فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 94، فروردین و اردیبهشت 1394)
 • سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 94، فروردین و اردیبهشت 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/02/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی قادریان*، عبدالرحمن امامی مقدم، پریسا عموری، رضا عزیزی مال امیری، محمدرضا کارگرفرد جهرمی صفحه 1
  زمینه و هدف
  استفاده از ماده حاجب در تصویربرداری، کلیه ها را در معرض آسیب قرار داده که به آن نفروپاتی ناشی از کنتراست یا (Contrast-Induced Nephropathy (CIN گفته می شود. این اصطلاح زمانی به کار برده می شود که افزایش کراتینین سرم بیش از 25% از سطح پایه یا بیش از 5/ 0 میلی گرم در دسی-لیتر طی 3-2 روز بعد از تجویز کنتراست، بدون حضور بیماری های دیگر کلیوی رخ دهد. بروز CIN در جمعیت بزرگ سالانی که آنژیوگرافی قلبی شده اند، حدود 20-10% است، ولی مطالعات در این زمینه در کودکان بسیار محدود است. هدف از این مطالعه بررسی بروز این عارضه در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه یک صد کودک مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی که بین سال های 91-90 تحت آنژیوگرافی قرار گرفته بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای این منظور ازت اوره خون(Blood Urea Nitrogen (BUN، کراتینین سرم (Creatinine (Cr، سدیم (Sodium(Na و پتاسیم (Potassium(Kخون بیماران روز قبل از آنژیوگرافی و سپس 24 و 72 ساعت پس از آنژیوگرافی اندازه گیری شد و یافته ها مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بیست وچهار بیمار (24%) از این بیماران افزایش کراتینین سرمی بیش از 25% نسبت به روز قبل از آنژیوگرافی داشتند. افزایش BUN در بیماران مبتلا به CIN از mg/dl 12/04 قبل از آنژیوگرافی به mg/dl 13/6 در 24 ساعت بعد و 88/ 13 mg/dl در 72 ساعت پس از آنژیوگرافی (022/ 0 =P) ملاحظه شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که ایجادCIN در کودکانی که مورد آنژیوگرافی قرار می گیرند، نسبتا بالا است.
  کلیدواژگان: بیماری مادرزادی قلبی، نفروپاتی، ماده حاجب
 • سید محمد حسن عادل*، بابک پیامی، سید مسعود سیدیان، محمد ثقه الاسلامی، مرجان جعفرصالحی، شهرام ذاکرین صفحه 13
  زمینه و هدف
  بیماری عروق کرونر، شایع ترین بیماری قلبی و شایع ترین علت منجر به مرگ در سراسر دنیا است. به نظر می رسد واکنش پذیری بیش از حد پلاکت ها و فعال شدن آنها در حوادث حاد کرونری نقش علت گونه داشته باشد. با استفاده از شمارشگرهای اتوماتیک، تعداد پلاکت ها و اندکس های حجمی پلاکتی به طور روتین در آزمایشگاه ها در دسترس می باشد و مقادیر آنها منعکس کننده میزان تحرک و تولید پلاکت ها می باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات اندکس-های پلاکتی در شدت های مختلف درگیری عروق کرونر و تلاش برای یافتن یک ارتباط بالینی و پاتولوژیک است.
  روش بررسی
  مطالعه بر روی 201 بیمار با تشخیص بیماری عروق کرونرکه تحت آنژیوگرافی قرار گرفتند انجام شد. بیماران به سه گروه آنژین پایدار، آنژین ناپایدار و انفارکتوس حاد تقسیم و سپس اندکس های پلاکتی شامل تعداد پلاکت(PC)، میانگین حجمی پلاکت(MPV)، توزیع پلاکتی (PDW) و پلاتوکریت(PCT)، درآنها براساس وسعت بیماری کرونربادو روش نمره دهی مشاهده ای و SYNTAX بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 57 سال بود و 65 درصد مرد بودند. میانگین MPV وPDW درگروه های مورد مطالعه نسبت به گروه کنترل بالاتر بود(04/ 0= P و03/ 0=P). در گروه انفارکتوس، PDW در بیماران با درگیری سه رگ به طور معناداری بالاتر از بیماران با درگیری یک رگ بود(04/ 0=P).البته دیابت هم در بروز این تفاوت تاثیر معناداری داشت(01/ 0= P).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه PDW با شدت بیماری عروق کرونر در ارتباط بود، ولیبین سایر اندکس ها و شدت بیماری ارتباطی یافت نشد.
  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونر، اندکس های پلاکتی، SYNTAX Score
 • امین گراوند*، جواد خلیل زاده، منصور عسکری، سیدامیر حسینی صفحه 25
  زمینه و هدف
  نانوذرات طلا و نقره دارای خواص ضد میکروبی و آنتی باکتریال هستند و میکروب ها روی سطح آنها رشد نمی کنند. این مواد در لوازم آرایشی، بهداشتی، نساجی و غیره استفاده می شوند، مانند ساخت ژل تمیز کننده دست بدون نیاز به آب یا لباس های ضد میکروب. در کار حاضر نانوذرات Al2O3 آلاییده شده با Ag در شرایط آزمایشگاهی تولید شده و این مواد با توجه به خاصیت آنتی باکتریال شان دارای کاربردهای زیستی و پزشکی فراوان می باشد.
  روش بررسی
  نیترات آلومینیوم 9 آبه، بی کربنات آمونیوم، آب دیونیزه، نیترات نقره، اتانول، روش انجام این آزمایش تولید نانوذرات به روش رسوب دهی است.
  یافته ها
  در این آزمایش نانوذرات اکسید آلومینیوم آلاییده شده با نقره به دست آمد که برای تایید این کار از تکنیک XRD و با استفاده از فرمول شرر مشخص گردید که نانوذره-ای در فاز آلفا تشکیل شده است.
  نتیجه گیری
  این نوع کامپوزیت (Al2O3 آلاییده شده با Ag)، توسط نقره، اکسیژن فعال تولید می کند و به همراه TiO2 یا SiO2 قرار گرفته است. در این وضعیت ذره مانند یک پیل الکتروشیمیایی عمل می کند و با اکسید کردن اتم اکسیژن، یون اکسیژن و با هیدرولیزکردن آب، یون -OHرا تولید می کند. یون های تولید شده از بنیان های فعال و قوی ترین عاملان ضد میکربی نیز می باشند.
  کلیدواژگان: سنتز مواد، نانو ذرات Al2O3، XRD، خواص آنتی باکتریال، پیش گیری از بیماری ها
 • پگاه خفیظی موری، محمدجعفر شاطرزاده یزدی*، حسین نگهبان سیوکی، شاهین گوهرپی، رضا صالحی صفحه 31
  زمینه و هدف
  گردن درد یکی از اختلالات شایع، ناتوان کننده و هزینه بر سیستم اسکلتی عضلانی است. اکثر درمان های رایج برای این عدم عملکرد، فیزیوتراپی یا بی حرکتی کنترل شده با گردن بند طبی است. مستندات کافی برای این دیدگاه درمانی بر پایه تجربیات بالینی، بیش از تحقیقات علمی استوار است. شواهد نشان می دهد که حرکات تکراری و وضعیت های دائم به علت بارگذاری اضافی بر برخی عناصر ساختاری منجر به درد و ناتوانی می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر گردن بند طبی نرم بر شدت درد و سطح ناتوانی افراد با گردن درد مزمن غیر اختصاصی است.
  روش بررسی
  در این مطالعه طولی، 16 بیمار گردن درد مزمن غیراختصاصی با معیارهای ورود شرکت کردند. برای همه بیماران گردن بند طبی نرم به مدت دو هفته به کار برده شد.گردن بند طبی فلکسیون، اکستنسیون و خم شدن جانبی را محدود کرده و هم چنین اجازه°30 چرخش به طرفین را می داد. تغییرات سطح درد و ناتوانی به ترتیب از طریق نسخه فارسی پرسش نامهNPDSو NDI قبل،یک هفته و دو هفته بعد از استفاده از گردن بند طبیاندازه گیری شد.داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS ویرایش 16 و آزمون K-S و Repeated Measurment ANOVA تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که سطح درد و ناتوانی در 3 مرحله اندازه گیری به طور معناداری کاهش یافته بود (001/ 0 > P). درد و ناتوانی در تمام مراحل اندازه گیری باهم همبستگی کمی داشتند.
  نتیجه گیری
  براساس مدل MSI و ICF عدم عملکردهای مکانیکال از طریق افزایش بار صورت می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق تاکید بر این دارد که مکانیزم برداشتن بار از طریق گردن بند طبی می تواند سطح درد و ناتوانی بیماران گردن درد مزمن غیراختصاصی را بهبود ببخشد.
  کلیدواژگان: گردن بند طبی نرم، گردن درد مزمن غیر اختصاصی، سطح درد و ناتوانی
 • عبد الحسین بیگدلی*، محمد اسکندری، جعفر فتاحی اصل صفحه 41
  زمینه و هدف
  کشور ایران در میان مدار راس السرطان و راس الجدی که دارای بیشترین مقدار پرتو فرابنفش است؛ قرار گرفته است. هدف از این مطالعه،ارزیابی میزان عبوردهی و فاکتور حفاظتی پرتو انواع مختلف پارچه با الیاف مصنوعی و طبیعی در فاصله های مختلفی از منبع و با دو مولدمتفاوت پرتو فرابنفش بوده است.
  روش بررسی
  این مقاله از نوع تحلیلی و توصیفی است که در آن از 5 نمونه مختلف پارچه استفاده شد که همگی از نظر ضخامت، سطح مقطع مورد تماس، نحوه قرارگیری و میزان کشیدگی پارچه با هم یکسان شده بودند و از دو نوع مولد طبیعی نورخورشید و مصنوعی(بصورت گسترده و نقطه ای) پرتو استفاده شد. پارچه ها در مقابل هر منبع به طور مستقیم در فاصله های 1،3و9 سانتیمتری قرار گرفته و در هر آزمون، اندازه گیری ها سه بار تکرار و میانگین اندازه گیری ها، ثبت گردید.
  یافته ها
  میزان عبوردهی الیاف پنبه ای و ترکیبی پشم و پلی استر در مقابل پرتو UVC به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار بوده است. با کم شدن میزان عبور پرتو، مقدار فاکتور حفاظتی پرتو بالا می رود. در پارچه های حاوی پشم که میزان عبوردهی پرتو کمتر و جذب بیشتر است، فاکتور حفاظتی پرتو بالاتری بدست آمده است.
  نتیجه گیری
  پارچه هایی که در ساختمانشان از پشم استفاده شده از فاکتور حفاظتی پرتو بالاتری نسبت به سایر پارچه ها برخوردارند که با توجه به عبوردهی کمتر پرتو می توان گفت در طبقه بندی حفاظت دربرابرپرتو ماورای بنفش در نوع عالی جای می گیرد.
  کلیدواژگان: فاکتور حفاظتی پرتو، میزان عبور، پرتو فرابنفش، پارچه های پلی استرو پشمی
 • حسن خرمشاهی*، فرزانه عربعلی، سید محمود لطیفی صفحه 51
  زمینه و هدف
  کودکان مبتلا به اختلال صداهای گفتاری (Speech Sound Disorders) عمده ترین گروه از مراجعه کننده به آسیب شناسان گفتار و زبان را تشکیل می دهند. هدف از این مطالعه، مقایسه اختلال در صداهای گفتاری در کودکان عقب مانده آموزش پذیر فارس زبان و عرب_فارس زبان است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود. تعداد افراد شرکت کننده 354 نفر بود. 142 نفر تک زبانه بودند و 212 نفر دو زبانه عرب_فارس زبان بودند. سن شرکت کنندگان در پژوهش بین 5 تا 10 سال بود. این پژوهش فقط در جنس مذکر انجام شد. از آزمون های رسمی و غیر رسمی در تشخیص اختلال صداهای گفتاری استفاده شد. یافته ها با استفاده از نسخه 18 نرم افزار آماری SPSS آنالیز شد. مقایسه اختلال در دو گروه تک زبانه و دو زبانه با آزمون کای اسکوئر انجام شد.
  یافته ها
  شیوع اختلال در صداهای گفتاری در کودکان عقب مانده ذهنی تک زبانه 43 درصد و در دو زبانه ها 9/ 17 بود. 0/0001 = pبود. یافت ها ارتباط معناداری بین اختلال در صداهای گفتاری و دو زبانگی نشان داد.
  نتیجه گیری
  یافته ها در مقایسه با متون مشخص کرد که اختلال در صداهای گفتاری در کودکان عقب مانده ذهنی نسبت به کودکان سالم شیوع بالاتری داشت. هم چنین این اختلال در کودکان تک زبانه شایع تر بود و این اثر مثبت دو زبانگی را بر روی اختلال در صداهای گفتاری در کودکان عقب مانده ذهنی نشان داد.
  کلیدواژگان: اختلال صداهای گفتاری، دو زبانگی، تک زبانگی
 • فرامرز زکوی*، فاطمه بهرام نژاد، الهام قناطیر، معصومه بهزادیان صفحه 57
  زمینه و هدف
  با افزایش نیازهای زیبایی، رزین کامپوزیت ها به عنوان ترمیم کننده دندان های خلفی بیش از پیش مطرح شده است. یکی از مشکلات اساسی استفاده از کامپوزیت ها میزان پلی مریزاسیون می باشد. پلیمریزاسیون ناکافی ناشی از کیورینگ نامناسب منجر به سختی کمتر خواهد شد. از راه های غلبه بر پدیده مذکور توجه به انتخاب بهترین سیستم سخت کننده نوری است که مطالعه حاضر در همین رابطه طرح ریزی شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی با استفاده از یک مولد استینلس استیل با ضخامت 2 و قطر 6 میلی متر، 100 نمونه با کامپوزیت(Valux Plus، 3M، USA) تهیه شد. نمونه ها به صورت تصادفی به 4 گروه 25 تایی (3 گروه آزمایشی و 1 گروه کنترل) تقسیم شدند. هر گروه آزمایشی با یکی از روش های سخت کننده دستگاه LED و گروه کنترل با دستگاه QTH به مدت 20 ثانیه سخت شدند. بعد از پروسه نوردهی، نمونه ها به مدت 24 ساعت در دمای اتاق و در تاریکی نگهداری شدند. سپس تست Vickers Micro Hardness روی سطوح فوقانی و تحتانی نمونه ها انجام گرفت.
  یافته ها
  سختی بین گروه های LED و QTH در سطح فوقانی و تحتانی اختلاف معناداری را نشان داد (0/05 >P). تفاوت معناداری بین سختی سطح فوقانی و تحتانی در گروه LED وجود نداشت (0/05 < P).
  نتیجه گیری
  از میان دو دستگاه LED و QTH، نقش LED در تمامی روش های نوردهی در میزان سختی موثرتر است.
  کلیدواژگان: سختی، QTH، LED
 • لیلا ملیحی، کریم انصاری اصل، عبدالامیر بهبهانی صفحه 65
  زمینه و هدف
  در اکثر موارد فرآیند تشخیص بصری بیماری ها وقت گیر و دشوار بوده و نتیجه آن خیلی وابسته به تجربه و تخصص میکروسکوپیست ها دارد؛ لذا تشخیص رایانه ای بیماری ها در کاهش زمان تشخیص و نیروی انسانی و نیز خطاهای موجود می تواند کمک شایانی باشد. در این تحقیق، عملکرد چهار طبقه بندی کننده در شناسایی رایانه ای انگل مالاریا بررسی می شود.
  روش بررسی
  در این تحقیق 400 تصویر لام خونی آلوده به انگل مالاریا مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا با ایجاد نقاب گلبول قرمز و تطبیق آن بر عناصر رنگی استخراج شده، فقط گلبول های قرمز جهت بررسی های بعدی مورد استفاده قرار گرفتند. سپس ویژگی های هیستوگرام رنگ، گرانولومتری، بافت، هیستوگرام کانال اشباع و گرادیان استخراج شدند. برای تفکیک تصاویر انگلی از تصاویر غیرانگلی از چهار طبقه بندی کننده K نزدیک ترین همسایه (KNN)، نزدیک ترین میانگین(NM)، یک نزدیک ترین همسایه(1NN)، و تفکیک کننده خطی فیشر(Fisher) استفاده شد.
  یافته ها
  بالاترین عملکرد را طبقه بندی کننده KNNبا دقت %5/ 92 داراست و بعد از آن طبقه بندی کننده های 1-NN،Fisher و NM به ترتیب دارای دقت %25/ 90، %85 و %25/ 60 بودند.
  نتیجه گیری
  باتوجه به عملکرد خوب روش پیشنهاد شده، این روش می تواند در طراحی نرم افزار شناسایی رایانه ای انگل مالاریا به محققین، مدیران و برنامه ریزان کلان برای کنترل و تشخیص بیماری مالاریا کمک شایانی بنماید.
  کلیدواژگان: تشخیص رایانه ای، مالاریا، طبقه بندی کننده K نزدیک ترین همسایگی، طبقه بندی کننده نزدیک ترین میانگین، تفکیک کننده خطی فیشر
 • عبدالحسین شکورنیا*، معصومه دهدشتی لسانی، ایمان ممبینی، سیامک بقایی صفحه 75
  زمینه و هدف
  اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی یک مساله بسیار مهم در جهان است. نگرش مردم نسبت به اهدای عضو در بیماران مرگ مغزی در کشورها و مناطق مختلف دنیا متفاوت است. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر پذیرش اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در شهر اهواز بود.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی بود که روی 1800 نفر از افراد 18 تا 65 ساله شهر اهواز انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته مشتمل بر سوالات دموگرافیک و نگرشی نسبت به اهدای عضو پس از مرگ مغزی و عوامل موثر بر آن بود که اعتبار و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی بررسی و تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از 1800 شرکت کننده، 1568 نفر (1/ 87 درصد) با اهدای عضو پس از مرگ مغزی موافق و 232 نفر (9/ 12 درصد) مخالف بودند. مهم ترین دلایل موافقت با اهدای عضو در مرگ مغزی «مسایل دینی و پاداش اخروی» بود؛ در حالی که مهم ترین علت عدم موافقت «علاقه به اعضای بدن و احتمال برگشت به زندگی بیمار مرگ مغزی» بود(بترتیب با 3/ 98% و 9/ 79%). بین پذیرش اهدای عضو در مرگ مغزی از نظر سن، سطح سواد و شغل تفاوت معناداری مشاهده شد (05/ 0 > P).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد که نگرش مردم نسبت به اهدای عضو در مرگ مغزی مثبت است و دو عامل اعتقادات مذهبی و انسان دوستی نقش مهمی در اهدای عضو در مرگ مغزی در جامعه دارند.
  کلیدواژگان: اهدای عضو، مرگ مغزی، تمایل عوامل موثر، اهواز
 • سید سعید طباطبایی*، حمید دهدشتی شاهرخ، آیدا طباطبایی صفحه 87
  زمینه و هدف
  آسیب های رباط صلیبی قدامی (ACL) از شایع ترین صدمات ورزشی در بیماران با ترومای زانو می باشد. این صدمات معمولا به صورت منفرد نبوده، و دیگر آسیب های زانو نیز همراه با آن دیده می شوند. هدف از این بررسی، جستجوی صدمات همراه با پارگی رباط صلیبی قدامی در بیماران مراجعه کننده با این آسیب ها می باشد.
  روش بررسی
  از فروردین 1391 لغایت اسفند 1392، در 150 بیمار که با آسیب های لیگامان صلیبی قدامی به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان رازی مراجعه نمودند و این آسیب در MRI این بیماران نیز نشان داده شد، بررسی MRI توسط یک رادیولوژیست دیگر نیز انجام گرفت و صدمات همراه مشخص و مقایسه گردیدند.
  یافته ها
  شایع ترین آسیب همراه در این بیماران، افیوژن مفصلی بود (80 درصد). سایر یافته ها عبارت بود از: پارگی منیسک مدیال (74 درصد)، پارگی منیسک لاترال (23 درصد)، چین خوردگی رباط صلیبی خلفی (8 درصد)، آسیب سطح مفصلی تیبیا (6 درصد)، آسیب سطح مفصلی فمور (8/ 4 درصد)، تورم نسج نرم (9 درصد)، پارگی لیگامان طرفی خارجی (22 درصد). همچنین بین یافته های رادیولوژیست اولیه با رادیولوژیست دوم، حدودا 12 درصد اختلاف نظر وجود داشت.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که آسیب های رباط صلیبی قدامی به دلیل نوع صدمه در اکثر موارد با سایر آسیب های داخل مفصلی زانو همراه است. وجود اختلاف در گزارشات در حدود 12 درصد در مطالعه ما بود که می تواند به دلیل وجود تفاوت بین مشاهده گرهای مختلف باشد.
  کلیدواژگان: رباط صلیبی قدامی، ترومای زانو، منیسک داخلی، منیسک خارجی
 • سنا شرهانی نژاد*، مجید روانبخش، فرزاد فرجی خیاوی، سید محمود لطیفی صفحه 93
  زمینه و هدف
  توانمندی کاری به عنوان شاخصی در برنامه های ارتقای سلامتی و جلوگیری از بیماری ها توسط مدیران، کارفرمایان، بیمه ها و غیره استفاده می شود. فیزیوتراپیست ها به دلیل تماس مستقیم با بیماران متعدد، فعالیت و وضعیت های جسمانی ثابت و تکراری حین کار، مستعد درگیری با مشکلات ناشی از کار و بروز اختلالات عضلانی-اسکلتی می باشند. این پژوهش با هدف کلی تعیین میزان شیوع اختلالات عضلانی-اسکلتی و رابطه آن با شاخص توانمندی کاری در فیزیوتراپیست ها انجام گرفته است.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی_تحلیلی بود و داده ها به صورت مقطعی گردآوری شد. جامعه پژوهش، فیزیوتراپیست های شهر اهواز بودند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه نوردیک جهت تعیین میزان شیوع اختلالات عضلانی-اسکلتی و پرسش نامه شاخص توانمندی کاری برای تعیین نمره توانمندی کاری بود. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن، مربع کای و دقیق فیشر انجام گرفت.
  یافته ها
  پاسخگویان(48 درصد) از نظر شاخص توانمندی کاری در گروه متوسط بودند. نواحی کمر و گردن بیشترین میزان شیوع آسیب را داشتند. ارتباط معناداری میان شاخص توانمندی کاری و اختلالات در نواحی کمر (019/ 0=P) و گردن (017/ 0=P) و نیز جنسیت (005/ 0=P) و نوع محل کار (027/ 0=P) مشاهده شد، اما اختلالات عضلانی-اسکلتی با ویژگی های دموگرافیک ارتباط معناداری نداشت (05/ 0
  نتیجه گیری
  یافته ها حاکی از شیوع بالای مشکلات عضلانی-اسکلتی در فیزیوتراپیست ها بود. تصمیم گیری های مدیریتی و درمانی در جهت کاهش و برطرف سازی مشکلات عضلانی-اسکلتی، افزایش کیفیت خدمات و در نهایت بهبود توانمندی کاری فیزیوتراپیست ها می تواند زمینه ساز بهبود بهره وری کار آن ها باشد.
  کلیدواژگان: اختلالات عضلانی، اسکلتی، شاخص توانمندی کاری، فیزیوتراپیست
 • سید سیف الله بلادی موسوی، حشمت الله شهبازیان، محمد فرامرزی صفحه 105
  ویروس هپاتیت (C(HCV یکی از علل مهم هپاتیت ویروسی در مبتلایان به بیماری پیشرفته کلیه است که همواره باعث زیان های اقتصادی و اجتماعی شدید می شود. از عوامل خطر و یا راه انتقال عمده HCV می توان به پیوند عضو، همودیالیز طولانی مدت و نوع دیالیز اشاره کرد. هرچند در گذشته انتقال خون به عنوان یکی از عوامل خطر مهم بود، اما امروزه، انتقال خون دیگر به عنوان عامل خطر مستقل انتشار HCV در افراد همودیالیزی محسوب نمی شود. هم اکنون، برای غربالگری این بیماران از نظر هپاتیت C توصیه می شود که درهمه بیماران همودیالیزی آنتی بادی اختصاصی ضد ویروس(C (anti-HCV در بدو پذیرش و سپس هر شش ماه اندازه گیری شود. نظر به اینکه، در سیر هپاتیت C ارتباط مستقیمی بین شدت تغییرات بافت کبد و سطح HCV-RNAدیده نمی شود، تنها ابزار دقیق ارزیابی شدت عفونت بیوپسی کبد است. استفاده از ریباویرین در بیماران با فیلتراسیون گلومرولی زیر ml/min/1.73m250 و همچنین PEG-IFN در مبتلایان به نارسایی کلیه توصیه نمی شود. اما، درمان تک دارویی با اینترفرون آلفا (IFN-α) در بیمارانی که مبتلا به عفونت HCV بوده و کاندیدای پیوند کلیه اند، مناسب ترین درمان است.
  کلیدواژگان: هپاتیتC، نارسایی مزمن کلیه، بیوپسی کبد، پیوند عضو، اینترفرون آلفا
|
 • Mehdi Ghaderian*, Abdolrahman Emamimoghadam, Parisa Amoory, Reza Azizi Malamiri, Mohammad Reza Kargarfard Jahromi Page 1
  Background And Objectives
  Administration of contrast media (CM) results to an iatrogenic complication named contrast-induced nephropathy (CIN). CIN, defined as an increase in serum creatinine >25% of the baseline or (>0.5 mg/dL) within 2-3 days of intravascular contrast media, using in the absence of another renal disease. Incidence of CIN in the general population is reported overall to be 0.6-2.3%. Incidence of CIN is 10-20% in adults who underwent cardiac angiography and catheterization. Results from other studies in children are limited. The purpose of this study was to determine the frequency of CIN in children with congenital heart disease. Subjects and
  Methods
  One hundred children (ages ranging from 1 months to 20 years) during a period of 15 months (July 2011 and September 2012) were enrolled. Blood urea nitrogen (BUN), serum creatinine (Cr), sodium (Na+) and potassium (K+) were measured before angiography. These measurements were repeated 24 and 72 hours after angiography.
  Results
  Twenty four patients had >25% rising of creatinine from their baseline level. Base line level of BUN in patients with CIN were 12.04 mg/dl before the procedure that increased to 13.6 mg/dl at 24 hour and 13.88 mg/dl at 72 hours after procedure (P = 0.022).
  Conclusion
  Results of this study showed that the frequency of CIN is relatively high in children with congenital heart disease who underwent cardiac catheterization and is comparable to other reports in adults.
  Keywords: Congenital heart disease, Contrast, induced nephropathy, Contrast medium
 • Seyyed Mohammad Hasan Adel, Babak Payami, Seyyed Masoud Seyyedian, Mohammad Seghatoleslami, Marjan Jafarsalehi, Shahram Zakerin Page 13
  Background And Objectives
  Coronary artery disease is the most common form of heart disease and is the leading cause of death worldwide. Platelet hyperactivity and activation has been suggested to play a causal role in acute coronary events. Automated cell counters have made the platelet count and platelet volume indices routinely available in most clinical laboratories and can reflect changes in either the level of platelet stimulation or the rate of platelet production.So, our aim was to evaluate platelet parameters in ischemic heart disease spectrum and to attempt a clinicopathological correlation. Subjects and
  Methods
  A hospital based study was carried out on 201 patients who had nderwent coronary angiography. Three groups were studied: stable angina, unstable angina and myocardial infarction. Platelet indices were measured in each group and analyzed based on CAD extension with two method(eye ball and syntax score) in subgroups.
  Results
  Average age of precipitants was 57 years. Sixty five percent of them were male. Average MPV and PDW were higher in study groups than control(p=0.04, p=0.03). PDW had positive correlation with CAD extension in infarction group(p=0.04);also, diabetes had significant confounding effect on PDW(p=0.01).
  Conclusion
  In our study, PDW was correlated to CAD extension. But there was no relationship between CAD and other indices.
  Keywords: coronary artery disease, platelet indices, syntax score
 • Amin Geravand, Javad Khalilzadeh, Mansour Askari, Seyed Amir Hosseini Page 25
  Background And Objectives
  Gold and silver nanoparticles have antibacterial and antimicrobial properties and microbes do not grow on their surfaces. These materials can be used in cosmetics, medical and textile industries in forms of antibacterial gel and antibacterial cloths. In the present work has been Al2O3 nanoparticles doped by Ag in vitro and production of these materials according to their antibacterials properties has biological and medical applications is enormous. Subjects and
  Methods
  Al(NO3)3•9H2O, NH4HCO3, AgNO3, Deionized water, Ethanol.Production of Nanoparticles by precipitaton.
  Results
  In this experiment, alumina nanoparticles doped with silver is synthesized and for confirmation of results we have used XRD technique and Sherrer formula. Finally, it is found that alpha phase of nanoparticles has been formed.
  Conclusions
  Al2O3 doped with Ag composite activate by silver oxygen to produce active oxygen and beside SiO2 or TiO2 semiconductor acts as an electrochemicall cell. By oxidizing oxygen atom it produces oxygen ion and by hydrolysis of water, produced. The produced ions are very strong antibiological agents.
  Keywords: Materials synthesis, Al2O3 nanoparticles, XRD, Antibacterial, Prevention of diseases
 • Pegah Hafizi Moori, Mohammad Jafar Shaterzadeh Yazdi*, Hossein Negahban Sivaki, Shahin Goharpey, Reza Salehi Page 31
  Background And Objectives
  Neck pain, specially non specific chronic neck pain (NSCNP) is one of the most common, disabling and costly musculoskeletal disorder. The most common treatments for this dysfunction are physical therapy or controlled immobilization with cervical collar, but the rational for must treatment approach based on clinical experiences more than scientific researches.Evidence shown that due to repeated movement or/and sustained posture overloading apply on some structural element that can lead to pain and disability The objective of this study was to the effect of soft collar on pain intensity and level of disability in people with NSCNP. Subjects and
  Methods
  In this longitudinal study design 16 subjects with NSCNP having the inclusion criteria were participated. Collar was applied for two weeks for all participants.Collar limited flexion, extension and lateral bending completely and permitted 30˚ rotation to both sides. Changes of pain and disability level were measured by Persian version of Neck Pain and Disability Scales and Neck Disability Index questionnairs before using, one week and two weeks after use of collar. The collected data was analyzed by SPSS-16, K-S and Repeated Measurment ANOVA tests.
  Results
  The level of pain and disability at all the three stages of measurement were significantly reduced (P<0/001). Pain and disability moderately correlated together at all stages of measurement.
  Conclusions
  Based on MSI and ICF models onset of mechanical dysfunctions are probably due to overloading to do so, unloading can improve signs or/and symptoms of patients. Results of this research emphasis that unloading mechanism of collar can improve both pain and disability level of people with NSCNP.
  Keywords: Soft Collar Orthoses, Non Specific Chronic Neck Pain, Pain, Disability Level
 • Abdolhossien Bigdelli, Mohammad Eskandari, Jafar Fatahi Asl Page 41
  Background And Objectives
  Iran is located between the tropic of Capricorn and tropic of cancer, which is exposed to the high amount of ultraviolet radiation. The study was aimed to assess transmission rate and ultraviolet protection factor of five artificial and natural, synthetic fibers at different distances from sources and with two of different sources of radiation. Subjects and
  Methods
  In this descriptive and analytical study five different samples of fibers were used. All fibers had equal thicknesses, surface of contact areas and strain rates. Both natural of sunlight and artificial (point and wide) sources of ultraviolet lamps were used. The fibers are placed directly in front of each source at distances of 1, 3, and 9cm. In each test, the measurement was repeated three times and the average of measurements was recorded.
  Results
  The transmission of cotton fibers and combination of wool and polyester exposed to ultraviolet radiation was highest and lowest, respectively. While the transmission rate decreased, the quantity of ultraviolet protection factor increased. The transmission rate for woolen fibers was lower than 0.05 w /m2. Therefore, the quantity of ultraviolet protection factor was higher.
  Conclusion
  In contrast to other fibers, fibers that have wool in their structure have higher quantities of ultraviolet protection factor. So, because of the low transmission rate and high absorption rate, woolen fibers can be considered as the best fiber in the classification of materials for protection against the ultraviolet radiation.
  Keywords: Ultraviolet Protection Factor (UPF), Transmission rate, Ultraviolet radiation, Polyester, wool fibers
 • Hassan Khoramshahi, Farzaneh Arab Ali, Seyed Mahmoud Latifi Page 51
  Background And Objectives
  Children with speech sound disorders form largest portion of speech language pathologist caseload. Aim of this study was to compare speech sound disorders in monolingual and bilingual educable mental retarded children. Subjects and
  Methods
  In this descriptive analytic study, the number of participants was 354. One hundred forty two children were monolingual and 212 were Arabic-Persian bilingual. All of them were male. Results were analyzed with SPSS version 18, using chi-square test.
  Results
  Prevalence of speech sound disorders in monolingual children was 43 % and in bilinguals was 17.9 % (P<0.001). There was significant relation between speech sound disorders and bilinguism.
  Conclusion
  In correlation with previous literature findings, the results from this study showed that speech sound disorders are more prevalent in mental retarded children comparing with mentally normal children. In addition, this disorder is more prevalent in monolingual children and supports the positive effect of bilingualism on articulation and phonological characteristics
  Keywords: Speech Sound Disorders, Bilinguism, Monolinguism
 • Faramarz Zakavi, Fatemeh Bahramnejad, Elham Ghanatir, Masoumeh Behzadian Page 57
  Background And Objectives
  The use of composite material for posterior teeth due to the esthetic demands of patients is increasing. One of the major problems of composites is the polymerization rate. Inadequate polymerization due to improper curing will result in less hardness. As a solution the best light curing system can be considered. The aim of this study was to comparate the hardness of resin composite samples with three different curing methods with LED curing and QTH equipments.
  Materials And Methods
  In this experimental study 100 sample composite (valux plus 3M, USA) was fabricated by stainless steel mold (thickness 2mm, diameter 6mm). The teeth were divided into 4 groups of 25 (one control and 3 experimental groups). Each of the experimental group was exposed to one of the curing protocols of LED (conventional, stepped, ramped) for 20s and control group for 20 s was cured by QTH. The samples were stored at room temperature in the dark for 24 hr, then Vickers micro hardness testing was performe on the upper and lower surfaces of all samples.
  Results
  Significant differences were demonstrated between the different LCUs in lower and upper surfaces (P<0.05). No significant differences in the hardness between the lower and upper surfaces was found in the LED-treated groups (P>0.05).
  Conclusion
  Between the two sets of LED and QTH, the role of LED curing in all modes is superiorly effective in promting more hardness.
  Keywords: Hardness, LED, QTH
 • Leila Malihi, Karim Ansari Asl, Abdolamir Behbahani Page 65
  Background And Objectives
  In many cases of paraitic identification by visual inspection is difficult, time consuming and depends heavily on the experience of microscopists. Computer-aided diagnosis can make a significant help in saving the time, reducing workforces and the possible operator errors. The aim of this study was to assess the performance of four classifiers for detection of malaria parasite was investigated. Subjects and
  Methods
  A total of 400 images of malaria parasite-infected blood slides were used. Intially by masking the red blood cells, in order to match the stained extracted elements, only red blood cells were used for next stage of the study. Then, the color histogram, granulometry, texture, saturation level histogram, gradient and flat¬ texture features were extracted. For discriminating parasitic images from non-parasitic images four classifiers have been used: K-Nearest Neighbors (KNN), Nearest Mean (NM), 1-Nearest Neighbors (1NN), and Fisher linear discriminator (Fisher).
  Results
  The best classification accuracy of 92.5%, which was achieved by KNN classifier. The accuracies of 1-NN, Fisher and NM classifiers were 90.25%, 85%, and 60.25%, respectively.
  Conclusion
  Considering the performance of the proposed method, it can be used in the development of software for detecting malaria parasite. Thus, it can offer a significant help to researchers, managers and major planners to control malaria.
  Keywords: Computer, aided diagnosis, Malaria, K, nearest neighbour classifier, Nearest mean classifier, Fisher linear discriminator
 • Abdolhosein Shakurnia*, Masoumeh Dehdashti Lesani, Iman Mombeini, Siamak Baghaei Page 75
  Background And Objectives
  Organ donation from brain dead patients is a crucial issue in world. People’s attitude toward organ donation after brain death varies in different countries and regions. The purpose of this study was to investigate the factors affecting the willingness of organ donation from brain dead patients in Ahvaz. Subjects and
  Methods
  This cross-sectional study was performed on 1800 peoples between 18 and 65 years of age in Ahvaz city. A self-administrated questionnaire included demographic information and attitudes toward organ donation after brain death was employed to collect data. Validity and reliability of the instrument was evaluated in a pilot study. Descriptive statistics and Chi square test were used for analyzing the data.
  Results
  Of 1800 participants, 1568 (87.1%) favored with organ donation after brain death. The most important reasons provided by those who agreed with donation was “religious issues and heavenly reward” whereas the most common cause of disagreement was “love your body and the possibility of reversible brain death.” (98.3% and 79.9% respectively). There was significant differences between willingness for organ donation after brain death by age, educational level and occupation (P<0.05).
  Conclusion
  The findings indicate that religious issues and humanitarian reasons? are the important role on organ donation after brain death in the community.
  Keywords: Organ donation, Brain death, Willingness, Factors affecting, Ahvaz
 • Saeid Tabatabaei, Hamid Dehdashti Shahrokh, Aida Tabatabaei Page 87
  Background And Objectives
  Anterior cruciate ligamant (ACL) injuries are the most common sport injuries of the knee joint. These injuries are commonly associated with other intraarticular lesions. The purpose of this study was to search for other intraarticular lesions in the MRI of the patients with torn ACL. Subjects and
  Methods
  Between April, 2012 until March, 2013, 150 MRIs token from patients with torn ACL were collected and reported by another radiologist and the number of intraarticular structure injuries were reviewed.
  Results
  The most common lesion was joint effusion (80%). Other lesions were medial meniscus tearing (74%), lateral meniscus (23%), PCL buckling (8%), Tibial articular surface fracture (6%), Femoral articular surface fracture (4.8%), soft tissue edema (9%), Lateral collateral ligament injury (22%). There was 12% difference between two reports.
  Conclusion
  Results of this study suggest that ACL injuries are associated with other knee pathologies and there are 12% inter-observer variation in interpreting MRI scans of these patients.
  Keywords: Anterior cruciate ligament, Knee trauma, Medial meniscus, Lateral meniscus
 • Sana Sharhaninezhad*, Majid Ravanbakhsh, Farzad Faraji, Seyed Mahmoud Latifi Page 93
  Background And Objectives
  Work ability is used as an index by managers, employers and insurance companies in programs to promote health and prevent diseases. Due to direct contact with numerous patients, activity type as well as constant and repetitive physical conditions at work, physical therapists are more likely to be at risk of work-related musculoskeletal disorders. This study aimed to determine the prevalence of musculoskeletal disorders and its relationship with the work ability index among physical therapists working in Ahvaz, Iran. Subjects and
  Methods
  This study was a descriptive-analytic and cross-sectional research. Research population included physical therapists in Ahvaz, Iran. Data gathering instruments included Nordic questionnaire for determination of the prevalence of musculoskeletal disorders and work ability index questionnaire for determinating the work ability score.The data were analyzed using the Spearman correlation test, chi-square test and Fisher exact test in SPSS (ver18).
  Results
  48% of respondents were estimated moderate based on work ability index. Back and neck were reported to be the body parts with highest prevalence of harm. Work ability index as well as gender (P=0.005) and ownership type of clinic (P=0.027) showed a significant correlation with musculoskeletal disorders in neck (P=0.017) and back (P=0.019). Other demographic characteristics and musculoskeletal disorders did not show any significant correlation (P>0.05).
  Conclusions
  The results indicated a high prevalence of musculoskeletal disorders among physical therapists. In order to decrease and solve their musculoskeletal problems and enhance quality of services, therapeutic and administrative decisions need to be taken. Finally, these decisions may consequently lead to enhancing physical therapist's work ability and productivity.
  Keywords: culoskeletal disorders, Work Ability Index, Physical therapist
 • Seyed Seifollah Beladi Mousavi, Heshmatollah Shahbazian, Mohammad Faramarzi* Page 105
  Hepatitis C virus (HCV) is a major cause of viral hepatitis in end-stage renal disease (ESRD) and imposes a major social and economic burden. Major risk factors for HCV transmission include organ transplantation, longer duration of Hemodialysis (HD) and the mode of dialysis. Previous studies blood transfusion was suggested as an important risk factor, but recent reports do not recognize blood transfusion as an independent risk factor in HCV spread among HD subjects. HCV screening for anti-HCV antibodies on admission and semiannually in HD patients is recommended for all HD patients. During the natural history of this disease, there is no association between the severity of histological changes and HCV-RNA levels and liver biopsy is the only accurate mean for assessing the severity. In HD patients, ribavirin is not recommended for patients with a glomerular filtration <50ml/min/1.73m2. Pegylated interferon is also not recommended in patients with renal insufficiency. IFN-α monotherapy remains the treatment of choice in these patients.
  Keywords: Hepatitis C, Chronic renal failure, Liver biopsy, Organ transplantation, Interferon, α