فهرست مطالب

مجلس و راهبرد - پیاپی 82 (تابستان 1394)
 • پیاپی 82 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/07
 • تعداد عناوین: 12
|
 • میثم پیله فروش صفحه 5
  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را شکل می دهند. هدف نهایی این نظام زمینه سازی رشد و تعالی و پیشرفت انسان و ساخته شدن «انسان کامل» است.
  وظایف اقتصادی تعیین شده برای دولت در قانون اساسی به گونه ای است که می توان الگوی اقتصادی قانون اساسی را «الگوی تامین نیازهای اساسی» نامید. در این الگو دولت وظیفه دارد همه امکانات کشور را در جهت رفع نیازهای اساسی (شامل مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، امکانات تشکیل خانواده، تربیت بدنی، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل و برخورداری از تامین اجتماعی) همه افراد جامعه به کار گیرد. این الگو انعطاف پذیر، مرحله ای، هدفدار و قابل اندازه گیری بوده و با الگوی سیاسی و فرهنگی قانون اساسی کاملا مرتبط است.
  همچنین با عملیاتی شدن این الگو که همان تامین نیازهای اولیه هر انسان است شرط لازم پیشرفت فراهم می شود. در منطق قانون اساسی پیشرفت جامعه چیزی جز تحقق «انسان کامل» نیست.
  کلیدواژگان: قانون اساسی، الگوی توسعه، ایرانی، اسلامی، وظایف دولت، نیازهای اساسی
 • مهدی امیری صفحه 35
  فساد انتخاباتی سابقه ای به قدمت خود انتخابات دارد. ازاین رو طی دو دهه اخیر مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی تلاش هایی را برای بررسی و شناسایی آن انجام داده اند. اهمیت این موضوع بیشتر از حیث تبعات و پیامدهای مخربی است که برای یک کشور و نظام سیاسی آن به همراه دارد. مقاله حاضر با بررسی ابعاد مختلف فساد انتخاباتی به تشریح و توضیح ریشه های بروز و شیوع این پدیده و نیز تبیین تاثیرات و پیامدهای آن می پردازد و استدلال می کند که این نوع فساد به ویژه در کاهش سطح مشروعیت نظام سیاسی و تقویت امکان بروز مناقشه در داخل تاثیر چشمگیری دارد.
  کلیدواژگان: فساد سیاسی، فساد انتخاباتی، مشروعیت، انتخابات دمکراتیک، رای گیری، احزاب
 • محمد علی فیض پور، ابوالفضل شاه محمدی، محمد خیاط سرکار صفحه 57
  آلایندگی های زیست محیطی خود تصویر دیگری از عدم بهره وری انرژی در هر بخش اقتصادی است. با این نگاه می توان بین بهره وری انرژی و مالیات های زیست محیطی، رابطه معنا داری را انتظار داشت. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا ارتباط بهره وری انرژی و میزان آلایندگی را در بخش صنایع کانی غیر فلزی به عنوان یکی از آلاینده ترین صنایع تولیدی ایران ارزیابی کند. برای محاسبه بهره وری انرژی از شاخص بهره وری جزئی و برای محاسبه آلایندگی از ضرایب انتشار آلاینده های شش گانه دی اکسیدکربن، مونوکسیدکربن، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، هیدروکربن های نسوخته و ذرات ریز معلق گرد و غبار ناشی از مصرف سوخت های گاز طبیعی، نفت کوره و گازوئیل استفاده شده است. با استفاده از روش داده های تلفیقی، نتایج این مطالعه رابطه منفی و معنا داری را بین بهره وری و آلایندگی در صنایع تولیدی ایران نشان می دهد. از این رو، عدالت اقتصادی اقتضا می کند، بنگاه های با بهره وری انرژی پایین تر، نرخ های زیست محیطی بالاتری را بپردازند. از نظر سیاستگذاری، این یافته نشان دهنده لزوم تغییر نرخ های مالیاتی با توجه به بهره وری انرژی در بنگاه های صنایع تولیدی ایران است.
  کلیدواژگان: آلایندگی صنعتی، بهره وری انرژی، صنایع کانی غیرفلزی، عدالت اقتصادی، مالیات های زیست محیطی
 • مسعود رضایی، شهاب جهانیان صفحه 77
  پس از فروپاشی شوروی، اوراسیای جدید، از منطقه ای خفته و دور از مرکز سیاست جهانی به منطقه ای مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شده است. ایران نیز به جهت موقعیت ژئواستراتژیک بی همتا، در جغرافیایی قرار گرفته که پس از روسیه نقش بازیگری محوری و مهم در این منطقه را دارد.
  در این خصوص، تکوین همکاری و نگرانی های امنیتی منطقه ای، کانون تمرکز و اولویت نخست برای تهران است. اینکه جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی در این منطقه دارد؟ معضلات پیش روی ایران به لحاظ امنیتی در چه ابعادی گسترده است؟ مهم ترین عوامل استراتژیک مناسبات امنیتی آینده ایران با کشورهای واقع در این منطقه چگونه قابل تحلیل است و کشور در چه سطحی می تواند درون آن نقش شایسته خود را بازی کند؟ پرسش هایی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته می شود. از این رو مقاله حاضر با توجه به متغیرهای فراوان با اثرگذاری های متفاوت، واقعیات و پیچیدگی های حاکم بر این منطقه و با در نظر گرفتن احتمال افزایش نقش آفرینی ایران در قلمرو اوراسیا، تلاش می کند تا در حوزه امنیت منطقه ای، رفتار و رهیافت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را براساس عقلانیت و در پرتو مطلوبیت نسبی ارائه کند. در این چارچوب، ابتدا ضمن بررسی نظری مفهوم امنیت و رویکردهای منطقه ای آن، به گونه ای توصیفی تحلیلی، از یک سو مجموعه تحولاتی را که به بی ثباتی و ناامنی در منطقه اوراسیا دامن می زند، و از سوی دیگر موضوعاتی که به طور مشخص در زیرسیستم های آسیای مرکزی، منطقه خزر و منطقه قفقاز جنوبی به عنوان محیط فوری امنیتی ایران در چارچوب اوراسیا محسوب می شوند، مورد واکاوی و تجزیه تحلیل قرار می دهد.
  کلیدواژگان: ایران، اوراسیا، آسیای مرکزی، امنیت منطقه ای، قفقاز جنوبی، خزر، آمریکا
 • فاطمه طاهری یخفروزانی، نادر بهلولی زیناب، بهرام سرمست صفحه 117
  در قرن بیست و یکم انسان به قرن دگرگونی های فزاینده گام می نهد و با مسائل پیچیده تر و مشکل تری رو به رو خواهد شد. برای رویارویی با قرن جدید، نیاز به تصمیم ها و خط مشی های پیچیده و جدید است و اگر نظام سیاستگذاری نتواند خود را با پیچیدگی ها و تغییر های زمان هماهنگ کند، چیزی جز زیان نصیب ما نخواهد شد. بر این اساس، هدف کلی تحقیق حاضر ارائه الگوی بهینه تصمیم گیری مبتنی بر مدل اجتماعی تصمیم گیری در سازمان های دولتی است. مسئله پژوهش این است که مشارکت ذی نفعان در تصمیم گیری، چارچوب ارزشی حاکم، توجه به آثار و علل به وجود آمدن مسئله و طی کامل مراحل فرایند تصمیم گیری، بر مبنای مدل اجتماعی چه اثراتی در تصمیم گیری مدیران دولتی می تواند داشته باشد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، مدل اجتماعی، فرایند تصمیم گیری، تصمیم سازان
 • مهدی عبدی، حسین دری نوگورانی صفحه 133
  در جهان معاصر، صنعتی شدن جوامع و گسترش مبادلات تجاری و مالی بین المللی از یک سو و اهمیت موضوع ریسک در دنیای خارج از تئوری و دکترین از سوی دیگر، ما را بر آن داشته است تا در جهت کاربردی کردن تحلیل های ریسک اقتصادی گام هایی برداریم. با در نظر گرفتن اهمیت این تحلیل ها برای قبل و بعد از مبادلات، مقاله حاضر سعی کرده است با استفاده از روش های محاسباتی موسسه راهنمای بین المللی ریسک کشوری،[1] که در این زمینه از مبانی نظری و کاربردی منسجمی برخوردار است، میزان ریسک اقتصادی را در جمهوری اسلامی ایران، طی سال های1380 تا 1390 بسنجد. با توجه به اینکه مقادیر شاخص ها و رتبه بندی های ارائه شده می تواند معیاری برای جذب و یا دفع منابع بین المللی و مهم تر از همه جلب و یا سلب اعتماد عوامل اقتصادی بین المللی باشد راست آزمایی این شاخص ها نیز می تواند تعیین کند که آیا موسسه مذکور به دلیل در دست نداشتن داده های مستند و واقعی یا سوگیری عامدانه، در پیش بینی ها و تحلیل های خود دچار انحراف شده است؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که ریسک مرکب اقتصادی که درواقع ترکیبی از ریسک مالی[2] و ریسک اقتصادی محض[3] است با استفاده از داده های نهادهای داخلی در ایران کمتر از مقادیر پیش بینی شده توسط موسسه راهنمای بین المللی ریسک کشوری است که این مسئله را می توان متاثر از دو فرایند بسته بودن نسبی و عدم تاثیرپذیری بازارهای مالی کشور از بازارهای بین المللی و دیگری شاخص انتظارات این موسسه نسبت به حجم تعاملات مالی و اقتصادی ایران دانست.
  [1]. (International Country Risk Guide (ICRG [2]. Financial Risk [3]. Pure Economic Risk
  کلیدواژگان: رتبه بندی ریسک اقتصادی مرکب، ریسک مالی، ریسک اقتصادی محض، روش شناسی موسسه ICRG
 • روح الله اکرمی صفحه 165
  قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده و سالیان متعدد به صورت آزمایشی اجرا می شد تا آنکه بالاخره در سال 1392 چهار کتاب نخست آن مورد بازبینی کامل قرار گرفت. اگرچه این قانون دارای امتیازات متعددی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است، لکن از منظر ضوابط نگارش قانون متضمن اشکالات جدی است. در این نوشتار وضعیت قانون را در ارتباط با رعایت اصولی چون انسجام محتوایی، سودمندی، جامعیت، قاعده گرایی، اختصار، انتظام ساختاری، دقت در استفاده از اصطلاحات، صراحت و التزام به چارچوب موضوعی قانون مورد مطالعه قرار داده ایم.
  کلیدواژگان: قانون مجازات اسلامی جدید، اصول قانون نگاری، نقد حقوقی
 • امیرحسین مزینی، سعید قربانی صفحه 199
  نرخ ارز با تاثیرگذاری بر حوزه هایی چون: تراز پرداخت ها، رقابت پذیری، سطح عمومی قیمت ها، اقتصاد غیررسمی و... یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی به حساب می آید. در این چارچوب مدیریت نرخ ارز در سطح تعادلی آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. چراکه انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی بلندمدت آن، که در ادبیات اقتصادی از آن به ناترازی نرخ ارز[1] یاد می شود، می تواند عدم تعادل های شدیدی در اقتصاد به جای گذارد. بررسی این پدیده برای نرخ ارز اسمی در ایران طی دهه 1380 (دوره یکسان سازی دوم نرخ ارز) که سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز اسمی اعمال شد، در دستور کار مطالعه حاضر می باشد.
  بدین منظور یک مدل پولی نرخ ارز برای دوره 1380:4- 1368:1برآورد و با استفاده از الگوریتم برایدن نرخ ارز تعادلی برای دوره 1390:4- 1381:1 شبیه سازی شده است. نتایج، حکایت از وجودپدیده ناترازی اسمی نرخ ارز به صورت اضافه ارزش پول ملی در اقتصاد ایران دارد. به گونه ای که در برخی موارد به 95 درصد (نرخ ارز موجود) بالغ شده است. این نتایج ضرورت توجه حرکت به طرف نرخ ارز تعادلی را خاطر نشان می سازد. جدای از بحث فوق نتایج مطالعه حکایت از آن دارد که مهم ترین عامل تعیین کننده نوسانات نرخ ارز اسمی در اقتصاد ایران سطح قیمت هاست و بعد از آن بیشترین سهم را به ترتیب درآمد ملی و حجم پول دارند.
  [1]. Exchange Rate Misalignment
  کلیدواژگان: نرخ ارز، ناترازی، شبیه سازی، یکسان سازی، ایران
 • عبدالرضا فرجی راد، سید مصطفی هاشمی صفحه 235
  ایجاد بی ثباتی در امنیت یک منطقه جغرافیایی از دو مولفه “درون زا” و “بیرون زا” ناشی می شود و هر یک از این مجموعه عوامل متاثر از یکدیگر می باشد. پیکربندی امنیت منطقه خلیج فارس از دیرباز متاثر دو عامل درونی و بیرونی بوده است، هرچند که در بازه های زمانی مختلف نقش هر یک از این عوامل با تغیییراتی روبرو شده است. در نظم ژئوپلیتیکی حاکم بر نظام بین الملل، یکی از دلایلی که موجب بی ثباتی امنیت منطقه خلیج فارس شده است نوع کارکرد نظام های سیاسی حاکم بر کشورهای این منطقه است. وجود نظام های سیاسی سه گانه حوزه خلیج فارس که تفاوت های بنیادی با یکدیگر دارند، منجر به تشدید روند بی ثباتی در این منطقه شده است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن تبیین تفاوت های بنیادین حاکم بر نظام های سیاسی حوزه خلیج فارس، به تشریح تاثیرات ژئوپلیتیکی هر یک از این نظام های سیاسی در ایجاد بی ثباتی در منطقه بپردازیم.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، نظام سیاسی، خلیج فارس، امنیت ملی، امنیت منطقه ای
 • رحمت الله قلی پور، افشین علی پور پیجانی*، محمدحسن معادی رودسری صفحه 267

  در این نوشتار به موضوع ارزیابی سیاست پژوهی که یکی از موضوعات اساسی در حوزه سیاست پژوهی است و کمتر مورد توجه قرار گرفته، پرداخته شده است. این موضوع به شاخص ها و عوامل موثر در ارتقای سطح کیفیت نتایج سیاست پژوهی می پردازد. در این مقاله ابتدا مفهوم سیاست پژوهی و فرایند سیاست پژوهی بیان شده و سپس با استفاده از روش تحقیق اکتشافی- کاربردی و بهره گیری از روش تحلیل محتوا به بررسی و تحلیل متون حوزه سیاست پژوهی پرداخته می شود تا بر اساس آن الگوی ارزیابی سیاست پژوهی طراحی شود. بر اساس یافته های تحقیق تعداد 34 شاخص نهایی شناسایی شد که این شاخص ها در قالب پنج مقوله یا مرحله اساسی سازمان دهی و در طراحی الگوی ارزیابی سیاست پژوهی به کار گرفته شدند. در ادامه با استفاده از الگوی طراحی شده به بررسی و ارزیابی گزارش های سیاست پژوهی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می پردازد که بدین منظور تعداد 10 گزارش سیاست پژوهی انتخاب شدند و نتایج حاصل از ارزیابی ها در قالب جداولی ارائه می شود. در پایان ضعیف ترین و بهترین شاخص های مربوط به ارزیابی گزارش های سیاست پژوهی در مرکز پژوهش ها و همچنین مراحل یا مولفه های اصلی سیاست پژوهی به ترتیب احراز کیفیت در مرکز پژوهش ها، بیان شده است.

  کلیدواژگان: ارزیابی سیاست پژوهی، سیاست پژوهی، عوامل کیفیت سیاست پژوهی، گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 • مهدی گلدانی، علی امامی میبدی صفحه 297
  پس از تصویب اصل (50) قانون اساسی، قوانین و مقررات زیست محیطی همچون سایر قوانین و موضوعات مهم به تبصره ها و مواد قانونی برنامه های پنج ساله توسعه کشور، اضافه شد. رسمیت یافتن این موضوع در قانون اساسی کشور اگرچه نقطه عطفی در تاریخ محیط زیست کشورمان به شمار می آمد، ولی عملکرد مطلوبی را در عرصه اجرا و پیامدهای زیست محیطی به دنبال نداشت. لذا در این مقاله برآن شدیم تا با مروری بر برنامه های توسعه کشور، ارزیابی از روند شکل گیری و تکامل این قوانین، به عنوان اصلی ترین سند بالادستی در تدوین راهبردهای پنج ساله توسعه کشور داشته باشیم. در این مقاله پس از ذکر مقدمه ای کوتاه در خصوص محیط زیست، ابتدا به جایگاه کشورمان از منظر چند شاخص منتخب اشاره می کنیم. سپس با استفاده از روش دلفی به انتخاب و معرفی هفت موضوع اصلی که عموما از چالش های هر نظام برنامه ریزی در خصوص مسائل زیست محیطی محسوب می شود اشاره کرده و سپس با کند و کاو در برنامه های توسعه پنج ساله، جایگاه این موضوعات را در چهار برنامه اول توسعه، از نظر چگونگی توجه و اعمال در برنامه، دنبال خواهیم کرد. سپس به شکل جداگانه چگونگی پرداخت این عناوین را در برنامه پنجم مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. در انتها نیز، ضمن بیان نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای برنامه پنجم، به ارائه راهکارهایی جهت بهبود ضعف های موجود، بقای نقاط قوت، استفاده از فرصت ها و گریز از تهدیدها خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: برنامه های پنج ساله توسعه کشور، توسعه پایدار، محیط زیست، شاخص های جهانی عملکرد زیست محیطی، چالش های زیست محیطی
 • عباسعلی رضایی صفحه 337
  در مباحث اقتصاد بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت به ویژه برای کشور ایران که از وجود کسری بودجه رنج می برد، یکی از موضوعات مهم و کلیدی محسوب می شود. به لحاظ نظری در مورد نوع این ارتباط چهار نحله فکری وجود دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت میان درآمد و مخارج دولت در ایران طی دوره زمانی 1389-1357 با استفاده از تحلیل های شکست ساختاری است. از آنجا که در طول دوره بررسی اقتصاد ایران با چندین شکست ساختاری و تغییر رژیم روبه رو بوده است، بنابراین در ابتدا مانایی متغیرهای الگو با استفاده از آزمون های ریشه واحد زیوت اندریوز و لی استرازیچکی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از آزمون های ریشه واحد زیوت اندریوز و لی استرازیچکی نشان می دهد که تمامی متغیرها الگو در سطح نامانا اما تفاضل مرتبه اول درآمد و مخارج دولت مانا می باشند. سپس با استفاده از آزمون های هم انباشتگی سایکنن لوتکیپل و گریگوری هانسن و روش خودرگرسیون برداری با وقفه گسترده ارتباط بلندمدت میان متغیرهای الگو بررسی می شود. نتایج حاصل از این آزمون ها موید وجود ارتباط بلندمدت مثبت و علی یک سویه از سمت درآمدهای دولتی به مخارج دولت در ایران است. نتایج حاصل از این پژوهش با نظریه فریدمن (1978) که معتقد به وجود رابطه علی مثبت از سمت درآمدهای دولت به مخارج دولت می باشد، منطبق است.
  کلیدواژگان: شکست ساختاری، آزمون علیت تودا، یاماموتو، تحلیل هم انباشتگی، اقتصاد ایران
|
 • Meisam Pileforoush Page 5
  As the manifester of cultural, social, political and economic institutions of the people of Iran based on Islamic principles and rules, the Constitution of the Islamic Republic of Iran can be the clear guide to present an Iranian-Islamic development model. This Constitution has a model for all aspects of social life like: political, economic, cultural aspects. These models in cooperation with each other, shape the Constitution system in order to reach to ideal society. The final goal of this system is to contrive the growth and promotion and development of human being that finally becomes "perfect man". The Constitution has determined economic duties for the government in such a way that we can call the economic model of Constitution: "Satisfying Basic Needs". In this model, the Government is bound to harness all the facilities of the country to satisfy basic needs (including housing, food, clothing, hygiene, medical treatment, free education and physical training for everyone at all levels, the necessary facilities for establishment of a family for all citizens and ensuring conditions and opportunities of employment for everyone) of members of the society. This model is flexible, phased, targeted and measurable and is completely related to the political and cultural model of the Constitution. Whenever this model, which is the satisfaction of basic needs of each person, is performed, the required condition for improvement is provided. In Constitutional logic, improvement is nothing but the realization of "the perfect man".
  Keywords: The Islamic Republic Constitution, Development Model, Iranian, Islamic, Government's duties, Basic Needs
 • Mahdi Amiri Page 35
  Electoral corruption has a history as old as elections. However, to study and identify this phenomenon efforts have been undertaken by research and study centers mainly during the last two decades. This is more important in terms of consequences and devastating effects for a country and its political system. This essay examines various aspects of electoral corruption and gives an explanation of the roots of the incidence and prevalence of this phenomenon and explains its effects and consequences. It argues that this type of corruption has a significant effect especially in reducing the legitimacy of the political system and strengthening the possibility of internal conflict.
  Keywords: Political Corruption, Electoral Corruption, Legitimacy, Democratic Elections, Voting, Parties
 • Mohammad Ali Feizpour, Abolfazl Shahmohamadi, Mohammad Khayat Sarkar Page 57
  The environmental taxes can be considered as taxes levied on pollution which are imposed on environment. In other words, environmental pollution indicates a lack of energy productivity in every sector of the economy. So, there is a significant correlation between energy productivity and environmental tax. Accordingly, this paper attempts to evaluate the presence or absence of a relationship between these variables by examining energy productivity and pollution measurement. This survey is performed for non-metallic minerals industry as one of the most energy intensive and polluting industries in Iran. To do this, partial productivity index is used to calculate the energy productivity. The amounts of pollution are calculated by emission coefficients of six pollutants included Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Sulfur Oxides (SOX), Nitrogen Oxides (NOX), Unburned Hydrocarbons (HC) and Suspended Particulate Materials (SPM) caused by combustion of Natural Gas, Fuel Oil and Gas Oil. The relationship between air pollution and energy productivity is indicated using panel data method. The results suggest that there is a negative and significant relationship between energy productivity and air pollution. Hence, according to the findings of this study, economic justice requires firms with lower energy productivity rates pay higher environmental taxes. In terms of policy, these findings indicate the need for changes in tax rates according to energy productivity in manufacturing firms in Iran.
  Keywords: Economic Justice, Environmental Taxes, Industrial Emission, Non, Metallic Minerals Industries
 • Masoud Rezaei, Shahab Jahanian Page 77
  After the collapse of the Soviet Union, the New Eurasia, as the sleeping area and away from the center of the world politics, has become the focus of attention for the regional and trans-regional powers. After Russia, Iran also is a central player in this region due to its geostrategic and unique position. In this context, the development of cooperation and regional security concerns are all the main subject and priority for the I.R. of Iran. This means what is the Iran's position in the region? To what extent are the problems facing the country comprehensive in terms of security? How can the most important strategic elements of future security relations with the countries of the region be analyzed and at what level can the country play its rightful role within it? These questions and more are issues, all of which will be addressed in this essay. Therefore, according to many variables with different impacts, realities and complexities of the region and by considering the possibility of role advancement of Iran in the territory of Eurasia, this paper tries to explain Iran's regional approach according to rational behavior and the relative desirability in the area of regional security. In this context, the concept of security and its regional approaches will be investigated theoretically in a descriptive-analytical method firstly. Additionally, on the one hand a series of changes that instigate the insecurity and instability of Eurasia, and on the other hand, those issues specifically in the central East sub-systems, South Caucasus and the Caspian region that are identified as Iran's immediate security environment in the framework of Eurasia, are analyzed.
  Keywords: Iran, Eurasia, Central Asia, Regional Security, South Caucasus, Caspian Sea, America
 • Fatemeh Taheri Yakhforouzani, Nader Bohlooli Zaynab, Bahram Sarmast Page 117
  In the twenty-first century man is stepping into the growing transformations’ century and will face more complex and difficult issues. To meet the new century, there is need for new and complex policy decisions and if the policy-making system fails to coordinate with the complex issues and changes of the time, the loss will be inevitable. Accordingly, the overall goal of this research is to provide an optimal decision-making model based on the social decision-making model in governmental agencies. This research wants to indicate the impacts of the participation of stakeholders in decision-making, governing value framework, considering the effects and causes of the problem creation, passing the entire decision-making process based on the social model on decision-making of governmental managers.
  Keywords: Decision, making, Social Model, Decision, making Process, Decision, makers
 • Mahdi Abdi, Hossein Dorri Nogurani Page 133
  In the present world, on the one side the society industrialization and extension of international trade and financial transactions and on the other side, the importance of risk in the world out of theory and doctrine forces us to take steps to make these analyses of economic risk practical. Respecting the significance of these analyses for before and after exchanges, the present paper tries to assess the economic risk of Islamic Republic of Iran for 1380-1390 period by using the International Country Risk Guide (ICRG) method, which contains coherence theoretical and practical bases. Since the size of these indexes and presented ratings can be a benchmark of attraction or repulse of international resources, especially it is a good criterion for attraction or divestment of international agent’s confidence, so these indexes’ verification can determine whether this institute has deviation in its analysis or not, due to lack of access to precise data or intentional bias. Results suggest that the composite economic risk (mixture of pure economic risk and financial risk) by using the internal organizations’ data in Iran is less than the forecasted one by ICRG. It can be the result of: 1- relative closeness of financial markets and not getting affected by these markets from international financial markets 2- the expectations of this institute compared to the size of financial and economical interactions of Iran. But the forecast of ICRG for pure economic risk in research period are bigger than calculated one.
  Keywords: Composite Economic Risk Rating Anking, Financial Risk, Pure Economic Risk, International Country Risk Guide Method
 • Rouhollah Akrami Page 165
  As one of the most important criminal Acts in Islamic Republic of Iran during three decades after the Islamic Revolution, the Islamic penal code has changed severely and was performed many years as an Experimental Act. Finally, in 2013 the first four books of this Act were completely revised. Although this Act has several advantages compared to the Penal Code Act of 1991, it has notable Criticisms regarding Principles of Legal Writing. In this article, we have studied the status of this Act according to the principles Such as The Content coherence, Utility, Acquisition, principle-Oriented Approach, abbreviation, Structural discipline, attention in use of terms, perspicuity, Commitment to Framework of the Act.
  Keywords: Islamic New Penal Code, Principles of Legal Writing, Legal Critique
 • Amir Hossein Mozayani, Saeed Ghorbani Page 199
  Exchange rate, by influencing areas like: balance of payments, competitiveness, general level of prices, informal economic activities and etc. is considered as one of the most important macroeconomic variables. In this context, assessing the direct and indirect impacts of exchange rate on economic variables and its proper management at equilibrium level, has changed it to one of the challenging points for policy makers. Because a deviation from equilibrium level of exchange rate (known as misalignment) could lead to great macroeconomic fluctuations. This article is to assess this phenomenon (exchange rate misalignment) during 2001-11 in which Iranian authorities implemented the second exchange rate unification policy followed by a hardly managed floating exchange rate approach. For this reason, a basic monetary exchange rate determination model during 1989-2001 was estimated and then it was simulated through real data to estimate equilibrium exchange rate in an ex-post approach. The results imply a great exchange rate misalignment which has been overvalued more than 95% in some periods. These results emphasize moving towards an equilibrium exchange rate. The results also suggest that the price level has had much more impact on exchange rate than national Income and volume of money.
  Keywords: Exchange Rate, Misalignment, Simulation, Unification, Iran
 • Abdoreza Faraji Rad, Seyed Mostafa Hashemi Page 235
  Destabilizing the security in a geographical region originates in two indigenous and exogenous factors that affect each other mutually. Besides the fact that the security of the Persian Gulf region is affected by the policies rooted in the trans-regional factors, the performance of the political systems in the region has a great role in stabilizing or destabilizing the security of this region. The coexistence of three political systems in the Persian Gulf region that are fundamentally different from each other has led to the intensification of instability in the region. Explaining the fundamental differences between the political systems of the Persian Gulf region this article aims to also explain the geopolitical roles of each of these political systems in destabilizing the region.
  Keywords: Geopolitical, Political system, Persian Gulf, Regional Security
 • Rahmatullah Gholipour, Afshin Alipour Pijani, Mohammad Hassan Moadee Rudsari Page 267

  The subject of Policy research evaluation has been explored in this essay, which is one of the critical subjects in policy research area and has not been considered important enough so far. This subject explores the indicators and factors that are influential in improvement of the quality level of consequences of policy research. In this essay, the concept of policy research and the policy research process have been explained firstly. Then by the use of exploratory-applied method and context analysis method, the references of policy research have been explored to design policy research evaluation model. Based on research findings, 34 final indicators have been identified that they have been organized in 5 dimensions or stages that have been used in designing the policy research evaluation model. Afterwards, with application of the designed model, the policy research reports have been evaluated in Islamic consultative assembly research center. For this purpose, 10 policy research reports were selected and the evaluation results have been presented in form of tables. In closing, the worst and best indicators related to the evaluation of policy research reports and also, the dimensions or stages that have gained better status in Islamic consultative assembly research center have been indicated.

  Keywords: Policy Research Evaluation, Policy Research, Policy Research Indicators, Islamic Consultative Assembly Research Center Reports
 • Mahdi Goldani, Ali Emami Meibodi Page 297
  After the approval of (50) principle of the Constitution, environmental laws and regulations like other laws and legal important topics were added to provisions and five-year development plans. Although recognition of this issue in the Constitution was seen as a turning point in the history of our environment, good performance in terms of performance and environmental consequences was not followed. In this essay, following the brief introduction on the environment, we will firstly refer to our county's position based on some selected measures. Then by the use of Delphi Method, seven main topics, which are generally challenges of each programmatic systems about environmental issues, will be referred to. Afterwards, by investigating the five-year programs, the position of these topics in the first four Development Plans will be followed with respect to attention and use in program. Then, the way that these topics were met in the fifth program, will be analyzed separately. At last by analyzing the 5th plan, we introduce some ways to sustaining Sarongs, repairing Weaknesses, using Opportunities and escaping Treats.
  Keywords: Five, year Development Plans, Sustainable Development, International Index for Environmental Activities, Environment, Environmental Challenges
 • Abasali Rezaei Page 337
  The relationship between government revenue and expenditure is an important subject in public economics especially for Iran, which is suffering from persistent budget deficits. Regarding theoretical studies, there are essentially four schools of thought on the direction of causation between government expenditure and revenue. The main purpose of this study is to investigate theLong and short Run relationship between government revenue and government expenditure in Iran that covers data from 1987- 2011 by use of Toda-Yamamoto approach. Since the Iranian economy has been subjected to a multitude of structural changes and regime shifts during the sample period, time series’ properties of the data are first analysed by Zivot-Andrews (1992) and Lee – Strazicich (2003,2004) model. The results of the Zivot and Andrews and Lee – Strazicich models indicate that all series under investigation are non-stationary at level. However, it is evident from the results of Zivot and Andrews and Lee – Strazicich tests that government revenue and expenditure are stationary at first difference because null hypotheses of unit roots for all the variables are rejected at 1 percent significance level. Taking into account the resulting endogenously determined structural breaks, the Saikkonen and Luetkephol (2000), Gregory and Hansen, cointegration approach and Auto regressive distributed lag are then employed to determine the long-run Relationship between Government Expenditure (GE) and Government Revenue (TR). This cointegration technique accommodates potential structural breaks that could undermine the existence of a long-run relationship between Government Expenditure and Government Revenue. The results of this paper support the Freidman (1978) hypothesis that government revenues cause expenditure and revenues have a positive causal impact on government expenditure.