فهرست مطالب

Research Development in Nursing and Midwifery - Volume:12 Issue:1, 2015
 • Volume:12 Issue:1, 2015
 • تاریخ انتشار: 1394/03/30
 • تعداد عناوین: 14
|
 • معصومه دل آرام *، زهرا صادقیان دهکردی، ندا پروین، افسانه کاظمیان، سهند شمس صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  دره او، یکی از زن در دوران باروری بوده و براساس مطالعات در حدود نیمی از زنان جوان از دیسمنوره رنج می برند. در حال حاضر بسیاری از مردم از درمان های سنتی برای کاهش درد استفاده می کنند. حاضر با هدف مقایسه اثرات ضددردی آگنوگل و مفنامیک اسید در درمان دیسمنوره اولیه انجام شد.
  روش بررسی
  ا مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده که در 44 زن مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان هاجر شهرکرد که از دیسمنوره اولیه شکایت داشتند، انجام شد. شرکت کنندگان به طور تصادفی در دو گروه آگنوگل (23 نفر) و مفنامیک اسید(21 نفر) قرار گرفتند. در گروه اول، یک قرص2/ 3 میلی گرمی آگنوگل حاوی عصاره خشک میوه سه بار در روز و در گروه دوم 250 میلی گرم مفنامیک اسید هر 8 ساعت برای سه سیکل داده شد و شدت درد با استفاده از مقیاس سنجش بصری درد تعیین شد. جهت مقایسه میانگین متغیرهای کمی در دو گروه از آزمون های تی مستقل و تی زوج و جهت مقایسه متغیرهای کیفی در دو گروه از آزمون کای اسکوئر استفاده و میزان P<0. 05 معنی دار تلقی شد.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری از نظر سن، مدت قاعدگی، فاصله قاعدگی و شدت درد در شروع مطالعه بین دو گروه وجود نداشت، اما پس از مداخله کاهش معنی داری در شدت درد به مرور زمان در هردو گروه آگنوگلو مفنامیک ایجاد شد(P<0. 001)، ولی این دو گروه تفاوت معنی داری با یکدیگر در کاهش دیسمنوره نداشتند.
  نتیجه گیری
  آگنوگل و مفنامیک اسید شدت دیسمنوره را نسبت به قبل از درمان کاهش دادند، اما تاثیر آن ها در درمان دیسمنوره مشابه بود. استفاده از قرص آگنوگل به عنوان داروی جایگزین مفنامیک اسید در درمان دیسمنوره پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: آگنوگل، دیسمنوره اولیه، مفنامیک اسید
 • احمد نورالدینی *، سهیلا صداقت، اکرم ثناگو، حجت الله هوشیاری، بهمن چراغیان صفحات 8-16
  زمینه و هدف
  سنجش مهارت های بالینی و عملی مبتنی بر توانمندی با مشاهده مستقیم فراگیران بر روی بیماران واقعی بسیار مهم است. روش داپس مستلزم مشاهده مستقیم فراگیران درحین انجام یک پروسیجر و ارزیابی همزمان بوسیله پرسشنامه است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر ارزشیابی مهارت های بالینی به روش داپس بر میزان عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع ارزشیابی نیمه تجربی است و در نیمسال اول تحصیلی سال1392 در دانشکده علوم پزشکی آبادان روی 35 نفر ازدانشجویان ترم 7پرستاری انجام شد. برای گردآوری اطلاعات، ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا با استفاده از روش های آمار توصیفی انجام شد. سپس با بکارگیری آزمون های آماری ناپارامتری ویلکاکسون و من ویتنی، نمرات مورد نظر مقایسه شد. در ضمن به منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای هرآیتم از آزمون کاپا استفاده شد. ضریب کاپا 6/ 0 و ضریب همبستگی حاصله 5/ 0 بدست آمد.
  یافته ها
  35نفر شرکت کننده در گروه آزمون وکنترل قرار داشتند. شرکت کنندگان گروه آزمون 3 بار به روش داپس و گروه کنترل یک بار به روش متداول ارزیابی شدند. میانگین نمرات دانشجویان گروه آزمون در آزمون های 2و3 نسبت به آزمون1 داپس تفاوت چشمگیری داشت و میانگین رتبه ها به نسبت بالاتر بود(P<0/001)، ولی درگروه کنترل این میانگین تغییری نداشت و پیشرفتی در عملکرد بالینی دانشجویان دیده نشد.
  نتیجه گیری
  روش مشاهده ی مستقیم عملکرد بالینی دانشجویان در صورتی که به درستی اجرا شود، روشی مفید برای اتصال دانش به عملکرد و توسعه ی رفتار حرفه ای و ماهرانه در اجرای پروسیجرهای تخصصی پرستاری خواهد بود و پیشنهاد می شود اعضای هیئت علمی دانشکده های پرستاری با تمرکز بیشتر روی این شیوه ی ارزیابی و سایر روش های نوین، زمینه را برای توسعه ی آموزش مداوم و حرفه ای و ساختاریافته فراهم کنند.
  کلیدواژگان: DOPS، عملکرد بالینی، ارزشیابی، دانشجویان پرستاری
 • عالم ایمانی گیگلو، شراره ضیغمی محمدی *، فاطمه گلی، احمد مهدوی، محمدرضا ترابی، زهرا عباسی ولی کندی صفحات 17-28
  زمینه و هدف
  آپنه انسدادی خواب، ریسک فاکتور مهمی برای بیماری های قلبی- عروقی است. هدف مطالعه حاضر، تعیین فراوانی آپنه انسدادی خواب در بیماران انفارکتوس میوکارد با پرسشنامه STOP-BANG در بخش CCU بیمارستان های شهرستان کرج در سال 88 بود.
  روش بررسی
  این یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود که بر روی 140 بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد در دو واحد مراقبت قلبی بیمارستان های شریعتی و شهید رجائی کرج در سال 1388انجام شد. روش نمونه گیری به شیوه آسان بود. اطلاعات جمعیت شناختی، سابقه ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی و پرسشنامه استوپ بنگ از طریق مصاحبه، اطلاعات مربوط به نوع انفارکتوس میوکارد، پارامترهای آزمایشگاهی از پرونده بیمار و شاخص های تن سنجی با کمک ترازوی باسکولی و متر نواری بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین امتیاز پرسشنامه STOP-BANG 4.9 ± 1.2 با دامنه 2 تا 8 امتیاز بود و 64درصد امتیاز بیشتر از 4 کسب نموده بودند. اختلاف آماری معنی داری در امتیاز پرسشنامه STOP-BANG بر حسب سن، مصرف سیگار، فشارخون بالا، هایپرلپیدمی، قدامی وسیع، شاخص توده بدنی، نسبت دور کمر به قد، نسبت دورکمر به دور باسن، اندازه دورکمر، اندازه دور گردن، کلسترول و کسر جهشی بطن چپ(001/ 0>P)، جنس(P<0.044)، ابتلا به دیابت(019/0P<)،، انفارکتوس تحتانی(P<0.006)، قدامی دیواره ای(P<0.048) و سطح تریگلیسرید(P<0.031) بدست آمد.
  نتیجه گیری
  آپنه انسدادی خواب در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد شایع است و با شاخص های تن سنجی، فاکتورهای خطر قلبی- عروقی، محل انفارکتوس و کسر جهشی بطن چپ مرتبط است. غربالگری و ارزیابی علائم آپنه انسدادی خواب و ارجاع بیماران برای مشاوره و درمان ضروریست.
  کلیدواژگان: انفارکتوس میوکارد، آپنه انسدادی خواب، شاخص های تن سنجی، دیابت، دیس لپیدمی، فشار خون بالا
 • زهرا مشتاق عشق، علی اکبر آقایی نژاد *، اکرم پیمان، عارف امیرخانی، مریم چهره گشا صفحات 29-38
  زمینه و هدف
  از جمله محرک های محیطی فشارزای مهمی که می تواند فشار روانی مزمنی را پدید آورد، نوع شغلی است که شخص به آن اشتغال دارد و از آنجایی که ارتقای سلامت روان افراد یک جامعه بخصوص اقشار سازنده آن لازمه پویایی و بالندگی آن جامعه است، این پژوهش با هدف تعیین ارتباط استرس شغلی با سلامت روان در کارکنان مرد فوریت های پزشکی اورژانس استان گلستان در سال 92-91 به انجام رسیده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- همبستگی 206 نفر واجد شرایط به روش سرشماری از بین کارکنان پیش بیمارستانی شاغل در 44 پایگاه اورژانس انتخاب و وارد مطالعه گردیدند. ابزار گردآوری داده ها شامل چک لیست مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه استرس شغلی پرستاران و سلامت عمومی Goldberg بود که بر اساس مقیاس لیکرت، سنجش و داده ها با استفاده از آمار توصیفی، استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون ANOVA، T-Test و Tukey Test بررسی شدند.
  یافته ها
  117 نفر(5 /75 درصد) از کارکنان اورژانس تنیدگی متوسط به بالا و 145نفر(1/ 75 درصد) سلامت روان متوسط به پایینی را تجربه کردند بین سطح کلی استرس شغلی با سلامت روان همبستگی معکوس معنی دار و بین استرس شغلی با سن و نوع استخدام و بین سلامت روان با نوع استخدام ارتباط معنی داری مشاهده شد(P<0/001).
  نتیجه گیری
  استرس شغلی می تواند اثرات نامطلوب بر عملکرد بالینی و سلامت روانی کارکنان اورژانس داشته باشد. بکارگیری راهکارهای کاهش استرس شغلی میتواند به ارتقای بهداشت روانی کارکنان مذکور کمک کرده و موجب افزایش کیفیت مراقبت از مددجویان گردد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، سلامت روان، فوریت های پزشکی اورژانس
 • فاطمه رئیسیان، مینور لمیعیان *، ابراهیم حاجی زاده، ساره باکویی، سمیه سلطانمرادی، لیدا مقدم بنائم، فاطمه سیفی صفحات 39-46
  زمینه و هدف
  زایمان زودرس عامل مهمی در بروز مرگ و میر و ابتلای نوزادان محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین سطح روی و آهن سرم با وقوع زایمان زودرس انجام شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه کوهورت می باشدکه بر روی1033نفر از زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه های پره ناتال شهر تهران انجام شد. روش نمونه گیری به صورت چند مرحله ای و ابزار مطالعه شامل پرسشنامه دموگرافیک باروری بودکه در فاصله زمانی 20-14 هفته بارداری تکمیل گردید. اندازه گیری سطح سرمی عناصر روی و آهن به ترتیب به روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی و تست Ferene انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آماری تی مستقل، کای دو و رگرسیون لجستیک صورت گرفت.
  یافته ها
  میزان بروز زایمان زودرس در پژوهش حاضر 5/ 10 درصد بود که به ترتیب در موارد کمبود سرمی روی و آهن 5/ 12 و 2/ 18 درصد بوده است. میان سطح سرمی روی و زایمان زودرس ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت(P>0.05)، اما میان کمبود سرمی آهن و وقوع زایمان زودرس ارتباط آماری معنی دار بود. آزمون رگرسیون نشان داد کمبود سرمی آهن خطر وقوع زایمان زودرس را افزایش می دهد.
  نتیجه گیری
  یافته هاحاکی از اثر گذاری بالای کمبود سرمی آهن در وقوع زایمان زودرس است. توصیه می شود که در کلاس های آموزش بارداری عوامل موثر بر دریافت و جذب آهن و اهمیت آن مورد تاکید قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بارداری، زایمان زودرس، سطح سرمی روی، سطح سرمی آهن
 • علیرضا شریعتی، حسین رحمانی انارکی، محمد پرورش مسعود، مسلم حسام، حمید آسایش *، سیدمجتبی موسوی، غلام رضا محمودی صفحات 47-55
  زمینه و هدف
  فرسودگی بر سلامت پرستاران و همچنین رضایت و ایمنی بیماران اثرات منفی دارد. این مطالعه برای تعیین ارتباط فرسودگی با برخی ویژگی های حرفه ای پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد.
  روش بررسی
  دراین مطالعه توصیفی و تحلیلی تعداد 206 نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی- درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه فرسودگی کپنهاگ به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شدند. داده ها با آزمون های آماری توصیفی و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سن پرستاران 38/ 7± 66/ 34 بود و کارکنان زن 68 درصد از نمونه را تشکیل می دادند. به طور کلی 34 درصد از پرستاران دارای فرسودگی بودند و میزان فرسودگی فردی، کاری و مرتبط با مراقبت از بیماران در پرستاران به ترتیب 5/ 33، 3/ 41 و 3/ 22 درصد بود. سن، سابقه کار و استخدام رسمی در برابر سایر انواع استخدام (پیمانی، قراردادی و طرحی) از عوامل خطر افزایش فرسودگی فردی، کاری و مرتبط با مراقبت بودند. داشتن سمت سوپروایزر در مقابل سایر جایگاه های پرستاری، اشتغال در بخش روانپزشکی در برابر اشتغال در سایر بخش های بیمارستان و داشتن کار خصوصی در برابر اشتغال صرف در بیمارستان، سبب افزایش فرسودگی فردی می شدند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه حاضر، با افزایش سن و سابقه کاری باید توجه به مقوله فرسودگی نیز بیشتر شود و همچنین میزان فرسودگی در برخی بخش های بیمارستانی و جایگاه های شغلی نیاز به برنامه ریزی منحصر به فرد دارد.
  کلیدواژگان: پرستاری، فرسودگی، مراقبت، شغل
 • محمد موجرلو، عین الله ملایی *، زهرا منتظر، ناصر بهنام پور، علیرضا شریعتی، مریم خاری صفحات 56-63
  زمینه و هدف
  برای بهبود افت فشار خون حین دیالیز، استفاده از محلول سرد دیالیز پیشنهاد شده است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر کاهش دمای مایع دیالیز بر این عارضه و برخی اقدامات درمانی جهت رفع آن طراحی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی متقاطع، 50 بیمار به دو گروه مساوی تقسیم شدند. هر گروه در دو مرحله یکبار با دیالیز روتین (c°37) و بار دیگر با محلول دیالیز سرد (c°5/35) تحت همودیالیز قرار گرفتند. در هر مرحله دوازده جلسه همودیالیز انجام شد. فشار خون حین همودیالیز و اقدامات درمانی مرتبط با افت فشار خون در هر جلسه ثبت گردید. آنالیز داده ها با آزمون های کای دو، مک نمار، T مستقل و زوجی انجام شد.
  یافته ها
  بطور کلی نرخ افت فشار خون در گروه روتین 18 درصد و در گروه دیالیز با محلول سرد 5 درصد بوده که بطور معناداری در گروه دیالیز با محلول سرد افت فشار کمتری دیده شده است (P=0/004). همچنین میانگین تعداد تدابیر درمانی انجام شده، در دو گروه نیز معنادار بود(001/ 0>P).
  نتیجه گیری
  استفاده از محلول سرد همودیالیز در تثبیت متغیرهای همودینامیک در بیمارانی که مستعد افت فشار خون می باشند مفید می باشد. لذا استفاده از این روش در همودیالیز توصیه می شود.
  کلیدواژگان: نارسایی مزمن کلیه، محلول سرد همودیالیز، افت فشار خون حین دیالیز
 • شهره کلاگری، منصوره زاغری تفرشی *، مریم رسولی، امیر کاووسی، شراره کلاگری صفحات 64-75
  زمینه و هدف
  احساس ناخوشایند در انجام انتظارات و الزامات نقش و در برقراری تعادل بین ابعاد مختلف نقش، منجر به ایجاد دشواری نقش می گردد. دشواری نقش یک وضعیت ذهنی به تجربیات استرس زای نقش است. هدف از این مطالعه تبیین ادراک مدرسین پرستاری از دشواری نقش بود.
  روش بررسی
  این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس تحلیل محتوای قراردادی در سال 1392 انجام شد. با نمونه گیری هدفمند 21 نفر از مدرسین پرستاری از دانشکده های پرستاری و ما مایی کشور انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق جمع آوری و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای گرانهیم و لاندمن 2004 انجام شد. برای صحت و استحکام داده ها از معیار لینکلن و گوبا استفاده گردید.
  یافته ها
  تحلیل داده ها در 16 زیر طبقه و 5 طبقه اصلی خلاصه شد و ادراک مدرسین پرستاری درباره دشواری نقش در طبقات تداخل وظایف، گرانباری کاری، مشکلات آموزش بالینی، مشکلات سیستم آموزشی و مشکلات دانشجویان شکل گرفت.
  نتیجه گیری
  تا زمانی که تقاضا های پیچیده مرتبط با کار و ضروریات نقش فراتر از توان عملکردی مدرسین پرستاری باشد، آنان استرس های زیادی را متحمل می شوند، لذا ضروریست که مدیران و تعیین کنندگان خط مشی سلامتی با بکارگیری راهبردهای حمایتی به کاهش و یا حذف دشواری های نقش کمک نمایند
  کلیدواژگان: مدرسین پرستاری، استرس نقش، دشواری نقش، تحلیل محتوا، مطالعه کیفی
 • زهرا سبزی، حمیده منچری *، زهرا رویانی، محمد آریایی، سید یعقوب جعفری، قربانعلی احمدی صفحات 76-84
  زمینه و هدف
  از آنجا که احساس ذهنی بهزیستی، حوزه ای از روانشناسی مثبت نگر است که تلاش می کند ارزیابی شناختی و عاطفی زندگی افراد را مورد بررسی قرار دهد و با توجه به استرس هایی که دانشجویان پرستاری و مامایی در محیط بالینی تجربه می کنند، بررسی احساس ذهنی بهزیستی می تواند پایه ای جهت تقویت این متغیر با طراحی و اجرای برنامه های آموزشی باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده که در سال 1392انجام شد. نمونه گیری به شکل تصادفی ساده انجام شده و در این مطالعه 104 دانشجوی پرستاری – مامایی ازسال های مختلف تحصیلی شرکت داشتند. ابزارجمع آوری اطلاعات شامل دو بخش: 1)مشخصات فردی 2) پرسشنامه احساس ذهنی بهزیستی Keyes دارای سه حیطه: هیجانی، روانشناختی و اجتماعی بوده که بوسیله دانشجویان تکمیل شد. جهت توصیف داده ها از میانگین، انحراف معیارو جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های T-test و ANOVA استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد میانگین نمره کلی احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان پرستاری20/ 203 و در دانشجویان مامایی 21/ 210 بوده است. میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان پرستاری در حیطه هیجانی(05/ 44)، در حیطه روانشناختی (40/ 93) و در حیطه اجتماعی (74/ 65) و میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان مامایی در حیطه هیجانی(72/ 45)، در حیطه روانشناختی (78/ 94) و در حیطه اجتماعی (55/6 9) بوده است ودر گروه پرستاری فقط جنس ارتباط معنی داری با احساس ذهنی بهزیستی داشته است(05/ 0 >P).
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن نمره کل احساس ذهنی بهزیستی و حیطه های آن در دانشجویان پرستاری و مامایی، لذا تداوم و اتخاذ طراحی و اجرای برنامه های آموزشی در بعدهای هیجانی، روانشناختی و اجتماعی دانشجویان جهت توانمند سازی ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: احساس ذهنی بهزیستی، دانشجویان پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • حمید مومنی، اشرف صالحی، ابوالفضل سراجی، اکرم ثناگو، اعظم کرامی، مرضیه میرشکاری، لیلا میرشکاری * صفحات 85-93
  زمینه و هدف
  میزان رضایت بیماران از مراقبت هایی که دانشجویان پرستاری در تمرینات یادگیری در محیط آموزشی بالین به آن ها ارائه می دهند، می تواند در تکامل آموز ش های علمی و عملی دانشجویان کمک کننده باشد. هدف از این مطالعه، تعیین رضایت بیماران از انجام مراقبت توسط دانشجویان در محیط آموزش بالین می باشد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بوده که در سال 1389 بر روی 1560بیمار بستری در چهار مرکز آموزشی-درمانی در سه استان کشور، با پرسشنامه رضایت بیمار نسبت به فعالیت آموزشی دانشجویان پرستاری سنجیده شد. دامنه امتیاز بین 150-30 بود. کسب امتیاز بیشتر از 90رضایتمندی را نشان می داد. داده ها با سطح معنی دار 05/ 0> P با ازمون آماری من ویتنی و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان می دهد 2 /73 درصد بیماران از مراقبت توسط دانشجویان پرستاری درمحیط آموزش بالین رضایت داشتند و 8/ 26 درصد رضایت نداشتند. رضایت بیماران در مراکز آموزشی درمانی واقع در استانهای مختلف متفاوت بوده و در استان لرستان از استانهای چهارمحال و بختیاری و مرکزی بیشتر است (001/ 0=P).
  نتیجه گیری
  داده های پژوهش بیانگر این است که بیماران به مشارکت در یادگیری دانشجو در محیط بالین تمایل داشتند، اما 8/ 26 درصد بیما ران ناراضی بودند.
  کلیدواژگان: دانشجوی پرستاری، آموزش بالینی، رضایت بیمار
 • فیروزه درخشان پور، مریم فارسی نیا، نجمه شاهینی * صفحات 94-102
  زمینه و هدف
  دیابت با عوارض مزمن بیشماری همراه است اما آنچه دراین میان کمتر مورد بررسی قرار گرفته ابتلا به بیماری های اضطرابی میباشد دراین مطالعه رابطه اختلالات اضطرابی با کیفیت زندگی در بیماران دیابتی نوع دو مورد مطالعه قرار گرفته است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 330 فرد دیابتی مراجعه کننده به کلینیک بیمارستان پنجم آذر انجام شد. داده ها با پرسشنامه دموگرافیک، سنجش اضطراب بک وپرسشنامه بررسی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی جمع آوری شد.داده ها با آزمون آماری مربع کای وضریب همبستگی پیرسون آنالیز شد. سطح معنی داری 05/ 0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  35/45 درصد جمعیت مورد مطالعه مرد و 54/ 64درصد زن بودند. درخصوص کیفیت زندگی کلی 3/ 37 درصد کیفیت زندگی نامطلوب،5/ 55 درصد مطلوب و5/5 درصد بسیارمطلوب گزارش کردند که بین اختلالات اضطرابی باکیفیت زندگی رابطه معنادار معکوس برقرار بود(P ≤0.001). از میان متغیرهای مورد بررسی تنها بین متغیر«سابقه ابتلا به بیماری های همراه دیگر»و کیفیت زندگی رابطه آماری معناداری برقرار بود (P≤0.005) ولی میان سایر متغیرها رابطه آماری معناداری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  بروز اختلالات اضطرابی در بیماران دیابتی می تواند به عنوان فاکتور اثرگذار منفی بر حیطه های کیفیت زندگی اعمال اثر کند لذا شناسایی درمان و پیشگیری این اختلالات موجب بهبود کیفیت زندگی میشود.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، اختلالات اضطرابی، کیفیت زندگی، پرسشنامه کیفیت زندگی
 • مهشید معینی مهر *، اعظم فروغی پور، صبیحه شکرانی، شادی گلی، بهرام سلیمانی صفحات 103-110
  زمینه و هدف
  افسردگی وپره اکلامپسی هردوبرمادر وجنین تاثیر گذارند. این پژوهش به ارتباط افسردگی حین بارداری و بروز پره اکلا مپسی در سه ماهه سوم بارداری می پردازد.
  روش بررسی
  مطالعه ازنوع کوهورت تاریخی و 966 باردار از سه مرکز مراقبت بارداری براساس معیارهای ورود شامل حاملگی دوم وبیشتر،سن 18 تا 35 سال به روش آسان وبراساس پرسش نامه Patient Health Questionaire-9 انتخاب شدند. جهت تحلیل از آزمونهای کای اسکور،من ویتنی ورگرسیون لجستیک استفاده شد.
  یافته ها
  از مجموع 966 نفر، 1/ 70 درصد افسرده و 9 /29 درصد غیر افسرده بودند. ارتباط افسردگی و پره اکلامپسی معنی دار شد (P=0.017، adgusted OR=2.99).
  32/ 9 درصد مبتلایان به پره اکلامپسی درمقایسه با 68/ 91 درصد دچارافسردگی خفیف، 33/ 8 درصد در مقایسه با 67/ 91 درصد دچار افسردگی متوسط، 33/ 33 درصد در مقایسه با 67/ 66، دچار افسردگی متوسط-شدید بودند.
  نتیجه گیری
  افسردگی سبب بروزپره اکلامپسی می شود. شدت افسردگی نیز شانس بروز پره اکلامپسی را بیشتر می کند. بنابراین با شناسایی زنان افسرده و درمان آنها می توان بروز پره اکلامپسی را مدیریت کرد.
  کلیدواژگان: افسردگی، سه ماه سوم بارداری، پره اکلامپسی
 • محمد حیدری، سارا شهبازی * صفحات 111-117
  زمینه و هدف
  رعایت اصول انتقال بیمار برای حفظ امنیت بیماران و امدادگران ضروری است. لذا هدف از این مطالعه تعیین آگاهی و عملکرد پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی در خصوص اصول و تجهیزات مورد استفاده در جابجایی بیماران در مراکز اورژانس 115 استان اصفهان می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی روی 80 نفر از پرسنل 115 اصفهان انجام گرفت. روش نمونه گیری سرشماری بود. از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سنجش آگاهی و عملکرد در خصوص تجهیزات جابجایی بیماران برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد 5/ 82 درصد شرکت کنندگان در خصوص اصول انتقال و تجهیزات آن، آگاهی و 25/ 76 درصد، عملکرد مطلوب دارند. میانگین آگاهی کلی، 14/ 3±79/ 17و عملکرد 52/ 3±275/ 19 می باشد. بین آگاهی و عملکرد، با کلیه مشخصات شرکت کنندگان، هیچ ارتباط آماری معنی داری دیده نشد (P>0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه، نشان داد که دانش و عملکرد پرسنل فوریت های اورژانس در خصوص اصول و تجهیزات مورد استفاده در جابجایی بیماران، در سطح نسبتا خوبی قرار دارد ولی همه دارای این توانایی نیستند، لذا برگزاری دوره های بازآموزی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: فوریت های پزشکی، جابجایی بیمار، آگاهی، عملکرد
 • احسان کاظم نژاد، فاطمه دهقانی *، شهناز بوراکی صفحات 118-126
  زمینه و هدف
  استرس واقعیتی غیر قابل انکار در زندگی بشر است و به عنوان یکی از مهم ترین عوامل پیدایش بیماری ها شناخته می شود. این پدیده در دانشجویان منجر به کاهش بازده شده و بر یادگیری اثرات نامناسبی دارد؛ از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین منابع استرس زا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بوده که در پاییز 1391 انجام شده است. واحدهای پژوهش 528 نفر از دانشجویان علوم پزشکی گیلان بوده که به روش نمونه گیری طبقه بندی با تخصیص مناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای دو بخشی، شامل اطلاعات فردی- اجتماعی و پرسشنامه مطالعه استرس دانشجو بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای اسکوئر انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد از میان منابع استرس زا، عوامل بین فردی (4 /64 درصد) و از میان این عوامل رویارویی با مسئولیت های جدید (8/ 69 درصد) بیشترین درصد استرس زایی را به خود اختصاص دادند. بین منابع استرس زا و متغیرهای فردی اجتماعی هیچگونه رابطه آماری معنی دار مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به عوامل استرس زای متعدد در محیط زندگی و تحصیلی دانشجویان، ارائه خدمات مشاوره ای در سطح دانشگاه و برگزاری کلاس- های آموزش مهارت های ارتباطی در تقلیل اثرات مخرب استرس بر این قشر سودمند خواهد بود.
  کلیدواژگان: فشار روانی، منابع استرس زا، دانشجو
|
 • Masoumeh Delaram *, Zahra Sadeghian Dehkordi, Neda Parvin, Afsaneh Kazemiyan, Sahand Shams Pages 1-7
  Background And Objective
  Primary dysmenorrhea is one of the most common complaints among women in reproductive age in that about half of young women suffer from dysmenorrhea. Nowadays، many people have a tendency to use a traditional medicine for dysmenorrhea. Hence، we aimed to compare the analgesic effect of Agnogol and Mefenamic acid in the treatment of primary dysmenorrhea.
  Material And Methods
  This clinical trial was conducted on 44 women with primary dysmenorrhea referred to Hajar hospital in Shahrekord. The participants were randomly allocated to two groups of Agnogol (n=23) to use one 3. 2 mg Agnogol pill for three times a day and Mefenamic Acid (n=21) to use 250 mg Mefenamic acid every 8 hours a day for three days. The pain severity was detected by Visual Analogue Scale. We used Independent and Paired t test for comparing the means of quantitative variables and Chi Square for qualitative variables (P<0. 05).
  Results
  considering age، menstrual duration، menstrual interval، and pain severity score، there was no significant difference in two groups at the beginning of the study (P>0. 05). After intervention، a significant reduction was found in the mean of pain score over time in both Agnogol (P<0. 001) and Mefenamic acid (P<0. 001) groups، but the difference between two groups was not significant (P>0. 05).
  Conclusion
  given the same effect of Agnogol in mitigating dysmenorrhea، we recommend it as an appropriate alternative for Mefenamic acid.
  Keywords: Agnogol, dysmenorrhea, Mefenamic acid
 • Ahmad Nooreddini *, Soheila Sedaghat, Dr Akram Sanagu, Hojjatollah Hoshyari, Bahman Cheraghian Pages 8-16
  Background And Objective
  Direct observation of medical learner working on real patients is of paramount importance to assess practical competency. Direct observation clinical skills (DOPS) needs to be performed by direct observation of the learner and simultaneous evaluation by a questionnaire. This study aimed to assess the effect of clinical skills evaluation applied by DOPS on the clinical performance nursing students.
  Material And Methods
  This quasi experimental study was conducted on 35 nursing students allocated randomly to case and control groups, 2013. The data was collected by a research-made questionnaire and analyzed by Wilcoxon, Mann Whitney, Spearman Coefficient (r = 0.05) and Kappa Coefficient (K= 0.6), using SPSS software.
  Results
  The participants of case group were evaluated three times by DOPS and the ones in control were assessed once by routine method. The DOPS average point of case group stage 2 and 3 was significantly higher than that of controls (0.0001). But in control group, no change in mean point and no promotion in clinical performance were observed.
  Conclusion
  The accurate implementation of DOPS can be a useful approach to connect knowledge to development of professional and skillful behavior. Thus, recommend that faculty members of nursing schools to focus on this way of evaluation and other modern approaches to develop continuing education.
  Keywords: Direct Observation of Procedural Skills, Nursing Students, Clinical Performance, Evaluation
 • Alam Imani Giglou, Sharareh Zeighami Mohamadi *, Fatemeh Gholi, Dr Ahmad Mahdavi, Dr Mohammad Reza Torabi, Zahra Abbasi Validkandi Pages 17-28
  Background And Objective
  Obstructive sleep apnea (OSA) is an important risk factor for cardiovascular disorders. The aim of this study was to determine the frequency of OSA in myocardial infarction patients in the CCU of Karaj Hospitals, 2009.
  Material And Methods
  This cross-sectional study was conducted, via convenience sampling, on 140 acute myocardial infarction patients in two cardiac care units of Shariati and Rajaei hospital in Karaj, 2009. We assessed demographic data, history of cardiovascular risk factors, STOP-Bang questionnaire through interview, information related to the type of myocardial infarction and laboratory parameters from medical records, and also we measured anthropometric indices with balance scale and meter tap.
  Results
  Mean score of STOP-BANG questionnaire was 4.9 ± 1.2 in the range of 2 to 8 points and in 64% of the participants was higher than 4 points. The Score of STOP-BANG questionnaire was statistically significant considering age, smoking, hypertension, dyslipidemia, extensive infarction, BMI, waist-to-height ratio, Waist to Hip Ratio, Waist Circumference, neck circumference, cholesterol and left ventricular ejection fraction (P=0.001), sex (P=0.044), Diabetes(P=0.019), inferior infarction (P=0.006), anterior wall (P=0.048) and triglyceride levels (P=0.031).
  Conclusion
  OSA is common among patients with myocardial infarction and is associated with anthropometric indices, cardiovascular risk factors, the location of infarction and left ventricular ejection fraction. Thus, Screening, evaluating the symptoms of OSA and referring for counseling and treatment is neces.
  Keywords: Myocardial Infarction, Obstructive Sleep Apnea (OSA), Anthropometry Indices, Diabetes, Dyslipidemia, Hypertension
 • Zahra Moshtagh Eshgh, Ali Akbar Aghaeinejad *, Akram Peyman, Dr Aref Amirkhani, Maryam Chehregosha Pages 29-38
  Background And Objective
  One of the environmental factors bringing about chronic stress is something that is related to occupation. Because mental health improvement of a society particularly in a productive group is a necessity for dynamics and progression of a community, we aimed to examine the relationship between occupational stress and mental health in medical emergency's Male staff of Golestan province, 2012-2013.
  Material And Methods
  This correlational study was conducted, via census method, 206 pre-hospital personnel working in 44 emergency stations. The instruments were demographic checklist, Occupational stress questionnaire for nurses and Goldberg general health questionnaire. The data was analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, ANOVA, T-test, and Tukey Test, using SPSS 16 software.
  Results
  One hundred seventeen (75.5%) of emergency staff had a medium to high level of occupational stress and 145 of them (75.1%) a medium to low level of mental health. A significant inverse relationship was seen between the overall level of occupational stress and mental health. Occupational stress was significantly associated with the variables such as age and type of employment, and mental health with type of employment.
  Conclusion
  Occupational stress can adversely impact on clinical practice and mental health in pre-hospital personnel. Hence, the use of some strategies to reduce stress can improve the mental health in that it leads to increase the quality of nursing care.
  Keywords: Occupational Stress, Mental Health, Medical Emergency
 • Fatemeh Raeesian, Dr Minor Lamiyan *, Dr Ebrahim Hajizadeh, Sareh Bakouie, Somayeh Soltanmoradi, Dr Lida Moghaddam Banaem, Fatemeh Seifi Pages 39-46
  Background And Objective
  Preterm delivery is a critical factor in neonatal morbidity & mortality. The present study was performed to determine the relationship between serum level of zinc& iron and preterm delivery.
  Material And Methods
  This cohort study was conducted, via multi-stage sampling, on 1033 pregnant women referred to the prenatal centers of Tehran, Iran. The instrument was demographic- productivity questionnaire completed within the14th-20th weeks of gestation. Serum level of zinc & iron was measured by spectrophotometric atomic absorption method and Ferene test, respectively. To analyze the data, we used T test, χ2 and logistic regression, by SPSS16 software.
  Results
  The incidence of preterm delivery was 10.5%. This rate increased to 12.5% and 18.2% in lack of iron and zinc, respectively. There was no significant link between lack of zinc level and preterm delivery (P>0.05), But the relationship between lack of iron and preterm delivery was significant (P< 0.05). Based on logistic regression, there was higher risk of preterm delivery if iron serum level was low. [P=0.005, OR=2.16, cl (1.26-3, 69)].
  Conclusion
  Given the high impact of lack of iron on preterm delivery, we recommend that the factors effective on intake & absorb of iron be emphasized in reproductive education.
  Keywords: Preterm Delivery, Serum Zinc, Serum Iron, Pregnancy
 • Alireza Shariati, Hosein Rahmani Anaraki, Mohammad Parvareshmasoud, Moslem Hesam, Hamid Asayesh *, Dr Seyed Mojtaba Mousavi, Dr Gholamreza Mahmoodi Pages 47-55
  Background And Objective
  Burnout has negative effects on nurse's health,and also onpatients’ satisfaction and safety. This study was conducted to determine the relationship between Burnout and nurse's job characteristicsin teaching and therapeutic hospitals affiliated to GolestanUniversity of medical sciences.
  Material And Methods
  In this descriptive-analytical study, 206 nurses who engaged in the teaching and therapeutic centers of Golestanuniversity of medical sciences were selected via random sampling. Thedata wascollected by demographic data sheet and Copenhagen burnout questionnaire and analyzed by descriptive statistical, logistic Regression.
  Results
  The mean age was 34.66±7.38and68% of the participants were female. Overall,34% ofthe nurses had burnout. The prevalence of personal, work-related and client-related burnout was 33.5%, 41.3% and 22.3%, respectively. Age, job experience and type of employmentwere the risk factors of personal, work and client-related burnout. Being supervisor, working in the psychiatric ward and having private job, were the causes of increased personal burnout.
  Conclusion
  In line with the increase of age and job experience increasing, the officials should pay more attention to burnout,andin some ward of the hospitals and job positions they need considering a unique career planning.
  Keywords: Nursing, Burnout, Care, Job
 • Dr Mohammad Moujerloo, Einollah Molaie *, Zahra Montazer, Dr Naser Behnampour, Alireza Shariati, Maryam Khari Pages 56-63
  Background And Objective
  Cool temperature dialysate has been recommended to improve hypotension during dialysis. Thus, we aimed to evaluate the effect of lowering the dialysate temperature on intradialytic hypotension (IDH) and some interventions in patients undergoing hemodialysis (HD).
  Material And Methods
  This randomized controlled trial with a cross over design was conducted on 50 patients divided into two equal groups. Each group was dialyzed for two periods of 12 HD sessions, once with standard temperature (37°C) and in the next period with cool dialysate (35.5°C). Blood pressure and the related interventions were noted during each dialysis. The Data was analyzed using Chi-square, McNemar, Independent and Paired T Tests.
  Results
  In routine method, the frequency of hypotension was 88% for the first group and 68% for the second one, while in cool dialysis the frequency was 28% and 32% for the first and second groups, respectively. It means that lowering dialysate temperature causes a significant reduction in hypotension occurrence in group one (P<0.001) and group two (P<0.05). The mean of hypotension related interventions in both groups was also significant (P<0.001).
  Conclusion
  Owing to the effect of cool dialysate temperature on stabilizing hemodynamic parameters, we recommend using this method during hemodialysis in hypotensive patients.
  Keywords: Chronic Renal Failure, Cool Dialysate, Hypotension During Hemodialysis
 • Dr Shohreh Kolagari, Dr Mansoureh Zagheri Tafreshi *, Dr Maryam Rassouli, Dr Amir Kavousi, Sharareh Kolagari Pages 64-75
  Background And Objective
  Role Strain refers to the felt difficulty in fulfilling expectations, complying with the role obligations and balancing the various dimensions of roles. Role strain is a subjective state of distress experienced. The aim of this study was to explain nursing teachers’ perception of role strain.
  Material And Methods
  This qualitative study was conducted in 2013, based on conventional content analysis. Using purposeful sampling, 21 nursing teachers were selected from schools of Nursing and Midwifery of the country. The data was collected through Semi-structured, in-depth interviews, and analyzed via content analysis using Granhiem and Landman (2004). The rigour and confirmability of the data were used by Guba and Lincoln criteria.
  Results
  The data was summarized in sixteen subcategories and five main categories. Nursing teachers’ perception about role strain was placed in following categories: Duty interference, Work Overload, Clinical teaching problems, Educational system problems and Students’ problems.
  Conclusion
  Given the work-related requirements and role obligations, we recommend that managers and health policy makers be careful about some protective strategies to reduce the role strain.
  Keywords: Nursing teachers, Role Stress, Role Strain, Content Analysis, Qualitative Study
 • Zahra Sabzi, Hamideh Mancheri *, Zahra Royani, Mohammad Aryaie, Seyedyaghoob Jafari, Ghorbanali Ahmadi Pages 76-84
  Background And Objective
  Subjective well-being, a field of positive psychology, attempts to assess the cognitive and emotional lives. Given the fact that nursing and midwifery students are exposed to stress in clinical settings, we aimed to assess subjective well-being to promote educational programs.
  Material And Methods
  This across-sectional study was conducted on 104 nursing and Midwifery students selected via simple random sampling, 2013. The instruments, filled out by students, were a demographic checklist and Kyeez subjective well-being questionnaire consisting of three domains of emotional, social and psychological. We used mean and standard deviation for data description and T-test and ANOVA for analysis.
  Results
  The mean score of subjective well-being was 203.20 in nursing and 210.21 in midwifery students. In nursing students, the Mean score in emotional, psychological and social domain was 44.05, 93.40 and 65.74, respectively, and it was 45.72, 94.78 and 69.55, respectively in midwifery students. Gender was the only variable associated significantly with subjective well-being of nursing students (P>0.05).
  Conclusion
  Given the high score of subjective well-being and that of its domains, we recommend applying some educational programs with the consideration of emotional, psychological and social aspect of students
  Keywords: Well, Being, Nursing, Midwifery, University of Medical Sciences
 • Hamid Momeni, Ashraf Salehi, Abolfaz Seraji, Dr Akram Sanagoo, Azam Karami, Marzei Mirshekari, Leila Mirshekari * Pages 85-93
  Background And Objective
  The assessment of Patient satisfaction with the care given by nursing students in clinical setting can be helpful in the development of a scientific and practical training. Thus, we aimed to determine patient satisfaction with the care given by students in clinical setting.
  Material And Methods
  This cross-sectional study was conducted, in 2010, on 1560 inpatients in four hospitals of three provinces (Markazi, Lorestan and Charmahal Bakhtiari) via a questionnaire consisting of two parts of demographic characteristics with 15 questions and patient satisfaction with 30 questions. Given the range of 30-150, the score of more than 90 was considered having satisfaction. The data was analyzed by Mann-Whitney test and Pearson, using SPSS software.
  Results
  Results showed that 73.2 were satisfied 26.8 percent were Dissatisfied. patients satisfaction in health centers located in different provinces and cities in the province of Chahar Mahal, Bakhtiari was more central (P=0.001).
  Conclusion
  It seems that some (26.8%) of the patients are not satisfied with the care given by nursing students. Therefore, it is necessary to hold a course related nursing ethics.
  Keywords: Nursing Students, Clinical Education, Patient Satisfaction
 • Dr Firozeh Derakhshanpoor, Maryam Farsinia, Najmeh Shahini * Pages 94-102
  Background And Objective
  Diabetes may lead to several chronic complications but less was studied about anxiety disorders. Thus, we aimed to evaluate the association between anxiety disorders and the quality of life (QOL) in diabetic type two (DMT2) patients.
  Material And Methods
  This descriptive- analytic study was conducted on 330 DMT2 patients referring to panje Azar hospital in Gorgan, Iran. The Data was collected by demographic checklist, Beck Anxiety Inventory & WHO QOL-BREF questionnaire, and analyzed by Chi square test and Pearson correlation coefficient (P ≤0.05).
  Results
  The participants were male (35.45%) and female (64.54%). The overall quality of life was reported unsatisfactory in 37.3%, satisfactory in 55.5% and highly favorable in 5.5 % of the participants. There was an inverse correlation between QOL and anxiety disorders (P ≤0.001), and the only variable having significant correlation with QOL was previous coexisting disorders (P≤0.05).
  Conclusion
  Anxiety disorders in DMT2 patients can have negative effect on quality of life. Hence, early diagnosis, treatment and prevention may result in improving quality of life.
  Keywords: Diabetes Mellitus Type 2, Anxiety Disorders, Quality of Life, Quality of Life Questionnaire
 • Mahshid Moeinimehr *, Azam Foroghipour, Sabihe Shokrani, Shadi Goli, Dr Bahram Soleymani Pages 103-110
  Background And Objective
  Depression and preeclampsia have an effect on both mother and fetus. Hence, we aimed to assess depression during pregnancy and preeclampsia in third trimester of pregnancy.
  Material And Methods
  This cohort Study was conducted on 966 pregnant women, who were multigravida and 18-35 years, referring to three prenatal care centers. Using convenience sampling, the data was collected by Patient Health Questionaire-9 and analyzed by chi square, Mann-Whitney, Logistic Regression.
  Results
  Of 966, 70.1% were depressed and 29.9% were not depressed. The percent of preeclampsia was 8.4% in depressed and 2.1% in non-depressed women (P<0.001, RR=4). The relationship between depression and preeclampsia was significant (P=0.017, adgusted OR=2.99). The intensity of depression was mild in 64.7%, moderate in 5%, moderate-severe in 0.3% and severe in 0.1%. The intensity of depression was correlated significantly with preeclampsia (P<0.001). In the Women suffered from preeclampsia, 9.5% were without depression, 82.5% with mild depression, 6.4% with moderate depression and 1.6% with moderate-severe. In non-preeclampsia women, 31.3% without depression, 63.4% with mild depression, 4.9% with moderate depression, 0.3% with moderate-severe depression and 0.1% (one person) with severe depression.
  Conclusion
  Given that dpression may lead to preeclampsia and the intensity of depression is related to preeclampsia, early recognition and treatment of depressed women can be helpful in the management of preeclampsia.
  Keywords: Depression, Third Trimester of Pregnancy, Preeclampsia
 • Mohammad Heidari, Sara Shahbazi * Pages 111-117
  Background And Objective
  EMS staff must be ready in the scene for giving emergency medical care and transporting the patients to emergency wards. Patient handling is a dynamic process in that the consideration of its principles is a paramount importance to safety of both patients and personnel. Hence, we aimed to evaluate EMS staff’s knowledge and practice about the principles and equipment used for patient handling in Isfahan EMS centres.
  Material And Methods
  This descriptive-analytic study was conducted, via census method, on 80 EMS staff. The instruments were a demographic checklist and a questionnaire to assess the knowledge and practice of EMS staff about the principles and equipment for patient handling. To analyse the data, we use descriptive and analytic statistics such as Pearson correlation coefficient, using SPSS 16 software.
  Results
  Based on the results, 82.5% had an adequate knowledge and 76.25% appropriate level of practice. The mean of knowledge was 17.79±3.14 and that of practice was 19.275±3052. the variables such as age, job experiences, educational level, field of study, type of employment, workplace and type of task were not significantly associated with both knowledge and practice (P>0.05).
  Conclusion
  Regardless of adequate level of knowledge and practice in the majority of EMS personnel, we recommend holding some in-service training.
  Keywords: Emergency Medical Service, Patient Handling, Awareness, Function
 • Dr Ehsan Kazem Nejad, Fatemeh Dehghani *, Shahnaz Buraki Pages 118-126
  Background And Objective
  Stress, an undeniable fact of human life, is one of the most leading causes of diseases resulting in low output students and learning difficulties. Hence, we aimed to identify sources of stress among students of Guilan University of Medical Sciences.
  Material And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 528 students selected by stratified random sampling in fall 2012. The data was collected via a two part questionnaire including demographic part and Student Stress part, and analyzed by descriptive statistics and Chi-square.
  Results
  The highest stressors were related to interpersonal factors (64.4%), and among this, copping with new responsibilities(69.8%) were the most one. No significant association between sources of stress and socio demographic variables was found (P<0.05).
  Conclusion
  According to multiple stressors in students’ life and education, we recommend consulting services and communication training skills be presented to reduce the damaging effects of stress.
  Keywords: Psychological Stress, Source of Stress, Student