فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال شانزدهم شماره 4 (زمستان 1393)
 • سال شانزدهم شماره 4 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/26
 • تعداد عناوین: 14
|
 • اکبر باغوند، علی دریا بیگی زند، علی وثوق صفحات 1-11
  زمینه و هدف
  هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای[1] از مهم ترین آلاینده های محیط می باشند که نشت آن ها از خاک به منابع آب زیرزمینی یکی از مهم ترین نگرانی های محیط زیستی می باشد. با توجه به حجم بالای فعالیت های نفتی، سایت های متعددی در کشور آلوده به ترکیبات نفتی شده اند. تصمیم گیری در خصوص پالایش یا عدم پالایش خاک های آلوده به مواد نفتی با توجه به هزینه های بسیار بالای پالایش خاک نیازمند ارزیابی دقیق می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه از آزمایش نشت ستونی به عنوان ابزاری نوین و کارآمد در پیش بینی نشت PAHs از خاک استفاده شد. بدین منظورخاک آلوده به ترکیبات نفتی که زمین های آلوده در اطراف پالایشگاه نفت تهران تهیه شده بود ابتدا در هوا خشک نموده و سپس از الک 2 میلی متر عبور داده شد. نوع خاک مورد استفاده سیلتی – رسی بوده و حاوی 21/3 درصد کربن آلی بود. آزمایش ها در ستون های شیشه ای با ظرفیت تقریبی 600 سانتی متر مکعب (با قطر داخلی 6 سانتی متر و ارتفاع 21 سانتی متر) انجام گرفت.
  یافته ها و
  نتایج
  نتایج این تحقیق نشان داد تنها مقادیر اندکی از PAH های موجود در فاز جامد(خاک) به درون آن نشت کردند. وجود غلظت بالای ترکیبات PAHs در فاز جامد الزاما به مفهوم خطر جدی برای آب زیرزمینی نبوده و مقادیر قابل توجهی از PAHs می توانند به مدت زیاد در خاک باقی بمانند.
  کلیدواژگان: هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای، آلودگی خاک، آزمایش نشت ستونی
 • میرحسین موسوی، نرگس برزگر، عباس معمارزاده صفحات 13-26
  زمینه و هدف
  بخش های اقتصادی در فرآیند ارایه خدمات علاوه بر ستانده های مطلوب، ستانده های نامطلوب نیز ایجاد می کنند. بخش های اقتصادی با مصرف عمده سوخت های فسیلی، نقش اساسی در انتشار آلاینده های زیست محیطی دارند. با توجه به این که تهران بزرگ ترین استان صنعتی کشور می باشد انتظار می رود این بخش ها هزینه های اجتماعی عظیمی را برای آن ایجاد کنند. در این مطالعه اقدام به برآورد قیمت های سایه ای آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلیدر بخش های اقتصادی استان تهران شده است.
  روش بررسی
  روش بررسی در این مطالعه استفاده از جدول داده – ستانده و به کارگیری ضرایب EPA می باشد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن است که بخش های اقتصادی شامل بخش های حمل و نقل با ایجاد هزینه اجتماعیبه میزان2354888506291 ریال، خدمات 88533443280 ریال، کشاورزی 74716821840 ریال و صنایع 7269567240 ریال به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را در ایجاد هزینه های اجتماعی استان تهران به خود اختصاص داده اند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به حرکت جهانی به سمت توسعه پایدار، توجه به تخریب های زیست محیطی ناشی از بخش های مختلف اقتصادی امری ضروری محسوب می شود. در این مقاله به منظور نشان دادن ضرورت برنامه ریزی و تدوین راهبرد ها اقدام به برآورد هزینه اجتماعی آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در بخش های اقتصادی استان تهران شده است. نتایج نشان می دهد که بیش ترین هزینه اجتماعی کل آلاینده های مورد بررسی در این مطالعه ناشی از مصرف نفت گاز به قیمت 796 ریال به ازای هر لیتر مصرف در بخش حمل و نقل و کم ترین آن ناشی از مصرف نفت سفید به قیمت 196ریال به ازای هر لیتر مصرف می باشد.
  کلیدواژگان: ضرایبEPA، هزینه های خارجی، آلاینده های زیست محیطی، سوخت های فسیلی
 • شهلا حبیبی واحد زنجانی، علی اکبر بیدختی صفحات 27-52
  زمینه و هدف
  این مقاله، مدل عددی سه بعدی بر اساس حل معادلات حاکم ناویر استوکس و پیوستگی جهت پیش بینی حرکت لکه نفتی ناشی از حادثه ریزش اتفاقی در ناحیه بین جزیره خارک و بندر بوشهر واقع در سواحل شمالی خلیج فارس را معرفی می کند.
  روش بررسی
  در این مدل با کمک معادله غلظت، مدل سه بعدی حرکت ذرات نفت در ستون آب به دست می آید. در فرمول بندی مدل از تقریب بوسینسک به صورت معادلات لیپس استفاده شده است. برای حل معادله فرا رفت در مدل، الگوریتم بالا سوی وزن دار ترابرد مثبت معین چند بعدی(MPDATA)3 به کار رفته است. اساس این الگوریتم، طرحواره ساده پاد جریانسو است که در آن از مفهوم سرعت پاد پخش برای تعدیل اثر پخش موجود در طرحواره استفاده می شود. در مدل، سرعت باد و ضرایب پخش عمودی و افقی، چگالی جریان آب - نفت متغیر در نظر گرفته شده است.
  یافته ها
  مدل عددی با شبکه به ابعاد 180555 کیلومتر مربع، 11346 نقطه، 3000 == متر اجرا شده و شکل های توزیع غلظت و جهت ذرات نفت خام در تابستان طی 7/1، 7 و 14 ساعت پس از حادثه ریزش اتفاقی در ترازهای 5، 10 و 15 متر از سطح آب به دست آمده است.
  نتیجه گیری
  مدل نشان می دهد جهت حرکت ذرات در تابستان به طرف بندر بوشهر می باشد که با تجربیات و مطالعات در توافق می باشد.این تحقیق می تواند در پیش بینی و جهت حرکت آلودگی نفت به منظور جمع آوری آلودگی ناشی از ریزش اتفاقی در دریا، جهت جلوگیری از خطر حرکت آن به طرف ساحل، مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: مدل عددی، حرکت نفت، اختلاف محدود صریح، جزیره خارک و بندر بوشهر
 • نوشین بیرجندی، حبیب الله یونسی*، نادر بهرامی فر، مجتبی هادوی فر صفحات 53-60
  پساب های کارخانه کاغذ سازی از آلوده ترین پساب های صنعتی است. ترکیبات پیچیده پلیمری موجود در چوب درختان مانند لیگنین و نیز مشتقات آن از مهم ترین ترکیبات آلاینده این پساب ها می باشد. این پساب باعث تولید لجن، کف و از بین رفتن زیبایی محیط زیست می شود هم چنین میزان مواد سمی را در آب افزایش داده و موجب مرگ ماهیان و زئوپلانکتون ها می گردد. در این تحقیق اثر ماده منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید (PACL) جهت کاهش غلظت آلاینده های زیست محیطی پساب کارخانه کاغذسازی مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور کاهش آلاینده ها کمیت و کیفیت پساب بررسی شد. این مطالعه نشان داد که پساب کارخانه مذکور دارای اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) 3523 میلی گرم بر لیتر و کدورت برابر 872 می باشد. آزمایش های لازم برای حذف آلاینده ها طی فرآیند انعقاد و لخته سازی انجام پذیرفت و پارامترهای کدورت، کل جامدات (TS)، COD، pH بهینه و غلظت بهینه ماده منعقد کننده PACL اندازه گیری شد. براساس نتایج به دست آمده، غلظت PACL 785 میلی گرم برلیتر و pH اولیه پساب برابر 7 بهینه شد.
  نتایج این مطالعه نشان داد که ماده منعقدکننده PACL قادر است 90 درصد TS، 88 درصد COD و 93درصد کدورت پساب کارخانه کاغذسازی را کاهش دهد که از جمله مهم ترین آلاینده های زیست محیطی می باشند.
  کلیدواژگان: پساب کاغذسازی، آلاینده های زیست محیطی، ماده منعقدکننده، PACL، کدورت، COD
 • فریده عتابی، سید محمدرضا هیبتی، ستاره مهرخو صفحات 61-75
  زمینه و هدف
  با توجه به منابع رو به اتمام سوخت های فسیلی و انتشارفراوان آلاینده های زیست محیطی از این منابع، استفاده از انرژی های پاک همچون انرژی زمین گرمایی مورد توجه قرار گرفته است. پمپ های حرارتی زمین با مصرف برق در کمپرسور، جهت تامین بار حرارتی وتامین آب گرم مصرفی می توانند گرما را از زمین به داخل ساختمان منتقل نمایند.
  روش بررسی
  در این تحقیق با انجام محاسبات تهویه مطبوع، بار حرارتی مورد نیاز برای یک نمونه ساختمان 4 طبقه 12واحدی واقع در شرق تهران با زیر بنای هر طبقه 565 متر مربع به طور جداگانه محاسبه شده و باتوجه به ویژگی های حرارتی خاک ودمای میانگین سالیانه منطقه مورد نظر، پمپ حرارتی زمین گرمایی مناسب انتخاب گردید. سپس با توجه به هزینه اولیه خرید، نصب و راه اندازی سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی و مصرف برق آن، با نرم افزار Proform مقرون به صرفه بودن جایگزینی این سیستم با سیستم قبلی تامین کننده بار حرارتی ساختمان (بویلر)، بر اساس قیمت اعتبار کربن در بازارهای جهانی، سناریو سازی شده وموردارزیابی فنی- اقتصادی وزیست محیطی قرار گرفته است.
  یافته ها
  باتوجه به نتایج حاصل، درصورت استفاده ازپمپ های حرارتی زمین گرمایی، انتشارکل آلاینده هادرطول انجام پروژه (10سال)، به میزان 3759 تن معادل CO2 کاهش یافته و همچنین 67 هزارگیگاژول درمصرف سوخت گازطبیعی صرفه جویی می گردد.
  بحث و نتیجه گیری
  باتوجه به مشخصات خاک، شرایط آب وهوایی وشرایط زمین محل استقرارساختمان، می توان ازسیستمGSHP به جای بویلراستفاده شود. این امرموجب کاهش قابل توجه درمصرف انرژی الکتریکی وکوتاه شدن زمان بازگشت سرمایه می گردد.
  کلیدواژگان: انرژی زمین گرمایی، پمپ حرارتی، اعتبار کربن، امکان سنجی فنی، اقتصادی، زیست محیطی
 • منصور غیاث الدین، لیلا صورتی صفحات 77-83
  زمینه و هدف
  ازن اکسیدکننده بسیار قوی از واکنش های متقابل فتوشیمیایی اکسیدهای نیتروژن و هیدروکربن ها در حضور نور خورشید تولید می شود. در این تحقیق اندازه گیری آلاینده ازن در ایستگاه اقدسیه شرکت کنترل کیفیت هوا و پارامترهای هواشناسی ایستگاه رسالت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این تحقیق اندازه گیری ازن با دستگاه آنالایزر (O3 42 Modeule) در ایستگاه اقدسیه شرکت کنترل کیفیت هوا برای بازده زمانی هفت ماه (مهر 86 تا پایان فروردین 87) انجام یافت.
  یافته ها
  میانگین تغییرات روزانه ازن در طی روز نشان می دهد کم ترین مقدار ازن در ساعات اولیه صبح و اواخر شب می باشد. مقایسه شدت تشعشع خورشید با غلظت ازن نشان می دهد که این دو با هم ارتباط مستقیم دارند، افزایش شدت تشعشع خورشید، باعث افزایش فعالیت فتوشیمیایی و در نتیجه افزایش غلظت ازن می شود. بررسی میانگین ازن ماهانه نشان می دهد که کم ترین مقدار ازن ثبت شده در طی هفت ماه اندازه گیری در آذرماه و بیش ترین مقدار ازن ثبت شده در فروردین ماه رخ داده است.
  نتیجه گیری
  عامل مهم پیک اصلی که در فروردین ماه رخ داده است، افزایش شدت تشعشع خورشید و افزایش فعالیت فتوشیمیایی می باشد.
  کلیدواژگان: آلاینده ازن، اکسیدهای نیتروژن، پارامترهای هواشناسی، شدت تشعشع خورشید، واکنشهای فتوشیمیایی
 • مرضیه رئیسی، علیرضا سفیانیان، حمیدرضا قدوسی صفحات 85-96
  زمینه و هدف
  مکان یابی مناطق صنعتی با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، یک عامل کلیدی در برنامه ریزی های منطقه ای است. مکان مناسب برای استقرار صنعت به دامنه وسیعی از معیارها توجه داشته و فواید اقتصادی و اجتماعی را با پایداری زیست محیطی هماهنگ و همراه می نماید. اصفهان از مهم ترین مراکز صنعتی ایران است. به واسطه رشد سریع صنایع در این شهر استقرار صنایع به خارج از شعاع 50 کیلومتری محدود شده است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی امکان استقرار صنایع در داخل شعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار در سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد.
  روش بررسی
  ابتدا با بررسی منابع و کسب استانداردها، معیارهای استقرار صنایع مشخص گردید. سپس کلیه معیارها با فرمت مشابه به سیستم اطلاعات جغرافیایی وارد و استانداردسازی شدند. در مرحله بعد از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و ماتریس مقایسه دوتایی برای وزن دهی معیارها استفاده شد و در نهایت کلیه لایه ها با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار تلفیق شدند.
  یافته ها
  بعد از حذف مناطقی که دارای مساحت کافی برای استقرار صنایع نبودند، مشخص شد که 4 منطقه در شعاع 50 کیلومتری اصفهان برای استقرار صنایع مناسبند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر، ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 50 کیلومتری اصفهان، بر پایه مطالعات علمی تصویب نشده است و نیازمند اصلاح و بازنگری است، زیرا همان طور که از نتایج این مطالعه بر می آید 4 لکه در داخل این محدوده دارای معیارها و همچنین مساحت مناسب برای استقرار صنایع هستند.
  کلیدواژگان: مکان یابی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، ترکیب خطی وزن دار، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، سیستم های تصمیم گیری مکانی
 • مهدی برومندی، ماشااله خامه چیان، محمدرضا نیکودل صفحات 97-109
  زمینه و هدف
  مدیریت پسماندهای خطرناک در سال های اخیر در کشور با توجه به رشد افزایشی آن مورد توجه قرار گرفته است. استان زنجان به دلیل وجود واحدهای صنعتی متعدد، نیاز به راهکاری مدیریتی در مورد پسماندهای خطرناک دارد. دفن پسماندها یکی از رایج ترین راهکارهای مدیریتی پسماندها می باشد. پیدا کردن محلی بهینه که هم دارای کم ترین خطرات زیست محیطی بوده و هم از لحاظ اقتصادی بهینه باشد، هدف اصلی این مقاله است.
  روش کار
  روشی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است تلفیقی از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند متغیره می باشد. یک روش دو مرحله ای که شامل حذف مناطق ممنوع و محاسبه شاخص مناسب بودن می باشد، برای شناسایی محل های بهینه دفن پسماندها مورد استفاده قرار گرفته است.
  یافته ها
  جهت به دست آوردن اهمیت نسبی عوامل موثر از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. برای محاسبه شاخص مناسب بودن و ارزیابی منطقه مورد مطالعه جهت دفن پسماندهای خطرناک، از روش وزن دهی ساده افزایشی استفاده شده است. در نهایت مناطقی با شاخص مناسب بودن بالا، جهت دفن پسماندهای خطرناک در استان معرفی می شوند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد ترکیب سامانه اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند متغیره در مکان یابی محل دفن پسماندها بسیار کارآمد می باشد.
  کلیدواژگان: مکان یابی، پسماندهای خطرناک، تحلیل سلسله مراتبی، زنجان
 • راضیه خان سفید، احمد ابریشم چی صفحات 111-124
  زمینه و هدف
  در انتخاب نوع شبکه جمع آوری فاضلاب توسط یک مهندس طراح، در ابتدا بعد از مطالعه منطقه، بایستی موارد استفاده مشابه و نتایج بدست آمده از نوع شبکه انتخابی، بررسی گردد. در حال حاضر شبکه جمع آوری فاضلاب ثقلی (شبکه متعارف) بطور گسترده ای در اجتماعات کوچک کشور طراحی و اجراء می گردد، که هزینه های زیادی را در بر می گیرد. لذا شناخت و استفاده از شبکه های فاضلاب نامتعارف، شامل شبکه های تحت فشار، تحت خلا، ثقلی با قطر کوچک و ساده شده، به علت هزینه های کمتر، لازم و ضروری است.
  روش بررسی
  در این تحقیق اطلاعات از طریق مطالعه کتب و گزارشات شرکت های مهندسین مشاور و استانداردهای داخلی و خارجی در زمینه شبکه های جمع آوری فاضلاب گردآوری و تجزیه و تحلیل گردیده و هر یک از انواع شبکه های جمع آوری و موارد استفاده از آن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته.
  یافته ها
  طبق مبانی اطلاعات بدست آمده گزینه های مختلف شبکه جمع آوری فاضلاب روستای بندرطاهری استان بوشهر به عنوان مطالعه موردی توسط نرم افزارهای Arc GIS، Arc Map Sewer CAD، Auto CAD، طراحی شده و سپس با توجه به فهرست بهاهای مربوطه آنالیز و برآورد اقتصادی می گردد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج بررسی ها نشان دهنده برتری و انتخاب گزینه شبکه جمع آوری فاضلاب ساده شده با توجه به شرایط خاص منطقه و معیار حداقل هزینه های اجرایی و بهره برداری- نگه داری، می باشد.
  کلیدواژگان: شبکه جمع آوری فاضلاب نامتعارف، سیستم تحت فشار (PSS)، سیستم تحت خلا (VSS)، سیستم ثقلی با قطر کوچک (SDGS) و سیستم ساده شده (SS)
 • برنامه ریزی محیط زیست در مقیاس لندسکیپ محلی (مطالعه موردی: دهستان فردو)
  نگار طیب زاده مقدم، لیلا روزبهانی، شهرزاد فریادی صفحات 125-145
  زمینه و هدف
  توجه به برنامه ریزی های محیط زیستی هنگامی ضرورت پیدا می کند که تراکم رشد در برخی نقاط در پهنه سرزمین ملی سبب ساز بروز ناتعادلی ها گردیده و دو نتیجه سوء اساسی، یکی سیل مهاجرت های بی رویه جمعیت شهری و روستایی از سایر نقاط کشور به سمت مرکز رشد و دیگری عقب ماندگی نقاط دیگر کشور را منجر شده است. هدف از این تحقیق انجام برنامه ریزی محیط زیستی در مقیاس لندسکیپ محلی و ارایه برنامه توسعه کالبدی- فضایی برای توسعه و ارتقاء کیفیت زندگی مادی و معنوی مردم دهستان فردو می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق برنامه ریزی محیط زیستی برای دهستان فردو با استفاده از روش فرآیند برنامه ریزی و بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت پذیرفت. این فرآیند در طی سه مرحله شناخت دهستان، تجزیه و تحلیل رابطه متقابل عناصر طبیعی و انسان ساخت و مرحله ترکیب شامل (ترسیم چشم انداز، اهداف کلی و عملیاتی و ارایه راه حل های توسعه) انجام گرد.
  یافته ها
  برای هر یک از سه محیط طبیعی، اقتصادی- اجتماعی و انسان ساخت دهستان فردو راه حل هایی چون محدودیت رشد توسعه برخی کاربری ها، توسعه امکانات دسترسی و ایجاد امکانات رفاهی و... بیان گردید و طرح ها و برنامه توسعه کالبدی- فضایی برای توسعه این دهستان در قالب نقشه ارایه شد.
  بحث و نتیجه گیری
  به منظور توسعه هماهنگ و موزون مناطق در پهنه کشور، روش فرآیند برنامه ریزی برای ارایه راه حل های توسعه و طرح ها و برنامه های کالبدی فضایی روشی موثر و کاراست. همچنین استفاده از ابزار GIS در مراحل مختلف تحقیق موجب دقت بالاتر در نتایج و نقشه های حاصل می شود. از اصول و مبانی نظری و عملی این تحقیق می توان در برنامه ریزی های محیط زیستی و منطقه ای متناسب با توان اکولوژیک منطقه در جهت هدایت تغییرات و تحولات منطقه متناسب با قابلیت ها و تنگناهای محیط زیست طبیعی و انسانی در سایر مناطق استفاده نمود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی محیط زیست، فرآیند برنامه ریزی، دهستان فردو
 • بررسی معضلات زیست محیطی- حقوقی شهرستان اسلامشهر
  ناصر قاسمی، ولی الله محمدی صفحات 147-163
  زمینه و هدف
  مهاجرت، افزایش جمعیت و صنعتی شدن منطقه بدون توجه به توان محیطی و ارزیابی زیست محیطی آلودگی های محیط زیست، تخریب منابع طبیعی و ناهنجاری اجتماعی را در اسلامشهر در پی داشته است. همچنین، با افزایش جمعیت میزان مصرف آب بالا می رود، از یک سو موجب کاهش آب کشاورزی و خشک شدن اراضی زراعی می شود واز سوی دیگر با تولید فاضلاب شهری و تخلیه آن به سفره های آب زیرزمینی باعث آلودگی و کاهش آب شرب مصرفی در منطقه می گردد.
  روش بررسی
  حقوق محیط زیست، ابزار مهمی برای نظارت، مدیریت و توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و استفاده عاقلانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است و می توان برمبنای حمایت های افکار عمومی و دولت در راستای اصلاح یا افزایش قوانین داخلی و آیین نامه های اجرایی و ضوابط اداری در جهت تقویت مدیریت زیست محیطی گام برداشت. همچنین، با وضع محدودیت ها و ممنوعیت ها، صدور دستورالعمل ها، جریمه واحدهای آلاینده و... می توان به عنوان یک ابزار مدیریتی به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی ها کمک کرد.
  بحث و نتیجه گیری
  صنعتی شدن منطقه و به دنبال آن رشد جمعیت، توسعه شهر نشینی، تخریب منابع طبیعی تغییر الگوی مصرف و تبدیل به جامعه مصرفی موجب آلودگی های زیست محیطی، تنزل کیفیت زندگی و بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست منطقه گردیده است. به طوری که جمعیت در اوایل دهه 1340 از حدود 1000 نفر به 500000 نفر در حال حاضر رسیده و معضلات و ناهنجاری های زیست محیطی بسیاری ایجاد نموده است.
  کلیدواژگان: آلودگی محیط زیست، حقوق محیط زیست، جرایم، ارزیابی زیست محیطی، اسلامشهر
 • محمدعلی عبدلی، فرشید رحیمی، رضا سمیعی فرد، مهدی جلیلی قاضی زاده* صفحات 165-173
  زمینه و هدف
  مدیریت پسماندهای روستایی در سطح یک استان، به دلیل پراکندگی مراکز تولید پسماند و همچنین تنوع ترکیب پسماند تولیدی از اهمیت و پیچیدگی زیادی برخوردار است. هدف از این تحقیق، بررسی مدیریت پسماند جامد در روستاهای استان هرمزگان و ارائه راهکارهای مدیریتی می باشد.
  مواد و روش ها
  26 روستا از نقاط مختلف استان به عنوان روستاهای نمونه انتخاب شدند. یک پرسشنامه برای مشخص شدن وضعیت موجود دفع پسماند در مناطق روستائی تهیه و بین هر یک از 26 دهیاری روستاهای نمونه تقسیم شد. به علاوه نمونه گیری از پسماندها به صورت 7 روز پی در پی، در چهار فصل سال انجام یافت. نتایج حاصل از آنالیز فیزیکی و شیمیایی و نیز پرسشنامه ها، به عنوان اطلاعات خام اولیه برای بررسی وضع موجود و نهایتا ارایه راهکارهای مناسب برای سیستم مدیریت پسماند روستایی در استان هرمزگان استفاده شد.
  یافته ها
  در روستاهای نمونه نرخ تولید پسماندهای خانگی حدود 3/617 گرم به ازای هر نفر در روز می باشد. در مجموع 360 واحد تجاری در روستاهای نمونه استان وجود دارند که مقدار کل زباله تجاری تولیدی توسط آن ها 3816 کیلوگرم در روز است. همچنین میانگین پسماند پزشکی حدود 8/8 کیلوگرم به ازای هر واحد بهداشتی می باشد. ترکیب پسماند در روستاهای نمونه عبارت است از: مواد فسادپذیر 77/43، کاغذ و مقوا 72/9، پلاستیک 62/9، چوب 20/6، فلزات 44/10، شیشه 90/7، لاستیک 58/5 و منسوجات 79/6 درصد.
  بحث و نتیجه گیری
  توصیه می شود که در برنامه پنج ساله اول، جداسازی از مبدا شامل پسماند خشک تفکیک پذیر (پلاستیک، کاغذ و فلزات) و پسماندهای تر انجام گردد و جداسازی از مبدا برای سایر ترکیبات پسماند مثل چوب، لاستیک، شیشه و منسوجات در برنامه پنج ساله دوم اجرا شود. از نظر اقتصادی، زباله سوزی همراه با بازیافت انرژی، گزینه مناسبی برای دفع پسماند مناطق روستایی در استان هرمزگان نمی باشد. با توجه به سهم کم پسماند خشک، در دسترس بودن زمین مناسب و نیروی کار ارزان در مناطق روستایی، کمپوست با فن آوری ارزان برای این مناطق توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت پسماند روستایی، هرمزگان، پتانسیل بازیافت
 • زهرا عابدی، مهدی ریاحی، صالح صالحی صفحات 175-187
  امروزه استفاده بی رویه از مواهب زیست محیطی و رقابت در به کارگیری منابع اکولوژیکی در کشور ما شتاب فزاینده ای به خود گرفته و ابزارهای اقتصادی بازدارنده و مناسب باعث بروز آلودگی های زیست محیطی مختلفی شده است. استفاده از ابزارهای اقتصادی همچون مالیات سبز، مجوزهای قابل فروش، سیستم های ودیعه گذاری – بازپرداخت و جرایم زیست محیطی از جمله راهکارهایی هستند که می تواند در اصلاح رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور حفظ محیط زیست و نیل به توسعه پایدار بسیار موثر باشند. در دهه هفتاد شمسی، واقعیت های موجود برنامه ریزان کشور را بر آن داشت که در سیاست های زیست محیطی کشور، رهیافت انگیزه های اقتصادی را جایگزین رهیافت «نظارت وکنترل» نمایند. به همین منظور در قانون برنامه های اول ودوم توسعه تعدادی مشوق اقتصادی پیش بینی شد، اما روند توسعه صنعتی کشور بعد از جنگ(عراق علیه ایران)، بیش از آن بود که این سیاست ها بتواند مانعی بر سر راه تخریب و آلودگی محیط زیست ایجاد نماید، برای اولین بار در ایران جرایم زیست محیطی {در قالب ماده 134 و بند (ج) ماده 104برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی} مطرح شد و به دنبال آن آیین نامه اجرایی مواد یاد شده بالا تدوین گردید. آیین نامه اجرایی یاد شده یکی از تخصصی ترین آیین نامه هایی است که تا کنون تدوین شده است لذا نیاز به تعمق و مطالعه بیش تری دارد. در این مقاله سعی شده است که علاوه بر تجزیه و تحلیل اقتصادی جرایم زیست محیطی، راه حل های کاربردی برای بهبود کارایی این ابزار اقتصادی در ایران نیز مشخص گردد. به همین منظور عملکرد ادارات حفاظت محیط زیست 30 استان کشور طی سال های 1386- 1384 مورد بررسی قرار گرفته است و مشکلات اجرایی این قانون با توجه به ساختار فعلی سازمان حفاظت محیط زیست ارزیابی شده است. بررسی های انجام گرفته نشان داد که عدم توجه کافی به ابعاد اقتصادی قانون جرایم زیست محیطی، ضعف سازمانی، محدویت امکانات در پیاده سازی و اجرا و عدم اعمال هماهنگ و یکنواخت، از عوامل اصلی ناکارآمد بودن این ابزار اقتصادی در ایران بوده است.
  کلیدواژگان: ابزارهای اقتصادی، جرایم زیست محیطی، رهیافت انگیزه های اقتصادی، رهیافت فرمان وکنترل
 • عباس خدابخشی، محمد مهدی امین، مرضیه وحید دستجردی، محمد قاسمیان، افشین ابراهیمی صفحات 189-196
  زمینه و هدف
  یکی از مشکلات زیست محیطی اخیر، وجود ترکیبات سمی، مقاوم و بالقوه سرطان زا در پساب و بافت ماهیان مزارع پرورش ماهی قزل آلا می باشد. از جمله این ترکیبات می توان به مالاشیت سبز اشاره کرد. هدف از انجام این پژوهش تعیین مقدار مالاشیت سبز در پساب و بافت ماهیان مزارع پرورش ماهی در استان چهار محال و بختیاری می باشد.
  روش بررسی
  در این مطا لعه توصیفی- تحلیلی، از بین حدود 50 مزرعه پرورش ماهی، پنج مزرعه از سه رده پرورش ماهی بر اساس ظرفیت تولید ماهی (بزرگ، متوسط،کوچک) انتخاب گردید و در طی مدت 3 ماه، هر ماه یک نمونه از پساب و بافت جمع آوری و پس از آماده سازی از نظر وجودترکیب مالاشیت سبز به ترتیب از طریق روش اسپکتروفتومتری و روش کروماتوگرافی مایع با آشکار ساز اسپکترومتری جرمی مورد سنجش فرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، میزان مالاشیت سبز دربافت ماهیان مزارع پرورش ماهی، شماره های 1، 2، 3، 4، 5 و 6 به ترتیب 6/1،27/0،26/0، 45/0،28/0، 32/0میلی گرم در کیلو گرم به دست آمد. محدوده غلظت مالاشیت سبز در پساب مزارع پرورش ماهی مورد مطالعه بین273 – 7/5 نانو گرم در لیتر تعیین مقدار گردید.
  نتایج
  غلظت مالاشیت سبز در بافت ماهیان مزارع مورد مطالعه بسیار بالاتر از معیارهای بین المللی، همچون دستورالعمل کشور استرالیا (به میزان 03/0 میلی گرم در کیلو گرم) است که نشان دهنده کاربرد گسترده این ترکیب در مزارع پرورش ماهی منطقه مورد مطالعه می باشد. با وجود این، غلظت مالاشیت سبز در پساب مزارع، کم تر از استاندارد های برخی از کشورهای اروپایی، همچون ایرلند (به میزان 100 میکرو گرمدرلیتر) می باشد. بنا بر این، با توجه به اثرات سرطان زای مالاشیت سبز بر آب زیان و انسان، مسئولان بهداشتی و شیلات بایستی تدابیری جدی اتخاذ نمایند تا از مصرف این ماده در مزارع پرورش ماهی جلوگیری شود و از مواد جایگزین و بی خطر استفاده گردد.
  کلیدواژگان: مالاشیت سبز، مزارع پرورش ماهی، کروماتو گرافی مایع، اسپکترومتری جرمی، بافت ماهی، پساب
|
 • Akbar Baghvand, Ali Daryabeigi Zand, Ali Vosoogh Pages 1-11
  Introduction
  Polycyclic aromatic hydrocarbons are in amongst of the most important environmental pollutants. Their leaching from soil into groundwater is one of the most important environmental concerns. Considering the high volume of activities in oil industry، many sites have been contaminated with oil compounds in Iran. Since soil remediation costs are very high، making a decision about remediation or not remediation of the oil polluted soils needs a careful assessment.
  Material and Methods
  Column leaching test was applied in the current research as a modern and effective tool to predict leaching of PAHs from soil. In order to do this procedure، the contaminated soil from south of Tehran city (near the oil refractory) were prepared. Then، dried in the air and sieved from 2 mm. The material of soil was silt and clay; also had a 1. 81 percent organic carbon. The tests were done in glass column with 600 cm3 capacity (6 cm diameter، 21 cm high).
  Results and Discussion
  Results showed that only a small part of available PAHs in solid phase (soil) leached into water and high concentration of PAHs in the solid phase dose not necessary imply serious groundwater contamination risk and significant amount of PAHs may stay in the soil for a long time.
  Keywords: Polycyclic aromatic hydrocarbons, Soil pollution, Column leaching test
 • Mir Hosein Mousavi, Narges Barzegar, Abbas Memarzade Pages 13-26
  Introduction
  The economical sectors، being a main consumer of fossil fuels، play a basic role in the Emission of environmental pollutants. In the process of giving service، these sectors create Undesirable outputs، in addition to desirable ones. The cost of this polluting behavior، and also the scarcity of appropriate analytical methods for the purpose of environmental policy making، some efforts have been made. In this paper، to estimate shadow price of environmental pollutants created by fossil fuel consumption in the economical sectors of Tehran province.
  Material and Methods
  The used methodology in this paper is input-output analysis and EPA coefficients.
  Results
  Results show that economic sectors include transportation sectors to create 23548850629RSL social cost، service 88533443280 RLS، agricultural 74716821840 RLS andindustry 7269567240 RLS among economic sectors of Tehran have the most shadow prices of environmental pollutants resulting from fossil fuel respectively.
  Discussion
  Considering the global movement towards sustainable development، it is essential to notice to the environmental destruction caused by different economical sectors. The results show that most of the social costs of air pollutants examined in this study due to the use of gas to the price of 796 RLS per liter consumption in the transportation sector، and the lowest induced kerosene to cost 196 RLS per liter is consumed.
  Keywords: EPA coefficients, Externality, environmental pollutants, fossil fuel
 • Shahla Habibi, Ali Akbar Bidokhti Pages 27-52
  Introduction
  This paper presents a three- dimensional numerical model based on 3- D Navier – Stokes and continuity equations. The model is used to simulate the prediction of the movement of oil slicks from spill accident in region between Khark Island and Busher Port in the north coastal of Persian Gulf.
  Material And Method
  A three – dimensional model is developed based on the mass transport equation to predict the movement of oil particles in the water column. The model uses Boussinesq approximation as Lipps. For the advection term in the model an upwind weighted، multidimensional positive definite advection transport algorithm (MPDATA) is used. Base on this algorithm an explicit finite difference scheme that uses an anti-diffusive velocity sense for equilibrium diffusion effect is used. Densities of the oil and water، wind speed and horizontal and vertical diffusion coefficients are variable in the model.
  Results
  The computational domain covers an area of 555180 km2 with 11346 grids and x  y  3000 m in spill point، 21 km offshore. The model predicts concentration distribution of oil particles and current speeds and directions for 1. 7، 7 and 14 hours in summer after spill accident in 5، 10 and 15 meters levels. Numerical results show that particles spreading are towards Busher Port in summer. There is good agreement with valid theories and experiment of data runs.
  Discussion
  This research can be helpful to predict the movement of oil pollution at sea to collect pollution from spill accident to avoid the risk of moving it to the beach.
  Keywords: Numerical Model, Movement of oil, Explicit Finite difference, Khark Island, Busher Port
 • Noshin Birjandi, Habibollah Yonesi*, Nader Bahramifar, Mojtaba Hadavifar Pages 53-60
  Introduction
  Paper mill’s wastewater is the most pollutant industrial wastewaters. The effluent causes production sludge، scum formation and loss of aesthetic beauty in the environment. They also increase the amount of toxic substances in the water which causes death to the zooplankton and fish.
  Material And Methods
  The present research investigated the effect of coagulant of PACL for reduction of the pollutants in paper mill wastewater. For reduction of the pollutants the quantity and quality of wastewater investigated.
  Results
  This study showed that this wastewater has chemical oxygen demand (COD) 3523 mg/l and turbidity= 872. In this test، parameters of turbidity، COD، total solid (TS)، optimum pH and dosage of coagulant determined. According to data obtained from studies optimum pH and dosage of PACL were obtained to be 7، 785 mg/l، respectively.
  Conclusion
  The results of the present study revealed that coagulant of PACL could reduce 90% of TS، 88% of COD and 93% of turbidity in paper mill wastewater
  Keywords: Paper mill wastewater, environmental pollutants, coagulant, PACL, COD, Turbidity
 • Farideh Atabi, Seyed Mohammad Reza Heibati, Setareh Mehrkhou Pages 61-75
  Considering the scarcity of natural fossil energy and dispersion of pollutant gases from their products، it seems utilizing cheaper and cleaner energy sources such as geothermal energy are vital. One of the applications of geothermal energy is geothermal pumps. The compressor of geothermal pumps utilizes the thermal energy of the earth to provide thermal load and hot water for the buildings by consuming electricity. There are two most common geothermal heat pumps including a system with vertical and horizontal ground heat exchanger. In the present study، in ventilation calculations، the required thermal load of a typical four story 12- unit residential building located in the East of Tehran was calculated separately based on the actual operational data. Each story has an area of 565 square meters. According to the thermal properties of soil and the annual average temperature of the abovementioned area، the appropriate geothermal heat pump was selected. Subsequently، three scenarios were created through Perform software on the basis of the primary costs of purchase and installment of geothermal heat pump and its electricity consumption. The cost-effectiveness of the studied system with that of the previous one was compared technically، economically and environmentally on the basis of carbon credit costs in the world market. The results of this study indicate that the application of geothermal heat pumps decreases the total emission of pollutants across implementing the project by 3759 tons of CO2 equivalent. Furthermore، 67،000 giga joules of natural gas will be saved at the end of the project.
  Keywords: heat pump, geothermal, carbon credit, technical, environmental economic feasibility study
 • Mansour Ghiasodin, Leila Sourati Pages 77-83
  In this research measuring ozone concentration in air quality control Company at Aqdasieh station، and meteorological parameters at Resalat station، was compared and investigated. This investigation was performed for 7 months (from Oct. 2007 to Apr. 2008). The average daily Ozone concentration showed the least quantity of Ozone in early morning and late night air. Comparing the sunshine radiation with variation of Ozone concentration indicated that these two items have direct relations. Increasing the sunshine radiation concludes the increasing of photochemical activity and consequently increasing the Ozone concentration. Investigating the monthly average Ozone concentration showed that the least registered amount of Ozone was during these 7 months of measurement in Azar (November) and the most registered amount of Ozone occurred in Farvardin (April). The most important factor of main increasing happened in April and in the solar radiation and photochemical activities.
  Keywords: Ozone Concentration, Nitrogen Oxides, Meteorological Parameters, Solar Radiation Intensity, Photochemical Reactions
 • Marzieh Reisi, Alireza Soffianian, Hamidreza Ghodosi Pages 85-96
  The location of industrial area is a key factor in regional planning because this kind of decision has large social، economical and environmental impacts on any land. Location decision makers must consider a wide range of factors in order to coordinate socio-economic benefits and environmental sustainability. Isfahan is one of the most important industrial centers in Iran and because of large industrial development in this region industrial construction is limited to 50 Km radius around Isfahan city. The present paper describes a Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) method، called Weighted Linear Combination in GIS environment to evaluate the suitability of 50 Km radius around Isfahan for industrial establishment. At first by literature review and obtaining standards، industrial site selection criteria are defined.
  Keywords: site selection, Geographic Information System, Weighted Linear Combination, Analytical Hierarchy Process, Spatial decision making systems
 • Mehdi Boroumandi, Mashalah Khamehchyian, Mohammad Reza Nikoudel Pages 97-109
  Recently، hazardous waste management is a major issue through the world due to increasing of hazardous wastes in countries. According to numerous industrial units، Zanjan province needs an effective managing method for hazardous wastes. Landfilling is the most common method used to hazardous waste management. Determining of optimum location with considering minimum environmental risks and cost effective methods are the scope of this paper. The used method in this paper is combination of geographic Information System (GIS) and multiple criteria Analysis (MCA). Because of several influencing parameters in landfill site selection، using MCA is necessary. A two steps method of landfill site was done، including elimination exclusionary areas and calculation suitability index. In order to determine weights of effective parameters، Analytical Hierarchy Process (AHP) was applied. Simple additive weight method was used for determination of suitability index and evaluation of study area for hazardous waste landfill. Finally regions with high suitability index were suggested for hazardous waste landfills in Zanjan province.
  Keywords: site selection, Hazardous Wastes, Analytical Hierarchy Process (AHP), Zanjan
 • Razieh Khansefid, Ahmad Abrishamchi Pages 111-124
  In selecting type of sanitary sewer network by a designer engineer، at first after surveying the region، the same of usages and results of the selected type of network shall be studied. Nowadays، gravity sanitary sewer network (conventional network) is designed and established extensively across the country in small communities which causes high costs. Therefore، investigation of usages of different unconventional sanitary networks including pressure sewer system (PSS)، vacuum sewer system (VSS)، small diameter gravity sewer system (SDGS) and simplified sewer system (SS)، is necessary due to lower costs. In the current research، the data are collected from books، consulting engineering companies’ reports، and national and international standards of sewer network systems and analyzed. And each type of sewer network and their usage are studied and discussed and then different options sanitary sewer networks are designed for Bandar Taheri of Boushehr Province as the case study using Arc Map، Arc GIS، Auto CAD، and Sewer CAD and then economically analyzed and estimated based on price lists. The results indicate the priority of option simplified sewer network which in accordance with specific circumstances of a region and criteria lowers administrative، operation and maintenance costs.
  Keywords: Unconventional Sanitary Sewer Network, Pressure Sewer System (PSS), Vacuum Sewer System (VSS), Small Diameter Gravity Sewer System (SDGS), Simplified Sewer System (SS)
 • Environmental Planning at the Scale of Local Landscape (Case Study: Fordo Rural District)
  Negar Tayebzadeh, Leila Roozbehani, Shahrzad Faryadi Pages 125-145
  Introduction
  Attention to environmental planning is necessary when the density of growth in some parts of the national territory which is causing inconsistency and two major adverse
  Results
  irregular migration urban and rural population from other parts of the country towards development center and also retardation of other parts of the country. The purpose of this study is the environmental planning at the scale of local landscape to develop and enhance the quality of material and spiritual life of people in Fordo rural district.
  Materials And Methods
  In this study، environmental planning for Fordo rural district carried out by using planning process method and Geographic Information System. This Process done in three steps: Identifying rural district، analysis of the interaction between natural and man-made elements and composition، including (outlining the vision، goals and operational and developing solutions).
  Results
  For each of the three environmental، economical، social and human made factors، solutions were expressed. As restrictions on development، some of the lands were used to develop access and build facilities and etc. Ultimately final plan of the physical spaces of Fordo rural district was provided in the form of a map.
  Conclusions
  For harmonious and balanced development of regions in the whole country، planning process method is an efficient and useful method and provides solutions to development and plans and spatial and physical plans. Also، the use of GIS tool in various stages of study leads to more accurate results and plans. The principles of this study can be used in environmental planning and regional planning، proportional to the ecological potential of region to guide changes in accordance with the potential and limitations of the natural and human environment.
  Keywords: Environmental planning, Planning process, Fordo rural district
 • Islamshahr Town Environmental-Legal Problem's Evaluation
  Naser Ghasemi, Vali Ollah Mohammadi Pages 147-163
  Introduction
  Migration، population increase and industrializing of mentioned county (Islam Shahr) without noticing to the environmental capability and evaluation، caused environmental pollution and social raucousness in this city. In addition، by the population increase، water consumption increases as well. So we will face decreasing of the agricultural water and farms dehydration in one hand، and increasing the pollution of fresh water and decreasing county’s freshwater because of the sewage and its discharge to underground water table on the other hand.
  Material and Method
  Environmental rights are important tools for supervision، management and continuous development. These rights are affective in policy determining and environmental protection affairs and rational /continuous using of natural environment. We can move based on public opinions and governmental support alongside with internal rules and statutes and bureaucracy revision to increase the quality of environmental management. In addition، constraints and prohibitions state instructions issues and pollutant units’ penalties and other rules can be used as management tools to help environmental retain and pollutant decrease.
  Result and Discussion
  Industrializing of the county causes population urbanization increasing، natural recourses damage، rising consumption rate change and environmental pollution as well as losing life quality and misbalancing the county’s environment. As the population has increased from 1000 people in 1961 to 500،000 persons at present، it created the environment such problems.
  Keywords: environmental pollution, Environmental Law, Penalties, Environmental Evaluation, Islam Shahr
 • Mohammad Ali Abduli, Farshid Rahimi, Reza Samie Fard, Mehdi Jalili Ghazi Zadeh* Pages 165-173
  Management of Solid waste goes back to ancient times. But modern and enlightened management of wastes began from 1930. Since 1995،، in Iran studies started on the ground of “Integrated Solid Waste Management Plan” and these studies finally led to the approval of “Waste Management Law” in 2004. Solid waste management in Hormozgan’s villages was the aim of this research. In this study، 26 villages، scattered all over the province، were selected. A questionnaire addressing the current status of solid waste disposal in rural area was developed. This questionnaire was administered to all 26 Dehyaries. Waste sampling was carried out for seven successive days in the middle of the four seasons. On each sampling day، 65 samples of 1 m3 volume were taken from specified homes in each of the 26 villages. Numbers obtained from questionnaires and physical and chemical analysis were used as data to study current situation and suggesting appropriate methods for solid waste management system in rural areas of Hormozgan province. Field studies showed that about 617. 3 grams of residential solid waste per capita is generated in selected villages every day. There are 360 shops in chosen villages and total amount of commercial waste is about 3816 kg per day. The average amount of medical waste is about 8. 8 kg per hygienic unit. Waste Composition in selected villages is: putrescible materials 43. 77، paper and cardboard 9. 72، plastics 9. 62، wood 6. 20، metal 10. 44، glass 7. 90، rubber and leather 5. 58 and textile 6. 79%. The main obstacle to recycling program is the unbiased collection of waste in rural area. It is recommended that for the first five year program، Source separation includes degradable matter and dry wastes (paper، plastics and metals). Source separation of other components such as wood، rubber، glass and textile can be carried out in the second five year program. From the economical point of view، incineration with energy recovery cannot be a good alternative for rural waste disposal in Hormozgan. Due to the low volume of1- PhD. Faculty of Environment، University of Tehran2- M. Sc. Faculty of Environmental Engineeruing، University of Tehran3- PhD. Student، Faculty of Environmental Engineering، University of Tehran4- Former PhD student of Environmental Sciences of Tehran University، Assistant Professor، Research centre ofEnvironmental Pollutant، University of Shahid Beheshti،. J. Env. Sci،TechJ. Env. Sci. Tech.، Vol 16، No. 4، Winter 2015209degradable matter، land availability with low cost labor force in rural areas، low technology composting is recommended. The quantity of waste generated in each village is not sufficient to be managed separately، so a regional solid waste management must be defined to include adjacent villages. Collection of waste must be carried out by each Dehyari in each village. Waste recovery and disposal should be managed regionally.
  Keywords: Management, Rural solid waste, Hromozgan, Quantity, quality
 • Zahra Abedi, Mehdi Riahi, Saleh Salehi Pages 175-187
  Nowadays immethodical profiting of environmental assets and competition in ecological resources consumption in the country illustrates an ascending procedure، and lack of suitable economical instruments leads to various environmental pollutions appearances. Using economical instruments like «green taxes»، «Tradable of marketable permits» and «deposit and repayment systems» and finally «environmental charge» could be regarded as some solutions which aid us to improving producers and consumers'' behaviors to preserve the environment and also achieving sustainable development. In the decade of ninety existent realities forced the planners of the country to apply «Economic Incentive Approach» instead of «command and Control Approach». For the same purpose it was anticipated to enforce economical encouragers in the law of first and second plan of development. However industrial development after the war (Iraq against Iran) increased to such an event that did not allow aforementioned policies to prevent environmental pollutions and damages. Therefore، for the first time in the country، environmental charge was introduced into article 134 and paragraph © of article 104 the low of third plan of economic، social and cultural development and subsequently their executive bylaw were developed. Aforementioned executive bylaw is one of the most specialized guidelines developed so far in the country. In this paper an attempt was made toward economical analysis of «environmental charge» and determination of practical solutions in order to improve efficiency of this economic instrument in Iran. For this purpose the activities of the department of the environment of more than thirty provinces during the 2005-2007 were investigated and problems related to implementation of this law in the context of existing institutional arrangement of the department of the environment were assessed.
  Keywords: Economical instruments, Environmental charge, Economic Incentive Approach, Command, Control Approach
 • Abbas Khodabakhshi, Mohammad Mahdi Amin, Marzieh Vahid Dastjerdi, Mohammad Ghasemiyan, Afshin Ebrahimi Pages 189-196
  One of the recent environmental problems is the presence of toxic، resistant and potentially carcinogenic compounds such as Malachite Green (MG) in effluent wastewater and fish tissues of fish farms. The aim of this research is the measurement of MG in the effluent wastewater and fish tissues of fish farms in Chahar- Mahal and Bakhtiari province. In this descriptive cross-sectional study، from total of 50 fish farms، five farms were selected from three categories of large، medium، and small scales of fish farms، based on fish production capacity. During three months، effluent wastewater and fish tissue samples were taken monthly and were analyzed to detect MG after preparation of the samples. MG analysis was done through Cloud Point Extraction method for effluents samples and liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS) method for fish tissue samples.
  Keywords: Malachite green, Fish farm, Liquid chromatography mass spectrometry (LC, MS), Trout tissue, effluent