فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 3 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین مومنی، علی شریف زاده، معصومه بشیری صفحات 1-5
  لیستریامونوسیتوژنز یک پاتوژن سرمادوست مهم غذایی است که ممکن است در سبزیجات تازه یافت شود. انواع سبزیجات مختلف می توانند در انتقال لیستریابهانسان و همه گیریلیستریوز نقش داشته باشند. هدف از این مطالعه ارزیابی شیوع لیستریامونوسیتوژنز و مطالعه فراوانی ژن hlyA در سبزیجات تازه در شهرستان شهرکرد بود.این مطالعه به صورت مقطعی-توصیفی بر روی 145 نمونه سبزیجات تازه جمع آوری شده از شهرستان شهرکرد انجام گرفت. جداسازی لیستریامونوسیتوژنز با استفاده از محیط کشت اختصاصی صورت پذیرفت وسپس فراوانی ژن hlyAبا واکنش زنجیره ای پلی مراز و با استفاده از پرایمر های اختصاصی مورد مطالعه قرار گرفت.از مجموع نمونه های مورد مطالعه،81 نمونه (56 درصد) از نظر لیستریا مثبت تشخیص داده شدند که از این تعداد 54 نمونه (67درصد) دارای ژن hlyA بودند. یافته های ما نشان می دهد که لیستریامونوسیتوژنز در سبزیجات منطقه مورد مطالعه از فراوانی نسبتا زیادی برخوردار است.
  کلیدواژگان: لیستریامونوسیتوژنز، سبزیجات تازه، hlyA، واکنش زنجیره ای پلی مراز
 • رضا نوریان، علیرضا پورفرزانه، فرامرز مشاطیان صفحات 7-13
  مصرف شیر خام و فرآورده های لبنی حاوی سم آفلاتوکسین M1 نگرانی های زیادی را در مصرف کنندگان ایجاد کرده است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیرخام تولیدی استان قزوین بود. بدین منظور تعداد 170 نمونه شیر خام از تانکرهای حمل شیر کارخانجات لبنی، دامداری های صنعتی، مراکز جمع آوری شیر و سایر مراکز عرضه شیر در فصل زمستان جمع آوری و از نظر میزان سم آفلاتوکسین M1 با استفاده از روش الایزا مورد سنجش و نمونه های بالاتر از 5/0 نانوگرم بر میلی لیتر توسط روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا جهت تایید نهایی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس و توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاکی از آلودگی تمامی نمونه ها به سم آفلاتوکسین بود که از این میزان52/33 درصد نمونه ها بیشتر و 48/66 درصد نمونه ها کمتر از حد مجاز استاندارد ایران (ppb 5/0) بودند. میانگین میزان سم در گاوداری های صنعتی 215/0، کارخانجات لبنی 268/0، مراکز جمع آوری شیر 734/0 و مراکز عرضه شیر 409/0 بر حسب نانوگرم در میلی لیتر مشخص گردید. بر اساس این یافته ها نظارت گسترده و دقیق بر روی مراکز تولید و عرضه شیر و فرآورده های لبنی ضروری است.
  کلیدواژگان: شیرخام، آفلاتوکسین، الایزا، کروماتوگرافی مایع
 • امیر تاج بخش، سیده الهام رضا توفیقی، حسین معتمدی، سولماز رفیعی صفحات 15-19
  باکتری Alicyclobacillus acidoterrestris مهم ترین باکتری عامل فساد آب میوه است و روش های مناسب برای حذف این باکتری از آب میوه مورد توجه خاص می باشد. استفاده از فاژ در محصولات غذایی به تازگی برای کنترل باکتری های مواد غذایی به طور صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش جداسازی باکتریوفاژ اختصاصی باکتری A. acidoterrestris از خاک می باشد. در این مطالعه نمونه های جمع آوری شده از خاک اطراف درختان کنار (سدر) پس از سانتریفیوژ و فیلتر شدن برای جستجوی فاژ مورد بررسی قرار گرفتند. مقدار مشخصی از نمونه های محیطی به محیط کشت AAB واجد باکتری اضافه گردید و با روش آگار دو لایه جهت بررسی تشکیل پلاک مورد بررسی قرار گرفت.تشکیل پلاک وجود باکتریوفاژها در مایع فیلتر شده را تایید کرد. نتایج حاصل ازاین پژوهش وجود باکتریوفاژ اختصاصی باکتری A.acidoterrestris را در نمونه خاک اطراف درخت کنار نشان داد. پایداری این باکتریوفاژ ها در آب میوه ها، اختصاصی است و عدم صدمه به کیفیت آب میوه از جمله مزایای استفاده از این روش نسبت به سایر روش ها است.
  کلیدواژگان: Alicyclobacillus acidoterrestris، فساد آب میوه، باکتریوفاژ
 • سامان مهدوی صفحات 21-26
  این مطالعه جهت ارزیابی آلودگی پنیرهای سنتی تولید شده در روستاهای شهرستان مراغه به اشریشیا کلیO157:H7که بعنوان یکی از مهمترین سروتیپ های بیماری زای انسان در سال های اخیر معرفی شده است طراحی و با اخذ نمونه های تصادفی از روستاهای تولید و توزیع این فراورده به اجرا گذارده شد.ابتدا نمونه های پنیر(100 نمونه) در محیط کشت Tryptic Soy Broth حاوی آنتی بیوتیک سفکسیم و سپس در محیط مک کانکی سوربیتول آگار حاوی آنتی بیوتیک سفکسیم و تلوریت پتاسیم کشت داده شدند. کلنی های مشکوک رنگ آمیزی گرم شده و بر روی آنها آزمون IMVCو سایر آزمون ها انجام شد و واکنش آنها با اشریشیا کلی، جهت تشخیص سروتیپ Oو H به روش آگلوتیناسیون مستقیم مورد آزمایش قرار گرفتند.pH و میزان نمک پنیر نیز اندازه گیری شد. از باکتری های اشریشیا کلیجدا شده از نمونه های پنیر، آزمایش آنتی بیوگرام به روش کربی بوئر به عمل آمد. هیچ موردی از اشریشیا کلیO157:H7در نمونه های مطالعه شده مشاهده نگردید. در این مطالعه سایر سروتیپ هایاشریشیا کلی تشخیص داده شدند که شامل 32 مورد سروتیپ های Non O157 بود. در بین این سروتیپ ها، سویه های انتروپاتوژن (O125،O126،O44،O114،O86،O127،O55)، انتروتوکسیژن(O20، O128) و وروتوکسیژن(O26،O111) وجود داشتند.تمام سویه های جدا شده نسبت به دوآنتی بیوتیک آمپی سیلین و پلی میکسینB مقاوم بودند. تاثیر نسبت شیوع سروتیپ های اشریشیا کلی از میزان pH و نمک پنیر از لحاظ آماری معنی دار نبود (05/0p>).نتایج این مطالعه نشان داد که پنیرهای سنتی تولید شده می توانند بعنوان حامل بالقوه برای سروتیپ های مختلف اشریشیا کلی عمل نموده و منجر به بروز بیماری در انسان شود.
  کلیدواژگان: اشریشیا کلیO157:H7، پنیر سنتی، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • ناهید نویدجوی، سیما کریم زاده صادق*، آناهیتا دهقانی، فرشاد بهرامی اصل صفحات 27-32
  با توجه به اینکه در کشور ما تولید بستنی های غیر پاستوریزه وسنتی بسیار رایج می باشد و از طرفی مصرف این فرآورده در فصول گرم سال در بین گروه های مختلف سنی به ویژه کودکان زیاد می باشد، لذا آلودگی این فرآورده به میکروارگانیسم های پاتوژن می تواند منجر به مسمومیت غذایی در مصرف کننده شود. در این تحقیق نمونه های بستنی سنتی از مناطق چهارگانه شهر ارومیه (هر منطقه 10 نمونه) جمع آوری و با رعایت شرایط استاندارد به آزمایشگاه منتقل گردید و سپس تعداد باکتری های مزوفیل هوازیو انتروباکتریاسه در نمونه های بستنی شمارش شده و حضور باکتری های اشرشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا مطابق با روش های استاندارد بررسی گردید. نتایج نشان داد که در شمارش باکتری های مزوفیل هوازی 80 درصد نمونه ها و در شمارش انتروباکتریاسه 5/92 درصد بیش از حد استاندارد بود وباکتری های اشرشیاکلی 5/47 درصد، استافیلوکوکوس 45درصد و سالمونلا40درصد از نمونه ها جداسازی شدند. با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از شیر سالم و پاستوریزه در ساخت بستنی، ایجاد شرایط مناسب برای حمل و نقل و نگهداری شیر، آموزش کارگران تولید کنندگان بستنی سنتی برای رعایت بهداشت فردی در تمام مراحل ساخت و توزیع بستنی لازم و ضروری است.
  کلیدواژگان: بستنی سنتی، اشرشیا کلی، انتروباکتریاسه، شهرستان ارومیه
 • مهسا انصاری، مهدی سلطانی، ابراهیم حسینی، ابوالقاسم کمالی صفحات 33-39
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات ضد میکروبی مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica) بر باکتری لاکتوکوکوس گارویه و نیز بر برخی شاخص های فساد فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در دمای 4 درجه و به مدت 18 روز انجام پذیرفت. به این منظور از غلظت های50/0، 25/0، 12/0، 06/0 میکروگرم در گرم فیله مرزه خوزستانی استفاده گردید. بر اساس نتایج، بیشترین بار میکروبی در طول آزمایش در گروه شاهد و کمترین میزان در گروه حاوی 5/0 میکروگرم در گرم مرزه خوزستانی مشاهده گردید (P≤0.05). نتایج همچنین نشان دهنده افزایش شاخص های فساد در انتهای دوره آزمون نسبت به میزان اولیه بود که در مورد درصد پروتئین اختلاف معنی داری در بین گروه های مختلف مشاهده می شود (P≤0.05). بطور کلی نتایج این بررسی نشان داد که اسانس این گیاه منجر به کاهش جمعیت باکتری لاکتوکوکوس گارویهدر فیله ماهی شده است به طوری که غلظت 5/0 میکروگرم در گرم مرزه خوزستانی دارای بیشترین اثر بود.
  کلیدواژگان: مرزه خوزستانی، لاکتوکوکوس گارویه، فسادمیکروبی، فساد شیمیایی
 • فاطمه نونهال، ابراهیم رحیمی، اسماعیل عطای صالحی صفحات 41-46
  استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان دومین یا سومین عامل مهم بیماری زای غذا زاد در جهان محسوب می شود. توانایی رشد و تولید انتروتوکسین های مقاوم به حرارت در طیف وسیعی از مواد غذایی، استافیلوکوکوس را جزء یکی از مهم ترین عوامل مسمومیت زای مواد غذایی قرار داده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع استافیلوکوکوس گوشت و فرآورده های گوشتی عرضه شده در اصفهان انجام شد. از تابستان تا زمستان سال 1391 در مجموع 450 نمونه شامل گوشت گاو (80 نمونه)، گوشت چرخ شده (80 نمونه)، گوشت گوسفند (80 نمونه)، گوشت بز (80 نمونه)، گوشت شتر (50 نمونه)، همبرگر (40 نمونه) و کباب لقمه (40 نمونه) به شکل تصادفی ساده از قصابی ها و سوپرمارکت های شهرستان های اصفهان جمع آوری و جهت بررسی حضور استافیلوکوکوس اورئوس مورد آزمایش قرار گرفتند. در مجموع آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس در 234 (6/55 %) نمونه در گوشت و فرآورده های گوشتی مشاهده شد. میانگین تعداد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های مثبت 102× 3/8 بود. نتایج نشان داد اگر چه درصد آلودگی نمونه ها زیاد بوده است ولی تعداد باکتری های موجود در نمونه ها پایین و خطر بالقوه ای برای سلامت مصرف کننده ندارد. مطالعات اپیدمیولوژیکی مداومی در خصوص مسمومیت های استافیلوکوکوسی پیشنهاد می شود تا بتوان مدیریت کارآمدی در تولید مواد غذایی در جهت کاهش بیماری ها اعمال کرد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، گوشت، فرآورده های گوشتی
 • لاله رومیانی، آزاده محمودی، منصوره قائنی، سارا احمدی صفحات 47-53
  در این مطالعه اثر غلظت های مختلف نیسین (0، 25/0، 5/0 و 75/0 میکروگرم بر میلی لیتر) علیه باکتری های زئونوز استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه در فیله ماهی قزل آلا در دمای یخچال مورد بررسی قرار گرفت. استرپتوکوکوس اینیایی (GQ850377) و لاکتوکوکوس گارویه(Ir-170A856bp)به صورت لیوفیلیزه شده از بخش بهداشت و بیماری های آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تهیه شدند و پس از تعیین دوز تلقیح هر دو باکتری (108× 4/1 و107×2/9 واحد تشکیل دهنده کلونی در هر میلی لیتر) و آماده سازی محلول نیسین، تلقیح باکتری ها به فیله ماهی انجام شد. نتایج نشان دادند که غلظت های مختلف نیسین در کاهش هر دو باکتری دارای تفاوت معنی دار نسبت به گروه شاهد بودند (P<0.05). بیشترین اثر ممانعت از رشد باکتری در غلظت 75/0 میکروگرم بر میلی لیتر نیسین به میزان 77/65 درصد علیه لاکتوکوکوس گارویه و 88/60 درصد علیه استرپتوکوکوس اینیاییمشاهده شد به طوری که نتایج نشان داد نیسین می تواند به عنوان یک ماده نگهدارنده در کنترل باکتری های بیماری زای مواد غذایی موثر باشد.
  کلیدواژگان: استرپتوکوکوس اینیایی، لاکتوکوکوس گارویه، نیسین، قزل آلای رنگین کمان
|
 • Hossein Momeni, Ali Sharifzadeh, Masoumeh Bashiri Pages 1-5
  Listeria monocytogenesis an important psychotropic foodborne pathogen which may exist in fresh vegetables. Vegetables and their derivatives show a potential role in the transmission of Listeria to humans and epidemy of listeriosis. The objective of this study was to assess the prevalence of L. monocytogenesand to find out the frequency of hlyAgene in raw vegetables in Shahrekord، Iran. This cross-sectional study was carried out on 145 samples collected from vegetables market outlets in Shahrekord. Isolation of L. monocytogeneswas performed using specific medium. PCR was performed using hlyAgene specific primers. Also، all of the 145 samples were tested directly using PCR Totally، 56% of the samples were positive for Listeria in culture method. However، based on PCR، 56% out of 145 samples were infected to Listeria. Furthermore، hlyAgene was found in 67% of Listeria. The results indicate that the frequency of L. monocytogenesin the vegetablessamples of this region is relatively high.
  Keywords: Listeria monocytogenes, fresh vegetables, hlyA, PCR
 • Reza Norian, Ali Reza Pourfarzaneh, Faramarz Mashatian Pages 7-13
  Use of raw milk and dairy products containing aflatoxin M1 has led to concern in consumers. The aim of this study was to determine the aflatoxin M1 in raw cow milk in Qazvin Province. In this research، 170 raw cow milk were collected from dairy farm، dairy factories، milk collection centers and milk supply centers in Qazvin Province during winter 2013. The samples were analyzed with a commercial competitive enzyme-linked immune-sorbent assay (ELISA) kit and high-performance liquid chromatography (HPLC) for the samples with aflatoxin higher than 0. 5 ng/ml. Statistical tests including ANOVA and Tukey were used to analyze the data. Aflatoxin M1 contamination was observed in 100% of the milk samples. Among the milk samples (33. 52%) had a contamination of aflatoxin M1، higher than threshold level of The Institute of Standards & Industrial Research of Iran (0. 5 ppb)، while in 66. 48%، concentration of aflatoxin M1 was less than the limits permitted. The mean concentration of aflatoxin in dairy farm was 0. 215 ng/ml، in dairy factories was 0. 268 ng/ml، in milk collection centers was 0. 734 ng/ml and in milk supply centers was 0. 409 ng/ml. Due to high level of contamination observed in samples، regular monitoring of production and distribution of milk and dairy products is necessary.
  Keywords: raw milk, Aflatoxin M1, ELISA, HPLC
 • Amir Tajbakhsh, S.Elham Rezatofighi, Hossein Motamedi, Solmaz Rafiae Pages 15-19
  Alicyclobacillusacidoterrestris is the main bacterial agent of fruit juice spoilage and the methods for its elimination are much paid attention to. Recently، using this phage for controlling bacteria in food products has received special attention. The aim of this study was to isolate the specific bacteriophages of A. acidoterrestris from soil. In this study، the samples collected from the soil around the Cedruslibani (Cedar) trees were investigated after being centrifuged and filtered to seek the understudied phage. Bacterial culture equal to0. 5 McFarland turbidity، isolated from fruit juice and confirmed by molecular and biochemical techniques، was prepared in AAB. Adding a certain amount of environmental samples allowed the phage to be replicated in the environmentcontainingbacteria. Then، the environment was centrifuged and the supernatant، which is the source of the phage، was filtered. The pure phage suspension was assessed in double agar method for studying the formation، shape and size of plaques. Plaque formation confirmed the presence of bacteriophages in the filtrate. Consequently، the heat and acid resistant bacteriophage was isolated from the soilaround the Cedruslibani (Cedar) trees. The results revealed the presence of specific bacteriophage of A. acidoterrestris. This phage can be used for eliminating of this bacterium in fruit juice. Stability of these bacteriophages in fruit juices its specific. Preserving the fruit quality side is of advantages of using this bacteriophage comparing to other methods.
  Keywords: Alicyclobacillusacidoterrestris, fruit juice spoilage, bacteriophage
 • Saman Mahdavi Pages 21-26
  This study was conducted in villages of Maragheh city to determine the contamination of Escherichia coli O157: H7 in traditional cheeses. A total of 100 cheese samples were cultured in Tryptic soy broth containing cefixime and then they were transferred to Mac conkey sorbitol agar containing cefixime and potassium tellurite. Suspicious colonies were stained (Gram staining) and identified by IMVC and other tests. Isolated Escherichia coli were tested for detection of O and H serotypes by direct agglutination method. Cheese samples were also tested for pH and NaCl content. Antibiogram test was done on Escherichia coli isolates by Kirby-bauer’s method. No Escherichia coli O157: H7was detected in the studied samples. In this study، other serotypes of Escherichia coli were isolated containing 32 non O157 serotypes. These serotypes including، Enteropathogenic (O55، O127، O86، O114، O44، O126، O125)، Enterotoxigenic (O20، O128) and Verotoxigenic (O26، O111). All of the isolated strains were resistant to Ampicillin and Polymyxin B. The effect of prevalence ratio of Escherichia coli serotypes from pH and NaCl content was not significant statistically (p>0. 05). From the results of this study it seems that traditional cheese could be a potent carrier to transmit the various serotype of Escherichia coli and cause disease in human.
  Keywords: Escherichia coli O157:H7, traditional cheese, antibiotic resistance
 • Nahid Navidjoy, Sima Karimzadehsadegh*, Anahita Dehghani, Farshad Bahramiasl Pages 27-32
  Regarding that، the production of unpasteurized ice cream entitled to traditional ice cream is very common in our country and، on the other hand، the consumption of this product among different age groups especially children in warm seasons is high، Thus، the pollution of this product to pathogenic microorganisms could be the reason for food poisoning and infections in consumer. In this research، samples of traditional ice cream were collected from four regions of Urmia City (10 samples from each region) and transferred with in compliance with the standard condition for microbial testing to laboratory. The examination was conducted based on standard laboratory methods and the results were analyzed. The results showed that، in the mesophilic bacteria count 80% of samples in the entrobacteria count 92. 5% of samples were more than the standard rate. And in this case، the Escherichia coli bacteria 47. 5%، Staphylococcus 45% and Salmonella 40% was isolated from others. According to the results، using healthy and pasteurized milk in making ice cream، creating good condition for transit، and keeping milk، training for producers of ice cream to observance of personal hygiene in all steps of manufacturing and distribution of ice cream is essential and recommended
  Keywords: traditional ice cream, Escherichia coli, enterobacteriaceae, UrmiaCity
 • Mahsa Ansari, Mehdi Soltani, Ebrahim Hosseini, Abolghasem Kamali Pages 33-39
  This research was done with the aim of study of the antimicrobial effects of Satureja khuzestanica on Lactococcus garvieae and on some spoilage characteristics of rainbow trout fillet in 4°C during 18 days of storage. To do so، 0. 06، 0. 12، 0. 25 and 0. 5 µg g-1concentration of the essential oil were added to the fillets. According to the results، the highest microbial load was observed in the control group and the lowest was observed in the fillets contained 0. 5 µg g-1 of the essential oil (P≤0. 05). The results also showed an increase in spoilage characteristics of the fillets at the end of the experiment showing a statistical difference for protein content (P≤0. 05). The results of this study revealed that S. khuzestanica results in the reduction of L. garvieaein fish fillets as the concentration of 0. 5 µg g-1 was the most effective.
  Keywords: Saturejakhuzestanica, Lactococcusgarvieae, microbial spoilage, chemical spoilage
 • Fatemeh Nonahal, Ebrahim Rahimi, Esmaeil Ataiesalehi Pages 41-46
  Staphylococcus aureus as the second or third important food-borne pathogen all around the world. Ability of development and production of heat-stable enterotoxin in a wide range of the food made Staphylococcus has one of the most important factors causing the food poisoning. This study was done to investigate the prevalence of Staphylococcus in meat and meat products in Esfahan. From summer to winter 2012، 450 samples including raw beef (n=80)، minced meat (n=80)، lamb (n=80)، goat (n=80)، camel (n=50)، hamburger (n=40)، kebab (n=40) were randomly collected from butcheries and supermarkets in Isfahan، and analyzed for the presence of S. aureus. Totally، 234 (55/6 %) S. aureus were detected in meat and meat products. The mean count of S. aureus in positive samples was 8/3×102. The results indicated that although the percentage of contaminated samples was high، the number of bacteria presented in the samples is low with no potential risk for public health. To effectively manage the food production for decreasing diseases more epidemiologic investigations about S. aureustoxication are needed.
  Keywords: Staphylococcus aureus, meat, meat products
 • Laleh Roomiani, Azadeh Mahmoodi, Mansoureh Ghaeni, Sara Ahmadi Pages 47-53
  In this study، effect of different concentrations of nisin (0، 0. 25، 0. 5 and 0. 75 µg/ ml) were conducted against zoonotic bacteria Streptococcus iniae and Lactococcusgarvieae in fish fillet of rainbow trout (Oncorhynchusmykiss) in refrigerator storage. Lyophilized cultured of S. iniae (GQ850377) and L. garvieae (Ir-170A856bp) were obtained from Department of Aquatic Health and Diseases، Faculty of Veterinary Medicine، University of Tehran، Tehran، Iran، and were used in this study. After determination of incubation dose of two bacteria (1. 4×108 and 9. 2×107 CFU/ ml) and preparation of nisin solution، incubation of bacterial was done in fish fillets. The results revealed that different concentrations of nisin were statistically different in reduction of bacteria comparing with control group (P<0. 05). The highest inhibitory effect was observed in 0. 75 µg/ ml 65. 77% on L. garvieae and 60. 88 % on S. iniae. Thatresults showed that nisin، as a preservative، can be effective in control of food-borne bacteria in foodstuff.
  Keywords: Streptococcus iniae, Lactococcusgarvieae, nisin, Oncorhynchusmykiss