فهرست مطالب

زیبایی شناسی ادبی - سال یازدهم شماره 18 (زمستان 1392)
 • سال یازدهم شماره 18 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید حسن شهرستانی، عباس محمدی صفحه 1
  جبرئیل در قرآن کریم رساننده وحی الهی به پیامبر اکرم است و مقام فرشته پیام رسان را دارد. با توجه به نقش جبرئیل و فرازهایی از سوره نور در قرآن کریم سهروردی عارف و فیلسوف مسلمان قرن پنجم در داستانی تحت عنوان آواز پر جبرئیل همه کائنات را زاییده پر چپ و راست و سیاه سفید جبرئیل معرفی می نماید و با دیدگاه رمزی به تصویر سازی ذهنی و مکتوب این مضمون پرداخته است.
  قابلیت تصویری یک اثر به میزان و ظرفیت یک اثر مکتوب جهت تبدیل به اثری تصویری گفته می شود. در تصویر سازی و تبدیل داستان آواز پر جبرئیل به یک اثر تصویری، پرداخت به عالم مثال موجود در عرفان اسلامی، بهره گیری از دنیای مثالی نگارگری ایرانی، و توجه خاص به عناصر تصویری موجود در نقش و نگاره های هنر تصویری دوره سلجوقیان که دوره زندگی سهروردی است، جهت خلق اثری فاخر مثمر ثمر خواهد بود. بهره گیری از قابلیت بصری خوشنویسی اسلامی که تصویر کلام است و تلفیق آن با عناصر تصویری سایه وار و ترانسپرنسی تصویرگر را در ارائه اثری در خور توجه یاری می رساند.
  کلیدواژگان: قابلیت تصویری، تصویرسازی، سهروردی، جبرئیل، آواز پرجبرئیل، سایه، خیال، نگارگری
 • نرگس یدی، عباسعلی وفایی صفحه 31
  امیر خسرو دهلوی به دلیل محل جغرافیایی زندگیش که در خارج از ایران و در هندوستان بوده، آثارش آن سان که باید و شاید مورد توجه و بررسی قرار نگرفته و محققان در نقد های خود به ندرت به آن ها اشاره کرده اند و در هند نیز محققان، اکثرا آثار هندی زبان شاعر را بررسیده اند؛ درحالی که امیر خسرو دهلوی یکی از شاخص های مهم دو ادبیات عظیم مشرق زمین، یعنی فارسی و هندی محسوب می شود و آثارش مفاهیم کلیدی ادبیات کلاسیک فارسی را در بر دارد.
  با توجه به نقش امیر خسرو و اشعار او در گسترش ادبیات فارسی، بررسی آثارش بسیار مهم به نظر می رسد. در این پژوهش آثار امیر خسرو از نظر شکل و ظاهر و همچنین از نظر درونمایه و محتوی مورد بررسی دقیق قرار گرفته اند و ویژگی اشعار او با نگاهی به آرایه های ادبی (که بیشتر از تشبیه و کنایه استفاده کرده است)، بدیع و بیان و سیستم متریکی(عروض) و قافیه و ردیف، در ترازوی نقد قرار گرفته و شیوه خاص او به نمایش گذاشته شده است.
  کلیدواژگان: شکل، درونمایه، فارسی، هندی، امیرخسرو
 • رقیه صدرایی صفحه 47
  تاریخ بیهقی به عنوان نمونه ای از نثر برجسته ادب فارسی و جریان های بزرگ تاریخ است که نویسنده طی بیان حقایق و ایجاد ارتباط با مخاطب و تاثیر کلامش از دانش زبانی خاصی استفاده کرده است که شامل ساختار نوینی از واژه ها و ترکیبات زیبا و هنرمندانه، ایجاز و اطناب به موقع و کاربرد مناسب آن ها در موقعیت های متفاوت برای ادای مقصود و ارتباط موفق با مخاطب می باشد.
  این مقاله بر آن است تا به آفرینش زیبایی و هنر نویسنده در کاربرد واژه ها و افعال در محور همنشینی برای تاثیر کلام او بر خواننده بپردازد.
  کلیدواژگان: ساختار، تاریخ بیهقی، واژه، زیباشناسی، بلاغت، دانش زبانی
 • رضا صادقی شهپر، الهه مهدی نژاد صفحه 61
  هنجارگریزی یکی از شیوه های آشنایی زدایی در مکتب فرمالیسم روس است. در این شگرد قواعدی بر قواعد زبان معیار افزوده می شود که موجب برجستگی متن ادبی می گردد. قیصر امین پور، در اشعار خویش در موارد گوناگون به هنجارگریزی دست زده است و از این رهگذر به غنا و توسعه زبان شعر خود پرداخته است. در این مقاله، اشعار امین پور از منظر هنجار گریزی معنایی، مورد بررسی قرار گرفته است تا از این رهگذر گوشه هایی از زیبایی های ظاهری و باطنی اشعار وی آشکار شود و نیز رابطه درونی این هنجارگریزی با دیگر هنجارگریزی ها نمایان شود. نتیجه بررسی ها نشان می دهد امین پور از انواع هنجار گریزی در اشعارش بهره برده است که این بهره گیری به صورت یکسان نیست. بیشترین بسامد آن به هنجارگریزی معنایی تعلق دارد که به صورت گسترده و در هیات آرایه های استعاره، حس آمیزی، تناقض، کنایه، مجاز و به ویژه تشبیه و تشخیص در اشعار او نمایان است.
  کلیدواژگان: فرمالیسم، آشنایی زدایی، هنجارگریزی معنایی، قیصر امین پور
 • فرشته رستمی، مسعود کشاورز صفحه 81
  این پژوهش با توجه به دست آوردهای «میخاییل بختین» (1975-1895) آهنگ آن دارد که «شعار» در داستان های «سیمین دانشور» را کندوکاو نماید. پیش پندار آغازین این جستار آن است که دانشور روند داستان نویسی را به سوی «گزاره های شعاری» کشانده است. هر چه از نخستین نوشته های او به پایان آن ها نزدیک می شویم، گرایش به شعار چنان گسترده می شود که داستان، ماهیت خود را از دست داده و بیش تر نقش و نگاشتی از تک گویی در آن دیده می شود. از این رو گرایش به «شعار» که یکی از نشانه های متن تک-گوست، «چندصدایی» را در این داستان ها بسیار کم رنگ ساخته است. این گزاره های شعاری چیده شده در داستان هستند، قلمرو خاصی ندارند و ماهیت آن ها گفت وگویی نیست؛ بنابراین مکالمه پویا نیز در این بخش ها وجود ندارد. این نوشتار با یاری از اندیشه ها و نوشته های بختین به بررسی نوشتار گزاره ای در داستان های دانشور پرداخته است. در این میان پنج زمینه در داستان ها وجود دارد که بسترساز شعاری شدن داستان ها گردیده است. این جستار، ویژگی هایی را که گزاره های شعاری در آن پدید آمده اند، بررسی کرده است. گردآوری داده ها به پشتیبانی فن کتابخانه ای و فیش برداری انجام یافته، همچنین داده های آماری که بر پایه «واحد جمله» گردآوری گشته اند، نمودار پراکندگی شعارها در داستان های کوتاه و بخش های چندگانه رمان ها است که بررسی آن با روش «تحلیلی–توصیفی» انجام شده است.
  کلیدواژگان: دانشور، بختین، داستان، زمینه، گزاره های شعاری
 • احمدرضا کیخای فرزانه، محسن تاج آباد صفحه 113
  عناصر داستان های امروزی با توجه به درون مایه و محتوای داستان های معتنابه معاصر، توجیه پذیر است و ساختار، متناسب با چگونگی درون مایه شکل می پذیرد. منظومه آرش کمانگیر از آثار حماسی و اسطوره ای ایران باستان است که در دوره معاصر توسط سیاوش کسرایی به نظم در آمده، کارکردی سیاسی – اجتماعی به خود گرفته است. به جز توجه به دلایل آگاهانه و بصیرت هنرمندانه ای که سراینده اثر برای انتخاب نظم به جای نثر و هم چنین چرایی بازآفرینی مجدد آن در دوره معاصر داشته است، برآنیم تا با بررسی عناصر داستانی این منظومه زوایای ارزشمند و خلاقانه دیگر این اثر را شناسایی کنیم. استخراج و تحلیل عناصر داستانی نوین در حماسه ای کهن و باستانی موضوع اصلی این مقاله است و نگارندگان می کوشند تا عناصری هم چون سوژه، تم، طرح، شخصیت، حادثه، زاویه دید و دیگر عناصر داستانی را در منظومه آرش کمانگیر مورد تحلیل و بررسی قرار دهند تا میزان موفقیت یک شاعر در پرداختن به یک قصه منظوم در برابر دید و داوری خواننده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: عناصر داستان، منظومه آرش کمانگیر، قصه و حکایت، شعر نیمایی
 • علی ساجدی صفحه 133
  توجه به زیباشناسی سخن در آثار همه شاعران کم یا زیاد دیده می شود. البته شاعران در غزل و گاهی هم در قصیده به آرایه های ادبی عنایت بیشتری نشان داده اند و در سایر انواع ادب به ویژه در مثنوی کمتر نثاری تونی شاعر عصر صفوی در مثنوی «سرو و تذرو» زیبایی های ادبی را با بلاغت و شیوا سخنی در هم آمیخته و پیکره مثنوی بزمی «سرو و تذرو» را زیبا و با شکوه و هنرمندانه ساخته است. در این گفتار مواردی از زیبایی های هنری بدیع را در شعر او بررسی می کنیم.
  کلیدواژگان: آرایه های لفظی و معنوی، جناس، تصدیر، لف و نشر، تلمیح، ایهام
|
 • Dr. Seyyed Hasan Shahrestani, Abbas Mohamaddi Page 1
  Gabrirl in the holy koran is charactrized a the sender of Gods revelations to the holy prophet. So he has the station of Gods messagener. As father role of Gabtiel and regarding some Ayas of Noor chapter in the holy koran, Sohrevardi, the moslen philosopher of the 5thcentury. In a story entitled the song of gabriels feather corsidears the whole universe as the output of right and left feathers of Gabriel. He tries to render a mental picture at this subject my stically.In picturizing and telling the story of the song of gabriels feather and dealing with the exemplar world in islamic gnosticism and using the iranian picturizing art of sohrevardi living in the era of sojughian period would be a good help to create a celebrated literary work to use the visibility capacity of Islamic calligraphy ehich is the picture of the word and in corporating it with the picture elements and its Transparency will be of a good help here in.
  Keywords: visual copacity, picturizing sohrevardi, gabriel, gabricls feather song, shade, imag in ation, painting
 • Narges Yadi, Dr. Abbasali Vafaiee Page 31
  The Persian language and literature in Indian peninsula blossomed in the literary arena of Northern India. Initially, it did not attract the attention of Indian literary critics while Iranologists considered it as a "counterfeit and imitation of classic literary works of Shiraz and Isfahan". This is why the works by one of the best representatives of this literary tradition, i.e., Amir Khosro Dehlavi, received the spotlight and attention of the researchers relatively late. It is possible that since geographically Amir Khosro belongs to the Indian territory, many years after recognition of his importance still publication of (the collection of) his poetry is considerably limited. Indian researchers have mostly studied the poet's works in Indian language and have hardy referred to his Persian poems. The works by orientologists and Iranologists consider his poetry in line with the literary trends in Middle Ages. Some aspects of his literary creation have been investigated in the research studies by (Bertless, Setarico, and Twichew) However, these same researchers also have not seriously and comprehensively dealt with Amir Khosro Dehlavi's Divaan.
  Keywords: form, theme, Persian, Indian, Amir Khosro Dehlavi
 • Dr. Roghieh Sadrai Page 47
  1.Abstract Beihaghi's history known as a sophisticated prose masterpiece holds great historical events in Persian Literature. 2. In this work, the writer has applied a specific language along with defining the fact and making communication with his audience as well as the influence of his speech from knowledge. 3. This embraces a new structure of word, beautiful and artistic combinations, brevity, convenient lengthening of speech and appropriate application in various situations to convey his meaning to the audience. 4. The current essay is aiming at considering the effect of Beihagh's speech on the reader through creating beauty and art in practicing words and verbs and putting them together as tenderly and harmonically as possible.
  Keywords: structure, Beihaghi's history, word, aesthetics, Rhetorics, Knowledge of beauty
 • Elahehmehdinezhad, Reza Sadeghishahpar Page 61
  In the formalist criticism,deviation is one of the defamiliarization method. In this method some rules are added to the norm language that is made the literary text foregrounding. In many cases QeysarAminpour has been deviation in his poems,by this way he is development his language poems. In this article that shows the inward and outward beauty of his poems. The results of the survey shows that Aminpour has used of the sort of the deviation in his poems that is not similar usage that most foregrounding of this related to the semantics deviation that is appears widely in the forms of Simile,Metaphor, Synesthesia, Personification and paradox.
  Keywords: Formalism, Defamiliarization, Deviation.QeysarAminpour
 • Fereshteh Rostami, M.Keshavarz Page 81
  While reading a story, our presupposition is that characters get involved in dialogues created by the writer."Polyphony" is partly about these dialogues among characters and /or between the character and the narrator.In Daneshvar's stories, however, characters are mostly involved in dramatic monologues. These monologues are usually propagandist propositions which are variously put in the form of sentences that might continue for pages in a novel or a short story. This paper calls these running sentences "resolutions".The hypothesis here is that as one reads Daneshvar's various texts (either short stories or novels) in the chronological order of their creation, their tendency towards propagandist propositions increases considerably. Therefore, stories that could have been genuine samples of polyphonic texts had turned into ideological monologues.Therefore, these texts develop their own stories in the form of a monologue or they present some characters whose variety does not refute the fact that they are all spokespersons of the author herself. In other words, their voice belongs to the author.Based on Bakhtin's ideas and notions, this paper analyzes the propositional texts that are written by Daneshvar. It also reveals how the author gets fascinated and absorbed by her own voice which is conveyed through the character's discourse. This library-based study tackles the issue through a descriptive –analytical point of view.
  Keywords: Daneshvar, Bakhtin, Story, Propagandist propositions, Monologue, Resolution
 • Dr. Ahmadreza Keikhayfarzaneh, Mohsen Tajabad Page 113
  Analyzing the elements of the various contemporary stories, due to the themes and contents of such stories and concerning their constructions, sounds feasible.The adapted constructions of such versified stories are evolved on the basis of subject matters and themes of stories.One of the epics, heroic, and mythical stories of the ancient lranian literature, the story of Arash-e-kamangir, is now versified by Syavash Kasraee-one of the lranian poets of the modern era. This new versified form is mainly appliep to the social-political matters and concerns such subjects.Except from his artistic insight and intelligent indications for the versification of this epic, and, also his reasons for recreating and modernizing this story, in this essay it is intended to analyze the elements of this versified epic more prominently and also detect the other meritorious and ingenious standpoints present in this versified story. The specific purpose of this essay is to extract and analyze the modern and new elements applied in this versified ancient epic in order to present and state the extent of the success of such a modern poet and his unique skill.
 • Dr.Ali Sajedi Page 133
  All poets, more or less, Pay attention to the beauty of language in their Poetry. However, figures of speech are much more frequently used by poets in sonnet and ode and less in other literary genres, especially in couplet-poem. Nesari Tooni, a poet living at the time of Saffavid dynasty, has mixed the beauty of language with eloquence and rhetoric in his couplet-poem anthology entitled`Sarv & Tazarv` (cypress & pheasant). This has made his poetry, in this couplet-poem, beautiful, elegant and artistic. This article intends to investigate instances of rhetorical language in his poetry.
  Keywords: Phonologicai, meaning, based figures of speech, Pun, Serpentine verse, Epanados, Allusion, Double meaning