فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بابل - سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 90، اسفند 1393)
 • سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 90، اسفند 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/13
 • تعداد عناوین: 10
|
 • شهلا یزدانی، زینت سادات بوذری*، صالحه آخوندی، مژگان نعیمی راد، رقیه خداداد صفحات 7-12
  سابقه و هدف
  زایمان زودرس به حضور انقباضات پیش رونده رحم قبل از هفته 37 بارداری اطلاق می گردد. از آنجایی که تولد نوزاد نارس با عوارض پره ناتال و هزینه سنگین همراه است، در این مطالعه عوامل خطر زایمان زودرس مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 377 خانم باردار با زایمان زودرس (23 تا 37 هفته) و 423 خانم باردار ترم که جهت زایمان در بیمارستان آیت الله روحانی بابل بستری شدند، انجام گردید. اطلاعات دموگرافیک، سابقه نازایی، مصرف سیگار، مواد مخدر، مصرف فست فود، سابقه و یا وجود بیماری های مادر، سابقه جراحی، عفونت ادراری، الیگوهیدرامینوس،IUGR، آنومالی جنین، پارگی زودرس کیسه آب، خونریزی واژینال و اطلاعات نوزادی استخراج و مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه اشتغال به کار در گروه زایمان زودرس 83 نفر (22%) در مقابل 51 نفر (12%)، سابقه زایمان زودرس 41 نفر (10/9%) در مقابل 21 نفر (5%)، خونریزی سه ماهه اول 118 نفر (31/3%) در مقابل 61 نفر (14/4%)، مصرف غذای فست فود 34 نفر (9%) در مقابل 14 نفر (3/3%)، عفونت ادراری 150 نفر (39/8%) در مقابل 111 نفر (26/2%)، آنمی 62 نفر (16/4%) در مقابل 29 نفر (6/9)، فشارخون 72 نفر (19/1%) در مقابل 13 نفر (3/1%) و مصرف سیگار در22 نفر (5/8%) در مقابل 5 نفر (1/2%) ارتباط آماری معنی داری را نشان داد (p<0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که بیشتر عوامل خطر ساز زایمان زودرس جزو عوامل قابل کنترل می باشد.
  کلیدواژگان: زایمان زودرس، نوزاد، عوامل خطر
 • ندا سلیمانی، بهارک فرهنگی، اشرف محبتی مبارز*، فاطمه اطیابی، زهیر حسن صراف صفحات 13-19
  سابقه و هدف
  سرطان پستان از علل عمده مرگ و میر زنان در سراسر جهان است. درمان های دارویی سیتوتوکسیک دارای سطح بالایی از عوارض جانبی برای بیمار می باشد. پروتئین نوترکیب فعال کننده نوتروفیلی هلیکوباکترپیلوری (HP-NapA)، یکی از مهمترین پروتئینهای ترشحی هلیکوباکترپیلوری است. هدف از این مطالعه بررسی بیان ژن VEGF و MMp9 در اثر تیمار با پروتئین نوترکیب فعال کننده نوتروفیلی هلیکوباکترپیلوری بر مدل متاستاتیک سرطان سینه است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، از 18 سر موش ماده نژاد Balb/c 8-6 هفته ای با وزن 23-19 گرم استفاده شد. موش های توموری تهیه و در 3 گروه تست و کنترل (درمان با پروتئین نوترکیب، کنترل مثبت که داروی ضدسرطانی ترانستوزمپ دریافت کردند و گروه کنترل منفی PBS) تقسیم شدند. بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب HP-NapA با استفاده از روش کروماتوگرافی میل ترکیبی با رزین نیکل (Qiagen) انجام شد. موش های توموری سرطان سینه با HP-NapA تیمار شدند. بیان ژن های MMP-9 و VEGF با روش real time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  بیان پروتئین با روش SDS-PAGE تایید شد. اندازه پروتئین بیان شده 20000 دالتون بود. نتایج نشان داد که پروتئین HP-NapA موجب کاهش بیان ژن های MMP-9 و VEGF در مقایسه با گروه کنترل منفی می گردد. این کاهش میزان بیان، حدود یک چهارم بیان ژن های گروه کنترل بود (p<0/01).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که HP-NapA اثر کاهشی بر بیان ژن های دخیل در متاستاز بر مدل موش های توموری سرطان سینه در مطالعات حیوانی دارد. این پروتئین ممکن است به عنوان یک ابزار جدید برای راهکارهای درمانی در آینده برای درمان سرطان مطرح باشد.
  کلیدواژگان: فاکتور فعال کننده نوتروفیلی، سرطان پستان، متاستاز، ایمنی درمانی
 • راحله علی محمدی، سودابه نادری، اسماعیل ایمانی، علی شمسی زاده، مسعود مبینی، حسین رضازاده، فاطمه امین، محمد الله توکلی صفحات 20-27
  سابقه و هدف
  شیوع سکته مغزی در زنان قبل از یائسگی کمتر از مردان است که استروژن به عنوان یک عامل محافظ نورونی قوی در ایسکمی مغزی در سال های پیش از یائسگی شناخته شده است. فیتواستروژن ها خطرات کمتری نسبت به استروژن های شیمیایی دارند. از آنجائیکه گیاه پنج انگشت (vitex agnus custes) دارای خاصیت فیتواستروژنی می باشد در این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی این گیاه بر پیامد سکته مغزی در مدل انسداد دائم شریان مغزی میانی در موش های سوری اوارکتومی شده مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 32 سر موش سوری ماده در محدوده وزنی 25 تا 35 گرم به طور تصادفی به 4 گروه (8 تایی) شم، کنترل (اوارکتومی، یک ماه گاواژ سالین بادوز ml/kg1 و سپس القاء سکته)، عصاره گیاه (اوارکتومی، گاواژ عصاره گیاه پنج انگشت با دوز mg/kg80 (در یک میلی لیتر سالین) به مدت یک ماه هر روز) و گروه استروژن (اوارکتومی، گاواژ استرادیول والرات μg/kg40 (در یک میلی لیتر سالین) به مدت یک ماه هر روز) تقسیم شدند. حیوانات اوارکتومی شده و بعد از گذشت یک ماه سکته مغزی به وسیله سوزاندن شریان مغزی میانی القاء شد. حجم انفارکتوس و اختلالات نورولوژیک یک هفته بعد از القاء سکته مغزی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  حجم سکته در گروه کنترل، استروژن و عصاره گیاه پنج انگشت در یک هفته پس از ایجاد سکته مغزی به ترتیب 2/33±11/98، 1/01± 3/41 و 1/10±5 درصد بود. هر دو عصاره گیاه پنج انگشت و استروژن، حجم سکته مغزی را نسبت به گروه کنترل کاهش دادند (p<0.05). همچنین عصاره گیاه و استروژن اختلالات نورولوژیک را نسبت به گروه کنترل کاهش دادند (p<0.001). اختلالات حسی حرکتی در گروه های کنترل، استروژن و عصاره گیاه پنج انگشت در یک هفته بعد از سکته مغزی به ترتیب برابر با 7± 50، 2±15 و 4/09±21 بود و یک اختلاف معنی داری را بین گروه کنترل و دیگر گروه ها نشان داد (p<0.001).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که عصاره گیاه پنج انگشت مشابه با استروژن اثرات محافظت نورونی را به دنبال انسداد دائم شریان مغزی میانی در موش های سوری اوارکتومی شده دارد.
  کلیدواژگان: گیاه پنج انگشت، اوارکتومی، شریان مغزی میانی، سکته مغزی مدل دائم، عصاره گیری
 • سید علیرضا طلایی، محمود سلامی* صفحات 28-34
  سابقه و هدف
  تغییر در تجربه بینائی طی دوره بحرانی تکامل مغز باعث ایجاد اختلال در عملکرد قشر بینائی می شود. باتوجه به اینکه قشر بینائی تامین کننده عمده ورودی حسی هیپوکامپ پستانداران است، در این مطالعه اثر محرومیت از بینایی در دوره بحرانی تکامل بر پلاستیسته سیناپسی در نورون های ناحیه CA1 این ناحیه مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی بر روی 48 سر موش صحرائی نر نژاد ویستار در دو گروه پرورش یافته در سیکل 12-12 روشنائی تاریکی (LR) و تاریکی کامل (DR) از بدو تولد، انجام شده است. برای انجام آزمایشات حیوانات هر گروه به 3 زیر گروه 2، 4 و 6 هفته تقسیم شده اند. ابتدا پتانسیل های پس سیناپسی تحریکی میدانی برای مدت 30 دقیقه از دندریت نورونهای ناحیه CA1 ثبت شده و سپس با اعمال تحریک تتانیک (Long-Term Potentiation=LTP) القا شد. اندازه دامنه پاسخ ها قبل و بعد از اعمال تحریک تتانیک بررسی شد.
  یافته ها
  اندازه دامنه پاسخ های پایه در گروه 2WLR برابر 1.28± 0.05 میلی ولت بود و در گروه 6WLR به 1.09 ± 0.03 میلی ولت رسید (p<0.0001)، اما اندازه دامنه از 1.30 ±0.30 میلی ولت در گروه 2WDR تا 1.50 ± 0.4 میلی ولت در گروه 6WDR افزایش یافت (p<0.0001). پس از القای LTP نیز بیشترین افزایش اندازه دامنه پاسخ ها در سن 2 هفتگی حیوانات مشاهده شد و همزمان با افزایش سن از میزان افزایش پاسخ ها در هر دو گروه LR و DR کاسته شد (p<0.0001).
  نتیجه گیری
  محرومیت از بینائی در دوره بحرانی تکامل طی یک روند وابسته به سن باعث افزایش فعالیت پایه سیناپسی در نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ شده و اگرچه مانع از القای LTP در این نورون ها نمی شود، اما از شدت و پایداری آن می کاهد.
  کلیدواژگان: تجربه بینائی، پلاستیسیته سیناپسی، هیپوکامپ، دوره بحرانی، موش صحرایی
 • مهرداد رفعتی رحیم زاده، مهرآور رفعتی رحیم زاده، سهراب کاظمی، علی اکبر مقدم نیا* صفحات 35-50
  سابقه و هدف
  مسمومیت با سرب یکی از مشکلات کلینیکی مهم است که بر همه ارگانهای بدن تاثیر داشته و قربانیان زیادی در هر سال به همراه دارد. این مطالعه مروری به جنبه های کلی مسمومیت با ترکیبات سرب می پردازد.
  مواد و روش ها
  برای این مطالعه مروری با استفاده از کلید واژه هایlead in the environment، toxicokinetic & toxicodynamic، clinical manifestation،chelating agents و... در googlescholar، Pubmed ومنابع مرجع توکسیکولوژی منتشر شده از سال های 1995 تا 2014 جستجو به عمل آمد.
  یافته ها
  سرب به صورت فلز در صنایع مربوطه استفاده می شود. ترکیبات آلی سرب مثل تترا اتیل و تترا متیل سرب نیز برای احتراق موتور های بنزینی استفاده می شده است. مصرف نمک های سرب عیر آلی نیز در ترکیب با عناصر دیگر، دیده می شود. بیشترین جذب سرب در سیستم تنفسی و معده-روده ای است. ترکیبات سرب در سیستم عصبی، هماتوپوئیتیک، کلیوی، قلب و عروق، تولید مثل و استخوان تظاهرات بالینی بوجود می آورند.برای تشخیص مسمومیت با سرب از روش اندازه گیری سرب در خون، ادرار، مو و ناخن استفاده می شود. برای درمان مسمومیت با سرب، روش های سم زدایی (شستشوی معده)، استفاده از عوامل کیلیت کننده سنتی و جدید به صورت ترکیب درمانی، همچنین به کارگیری آنتی اکسیدانها، ویتامینها و بالاخره نانو پارتیکل های دارویی رایج می باشند.
  نتیجه گیری
  با توجه به بررسی انجام شده، پیشنهاد می گردد نواحی آلوده به ترکیبات سرب شناسایی شوند، تا ضمن افزایش آگاهی از طریق آموزش افراد ساکن در این نواحی، از بروز مسمومیت های ناشی از سرب پیشگیری گردد.
  کلیدواژگان: ترکیبات سرب، دیمرکاپرول، دی مرکاپتو سوکسینیک اسید، آنتی اکسیدانت
 • زهرا ربیعی، سمیرا اصغرزاده*، محمدرضا بیگدلی صفحات 51-59
  سابقه و هدف
  بیماری آلزایمر یک اختلال پیشرونده مغزی است که به تدریج حافظه، توانایی یادگیری، استدلال کردن، قضاوت، برقراری ارتباط و انجام فعالیت های روزانه را مختل می کند. به هنگام پیشرفت بیماری آلزایمر، بیماران ممکن است تغییراتی در شخصیت و رفتار از قبیل اضطراب و تشویش، بدگمانی، آشفتگی و همچنین توهمات و خیالات را تجربه کنند. در حال حاضر، درمانی قطعی برای این بیماری وجود ندارد، اما درمان های جدید نشان از افق فکری جدید درباره بیولوژی این بیماری دارد. آلزایمر رایج ترین شکل زوال عقل است و در جهان بیش از 20 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این مقاله بررسی شواهد حاصل از مطالعات کنترل شده به منظور تعیین اینکه آیا گیاهان دارویی می توانند در درمان اختلالات شناختی ناشی از آلزایمر در افراد مسن مفید باشند و به بررسی اثرات تعدادی از انواع معمول گیاهان دارویی مورد استفاده برای درمان بیماری آلزایمر می پردازد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه با استفاده از بانک های اطلاعاتیweb of science، scopus، pubmed، pubmed central، SID و واژه های کلیدی بیماری آلزایمر، گیاهان دارویی، استیل کولین، آنتی اکسیدان، مطالعات انجام شده در مورد بیماری آلزایمر مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  اولین نقص نوروترانسمیتری کشف شده در بیماری آلزایمر شامل استیل کولین می باشد که یک نوروترانسمیتر کولینرژیک است و برای حافظه کوتاه مدت مورد نیاز است. نقص کولینرژیک در بیماری آلزایمر مسئول بیشترین مشکلات حافظه کوتاه مدت است.
  نتیجه گیری
  شک و تردیدی در مورد اثربخشی درمانی مهارکننده های کولین استراز و آنتاگونیست های گیرنده NMDA در درمان بیماری آلزایمر وجود ندارد ولی این درمانها از پیشرفت این بیماری جلوگیری نمی کنند و در دراز مدت کارایی خود را از دست می دهند. بیشتر محصولات گیاهان دارویی در درمان علایم روانی و رفتاری آلزایمر به کار می رود.
  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، گیاهان دارویی، استیل کولین، آنتی اکسیدان
 • مرضیه فغانی آغوزی، افسانه باباپور، فاطمه بیانی، صغری خانی*، یدالله جنتی، امیر همتا صفحات 60-67
  سابقه و هدف
  یائسگی، نقش کلیدی در زندگی یک زن ایفا میکند. زنان حدود یک سوم از عمر خود را در سنین پس از یائسگی می گذرانند و از طرفی یائسگی، نسبت به سایر دوران ها کمتر مطالعه شده است. این مطالعه به منظور تعیین سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهر بابل انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی با نمونه گیری خوشه ایبر روی 300 زن یائسه که از طریق پرسش از درب همه منازل مناطق قرعه کشی شده، شناسایی شدند، انجام شد. پرسشنامه شامل سن یائسگی، شاخص توده بدنی، سن منارک، سن اولین بارداری، مدت استفاده از روش جلوگیری هورمونی، چپ دستی، شاغل بودن، نظم قاعدگی، ورزش، دخانیات، تحصیلات زن و همسر، تاهل، بعد خانوار، تعداد زایمان و سقط؛ به صورت چک لیست تهیه و استرس توسط پرسشنامه هولمز و راهه بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین سن یائسگی 50.02±0.21 سال، طول مدت ازدواج 42.10±0.63 سال، سن به هنگام آخرین بارداری 35.15±0.35 سال و مدت زمان شیردهی 106.02±3.5 ماه بود. بین طول مدت ازدواج، سن آخرین بارداری، نمره استرس و مدت شیردهی با سن یائسگی ارتباط معنی داری وجود داشت(p<0.001)، اما برخی از عوامل همچون شاخص توده بدنی، نظم و سن اولین قاعدگی، مدت زمان استفاده از روش جلوگیری هورمونی و ورزش ارتباط معنی داری نداشتند.
  نتیجه گیری
  میانگین سن یائسگی بابل، نسبت به سایر نقاط کشور بالاتر ولی در محدوده سنی طبیعی است و با طول مدت ازدواج، سن آخرین بارداری، نمره استرس و مدت شیردهی ارتباط معنی داری داشت.
  کلیدواژگان: سن یائسگی، بارداری، قاعدگی
 • مژگان میرغفوروند، فهیمه صحتی شفایی، مریم جعفری* صفحات 68-75
  سابقه و هدف
  یائسگی یکی از مهم ترین بحران های زندگی زنان است و علائمی که زنان در این مرحله تجربه می کنند، از جمله چالش های مهم مراقبتی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش به شیوه فرد محور بر نشانه های زودرس یائسگی (پیامد اولیه) و تعداد گرگرفتگی (پیامد ثانویه) انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده، 124 زن یائسه دارای پرونده بهداشتی در پایگاه بهداشتی مشارکتی ولیعصر شهرستان اسلامشهر در سال 1392 که با روش بلوک بندی تصادفی در دو گروه 62 نفره یادگیری فردمحور و کنترل قرار گرفتند، انجام شد. آموزش به صورت در اختیار قرار دادن 3 دفترچه راهنما حاوی علائم یائسگی و راهکارهای مقابله با این علائم به شرکت کنندگان در یک روز مشخص طی 3 هفته متوالی بود. نشانه های زودرس یائسگی با استفاده از مقیاس گرین (63-0) قبل از مداخله و 4 هفته پس از پایان مداخله ارزیابی شد. داده ها با استفاده مدل خطی عمومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 25N201305063027IRCT:
  یافته ها
  بین دو گروه از نظر مشخصات فردی- اجتماعی و میانگین نمره گرین قبل از مداخله تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت. میانگین نمره کلی گرین 4 هفته پس از پایان مداخله به طور معنی داری درگروه فردمحور (6/4- تا 8/5-95% confidence interval:، 7/5-adjusted difference:) کمتر از گروه کنترل بود (0/001>p). تعداد دفعات گرگرفتگی نیز 4 هفته پس از پایان مداخله به طور معنی داری در گروه فردمحور (1/9- تا 6/6-، 3/9-) کمتر از گروه کنترل بود (0/001>p).
  نتیجه گیری
  یادگیری به شیوه فردمحور توانست باعث کاهش نشانه های زودرس یائسگی گردد. لذا این شیوه آموزشی می تواند به عنوان راهکاری مناسب در جهت ارتقای سلامتی زنان و رویارویی بهتر آنها با نشانه های آزار دهنده یائسگی در مداخلات بهداشتی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش، یادگیری فردمحور، نشانه های زودرس یائسگی
 • معصومه نقویان، علی نقشینه، معصومه عبدی، محمدعلی جهانی* صفحات 76-82
  سابقه و هدف
  شاخص های عملکردی از مهم ترین ابزارهای سنجش بهره وری خدمات بیمارستانی هستند. هدف از این پژوهش ارزیابی کارایی شاخص های عملکردی مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل با مدل پابن لاسو بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کاربردی به روش توصیفی با استفاده از شاخص های عملکردی پابن لاسو طی سال های 92-1389 در4 مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل (شهید بهشتی، آیت الله روحانی، شهید یحیی نژاد و کودکان امیرکلا) انجام گردید. ابزار گرد آوری داده ها فرم فعالیت ماهیانه وزارت بهداشت بوده است که داده های مربوط به شاخص های درصد اشغال تخت، میزان چرخش تخت، فاصله چرخش تخت، متوسط اقامت بیمار از آن استخراج و با معیارهای وزارت بهداشت مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  در سال 1389 بیشترین درصد اشغال تخت مربوط به مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا (75/74%) و کمترین مقدار این شاخص مربوط به مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی (69 %) بود و در سال 1392 بیشترین درصد اشغال تخت مربوط به مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی (82 %) بوده که در مقایسه هم زمان شاخص ها با استفاده از نمودار پابن لاسو، هر 4 مرکز مورد مطالعه در سال 92-1389در ناحیه سوم قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  شاخص های مورد مطالعه نسبت به استانداردهای تعیین شده وزارت متبوع به استثنای شاخص متوسط اقامت بیماران در مجموع در وضعیت مطلوب قرار داشتند. لذا تلاش در جهت ارتقایشاخص متوسط اقامت بیمار امری ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: شاخص های عملکردی، مدیریت اطلاعات سلامت، بیمارستان
 • سپیده سیادتی*، مریم سیدمجیدی، کامبیز نادری صفحات 83-88
  سابقه و هدف
  کیستها و تومورهای ادنتوژنیک منحصرا در استخوانهای فک و از بافتهای مرتبط با ادنتوژنز ایجاد می شوند. با توجه به اهمیت تشخیص زود هنگام آنها جهت درمان مناسب، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی این ضایعات در جمعیتی از شمال ایران در یک دوره بیست و دو ساله انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی با استفاده از پرونده های موجود در بایگانی بخش پاتولوژی بیمارستان شهید بهشتی و دانشکده دندانپزشکی بابل طی سالهای1391-1369 انجام شد. مشخصات دموگرافیک بیماران شامل سن، جنس، محل آناتومیک ضایعه، تشخیص بالینی و پاتولوژیک ضایعات استخراج و در فرم های اطلاعاتی ثبت و مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 8956 نمونه مربوط به ضایعات دهان و فک 317 کیست ادنتوژنیک و 53 تومور ادنتوژنیک یافت شد که متعلق به 205 مرد (55/4%) و 165 زن (44/6%) بود. میانگین سنی بیماران 15/15± 28/75 سال بود (بازه 79-2 سال). در میان کیستها، بیشترین فراوانی مربوط به کیست رادیکولار (67/8%) بود. در میان تومورهای ادنتوژنیک، بیشترین فراوانی مربوط به آملوبلاستوما (82/6%) بود. شایعترین محل این ضایعات در ماگزیلا، ناحیه قدامی و در ماندیبل ناحیه خلفی بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که فراوانی تومورهای ادنتوژنیک در شمال ایران کمتر از کیست های ادنتوژنیک می باشد
  کلیدواژگان: تومورهای ادنتوژنیک، کیستهای ادنتوژنیک، آملوبلاستوما، کیست رادیکولار، کیست دنتی ژور
|
 • Shahla Yazdani, Zinatossadat Bouzari *, Salehe Akhondi, Mojgan Naeimi Rad, Roghieh Khodadad Pages 7-12
  Background And Objective
  Premature delivery is the presence of progressive uterine contractions before reaching 37 weeks of pregnancy. Since it is associated with perinatal complications and high costs, this study aimed to study the risk factors for premature delivery.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 377 pregnant women with preterm labor (23-37 weeks) and 423 pregnant women of term delivery referring to Ayatollah Rohani Hospital of Babol city, Iran. We extracted and investigated the subjects’ demographic data, history of infertility, smoking habits, use of drugs, fast food consumption, history or presence of maternal illnesses and surgery, Urinary Tract Infections (UTI), Oligohydramnios, intrauterine growth restriction (IUGR), embryonic anomalies, premature rupture of membranes, vaginal bleeding as well as the neonatal data.
  Findings
  As observed in the two groups of preterm and term delivery respectively, there was employment during pregnancy in 83 (22%) and 51 (12%) cases, a history of preterm labor in 41 (10.9%) versus 21 (5%) cases, bleeding during the first trimester in 118 (31.3%) versus 61 (14.4%) cases, fast food consumption in 34 (9%) versus 14 (3.3%) cases, UTI in 150 (39.8%) versus 111 (26.2%) cases, anemia in 62 (16.4%) versus 29 (6.9%) cases, hypertension in 72 (19.1%) versus 13 (3.1%) cases and finally, smoking habits in 22 (5.8%) versus 5 (1.2%) subjects. There was a statistically significant association between the aforementioned variables (p<0.05).
  Conclusion
  According to the results of this study, the most significant risk factors for premature delivery could be managed and controlled
  Keywords: Premature Delivery, Neonates, Risk Factors
 • Raheleh Alimohamadi, Sodabeh Naderi, Esmail Imani, Ali Shamsizadeh, Masoud Mobini, Hossein Rezazadeh, Fatemeh Amin, Mohammad Allahtavakoli Pages 20-27
  Background And Objective
  The prevalence of stroke in premenopausal women is lower than men. In fact, estrogen is known as a potent neuroprotective agent in cerebral ischemia before menopause. Phytoestrogens are considered to be less risky than chemical estrogens. In this study, considering the phytoestrogenic properties of Vitex agnus custus, the effects of the ethanolic extract of this plant on stroke outcomes in a model of middle cerebral artery occlusion were investigated in ovariectomized mice.
  Methods
  In this experimental study, 32 mice, weighing 25-35 g, were randomly divided into 4 groups (8 mice per group): 1) sham group, 2) control group (ovariectomized, treated with 1 ml/kg saline for one month, followed by stroke induction), 3) Vitex group (ovariectomized, treated with 80 mg/kg of Vitex extracts in 1 mL saline every day for a month), and 4) estrogen group (ovariectomized, treated with 40 μg/kg of estradiol valerate in 1 mL saline every day for a month). After one month, stroke was induced in ovariectomized mice by cauterizing the middle cerebral artery. Infarct volume and neurological disorders were evaluated one week after stroke induction.
  Findings
  A week after stroke induction, infarct volume in the control, estrogen, and Vitex groups was 11.98±2.33, 3.41±1.01, and 5±1.10, respectively. Vitex extracts and estrogen could decrease infarct volume, compared to the control group (p<0.05). Also, estrogen and Vitex extracts reduced neurological deficits, compared to the control group (p<0.001). A week after stroke induction, sensorimotor disorders in the control, estrogen, and Vitex groups were 50±7, 15±2, and 21±4.09, respectively. In fact, a significant difference was observed between the control and other groups (p<0.001).
  Conclusion
  The findings of the present study showed that Vitex extracts, similar to estrogen, have neuroprotective effects, following middle cerebral artery occlusion in ovariectomized mice.
  Keywords: Vitex, Ovariectomized, Model of Middle Cerebral Artery Occlusion, Extract
 • Sayyed Alireza Talaei, Mahmoud Salami* Pages 28-34
  Background And Objective
  Changes in the visual experience during the critical periods of brain development lead to the dysfunction of the visual cortex.The visual cortex is a major supplier of sensory input in the mammalian hippocampus. This study aimed to investigate the effects of visual deprivation on the synaptic plasticity of CA1 neurons in this area.
  Methods
  This experimental study was conducted on 48 male Wistar rats who had been classified into the two main groups of a 12-12 Light Reared (LR) and Dark Reared (DR) since birth.To perform the experiments, the rats were categorized under 3 subgroups of 2, 4 and 6 weeks of age. Excitatory postsynaptic potentials (EPSP) were recorded for 30 minutes from the dendrites of neurons in the CA1 area. Afterwards, long-term potentiation (LTP) was induced through Tetanic stimulation. Finally, the amplitude of the responses were measured before and after the Tetanic stimulation.
  Findings
  The amplitude of basic responses in the 2WLR and 6WLR group were 1.28± 0.05 Mv and 1.09 ± 0.03 Mv, respectively (p<0.0001) while the range increased from 1.30 ±0.30 Mv in the 2WDR group to 1.50 ± 0.4 Mv in the 6WDR group (p<0.0001). Upon LTP induction, the highest rise in the amplitude response was observed at the age of 2 weeks in the animals. However, the increasing responses in both groups of LR and DR diminished with age (p<0.0001).
  Conclusion
  Visual deprivation during the critical periods of brain development might lead to an increase in the basal synaptic activity of hippocampal CA1 neurons through an age-related process. Although it does not interrupt the induction of LTP in neurons, it might reduce its intensity and stability.
  Keywords: Visual Experience, Synaptic Plasticity, Hippocampus, Critical Period, Wistar Rats
 • Mehrdad Rafati, Rahimzadeh, Mehravar Rafati, Rahimzadeh, Sohrab Kazemi, Ali Akbar Moghadamnia Pages 35-50
  Background And Objective
  Lead poisoning have been reported from many parts of the world. They are one of global clinical problem that effect all body organs and many deaths every year. This review was done to survey toxicological aspects of lead compounds
  Methods
  The data bank used in this study is web of science, scopus, pubmed, pubmed central, SID. The keywords are Alzheimer’s Disease, medical plants, acetylcholine, antioxidant.
  Findings
  Metallic lead is used industrial, organic lead eg., tetraethyl and tetramethyl lead in gasoline additives to prevent engine knock, and inorganic lead salts combined with other elements. Majority of absorptive lead through the respiratory and gastrointestinal systems. Lead compounds can lead to clinical manifestation in neurologic system, hematopoietic, kidneys, cardiovascular, reproduction, bones. There are tests available to diagnose poisoning by measuring lead in blood, urine, hair and fingernails. Patients of lead toxicity need to decontamination (GI tract irrigation), supportive cares, use traditional and new chelating agents to combination therapy, also antioxidants, vitamins, and nanoparticle.
  Conclusion
  Based on the survey, it is recommended to detect contaminated areas and consider an educational plan for the exposed people to prevention of lead poisoning.
  Keywords: Lead Compounds, Dimercaprol, Dimercaptosuccinic Acid, Antioxidants
 • Z. Rabiei, S. Asgharzadeh *, M. Bigdeli Pages 51-59
  Background And Objective
  Alzheimer’s is a progressive brain disorder which will gradually damage the memory, reduce learning and reasoning ability, impair judgement and communication and interfere with daily activities. As Alzheimer’s advances, patients may experience changes in their behaviour and personality. Such examples are anxiety, feelings of suspicion, consternation and delusional visions. Currently, there is no available treatment for this illness. Nevertheless, new approaches have extended horizons about the biology of this illness. Alzheimer’s is the most prevalent type of brain deterioration affecting over 20 million people across the world. In this article, we investigated the findings of previous control studies in order to determine whether medicinal herbs could be effective in treating cognitive disorders caused by this illness in the elderly. Furthermore, a few common medicinal herbs for treating Alzheimer’s have been looked into in this article.
  Methods
  In this study, we conducted investigations into the studies done on Alzheimer’s using databases such as Scopus, Web of Science, SID, Pumbed Central, Pumbed and a number of key words like Alzheimer’s, medicinal herbs, Acetylcholine and antioxidants.
  Findings
  The first neurotransmitter deficiency discovered in Alzheimer’s was Acetylcholine which is a cholinergic neurotransmitter necessary for the short-term memory. Cholinergic deficiency due to Alzheimer’s is mainly responsible for the problems of short-term memory.
  Conclusion
  Undoubtedly, cholinesterase inhibitors and NMDA receptor antagonists are efficacious in treating Alzheimer’s. However, these treatments are unlikely to impede the illness and they tend to lose their effectiveness in the long run. The products of medicinal herbs are mostly used in treating the psychological and behavioural symptoms of Alzheimer’s.
  Keywords: Alzheimer's Disease, Medicinal herbs, Acetylcholine, Antioxidant
 • Marzieh Faghani Aghoozi, Afsaneh Babapoor, Fatemeh Bayani, Soghra Khani *, Yadollah Jannati, Amir Hamta Pages 60-67
  Background And Objective
  Menopause plays a pivotal role in women’s life comprising of approximately one third of it. Nevertheless, few studies have focused on the significance of this period. This study aimed to determine the age of menopause and its associated factors in postmenopausal women in Babol, Iran
  Methods
  This cross-sectional study was conducted by cluster sampling on 300 postmenopausal women identified by doorstep questioning of the homes in selected areas. The questionnaires consisted of information on the menopause age, body mass index (BMI), age at menarche, first pregnancy age, duration of hormonal contraceptive use, left-handedness, occupation, menstrual regularity, exercise, smoking habits, couple’s education degree, marital status, family size and the number of births and abortions. The collected data were registered into checklists and The Holmes & Rahe Stress Scale was used for the assessment of the variables.
  Findings
  In total, the average age of menopause was 50.02±0.21 years, the average length of marriage was 42.10±0.63 years, age at last pregnancy was 35.15±0.35 years and the lactation duration was 106.02±3.5 months. A significant correlation was found between the length of marriage, age at last pregnancy, stress scores, lactation duration and the menopause age (p<0.001), while some factors such as BMI, regulation and age at menarche, duration of hormonal contraceptive use and exercise were found to have no significant correlations with the onset of menopause.
  Conclusion
  According to the results of this study, the mean age of menopause in Babol is within the normal range and it is associated with the length of marriage, age at last pregnancy, stress scores and lactation duration.
  Keywords: Menopause Age, Pregnancy, Menstruation
 • Mojgan Mirghafourvand, Fahimeh Sehhatie Shafaie, Maryam Jafari* Pages 68-75
  Background And Objective
  Menopause is one of the most critical periods in a woman’s life. The symptoms that women experience during this stage are among the most important health care challenges. This study aimed to investigate the effect of self-directed learning on the early symptoms of menopause (primary outcome) and the frequency of hot flashes (secondary outcome).
  Methods
  In this randomized controlled trial, 124 postmenopausal women, whose medical records were available at Vali-Asr Health Center, were evaluated in Islamshahr city in 2014. The subjects were allocated to intervention (self-directed learning) and control groups (62 subjects per group) via random cluster sampling. For the purpose of training, three booklets, including the symptoms of menopause and methods of prevention, were given to participants on a specific day during three consecutive weeks. Early menopause symptoms were assessed using Greene scale (0-63) before and 4 weeks after the intervention. Data were analyzed using generalized linear model (IRCT code: 201305063027N25).
  Findings
  There was no significant difference between the two groups in terms of demographic characteristics or the mean Greene score before the intervention. Four weeks after the intervention, the mean Greene score was significantly lower in the intervention group (95% confidence interval: 6.4-8.5, adjusted difference: 7.5), compared to the control group. Four weeks after the intervention, the frequency of hot flashes was significantly lower in the intervention group, compared to the control group (-1.9 to -6.6, -3.9) (P<0.001).
  Conclusion
  Self-directed learning could reduce the early symptoms of menopause. Therefore, this method of learning can be considered as a suitable way to enhance women’s health and prepare them for dealing with the irritating symptoms of menopause via health interventions.
  Keywords: Education, Self, directed Learning, Early Symptoms of Menopause
 • Masomeh Naghavian, Ali Naghshine, Masomeh Abdi, Mohammad Ali Jahani Pages 76-82
  Background And Objective
  Performance indicators are the essential tools for measuring the efficiency of hospital services. Therefore, this study aimed to evaluate the effectiveness of performance indicators by the Pabon Lasso Model in the teaching hospitals of Babol affiliated with Babol University of Medical Sciences.
  Methods
  This experimental study was conducted using a descriptive method and the performance indicators of the Pabon Lasso Model from 2011 to 2014 in four major medical centers and hospitals of Babol University of Medical Sciences (Beheshti, Ayatollah Rohani, Yahyanejad and Children’s Hospital of Amirkola). Data were extracted from the monthly database of the Ministry of Health consisting of the inpatient bed occupancy rate, bed turnover rate, bed turnover interval and the patients’ average length of stay. The collected data were evaluated according to the criteria of the Health Ministry.
  Findings
  In 2011, the Children’s Hospital of Amirkola and Ayatollah Rohani Hospital accounted for the highest (75.74%) and the lowest (69%) bed occupancy rate, respectively. In 2014, the highest rate of bed occupancy was observed in Ayatollah Rohani Hospital (82%). The comparison of the indices by the Pabon Lasso Model indicated that all the four surveyed centers were located in the third area of the diagram from 2011 to 2014.
  Conclusion
  In general, the indicators surveyed in this study appeared to be desirable compared to the criteria of the Ministry of Health, with the exception of the patients’ average length of stay. Thus, further attempts are required as to reduce the average length of stay in the patients.
  Keywords: Performance Indicators, Hospital, Pabon Lasso, Bed Occupancy Rate
 • Sepideh Siadati *, Maryam Seyedmajidi, Kambiz Naderi Pages 83-88
  Background And Objective
  Odontogenic cysts and tumors exclusively develop in the jaws from odontogenesis tissues. Given the importance of the early diagnosis and proper treatment, the present study aimed to determine the prevalence of these lesions in a population from the North of Iran during a 22-year survey.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted by investigating the records in the archives of Shahid Beheshti Hospital of Babol affiliated with the Department of Pathology of School of Dentistry from 1990 to 2012. The demographic features of the subjects including age, gender, anatomic pathology and clinical and pathological lesions were collected in the form of data which were recorded and evaluated.
  Findings
  Out of a total of 8956 samples with oral lesion dysfunctions, 317 cases of odontogenic cysts and 53 cases of odontogenic tumors were discovered which belonged to 205 men (55.4%) and 165 women (44.6%). The mean age of these patients was 15.15 ± 28.75 years (ranging from 2 to 79 years). Among the cysts, radicular cyst accounted for the highest prevalence (67.8%) while ameloblastoma was the most frequent odontogenic tumor (82.6%). Moreover, the lesions most commonly developed in the maxillary anterior and the posterior mandibular region, respectively.
  Conclusion
  According to the results of this study, the incidence of odontogenic tumors is lower compared to the incidence of odontogenic cysts in the north of Iran
  Keywords: Odontogenic Tumor, Odontogenic Cyst, Ameloblastoma, Radicular Cyst, Dentigerous Cyst