فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • حیدر صادقی، سید کاظم موسوی، الناز دیزجی صفحات 481-491
  مقدمه
  زانوی پرانتزی ریسک فاکتوری برای بروز استئوآرتریت زانو است. درک تغییر نوسانات پاسچر در وضعیت های مختلف ایستادن افراد دارای زانوی پرانتزی، بینش خوبی برای پیش گیری از بروز استئوآرتریت زانو در این افراد خواهد داد. لذا هدف تحقیق حاضر، مقایسه نوسانات پاسچر در وضعیت های مختلف ایستادن مردان جوان سالم و مبتلا به زانوی پرانتزی بود.
  مواد و روش ها
  80 نفر دانشجوی مرد سالم، شامل 40 نفر دارای زانوی پرانتزی و 40 نفر دارای زانوی نرمال در این تحقیق شرکت کردند. ناهنجاری زانوی پرانتزی با استفاده از کولیس و گونیامتر اندازه گیری شد. هر آزمودنی در پنج وضعیت ایستادن روی صفحه نیروسنج قرار گرفت تا تغییرات مرکز فشار او ثبت گردید. برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار Matlab و SPSS و برای مقایسه متغیرهای وابسته مورد نظر از آزمون تحلیل واریانس مختلط(Mixed ANOVA) در سطح معناداری p≤0.05 استفاده شد.
  نتایج
  نوسان پاسچر در وضعیت های دوپا چشم باز و وضعیت تک پا چشم باز بین دو گروه پرانتزی و نرمال تفاوت معناداری داشت(p≤0.05) درحالی که در وضعیت های دوپا چشم بسته، تک پا چشم بسته و تک پا سربالا تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  بحث: به نظر می رسد تغییرات زاویه مفصل زانو در صفحه فرونتال بر نوسانات پاسچر تاثیرگذار باشد. احتمالا یک دلیل بالاتر بودن خطر آسیب دیدگی و ابتلا به استئوآرتریت زانو در این افراد افزایش نوسانات مرکز فشار باشد و پیشنهاد می شود برای کاهش این خطرات بر تمرینات اصلاحی تمرکز شود.
  کلیدواژگان: نوسانات پاسچر، وضعیت های مختلف ایستادن، مردان سالم، زانوی پرانتزی
 • علیرضا طاهری، منصوره پیرمرادیان، ناهید بهارلویی صفحات 492-501
  مقدمه
  مشکلات واژه یابی در میان دانش آموزان دارای اختلالات زبانی و یادگیری وجود دارد. از رایج ترین راه های ارزیابی واژه یابی،ارزیابی رسمی است که آزمون واژه یابی ویرایش دوم یکی از آنها می باشد. در این مطالعه، به بررسی روایی و اعتبار نسخه ی فارسی آزمون واژه یابی ویرایش دوم در دانش آموزان 8-11ساله دبستان های شهر اصفهان پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی بود. سوالات آزمون پس از ترجمه و انجام تغییرات لازم بر روی 210دانش آموز 8-11 ساله به صورت تصادفی و با کسب اجازه از والدین ایشان اجرا شد. تحلیل سوالات با استفاده از نظریه ی سوال-پاسخ و با وارد نمودن الگوی پاسخ ها به صورت صفر و یک در نرم افزار (BILOG-MG(6 انجام شد. اعتبار آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ بدست آمد و همچنین شاخص های آماری فرم متوسط با استفاده از نرم افزار (SPSS(13 محاسبه شد.
  نتایج
  میانگین نمرات واژه یابی در سنین 8، 9، 10 و 11ساله به ترتیب برابر با 40/30، 45/51، 48/05 و 54/11 بدست آمد که نشان دهنده ی افزایش تدریجی میانگین با افزایش سن می باشد(Pvalue: 0.00، α: 0.05). و نیز اعتبار آزمون برابر با 0/84 بود. بحث: قدرت تمییز سوالات آزمون برای دانش آموزان فارسی زبان با قدرت تمییز سوالات آزمون جرمن برابر است. پس آزمون حاضر قابلیت خوبی در تمییز بین توانائی های واژه یابی مختلف دانش آموزان دارد. همچنین آزمون از لحاظ روانسنجی از اعتبار خوبی برخوردار بود. بدین ترتیب یک آزمون روا و معتبر جهت ارزیابی واژه یابی دانش آموزان فارسی زبان بدست آمد.
  کلیدواژگان: واژه یابی، آزمون واژه یابی ویرایش دوم، اعتبار، روایی
 • مدینه حسنی، افسون حسنی مهربان، کاظم حسنی صفحات 502-511
  مقدمه
  مشارکت در فعالیت های روزمره دوران کودکی برای رشد سلامت همه کودکان بدون توجه به توانایی یا ناتوانی ضروری می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی مشارکت کودکان فلج مغزی 7 تا 15 سال در مقایسه با کودکان سالم بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 40 کودک فلج مغزی از مدارس ویژه جسمی- حرکتی و 40 کودک طبیعی همسال آنها از مدارس عادی به روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. مشارکت این کودکان از طریق مصاحبه به وسیله آزمون CAPE ارزیابی شد. داده ها از طریق نرم افزار SPSS17 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  تنوع و شدت مشارکت در انواع فعالیت ها بجز فعالیت های تفریحی بین دو گروه تفاوت معناداری را نشان داد (p£0.001). کودکان فلج مغزی نسبت به کودکان سالم در فعالیت های مهارتی (0.001>p) و فیزیکی (0.01>p) به تنهایی مشارکت می کردند. کودکان فلج مغزی نسبت به همسالان اکثر فعالیت ها را کمتر در محیط های خارج از خانه انجام می دادند(p£0.001). اثر اصلی جنسیت و اثر متقابل گروه در جنسیت تنها از نظر تنوع انجام فعالیت های فیزیکی معنادار بود (0.05>p).
  نتیجه گیری
  کودکان سالم در تعداد فعالیت های بیشتری مشارکت داشتند. فلج مغزی می تواند بر الگوهای مشارکت کودکان و نوجوانان اثر بگذارد.
  کلیدواژگان: الگوی مشارکت، فلج مغزی، فعالیت های خارج از مدرسه
 • جبار بشیری صفحات 512-527
  مقدمه
  اختلال در تعادل از عوامل اثرگذار در افزایش خطر افتادن است که بهبود آن می تواند موجب کاهش خطر افتادن گردد. لذا هدف از انجام مطالعه حاضر مقایسه اثر شش هفته تمرین تعادلی در آب و ویبریشن تمام بدن و ترکیبی و بی تمرینی متعاقب تمرینات بر عملکرد عصبی- عضلانی، تعادل و احتمال به زمین افتادن زنان سالمند بود.
  مواد و روش ها
  48 نفر از سالمندان در 4 گروه تمرینات تعادلی در آب(13 نفر)، تمرینات ویبریشن تمام بدن(11 نفر)، تمرینات ترکیبی تعادلی و ویبریشن(12نفر) و گروه کنترل(12 نفر) قرار گرفتند. قبل از شروع تمرینات آزمون های تعادل ایستا و پویا و تحرک پذیری پاسچرال گرفته شد و پس از دو، چهار و شش هفته انجام تمرینات و پس از دو و چهار هفته بی تمرینی آزمون های مجدد گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد.
  نتایج
  تعادل ایستا و پویا و تحرک پذیری پاسچرال آزمودنی ها در گروه های تمرین در آب، ویبریشن تمام بدن و گروه ترکیبی پس از انجام تمرینات به طورمعنی داری بهبود یافت. گروه تمرین ویبریشن و تمرین ترکیبی پس از دو هفته تمرین بهبود معنی داری را در میزان تعادل ایستا و پویا و تحرک پذیری پاسچرال خود نشان دادند. گروه تمرین در آب پس از 4 هفته تمرین بهبود معنی داری را در این متغیرها نشان داد. همچنین پس از دو هفته بی تمرینی گروه تمرین ویبریشن و ترکیبی اختلاف معنی داری را با پس آزمون در میزان تعادل ایستا و پویا و تحرک پذیری پاسچرال نشان داد، گروه تمرین در آب پس از 4 هفته بی تمرینی اختلاف معنی داری را با پس آزمون نشان دادند و پس از دو هفته بی تمرینی اختلاف معنی داری را نشان ندادند.
  بحث: می توان هر سه نوع تمرین را به عنوان یک شیوه تمرینی جهت بهبود تعادل ایستا و پویا و نیز بهبود عملکرد عصبی-عضلانی و حرکت پذیری پاسچرال برای زنان سالمند سالم پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: تمرین در آب، تمرین ویبریشن تمام بدن، عملکرد عصبی، عضلانی، تعادل، خطر به زمین افتادن
 • سمیه کاووسی پور، مطهره رضاپور جاغرق، محبوبه مانده گاری نجف آبادی صفحات 528-538
  مقدمه
  اختلال کم توجهی و بیش فعالی الگوی کاهش توجه پایدار، بیش فعالی و رفتارهای تکانشی است که معمولا از سنین کودکی شروع شده و تا بزرگسالی ادامه پیدا می کند. علائم اولیه این بیماری به وسیله مداخلات دارویی درمان می شوند، ولی سایر علائم به وسیله ترکیبی از رویکردها قابل درمان است. مطالعات اخیر روی تاثیرگذاری تکنولوژی های نرم افزاری مثل بازی های کامپیوتری، بر حواسپرتی و حرکات اندام ها متمرکز شده است. پژوهش حاضر در خصوص بررسی تاثیر بازی های کامپیوتری بر سطح توجه کودکان 7 تا 12 سال مبتلا به اختلال کم توجهی و بیش فعالی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش، 18 کودک مبتلا به اختلال کم توجهی و بیش فعالی مراجعه کننده به بخش روانپزشکی درمانگاه امام رضا (ع) شهر شیراز، به صورت نمونه گیری آسان انتخاب شده و به صورت نیمه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل جای گرفتند. گروه مداخله هر یک 14 جلسه 40 دقیقه ای تحت مداخله بازی های کامپیوتری قرار گرفتند. سطح توجه هر دو گروه با استفاده از آزمون عملکرد پیوسته (Continuous Performance Test یا CPT) قبل و بعد از مداخله مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون های من ویتنی و ویلکوکسون در نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 تحلیل و بررسی گردید.
  یافته ها
  در این پژوهش چهار فاکتور سطح توجه در آزمون عملکرد پیوسته یعنی تعداد پاسخ های صحیح، خطاهای حذف، خطاهای ارائه و سرعت عمل مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل نتایج آماری نشان دادند که سرعت عمل در گروه مداخله بعد از مداخله کاهش یافته و از نظر آماری تفاوت معنادار بوده است (P=0/02) اما در بقیه فاکتورها تفاوت معناداری بین گروه های تحت مداخله مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که مداخله بازی های کامپیوتری تاثیر معناداری بر فاکتورهای سطح توجه آزمون عملکرد پیوسته نداشته است و تنها عاملی که بعد از مداخله بهبود داشته است سرعت عمل کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی و بیش فعالی در گروه مداخله بود.
  کلیدواژگان: اختلال کم توجهی و بیش فعالی، بازی های کامپیوتری، سطح توجه، آزمون عملکرد پیوسته
 • کرار خواجه نعمت، حیدر صادقی، منصور صاحب الزمانی، سمیه نظری صفحات 539-548
  مقدمه
  کاهش قدرت و حجم عضلانی همراه با افزایش سن مسئله شناخته شده ای است که همراه با کاهش قابلیتهای عملکردی می باشد. کاهش قدرت عضله چهارسررانی به عنوان یکی از عوامل پیش بینی کننده افتادن و ترس از افتادن در سالمندان می باشد. با توجه به اهمیت قدرت عضله چهارسررانی در سالمندان، هدف از انجام این تحقیق تاثیر تمرین حرکت پرس پا نشسته بر قدرت اکستنشن مفصل زانوی سالمندان بود.
  مواد و روش ها
  24 مرد سالمند (با میانگین و انحراف استاندارد سنی 6±61/41 سال، وزن: 6/2±75/9 کیلوگرم، قد: 5/2±173/31سانتی متر) به طور تصادفی به دو گروه تمرین قدرتی و کنترل تقسیم شدند. تمرین قدرتی شامل حرکت پرس پا نشسته با دستگاه، با شدت 70% 1RM در یک ست 12 تکراری به مدت هشت هفته و هفته ای دو جلسه در گروه تمرین قدرتی به اجرا درآمد. در این مدت گروه کنترل به فعالیتهای روزمره خود مشغول بودند. با استفاده از دستگاه ایزوکینتیک بایودکس سیستم 3 (/sec°60)، قدرت ایزوکینتیک اکستنشن زانو پای برتر و غیر برتر برای هر دو گروه قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  پس از هشت هفته تمرین قدرتی، قدرت اکستنشن مفصل زانو پای برتر و غیر برتر در گروه تمرینی به طور معنی داری افزایش یافت (به ترتیب P=0.002 و P=0.003) در حالی که این تغییرات برای گروه کنترل معنی دار نبود (به ترتیب 220/0p= و 168/0p=).
  نتیجه گیری
  هشت هفته دو جلسه ای تمرین قدرتی شامل یک ست 12 تکراری از حرکت پرس پا نشسته با دستگاه با 70% 1RM ممکن است منجر به بهبود قدرت اکستنشن زانوی سالمندان شود.
  کلیدواژگان: حرکت پرس پای نشسته، قدرت عضله چهارسررانی، افراد سالمند
 • فاطمه ابناوی، فریبا رضایی صفحات 549-558
  مقدمه
  فرآیند طبیعی مسن شدن با رویدادهای بیولوژیکی همراه است که ساختار و عملکرد بخش های مختلف بدن را تغییر می دهد.حنجره نیز با افزایش سن از جوانی تا سالمندی،متحمل تغییرات فیزیولوژیک و آناتومیکی گسترده ای می شود. متناسب با تغییرات آناتومیکی و فیزیولوژیکی حنجره، ویژگی های آکوستیکی و ادراکی صوت نیز درنتیجه ی تغییرات طبیعی مرتبط با افزایش سن تغییر می کند.محدودیت در تولید صوت درنتیجه تغییرات اشاره شده می تواند تاثیر منفی بر جنبه های مختلف زندگی ازجمله حوزه های اجتماعی،عملکردی،عاطفی،فیزیکی با افزایش سن داشته باشد.هدف این مطالعه بررسی و مقایسه تاثیر تغییرات صوتی مرتبط با سن بر کیفیت زندگی در افراد میانسال و افراد سالمند بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی و تحلیلی بود.افراد موردمطالعه شامل 40 فرد میانسال(گروه سنی 60-50سال)و 40 سالمند (گروه سنی 70-60 سال)بودند.پس از بررسی معیارهای ورود و خروج، بررسی سلامت شناختی سالمندان با استفاده از آزمون کوتاه وضعیت ذهنی(MMSE) و ارزیابی کیفیت زندگی بر اساس نمرات شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صوتی(VHI)صورت گرفت.سپس نمره ی کلی VHI و زیرآزمون ها برای هر فرد محاسبه شد.نتایج با استفاده از آماره های توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
 • مریم محمدزاده، مژگان اشتری، نادر رهنما صفحات 559-568
  مقدمه
  سالمندان یکی از اقشار آسیب پذیر هر جامعه ای را تشکیل می دهند، مهمترین مساله در بهبود سلامت و کیفیت زندگی سالمندان به حفظ استقلال بالای آنها در فعالیت های جسمانی و ادامه زندگی به صورت فعال مربوط می شود. هدف از تحقیق حاضر، مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت بدنی در آب و خشکی بر فاکتورهای مرتبط با سلامت (تعادل، انعطاف پذیری، استقامت قلبی – عروقی، قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، چابکی) زنان سالمند می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 42 زن سالمند واجد شرایط (60 تا75 ساله) انتخاب و در دو گروه تمرین در خشکی (21 نفر) و تمرین در آب (21 نفر) طبقه بندی شدند. تعادل (آزمونY)، انعطاف پذیری بالاتنه (آزمون کشش پشت) و انعطاف پذیری پایین تنه (آزمون نشستن و رسیدن)، قدرت عضلانی بالا تنه (آزمون خم کردن بازو)، قدرت عضلانی پایین تنه (آزمون برخاستن از صندلی)، چابکی (آزمون 8 فوت راه رفتن) و برای استقامت قلبی – عروقی (آزمون های 6 دقیقه راه رفتن و 2 دقیقه گام برداری) قرار گرفت. نمونه ها بعد از انجام تمرین مورد اندازه گیری قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل آنالیز شدند(P< 0/05).
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد، که تفاوت معناداری بین دو گروه خشکی و آب در خصوص تعادل چشم بسته، تعادل خلفی جانبی، استقامت قلبی-عروقی (P> 0/05) مشاهد شد، اما در سایر متغیرها (P< 0/05) تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که بکارگیری تمرینات در آب و خشکی منجر به بهبود تمامی فاکتورهای مرتبط با سلامت سالمندان می شود، اما تمرینات در خشکی منجر به افزایش استقامت قلبی عروقی و تعادل در سالمندان می شود. با این وجود مطالعات بیشتری با حجم نمونه بالاتر و در گروه های مختلف سالمندان جهت تعیین تاثیر طولانی مدت این تمرینات پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی در آب، فعالیت بدنی در خشکی، زنان سالمند، فاکتور های مرتبط با سلامت
 • علیرضا بخشایش صفحات 569-580
  مقدمه
  تولد و حضور کودکی با کم توانی ذهنی در هر خانواده می تواند رویدادی نامطلوب و چالش زا تلقی شود. در چنین موقعیتی همه اعضای خانواده به ویژه مادران در معرض خطر ابتلا به مشکلات مربوط به سلامت عمومی قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر باورهای مذهبی در سلامت عمومی وشادکامی مادران کودکان کم توان ذهنی و عادی بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 131 مادر کودک کم توان ذهنی بود که به روش تمام شماری انتخاب شدند و 131 مادر کودک عادی که از طریق همتاسازی با گروه نمونه انتخاب شدند و در نهایت، پرسشنامه های سلامت عمومی، شادکامی آکسفورد و باورهای اساسی مذهبی برای استخراج داده ها مورد استفاده قرار گرفت و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های رگرسیون و همبستگی تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد بین باورهای مذهبی و سلامت عمومی مادران کودکان کم توان ذهنی و عادی به ترتیب (r=0/817) و (r=0/932) همبستگی معناداری وجود دارد و نمرات باورهای مذهبی مادران کودکان کم توان ذهنی کمتر از مادران کودکان عادی بود (p<0/01). همچنین بین باورهای مذهبی و شادکامی مادران کودکان کم توان ذهنی همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت (r=0/907). مادران دو گروه در میزان باورهای مذهبی، شادکامی و سلامت عمومی با هم تفاوت معنادار داشتند (p<0/01).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که، مادران کودکان کم توان ذهنی نسبت به مادران کودکان عادی در یافتن معنای شادکامی در زندگی، سلامت عمومی و تحکیم اعتقادات مذهبی خود دچار مشکلات بیشتری هستند.
  کلیدواژگان: باورهای مذهبی، سلامت عمومی، شادکامی، کودکان کم توان ذهنی، مادران کودکان کم توان ذهنی
 • مقاله مروری
 • ندا قربانی، ثریا قرباغی، مهدی رصافیانی، نازیلا اکبرفهیمی، ناصر حوایی صفحات 581-598
  مقدمه
  CO-OP یک مداخله مراجع مدار بر پایه شناخت است، که بر توانایی های فرد جهت رسیدن به اهداف کارکردیش تمرکز دارد، و بر این فرض بنا شده است که شناخت، نقش مهمی در کسب مهارت های کارکردی بازی میکند. هدف از این مقاله، مروری سیستماتیک بر سیر مطالعاتی رویکرد CO-OPدر اختلالات مختلف، نتایج و نوع روش شناسی مطالعات انجام گرفته و شناسایی کاستی های موجود در این مطالعات میباشد.
  مواد و روش ها
  از سایت هایMEDLINE، PUBMED، Wed of knowledge،ScienceDirect، Irandocو با استفاده از کلماتکلیدیرویکرد شناخت گرا بر عملکردکاری روزمره زندگی، رویکرد شناختی، راهبرد شناختی و ترکیب این کلمات با اختلالات مختلف مقالات استخراج شد که مقالات یافت شده در بازه زمانی 1998 تا 2013 بودند.
  یافته ها
  نزدیک به 200 مقالهبا استفاده از کلید واژه ها استخراج گردیدند و با توجه به ملاک های ورود و خروج، تعداد 27 مقاله انتخاب گردید تا مورد بررسی قرارگیرد. از این تعداد سه مقاله به توصیف اساس و پروتکل CO-OP پرداخته بودند که در سطح بندی شواهد مورد بررسی قرار نگرفتند؛ 17 مقاله دیگر در سطح III و 7 مقاله در سطح V کیفیت قرار گرفتند. تاکنون تاثیر این رویکرد در اختلالات هماهنگی رشدی، آسپرگر، آسیب مغزی، اوتیسم با عملکرد بالا،اختلال نقص توجه همراه با بیش فعالی، آسیب مغزی پس از سانحه وسکته مغزی مورد بررسی قرار گرفته است؛ و اثر بخشی آن بر عملکردکاری مبتنی بر حرکت،خودنرخ دهی عملکرد و رضایت، مشارکت اجتماعی، استفاده از راهبردها و بهبود آنالیز پویای عملکرد نشان داده شده است.
  نتیجه گیری
  رویکرد CO-OP اثربخشی مثبتی بر روی اختلالات مورد بررسی داشته است. با توجه به سطح پایین کیفیت مقالات، این نتایج قابلیت تعمیم را ندارند بنابراین به نظر می رسد برای افزایش اعتبار اثربخشی این رویکرد در گروه های مختلف، انجام مطالعاتی که از نظر رتبه بندی سطح شواهد در سطوح بالا قرار گیرند ضروری است.
  کلیدواژگان: رویکرد شناخت گرا بر عملکردکاری روزمره زندگی، رویکرد شناختی، راهبرد شناختی
|
 • Heydar Sadeghi, Seyyed Kazem Mosavi, Elnaz Dizaji Pages 481-491
  Introduction
  Genu varum is considered a risk factor for knee osteoarthritis. Being aware of postural swing changes in various standing positions among genu varum patients, provide insight to prevent osteoarthritis in this population. This study is undertaken to compare Postural Stability in various standing positions between young healthy and genu varum male individuals.
  Materials And Methods
  80 healthy young male university students, 40 normal and 40 subjects with genu varum deformity, participated in this study. Deformity of genu varum was assessed with caliper and Goniometer. Each subject stood in five different positions on force plates to record changes in center of pressure (COP). For data analysis, Matlab and Spss software applied, where Mixed ANOVA test was used to compare dependent variables between two groups in 5 different positions (p≤0.05).
  Results
  Significant differences were observed between the two groups for distance and velocity of COP sway in opened-eye bilateral and opened-eye unilateral standing (p≤0.05); while no significant differences was observed between bilateral standing with closed eye, unilateral standing with opened eye, and unilateral standing with upward head.
  Conclusion
  According to the obtained results, it can be suggested that frontal knee angle may affect postural stability. Perhaps one of the reasons for higher injury risk and knee osteoarthritis in genu varum population is increase of COP swing. It is proposed focusing on corrective exercises can reduce these risks.
  Keywords: Postural swing, various standing positions, healthy male, genu varum
 • Alireza Taheri, Mansoureh Pirmoradian, Nahid Baharloui Pages 492-501
  Introduction
  There is word finding problems among children with language and learning disorders. One of the most popular evaluation ways for word finding is formal assessment. The test of word finding- second edition is a most reliable one. In this study, validity and reliability of this test is determined in Isfahanian 8-11 year- old students.
  Method
  This is a transactional- descriptive survey. After translation and change, the test of word finding randomly administered in 210 children 8-11 year- old. Parent’s permission was taken, too. Test’s items were analyzed by using Item-Response Theory and entering responses’ pattern in form of numbers (zero and one) in Bilog-MG(6) software. Then, reliability was achieved by using Cronbach’s coefficient alpha and statistical indexes of intermediate form were calculated by using SPSS (13) software.
  Results
  The mean of word finding scores in 3 age group (8, 9, 10, 11 years) were 40.30, 45.51, 48.05 and 45.11 respectively. It shows that when the children become older, the mean of scores increase gradually (Pvalue: 0.00, α: 0.05). Also the reliability of test was 0.84.
  Conclusion
  The discrimination power of items in Persian students is equal to the discrimination power of German's test. It shows that this test has a good potential to differentiate between students with various word finding abilities. Reliability of this test is good based on psychometric indexes. Therefore, a valid and reliable test to evaluate word finding of Persian children is produced.
  Keywords: word finding, the test of word finding (second edition), reliability, validity
 • Madineh Hassani, Afsoon Hassani Mehraban, Kazem Hassani Pages 502-511
  Introduction
  Participation in childhood everyday occupations is essential for health development of all children Regardless of ability or disability. The purpose of this study was Comparsion of participation patterrns between children with cerebral palsy and healthy children 7-15 years old.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 40 children with cerebral palsy from special education school and 40 healthy children from typical schools through simple non propebly sampling were selected. Participation was evaluated with the Children’s Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE). The data were analyzed by spss17.
  Results
  There were significant differences between children with cerebral palsy and health subject group in diversity and intensity for all of scales only recreational activities (p£0.001). children with CP participated in skill-based (p<0.001) and active physical activities alone than healthy children (p<0.01). children with CP participated proportionally less in places out of home than healthy subjects for most of activities (p£0.001). the main effects of gender and interaction effect between group type and gender was significant only in diversity of active physical activities CAPE variables (p<0.05).
  Conclusion
  The participation of health subjects in most activities was more than children with cerebral palsy. Cerebral palsy can affect participation patterns of children and youth in everyday activities.
  Keywords: participation pattern, cerebral palsy, out of school activities
 • Jabbar Bashiri Pages 512-527
  Introduction
  Any disorder in balance is one of the influencing factors on falling risk which its increasing can decrease falling risk and consequent problems. Thus the aim of study was to compare and examine the effects of aquatic, Whole Body Vibration and concurrent training on neuromuscular performance, balance and risk of falling in elderly females.
  Materials And Methods
  48 females were randomized consecutively into four Groups: the group1 submitted for the aquatic training(13), the group 2 submitted for the Whole Body Vibration Training (WBV)(11), the group 3 submitted for the aquatic training plus Whole Body Vibration Training (concurrent Group)(12), and the Control group(12). Neuromuscular performance, balance and risk of falling was evaluated in all subjects, before, 2 and 4 and 6 weeks after beginning the training and 2 and 4 weeks after completion the exercise period. A one-way ANOVA and two way repeated measure ANOVA used to analyze the data.
  Results
  Results of this study showed that there are significant difference between aquatic, WBV and concurrent training with control group. However, there is significant improvement in neuromuscular performance, balance and risk of falling in WBV and concurrent training groups in 2 weeks after beginning of training, but there is significant improvement in neuromuscular performance, balance and risk of falling in Aquatic training group in 4 weeks after beginning of training. Also, after doing retention test, there is significant decreasing in neuromuscular performance, balance and risk of falling in WBV and concurrent training groups in 2 weeks after detraining period, but there is significant decreasing in neuromuscular performance, balance and risk of falling in Aquatic training group in 4 weeks after detraining period.
  Conclusion
  Due to results, using Aquatic, Whole Body Vibration and concurrent exercises are recommended to decrease likelihood of falling and improve neuromuscular performance and balance in elderly females.
  Keywords: Aquatic Training, Whole Body Vibration Training, Concurrent Training, neuromuscular performance, balance, risk of falling
 • Motahare Rezapour Jaghargh, Mahboobe Mandegari Najafabadi, Kavousipour. Sommaye Pages 528-538
  Introduction
  Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is described by a pattern decreased attention, hyperactivity and impulsivity that usually started in childhood and remain until adulthood. Primary signs of ADHD is treated by medical drugs but other signs, is treatable with combination of approaches. Last researches have adopted software technology like computer games on distraction and limb movement performance. The present study was done about effectiveness of computer games on level of attention in 7 to 12 aged children with ADHD.
  Materials And Methods
  In this research, 18 children with ADHD who refer to psychiatric department of Imam Reza Clinic in Shiraz, selected and assigned semi randomly in two groups; control group and intervention group. Children in intervention group received computer games intervention program for 14 sessions lasting 40 minutes each. A Continues Performance Test (CPT) was used before and after intervention phase to test level of attention. Descriptive statistics and Spearman's correlation coefficient were calculated for statistical analysis of the data using SPSS software version 16.
  Results
  In this research four factor in Continuous Performance Test, the number of correct responses, impulsivity errors, commission and reaction time are presented and analyzed. Statistical results showed significant different on reaction time factor on interventional group after intervention (P=0/02) but in other factors there was not significant different between intervention groups.
  Conclusion
  The results of this study showed that the computer games intervention had a significant impact on the factors of attention of the continuous performance test and the only factor that has improved after intervention was ADHD children's reaction time in the intervention group.
  Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Computer games, Level of attention, Continuous Performance Test (CPT)
 • Karar Khoga Naamat, Heydar Sadeghi, Mansour Sahebozamani, Somaye Nazari Pages 539-548
  Introduction
  After age 50 to 70 years, 15% of muscles strength is lost per decade. Elderly people need to 90% of knee extensor muscles strength for daily activities such as getting up from a chair, while this value is only slightly more than half in young people. Due to the importance of knee extensor muscles strength in elderly, the purpose of this study was effect of seated leg press exercise on knee extension strength in elderly.
  Materials And Methods
  twenty-four elderly men (age 61.41±6 years, height 75.9±6.2 kg and weight 173.31±5.2) were randomly divided in two matched groups. Resistance training group performed one set of 12 repetitions with 70% of one repetition maximum (1RM) in each session, twice a week for eight weeks. Control group were engaged in their daily activities in this period. Isokinetic strength of the knee extensors of both legs was determined at 60°/s with a dynamometer (Biodex system 3).
  Results
  The 8-week seated leg press exercise led to significant improvements in knee extension strength from pretest to posttest for both dominant and non-dominant leg in resistance training group (respectively P=0.002 and P=0.003). These changes were not significant in control group (respectively P=0.220 and P=0.168).
  Conclusions
  performing one set of 12 repetitions with 70% of 1RM in each session, twice a week for eight weeks, may led to significant improvement in knee extension strength in elderly people.
  Keywords: Seated leg press, Knee extension strength, Elderly
 • Fatemeh Abnavi, Fariba Rezaei Pages 549-558
  Introduction
  Natural process of aging is associated with biological events which alter the structure and function of different parts of the body. larynx also undergoes age-related anatomical and physiological changes during adulthood.. According to anatomical and physiological changes of Larynx, acoustic and perceptual characteristics of voice are modified as a result of age-related sequential changes. Due to mentioned changes, Restriction on voice producing, can have negative impact on different Aspects of Life such as social, functional, emotional, and physical fields. The purpose of this study was to compare the effect of age-related voice changes on the quality of life of the elderly and middle-aged.
  Materials And Methods
  This analytical study has been descriptive. The subjects were included40middle-aged individuals (Age group 50-60 years) as well as40 elders (Age group 60-70 years).After reviewing the inclusion and exclusion criteria, a study of Cognitive health of the elderly was conducted using the Mini Mental Status Examination (MMSE). Also, the quality of life was evaluated based on Voice Handicap Index (VHI).). Then the overall score of VHI and sub-tests were calculated for each individual. The results were analyzed by descriptive and analytical statistics
  Results
  Middle-aged group- adult population of working age- have received higher scores on voice handicap index compared to elderly and difference between two groups was significant.(P<0.05).
  Conclusion
  In middle-aged group, the age-related anatomical and physiological changes of Larynx, have had more effects on daily Performance. Considering the fact that this group of adult has retained occupational and social functioning more than elders, age-related voice changes, have had greater effects on their quality of life.
  Keywords: Voice handicap index, middle age, elderly
 • Maryam Mohammadzadeh, Mozhgan Ashtari, Nader Rarnama Pages 559-568
  Introduction
  The old age is one of the vulnerable classes of people in every society. The most important issue concerning the improvement of health and quality of life of the old age deals with preservation of a high degree of their independence in physical activities and continuation of an active life. The present research aimed at comparing the effect of two types of physical activity in water and on the land on factors related to health (balance, flexibility, cardiovascular endurance, muscular ability, muscular endurance, nimbleness) of old women.
  Materials And Methods
  Forty-two qualified old women (60 to 75 years of age) was selected and classified into two groups of exercise on the land (21 women) and exercise in the water (21 women) groups. Balance (Y test), flexibility of upper trunk (back scratch test), flexibility of lower trunk (chair sit and reach test), muscular ability of upper trunk (arm curl test), muscular ability of lower trunk (chair stand test), agility (8-foot up and go test) and cardiovascular endurance (6 minutes of walking and two minutes of taking steps) were evaluated. The samples were assessed after the exercises. The data were analyzed using Klemogrov-Smirnov test and independent t.
  Results
  Results of the research showed a significant difference between the two water and land groups with respect to blind-folded balance, posterior lateral balance and cardiovascular endurance (P> 0/05). However, no significant difference was observed in other variables,(P< 0/05).
  Conclusion
  It can be concluded that physical activity in the water and on the land improve of all factors related to the health of the old age however exercises on the land would raise the cardiovascular endurance and balance in them. Nevertheless, further studies with a higher volume of samples in different groups of the old age are proposed in order to determine the long-term effect of these exercises.
  Keywords: physical activity in water, physical activity on the land, old women, factors related to health
 • Alireza Bakhshayesh Pages 569-580
  Introduction
  Birth of a child with intellectual disability can be considered as an adverse event by families. On this occasion all family members, especially mothers, are at risk for general health problems. The aim of this study was to investigate the effect of religious beliefs on general health and happiness among mothers who has or has nor children with intellectual disability.
  Materials And Methods
  The current research was a correlation study. 131 children with intellectual disability and also 131 normal children, matched in characteristics rather than mental ability, were recruited for this study and their mother completed such questionnaires as the general health, the Oxford happiness, and the basic religious beliefs questionnaire. Finally, the data were analyzed using thecorrelation and regression tests by SPSS software.
  Results
  The results showed that there was a significant correlation between religious beliefs and mental health of intellectually disabled children and normal children’s mothers at and, respectively. Religious beliefs in mothers of intellectually disabled children was less than mothers of normal children (p<0/01). A positive significant correlation was also found between religious beliefs and happiness in intellectually disabled children’s mothers (r=0/907). Mothers of the two groups were different in terms of religious beliefs, happiness and mental health, as these factors were lower in mothers of intellectually disabled children (p<0/01).
  Conclusion
  Based on research findings, it can be concluded that mothers of intellectually disabled children might have more issues in finding happiness in life, their mental health and their religious beliefs compared to mothers of normal children.
  Keywords: religious beliefs, general health, happiness, children with intellectual disability, mothers of children with intellectual disability
 • Neda Ghorbany, Soraya Gharebaghy, Mehdi Rassafiani, Nazila Akbar Fahimi, Naser Havaei Pages 581-598
  Background And Aim
  (CO-OP) is a client-centered cognitive-based approach that focuses on individual abilities to achieve his/her functional goals. This approach is based on the assumption that cognition plays an important role in acquisition of functional skills, and is used to gain new skills and improve previous skills. The purpose of this paper is to systematically review studies on CO-OP in a variety of disorders, results, methodology and shortcomings identified in these studies.
  Method
  Various keywords were used to search for relevant articles including: Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP), Cognitive approach, Cognitive Strategy, and a combination of these words with different disorders.These keywords were entered to the following websites:MEDLINE, PUBMED, Wed of Knowledge, Science Direct, and Irandoc aiming to find articles between 1998 and 2011.
  Results
  Approximately 200 paper were found using key words, 27 of which were selected on the basis of inclusion and exclusion criteria to be evaluated in order to get the study intended information. Amongst these selected papers, three papers describe basis and protocol of CO-OP that were not considered in evidence ranking; Seventeen papers were placed at level III and seven papers were placed at level V of quality. So far, the effectiveness of this approach on Developmental Coordination Disorder, Asperser syndrome, Brain Injury, high-functioning Autism, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, stroke, and Traumatic Brain Injury has been studied till now, and its influences on motor based occupational performance, performance and satisfaction increase, community participation, strategies use and Dynamic Performance Analysis improvement have been shown.
  Discussion
  CO-OP has had positive effects on various disorders. These results could not be generalized due to low quality, hence, to increase the validity of this approach effectiveness in different groups, it is crucial to conduct studies which are ranked top in evidence ranking.
  Keywords: Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO, OP), Cognitive approach, Cognitive Strategy