showed that nitrogen application had significant effect on the yield and amount of biomass production (p < 0. 01) in karela. By increasing nitrogen level from 75 to 225 kg N. ha-1، yield and biomass values increased. The amount of yield increased about 63. 1%. Nitrogen treatment had positive and significant effect on yield components including plant height، number of lateral branches، number of fruits per plant، number of seeds per fruit، the length and diameter of fruit. Timing of nitrogen application had only significant effect on yield، the amount of biomass production، number of fruits per plant، length and diameter of fruit. The maximum yield of karela was obtained at T2 treatment.
  Keywords: Karela (Momordica charantia L.), Nitrogen, yield, yield components
 • R. Kabiri, H. Farahbakhsh, F. Nasibi Pages 600-610
  This research was aimed to evaluate the effect of drought stress، induced by polyethylene glycol (PEG6000)، on physiological and biochemical parameters of black cumin (Nigella sativa L.). The traits were included: shoot dry weight، electrolyte leakage، relative water content، photosynthetic pigments (chlorophyll a، b، total chlorophyll and carotenoids)، malondialdehyde and other aldehyde''s contents، anthocyanines، polyphenol compounds، flavonoids، phenylalanine ammonialayse activity، soluble sugar content and protein. An experiment was conducted as a completely randomized design with three replications under hydroponic culture at research laboratory of Shahid Bahonar University of Kerman in 2011. Treatments were four levels of drought stress (0، -0. 2، -0. 4 and -0. 6 MPa). Results showed that drought stress caused a significant reduction in shoot dry weight، relative water content، photosynthetic pigments، anthocyanines، polyphenol compounds، flavonoids and protein and an increase in electrolyte leakage، malondialdehyde content، phenylalanine ammonialayse activity and soluble sugar. Based on the obtained results، it seems that this plant is sensitive to drought stress، and the application of exogenous protective compounds could increase the antioxidant capacity of plant against stress condition.
  Keywords: Nigella sativa L, anthocyanin, polyphenol compounds, flavonoids, phenylalanine ammonialayse
 • T. Mozafari Dehshiri, F. Sefidkon, F. Asgari, Gh. Bakhshi Khaniki Pages 611-620
  Pimpinella aurea DC. is one of the most abundant perennial species from Pimpinella genus in Iran، distributed in northwest، west، center، northeast، and southeast of Iran. This aromatic species contains essential oil with antimicrobial effect. In this research، to study the quality and quantity of seed essential oil of Pimpinella aurea and also the effect of seed size on essential oil content and composition of Pimpinella aurea، seeds were collected from three localities in Tehran province (Tochal، Vardavard and Lavasanat) and were، after drying، separated by sieves having mesh sizes of 20، 25 and 30. All samples were subjected to hydro-distillation، individually، for obtaining their essential oils. The mean oil yields for Tochal seeds were calculated to be 4. 01%، 3. 20% and 1. 12% for 20، 25 and 30 meshes، respectively. These values were 5. 69%، 3. 20% and 1. 94% for the samples from Vardavard and 3. 21%، 2. 70% and 1. 85% for Lavasanat samples. Results showed that the oil yield decreased remarkably with decreasing the size of the seeds. The essential oils were analyzed by GC and GC/MS for the identification of their chemical composition. β-bisabolene was identified as the main component in the oils collected from different habitats (57. 2-83. 6%). The other major component was epoxy allo-aromadendrene (3. 9-30. 6%). According to the obtained results، seed size had no considerable effect on essential oil composition. In addition، more oil yield and β-bisabolene content were recorded for the seeds collected from Vardavard (with a warmer and dryer habitat).
  Keywords: Pimpinella aurea DC, essential oil composition, β, bisabolene, habitat, seed
 • A. Tadayyon, S. Torabian, M.R. Tadayon Pages 621-633
  In order to evaluate the morphological and agronomical traits of linseed (Linum usitatissimum L.) genotypes in different plant densities، a field experiment was conducted as a factorial experiment in RCBD design with three replications in the field. Plant densities of 300، 500، and 1000 plant/m2 as first factor and four linseed genotypes (Iran، Australia، Canada، and France) as second factor were used. Plants were harvested at three stages of vegetative growth، 50% flowering، and maturity stage. Results showed that plant densities had significant effect on plant height and above-ground dry weight in vegetative stage; plant height، stem diameter and dry weight in 50% flowering; and plant height، stem diameter، stem branch number، and dry weight in maturity stage. In addition، the number of capsules per plant، 1000 seeds weight، grain yield and harvest index were significantly affected by plant densities. Different linseeds genotypes showed significant effect on the characteristics of plant height، stem diameter، and stem branch number، in all three harvest stages. Traits as number of capsules per plant، number of seeds per capsule، 1000 seeds weight، grain yield، harvest index، and 50% of flowering and maturity also were affected significantly by linseeds genotypes. The maximum grain yield was obtained in the density of 1000 plants/m2. Maximum values were recorded for Iranian linseed genotype with an average production of 6. 40 seeds per capsule، an average production of 1375 kg of seeds per hectare، and a mean harvest index of 21. 23. It was also identified as the latest genotype for both days to 50% flowering (65 days) and days to maturity (123 days).
  Keywords: Linseed genotypes, density, maturity, grain yield, 50% of flowering stage
 • A. Zarezadeh, A. Mirhossaini, M. Mirza, M.R. Arabzadeh Pages 634-649
  The essential oil of Thymus spp has valuable components such as thymol and carvacrol. The aerial parts of different thymus accessions، cultivated in Shahedied research station of medicinal plants، were collected at flowering stage and then dried in shadow and hydro-distilled for obtaining their essential oils. Analysis and identification of chemical composition of the oil were performed by GC and GC/MS. Among 74 cultivated accessions in 2011، the highest amount of oil yield was related to the accessions CFTNJI (4. 17%)، ZELP (4%)، Q (3. 72%)، NJICFT (3. 71%)، XDRMKO (3. 54%)، respectively and the lowest was related to BHUZSE (0. 66%). The highest amount of oil production per hectare was related to the accesstions XDRVGY (87. 5kg/ha)، NJICFT (45. 42kg/ha)، ZSECFT (40. 86kg/ha)، BHUMKO (38. 31kg/ha)، respectively and the lowest was related to CFTMKO (0. 9kg/ha). Para-cymene، 1،8-cineol، gamma terpinene، borneol، thymol، carvacrol، geraniol، limonene، acetate geranil، terpineol، linalool، caryophyllene، respectively with values of 28. 41%، 31. 66%، 20. 44%، 29. 35%، 71. 1%، 81. 45%، 76. 99%، 43%، 28%، 38. 6%، 55. 56%، 81%، 20%، were related to the accessions VGYCFT، NJIBHU، MKOMKO، CFTCFT، ZSEQ، NJICFT، CFTQ، MKOQ، CFTZSE، NJIBHU، ZSEQ، NJICFT، CFTQ، MKOQ، CFTZSE، NJIBHU، ZSELP، VGYMKO. In (2012)، the highest amount of oil yield was recorded for the accessions Q (4. 07%)، CFTVGY (3. 7%)، MKOVGY (3. 63%)، ZSEQ (3. 45%)، ZSELP (%3. 43)، respectively and the lowest was found in VGYMKO (62. 0%). The highest amount of oil production per hectare was related to the accessions BHUVGY (74. 9kg/ha)، XDRVGY (60. 9kg/ha)، XDRLP (51. 78kg/ha)، CFT (49. 21kg/ha)، Q (46. 11kg/ha)، respectively and the lowest was found in BHUZSE (2. 36kg/ha). Generally، in terms of oil yield، oil production and main composition of essential oil، three accessions including NJICFT (Thymus Transcaspicus) with 3. 71% essential oil and 45. 42kg per hectare oil production and 81. 5 % carvacrol، ZSEQ (T. daenensis) with 3. 45% essential oil and 37. 15 kg/h oil production and 73% thymol، and XDRVGY (T. vulgaris) with 2. 75% essential oil and 78. 5kg/h oil production and 45. 8% thymol were selected as superior accessions.
  Keywords: Thymus, essential oil, thymol, carvacrol, Yazd
 • M. Mirza, M. Najafpour Navaei, Z. Behrad Pages 650-655
  In this study، the analysis of seed and leaf essential oil of Heracleum anisactis Boiss. & Hohen.، as an endemic species، was reported. The plant parts of H. anisactis were collected from Dizin Mountain at three altitudes of 2100، 2600 and 3200 m. The essential oils were obtained by hydrodistillation and analyzed by GC and GC-MS. Twenty and twenty-two components were identified in the leaf and seed essential oil، respectively. According to the results، the main constituents of leaf oil were octyl acetate (66/9%، 67. 4% and 69. 3%)، octyl butyrate (3. 7%، 3. 5% and 5. 6%) and hexyl isobutyrate (3. 3%، 3. 8%، 4. 5%)، at altitudes of 2100 m، 2600 m، and 3200m، respectively. In the seed oil، octyl acetate (69. 4%، 72. 4% and 76. 5%) and hexyl butyrate (3. 2%، 4. 8%، 6. 2%) were identified as the mail constituents at altitudes of 2100، 2600 and 3200m، respectively.
  Keywords: Heracleum anisactis Boiss., Hohen, essential oil composition, hexyl butyrate, octyl acetate
 • M.R. Akhgar, P. Rajaei, S. Amandadi Pages 656-664
  The genus Salvia، belonging to the Lamiaceae family، contains 58 species in Iran، 17 of which are endemic. In this study، Salvia macilenta Boiss. was collected from Bam-Jiroft road، Jebalbarez area، Kerman Province، Iran، in May 2012. The essential oils of leaves، flowers، stems and roots of the plantwere separately extracted using hydrodistillation method and analyzed by GC and GC/MS. In the leaf oil، 46 components were identified، representing 99. 7% of the total oil، with α-pinene (36. 4%)، β-pinene (7. 6%)، borneol (5. 4%) and β-caryophyllene (5. 1%) as the main constituents. The flower oil was characterized by higher amount of α-pinene (45. 1%)، β-pinene (10. 5%)، camphene (8. 8%) and limonene (6. 8%) among the 26 components comprising 100% of the total oil detected. Furthermore، 18 compounds were identified in the stem oil، representing 97. 5% of the total oil. α-Pinene (25. 1%)، bornyl acetate (16. 8%)، β-eudesmol (8. 6%) and borneol (8. 1%) were found to be the major constituents. In the root oil، 10 components were identified، representing 88. 2% of the total oil، with trans-viridiflorol (18. 1%)، β-eudesmol (16. 4%)، trans-ferruginol (15. 8%) and dibutyl phthalate (10. 6%) as the main constituents. Consequently، the leaf، flower and stem essential oils of S. macilenta were rich in monoterpenes، while α-pinene، the dominant component of these oils، was not identified in the root oil.
  Keywords: Salvia macilenta Boiss, Lamiaceae, essential oil, α, pinene
 • H. Batooli, J. Safaei Ghomi, T. Ahmadi Pages 665-673
  Melia L. genus، belonging to the Meliaceae family، has important tree species. There are more than 15 species of this genus in the world and two species from Iran have been reported so far. In this study، the chemical compositions of the essential oils of reproductive organs of M. azedarach L.، cultivated in Kashan Botanical Garden، were investigated. The flowering branches and ripe fruits of this species were collected in the spring of 2009 and dried in the shade (at room temperature). The essentila oil was extracted by simultaneous steam distillation extraction method. The oil analysis was performed by using GC and GC-MS. The essential oil yield of flowering branches and fruits was calculated to be 0. 02% and 0. 01% (w/w)، respectively. Ten and 35 chemical compositions were identified in the essentila oils of flowering branches and fruits of this species. The main components of the essential oils of flowers were E-nerolidole (39%)، bicyclogermacrene (8. 2%) and viridiflorol (8. 1%). The main components of the essential oils of fruits were aromadendrene (21. 9%)، bicyclogermacrene (13. 7%)، globulol (8. 1%)، spathulenol (6. 5%)، allo-aromadendrene (4. 7%)، β-caryophyllene (4. 7%). Oxygenated sesquiterpens were identified as main component in the essential oil of flowers، while the major chemical component of the essential oils of fruits were associated with hydrocarbon sesquiterpens، and hydrocarbon monoterpenes were not found in plant reproductive organs.
  Keywords: Melia azedarach L, essential oil, chemical composition, bicyclogermacrene, Meliaceae