فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال شانزدهم شماره 3 (پاییز 1393)
 • سال شانزدهم شماره 3 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/18
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محمد جواد ذوقی، محمد علی جعفری صفحات 1-10
  در این مطالعه جهت مدل سازی میزان غلظت تری هالومتان در آب شرب، از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. پس از آموزش، شبکه عصبی قادر است براساس مشخصات کیفی آب و میزان غلضت کلر در آب شرب، میزان غلظت تری هالومتان را پیش بینی کند. جهت ارزیابی و تشریح مدل، آب تصفیه خانه سنگر واقع در شهرستان رشت به صورت موردی بررسی شده است. از اندازه گیری های انجام یافته بر روی آب شرب تصفیه خانه سنگر، داده های مورد نیاز، جهت آموزش و تست شبکه عصبی اخذ شده است، آب شرب این تصفیه خانه در سال 1386 و در فصول تابستان و زمستان پایش شده است. پارامتر هدف در شبکه عصبی، میزان غلظت تری هالومتان در آب شرب در نظر گرفته شده است. از بین سیزده نوع الگوریتم پس انتشار، الگوریتم بهینه انتخاب و جهت آموزش شبکه عصبی استفاده شد، و سپس ساختمان بهینه شبکه عصبی تعیین گردید. در این مطالعه شبکه عصبی با الگوریتم Marquardt-Levenberg که دارای هشت نرون در لایه پنهان می باشد، به عنوان شبکه عصبی بهینه انتخاب شده است. با توجه به شاخص های آماری به دست آمده (ضریب همبستگی= 0/997، ضریب انحراف معیار = 6/466) و داده های ورودی در نظر گرفته شده، برآورد میزان غلظت تری هالومتان در آب شرب توسط شبکه عصبی از کارایی مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: شبکه عصبی مصنوعی، غلظت تری هالومتان، غلظت کلر، مشخصات کیفی آب
 • سحر رضایان، مهدی ایرانخواهی، سیدعلی جوزی صفحات 11-23
  زمینه و هدف
  انتقال حامل های انرژی از طریق خطوط لوله یکی از اقتصادی ترین روش های انتقال گاز طبیعی، نفت و فرآورده های نفتی می باشد که انتقال آن ها از طریق ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی با مخاطرات زیادی همراه است. انجام مطالعات ارزیابی ریسک محیط زیستی گامی در جهت شناسایی، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی عوامل مولد خطر و در نتیجه کاهش احتمال وقوع پیامدهای نامطلوب و کنترل خطرات بالقوه این گونه طرح ها در راستای حفاظت از محیط زیست است. این مطالعه با هدف ارایه الگویی جهت ارزیابی ریسک زیست محیطی پروژه های انتقال گاز به انجام رسیده است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق به منظور نیل به هدف، تلفیقی از روش سامانه شاخص گذاری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) پیشنهاد شد. با استفاده از این روش ادغام شده می توان انواع ریسک های محیط زیستی موجود در پروژه های خطوط لوله انتقال گاز را بر اساس شاخص ها و معیارهای تعیین شده طبقه بندی، کمی و اولویت بندی نمود. به منظور آزمون نتایج حاصل از به کارگیری روش پیشنهادی، ارزیابی خط لوله انتقال گاز 24 اینچ تسوج- سلماس به طول 42 کیلومتر به عنوان مطالعه موردی به انجام رسید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که: 46% از طول مسیر خط انتقال گاز «تسوج- سلماس» دارای سطح ریسک بالا (6054- 5467 امتیاز)، 48% از طول مسیر واجد سطح ریسک متوسط (6641- 6055 امتیاز) و 2% با ریسک کم (7228-6642 امتیاز) بوده و ریسک ناچیز با امتیاز (>7228) نیز 4% از کل مسیر می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می تواند ضمن برطرف نمودن خلا روش سامانه شاخص گذاری در اولویت بندی شاخص ها و زیرشاخص های مورد ارزیابی، باعث افزایش دقت آن در برآورد سطح نهایی ریسک شود. لذا، روش تلفیقی ارایه شده می تواند به عنوان الگویی در ارزیابی ریسک زیست محیطی پروژه های خطوط لوله انتقال گاز مورد استفاده قرار گیرد
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک زیست محیطی، سامانه شاخص گذاری، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، خطوط لوله انتقال گاز، سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • علیرضا صفاهیه، معصومه محمودی صفحات 25-33
  زمینه وهدف
  استان بوشهر تا حدود زیادی تحت تاثیر آلودگی های نفتی و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای(PAHs) قرار دارد، از آن جا که بسیاری از ترکیبات PAHsسرطان زا هستند و همچنین اطلاعات کافی پیرامون غلظت آلاینده های مذکور در ساحل بوشهر وجود ندارد، مطالعه حاضر به منظور آگاهی از میزان PAHs در رسوبات مناطق ساحلی بوشهر و بررسی الگوی ساختاری این ترکیبات با تکیه بر تعداد حلقه انجام یافته است.
  روش بررسی
  نمونه برداری از رسوبات از پنج ایستگاه مختلف در طول ساحل شهرستان بوشهر انجام یافت. پس از هضم و استخراج، محتوایPAHs نمونه ها توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد غلظت PAHs کل در ایستگاه های رافائل، شغاب، آب شیرین کن، لیان و هلیله به ترتیب 844/95، 3078/42، 4790/32، 2988/06و 2430/62 نانوگرم بر گرم وزن خشک بوده است. اختلاف معنی دار آماری بین غلظت PAHs کل در ایستگاه های مورد مطالعه مشاهده گردید. بیش ترین آلودگی PAHs در ایستگاه رافائل و کم ترین مقادیر آن در ایستگاه آب شیرین کن بوده است. ترکیب ساختاری PAHs بر اساس تعداد حلقه در ایستگاه های مختلف متفاوت بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد آلودگی PAHs در رسوبات سواحل بوشهر در مقایسه با رسوبات سایر نقاط دنیا در حد نیمه آلوده تا آلوده می باشد در رسوبات مورد مطالعه ترکیبات پنج و شش حلقه ای که آب گریزی و وزن مولکولی بیش تری دارند نسبت به ترکیبات دو تا چهار حلقه ای غلظت بیش تری داشتند. از آن جا که این ترکیبات آثار سوء شدید تری نیز در انسان و آب زیان برجا می نهند، لذا با توجه به تداوم فعالیت های صنعتی و نفتی در منطقه نظارت و پایش مداوم سواحل بوشهر از نظر آلودگی PAHs ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای(PAHs)، آلودگی، رسوبات، سواحل بوشهر
 • رضا فولادی فرد، علی اکبر عظیمی صفحات 35-49
  زمینه و هدف
  فلزات سنگین از آلاینده های مهم محیط زیست بوده و به علت ویژگی سمیت و تجمع پذیری از لحاظ بهداشتی بسیار مورد توجه قراردارند. امروزه استفاده از جاذب های بیولوژیک جهت تصفیه این مواد به علت اقتصادی بودن و سازگاری با محیط زیست، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف این تحقیق سنجش میزان جذب دو فلز سنگین نیکل و کادمیم توسط توده زیستی حاصل از لجن فاضلاب (بایوسالید) و مقایسه نتایج با دیگر تحقیقات مشابه جهت بررسی تمابل جذب آن ها می باشد.
  روش کار
  پودر بایوسالید با استفاده از لجن دفعی فاضلاب شهری در طی مراحل خشک سازی، خرد سازی و دانه بندی تهیه گردید. محلول های 0/25 و 0/75 میلی مولار فلزات نیکل و کادمیم با 0/5، 1، 2 و 4 گرم از این بیوسالید در pH چهار و میزان اختلاط 200 دور بر دقیقه و دمای 26-24 درجه سلسیوس به مدت دو ساعت (در مطالعات سینتیک در زمان های متوالی5 تا 420 دقیقه) مورد تماس واقع شده و نمونه های حاصل توسط دستگاه جذب اتمی اسپکتروفتومتری جهت مطالعات سینتیک و مدل سازی ایزوترم جذب و مقایسه با دیگر مطالعات مورد آنالیز قرارگرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که زمان تعادل جذب فلزات در حدود دو ساعت بوده و افزایش pH تا چهار باعث افزایش چشمگیر میزان جذب می شود. جذب هر دو فلز از مدل لانگمویر تبعیت کرده و میزان حداکثر ظرفیت جذب(qmax) کادمیم و نیکل توسط بیوسالید به ترتیب 0/37 و 0/195 میلی مول بر گرم بیوسالید خشک تحت مدل لانگمویر می باشد.
  نتیجه گیری
  تمایل جذب بیوسالید برای کادمیم همچون دیگر مطالعات انجام شده در حوزه جذب بیولوژیکی بیش تر از نیکل برآورد گردید. به صورت کلی می توان تمایل جذب جلبک ها و قارچ ها را در جذب فلزات بیش از لجن ها و باکتری ها دانست که این موضوع بیش تر ناشی از خصوصیات دیواره سلولی آن ها می باشد.
  کلیدواژگان: جذب بیولوژیکی، نیکل، کادمیم، ایزوترم جذب، زیست توده
 • محمد ولایت زاده، ابوالفضل عسکری ساری، مژگان خدادادی، محمد کاظمیان، محبوبه بهشتی صفحات 51-61
  زمینه و هدف
  فلزات سنگین از آلاینده هایی هستند که در اکوسیستم های آبی مشکلات بسیاری را برای آبزیان و در نهایت برای انسان ایجاد می کنند. تحقیق حاضر، در زمستان 1388، به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافت های عضله، کبد و آبشش ماهی بیاه رودخانه های دز و کارون استان خوزستان انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این تحقیق به صورت تصادفی 216 نمونه ماهی بیاه از رودخانه های مورد مطالعه صید شد. جهت استخراج فلزات از بافت های مورد مطالعه، از روش هضم مرطوب استفاده شد و تعیین غلظت فلزات سنگین به وسیله دستگاه جذب اتمی Perkin Elmer 4100 صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS17 و آزمون t انجام یافت که در سطح معناداری(0/05 ≥P) تعیین گردید.
  یافته ها
  بالاترین و پایین ترین غلظت کادمیوم، جیوه و سرب به ترتیب 0/264±0/540، 0/002±0/027 و 0/128±1/08 میلی گرم در کیلوگرم و 0/040±0/346، 0/037±0/903 و 0/001±0/023 میلی گرم در کیلوگرم بود.
  نتیجه گیری
  در این تحقیق غلظت سرب و جیوه در آبشش، کبد و عضله ماهی بیاه بین رودخانه های دز و کارون اختلاف معنی داری نداشت (0/05≤P). غلظت کادمیوم در عضله و آبشش اختلاف معنی داری داشت (0/05 ≥P) اما در کبد اختلاف معنی دار نبود (0/05≤P).
  کلیدواژگان: جیوه، کادمیوم، سرب، ماهی بیاه، رودخانه دز، رودخانه کارون
 • امیر حسین مزینی، نیلوفر مرادحاصل صفحات 63-74
  آنچه در ادبیات متعارف اقتصادی مطرح و در قالب آمار و ارقام منعکس می گردد ناظر به فعالیت های رسمی اقتصادی است. حال آن که بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی نیز وجود دارند که به صورت پنهان در جریان می باشند و معمولا در قالب آمار و ارقام منعکس نمی شوندکه به فعالیت های: غیر رسمی، سایه، پنهان و... معروف می باشند. این بخش از فعالیت های اقتصادی علل و تبعات خاص خود را دارند که طی دهه های اخیر در دستور کار مطالعات مختلف قرار گرفته اند. مقاله حاضر به بررسی آن بخش از تبعات فعالیت های غیر رسمی اقتصادی می پردازد که محیط زیست را متاثر نموده و باعث می شود محیط زیست نتواند وظایف طبیعی خود را انجام دهد. بدین منظور در قالب یک مطالعه بین کشوری (متشکل از 140 کشور در دو گروه کشورهای با درآمد بالا و کشورهای با درآمد متوسط و پایین و از جمله ایران) با استفاده از روش داده های تلفیقی (پانل) به بررسی اثر فعالیت های حوزه غیر رسمی اقتصاد بر کیفیت زیست محیطی در قالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارد که در کنار فعالیت های حوزه رسمی اقتصاد، فعالیت های غیر رسمی نیز به نوبه خود، چه درکشورهای با درآمد بالا و چه درکشورهای با درآمد متوسط و پایین، به تخریب و کاهش کیفیت محیط زیست دامن می زنند. هرچند که این اثر در مقایسه با اثر فعالیت های رسمی اقتصادی محدود تر می باشد. در علت یابی این امر می توان به فرار از پرداخت مالیات های زیست محیطی، اجتناب از رعایت استانداردهای تولیدی زیست محیطی و... اشاره نمود. این نتیجه ضرورت توجه به فعالیت های غیر رسمی اقتصادی را در سیاستگذاری های حوزه محیط زیست خاطر نشان می سازد.
  کلیدواژگان: اقتصاد غیر رسمی، محیط زیست، فرضیه کوزنتس، روش داده های تلفیقی و مطالعه بین کشوری
 • شهریار نصابیان، حمید محمدی، علیرضا کیخا صفحات 75-91
  در سال های اخیر، اثر سیستم کشاورزی بر محیط زیست موجب افزایش نگرانی دانشمندان و سیاست گذاران کشورهای مختلف شده است. استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی و همچنین، استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی از جمله این اثرات است.
  در مطالعه جاری با استفاده از الگوی برنامه ریزی چند هدفه غیرخطی فازی امکان تحقق آرمان های کاهش مصرف کودشیمیایی و آب در راستای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی فعالیت های کشاورزی در مصالحه با اهداف حداکثر کردن بازده برنامه ای، حداقل کردن خطر تولید و افزایش منافع اجتماعی از طریق افزایش سطح اشتغال نیروی کار صورت گرفت. الگوی کشت سه شهرستان واقع در سه منطقه آب و هوایی عمده استان فارس با روش خوشه ایدو مرحله ای بررسی شد. نتایج نشان داد که هر چند که در بسیاری موارد امکان تحقق کامل این آرمان ها در الگوی چند هدفه در مقایسه با الگوهای تک هدفه وجود ندارد، ولی در نظر گرفتن برآیند نتایج و اختصاص وزن مربوط به هر یک از اهداف از سوی تصمیم گیرنده که در قالب تابع مسافت مرکب آرمانی نمایان می شود، نشان داد که الگوی چند هدفه نسبت به الگوی جاری و حتی الگوهای تک هدفه با انجام مصالحه بین آرمان های چندگانه، برتری دارد. اجرای این الگو در مناطق مورد مطالعه علاوه بر تاثیر قابل توجه بر کاهش مصرف آب و کود شیمیایی، افزایش بازده برنامه ای، کاهش خطر و افزایش اشتغال نیروی کار در مناطق را نیز در بر دارد.
  کلیدواژگان: محیط زیست، الگوی کشت، برنامه ریزی فازی غیر خطی، تابع مسافت آرمانی، ریسک، توسعه پایدار، اشتغال
 • داوود مافی غلامی، نبی الله یار علی، کرم نوری کمری صفحات 93-106
  زمینه و هدف
  با توجه به تقاضای روز افزون مردم به تفرجگاه ها و مراکز تفریحی، تحلیل های اقتصادی و اجتماعی و بررسی کامل خواسته های مردم جهت فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم، امری ضروری است.
  روش بررسی
  در این تحقیق از روش هزینه سفر منطقه ای(Z.T.C.M)، جهت ارزشگذاری تفرجی آبشار کوهرنگ، استفاده گردید. این روش بر مبنای استفاده از نقشه، دیدگاه و خصوصیات اقتصادی-اجتماعی بازدیدکنندگان ار تفرجگاه و نیز افزایش هزینه و مسافت دسترسی به منطقه می باشد.
  نتایج
  اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه های پر شده توسط بازدیدکنندگان، محاسبات آماری براساس پراکنش خواستگاه بازدیدکنندگان و تخمین هزینه های سفر نشان داد که ارزش تفرجگاهی آبشار کوهرنگ برابر با 156377600 است. ارزش های پولی به دست آمده برای این تفرجگاه، به موقعیت برتر طبیعی و چشم اندازهای زیبای پیرامون آن، نسبت داده شد. نتایج نشان داد که متغیرهایی مانند سن، سطح سواد و مقدار درآمد ماهانه بازدیدکنندگان دارای تاثیر چشمگیری بر استفاده از تفرجگاه ها داشتند. بررسی سطح درآمد ماهانه بازدیدکنندگان نشان داد که میان این متغیر و تعداد روزهای بازدید از تفرجگاه و نیز تمایل به پرداخت ورودیه، همبستگی بالایی وجود داشت. نتایج همچنین نشان داد که سطح تحصیلات نیز نقش مهمی در جذب گردشگران آبشار کوهرنگ داشت؛ چنانکه بیشترین تعداد بازدیدکنندگان دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. سطح سواد رابطه مستقیم با میزان درآمد دارد؛ چنانکه با افزایش سطح تحصیلات، فرصت های فراغتی افراد نیز افزایش می یابد. بررسی مطالعات انجام شده در برخی از تفرجگاه های کشور نشان می دهد که این مناطق برای نوجوانان تا میانسالان از جاذبه بیشتری برخوردارند اما نتایج ما نشان داد که بیشترین تعداد بازدیدکنندگان 25 درصد) در محدوده سنی 34-30 سال قرار داشتند. نتایج حاصل از این تحقیق، اطلاعات ارزشمندی را جهت دستیابی ارتقاء سطح تفرجگاهی این آبشار فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: آبشار کوهرنگ، تفرج، ارزشگذاری اقتصادی، تفرجی، روش هزینه سفر منطقه ای (Z.T.C.M)
 • نسترن رحیمی، نرگس کارگری، حسن صمدیار، محمد نیکخواه منفرد صفحات 107-117
  زمینه و هدف
  تولید برق دارای هزینه های خارجی است که عمدتا این نوع هزینه ها بر افرادی تحمیل می گردد که نقشی در تولید برق ندارند. هزینه های بیرونی یا خارجی زمانی شکل می گیرد که فعالیت های اقتصادی یک یا چند گروه بر گروه یا گروه های دیگر اثر منفی بگذارد. ساخت و بهره برداری از نیروگاه های حرارتی موجب انتشار دی اکسید کربن و اکسید های سولفور و نیتروژن می شود که می تواند بر ابنیه و سلامت انسان ها تاثیر منفی بگذارد. جهت برآورد دقیق هزینه های خارجی نیروگاه ها لازم است تا اثرات آلاینده های مذکور بر محیط زیست شناسایی شوند.
  روش بررسی
  در این تحقیق برآورد هزینه های اجتماعی انتشار گازهای SO2، NOXو CO2 از نیروگاه های کشور به روش انتقال منافع و با استفاده از تعدیل ضرایب جهانی موجود و مرتبط برای اولین بار در کشور به انجام رسیده است. سناریوهای مورد استفاده در مطالعه شامل سناریوهای تجارت کربن و شاخص های آماری حیات و... می باشد. ابتدا مطالعه بر روی 5 نیروگاه در کشور به انجام رسید و سپس نتایج به کل نیروگاه های کشور تعمیم داده شد.
  یافته ها
  میزان هزینه های اجتماعی در این تحقیق به تفکیک گازهای فوق، نوع نیروگاه ها و به ازای یک کیلووات ساعت برق تولیدی محاسبه شده است. نتایج بیان می دارد از میان تمامی سناریوها و اعداد به دست آمده مبلغ 1330 ریال متوسط هزینه اجتماعی انتشار گازهای یاد شده به ازای یک کیلووات ساعت برق تولیدی می باشد.
  نتیجه گیری
  هزینه های اجتماعی بیانگر این نکته مهم است که قیمت واقعی برق شامل قیمت تمام شده (هزینه عوامل تولید) به علاوه هزینه های محیط زیستی و اجتماعی ناشی از تولید آن می باشد. اگر در محاسبات اقتصادی قیمت واقعی برق لحاظ گردد، استفاده از منابع انرژی های تجدید پذیر از قبیل باد، خورشید و... دارای توجیه کافی خواهد بود. علاوه بر آن، مقدار انتشار آلاینده های محیط زیست نیز به میزان قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: هزینه های اجتماعی (خارجی)، نیروگاه ها، ایران، SO2، NOX و CO2
 • جواد سوسنی، اصغر فلاح، خسرو محمدعلیزاده، حامد نقوی صفحات 119-126
  جنگل های شاخه زاد بلوط ایرانی، گستره وسیعی از جنگل های ناحیه ی رویشی زاگرس میانی را به خود اختصاص داده اند. نظر به اینکه گونه ی بلوط ایرانی در طیف وسیعی از شرایط مختلف رویشگاهی و اقلیمی این مناطق مشاهده می گردد، گمان می شود که در یک عرض جغرافیایی محدود، رویشگاه، تاثیر قابل ملاحظه ای در میزان رویش قطری این گونه داشته باشد. در این بررسی، جهت تعیین تاثیر رویشگاه در رویش قطری این درختان، سه رویشگاه عمده در مناطق کوهپایه ای (اول)، دشتی (دوم) و تپه ماهوری (سوم) انتخاب شده و در هر رویشگاه به صورت تصادفی 35 جست گروه انتخاب گردید. از میان پایه های متعدد هر جست گروه نیز یک پایه به صورت تصادفی انتخاب و از آن نمونه ای (دیسک) تهیه شد و در آزمایشگاه با استفاده از لوپ و کولیس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که میانگین مقدار رویش قطری به ترتیب شماره رویشگاه افزایش می یابد. به همین جهت آزمون مقایسه ی میانگین ها به روش آنوا انجام شد که نتیجه ی آزمون کاملا معنی دار بود (P= 0.005). آزمون ناپارامتری کروسکال والیس نیز نتایج فوق را تایید کرد. همچنین مقایسه ی درصد رویش قطری در سه پریود پنج ساله از آخرین رویش ها، به طور مجزا، بین هر سه رویشگاه انجام پذیرفت، که نتایج آزمون ها هیچ گونه اختلاف معنی داری را نشان نداد.
  کلیدواژگان: بلوط ایرانی، شاخه زاد، زاگرس میانی، رویش قطری، رویشگاه
 • سعید محمدی، محمد کابلی، محمود کرمی، غلامرضا نادری صفحات 127-135
  دوپای فیروز (Allactaga firouzi Womochel، 1978) برای نخستین بار در سال 1978 به عنوان گونه ای جدید در نزدیکی روستایی در جنوب شهرستان شهرضا واقع در استان اصفهان مشاهده و گزارش گردید. این گونه تا سال 2008 به عنوان یک گونه به شدت در معرض انقراض (CR) در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت قرار داشت ولی در سال 2009 در طبقه کمبود داده ها (DD) جای گرفت. با توجه به فقدان اطلاعات در خصوص ارتباط میان ساخت لانه این گونه و نظام اجتماعی آن، در مطالعه حاضر سعی بر تعیین و تبیین مدل های لانه سازی این گونه گردیده است. در این مطالعه 15 لانه از لانه های مختلف دوپای فیروز در زیستگاه آن تعیین و حفر گردید. نتایج نشان می دهد که ساختار لانه سازی این گونه مشتمل بر سه مدل لانه است: لانه های گذرا (موقتی)، لانه های تابستان گذران و لانه های زمستان گذران. مدل کلی لانه سازی دوپای فیروز شبیه ساختار لانه های دوپای کوچک (A. elater Lichtenstein، 1828) می باشد، اما تفاوت عمده نظام لانه سازی دوپای فیروز با گونه اخیر آن است که دوپای فیروز فاقد لانه های اختصاصی برای تولیدمثل می باشد. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان دهنده تفاوت معنی دار طول راهروها و عمق اتاقک لانه در لانه های زمستانه در مقایسه با سایر لانه ها می باشد. همچنین اتاقک های لانه برای لانه های زمستانه نسبت به دو نوع موقتی و تابستانه در عمق پایین تری از سطح زمین حفر می شوند.
  کلیدواژگان: دوپای فیروز، ساختار لانه سازی، لانه های موقتی، تابستانه و زمستانه
 • علیرضا حسیبی، سیده شیلا فلاح فربد، حسنعلی لقایی صفحات 137-154
  زمینه و هدف
  شرایط نامساعد محیطی شهرها، کمبود فضاهای باز و سبز شهری در کلان شهرهای کشور لزوم توجه به پارک ها را به لحاظ عملکردهای اکولوژیک و اجتماعی این فضاها بیش از گذشته مطرح نموده است. اگر این پارک ها تاریخی بوده و یا در محدوده تاریخی یک شهر واقع شده باشند، به دلیل ارزش های معنوی و کاربردی باید بیش تر مورد توجه قرار گیرند. این تحقیق با هدف شناسایی و تشخیص قابلیت ها و استعدادهای بازپیرایی و باززنده سازی پارک شهر، اولین و مهم ترین پارک تاریخی تهران صورت پذیرفته است.
  روش بررسی
  ابتدا در سطح کلان، شناخت ویژگی های تهران و محله سنگلج به عنوان مکان استقرار این فضای عمومی و تاریخی، قبل از احداث پارک و پس از آن، مورد بررسی تاریخی- تحلیلی قرار گرفت. سپس پارک شهر در لایه های تاریخی، اجتماعی و طبیعی، دید و منظر و همچنین الگوهای رفتاری بازدید کنندگان و کاربران فضا تحلیل و آنالیز گردید. برای هدفمند نمودن طرح باززنده سازی، از پرسش نامه و روش SWOT استفاده شده است.
  نتایج
  خلاصه دستاوردهای تحقیق، منجر به رسیدن به اصول طراحی پایدار به منظور ارتقای کیفی محیط و منظر پارک، حفاظت از سیمای فرهنگی و تاریخی آن، ارتقا کیفیت اکولوژیکی پارک شهر به عنوان الگویی جهت ارایه راهکارهای باز آفرینی پارکهای تاریخی در ایران گردید، تا با برقراری تعادل بین کارکردهای اکولوژیکی، تاریخی و اجتماعی، کلیت سامانه یک پارک تاریخی حفظ گردد تا از این پس، باز آفرینی پارک های تاریخی به صورت موردی و سلیقه ای انجام نگردد.
  کلیدواژگان: پارک های تاریخی، باززنده سازی، محله سنگلج، پارک شهر
 • سارا عباسی، بابک پیله ور، سیدمحسن حسینی صفحات 155-164
  زمینه و هدف
  مطالعه پوشش گیاهی عامل موثری در بررسی ظرفیت بوم شناختی و سنجش و ارزیابی وضعیت کنونی و پیش بینی وضعیت آینده یک منطقه به شمار می رود. در مطالعه حاضر، تنوع زیستی گیاهی در قسمت هایی از غرب منطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان بررسی شده است.
  روش بررسی
  سه ایستگاه در غرب منطقه در طبقه ارتفاعی 1800-1600 انتخاب شد. ایستگاه 1 تحت قرق حفاظتی، ایستگاه 2 در این ناحیه فعالیت های انسانی تحت مدیریت حفاظتی منطقه انجام می گیرد و ایستگاه 3 در مناطق مجاور در خارج مرزهای حفاظتی منطقه انتخاب شد. 8 قطعه نمونه مربع شکل در هر ایستگاه به صورت تصادفی و درهر ماکروپلات 3 میکروپلات در عرصه پیاده شد. در پلات ها فهرست و تعداد گونه های گیاهی ثبت شد. نرم افزار PAST برای محاسبه ی شاخص های تنوع زیستی و رسم نمودارهای تنوع استفاده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  62 گونه گیاهی از24 تیره شناسایی شد که10 گونه انحصاری ایران بود. مقایسه میانگین شاخص های تنوع زیستی نشان داد که وضعیت شاخص ها در ایستگاه1 و2 نسبت به ایستگاه 3 بهتر و غالبیت گونه ای در ایستگاه1 با ایستگاه های 2 و 3 اختلاف معنی داری دارد و شاخص های غنا و تنوع در ایستگاه های 1و2 وضعیت مناسب تری نسبت به ایستگاه 3 دارند. با مقایسه شاخص های تنوع می توان اذعان نمود که گونه ها با فراوانی بیشتر و نیز گونه های نادر در ایستگاه 2 بیشتر بوده و شاخص های منهینیک و مارگالف هم بر غنی تر بودن گونه های این ایستگاه تاکید دارند. با توجه به این که حفاظت سبب می شود تا جنگل سیر تحول تدریجی خود را طی نماید و تنوع زیستی آن نیز حفظ گردد، بیشتر بودن شاخص های تنوع در ایستگاه 1 و 2 امری بدیهی است. مقایسه نمودارهای تنوع درسه ایستگاه نشان دهنده بیشتر بودن سطح تنوع در ایستگاه 2 می باشد و در ایستگاه 1 تولید در وضعیت بهتری بوده و تنوع و تولید در ایستگاه3 پایین و انقراض در آن شدید بود. درجه بندی تنوع در ایستگاه 1 به وضوح پایین تر از دو ایستگاه و دو ایستگاه 2 و 3 غیر قابل مقایسه بود. از اینرو با توجه به محدودیت شاخص های تنوع زیستی و جهت دستیابی به شاخص ها و معیارهای دقیق تر پیشنهاد می شود که سازگار کردن این فرمول ها با شرایط ایران و بخصوص زاگرس و کاربرد روش های نوین جهت رتبه بندی تنوع در این منطقه مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تنوع گیاهی، شاخص های تنوع زیستی، منطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان
 • صدیقه ابوالاحرار، فرشید کفیل زاده، محمد کارگر صفحات 165-179
  مقدمه
  رودخانه کر، تنها منبع تغذیه دریاچه بختگان، اهمیت زیست محیطی و اقتصادی ویژه ای دارد. آلاینده های کشاورزی، صنعتی، شهری و روستایی شامل فلزات سنگین این ناحیه را تهدید می کند. اهداف پژوهش حاضر، یافتن باکتری های مقاوم به کادمیم، تعیین دامنه مقاومت و سینتیک رشد باکتری های منتخب، بررسی وضعیت بهداشتی رودخانه از راه مطالعه چهار فصل با اندازه گیری فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و زیستی بوده است.
  مواد و روش ها
  براساس سابقه آلودگی، پنج ایستگاه در زیر دست سد درودزن تا دریاچه انتخاب شد. نمونه های آب و رسوب هم زمان در دو گروه به منظور آنالیز فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و زیستی و جداسازی باکتری های مقاوم به کادمیم، تهیه شدند.MIC، MBC و سینتیک رشد باکتری (G+، G-) در محیط کشت بسته در دو حالت شوک با کنترل مقایسه گردید.
  نتایج
  آلودگی های فیزیکوشیمیایی به ویژه در ایستگاه های دو و سه می تواند مربوط به فعالیت های انسانی (آنتروپوژنیک) باشد. بیش تر باکتری های مقاوم، گرم منفی، کشیده و مربوط به رسوبات بودند. باکتری های سراشیا مارسسنسMT015 وسودوموناس ائروژینوزاET017 تا شش میلی مولار به کادمیم مقاومت نشان دادند. سینتیک رشد باکتری دوم و باسیلوسOA017مقاومت بالا و رشد مناسب را در حضور سه میلی مولار کادمیم نشان دادند.
  نتیجه گیری
  بومی بودن، عدم نیاز به دست ورزی های ژنتیکی همراه با مقاومت بالا به کادمیم از مزایای اصلی جدایه های این پژوهش می باشد. چنین باکتری هایی توانایی اصلاح زیستی پساب های آلوده به کادمیم و سایر آلاینده ها را دارند و برای کاربری در بیوفیلترها و یا «در محل» با ارزش هستند. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که برخلاف محیط ناپایدارآب، رسوب شرایط مناسبی را برای تشکیل بیوفیلم و مقابله با استرس کادمیم فراهم می نماید. از دیگر ویژگی های این پژوهش، بررسی های چند جانبه برروی وضعیت رودخانه، شناسایی باکتری های مقاوم و ارزیابی چگونگی رشد آن ها در مقابل کادمیم می باشد.
  کلیدواژگان: باکتری مقاوم، کادمیم، آب و رسوب، پایش، رودخانه کر
 • فاطمه مهدیزاده سراج، محمد مهدی دانش، هانیه صنایعیان صفحات 181-190
  زمینه و هدف
  ظهور کامپیوترها و دیگر ابزارهای الکتریکی در ساختمان های اداری و آموزشی باعث شده دمای داخلی این ساختمان ها بالا رود و با وجود نماهای شیشه ای گسترده، افزایش دمای داخلی دوچندان می شود. مسئله این است که چگونه می توان دمای آسایش داخل را، در حالی که از نمای شیشه ای گسترده برای ارتباط بصری با بیرون برخوردار هستیم، بدون افزایش مصرف انرژی جهت سرمایش و گرمایش حفظ کرد؟ هدف از این مطالعه تعیین تاثیر تعداد جداره های لایه درونی و بیرونی نماهای دوپوسته برافزایش قابلیت نمای دوپوسته در صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد.
  روش بررسی
  روش پژوهش در این مقاله بر مبنای پژوهش علی و شبیه سازی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش نرم افزار شبیه ساز حرارتی Design Builder می باشد. حالات گوناگون جداره ها در هر لایه در نماهای دو پوسته با بهره گیری از این نرم افزار مورد تحلیل قرار گرفت تا بتوان به حداکثر کاهش مصرف انرژی در ساختمان دست یافت.
  یافته ها
  نتیجه حاصل نشان می دهد که در نمای دوپوسته تغییر در تعداد جداره لایه درونی در کاهش مصرف انرژی موثر تر می باشد و تغییر در تعداد جداره لایه بیرونی در جهت کاهش مصرف انرژی نقشی ایفا نمی کند. حضور بیشتر تابش آفتاب در جبهه جنوبی باعث می شود که استفاده از نمای دو پوسته در این جبهه موثرتر باشد.
  نتایج
  با توجه به درجه روز گرمایش و سرمایش شهر تهران که به ترتیب برابر است با 1610 و 1435 درجه سانتی گراد، در فصول گرم قابلیت سکنی پذیری و سطح آسایش ساکنان بیشتر خواه بود. بنابراین در تابستان نیز تغییر در تعداد جداره های لایه درونی موثر تر از لایه بیرونی می باشد.
  کلیدواژگان: نمای دوپوسته، مصرف انرژی، ساختمان اداری و آموزشی
|
 • Mohammad Javad Zoqi, Mohammad Ali Jafari Pages 1-10
  In this study a neural network model is proposed for modeling tri-halo-methane concentration in drinking water. After training, the neural network model predicts tri-halo-methane concentration based on input data. Parameters such as pH, Temperature, free chlorine residue and TOC were used as input data. To validate the proposed method, a case study was carried out, based on the data obtained from Guilan grand treatment plant (Sangar). The Levenberg-Marquardt algorithm was selected as the best of thirteen back-propagation algorithms. The optimal neuron number for Levenberg Marquardt algorithm is 8 neurons. The performance of modeling was determined. The trends of the forecast and measured data were in good agreement.
  Keywords: Neural Network, tri, halo, methane concentration, chlorine, water quality parameters
 • Sahar Rezaian, Mahdi Irankhahi, Seyed Ali Jozi Pages 11-23
  Gas transportation pipelines production plans, unlike technical and economical justification in the field of energy supplying for societies, by having danger on environment, needs the continuous studies of assessment and environmental risk management in manufacturing and benefiting stage. In this study, for purpose of environmental risk assessment for gas transportation pipelines the indexing system method and Analytical Hierarchy Process were combined. Indexing System is a compulsive and applicable method that was based at the basis of characterizing index effect and ranking. By using this method, we can classify, quantify and prefering types of environmental risk in pipelines according to the determined criteria’s and typical. In the mentioned method, typical of dangers, show the possibility of danger occurrence and effects of typical show the effect intensity. Final grade for environmental risk in this method produce via possibility of danger occurrence multiply with effect intensity. According to that efficiency scale for whole of criteria are not equal in the final level of risk. In addition for the purpose of weighting the criteria’s, the Analytical Hierarchy Process was used and for the purpose of weighting the digital layers of information related to the criteria Ordered Weight Analysis method was used. For the purpose of examination results of this research, environmental risk assessment of gas transportation pipelines 24 inches for Tasuj-Salmas with approximate length about42 kilometer as a case study was exerted. Via usage of Geographic Information Systems abilities, the identified risks and risk zonation in the path of pipelines were considered. Results showed that 46% of gas pipeline path of Tasuj-Salmas, has a high risk level (5467- 6054 grade), 48% of it, has a medium risk level (6055- 6641 grade), 2% of it, has a low level of risk (6642-7228 grade) and 4% of it, has a little risk (7228< grade). Adjacency of southern zone of pipelines path with Orumieh lake national park, is an important ecological sensitivity that is under investigation. 15 kilometer of pipeline path (kilometer 18+220 to 33+220) is aligned with 5 kilometer of biosphere reserved.
  Keywords: Environmental Risk Assessment, Indexing System, Analytical Hierarchy Process, Gas pipelines, geographical information system
 • Alireza Safahieh, Masoomeh Mahmoodi Pages 25-33
  Introduction
  The coastal environment of Bushehr is supposed to be affected by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and oil pollution. Despite carcinogenic characteristics of PAH compounds to living organisms and human beings, the available information concerning PAHs contamination in Bushehr is not sufficient. This study was carried out to investigate concentration and distribution of PAH compounds based on number of rings in their structure, in the coastal sediment of Bushehr.
  Material And Methods
  Samples were collected from five different stations along intertidal zone of the shoreline. The samples were digested; their PAHs contents were extracted and analyzed using High Performance Liquid Chromatograph (HPLC).
  Results
  Results showed that the total PAHs (tPAHs) concentration in stations Rafael, Sheghab, Abshirinkon, Lian and Helyleh were 844.95, 3078.42, 4790.32, 2988.06 and 2430.62 ng g-1(dw) respectively. A significant difference was observed between tPAHs concentrations in different stations. The maximum tPAHs concentration was measured in station Rafael, while its minimum level was observed in Abshirinkon. Based on the number of the rings in the molecules, the PAHs composition in different stations varied significantly (P<0.05).
  Conclusion
  Compared to previous studies from other locations of the world, PAHs contamination in the Bushehr coastal sediment was evaluated as moderate to severe. The major part of contamination was comprised by High molecular weight PAHs with 5 or 6 rings while 2, 3 and 4 rings compounds had less contribution. Since the adverse and carcinogenic effects of high molecular weight compounds are more severe in aquatic organisms and because its continuous anthropogenic discharges in Bushehr, regular monitoring of PAHs in the area is necessary.
  Keywords: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), Pollution, Sediment, Bushehr coast
 • Reza Fouladi Fard, Aliakbar Azimi Pages 35-49
  Heavy metals pollution is very important in Environment. Toxicity and accumulation characteristics of these metals are more noticeable for health aspects. Today, using bio-sorbent is more noticeable because these ways are ecofriendly and economic. In this survey, in addition to achieving Ni and Cd bio-sorption by bio-solid, the results of other relative surveys used for comparing the results and bio-sorption affinity discussion. Bio-solid powder produced from municipal excess sludge by drying, grinding and grainsizing. Ni and Cd solutions in 0.25 and 0.75 mille molar have been contacted which 0.5, 1, 2 and 4 grams of biosolid in pH 4, 200 rpm stirring, 24-260C temperature and two hours (continuous 5-420 min in kinetic study) time and samples have been analyzed with atomic absorption spectrophotometer to kinetic and isotherm modeling study and comparing the results. The maximum equilibrium adsorption of metals observed at two hours contact time and increasing of pH up to 4 increased the adsorption rate. The equilibrium data of both metals could be fitted by Langmuir isotherm equation and the maximum adsorption capacity (qmax) for cadmium and nickel are 0.38 and 0.195 mmol/gr dry bio-solid, respectively. The same as other biomasses studied for bio-sorption of heavy metals bio-sorption affinity of bio-solid for Cd is more than Ni. Generally, the bio-sorption affinity of algae and fungi for heavy metals bio-sorption is more than sludge and bacteria that is the result of cellular wall characteristics.
  Keywords: Bio, sorption, Nickel, Cadmium, Adsorption isotherm, Bio, solid
 • Mohammad Velayatzadeh, Abolfazl Askary, Mojgan Khodadadi, Mohammad Kazemian, Mahboobe Beheshti Pages 51-61
  Introduction
  The heavy metals are from the pollutants which create too much problems in aquatic ecosystems for aquatics and human. This study was done on concentration of heavy metals Hg, Cd and Pb in the muscle, liver and gill tissues of Liza Abu in the Karoon and Dez Rivers in Khoozestan Province in winter 2010.
  Material And Method
  In this reaserch 216 sample of Liza abu were used randomly. Metals were extracted from the tissues using wet Digestion method and concentration of the heavy metals was measured by Atomic Absorption Spectrophotometer Perkin Elmer 4100. Analysis of the data was done by using of the SPSS17 software and analysis of the t-test determined exist or non exist of the significant difference in level 95 (P=0.05).
  Results
  The highest concentration of Cd, Hg and Pb 0.540±0.264, 0.027±0.002 and 1.08±0.128 mg/Kg and the determined lowest concentration of Cd, Hg and Pb 0.346±0.040, 0.903±0.037 and 0.023±0.001 mg/Kg.
  Discussion
  This study showed there is not any significant difference in concentration of heavy metals Hg and Pb in muscle, liver and gill of Liza abu in Karoon and Dez Rivers. There was a significant difference in Concentration of Cd in muscle and gill (between (P<0.05) but there was not a significant difference in concentration of Cd in livers of all of them (P>0.05).
  Keywords: Mercury, Cadmium, Lead, Liza abu, Karoon River, Dez River
 • Amir Hossein Mozayani, Niloofar Morad Hasel Pages 63-74
  Decomposition of economic activities to formal and informal, the formal activities are those which monitored by official data and on the other hand the informal economic activities are those that arent reflected through official statistics. They arent transparent as much to be traced by authorities in spite their considerable volume. One of the main reasons that economic agents prefer to transform their business to informal part of economy is to avoid regulations such as: tax, duties, standards and etc. One of the main features of these regulations is environmental consideration (e.g. environmental tax and standards) which is sensibly important for industries. Especially for pollutant ones which are usually behave unofficially and their activities have much more degrading effects on environment. We are to study the effect of informal economic activities on environmental quality a cross country approach. We used a basic Kuznets model through panel data technique for 140 countries. The result implies a considerable impact of informal activities on environment not only in high income countries but in low and middle ones.
  Keywords: Informal Economy, environmental Quality, Kuznets Hypothesis, Panel data, cross Country Study
 • Shahryar Nasabian, Hamid Mohammadi, Alireza Keikha Pages 75-91
  In recent years, the increased effects of agricultural systems on the environment concerned scientists and policy-makers in different countries. The indiscriminate use of chemical fertilizers and use of excessive ground water are included in these effects. Current study using a Multiple Goals Fuzzy Non- Linear Programming model, analyzed the possibility of ideals realization reducing consumption of fertilizers and water in compromising with maximizing gross margin, minimizing risk of production, and increased social benefits goals in the crop pattern of three cities located in three major weather Regions of Fars Province. Results showed that in many cases there isnt the possibility of complete ideals realization in the multiple goals model in comparison with single goal patterns. But considering the outcome and the relevant weight assigned to each of the goals by the decision maker consisting of the Fuzzy Composite Distance Function, appeared that the crop patterns based on multiple goals are superior to current patterns and even single goal pattern in supply of multiple compromised ideals. Implementation of these models in study areas has significant influence on reducing water and fertilizer uses in addition increasing the gross margin, reducing risk and increasing employment of labor in the region.
  Keywords: Environmental conservation, Crop pattern, Compromised Fuzzy Non, Linear Programming, Fuzzy Composite Distance Function, Risk, sustainable development, Employment
 • Davood Mafi Gholami, Nabiollah Yarali, Akram Nouri Kamari Pages 93-106
  Introduction
  According to daily increasing request of people for promenades and recreational centers, social and economic analysis and full review of people requirements is a key factor in providing required facilities.
  Materials And Methods
  In this study, Zonal Travel Costs Method (Z.T.C.M) was used for recreational valuation of Koohrang waterfall. This method is based on map, overview, socialeconomical characteristics of visitors of promenades and also increasing in cost and distant from region.
  Results
  Obtained data from completed questionnaire by visitors, statistical calculations regarding to distribution of visitors and estimating travel costs showed that the recreational value of Koohrang waterfall is 156.377.600.000 Iranian Rials. Money making value depends on the best natural location and beautiful sights around it. Results showed that variables like age, education and amount of visitor’s income had significant impacts on use of promenades. Investigating amount of visitor’s income showed strong correlation between this variable and number of visited days of promenade and also their interest to pay entrance charges. It also showed that level of education has a key role in absorbing visitors for Koohrang waterfall as most of the visitors were university graduates. Level of advantage has direct relation with income, as relief times of people would increase by increasing level of education. Investigation of studying in some promenades of the country showed that there are more interest among teenagers and middle ages but our results showed most of the visitors 25%) were in the range of 30-34. Results provided some valuable information to graduate promenade level of Koohrang waterfall.
  Keywords: Koohrang waterfall, Recreation, Recreational, Economic valuation, Zonal Travel Cost Method (Z.T.C.M)
 • Nastaran Rahimi, Narges Kargari, Hassan Samadyar, Mohamman Nikkhah Monfared Pages 107-117
  In this research social (external) cost of NOx, SO2 and CO2 emissions from energy sector (power plants) in Iran were estimated. For the first time, we used benefit transfer method and by adjusting international coefficients of social costs, these costs estimated for each kind of power plants (including steam, gaseous, and combined cycle). Different scenarios in this research are consisting of carbon trading, life statistical indexes, etc. At first level we survey 5 selected power plants (for case study) in Iran and then the results generalized to all power plants. Social (external) costs for 3 above mentioned gases; each type of power plants and for one kilowatt hours of electricity was estimated. The range of social (external) cost for each Kwh of electricity is 690 to 1330 Rials. The results define that average social (external) cost per kilowatt hours is about 1330 Rials.
  Keywords: Social (External) Costs, Power Plants, SO2, NOx, CO2
 • Javad Soosani, Asghar Fallah, Khosroo Mohammdalizadeh, Hamed Naghavi Naghavi Pages 119-126
  Iranian Coppice Oak Forest has been an appropriate of a wide range of middle Zagros region vegetative. Whereas Iranian oak (Quercus persica) has shown in the wide gamut of different habitat climate, conjecture that on the limited altitude, habitat, have considerable affects on diameter increment in this species. In this study, in order to determining the site affects on diameter increment, three sites were selected on foothill, heights and plain area and in each site 40 coppice were selected randomly. One the several rudiment of each coppice, one pillar was selected randomly and cut a disk and scan with loop and caliper on lab. Results showed that the mean of medium diameters increment (on contemporary classes) have been increased by sequential site issue. Thus ANOVA test was done and result was significant (P= 0.05), Krusk al-Walis Nonparametric test ratifies these results as well. Also comparing percentage of diameter increment at three 5 year period of latest growth has been done between three sites discretely and result doesnt show any significant difference.
  Keywords: Iranian oak (Quercus persica), coppice, Middle Zagros, Diameter Increment, site
 • Alireza Hasibi, Shila Fallah Farbod, Hassanali Laghai Pages 137-154
  Introduction
  Because of high urbanization rate and especially fast development of metro policy like Tehran, environmental pollution, like air, water, soil and visual pollutions have been increased. All of these factors have important effects on reducing of life quality and public urban spaces in these cities.
  Material And Methods
  In this research, the Park-e-Shahr as the first public park of the city of Tehran has been studied and the reasons were its environmental values, its functionality, culture and beauty. The principal of this research is to protect and reinforce the historical perspective of the park, qualitative elevation of the environment and the park's view with the minimum degree of damages to it and the protection of its historical values and also the fulfillment of the current emotional, mental, spiritual and the educational needs of the visitors and ultimately keeping the memory and the spirit of the place in designing the environment as such which remains in harmony with the location in the past and the present. Since this sphere is located in the old fiber of the city of Tehran (Sang-e-Laj district), the study has been done from a broader outlook. At the high level of the recognition of Tehran city and its location in the natural- historical situation, for the recognition of historical districts, at the intermediate scale of general recognition of Sang-e-Laj district in Tehran and historical identity since before, at the microscale of the recognition, all the current of the Park-e-Shahr in the current conditions have been analyzed.
  Results
  Analysis of natural and historical segments, analysis of the outlook and the view and analysis of behavioral patterns of visitors were done. Finally, the results showed that principles related to the techniques of revitalization and the preservation of the Park-e-Shahr. Utilization of questionnaires and SWOT method were done for the revitalization of Park-e Shahr.
  Keywords: Historical Park, Revitalization, Sang, e, Laj district, ParkShahr
 • Sara Abasi, Babak Pilevar, Seyed Mohsen Hosseini Pages 155-164
  The purpose of this study was to investigate floral and plant species diversity in west of Oshtorankooh region, Lorestan, Iran. In 1600-1800 m altitude range at the study area 62 species from 24 families were found which 10 species of them are endemic within territory of Iran. In this study in order to avoid effecting factors such as slope, aspect, altitude, and soil three sites were chosen with the possible similarity. The results from One-Way analysis of variance and Duncan average comparison tests showed that the status of diversity indices in the site 1 and 2 were better than site 3. At probability level of 99% there was significant difference between species dominance index for the site1, 2, and 3. In terms of richness and diversity, site 1 and 2 has better conditions compared to the site 3. Also the comparison of diversity diagrams in three sites shows that diversity level in the site 2 is more than the others, while productivity in the site 1 is better. On the other hand both diversity and productivity in the site 3 is low and the rate of extinction is high.
  Keywords: Plant diversity, biodiversity indices. Protected area of Oshtorankooh, Lorestan Province
 • Sedigheh Abolahrar, Farshid Kafilzadeh, Mohammad Kargar Pages 165-179
  Introduction
  Kor River is a valuable ecologic area and source of water for the Bakhtegan Lake in Fars province, Iran. This river has been contaminated with various waste pollutants including agricultural, industrial, urban and rural. Cadmium is one of the common hazardous heavy metals entering the natural environments. This study mainly aimed at isolation and identification of the cadmium resistant bacteria, determining the resistance spectrum and investing the growth of opted bacteria against Cd. Additionally, physic-chemical and biological factors have been monitored quarterly.
  Materials And Methods
  Samples were taken from five different stations at Dorudzan dam downstream to the mouth of the river to the Bakhtegan Lake since these areas are believed to contain more contaminants. Two sets of water and sediments samples were taken simultaneously to measure physic-chemical and biological factors and detection of cadmium resistant bacteria. More resistant bacteria were screening through MIC and MBC. Tow opted (G+ and G-) bacteria were studied in batch culture at three different containing harsh conditions by growth kinetic curve.
  Results
  The presence of cadmium was found to be more dominant in sediments than the water. Serratia marcescens MT015 and Pseudomonas aeruginosa ET017 showed maximum cadmium resistance up to six mille molar. P.aeruginosa ET017 and Bacillus OA017 represented proper growth in the harsh conditions. Discussion and
  Conclusion
  The Kor River is a significant ecological area in Fars province, Iran where annual monitoring seems essential. Some indigenous bacteria in this river have represented high ability of cadmium resistance which enabling them to be exploited as valuable agents for bio-remediation in bio-filters and "in-situ" form for cadmium contaminated environments. No need of genetically manipulation and wide spectrum of study upon physicochemical, biological and bacterial assessing are advantages of our research. In compare to recent researches, our presented strains demonstrated more resistance to cadmium.
  Keywords: Resistant bacteria, Cadmium, Water, Sediment, Monitoring, Kor River
 • Fatemeh Mehdizadehseraj, Mohammad Mehdi Danesh, Haniyeh Sanaeiyan Pages 181-190
  Introduction
  The presence of computers and working equipments in official and educational buildings caused the increasing of internal temperature and using glass façade vastly has caused more negative effects of this problem. The question is how to reach to the comfort degree of internal temperature without using excessive energy at the same time of benefitting the visual beauty of the glass façade. The aim of this study is to evaluate the effects of the quantity of layers of the internal and external of double skin façade on energy consumption. Methods of study: The method of this research is based on causal modeling and simulation. The used equipment was the software of thermostatic simulator called “Design Builder”. In order to reach to the lowest level of energy consumption, different modes of the layers in the double skin façade were analyzed by using the design builder software.
  Findings
  The results revealed that in double skin facades, changes in the number of inner layer are efficient in reducing energy consumption, while the outer layer of glazing does not play any role. Using the double skin facade in southern side is more effective because of the sun radiation on this side.
  Results
  Due to the heating and cooling degree days in Tehran which is equal to 1610 and 1435°C respectively, in the summer, habitability and comfort level of residents were demanded mostly. So in the summer, change in the number of inner layers is more effective than the outer layer.
  Keywords: double skin façade, energy consumption, official, educational buildings