فهرست مطالب

فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری
سال سوم شماره 2 (تابستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/06/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم ورزش نژاد، فریبا حقانی، مریم هاشمی صفحه 1
  مقدمه
  پیشرفت فناوری اطلاعات سبب ایجاد تحول در علوم مختلف و موجب ظهور حیطه های جدیدی چون آموزش الکترونیک و سلامت الکترونیک شده است. استفاده از دوره های آموزشی الکترونیک به دلیل انعطاف پذیری این نظام آموزشی، امکان خوبی را برای گسترش محتوای علمی و افزایش عمق یادگیری فراهم می کند. و می تواند یکی از مهم ترین راه های پاسخگویی به نیازهای رو به رشد آموزشی و مهارتی در حوزه علم پرستاری باشد.
  روش کار
  پژوهش حاضر به شیوه مروری است که با جستجو در پایگاه های داده ای انگلیسی از سال های 2004 تا 2014 و فارسی از سال های 1383الی1393 مقالات مربوط به آن مورد تحقیق وبررسی قرار گرفت. ابتدا54 مقاله انتخاب و از میان آنها 32 مقاله مرتبط با موضوع مورد نظر ارزشیابی شد.
  یافته ها
  تحقیقات نشان داد که استفاده از آموزش الکترونیک نباید به عنوان یک روش جایگزین برای همه روش های آموزشی استفاده شود، بلکه باید به عنوان یک روش مکمل در کنار سایر روش ها، در آموزش پرستاری استفاده گردد.
  نتیجه گیری
  آنچه مسلم است، آموزش الکترونیک بهتر و ارزشمندتر از همه روش های سنتی آموزش، در پرستاری نیست بلکه می تواند به عنوان یک روش حمایتی و مکمل در آموزش پرستاری مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیک، آموزش الکترونیک، آموزش پرستاری
 • زهرا راعی، حیدر علی عابدی، محسن شهریاری صفحه 13
  مقدمه
  احترام به حریم و منزلت بیماران عاملی ضروری در ایجاد مراقبت بیمارمحور، فردگرا و اخلاقی محسوب می شود و بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت رعایت حریم و شان بیماران بستری توسط کادر پرستاری در بیمارستان های شهر اصفهان صورت گرفت.
  روش کار
  این تحقیق یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است که در سال 1391 در بیمارستان های شهر اصفهان صورت گرفته است. در این تحقیق 400 نفر از بیماران بستری به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. داده ها از طریق پرسش نامه ای با مقیاس لیکرت پنج رتبه ای و در ابعاد حفظ حریم فیزیکی، حریم اطلاعاتی، توجه به وضعیت پوشش و آراستگی بیمار و رعایت طرح انطباق و تطابق جنسیتی توسط کادر پرستاری جمع آوری شد و با استفاده از آمار توصیفی - تحلیلی در نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 4/46% از بیماران حریم خود را در سطح خوب و 4/45% در سطح متوسط بیان کردند. بالاترین میانگین نمره (93/0±22/3) مربوط به پوشاندن سایر قسمت های بدن بیماران هنگام معاینه یا درمان، توسط پرستار و پایین ترین میانگین نمره (73/1±55/1) مربوط به استفاده از پاراوان یا پرده در اطراف تخت هنگام معاینه یا درمان بود. همچنین نتایج آزمون های آماری نشان دهنده وجود ارتباط معناداری بین نوع بیمارستان، بخش و تعداد نفرات بستری در یک اتاق با میزان رعایت حریم بیماران بود.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد که وضعیت رعایت حریم و شان بیماران در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد؛ هرچند این بررسی بر توجه خاص مسئولان پرستاری به برنامه ریزی و اجرای اقدامات لازم، جهت بهتر شدن این امر مهم تاکید می نماید
  کلیدواژگان: حریم، شان، بیماران، پرستاران
 • جاسم نوذرپور، عبدالعلی شریعتی، مهرناز مرادی، آرش سلحشوری، محسن فاصله جهرمی صفحه 23
  مقدمه
  گزارش نویسی به عنوان یک چارچوب فعالیتی و یک وسیله ضروری برای ارائه و ارزیابی مراقبت های پرستاری می باشد. مهم ترین روش های گزارش نویسی توصیه شده در مراکز درمانی روش های گزارش نویسی سنتی، موارد غیر طبیعی، کامپیوتری، استاندارد و روش مشکل مدار است. هدف کلی این پژوهش«تاثیر روش گزارش نویسی مشکل مدار بر ویژگی های گزارش پرستاری در بیمارستان گلستان شهر اهواز»می باشد.
  روش کار
  این پژوهش از نوع نیمه تجربی قبل و بعد است(نیمه تجربی یک گروهی)،که در موردپرستاران شاغل در بخش های عمومی بیمارستان گلستان شهر اهواز انجام شد. 30 پرستار به شکل تصادفی از جامعه پژوهش انتخاب و در دو گروه قبل و بعد از مداخله قرار گرفتند. جهت گروه مداخله کارگاه آموزشی گزارش نویسی مشکل مدار اجرا شد. برای جمع آوری داده ها از چک لیست استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و آزمون آماری ویلکاکسون، تی مستقل و کای اسکوئر با استفاده از SPSS نسخه 21 انجام یافت.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد که بعد از آموزش گزارش نویسی مشکل مدار، میانگین نمرات گزارش پرستاری بین دو گروه قبل و بعد از مداخله با استفاده از آزمون ویلکاکسون اختلاف معنا داری وجود داشته است (001>0P=). به طوری که در همه موارد روش مشکل مدارple باعث ارتقاء کیفیت گزارش هایی در پرستاری شده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها، روش گزارش نویسی مشکل مدار تاثیر مثبت بر ویژگی های گزارش پرستاری دارد، بنابراین پیشنهاد می شود این روش گزارش نویسی توسط پرستاران به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: گزارش پرستاری، روش مشکل مدار، روش سنتی
 • شهربانو طالبی، فاطمه رهنما رهسپار، سمیه طالبی، هادی شهرآبادی، احسان صفاری صفحه 29
  مقدمه
  خشونت یک موضوع نگران کننده برای هرفرد و در هر محیطی به شمار می رود. برخلاف اینکه خشونت در هر سازمانی رخ می دهد، اما احتمال بروز آن در سازمان های ارائه کننده خدمات درمانی بیشتر است. پژوهش حاضر در جهت بررسی «میزان خشونت کلامی و فیزیکی علیه پرستاران در بیمارستان های شهر سبزوار» انجام گردید.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر توصیفی – مقطعی بوده و جمعیت مورد بررسی 87 نفر از پرستاران بیمارستان های شهر سبزوار بود. پرسشنامه مورد استفاده، خود گزارشی و شامل 26 سوال و در سه بخش اطلاعات دموگرافیک، رو به رو شدن با خشونت کلامی و فیزیکی و سایر سوال های مربوط به مشخصات فرد مهاجم و گزارش دهی آن بود. داده ها با نرم افزار SPSS ویرایش 16 و آمار توصیفی، آزمون ANOVA وKruskal Wallis تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 56/73 درصد از پرستاران مورد حمله کلامی و 73/28 درصد مورد برخورد فیزیکی قرار گرفتند. بین سن و جنسیت پرستاران و تعداد دفعات مواجهه با خشونت کلامی و فیزیکی و همچنین سابقه کار و تعداد دفعات مواجهه با خشونت کلامی رابطه معناداری وجود داشت (05/0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای حمله کلامی علیه پرستاران، پیشنهاد می شود این امر مورد توجه قرار گیرد و اقدامات لازم در این زمینه اجرا شود.
  کلیدواژگان: خشونت کلامی، خشونت فیزیکی، پرستار، بیمارستان
 • حمید رحیمی، راحله حسن پور صفحه 37
  مقدمه
  هوش معنوی نوعی سازگاری و رفتار است که فرد را در جهت هماهنگی با محیط، سلامت، بهبود عملکرد، خلاقیت و غیره یاری می نماید. هدف تحقیق حاضر تحلیل«رابطه ی بین هوش معنوی با خلاقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان» است.
  مواد و روش ها
  نوع تحقیق حاضر توصیفی است. جامعه ی مورد نظر شامل همه ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 93-1392 می باشد که از میان آنها تعداد 194 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ی استاندارد هوش معنوی با 40 سوال بسته ی پاسخ و پرسشنامه ی محقق ساخته ی خلاقیت دارای 20 سوال با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. روایی ابزارها، به صورت محتوایی مورد تایید قرار گرفت. پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ی هوش معنوی 79/0 و خلاقیت 87/0 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، t تک نمونه ای، تحلیل واریانس، رگرسیون) انجام گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد میانگین هوش معنوی به میزان (37/0±58/3) و خلاقیت (42/0±70/3) بالاتر از حد متوسط (3) است. بین هوش معنوی و خلاقیت (40/0=r) رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. جدول رگرسیون نشان داد از بین مولفه های هوش معنوی فقط مولفه های ظرفیت تعالی و حل مسئله قابلیت پیش بینی خلاقیت دانشجویان را دارند.
  نتیجه گیری
  طبق یافته ها، هوش معنوی بالاتر با خلاقیت بیشتر همراه است. از طریق توجه به رشد ابعاد هوش های معنوی، می توان زمینه های پرورش خلاقیت در دانشجویان را فراهم آورد و تا آنها بتوانند نقش خود را به عنوان دانشجویانی خلاق و نوآور در رشد و پیشرفت جامعه ایفا نمایند.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، خلاقیت، دانشجویان، دانشگاه کاشان
 • زهره بادیه پیمای جهرمی، نحله پرندآور، عباس احمدی وسمه جانی، رسول اسلامی اکبر، حمیدرضا دولتخواه، عفیفه رحمانیان، فریبا رحیمی فرودی، زهرا فولادی، نوید کلانی، مریم حقایقی صفحه 55
  مقدمه
  محیط های بالینی در دانشگاه های علوم پزشکی، نقش مهمی در جهت تربیت افراد و توسعه ی جامعه ایفا می کنند. رعایت اخلاق حرفه ای اساتید به خاطر تاثیر گذاری شگرف بر دانشجویان از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد وضعیت اخلاق حرفه ای اساتید در حوزه ی بالینی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی- مقطعی، تعداد 142 نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم دانشکده پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم به روش سرشماری وارد تحقیق شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای استاندارد که روایی و پایایی آن تایید شده بود (r=0.75 (و حاوی دو بخش؛ اطلاعات دموگرافیک و مرتبط با اخلاق حرفه ای اساتید در حوزه ی بالینی با مقیاس سه درجه ای لیکرت استفاده گردید. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی- استنباطی استفاده شد.
  یافته ها
  بیش از نیمی از دانشجویان (6/55٪) صلاحیت و شایستگی همه ی اساتید را به عنوان مربی بالینی را در حد قابل قبول ارزیابی نمودند. دانشجویان توانمندی اساتید خود را در دلسوزی و همدردی با بیمار (5/77٪)، احترام به همکار (1/76٪) و قابلیت اعتماد و احساس مسئولیت در برابر بیمار (6/74٪)، قابل قبول ارزیابی کردند اما آنها توانمندی اساتید خود را در مورد دلسوزی و همدردی با دانشجو (7/62٪)، انتقادپذیری (7/66٪) و قوه ی ابتکار و ابداع در مراقبت از بیماران مختلف(4/44٪) غیر قابل قبول ارزیابی نمودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به سطح نامطلوب رعایت اخلاق حرفه ای اساتید در حوزه ی بالینی، به نظر می رسد که دوره های بازآموزی مستمر و مداوم در زمینه ی رعایت اخلاق حرفه ای برای اساتید بالینی باید مد نظر مسئولان مربوط قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اساتید بالینی، دانشجویان
|
 • Page 1
  Introduction
  Advancement of information technology cause a change in sciences and the appearance of new areas in this such as e-learning and e-health. The use of e-learning courses because of its flexibility have a good possibility for expansion of scientific content and provides increasing depth of learning. That can be one of the most important ways to receive an educational growing needs and skills in the field of nursing science.
  Materials And Methods
  By searching the English databases from 2004 to 2014 and the Persian literature from 1383 to 1393، the present study was to investigate the related articles. Firstly، 54 papers were selected and by closer examination، 32 papers were identified completely related to the present study.
  Results
  The results showed that e-learning should not be regarded as an alternative method for all training methods، instead it should be used as a complementary method along with the other methods used in nursing education.
  Conclusion
  What is certain is that e-learning is not better and more valuable than all traditional methods of teaching in nursing، but it can be of particular interest as a supportive and complementary method in nursing education
  Keywords: Nursing education, Electronic Learning, Electronic Education
 • Z. Raee, Ha Abedi, M. Shahriari Page 13
  Introduction
  Respecting the privacy and dignity of patients is necessary for the establishment of patient-based، ethical and individualistic care. Accordingly، the present study aimed to evaluate the status of respect for the privacy and dignity of patients by nurses in Isfahan hospitals. Method and Matrials: This is a descriptive-analytical study that was conducted in Isfahan hospitals in 2012. In this study، 400 patients were selected and studied by cluster sampling method. Data were collected through questionnaires in Likert scale in the dimensions of physical privacy، informational privacy، paying attention to the dressing and adornment of the patient and consideration of gender conformity by nurses. Data were analyzed using descriptive and analytical statistics with SPSS software.
  Results
  The results showed that 46. 4 percent of patients evaluated their privacy as to be good، and 45. 4% of them as average. The highest average score (3. 22±0. 93) was related to covering the rest of the patient''s body during an examination or treatment by a nurse and the lowest mean score (1. 55±1. 73) was related to using partition or curtains around the bed during an examination or treatment. The results of statistical tests showed that there is a significant association between the type of hospital، unit and the number of admissions in a room and respecting the privacy of the patients.
  Conclusion
  This study showed that the status of respect for the privacy and dignity of patients is at a relatively favorable level; however، this study highlights the special attention of nursing staff to plan and implement the necessary measures in order to modify and enhance this important issue
  Keywords: Privacy, Dignity, Patients, Nurse
 • Page 23
  Introduction
  Reporting is a practical framework and an essential tool for providing and evaluating nursing care. The most important reporting procedures recommended in the treatment centers are traditional reporting methods، abnormalities، computer-based، standard and problem-oriented approaches. The overall objective of the study is «the impact of problem-oriented reporting on the characteristics of nursing reporting in Ahwaz Iran».
  Material and Methods
  This study is a before-after quasi-experimental one (semi-experimental group)، which was performed on nurses in public sectors of Golestan hospital in Ahwaz. 30 nurses were randomly selected from the statistical population and divided into two groups of before- and after-intervention. The workshop of problem-based reporting was conducted، as the intervention group. A check-list was used for data collecting. The data analysis was performed using descriptive statistics and Wilcoxon test، T-test and Chi square tests using SPSS version 21.
  Results
  The findings of this study showed that there was a significant difference in nursing report scores between the two groups of before and after intervention using the Wilcoxon test. So that in all cases the problem-oriented approach ple has improves the quality of reporting in nursing.
  Conclusion
  Based on the findings، problem-oriented reporting approach has a positive effect on the characteristics of the nursing report. Therefore، it is suggested that this method of reporting be used by nurses.
  Keywords: Nursing report, problem, based, traditional report
 • Sh Talebi, F. Rahnama Rahsepar, S. Talebi, H. Shahrabadi, E. Safari Page 29
  Introduction
  Violence is considered as an issue of great concern to everyone and in every environment. Despite to the fact that violence occurs in every organization، its likelihood in health service provider organizations is higher. The present study was performed with the intention of investigating «the verbal and physical violence against nurses in hospitals in Sabzevar».
  Materials And Methods
  The present study was a descriptive cross - sectional one and the population under study was 87 nurses from Sabzevar hospitals. The used questionnaire was a self-reporting one consisting of 26 questions in three parts such as demographic information، facing verbal and physical violence، and other questions related to the perpetrator and its report. Data were analyzed using SPSS (version 16) and Descriptive Statistics، ANOVA and Kruskal Wallis.
  Results
  The results showed that the 73. 56 per cent of nurses were verbally attacked by the patients and 28. 73 per cent of them experienced physical confrontation with the patients and their companions. There is a significant relationship between age and sex of nurses and experiencing verbal and physical violence، as well as career history and facing verbal violence (p<0. 05).
  Conclusion
  Since lots of verbally attacked were suggested، more attention must be paid to this issue and the necessary steps must be taken in this regard.
  Keywords: Verbal Violence, Physical Violence, Nurse, Hospital
 • Hamid Rahimi, Raheleh Hasanpour Page 37
  Introduction
  Spiritual Intelligence is a type of adaptation and behaviour that assists a person in order to harmonize with the environment، health، improve performance، creativity and so. The present study analyzed the relationship between spiritual intelligence and creativity of the students of Kashan University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This study was descriptive one. Target population included all students of Kashan University of Medical Sciences in the academic year 2013-14، among whom the total of 194 people were selected using stratified sampling method. Data collecting were standard spiritual intelligence questionnaire with 40 questions and a researcher-built 20-question creativity questionnaire with a 5- scale Likert. The reliability of tools was approved in terms of content. Reliability through Cronbach''s alpha coefficient for the spiritual intelligence questionnaire and creativity were estimated 0. 79 and 0. 87، respectively. Data analysis was performed in an inferential level (Pearson correlation coefficient، t single sample، ANOVA، regression).
  Results
  Results showed that the mean level of spiritual intelligence (0. 37 ± 3. 58) and creativity (0. 42 ± 3. 70) were higher than average (3). There is a significant positive relationship between spiritual intelligence and creativity (0. 40 = r). The regression table showed that only spiritual excellence (sublimation) and problem-solving capacities، of all components of spiritual intelligence، enjoy the predictability of creativity of students.
  Conclusion
  Based on the findings، higher spiritual intelligence is associated with more creativity. We can provide grounds conducive to nurture creativity in students through focusing on the growth of the spiritual intelligences and students can be creative and innovative in their role in order to progress their society.
  Keywords: Spiritual Intelligence, Creativity, Students, University
 • Page 55
  Background
  Clinical environments in medical universities have an important role for the training and development of the society. Professors'' professional ethics because of the tremendous effect on students is very important. The purpose of this study was to Survey students’ viewpoint about status of professors’ professional ethics at the bedside.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study، 142 third and fourth year students of nursing and para-medical faculty of Jahrom University of Medical Science by census method were included. Data gathered with valid and reliable researcher made questionnaire including demographic and professors’ professional ethics at the bedside questions based on A Likert scale. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics.
  Results
  More than half of the students (55. 6%) were assessed competence of professors as a clinical instructor at an acceptable level. Students assessed professors ability in sympathy and compassion with the patient (77. 5%)، respect to colleagues (76. 1%) and reliability and responsibility for patient (74%)، acceptable. But their professors'' ability about compassion and sympathy with students (62. 7%)، criticism (66. 7%) and the ingenuity and innovation in the care of individual patients (44. 4%) were evaluated unacceptable.
  Conclusions
  Since the professional ethics of professors in some topics of professional ethics is not desirable، it is recommended that in addition to hold continuous education programs in the field of professional ethics for clinical teachers، the root causes of non-compliance with some of the criteria are examined.
  Keywords: Professional Ethics, Clinical teachers, Students