فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال سیزدهم شماره 6 (پیاپی 93، 1393)
 • سال سیزدهم شماره 6 (پیاپی 93، 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/05
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اسماعیل عظیمیان*، روح الله رنجبر، سعید شاکریان، عبدالحمید حبیبی صفحات 617-626
  زمینه و هدف
  CRP یک شاخص حساس التهاب سیستمیک است که افزایش آن همواره با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی همراه است. هدف از این مطالعه مقایسه شدت های مختلف یک جلسه فعالیت ترکیبی بر میزان پروتئین واکنش گر C است.
  روش بررسی
  در این تحقیق 10 مرد سالم فعال(1/4± 21/5 سال) با شاخص توده بدنی طبیعی (1/2±22/2 کیلوگرم بر متر مربع) به طور داوطلب با دارا بودن شرایط لازم شرکت کردند. هریک از شرکت کنندگان فعالیت ترکیبی (ترکیب فعالیت هوازی و مقاومتی) را در سه شدت: کم، متوسط و زیاد انجام دادند برای مقایسه شدت های مختلف، مرحله هوازی فعالیت به شکل دویدن روی تردمیل با سرعت 8، 9/6 و 11/2 کیلومتر بر ساعت و هزینه مشابه 300 کیلوکالری و مرحله مقاومتی بر اساس 45، 65 و 85 درصد حداکثر قدرت بیشینه در شش حرکت یکسان سازی شد نمونه گیری خون قبل، بلافاصله بعد و 24 ساعت بعد از هر جلسه فعالیت انجام شد.
  یافته ها
  تجمع لاکتات پلاسما بلافاصله بعد از فعالیت در مقایسه با قبل و 24 ساعت بعد از فعالیت افزایش یافت(0/05> P). فعالیت ترکیبی حاد در شدت های مختلف به طور معناداری به تغییرات در میزان CRP منجر نشد (0/05
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد که شدت های مختلف فعالیت ترکیبی بر میزان CRP مردان فعال تاثیر چندانی ندارد که احتمالا نشان دهنده اهمیت حجم فعالیت نسبت به شدت فعالیت است.
  کلیدواژگان: فعالیت ترکیبی، لاکتات، گلوکز، پروتئین واکنش گر C
 • رضا غفاری، * عبدالله رفیعی، مهدی تولا صفحات 627-633
  زمینه و هدف
  در طی سال های متمادی عفونتهای انگلی، یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی بوده است. یکی از دلایل اصلی این موضوع شرایط جغرافیایی و تنوع انگلهای مختلف می باشد. لذا آگاهی از شیوع عفونت های انگلی می تواند زمینه ساز ارتقای بهداشت عمومی شود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی_توصیفی، 300 نمونه مدفوع به صورت تصادفی از کودکان زیر 15 سالی که به بیمارستان ابوذر اهواز مراجعه کرده بودند، گرفته شد. سپس با استفاده از روش مستقیم و تکنیک تغلیظ فرمالین_ اتیل استات، نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفتند.
  یافته ها
  شیوع کلی عفونت های انگلی در این مطالعه 5% بود. فراوانی انگلهای بیماری زا، ژیاردیا لامبلیا 1% و آنتاموبا هیستولیتیکا / دیسپار 1% و انگلهای غیر بیماری زای، انتاموبا کلی 1/3% و بلاستوسیستیس 1/7% بوده است.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که عفونت های انگلی در مقایسه با مطالعات گذشته کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. مطالعه حاضر موید اهمیت عفونت های تک یاخته ای روده ای به ویژه ژیاردیا لامبلیا و بیانگر آلودگی انگلی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان ابوذر به عنوان نمونه ای از جمعیت مورد بررسی است.
  کلیدواژگان: تک یاخته های روده ای، عفونت های انگلی، اهواز، بیمارستان ابوذر
 • محمد یزدی زاده، سمیه قمری، میلادعلی کاظمی*، سحر جلالی صفحات 635-649
  زمینه و هدف
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر عاج دندانی بر خاصیت ضد عفونی کنندگی محلول های هیپو کلریت سدیم کلرو هگزیدین، یدین و پتاسیم یدین انجام شد.
  روش بررسی
  باکتری مورد مطالعه در این تحقیق انترو کوکوس فکالیس کد 1394 بود که پس از کشت در محیط TSA از کلونی خالص آن سوسپانسیون با غلظت 0/5% pepton water تهیه شد. همچنین از دندان مولر سوم نهفته برای تهیه سوسپانسیونی از پودر عاجی استفاده شد و سپس 50 میکرولیتر از سوسپانسیون باکتری به آن اضافه شد و در زمان های صفر، یک و 24 ساعت 10 میکرولیتر از محلول برداشته و کشت داده شد. در گروه کنترل از 50 میکرولیتر آب مقطر به جای پودر عاجی استفاده شد. بعد از 24 ساعت تعداد کلونی ها با میکروسکوپ و روش مشاهده چشمی شمارش شده و نتایج با نرم-افزار آماری SPSS و آزمون مان ویتنی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  براساس نتایج این مطالعه کلرو هگزیدین 0/2% هیپو کلریت سدیم 5% و 1%، یدین 2% و یدید پتاسیم %4 در زمانهای 1،0 و 24 ساعت باکتری را در محیط کشت حذف نمودند. همچنین کاهش غلظت هیپو کلریت سدیم از 5% به 1% اثری بر فعالیت آنتی باکتریال این ماده در مجاورت با پودر عاجی در شرایط آزمایشگاهی در زمان های مختلف آزمایش ندارد، ولی در مورد کلرو هگزیدین 0/02% و یدین 0/2% یدید پتاسیم 0/4% در مجاورت با پودر عاجی فقط در زمان 24 ساعت قادر به حذف باکتری هستند.
  نتیجه گیری
  این آزمایش نشان داد که عاج توانایی مهار کردن خاصیت ضد باکتریال مواد ضد عفونی کننده کانال ریشه را دارا می باشد که این مقدار مهار شدگی با غلظت مواد و زمان تماس آن ها با عاج درارتباط می باشد.
  کلیدواژگان: ضد عفونی کننده های داخل کانال، عاج، کانال ریشه
 • حاتم گودینی*، نرگس بهداروند، قدرت الله شمس خرم آبادی صفحات 651-664
  زمینه و هدف
  گند زدایی نمودن آب به منظور نابودی میکرو ارگانیسم های مسبب بیماری موجود در آن است. هدف از این مطالعه بررسی روش گند زدایی خورشیدی به عنوان یک سیاست مناسب و با صرفه اقتصادی بیش تر در مقایسه با روش کلرمادر جهت تامین آب در اجتماعات کوچک، شرایط اضطراری و در مناطق محروم می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی (مقیاس آزمایشگاهی) در تابستان 1392 در شهرستان خرم آباد روی محلول های سنتتیک انجام گردید. آزمایش ها در روزهای کاملا آفتابی و در مقادیر مختلف کدورت، مواد آلی و باکتری اشرشیاکلی انجام شد. به منظور تعیین میزان کاهش غلظت باکتریایی در روند گند زدایی خورشیدی و کلر مادر در فواصل زمانی مشخص نمونه برداری و آزمایش تخمیر چند لوله ای انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری در مدل طولی و با روش آنالیز واریانس طرح اندازه گیری مکرر انجام شد.
  یافته ها
  در دو روش گند زدایی، میانگین غلظت باکتریایی در طی زمان کاهش می یابد و کارایی حذف باکتری، با افزایش غلظت اولیه باکتری، کدورت و مواد آلی کاهش می یابد. پس از گذشت 60 دقیقه از شروع گند زدایی، در روش خورشیدی، میانگین تعداد باکتری باقی مانده100ml MPN 0/28±0/35 به دست آمد. در روش کلر مادر میانگین تعداد باکتری باقی مانده MPN /100ml 3/55± 32/59 و تقریبا 100 برابر میانگین تعداد باکتری باقی مانده در روش خورشیدی می باشد.
  نتیجه گیری
  روش گندزدایی آب با تابش خورشیدی خیلی مناسب، کم هزینه است و در شرایط آب و هوایی مشابه شهر خرم آباد، می توان از آن استفاده نمود. این روش را می توان در شرایط بحرانی و در جوامع کوچک بکار برد.
  کلیدواژگان: گند زدایی خورشیدی، کلر مادر، تصفیه آب، باکتری، اشرشیاکلی
 • حاتم بوستانی، سیروس پاک سرشت، احمد فخری، صادق جلیلی، محمدرضا حق دوست صفحات 665-670
  زمینه و هدف
  یکی از عمده ترین دلایل تنیدگی در زندگی افراد شغل است. پرستاران بخش های سوانح و سوختگی و کارکنان مراکز آتش نشانی نیز به-عنوان اولین گروهی که با مصدومان ناشی از این گونه سوانح روبه رو می شوند به شکل قابل ملاحظه ای در معرض آسیب و خطر ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه هستند. با توجه به اینکه شیوع اختلال در دو گروه مورد اشاره در شهر اهواز تا کنون مورد بررسی دقیقی قرار نگرفته است پژوهش حاضر در صدد تعیین این میزان بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه اپیدمیولوژیک تحلیلی، 60 نفر از پرستاران و کارکنان آتش نشانی(دارای حداقل 1 سال سابقه کاری)، پرسش نامه استرس پس از سانحه(می سی سی پی) و پرسش نامه مکانیزمهای دفاعی (DSQ-40)را تکمیل کردند.
  یافته ها
  میانگین نمره استرس پس از سانحه برای گروه پرستاران 43/63 و این نمره در گروه کارکنان آتش نشانی 34/19 می باشد. تفاوت معناداری بین این دو گروه وجود دارد(سطح معناداری 0/05).
  نتیجه گیری
  کارکنان آتش نشانی نسبت به پرستاران نمره بالاتری در استفاده از مکانیسم های دفاعی کسب کردند که میانگین آنها در کارکنان آتش نشانی 222/18 و در پرستاران 196/23 می باشد که این اعداد نیز از نظرآماری تفاوت معناداری با هم دارند. میزان استفاده از مکانیزم دفاعی به طور میانگین در گروه کارکنان آتش نشانی بیشتر است.
  کلیدواژگان: پرستار، آتش نشان، مکانیزم دفاعی، استرس پس از سانحه
 • محسن خرمی، امیر حسنوند*، امیر حسنوند، احمد دشت بزرگ صفحات 671-679
  زمینه و هدف
  ACLیکی از مهمترین لیگامان های تثبیت کننده زانو می باشد که میزان بروز پارگی آن خصوصا در ورزشکاران قابل توجه بوده و بازسازی آن بسیار اهمیت دارد. هدف از طراحی این مطالعه ارزیابی نتایج درمانی کوتاه مدت بیماران مراجعه کننده با پارگی لیگامان صلیبی قدامی است که به روش آرتروسکوپیک با استفاده از تاندون چهار لایه همسترینگ عمل شده اند.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی 74 بیمار با پارگی رباط صلیبی قدامی که طی سال های 1388 -1391 به روش آرتروسکوپیک و با استفاده از تاندون چهار لایه همسترینگ عمل شده بودند، تحت ارزیابی با معیار LYSHOLM قرار گرفتند.
  یافته ها
  بیماران شامل 70 مرد و 4 زن با میانگین سنی 29/9 سال بودند. در 39 بیمار زانوی چپ و در 35 بیمار زانوی راست درگیر بود. در ارزیابی پس از عمل میانگین نمره LYSHOLM بیماران 9/69± 96/66 بود که 1 بیمار (1/4 درصد) در دسته Poor، 3 بیمار (4/1 درصد) در دستهFair، 12 بیمار (16/2درصد) در دسته Good و 58 بیمار (78/4 درصد) در دسته Excellent قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  بازسازی آرتروسکوپیک رباط ACL با استفاده از تاندون چهار لایه همسترینگ یک روش مناسب و با خطر کم در درمان پارگی ACL می باشد که می تواند تا حدود زیادی پایداری مفصل زانو را پس از پارگی ACL به حالت اولیه برگرداند.
  کلیدواژگان: بازسازی، آرتروسکوپیک، لیگامان صلیبی قدامی، اتوگرافت چهار لایه تاندون همسترینگ
 • محمدرضا خلیلیان*، عبدالرحمان امامی مقدم، محسن علی سمیر، خاطره فلامرزی صفحات 681-688
  زمینه وهدف
  کاتتریزاسیون قلبی یکی از مهمترین ابزار تشخیصی اختلالات قلبی عروقی است. هدف از این مطالعه بررسی کاتتریزاسیون و عوارض آن در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلب می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی از 304 بیمار مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی که در سال 1391 در بیمارستان گلستان اهواز جهت آنژیوگرافی و کاتتریزاسیون قلبی بستری شده و تحت آنژیوگرافی تشخیصی یا اینترونشنال قرار گرفته اند می باشد. اطلاعات لازم بر اساس سوابق درج شده بیماران در پرونده ها و گزارش های آنژیوگرافی بیماران در مدت زمان قید شده جمع آوری گردید. بعدازبه دست آوردن اطلاعات برای توصیف داده ها و برای تحلیل داده ها از نسخه 17نرم-افزار SPSS استفاده می شود.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 5/1±4/37 سال و میانگین وزنی آنها 12/32± 14/98 کیلوگرم بوده است که 148 نفر (48/7%) مذکر و 156 نفر (51/3%) مونث بودند. از کل کاتتریزاسیون انجام شده 285 مورد (93/8%) تشخیصی و 19 مورد (6/2%) مداخله ای بود. در طی کاتتریسم حدود 12 بیمار (3/9%) دچار آریتمی گشتند که همگی با درمان در طی کاتتریزاسیون برطرف شد و 7 بیمار (2/3%) دچار عوارض عروقی شدند. 28 بیمار (9/2%) دچار تب بعد از آنژیوگرافی شدند.
  نتیجه گیری
  آنژیوگرافی و کاتتریسم قلبی به عنوان روشی تهاجمی در تشخیص و درمان کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلب در صورت امکانات مناسب شامل نیروی انسانی ماهر و تجهیزات به روز می تواند به صورت ایمن در کودکان انجام شود.
  کلیدواژگان: آنژیوگرافی، کاتتریزاسیون قلبی، بیماری مادرزادی قلب، عوارض کاتتریزاسیون
 • شاهرخ رئیسیان*، مریم اسلامیان، فرهاد لطفی، حسن یوسف زاده، نریمان مرادی، روح الله کلهر صفحات 689-698
  زمینه و هدف
  بیمارستان ها یکی از مهمترین و پرهزینه ترین واحدهای نظام سلامت، سهم عمده ای از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهند. لذا توجه به بهره وری در بیمارستانها بسیار پر اهمیت است. هدف از این مطالعه مقایسآ بهره وری در بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی شهر اهواز با استفاده از شاخص مالم کوئیست و تحلیل پوششی داده ها می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی_تحلیلی بوده که از سال 86-90 در 16 بیمارستان شهر اهواز انجام شد. درون دادها جهت محاسبه میزان بهره وری شامل؛ تعداد پزشک، تعداد پرستار، سایر پرسنل و تخت فعال و برون دادها شامل؛ درصد اشغال تخت، تعداد بیماران، تعداد اعمال جراحی می باشد. ابزار گردآوری داده چک لیست محقق ساخته بود. برای تحلیل از نرم افزار 1/2Windeap، نسخه 16 SPSS و آزمون مان ویتنی استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین بهره وری کل بیمارستانها در طی 5 سال مورد مطالعه 0/983 می باشد. همچنین میانگین کارآیی فنی و کارآیی تکنولوژیک بیمارستانها در طی این سالها به ترتیب 1/002 و 0/981 بود. بین میانگین بهره وری کل بیمارستانهای دانشگاهی (0/940) و غیر دانشگاهی (1/03) در طی سالهای مورد مطالعه اختلاف معناداری مشاهده شد. (0/0505/0 > P).
  نتیجه گیری
  کارآیی تکنولوژیک تاثیر بسیار مهمی بر بهره وری کل عوامل در بیمارستانها دارد. بهره وری کل در بیمارستانهای دانشگاهی بهتر از بیمارستانهای غیر دانشگاهی بود.
  کلیدواژگان: بهره وری، مالکیت بیمارستان، شاخص مالم کوئیست، بیمارستانهای اهواز
 • بهروز صفدریان*، سعید طباطبایی، احمد دشت بزرگ، محسن خرمی صفحات 699-707
  زمینه و هدف
  پروتز تعویض کامل مفصل هیپ (Total Hip Arthroplasty (THA؛ شامل جزء استابولار (Cup) و فمورال (Stem) می باشد. زوایای Inclination و Anteversion تاثیرات مهمی بر عمر پروتز، میزان در رفتگی، ایجاد عوارض THA دارد. لذا بر آن شدیم که تاثیر زاویه Inclination را بر روی نتایج درمانی THA بررسی نماییم.
  روش بررسی
  این مطالعه آینده نگر بر روی 20 بیمار که در سال 1391 و 1392 در بیمارستان رازی اهواز با آرتروپلاستی هیپ انجام شد. متوسط سنی این بیماران 54/35 و شامل 11 مرد و 9 زن بودند، برای تمام بیماران قبل و بعد از عمل جراحی (Modified Harris Hip Score (MHHS تکمیل گردید. بیماران برای دوره 24-6 با متوسط 17/5 ماه تحت پی گیری قرار گرفتند؛ و نتایج درمانی عمل جراحی با توجه به زاویه Inclination≤45 و Inclination˃45 با روش های آماری آزمون تی جفتی، ویل کاکسون و مان ویتنی مقایسه گردید.
  یافته ها
  در این تحقیق 20 بیمار (11 مرد و 9 زن) مورد مطالعه قرار گرفتند. 12 بیمار بعد از جراحی Inclination ≤ 45 داشتند. 60% هیپ چپ و 40% هیپ راست مورد جراحی قرار گرفت. قبل از جراحی Mean Total Score=33/45 و بعد از عمل جراحی 35/68 بود. متغیرهایی مانند: درد، لنگش؛ نیاز به استفاده از عصا، توانایی طی مسافت؛ توانایی بالا رفتن از پله؛ توانایی پوشیدن کفش؛ مدت زمانی تحمل نشستن؛ اختلاف طول اندام و دامنه حرکات اختلاف معناداری با (0/05< P) در دو گروه بیماران مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس این مطالعه، به نظر می رسد که مقدار Inclination تاثیری بر Functional Outcome و کیفیت زندگی افرادی که عمل جراحی تعویض مفصل هیپ برای آنها انجام شده است، ندارد.
  کلیدواژگان: تعویض کامل مفصل هیپ، سیستم امتیاز دهی تعدیل شده هریس، زاویه Inclination، کاپ استابولوم
 • اکبر قلاوند، سعید شاکریان، مهرنوش ذاکرکیش، حاجیه بی بی شهبازیان، اکرم منظم نژاد صفحات 709-720
  زمینه و هدف
  فعالیت بدنی یکی از ارکان درمان دیابت می باشد به همین منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر تمرینات قدرتی بر برخی شاخصهای آنتروپومتریک و پروفایل لیپیدی پلاسما در مردان دیابتی نوع 2 صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این تحقیق نیمه تجربی از بیماران مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز 20 مرد دیابتی نوع 2 با میانگین سنی 3/4±46/0سال و قند خون ناشتای 31/5±148/75 میلی گرم بر دسی لیتر که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی به 2 گروه 10 نفره (تمرینات قدرتی و کنترل) تقسیم شدند. تمرینات ورزشی سه بار در هفته و به مدت هشت هفته انجام شد. در پیش آزمون و پس آزمون شاخص های بیوشیمی و آنتروپومتریک اندازه گیری شد. برای تحلیل تغییرات شاخصهای اندازه گیری شده از آزمون های T-Test و سطح معناداری 0/05≥P استفاده شد.
  یافته ها
  پس از دوره تمرین کاهش معناداری در میانگین نسبت دور کمر به دور لگن (0/021=P) و افزایش معناداری در سطح لیپوپروتئین پرچگال پلاسما (0/039=P) در گروه تمرینات قدرتی مشاهده شد، همچنین تفاوت معناداری در اختلاف مقادیر ایجاد شده در شاخصهای درصد چربی بدن (0/048=P) و نسبت دور کمر به دور لگن (0/039=P) بین دو گروه مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه، به نظر می رسد که تمرینات قدرتی می-تواند روش موثری در بهبود پروفایل لیپیدی و شاخصهای آنتروپومتریک در بیماران دیابتی نوع 2 باشد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، تمرینات قدرتی، پروفایل لیپیدی، شاخص های آنتروپومتریک
 • مهرنوش ذاکر کیش*، حاجیه بیبی شهبازیان، مجید کاراندیش، حمیرا رشیدی، سید پیمان پیامی صفحات 721-729
  زمینه و هدف
  هدف از این مطالعه بررسی قند، لیپید و تعداد موارد هایپوگلیسمی در بیماران دیابتی نوع 2 تحت درمان با متفورمین حین روزه-داری در ماه رمضان می باشد.
  روش بررسی
  یک ماه قبل از ماه رمضان 30 بیمار دیابتی نوع 2 واجد شرایط ورود به مطالعه تحت درمان قبلی متفورمین بایا بدون گلوتازون و آکاربوز وارد مطالعه شدند. پرسش نامه فردی در ابتدای بررسی تکمیل و به بیماران توصیه شد که در ماه رمضان موارد هپیوگلیسمی را جهت اطلاع یادداشت نمایند. جمع آوری نمونه های خونی جهت اندازه گیری قند خون(FBS)، هموگلوبین گلیکوزیله(HbA1C)، فروکتوزآمین، کلسترول تام، لیپوپروئتین با دانسیته پایین (LDL)، لیپوپروئتین با دانسیته بالا (HDL) و میزان تری گلیسرید، 4 روز قبل و بعد از رمضان انجام شد. وزن، BMI، فشار خون سیتولی و دیاستولی قبل و بعد از رمضان تعیین گردید.
  یافته ها
  از مجموع 30 نفر گروه مطالعه، 9 نفر مرد (30%) و 21 نفر زن (70%) بودند. به جز یک نفر، 29 نفر تمام ماه رمضان را روزه گرفتند. میانگین سنی 8/2+52/6 سال بود، کمترین سن 37 سال و بیشترین 65 سال بود. میانگین کلی وزن قبل و پس از رمضان به ترتیب 10/7+68/2 و 10/2+67/6 کیلوگرم بود که تغییرات وزن کاهش معنادار داشت (0/04=P). تغییرات BMI، FBS، HbA1C، فروکتوز آمین، کلسترول تام، تری گلیسرید، کلسترول LDL، کلسترول HDL و میانگین فشار خون سیتولیک و دیاستولیک معنادار نبود. موارد هیپوگلسیمی 3 نفر بود که شدید نبود.
  نتیجه گیری
  روزه داری اثر قابل ملاحظه ای در کنترل گلیسمیک و لیپید بیماران تحت درمان با متفورمین ندارد. هیپوگلیسمی شدید در طی روزه داری دیده نشد، ولی به عنوان یک عارضه باید مد نظر باشد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، روزه داری، متفورمین، لیپید، هیپوگلیسمی
 • عبدالحسین مقبل*، م طیبی صفحات 731-740
  زمینه و هدف
  با توجه به اثرات درمانی موسیلاژ به دانه در تسکین سرفه و رفع علائم آسم و همچنین مطالعات حیوانی مرتبط، هدف این مقاله بررسی دو روش خشک کردن و خصوصیات حرکتی پودر جهت تهیه قرصی مکیدنی می باشد.
  روش بررسی
  با حدود صد گرم پودر موسیلاژ خشک شده با دو روش گرم آون و سرد لیوفلیزاسیون و انجام گرانولاسیون مرطوب و استفاده از یک دستگاه قرص زنی تک سمبه ای، قرصهای 800 میلی گرمی در اندازه های گرانولی 212، 500، 710، 850 و 1700 میکرون تهیه و از نظر خواص فیزیکو شیمیایی، پرس پذیری، چینش ذره ای، استحکام کششی و قدرت حرکتی مورد آزمایش قرار گرفتند.
  یافته ها
  دانسیته پودر حاصل شده به روش سرد حدود 60 درصد کمتر از روش گرم بود. اندیس پرس پذیری و نسبت هاسنر نیز با توجه به نتایج 8 و 10 برای اندیس «پرس پذیری» و 90/9 و 1 برای نسبت «هاسنر» به ترتیب 20 و 10 درصد تفاوت داشتند. درصد خلل و فرج به ترتیب 0/7 برای روش سرد و 0/25 برای روش گرم به دست آمد. زاویه سکون حاصل برای پودر تهیه شده به روش سرد 23 و برای روش گرم 28 درجه بود. مقایسه قدرت (بار) خرد شوندگی (Strength) برای اندازه های ذره ای متفاوت پودر خشک شده در سرما (پودر انتخابی برای تهیه قرص) رابطه مستقیم و برای آزمایش فرسایش نسبت معکوس داشت.
  نتیجه گیری
  قرصهای تهیه شده از موسیلاژ خشک شده با روش سرد (لیوفلیزاسیون) و با اندازه های ذره ای درشت تر از کیفیت مطلوب تری برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: موسیلاژ به دانه، پرس پذیری، استحکام کششی، فاکتور چینش ذرات، قرص
|
 • Esmaeil Azimian*, Ruhollah Ranjbar, Saeid Shakerian, Abdolhamid Habibi Pages 617-626
  Background And Objective
  C-reactive protein (CRP) is a sensitive indicator of systemic inflammation and its increase is associate with cardiovascular disease. The aim of this study was to compare the effect of single acute bout of concurrent (aerobic and resistance) exercise of different intensities on changes in CRP serum levels in active men. Subjects and
  Methods
  Ten healthy active men (21.5±1.4 yr) with normal body mass index (22.2±1.2 Kg/m2) volunteered for this study. Participants concurrently performed aerobic and resistance exercises with low, moderate and high intensities. The aerobic exercise entailed 300 Kcal in 8, 9.6 and 11.2 Km/hr and resistance exercise was composed of 45, 65 and 85% of 1-repeatition maximum (1-RM). Blood samples were taken before, immediately after and 24 hr after exercise.
  Results
  Plasma lactate concentration increased with all intensities immediately after exercise compared with before and 24 hr after exercise (P<0.05). An acute bout of concurrent exercises with different intensities did not result in significantly alterations in CRP (P>0.05).
  Conclusions
  The results showed that different intensities of concurrent (aerobic and resistance) exercise do not produce significant changes on CRP serum levels in active men; it is possible concurrent volume more important than concurrent intensity.
  Keywords: Concurrent exercice, Lactate, Glucose, C, reactive protein
 • Reza Ghafari*, Abdollah Rafiei, Mehdi Tavalla Pages 627-633
  Background And Objective
  For a long time, intestinal parasite infections are the major public health problem. The main reason for this affair is due to differences in geographical conditions and existence of different parasites. Therefore awareness about the parasitic prevalence in our area is an importance public health matter. Subjects and
  Methods
  In current cross-section study 300 stool samples were collected from children patient less than 15 years, who were referred to Abozar hospital in Ahvaz. The samples were investigated by direct smear and formalin-ethyl acetate concentration technique.
  Results
  Overall intestinal parasite prevalence was 5%. The identified pathogenic parasites frequencies were Giardia lamblia 1% and Entamoeba histolytica/dispar 1%. The common non-pathogenic protozoa were Entomoeba coli 1.3% and Blastocystis hominis 1.7%.
  Conclusion
  It seems prevalence of parasitic infections has been decreased considerably during recent years. However present study showed that protozoa infection especially by Giardia lamblia is still the main important parasitic infection and is a public health problem in Khuzestan region.
  Keywords: Protozoa infections, Parasitic infections, Ahvaz, Abozar hospital
 • Mohamad Yazdizade, Somayeh Ghamari, Milad Ali Kazemi *, Sahar Jalali Pages 635-649
  Background And Objective
  The present study attempts to investigate the tooth dentin influence on antimicrobial efficacy of sodium hypochlorite, chlorhexidine, iodin and potassium iodide. Subjects and
  Methods
  Enterococcus foecalis (1394 code) was cultured in TSA environment where the purred colony suspension in concentration of 0.5% peptone water was supplied. In this direction, 15 intact impacted third molars teeth that has been extracted by surgical, chips into dentinal powder through mesh 200 in order to produce suspension of 28 mg dental powder in 50 distilled water, then incubated by irrigate liquid for 1 hr under 37°C. Adding 50 of bacteria suspension results in final suspension applied is culture at 0, 1 and 24 hr. Control group was subjected to 50 of distilled water instead of dental powder. During 24 hours, colonies were counted under the microscope and analyzed by Mann-Whiteny test using SPSS software.
  Results
  Results shows that CHClN 0. 2%, NaOCl 1%, 5%, I 2% and KI 4% eliminate bacteria after 0, 1 and 24 hours while CHX 0.02%, I 0.2%, KI 0.4% were only able to remove bacteria after 24 hr. Reduction of NaOCl concentration from 5% to 1% did not affect its antibacterial efficacy against dentin powder under in vitro during 24 hr period of the experimental conditions.
  Conclusion
  Through this experimental study it is demonstrated that the dentin have the ability to inhibit antibacterial effect of root canal disinfectant material. The amount of inhibition depends on concentration and the time that material are in contact with dentin.
  Keywords: Root canal, Dentin, Intra, canal antiseptics
 • Hatam Godini, Narges Behdarvand, Ghodratollah Shams Khoramabadi Pages 651-664
  Background And Objective
  The aim of water disinfection is to destroy microorganisms that case water born-diseases. The purpose of this study was to investigate the efficacy of solar disinfection method as an appropriate policy and economically feasible in comparison with mother chlorine method for water supply in small communities, emergency situations and in deprived areas. Subjects and
  Methods
  This laboratory scale experimental study was conducted in the summer of 2013 in the city of Khorramabad on synthetic solutions. The testes were carried out on perfectly sunny days on different degrees of turbidity, organic matter and State the different bacterial counts used. In order to determine the reduction in bacterial count in both the solar disinfection and mother chlorine were sampled and tested in multiple tube fermentation State the time intervals. Linear model analysis of variance with repeated measure analysis was performed.
  Results
  Both disinfection methods decreases bacterial average counts in the test periods. The bacteria removal efficiency was reduced with the increased initial bacteria count, turbidity and presence of organic matter. After the 60 min of start of treatment, the method solar radiation method, the mean number of bacteria remaining was 0.35±0.28 MPN/100 ml while with mother chlorine the mean number of bacteria remained was 32.59± 3.55 MPN/100 ml, which was 100 fold higher than solar radiation method.
  Conclusions
  Solar radiation method is a very suitable, cheap and reliable method for water disinfections and can be employed under climatic conditions similar to Khorramabad. This method can be applied under critical condition and in small communities.
  Keywords: Solar disinfection, Mother Chlorine, Water purification, Bacteria, E. coli
 • Hatam Boostani, Siros Pakseresht, Ahmad Fakhri, Sadegh Jalili, Mohammad Reza Haghdoost Pages 665-670
  Background And Objective
  The type of occupation can be one of the major causes of stress in the lives of people. Nurses working in burn units and firebrigade staff are the first teams who are encounter persons experiencing accidental injuries and thus are vulnerable to post-traumatic stress Disorder (PTSD). Since the occurrence of the cases referred to in Ahvaz has not been examined in the present study was to determine the rate. Subjects and
  Methods
  The analytical epidemiological study, 60 nurses and fire brigade staff (with least 1 year of work experience). Data collection was based on completion of PTSD (Mississippi) and defense mechanisms questionnaire (DSQ-40).
  Results
  The average score of posttraumatic stress for nurses was 43.63 and for firefighters crew 34.19 (P<0.05). In addition, the average score of use of defense mechanisms were significantly higher among firefighters (P<0.03) than burn units nurses (222.18 v. 196.23).
  Conclusion
  Fire staff nurses to earn higher scores on the use of defense mechanisms-which means they staff nurses 18/222 and 23/196, which is also statistically significant difference in the numbers. The use of defense mechanism is carried out in staff.
  Keywords: nurses, firefighters, defense mechanisms, PTSD
 • Mohsen Khorrami, Amir Hasanvand*, Mohammad Fakoor, Ahmad Dashtebozorg Pages 671-679
  Background And Objective
  ACL is one of knee’s most important stabilizers. Since the rupture incidence of ACL is relatively high in athletes, its reconstruction is critical. In this study, we examined the short-term results of arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction with using four-layer hamstring tendon auto-graft. Subjects and
  Methods
  In this study, 74 patients with anterior cruciate ligament rupture who had been operated over a three-year period in Emam Khomeini Hospital, Ahvaz, Iran using reconstruction with arthroscopic four-layer hamstring tendon auto-graft., went under evaluation with LYSHOLM knee scale.
  Results
  Patients comprised of 70 men and 4 women with a mean age of 29.9 years. In 39 patients, left knee and in 35, right knee was involved. Patients’ LYSHOLM mean score on last visit was 96.66±9.69 of which 1 patient (1.4 %) were categorized as poor, 3 patients (4.1%) as fair, 12 patients (16.2 %) as good and 58 patients (78.4%) as excellent.
  Conclusions
  arthroscopic reconstruction of ACL Ligament using four-layer hamstring tendon is a convenient and low-risk treatment in ACL reconstruction, which can largely restore knee sustainability after ACL reconstruction. LYSHOLM scale is considered us a useful technique in evaluating knee function in patients after reconstruction.
  Keywords: Arthroscopic, Reconstruction, Anterior Cruciate Ligament (ACL, four Layers hamstrings tendon auto, graft
 • Mohammad Reza Khalilian, Abdolrahman Emami Moghadam, Mohsen Ali Samir, Khatereh Falamarzi Pages 681-688
  Background And Objective
  Cardiac catheterization is one of the most important procedures in the diagnosis of cardiovascular disorders. The main objective of this study was to evaluate the risk of acute complications associated with cardiac catheterization in children with congenital heart disease. Subjects and
  Methods
  This cross-sectional study was done on 304 patients with congenital heart diseases underwent cardiac catheterization in Golestan hospital, Ahvaz, Iran during 2012-13. Data were collected from patients’ cardiac catheterization information report sheets and retrieved information was analyzed using statistical T test and SPSS software, version 17.
  Results
  Enrolled cases had a mean age of 4.37±5.10 yr and a mean weight of 14.98 ±12.32 Kg (male 48.7% and 51.3% female). 93.8% of the cases had diagnostic catheterization and 6.2% had interventional catheterization. The most common adverse effects associated with vascular complications occurred in 7 cases (2.3%) and arrhythmia in 12 cases (3.9%). Fever after catheterization occurred in 28 patients (9.2%).
  Conclusion
  Although angiography and cardiac catheterization is an invasive modality in diagnosis and treatment in children with congenital heart disease, it can be performed safety in children by expert physicians and better equipment.
  Keywords: Angiography, Cardiac catheterization, Congenital heart disease, Complication of catheterization
 • Shahrokh Raeesian, Maryam Eslamian, Farhad Lotfi, Hassan Yousefzadeh, Nariman Moradi, Rohollah Kalhor Pages 689-698
  Background And Objective
  Hospitals are one of the most important and costly units in health system which take a major share of GDP. Therefore the efficiency is very important in hospitals. The aim of this study was to compare productivity between university and non-university hospitals Using MALEMQUIST`S Index and DEA in Ahvaz. Subjects and
  Methods
  This descriptive-analytic study was conducted during five years from 2005-2009 in 16 hospitals of Ahvaz. The inputs include the number of physicians, number of nurses, number of other personnel and number of active beds. The outputs include the bed occupancy rate, number of patients and number of operations. Data collection tool was a researcher-designed checklist. Data were analyzed by software Windeap 2.1 and SPSS 16.0 using Mann-Whitney test.
  Results
  The average overall productivity factor of all thehospitals within 5 years was 0.983. The averages of technical and technological efficiency of the all hospitals during the study period were 1.002 and 0.981 respectively. Average productivity factor of university hospitals was 0.940 and for non-university hospitals was 1.03 (P<0/05).
  Conclusion
  The technological efficiency has an important role in total productivity factor. The overall productivity in university hospitals was significantly better than non-university hospitals.
  Keywords: Productivity, Hospital Ownership, Malmquist Index, Ahvaz Hospitals
 • Behrouz Safdarian*, Saeid Tabatabaii, Ahmad Dashtbozorg, Mohsen Khorrami Pages 699-707
  Backgrounds and
  Objective
  Total hip arthroplasty (THA) is most effective adult reconstructive orthopedic procedure. The implant includes acetabular (cup) and femoral part. Cup-Angle in sagittal plan, Inclination; influences wear of prosthesis. In this study we tried to assess the results of Inclination on functional outcome and quality of life in two groups of patients with Inclination≤45 and >45 degrees. Subjects and
  Methods
  In this prospective study which was carried out on twenty patient who undergone THA between March 2012 and 2014 in Ahvaz Razi Hospital. Mean age was 54. 35 (Range25-78) and 11 men and 9 women. Patients were divided in two groups with an Inclination ˃45 and ≤45. Before the operation, Modified Harris Hip scores were completed for each patient. The mean follow up was 17. 5 months (Range 6-24). Xray was taken monthly until six months and after 1 and 2 yr of follow up. MHHS completed at end of follow up period and results were compared between groups. Variable scoring and data were analyzed with paired T test, Wilcoxon, and Man-Whitney tests.
  Results
  12 patients had Inclination≤ 45 and 8 patients had Inclination >45. Mean total score before and after THA were 33. 45& 68. 35. Analysis of data showed that pain، limping، need for walking-aid، ability of walking, ability of staring، shoe-wearing، sitting-time، limb leg discrepancy and range of motion were not significantly different between two groups (P>0. 05).
  Conclusion
  This study suggests that cup Inclination does not influence the functional outcome and quality of life in THA patients on follow up.
  Keywords: THA, Inclination Angle, Acetabular Cup
 • Akbar Ghalavand, Saeid Shakerian, Mehrnoosh Zakerkish, Hajieh Bibi Shahbazian, Akram Monazamnejad Pages 709-720
  Background And Objective
  Physical activity is one of the most important factors in diabetes treatment. The purpose of this study was to investigate the effect of resistance training on anthropometric status and lipid profile in men with type 2 diabetes. Subjects and
  Methods
  Twenty patients with type 2 diabetes (age: 46±3.4) and Fasting plasma glucose [(FPG) 148.75±31.5 mg/dl] participated in this semi-experimental study. The subjects were randomly divided into two groups, resistance training group (n=10) and control group (n=10). Exercise training program was performed for 8 weeks with 3 sessions per week. FPG, Lipid profile and anthropometric indices [waist to hip ratio (WHR), Percentage of body fat (PBF) /WHR index] were measured before and after the intervention. Statistical analysis was carried out using independent T-test, at significance level of P<0.05.
  Results
  At the end of the training period, resistance training produced significant decrease in WHR (P=0.021) and a significant increase HDL (P=0.039). In addition, it was observed significant differences between 2 groups in PBF% (P=0.048) and WHR (P=0.039).
  Conclusions
  It appears that resistance training improves body composition and increases HDL in men with type 2 diabetes.
  Keywords: Type 2 diabetes, Resistance training, Anthropometric indices, Lipid profile
 • Mehrnoosh Zakerkish, Hajiyeh Bibi Shahbaziyan, Majid Karandish, Homira Rashidi, Seyed Peyman Payami Pages 721-729
  Objective
  The aim of this study was to determine glucose, lipids and the number of hypoglycemia episodes in the patients with type2 diabetes previously treated with metformin while fasting during the month of Ramadan. Subjects and
  Methods
  A month before Ramadan, 30 patients with type-2 diabetes eligible for inclusion who were under treatment with metformin with or without a combination of glutazone and acarbose entered the study. An individual questionnaire was completed and patients were advised to note their experience of any hypoglycemic episodes during Ramadan fasting. Blood samples were collected, 4 days before and after Ramadan for measurement of blood glucose (FBS), glycated hemoglobin (HbA1C), lipoprotein, fructosamine, low-density cholesterol (LDL), high-density(HDL) lipoprotein, and the triglycerides serum concentrations. Similarly weight, BMI, blood pressure, and diastolic and systolic blood pressure were determined.
  Results
  Out of a total of 30 subjects of the study group, 9 (30%) people were men and 21 (70%) women. Except for 1person, 29 people fasted the whole month. The average age was 52.6+8.2 yr (ranged 37-65yr). The average weight before and after Ramadan were 68.2+10 Kg and 67.6+10.2 Kg (P =0.04). Changes of BMI, FBS, HbA1C, total cholesterol, fructosamine, triglycerides, LDL cholesterol, HDL cholesterol and the average diastolic and systolic blood pressure were not significant. Non-severe hypoglycemia was reported in 3cases.
  Conclusion
  Ramadan fasting does not have a significant effect on the lipid and glycemic control in the patients treated with metformin. Severe hypoglycemia during fasting was not seen but it should be considered as a complication.
  Keywords: Type 2 diabetes, Metformin, Fasting, Ramadan, Fructosamine, Lipids, Hypoglycemia
 • Abdolhossein Moghbel *, Maryam Tayebi Pages 731-740
  Background And Objective
  Because of the potential therapeutic effects of quince seeds mucilage to ameliorate cough and control of asthma sings and previous confirmed animal studies, the aim of the present study was to select a suitable drying method for preparation of a powder to produce a troche tablet. Subjects and
  Methods
  With about 100 g of the mucilage powder was dried by two methods of oven and freeze drying and granulated by the wet method, tablets with 800 mg weight were prepared by a single punch tablet machine in 5 different granulation sizes of 212, 500, 710, 850, and 1700 m. The granules and prepared tablets were examined for their physico-chemical, compressibility, packing factor, tensile strength, and mechanical properties.
  Results
  Density of the powder prepared by the cold method was 60% less than the warm method. Compressibility index and Hunser ratio with the results of 8 and 10 for compressibility and 0.9 and 1 for Hunser ratio were different by 20 and 10% for two methods respectively. Percentage porosity was 0.7 and 0.25 and angle of repose 23 and 28 for the cold and warm method respectively. The strength power for different granulation sizes of the powder dried by cold method had a direct proportionality, and an inverse relationship for friability test respectively.
  Conclusion
  Tablets prepared with the mucilage dried by cold method had larger particle sizes and more favorable physiochemical properties, which can be selected for preparation of quince seed troche tablets
  Keywords: Quince Seeds Mucilage, Compressibility, Tensile tensile, Packing Factor, Troche Tablets