فهرست مطالب

چاپ و نشر - پیاپی 4 (پاییز 1391)
 • پیاپی 4 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ریحانه ایلانی، مرتضرجوعی صفحه 9
  هدف این تحقیق، بررسی و مدل یابی عوامل درون سازمانی در عدم استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت های فعال در صنعت چاپ مشهد می باشد. این عوامل در سه فاکتور عوامل انسانی، عوامل سازمانی، عوامل تکنولوژی طبقه بندی و با روش میدانی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران عامل در چاپخانه های شهر مشهد می باشد. فرضیه ها با استفاده از پرسشنامه تکمیل شده توسط مدیران، به روش مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس3 مورد آزمون قرار گرفته است. بر مبنای مدل به دست آمده نتایج نشان می دهد هر سه عامل انسانی، سازمانی و تکنولوژی به عنوان موانع استقرار سیستم اطلاعات مدیریت در صنعت چاپ مشهد می باشد.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات مدیریت، عامل انسانی، عامل سازمانی، عامل تکنولوژی (فنی) صنعت چاپ
 • بتول اخوی راد* صفحه 21
  این مقاله سعی کرده است، مولفان و مدرسان و ناشران را با ویژگی های روان شناختی کتاب دانشگاهی آشنا سازد و نمایان کند این ویژگی ها تا چه میزان در شکل گیری کتاب های دانشگاهی می بایست مورد توجه قرار گیرند. یکی از اصول علمی تدوین کتاب، توجه به اصول پایه ای مخاطب شناسی در طراحی است. مخاطب این نوع کتاب فراگیر آموزش عالی است.
  مطالعات پیشین، بیانگر آن است که ادراک و انگیزش از مهمترین فرایندهای روان شناختی در کار مطالعه کتاب است و در مرکز توجه آموزش برای دانشجو قرار داد. این مقاله، مروری بر تاثیر ادراک حسی آمیخته با برانگیخیتگی و انگیزش داشته است که به دریافت ذهنی منجر می شود. یافته ها موید آن است که ادراک و انگیزش برای یادگیرنده جنبه درونی دارد. کمبود ارتباط اندام وار محتوای کتاب دانشگاهی و نیازهای روان شناختی مخاطب، به عدم استنباط هدف و خط مشی کتاب دانشگاهی و آموزش نادرست می انجامد و کم توجهی به آن در طراحی محتوای کتاب آثار جبران ناپذیری در بروز انگیزش و علاقه دانشجو به مطالعه و یادگیری و بیعلاقگی به تحقیق را همراه دارد و نیز نشان داده است که ارتباط بین محتوای آموزشی با فضا و نیازهای جامعه امروزی نیز مهم است. این ارتباط، می تواند یکی از مولفه های نشاختی برانگیزاننده دانشجویان برای تحقیق باشد؛ لذا پیشنهاد شده است که در طراحی کتاب دانشگاهی همواره به ویژگی های روان شناختی دانشجو، یعنی شیوه ادراک و ترغیب انگیزش برای مطالعه و پژوهش در تدوین کتاب دانشگاهی اهمیت داده شود. همچنان که در ارزیابی کتاب های دانشگاهی نیز این متغیرها بریا سنجش توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، ادراک، انگیزش، سنجش، کتاب دانشگاهی، ویژگی های روان شناختی
 • مریم خادمی، فرزاد بحیرایی* صفحه 31
  این حقیقت که صنعت کتب الکترونیکی از نظر تولید محتوا و ساختار همان روند متداول در کتب سنتی را در پیش گرفته، قابل توجه است، اما در این حوزه با مخاطبان توسعه یافته ای سروکار داریم که ذائقه آنها با سیر تکنولوژی رو به رشد است، بنابراین بایستی فن آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در صنعت چاپ کتاب که از دیرباز به عنوان شناخته شده ترین محمل اطلاع رسانی بوده را نیز دخیل نمود. از اینرو در این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر در طراحی جلد کتب الکترونیک از منظر مخاطبان و ناشران کتب، از دو روش توصیفی و کتابخانه ای استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه، تعداد 114 ناشر و 104 مخاطب از میان دانشجویان و دانش آموزان مقاطع مختلف بوده، که به صورت تصادفی انتخاب شده اند و از طریق پرسش نامه مورد نظرسنجی قرار گرفته اند. پس از تحلیل یافته های پژوهش و پرسش نامه ها، نتایج به دست آمده نشانگر این است مخاطبان و ناشران، مرتبط بودن طرح جلد را با محتوا را مهمترین عامل موثر بر طراحی جلد کتاب الکترونیک دانسته اند؛ اما به طور کلی بین نظر مخاطبان و ناشران نسبت به عوامل موثر در طراحی جلد کتب الکترونیک تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین شایسته است در این خصوص ناشران هدفی همسو با مخاطب که مصرف کننده ی نهایی کتاب است، برگزینند که منجر به موفقیت روز افزون بیشتر آثارشان شود. در پایان نیز با توجه به نتایج حاصله از این پژوهش پیشنهاد می شود که در راستای مطلوبیت هر چه بیشتر جلد کتب الکترونیک محتوای کتاب و عنوان اثر همراه با استفاده از عناصر بصری، به خصوص رنگ و تصاویر گرافیکی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: کتاب الکترونیک، طراحی جلد، مخاطب، ناشر، نشر الکترونیک
 • ایرج رداد، سمانه حق شناس* صفحه 39
  هدف این پژوهش، تعیین کیفیت معیارهای وضوح اهداف و مخاطبان، عملکرد، روزآمدبودن، اعتبار و راهبری در وب سایت های ناشران عمومی ایران با استفاده از مدل WQET می باشد. روش پژوهش پیمایش ارزیابانه است و داده های مورد نیاز با استفاده از سیاهه وارسی استاندارد WQETگردآوری شده است. جامعه مورد بررسی وب سایت های 38 ناشر برتر سال 1390 هستند که در بازده زمانی آذر، دی و بهمن91 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که معیارهای میزان عملکرد در وب سایت و هدایت پیوندهای درونی به نتایج منطقی (راهبردی) در سطح عالی، معیارهای وضوح اهداف و مخاطبان وب سایت و روز آمدبودن در سطح خوب و معیار اعتبار در سطح متوسط قرار گرفتند. نتیجه رتبه بندی وب سایت ها نیز نشان داد که وب سایت نشر پوران پژوهان با 82 امتیاز رتبه نخست را کسب کرده و وب سایت های تیمورزاده، ققنوس، افراز، هرمس، سروش، مجد و جامعه نگر به ترتیب رتبه های دوم تا هشتم را به خود اختصا داده و در درجه بندی کیفیت عالی شناخته شدند. در پایان پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش جهت بهبود کیفیت وب سایت های ناشران عمومی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: وب سایت ها، ارزیابی، کیفیت، ناشران عمومی ایران
 • محسن مرادی، بهناز بدری* صفحه 51
  امروزه، ارزش ویژه نام و نشان تجاری جزو مهمترین دارایی های یک شرکت به شمار می آید. شرکت های دارای نام تجاری با ارزش ویژه بالا سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص می دهند و سود بالاتری را کسب می کنند. در مورد یک موسسه انتشاراتی نیز ارزش نام تجاری آن اهمیت بالایی دارد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مخاطبان کتاب های کمک درسی انتشارات گاج بوده است. برای رسیدن به این هدف، از مدل دیید آکر برای سنجش ارزش ویژه نام تجاری گاج استفاده شده است. این مدل دارای چهار بعد است که عبارت اند از: آگاهی از نام و نشان تجاری، تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی می باشد. فرضیه اصلی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مخاطبان را مطرح می کند که پاسخ مخاطبان شامل تمایل به خرید و پیشنهاد دادن به دیگران است. روش تحقیق کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری دانش آموزان دختر منطقه 5 تهران در مقطع متوسطه و مدارس دولتی هستند که 370 نفر از آنان به عنوان نمونه، مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که هر چهار بعد ارزش نام و نشان تجاری، یعنی آگاهی از نام تجاری، وفاداری به نام تجاری، کیفیت درک شده و وابسته های نام تجاری با هر دو پاسخ مخاطبان یعنی تمایل به خرید و پیشنهاد دادن به دیگران، رابطه معنادار مثبتی داشته اند. نام تجاری گاج در ابعاد وفاداری و کیفیت درک شده، ضریب هم بستگی بالایی دارد و در ابعاد آگاهی و وابسته های ضریب آن پایین تر بوده است.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه نام و نشان تجاری، آگاهی از نام و نشان تجاری، وفاداری به نام و نشان تجاری، کیفیت درک شده نام و نشان تجاری، وابسته های نام و نشان تجاری
 • تورج مهدی زاده* صفحه 65
  هدف این تحقیق بررسی چالش های نشر الکترونیک در ایران است. با توجه به گسترش روز افزون این نوع نشر در جهان، عمده توجهات روی مزایای نشر الکترونیکی بر نشر سنتی متمرکز است. فارغ از اینکه برخی عوامل محیطی مثل تکنولوژی، فرهنگ، سیاست و اقتصاد و حتی، مشخصات شخصیتی و طیف مخاطبان از نظر مردم شناسی و سطح تحصیلات و... می توانند چالش های مهم و غیرقابل انکاری بر موفقیت یا تداوم و توسعه نشر الکترونیکی پیش پای ناشران و نویسندگان بگذارند.
  این پژوهش، یک تحقیق کاربردی توسعه ای و پیمایشی مبتنی بر نظرات مجمع خبرگان و روش دلفی است. پرسش تحقیق این است که چه چالش هایی پیش روی نشر الکترونیکی در ایران است؟ و فرضیه تحقیق بر این امر استوار است که عوامل چون نویسنده، ناشر، هزینه نشر، توزیع، خواننده، ذخیره و بازیابی، سرعت نشر و قالب نشر و... سرفصل های چالش برانگیز این نوع نشر هستند. روش تحقیق به این صورت بود که پس از تشکیل مجمع خبرگان 11 نفره متشکل از 3 نفر از مدیران انتشارات، 4 نفر از کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 2 نفر از مدیران کتابخانه عمومی و یک نفر سردبیر روزنامه و یک نفر نویسنده مشهور کتابهای مختلف، با طوفان فکری عوامل متصور چالش برانگیز توسط اعضا پیشنهاد گردید. سپس، این عوامل با استفاده از بخشی از تئوری داده بنیاد کدگذاری شد و مفاهیم و مولفه ها استخراج و طبقه بندی نهایی انجام گردید و پرسش نامه ای براین اساس تدوین شد. سپس، اقدام به توزیع پرسش نامه خاص امتیازدهی در روش دلفی کتبی گردید و دوبار این چرخه طی شد تا 80 درصد جواب ها با انحراف معیار قابل قبول، منطبق شد و پس از تجمیع داده ها در بانک اطلاعاتی که بیش از 2310 داده شد، نتیجه گرفته شد چالش های پیش روی نشر الکترونیکی در ایران، در 10 گروه طبقه بندی بوده و مهمترین آنها چالش های مربوط به گروه نویسندگان و گروه خوانندگان است که برخی مولفه های آن عبارتند از: نبود استاندارد قالب، فقدان استاندارد داوری علمی و ادبی و اخلاقی، حقوق مولفان و پدید آورندگان، مشکلات دسترسی، مسائل مربوط به بازیابی اطلاعات، چالش های اعتبار سنجی و اعتمادسازی و... که در انتهای پژوهش براساس یافته ها و نتایج حاصله، پیشنهادات و راهکارهای کاربردی نیز پس از مقایسات لازم ارائه شده است.
  کلیدواژگان: چاپ، نشر، رسانه های الکترونیکی، نشر الکترونیکی، نشر سنتی
|
 • Reyhane Ilani, Morteza Rojui Page 9
  The purpose of this study is to investigate and modeling inter-organizational factors in the absence deployment of management information systems in active companies in the Mashhad printing industry. These three factors are classified as human factors, organizational factors and technological factors that with field method are studied and analyzed. The study sample is CEO in printing of Mashhad. Hypotheses using questionnaires completed by administrators with Structural equation modeling method are tested by Smart Pls software. Based on the model, results show that all three human factor, organizational and technological as barriers to the deployment of management information system are in the printing industry Mashhad.
  Keywords: management information system, human factor, organizational factor, technology (technical) factor, printing industry
 • Batul Akhavirad* Page 21
  In this article, we attempt acquaint authors, teachers and publishers with the psychological characteristics of academics books, also we try to show to what extent these features should be considered on formation of academic books. One of the scientific principles in writing academic books is design. Audience is a scholar in higher education. Previous empirical studies indicated the perception and the motivation are the most important psychological processes on reading the books and the attention center for teaching student. In this article, we review the impact of sensory perception mixed with excitation and motivation which leads to mental receive. Results of the study showed that the perception and motivation have the internal aspect for learner. Lack of organic relationship between content of book and psychological needs of the audience leads to the lack of objective implication, policy of academic books and false teaching; also little attention to it in design of book content has irreversible effects on the incident of scholar motivation and interest in reading, learning and unwilling to the research. It also shows that relationship between educational content with space and needs of today’s society is very important. This relationship can be one of the cognitive components of motivating for studying and researching students. So it is suggested that always in design of academic books, psychological characteristics of scholars; namely perception techniques and motivation encourage to reading and researching in writing academic books. In assessment of academic books, these variables are recommended for measure.
  Keywords: higher education, textbook, psychological characteristics, perception, motivation, measurement
 • Maryam Khademi, .Farzad Bahiraee* Page 31
  The fact that e-books industry in terms of production and content as the traditional book in the popular trend has been noticeable, But in this area we are dealing with a new audience which their taste is along with a growing technology; So modern technologies of information and communication in book publishing indusry has long been known as the best vehicle information may be involved. Therefore, this study aims to examine the factors in the cover design of electronic books from the perspective of the audience, and publishers of books by use of two
  Methods
  the library and descriptive. Study population were 114 publishers and 104 university students from different sections of the audience, who were randomly selected and were surveyed by questionnaire. After analyzing the results of research and surveys, the results indicate that readers and publishers believe that connection of cover design with the content is the most important effective factor on design of book cover; but in general, there is significant difference between the audience and the publishers comments in the case of effective factors in cover design of e-books. Thus, it is worthy that publishers choose a purpose consistent with audience who is book ultimate consumer that lead to more success their works. Finally, according to the results of this study is recommended that in order to more utility of e-books cover, content and title is considered along with visual elements, especially the colors and graphics.
  Keywords: e, Book, Cover Design, audience, publisher, electronic publishing
 • Iraj Radad, Samaneh Haghshenas* Page 39
  This research aims to determine the quality of Iranian public publishers’ websites based on WQET criteria of: clarity of purposes and audiences, performance, updating, reliability, and navigation. The method of research is evaluative survey and the required data is collected through standard chek lists of WQET. The study population are the websites of 38 top publishers in 1390 that have been investigated during Azar, Dey and Bahman in 1391. The results showed that criteria of performance, directing internal links to logical consequences(navigation) were in “excellent” level, “clarity of purposes and audiences” in “good” level and “validity” in a “normal” level.The results of ranking of websites showed that the websites of Pouran pajuhan with the score of 82 was the first and the other websites of Teymourzade, Qoqnoos, Afraaz, Hermes, Soroosh, Majd and Jameenegar located in second to eight positions and had excellent quality.At the end there are some proposes based on research finding which are provided to improve quality of websites of public publishers.
  Keywords: websites, evaluation, quality, public publishers, Iran
 • Mohsen Moradi, Behnaz Badri* Page 51
  Today, the specific value of brand is the most important part of a company’s assets. Companies having brand with a high specific value, account for a larger share of the market and earn higher profits؛Even in case of a publishing institute, brand value is of great importance. The purpose of this study is “an investigation on the effect of brand equity on the audience response for curriculum supplement books (a case study of GAJ publishing)”. To achieve this end, David Aaker’s Brand Equity model was used to assess the value of GAJ brand. This model consists of 4 components which include: brand Awareness, brand loyalty, perceived Quality, Brand Associations. This study includes a main hypothesis and 8 sub-hypothesis. The main hypothesis discusses the effect of brand equity on the audiences’ responds that the answers includes willingness to buy and recommendation to others and the sub-hypothesis examine the effects of each brand value component of Aaker’s model on the audience responses. The method used in this study is applied of descriptive-survey type. The statistical society is girl students, from region 5 Tehran, high school students and public schools which out of them 370 individuals have been examined as samples. The results extracted from the analysis of the data show that all four components of brand value, including: brand awareness, brand loyalty, perceived quality, and brand associations had a positive significant relationship with both two audiences’ responses namely: willingness to buy and recommendation to others. GAJ brand has a high correlation coefficient in dimensions of brand loyalty and perceived quality, and has lower correlation coefficient in other detentions such as brand awareness and brand associations.
  Keywords: Brand Equity, Brand Awareness, Brand Loyalty, Perceived Quality, Brand Associations
 • Touraj Mahdizadeh* Page 65
  The purpose of this study was to investigate the challenges of electronic publishing in Iran. Nowadays, electronic publishing is expanding in world. So many articles about the benefits of this type of publication has been compared with traditional publishing and Disadvantages and challenges that we have neglected Some environmental factors, such as technology, culture, politics, economics and even personality profiles and audiences of anthropology and education can be challenging and undeniably important to the continued success and development of electronic publishing for publishers and authors to create.In this research, an applied research - development and survey and Delphi technique is based on the views of the Assembly of Experts. Research question is: What are the challenges facing electronic publishing in Iran? And the research hypothesis is that factors such as author, publisher, publication costs, distribution, reader, storage and retrieval, speed of publication and publication format. The headlines are challenging for this type of publication. The method was then that the 11-member Assembly of Experts Publications of directors consisting of three persons, 4 employees of the Ministry of Culture and Islamic Guidance 2 managers of public libraries and an editor and an author of several popular books, With brainstorming and challenging perceived factors suggested by members Then these were coded using the Grounded Theory and the final classification was extracted concepts and components and a questionnaire was developed accordingly, Then proceed to distribute the questionnaire scoring was written in Delphi This cycle was over two times Up to 80% with a standard deviation of acceptable solutions, each corresponding to the after summarizing the data The database (It was over in 2310), Given the challenges of electronic publishing are classified in ten groups and most important Challenges related to the group of writers and readers Some of its components include: No standard format, Lack of scientific, literary and moral standards of judgment, Rights of authors and creators, Access problems, Issues of information retrieval, The challenge of validation and make confidence building. . Finally, at the end of the study and after the necessary comparisons, suggestions and practical solutions are presented based on findings and conclusions.
  Keywords: printing, publishing, electronic media, electronic publishing, traditional publishing