فهرست مطالب

 • پیاپی 31 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حبیبه احمدی پور، ناهید مرتضوی صفحات 11-27
  حجم زیادی از خدمات بالینی در بیمارستان های آموزشی توسط کارورزان و دستیاران انجام می شود و خطای آن ها می تواند منجر به بروز آسیب برای بیماران گردد. این مطالعه باهدف تعیین دیدگاه کارورزان و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به اظهار خطای پزشکی انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بود که در آن همه کارورزان و دستیاران دانشکده پزشکی کرمان به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه دو قسمتی حاوی اطلاعات فردی، و سوالاتی در خصوص تجربه خطای پزشکی، نتیجه حاصل از آن، دلایل نگرانی از افشای اشتباهات پزشکی و دیدگاه دانشجو نسبت به اظهار خطا بود. روایی پرسشنامه تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 8/0 تعیین شد. داده های مطالعه با استفاده از SPSS 19 تجزیه و تحلیل شد. 273 پرسشنامه تکمیل گردید. 92% از شرکت کنندگان اظهار داشتند که مرتکب خطای پزشکی شده اند. میانگین و انحراف معیار نمره دیدگاه افراد نسبت به اظهار خطا 20/17±70/57 بود که در کارورزان و دستیاران تفاوت معنی داری نداشت. تجربه خطاهای پزشکی در کارورزان و دستیاران شایع است. بنابراین محیط های آموزشی باید به نحوی تدارک یابد که با افزایش توانمندی در دانشجویان از بروز هرگونه خطا تا حد امکان پیشگیری نموده و با ایجاد نگرش مثبت، زمینه برخورد مناسب در هنگام وقوع خطا را فراهم نمایند.
 • سمیه محمدی، فریبا برهانی، مصطفی روشن زاده صفحات 29-47
  دیسترس اخلاقی در محیط های آموزشی می تواند تاثیرات متعددی را به همراه داشته باشد. دانشجویان در مواجه با این چالش اخلاقی احساس ناامنی و نارضایتی کرده و ترک تحصیل و افت تحصیلی در آن ها افزایش خواهد یافت. افت کیفیت آموزشی در این شرایط می تواند به طور بالقوه باعث عدم کفایت علمی و بالینی دانشجویان شده و لذا عملکرد سیستم بهداشتی در دستیابی به اهداف سلامتی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی دیسترس اخلاقی در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی شهر بیرجند صورت گرفته است. مطالعه توصیفی مقطعی حاضر بر روی 600 دانشجوی دانشکده پیراپزشکی که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، صورت گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته 20 سوالی استفاده شد. این پرسشنامه مورد روایی و پایایی قرار گرفته و آلفای کرونباخ آن 81% محاسبه شد. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته های این مطالعه حاکی از آن است که میانگین دیسترس اخلاقی از کل نمره 5-0 در بعد شدت (88/0±12/3) و در بعد تکرار (2/1±5/3) بوده است. بین دیسترس اخلاقی با سال های تحصیل و همچنین جنس رابطه معنی داری (05/0>P) مشاهده شده است. سطح متوسط دیسترس اخلاقی در دانشجویان لزوم برنامه ریزی و اقداماتی همانند آشنایی دانشجویان با این پدیده را طلب می نماید. شناسایی و کنترل این پدیده در محیط های آموزشی و بررسی علل آن شاید بتواند نقش مهمی در کنترل این پدیده و پیشگیری از عوارض نامطلوب آن در آینده داشته باشد.
 • علی اکبر امین بیدختی، ابراهیم مردانی صفحات 49-73
  مقدمه
  اختلالات سلامت روان قادرند مشکلات روانی اجتماعی زیادی برای پرستاران ایجاد نمایند. همچنین رعایت اخلاق حرفه ای، ویژگی ذاتی در حرفه پرستاری است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین سلامت روان و رعایت اخلاق حرفه ای در کارکنان پرستاری انجام شده است.
  روش
  در این مطالعه توصیفی و همبستگی، نمونه ها شامل 195 نفر از کارکنان پرستاری در دو بیمارستان دولتی در شهر اهواز بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. این بیمارستان ها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از ابزارهای مشخصات جمعیت شناختی، اخلاق حرفه ای و سلامت روان (90SCL-) گردآوری شدند. سپس با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  میزان رعایت اخلاق حرفه ای به ترتیب در 1/64 درصد (125 نفر) در حد نسبتا مطلوب، 5/21 درصد (42 نفر) در حد نامطلوب و 4/14 درصد (28 نفر) در حد مطلوب قرار داشت. دیگر یافته ها نشان داد بین اضطراب (321/0-r=)، افسردگی (338/0-r=) و شکایات جسمی (292/0-r=) از حیطه های سلامت روان با رعایت اخلاق حرفه ای در کارکنان پرستاری ارتباط آماری منفی و معنادار وجود داشت (05/0P<).
  نتیجه گیری
  از آنجا که بین اخلاق حرفه ای با برخی از حیطه های سلامت روان در کارکنان پرستاری ارتباط معنادار وجود داشته است، مدیران پرستاری باید به مفهوم اخلاق حرفه ای که از سلامت روان پرستاران اثر می پذیرد، توجه نمایند.
 • سامان صابر، تکتم کیانیان، صدیقه مهرابیان، محمدرضا بسطامی صفحات 75-93
  پرستاران در انجام مراقبت های پرستاری با مسائل اخلاقی چالش برانگیزی مواجه می شوند و این امر تصمیم گیری را برای آن ها سخت می کند. هدف از این مطالعه تعیین میزان رعایت اخلاق حرفه ای در انجام رویه های خون گیری و رگ گیری در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی می باشد که نمونه های پژوهش را 200 نفر پرستار شاغل در بخش های بزرگسالان بیمارستان های منتخب تشکیل می دادند. ابزار این پژوهش عبارت از فرم اطلاعات دموگرافیک که شامل سوالاتی راجع به اطلاعات فردی واحدهای مورد پژوهش، و چک لیست مشاهده که شامل 15 سوال یا رفتار مورد نظر در خصوص عملکرد افراد در فرآیند رگ گیری و خون گیری بود. پژوهشگران با مراجعه به بخش های مربوط و دسترسی به نمونه ها ابتدا پرسشنامه را تحویل واحدها داده و سپس چک لیست مربوطه را به طور جداگانه برای دو مشاهده به فاصله حداقل 15 روز و هر بار به مدت یک نوبت کامل کاری تکمیل می نمودند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و آزمون های آماری مجذور کای، آزمون دقیق فیشر و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. درصد قابل ملاحظه ای از واحدهای مورد پژوهش در فرآیند انجام اخلاقی رویه ها عملکرد نامطلوب داشته و لذا پیشنهاد می شود که مدیران، برنامه ریزان و مربیان پرستاری با برنامه های آموزش ضمن خدمت، برگزاری دوره های بازآموزی و تدوین خط مشی های مورد نیاز توجه لازم را در زمینه رعایت اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران به عمل آورند.
 • نسرین ایمانی فر، سید ابوالفضل وقار سیدین، لیلا افشار، غلامرضا شریف زاده صفحات 95-125
  جهت ارتقای حساسیت اخلاقی پرستاران، آموزش مفاهیم اخلاقی جایگاه ویژه ای دارد. بحث برای انتخاب موثرترین روش آموزش اخلاق همچنان ادامه دارد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر آموزش اصول اخلاقی به دو شیوه روایتگری و سخنرانی بر حساسیت اخلاقی پرستاران طراحی شده است. در این مطالعه 56 پرستار از دو بیمارستان آموزشی بیرجند شرکت داشتند. پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه حساسیت اخلاقی لاتزن در سه نوبت (قبل، بلافاصله و 3 ماه بعد) توسط پرستاران تکمیل شد. برنامه آموزشی شامل، 4 جلسه 3 ساعته آموزش اخلاق به فاصله هر یک هفته برای هر یک از گروه های سخنرانی (28 نفر) و روایتگری (28 نفر) بود. اطلاعات با نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل گردید. دو روش روایتگری و سخنرانی به صورت معناداری حساسیت اخلاقی پرستاران در هر گروه را نسبت به قبل از مداخله ارتقا دادند (به ترتیب 001/0P<، 01/0=P). بعد از مداخله علیرغم بیشتر بودن میانگین تغییرات نمره حساسیت اخلاقی گروه روایتگری، مقایسه دو گروه تفاوت آماری معناداری را نشان نداد. میانگین نمره حساسیت اخلاقی 3 ماه بعد از مداخله نسبت به بلافاصله بعد از آن در دو گروه، کاهش معنادار نشان داد (00/0=P). با عنایت به نتایج پژوهش، تلفیقی از دو روش می تواند منجر به نتایج مفید گردد. به علاوه با توجه به کاهش حساسیت اخلاقی پرستاران پس از گذشت سه ماه، لازم است تداوم آموزش جهت حفظ حساسیت اخلاقی آنان مدنظر قرار گیرد.
 • سیده سولماز موسوی، محدثه محسن پور، فریبا برهانی، منیره عبادی صفحات 127-143
  مقدمه
  ماهیت حرفه پرستاری به گونه ای است که باید به اخلاقیات مراقبتی بیش از ملاحظات درمانی توجه کند. پرستار باید قادر به توجیه دلایل انتخاب یک عمل و نادیده گرفتن راه حل های دیگر مشکل باشد و در واقع باید به مفاهیم و موقعیت ها حساس باشد. این مطالعه با هدف مقایسه حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی آجا انجام شده است.
  روش
  این مطالعه توصیفی مقطعی به مدت 4 ماه در سال 1393 انجام شد. 105 دانشجوی پرستاری ترم 5 به بالا با راهکار نمونه گیری سرشماری و 77 پرستار شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارتش با راهکار نمونه گیری در دسترس از محیط مطالعه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه حساسیت اخلاقی MMSQ کیم که روایی و پایایی آن بررسی شد، جمع آوری گردید و با آمار توصیفی و آزمون های آماری متناسب با اهداف تحلیل شد.
  نتایج
  میانگین و انحراف معیار نمره حساسیت اخلاقی در پرستاران 41/0±54/3 و دانشجویان پرستاری 34/0±45/3 بود. مقایسه این دو گروه با آزمون آماری تی مستقل اختلاف معنی دار نشان نداد (1/0=p).
  نتیجه گیری
  سطح حساسیت اخلاقی در دو گروه دانشجویان و پرستاران بالاتر از متوسط بود. با توجه به تاثیر حساسیت اخلاقی بر انتخاب راه حل مناسب اخلاقی و پیامدهای بیمار، این نتایج علاوه بر امیدواری به ارائه مراقبت های بهتر، موید نیاز به تلاش دست اندرکاران برای ارتقای حساسیت اخلاقی در امر مراقبت است.
 • احمد براتی مارنانی، فاطمه قورچیانی، علی محمد خاتمی فیروزآبادی، حمید حقانی، فریده گلدوست مرندی، مژگان عسگری، فاطمه زارعی صفحات 145-167
  مقدمه
  مراقبت های پرستاری به عنوان یک جزء اساسی از خدمات بهداشتی درمانی از اهمیت بسیاری برخوردار است و اخلاق در پرستاری عامل بسیار مهمی در مراقبت محسوب می شود. مسوولیت ذاتی پرستاری رعایت حقوق انسانی و ارزش های اخلاقی است.
  هدف
  این مطالعه با هدف اولویت بندی ارزش های اخلاق پرستاری با استفاده از نظر متخصصان و رویکرد تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و مقایسه میزان رعایت این ارزش ها از دیدگاه بیماران و پرستاران در یکی از بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است.
  روش
  این مطالعه یک پژوهش توصیفی تحلیلی- مقطعی بوده و در یکی از بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در نیمه اول سال 1391 انجام شد. برای اولویت بندی ارزش ها پرسشنامه ای مطابق با رویکرد AHP طراحی و توسط متخصصان اخلاق پرستاری تکمیل گردید. پرسشنامه ای دیگر مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و 37 سوال درخصوص میزان رعایت ارزش های اخلاق پرستاری طراحی گردید. برای تعیین اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوی و همچنین برای تعیین پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (89/0). پرسشنامه توسط 100 بیمار و 100 پرستار تکمیل گردید. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS 16 مورد تحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در اولویت بندی ارزش ها، مسوولیت پذیری، حفظ حریم خصوصی بیماران، احترام به مددجو/ بیمار، در اولویت اول تا سوم قرار گرفتند. همچنین مشاهده شد در رعایت ارزش های اخلاق حرفه ای تفاوت معنی داری از دیدگاه بیمار و پرستار وجود دارد (001/0P=).
  نتیجه گیری
  بر اساس اولویت های بدست امده، پرستاران عملکرد اخلاقی خود را بالاتر از نقطه نظر بیماران گزارش کردند. لذا با توجه به نتایج این مطالعه ارزیابی مداوم عملکرد اخلاقی پرستاران در بیمارستان ها توسط مدیران پرستاری و تدوین برنامه های آموزش اخلاق حرفه ای در ارتقای کیفیت مراقبت پرستاری ضروری به نظر می رسد.
 • محسن ادیب حاج باقری، آزاده صفا، عفت امین الرعایایی یمینی صفحات 169-191
  ناآگاهی پرستاران از مسائل حقوقی و اخلاقی مراقبت از سالمندان، باعث آسیب جسمی و روحی سالمندان می شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی پرستاران از مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از سالمندان شهر کاشان در سال 1392 انجام شد. یک مطالعه مقطعی روی 200 پرستار شاغل در بیمارستان های شهر کاشان انجام شد. ابزار مطالعه، محقق ساخته بود و علاوه بر مشخصات فردی، دارای 25 سوال مربوط به مسائل اخلاقی حقوقی مراقبت از سالمندان و یک سوال مربوط به مهم ترین علل خطاهای اخلاقی پرستاران در مراقبت از سالمندان بود. داده ها توسط آزمون های من ویتنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شد. در مجموع دانش پرستاران از مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از سالمندان کم تر از حد مطلوب بود. تفاوت معناداری بین دانش پرستاران در زمینه مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از سالمندان با تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد (001/0p=) و داشتن یا نداشتن سابقه آموزش در حیطه مراقبت از سالمندان (001/0p=) دیده شد. با توجه به این که مراقبت استاندارد در سایه آگاهی مناسب پرستار صورت می گیرد، پیشنهاد می شود که آموزش های لازم، به صورت برگزاری کلاس، کارگاه و برنامه های بازآموزی انجام گیرد.
|
 • H.Ahmadipour, N.Mortazavi Pages 11-27
  Due to the load of clinical services done by medical interns and residents, their errors can cause harm to patients, so their viewpoint toward error disclosure has particular importance. This research was a cross sectional study. All medical interns and residents in Kerman medical school selected through census method. Data was collected using a questionnaire containing demographic data and questions about the experience of medical errors, results of medical errors, reasons for concerns about disclosure of medical errors and questions about student view point toward error disclosure. The validity of the questionnaire was confirmed and its reliability was determined using Alfa cronbach 0.8. Mean and standard deviation of view point score calculated and compared by independent T test.Two hundred seventy three questionnaires were completed. 92% of participants stated that they have experienced medical error. The mean and standard deviation of participant's viewpoint score was 57.70±17.20. There was no significant difference between the mean scores of interns and residents. Experience of medical error is common among medical interns and residents. Education systems should enhance the competency of interns and residents to prevent the occurrence of any error as well as development of a positive attitude to help them how to deal with medical error.
  Keywords: Medical Error Disclosure, Internship, Residency, Viewpoint
 • S. Mohammadi, F. Borhani, M. Roshanzadeh Pages 29-47
  Moral distress in educational environments can be associated with multiple effects. Students who faced with this ethical challenge feel insecurity and dissatisfaction and so school dropout and failure will be increased in them. Low quality of teaching in these conditions could potentially cause a lack of scientific and clinical sufficiency and thus the performance of health systems to achieve the health goals will be at risk. This study aimed to assess the student's moral distress in Birjand paramedical school students. The Cross - Sectional study took on 600 students of paramedical school who were selected by census. To collect data, it was used a questionnaire of 20 questions. The validity and reliability of this questionnaire was evaluated and Cronbach's Alfa was calculated 81 percent. Data were collected by Spss16 software and were analyzed with descriptive and inferential statistics. The findings showed that the average of moral distress from total score was 0-5, (3/12±0/88) in the intensity and (3/5±1/2) in the frequency. There was a significant relationship between moral distress with years of educations and sex (P>0/05). Moderate level of moral distress in students requires the planning and some actions as students’ awareness to this phenomenon. Identification and control of this phenomenon in educational environments and investigating its reasons may play an important role in the control of this phenomenon and the prevention of its adverse effects in future.
  Keywords: Moral distress, Educational environment, Paramedical school
 • Ak. Aminbeidokhti, E. Mardani Pages 49-73
  Background
  Mental health disorders are creating many psychosocial problems for nurses. Also, respect of professional ethics is an innate caracther in nursing practice. The aim of this study was to determine the relationship between mental health and respect of professional ethics among nursing staff.
  Method
  In this descriptive and correlation study, the samples consisted of 195 nursing staff that were working in 2 governmental hospitals in Ahvaz. These hospitals were selected through simple randomized sampling method. Samples were selected through census sampling. Data were gathered by personal data scale, professional ethics scale and mental health scale) Symptom Check List-SCL90). Data were analyzed by descriptive and analytical statistics.
  Findings
  Results showed that respect of professional ethics among nursing staff were 64.1% (relatively good), 21.5% (bad) and 14.4% (good). Dimensions of mental health including anxiety (R=-0.321), depression (R=-0.338) and psomatic complains (R=-0.292) had a significant relationship with professional ethics (P<0.05).
  Conclusion
  Since professional ethics has a significant relationship with mental health, nursing managers should pay attention to professional ethics concept which leads to effected mental health of nursing staff.
  Keywords: Professional Ethics, Mental Health, Nursing Staff
 • S. Saber, T. Kianian, S. Mehrabian, Mr. Bastami Pages 75-93
  Nurses are faced with challenging ethical issues, and this is making hard making decisions for them. The aim of this study was to determine respect to ethics in performing invasive procedures in educational hospitals in Zahedan University of medical sciences. This study is cross - sectional study and samples were included 200 nurses working in adults parts of selected hospitals. The research instrument was a questionnaire and checklist questionnaire including demographic information about the subjects. The checklist includes 15 questions or desired behavior on the performance in the process of bloodletting venipuncture. Researchers with refer to the adults parts and access to specimens, gave the questionnaires to the data units and then they completed related checklist separately for two observations for at least 15 days, each time for a fulltime work. Data were analyzed by descriptive statistics and chi-square tests, exact Fisher's test and Pearson correlation. Results showed that the high percentage of research units have had bad performance in ethical process. So it is suggested that managers, planners and who training nursing pay attention to respect to professional ethics by nurses with educational programs during working, educational workshops and formulate needed policies.
  Keywords: Professional Ethics, Invasive Procedure, Nurses
 • N. Imanifar, S.A. Vaghar Seyedin, L. Afshar, Gh, R. Sharifzadeh Pages 95-125
  Training ethical concepts has a crucial role in promotion of moral sensitivity in nurses. Debate to select most effective method of teaching ethics in nursing continues. Present study was aimed to compare the effects of ethical training based on two
  Methods
  narrative ethics and lecturing on moral sensitivity of nurses. Fifty-six nurses from two educational hospitals in Birjand participated in this randomized control field trial research. The demographic characteristics questionnaire, and Lutzen's Moral Sensitivity Questionnaire were completed by nurses in the three Tims (before, after and three month after the intervention). Then four sessions (each 3 hours) of ethical training with one week interval for two groups of narration (28 participants) and lecture (28 participants) were conducted. Data were analyzed by SPSS-16 software.Two methods of narration and lecture significantly increased the nurse's moral sensitivity in each group (respectively p<0.001, p=0.01). Despite the higher mean score of moral sensitivity in narration group rather than the lecture group, moral sensitivity did not show a significant difference (p=0.70). The mean score of moral sensitivity 3 months after the intervention showed a statistically significant decrease than after it in both groups. (P=0.00) Concerning the results of this study, a combination of these two methods can lead to useful outcomes.
  Keywords: Moral Sensitivity, Narrative Ethics, Lecture, Ethical Principles Teaching, Nurses
 • S. Mousavi, M. Mohsenpour, F. Borhani, M. Ebadi Pages 127-143
  Introduction
  The nature of nursing is such that we have to pay attention to care ethics more than therapeutic considerations. A nurse should be able to justify why he / she has chosen an action and has disregarded other solutions. Indeed he / she should be sensitive to concepts and positions. This study aimed to comparison of sensitivity of nurses and nursing students working in Aja University of medical sciences.
  Method
  This study is a descriptive cross-sectional study during 4 months in 1393. 105 students who studied in fifth semester and higher were selected by census and 77 nurses who worked in hospitals related to Artesh University of medical sciences were selected by sampling available to study environment. Data was collected by using MMSQ (kim) ethical sensitivity questionnaire that its reliability and validity was studied and analyzed by descriptive statistics and statistical tests appropriate to the aims.
  Results
  The mean and standard deviation of the ethical sensitivity was 3/54±0/41 in nurses and 3/45±0/34 in nursing students. The comparison of the two groups using an independent T test showed no significant difference (p=0/1)
  Conclusion
  Ethical sensitivity level in students and nurses was higher than average. According to effect of ethical sensitivity to selecting appropriate solution and its outcomes on patients, this study requires effort of authorities to promotion of ethical sensitivity in caring.
  Keywords: Moral Sensitivity, Nursing, Professional Ethics
 • A. Barati Marnani, F. Ghoorchiani, A. M. Khatami Firouzabadi, H. Haghghani, F. Gholdoust, M. Askari, F. Zareie Pages 145-167
  Introduction
  Nursing care is an essential component of health services and ethics in nursing is very important in health care. The inherent responsibility in nurses is respect to moral values and human rights. The purpose of this research was prioritizing of nursing ethics values using Analytic Hierarchy Process (AHP) and determining rate of observance them in a teaching hospital related to Tehran University of Medical Sciences.
  Method
  This descriptive-comparative study was done in the first semester of 1391 in a hospital related to Tehran University of Medical Sciences. The questionnaire was designed using AHP and completed by nursing ethics experts. Another questionnaire was designed that consisted of demographic information and 37 questions about the values and principles of nursing ethics that were completed by 100 patients and 100 nurses. The data was collected by a validated and reliable questionnaire and were analyzed by the «SPSS 16».
  Results
  The results indicated that responsibility, respect to the privacy of patients and respect to Client/ Patient were assigned priority in the first to third. Also there was statistically significant difference between nurse's and patient's viewpoints about respecting nursing ethics values (p=0. 001).
  Conclusion
  Nurse's viewpoints about respecting nursing Ethics were higher than patients'. It is suggested that managers of nursing evaluate the nurse's performance in observing nursing Ethics and should provide educational programs in the field to improve quality of nursing Care.
  Keywords: Moral Values, Nursing, Hierarchical Analysis Approach
 • M. Adib Hajbagheri, A. Safa, E. Aminolroayaee, Yamini Pages 169-191
  Unawareness of nurses about ethical and legal issues in elderly care would cause physical and mental damage in elderly. This study was conducted in Kashan during 2013 to evaluate the nurses’ knowledge of ethical and legal issues related to the elderly care. A cross-sectional study was conducted on 200 nurses working in the hospitals of Kashan University of Medical Sciences. Data collected by a questionnaire. The questionnaire consisted to demographic data and had 25 questions on ethical and legal issues in elderly care and a question regarding the most ethical errors in elderly care from nurse's perspective. Data were analyzed using Mann-whitney U and Kruskalwallis testes. Overall, knowledge of ethical and legal issues in elderly care was suboptimal. A significant relationship was observed between nurse's knowledge of ethical and legal issues in elderly care with their levels of education (P=0.001) and having or not having training in the field of aging and the nurse's knowledge on ethical and legal issues in elderly care (P=0.001). Giving the standard care is dependent on nurse's knowledge; it is recommended that the necessary training programs to be conducted through workshops and continuing education.
  Keywords: Elderly, Ethic, Legal Issues, Nurse, Care