فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 17 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/08/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عزیز احمدزاده، کاظم یاوری*، محمد عیسائی تفرشی، علی صالح آبادی صفحه 1
  کارایی بازار زیربنای اصلی اقتصادمالی متعارف و شرط اساسی لازم برای تخصیص بهینه منابع مالی در یک بازار سرمایه و زیربنای اصلی اقتصادمالی مرسوم است. طی دهه های اخیر مطالعات گسترده درباره کارایی بازار، سبب تکامل درک اقتصاددانان از یک بازار کارا شده و به دنبال آن، روش های بررسی موضوع و دلالت های آن نیز با تحولاتی جدی مواجه شده است. در این نوشتار ضمن مروری مختصر بر مطالعات پایه ای که طی سالهای اخیر در این مقوله انجام شده، روند تحولات کارایی بازار، شیوه بررسی و نتایج حاصل از آن به اختصار ارائه می شود. نتایج مطالعه نشانگر ناکامل بودن اکثر روش های ارزیابی مورد استفاده در ایران، در قیاس با پیشرفت های بر آمده از مطالعات خارجی است. بر این مبنا، کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران بر مبنای آماره H هینیچ به عنوان روشی نوین مجددا بررسی شده است. نتیجه بررسی تجربی نشانگر آن است که در مجموع کل دوره مورد بررسی، کارایی ضعیف بازار در بورس و اوراق بهادار تهران رد می شود، ولی بر مبنای معیار مورد استفاده در این مقاله، کارایی بازار همواره در حال تغییر و تحول بوده و در دوره 1384 به بعد نیز بهبودی نسبی را نشان داده است.
  کلیدواژگان: فرضیه بازار کارا، بورس اوراق بهادار تهران، آزمون های کارایی بازار، بازارهای مالی
 • احمد جعفری صمیمی، روزبه بالونژادنوری* صفحه 29
  هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی فرضیه کارایی ضعیف بازار بورس و اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از اطلاعات مربوط به شاخص کل، شاخص مالی، شاخص صنعت و شاخص 50 شرکت برتر در دوره زمانی 1392:5-1388:3 به صورت روزانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص قیمت و بازده نقدی برای دوره زمانی 1391:12-1379:1 به صورت ماهانه به کاربرده شده است. در این پژوهش، فرضیه کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش موجک ها و حرکت براونی کسری بررسی شد. نتایج تحقیق نشان دهنده رد این فرضیه هستند.
  کلیدواژگان: فرضیه کارایی ضعیف، بازار سهام، موجک ها، حرکت براونی کسری
 • شهرام فتاحی*، کیومرث سهیلی، حامد عبدالملکی صفحه 57
  نوسانات قیمت نفت توام با نااطمینانی به عنوان متغیری برون زا، از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به ویژه کشورهای صادرکننده نفت است. این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده های فصلی 1390:4-1367:1 می پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن VARMA، MVGARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر راست نمایی (QML) می باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطه منفی و معنی داری میان نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که فرایند واریانس-کواریانس شرطی رشد اقتصادی و تغییر در قیمت نفت، نامتقارن و غیر قطری است.
  کلیدواژگان: قیمت نفت، نااطمینانی، مدل
 • حسین اصغرپور*، فیروز فلاحی، ناصر صنوبر، علی رضازاده صفحه 87
  در این مطالعه سعی شده ضمن تعیین پرتفوی بهینه سهام آن دسته از شرکت های منتخب صنایع غذایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده اند، با استفاده از آزمون های کوپیک و تابع زیان لوپز، روش مناسبی برای محاسبه VaR پیشنهاد گردد. در این مسیر ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از داده های هفتگی سهام شرکت های مذکور طی دوره دی ماه 1386 تا اردیبهشت 1393 به دو روش GARCH مارکوف- سوئیچینگ و بوت استرپینگ محاسبه شده است. در ادامه نیز مرز کارای سرمایه گذاری برای هر روش به دست آمده و وزن های بهینه سهام در چارچوب مدل میانگین- ارزش در معرض خطر تعیین شده است.
  نتایج نشان می دهد که سبد در هر دو روش سهامی، در سبد بهینه از وزن بالایی برخوردار بوده که خود بیانگر بالا بودن و پایین بودن ارزش در معرض خطر می باشد، همچنین در روش پارامتریک بازده و ارزش در معرض خطر سبد بهینه در رژیم رونق بالاتر از رژیم رکور است که مطابق با انتظار است و طبق نتایج آزمون کوپیک هم اعتبار هر دو روش در محاسبه ارزش در معرض خطر تایید شد و پس آزمایی لوپز ارجحیت روش MS-GARCH را نسبت به بوت استرپینگ نشان داد، لذا پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران برای محاسبه ارزش در معرض خطر سهام روش پارامتریک MS-GARCH را نسبت به روش ناپارامتریک در اولویت قرار دهند.
  کلیدواژگان: سبد بهینه سهام، ارزش در معرض خطر، شرکت های صنایع غذایی بورس، روش MS، GARCH، روش بوت استرپینگ
 • حسن رنگریز*، هومن پشوتنی زاده صفحه 123
  در این مطالعه روند مصرف برق در شهر تهران، در قبل و بعد از هدفمندسازی یارانه ها با استفاده از مجموعه اطلاعات جمع آوری شده از مشترکان خانگی شرکت توزیع برق منطقه-ای تهران در دوره زمانی مردادماه سال 1379 تا آبان ماه سال 1391 بررسی شد و پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر، الگویی برای پیش بینی مصرف برق پیشنهاد شد. الگوی پیشنهادی ترکیبی از ضرایب مثلثاتی و ضرایب توانی را در برداشت که با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهترین ضرایب استخراج گردیدند.
  روند مصرف دوره پس از هدفمندسازی یارانه ها با الگوی پیش بینی شده پیش از هدفمندسازی مقایسه شد و نتایج نشان می دهد که اجرای هدفمندسازی یارانه ها علاوه بر کاهش رشد مصرف موجب کاهش مصرف به میزان ناچیزی نیز گردیده است. از دیگر نتایج این مطالعه، ارائه الگوهایی به منظور مدیریت میزان مصرفی آتی مصرف کنندگان برق در شهر تهران بود. همچنین نتایج مبین آن است که چون تقاضا برای برق نسبت به قیمت و درآمد در کوتاه مدت بی کشش است، سیاست های قیمتی نمی تواند در مهار تقاضای برق موثر باشند، بنابراین می بایست از سیاست های غیرقیمتی و سیاست های تشویقی به منظور کاهش مصرف برق استفاده نمود.
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، یارانه، هدفمندی یارانه ها، الگوی مصرف برق
 • احمد گوگردچیان*، کمیل طیبی، عفت قضاوی صفحه 145
  زنان به عنوان نیمی از نیروی کار می توانند بر توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه موثر باشند. امروزه مشارکت زنان در گسترش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری یافته است. اما، شکاف درآمدی موجود بین زن و مرد در بازار کار، یکی از مهمترین تبعیض هایی است که در سال های اخیر همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار، پیش روی آنان بوده است. لذا شناخت عوامل تاثیرگذار بر اشتغال زنان و اثرگذاری این عوامل بر سطح دستمزد آنان و پی بردن به عوامل موثر بر شکاف درآمدی جنسیتی موجود، می تواند زمینه بسیار مناسبی برای کاهش تبعیض و رسیدن به توسعه مطلوب و پایدار باشد. پژوهش حاضر به تحلیل اثر اشتغال، بهره وری، سطح تحصیلات و در حال تحصیل بودن زنان و مردان بر کاهش شکاف جنسیتی دستمزد در کشور، در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی می پردازد. پایه نظری این الگو بر اساس چهارچوب شکاف جنسیتی اوزاکا و بلیندر (1974) و در دوره زمانی 1370 تا 1390 تدوین شده است. نتایج تجربی با برآورد ضرایب الگو به روش داده های تابلویی و با استفاده از نرم افزار Stata و Eveiws به دست آمده و سپس تحلیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، اشتغال و بهره وری اگر چه باعث افزایش دستمزد زنان و مردان می شود اما شکاف جنسیتی دستمزد را افزایش می دهد. متغیر تحصیلات باعث افزایش دستمزد زنان و مردان می شود اما شکاف جنسیتی را کاهش می دهد. در حال تحصیل بودن زنان نیز دستمزد نسبی آنها را کاهش می دهد و از شکاف جنسیتی دستمزد نیز می کاهد.
  کلیدواژگان: اشتغال، جنسیت، تبعیض جنسیتی، شکاف جنسیتی درآمدی
 • بیتا شایگانی، اصغر ابوالحسنی، امیربهداد سلامی، رامین خوچیانی* صفحه 171
  تقارن یا عدم تقارن سیکل تجاری، مبحث مهمی است که به منظور انتخاب الگوهای رفتاری و پیش بینی نوسانات کلان اقتصادی استفاده می شود. عواملی همچون قیمت نفت، بحرانهای مالی، نااطمینانی، تاخیر در یادگیری و... می تواند باعث عدم تقارن در سیکل ها شود. از طرفی تجزیه ادوار تجاری بوسیله تبدیل موجک که ابزاری توانمند در پردازش داده هاست، و بررسی وجود یا عدم وجود تقارن هرکدام از سطوح تجزیه شده، این امکان را می دهد تا اطلاعات بیشتری در خصوص بسامدهای مختلف ادوار تجاری بدست بیاید. این امر به تصمیم گیرندگان کلان اقتصادی کشور جهت اتخاذ سیاست ضد ادواری مناسب کمک می کند. تحلیل موجک ما را قادر ساخت تا با تجزیه سیکل تجاری تولید ناخالص داخلی فصلی طی سالهای1367-1390 به مولفه های بسامد بالا و پایین، تقارن آنها را بررسی کنیم. با استفاده از موجک سیملت، مشاهده شد که حداقل در مولفه های بسامد پایین، عدم تقارن وجود دارد. دیگر مزیت تحقیق حاضر این است که هر کدام از مولفه ها جداگانه بررسی می شود تا برای آنها مدل جداگانه برای پیش بینی انتخاب شود. این امر خطای پیش بینی را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: ادوار تجاری، تبدیل موجک، الگوی دیلانگ و سامرز، الگوی سیشل، مولفه های بسامد بالا و پایین
|
 • Aziz Ahmadzadeh, Kazem Yavari *, Mohammad Isaee Tafreshi, Ali Salehabadi Page 1
  «Market efficiency» is the basic axiom of Financial Economics and fondamental base for ability of optimal allocation (of financial resources) in a capital market. Vast and extensive studies around Market efficiency in recent decades، has induced strong evolutions in economist’s perception from a Market efficiency، methods of assessing and their implications in real world. This essay attempts to procure a concise leterature review of these evolutions. Results show that applied methods in Iran are incomplete in regard with new addvancements in foreign studies. So، weak form efficiency of Tehran Stock Exchange is reevaluated using new method of H statistic of Hinich. Results of empirical study shows that weak form efficiency is rejected for all the sample as a whole. But، market efficiency would be in evolvotion in studied periods based on used H statistic in this article. Also، market efficiency experienced an stationary improvement from 2005.
  Keywords: Efficient Market Hypothesis, Tehran Stock Exchange (TSE), Tests of Market Efficiency, Capital Markets
 • Ahmad Jafari Samimi, Roozbeh Balounejad Nouri * Page 29
  The main objective of this study was to investigate weak efficient market hypothesis of Tehran stock exchange. For this purpose، total price index، financial index، industry index and the index''s top 50 companies data for the period 2013:7-2009:5 daily basis as well as data on prices and yields for the period 2013:2 - 2000:3 are applied on a monthly basis. In this study، the hypothesis of the poor performance of the Tehran stock exchange، using wavelets and fractional Brownian motion is investigated. The results show the aforementioned hypotheses are rejected.
  Keywords: Weak Efficiency Hypothesis, Stock Market, Wavelets, Fractional Brownian motion
 • Shahram Fattahi *, Kiomars Sohaili, Hamed Abdolmaleki Page 57
  The fluctuations in the oil price with uncertainty، as an exogenous variable، is the most important factor affecting the fluctuations in the GDP of the countries especially OPEC. This study examines the effect of oil price uncertainty on the Iran’s GDP growth using the seasonal data for the period 1988 (1) -2011 (4). The model used in this study is the asymmetric VARMA، MVGARCH-M and the estimated method is quasi maximum likelihood (QML). The results indicated that there is a negative and significant relationship between oil price and economic growth over the period. Furthermore، the results show that the conditional variance-covariance process underlying output growth and change in oil price exhibits non-diagonality and asymmetry.
  Keywords: Oil Price, Uncertainty, VARMA, MVGARCH, M Model
 • Hossein Asgharpur *, Firouz Fallahi, Naser Sanoubar, Ali Rezazadeh Page 87
  The main goal of this research is to calculate VaR index with parametric Markov-Switching GARCH approach for accepted companies in Tehran Stock Exchange and also selecting the optimal portfolio of their stocks. To calculate the index، data and information of weekly stock price of 10 representative firms during the period 2008-2014 has been used which account for 332 working weeks. The results from estimation of VaR and determination of optimal stock portfolio in the non-linear programming framework showed that optimal portfolio of food-industry companies stock، in the context of VaR has higher returns and risk in the first regime (Boom period) compared to the second regime (recession period). On the other hand، it has had lower weight in both stock portfolios that had lower average returns compared to the rest of the stocks and compared to the stocks which had lower VaR relative to other stocks that has higher weights. The Kupiec and Lopez back testing using 10 future week data، showed that both of approaches is valid but the parametric approach has better rank. Therefore the optimal portfolios of stocks under parametric VaR will be accepted as final optimal portfolio.
  Keywords: Stock Optimal Portfolio, Value at Risk, Food Industry Companies, parametric, nonparametric methods
 • Hassan Rangriz *, Hooman Pashootanizadeh Page 123
  In this study، the electrical energy consumption in Tehran before reduction subsidies and after targeting subsidies was examined with using a dataset collected from household subscribers Tehran Electricity Distribution Company from August 2000 to November 2012. After review and analysis values، a model was proposed for predicting power consumption. The proposed model was a combination of trigonometric coefficients and power factors. The best values were obtained by using a genetic algorithm. Procedure of electrical energy consumption in Tehran after Implementation of subsidies reduction plan was compared with the predicted model of electrical energy consumption in Tehran before Implementation that plan. The results indicated that implementation of subsidies reduction plan reduced electrical consumption growth rates and also a little reduced consumption rate. The other results of this study contain consumption patterns in order to manage the future consumption level of electrical consumers in Tehran. Also the results showed that، because demand for electricity is inelastic to price and income in the short time، as a result price policies cannot be effective in controlling the electricity demand، then should use non-price and intensive policies to reduce the consumption of electricity.
  Keywords: Genetic algorithms, subsidies, reduction subsidies plan, the pattern of electricity consumption
 • Ahmad Googerdchian *, Komail Tayyebi, Effat Ghazavi Page 145
  Women as half of the workforce in society can be an effective lever to promote economic and social development goals. In recent years، participation of women in development activities has increased. But the participation of women has been associated with discrimination against them. In recent years with increasing participation of women in the labor market، the income gap between men and women in the labor market is one of the most important discrimination they are facing with it. Understanding the factors affecting women''s employment and the impact of these factors on the wage level and understanding the factors affecting the gender gap، can be very useful in reducing discrimination and achieving sustainable desirable development. With attention، in this study، we tried to analyze influence employment، productivity، education and educating of men and women on decrease gender gap in wages paid to an econometric model. Theoretical basis of this model is based on Blinder- Oaxaca gender gap (1974) and in the period 1370 to 1390. The experimental results with model coefficients using panel data and with using Stata and Eveiws software is obtained and then analyzed. Based on the results، however، productivity and employment increase wages of men and women but it Increase the gender income gap. Education increases wages of men and women but it reduces the gender income gap. Educating reduces wages of women and gender income gap too.
  Keywords: Employment, Gender, Gender Discrimination, Gender Income Gap
 • Bita Shaygani, Asghar Abolhasani, Amir Behdad Salami, Ramin Khochiani * Page 171
  Symmetry or asymmetry of the business cycle is an important issue in order to select the behavior patterns and prediction of macroeconomic fluctuations. Factors such as oil prices، the financial crisis، uncertainty، the delay on learning، etc.، Can cause lack of symmetry in the cycle. Decomposition of the business cycle by wavelet transform، which is strong instrument for processing data، and reviews of the presence or absence of symmetry at each decomposed level، will allow to obtain more information about different frequencies of business cycle. This helps policy makers to adopt appropriate counter-cyclical policies. Wavelet analysis enabled us to investigate symmetry of high and low frequency components of seasonal GDP during 1989-2011. Using Wavelet Symlet was observed، which at least in the low-frequency component، there is asymmetry. Another advantage of this study is selecting model for prediction of each decomposed level separately. This would reduce forecast error.
  Keywords: Business Cycle, Wavelet Transform, High, Low Frequency Components, Delong, Summer's Model, Sichel's Model