فهرست مطالب

مجله مطالعات ناتوانی
سال چهارم شماره 4 (زمستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ابراهیم ویسی، قربان همتی علمدارلو * صفحات 1-12
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، مقایسهٔ تحولی مشکلات رفتاری-عاطفی در دانش آموزان دارای ناتوانی هوشی بود.
  روش بررسی
  تعداد 120 دانش آموز شامل 60 دانش آموز پسر و 60 دانش آموز دختر در گروه های سنی مختلف از مدارس دانش آموزان دارای ناتوانی هوشی در ناحیهٔ یک آموزش و پرورش شهر شیراز (ناحیهٔ معرف) به روش نمونه گیری هدف مند انتخاب و مقایسه شدند. در این پژوهش مشکلات رفتاری-عاطفی دانش آموزان به وسیلهٔ سیاههٔ مشکلات رفتاری- عاطفی اینفلد و تونگ (2002)، فرم معلم، ارزیابی شد که دارای 5 بعد رفتار ضد اجتماعی، درخودماندگی، اختلال ارتباطی، اضطراب و ارتباط اجتماعی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس دوطرفه و تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.
  یافته ها
  تفاوت نمرهٔ کل مشکلات رفتاری-عاطفی در گروه های سنی مختلف معنادار نبود اما تفاوت نمرهٔ کل مشکلات رفتاری-عاطفی در گروه های جنسی و نیز اثر متقابل گروه های سنی و جنسی مختلف معنادار بود (0٫05>p). در بحث ابعاد نیز، تفاوت نمرهٔ ابعاد مشکلات رفتاری-عاطفی در گروه های سنی مختلف معنادار نبود؛ اما تفاوت نمرهٔ ابعاد رفتار ضداجتماعی، درخودماندگی و اضطراب در گروه های جنسی و تمامی ابعاد مشکلات رفتاری-عاطفی در اثر متقابل گروه های سنی و جنسی مختلف معنادار بود (0٫05>p).
  نتیجه گیری
  مشکلات رفتاری-عاطفی در دانش آموزان دارای ناتوانی هوشی بدون تغییر است؛ اما در این مشکلات، بین پسران و دختران تفاوت هایی وجود دارد.
  کلیدواژگان: مقایسه? تحولی، مشکلات رفتاری، عاطفی، دانش آموزان دارای ناتوانی هوشی
 • ابراهیم ایجابی، مسعود کریملو *، مهدی رهگذر، محمود توکلی صفحات 13-24
  هدف
  این مقاله جهت ارزیابی و انتخاب مناسب ترین روش درمان بیماری های قلبی از بین پنج روش، درمان دارویی (داروهای ضد لختگی خون)، بای پس (جراحی قلب باز)، آنژیوپلاستی (گذاشتن بالن)، ICD وPace Maker (گذاشتن باطری قلب) انجام شده است. این روش ها از نظر طول دورهٔ درمان، شدت علائم، هزینه، نیاز به استراحت و غیبت از کار، تمایل بیماران و امکانات و تجهیزات لازم جهت انجام شان با یکدیگر متفاوت هستند. این مقاله قصد دارد، با تکنیک تصمیم گیری چند معیارهٔ تاپسیس بهبودیافته، روش های درمانی را با توجه به معیارهای ذکر شده ارزیابی کرده و مناسب ترین روش را مشخص نماید.
  روش بررسی
  سی فرد خبره، پنج روش درمان را از نظر شش معیار ذکر شده در نظر گرفته و برای ارزیابی هر روش نسبت به هر معیار، از مقیاس 1 تا 9 (مقیاس دو قطبی) استفاده کردند. پس از تشکیل ماتریس تصمیم گیری، در یک فرآیند شش مرحله ای از تکنیک تاپسیس بهبودیافته، پنج روش درمان را اولویت بندی کرده و مناسب ترین روش مشخص شد.
  یافته ها
  روش درمان دارویی (داروهای ضد لختگی خون) با ضریب نزدیکی 0٫659797 در مقایسه با سایر روش ها در اولویت اول قرار داشته و می توان آن را به عنوان اولین روش جهت درمان بیماری های قلبی به بیماران پیشنهاد نمود. بقیهٔ روش ها به ترتیب اولویت، روش آنژیوپلاستی (گذاشتن بالن) با ضریب نزدیکی 0٫654508، ICD با ضریب نزدیکی 0٫650213، Pace Maker (گذاشتن باطری قلب) با ضریب نزدیکی 0٫52096 و روش بای پس (جراحی قلب باز) با ضریب نزدیکی 0٫293259 هستند.
  نتیجه گیری
  مطابق یافته های این تحقیق روش درمان دارویی (داروهای ضد لختگی خون) به علت این که همزمان به معیارهای مثبت نزدیک بوده و از معیارهای منفی دور است، به عنوان مناسب ترین روش مشخص شده است. (0٫659797= Ci)
  کلیدواژگان: قلب، درمان بیماری های قلبی، تاپسیس، تاپسیس بهبودیافته
 • سید شهاب الدین حسینی نسب، بیژن شفیعی *، میثم شفیعی صفحات 25-32
  مقدمه
  لکنت علاوه بر تاثیراتی که روی توانایی برقراری ارتباط در کودکان پیش دبستانی گذاشته، می تواند روی والدین و همبازی های وی نیز تاثیرات مخربی بگذارد. پرسشنامهٔ حاضر این تاثیرات را در سه بخش (تاثیر لکنت روی کودک، والدین و همبازی ها) می سنجد که می تواند به عنوان ابزاری برای بررسی تاثیر درمان در دراز مدت استفاده شود. هدف این تحقیق، ترجمه و بررسی ویژگی های روان سنجی نسخهٔ فارسی پرسشنامهٔ «تاثیر لکنت روی کودکان پیش دبستانی و والدین آن ها» (ISPP) بود.
  روش بررسی
  ترجمهٔ پرسشنامه بر اساس پروتکل ترجمه و معادل سازی IQOLA انجام شد و ترجمهٔ برگردان آن به تایید مولف آن رسید. به منظور بررسی روایی محتوایی 5 نفر از صاحب نظران و افراد با تجربه در زمینهٔ لکنت، جدولی را که به این منظور تهیه شده بود تکمیل کردند؛ سپس براساس معیار های ورود و فرمول حجم نمونه تعداد 31 نفر از والدین پرسشنامه ISPP را تکمیل کردند. پایایی درونی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و پایایی پرسشنامه به روش آزمون باز آزمون و به فاصلهٔ 10 تا 14 روز محاسبه شد. روایی سازهٔ پرسشنامه نیز بررسی شد. در نهایت اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS-20 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در مرحلهٔ ترجمهٔ پرسشنامه، مشخص شد که تمام سوالات آزمون دارای ترجمهٔ آسان و با کیفیت هستند و برگردان ترجمه نیز به تایید مولف رسید. بر اساس نظر متخصصین، نسخهٔ فارسی پرسشنامه از روایی محتوایی مناسبی برخوردار است. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده (0٫75) مقیاس از همسانی درونی مناسبی برخوردار است. بر اساس همبستگی بین هر سوال پرسشنامه در دو مرتبهٔ تکمیل آزمون و با توجه به (0٫67=r) پرسشنامه از تکرار پذیری برخوردار بوده و همچنین پرسشنامه از روایی سازه مناسبی برخوردار است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان اظهار داشت که نسخهٔ فارسی پرسشنامهٔ «تاثیر لکنت روی کودکان پیش دبستانی و والدین آن ها» (ISPP) از انواع شواهد روایی و پایایی مناسب برخوردار است.
  کلیدواژگان: لکنت، روایی، پایایی، پیش دبستانی، والدین
 • الناز فرخ نیا *، مهران سلیمانی صفحات 33-42
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و طرح واره های ناسازگار اولیه در پیش بینی سلامت روان دانش آموزان دختر و پسر انجام گرفته است.
  روش بررسی
  مطالعهٔ حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است بدین منظور 400 نفر از دانش آموزان مدارس شهر ارومیه به صورت تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات پرسشنامهٔ سلامت روانی (GHQ)، شخصیت (NEO-FFI)، طرح واره های ناسازگار اولیهٔ یانگ اجرا گردید و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیری توسط نرم افزار (SPSS) انجام گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که عامل روان رنجور خویی (N) در واقع شاخص بی ثباتی هیجانی بوده که بالا بودن نمرهٔ افراد در این عامل نشان دهندهٔ وضعیت انطباقی ضعیف آن ها است. یافته ها نشان داد بیشترین میزان از واریانس متغیر سلامت روان به ترتیب 23٪ و 10٪ (دختر و پسر) توسط خرده مقیاس (N) متغیر ویژگی های شخصیتی و همچنین 27٪ و 11٪ (دختر و پسر) توسط خرده مقیاس (بریدگی و طرد) متغیر طرح واره های ناساز اولیه تبیین گردید (0٫01>p).
  نتیجه گیری
  طرح واره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی سلامت روان نقش دارد.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، سلامت روان، طرح واره های ناسازگار اولیه
 • سید حسین سیادتیان *، احمد عابدی، علیرضا صادقیان صفحات 43-54
  هدف
  توجه شنیداری از مهارت ها و توانایی های بسیار مهم است که هر یک از دانش آموزان جهت طی نمودن مقاطع تحصیلی ملزم به داشتن آن هستند. این مهارت در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری املا دچار نقص است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازی درمانی بر تقویت توجه شنیداری دانش آموزان با اختلال یادگیری املا در مطالعه ای موردی بود.
  روش بررسی
  شرکت کنندگان پژوهش حاضر سه دانش آموز مراجعه کننده به کلینیک درمانی شناخت شهر اصفهان بود. برای هر یک از شرکت کنندگان 3 جلسه به عنوان خط پایه، 12 جلسهٔ بازی درمانی و 3 جلسه پیگیری اعمال شد. برای سنجش میزان تقویت شنیداری از آزمون عصب روان شناختی نپسی (NEPSY) و ابتلا به اختلال یادگیری املا از آزمون تشخیص املا استفاده شد.
  یافته ها
  طی تحلیل دیداری، نمودار داده ها بر اساس شاخص های آمار توصیفی و تحلیل دیداری، مداخلهٔ مورد نظر دربارهٔ هر سه شرکت کننده اثربخش بود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد توجه شنیداری به طریق بازی درمانی در دانش آموزان با اختلال یادگیری املا بهبود پیدا می کند. از این رو می توان از بازی درمانی به عنوان یک روش درمانی در بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری املا استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بازی درمانی، توجه شنیداری، اختلال یاگیری املا
 • فاضل بهرامی *، محبوبه دادفر، فرشته دادفر صفحات 55-65
  هدف
  سالمندان برای عقاید و رفتارهای مذهبی ارزش زیادی قائل هستند، مذهب در زندگی آن ها مهم است و به معنای عمیق تر نمادها و مناسک مذهبی می اندیشند. در بین سالمندان با هر پیشینه ای، فعالیت مذهبی با پیامدهای مثبت متعددی، مانند پیشگیری و کاهش اختلال های روانی از جمله اضطراب و افسردگی، ارتباط دارد. در این پژوهش اثربخشی آموزه های مذهبی در کاهش افسردگی سالمندان بررسی شد.
  روش بررسی
  در یک طرح آزمایشی تک موردی و طرح AB، شش آزمودنی (سه زن، سه مرد) به مدت 2 ماه در طول 8 جلسه شرکت داده شدند. آزمودنی ها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پس از تعیین خطوط پایه در متغیرهای وابسته، وارد مرحلهٔ درمان شدند. شاخص بهبودی در هر یک از متغیرها، سیر نزولی منحنی در مرحلهٔ درمان در مقایسه با خط پایه در نظر گرفته شد. این شاخص ها شامل ابزارهای مصاحبهٔ روانی، مقیاس افسردگی سالمندان فرم 15 سوالی (GDS -15) و مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS) ارزیابی شدند.
  یافته ها
  آموزه های مذهبی در کاهش شدت افسردگی و کاهش نگرش های ناکارآمد موثر بود. حفظ مسائل معنوی و روحانی و تقویت هر گونه عقاید مذهبی یا معنوی به تخفیف افسردگی در سالمندی کمک می کند.
  نتیجه گیری
  آموزه های مذهبی در کاهش افسردگی سالمندان کارآیی دارد. تعمیم پذیری نتایج پژوهش حاضر به سایر جمعیت های دارای مذاهب متفاوت نیاز به تحقیق بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: افسردگی، مذهب، آموزش، درمان، سالمندان
 • کاملیا امامی*، باقر غباری بناب، اکرم حسنی، محمد قاسمی سیانی صفحات 66-73
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی بخشایش گری بر میزان کنترل درونی و بیرونی خشم در زنان مطلقه شهر اصفهان، انجام گرفته است. 

  روش بررسی
  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنانی بود که در سال 92 در شهر اصفهان از همسران خود طلاق گرفته بودند. به منظور انجام این پژوهش، 30 زن مطلقه در شهر اصفهان، به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. طرح پژوهش حاضر از نوع آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و تقسیم تصادفی بود. مداخلات مربوط به آموزش گروهی بخشودگی بر روی گروه آزمایش صورت پذیرفت. ابزار استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه خشم صفت- حالت اسپیلبرگر (STAXI-2) بوده است. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. 

  یافته ها
  نتایج آزمون نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل در مولفه های بررسی شده وجود داشت، بدین معنا که آموزش گروهی بخشایش گری منجر به افزایش میزان کنترل درونی و بیرونی خشم زنان مطلقه گردیده است (0٫05>p).

  نتیجه گیری
  زنان پس از متارکه با همسران خود دچار آسیب های روحی درون و برون سازی شده متنوعی می گردند. یکی از مشکلات برون سازی شده ای که برای این طیف از افراد به وجود می آید خشم است؛ لذا آموزش گروهی بخشودگی می تواند به عنوان گامی در جهت افزایش کنترل درونی و بیرونی خشم این افراد باشد. بدیهی است، هر چقدر میزان کنترل درونی و بیرونی خشم این افراد افزایش یابد آنان بهتر می توانند به فرآیند زندگی طبیعی همراه با آرامش خویش ادامه دهند.
  کلیدواژگان: خشم، بخشایش گری، زنان مطلقه، آموزش گروهی
 • لطیفه قاسم پور *، فاطمه سادات حسینی، حسن محمدزاده صفحات 75-84
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی بر مهارت های حرکتی درشت کودکان کم توان ذهنی شدید بود.
  روش بررسی
  در این مطالعهٔ نیمه تجربی، با روش نمونه گیری هدف مند، 40 نمونه از مرکز توانبخشی و آموزشی گلهای بهشت شهر ارومیه با میانگین سنی 2٫81±8٫48 سال و ضریب هوشی 6٫81±30٫62 مطالعه شدند. برای ارزیابی حرکات درشت، از خرده مقیاس های 1، 3 و 4 آزمون تبحر حرکتی برینینکس-ازرتسکی استفاده شد. ابتدا از همهٔ کودکان پیش آزمون گرفته شد. سپس نمونه ها براساس دو فاکتور (ضریب هوشی و نمرات پیش آزمون) به دو گروه همگن تقسیم شده و به طور تصادفی به عنوان گروه های آزمایش و کنترل در نظر گرفته شدند. هر گروه شامل 10 دختر و 10 پسر بود. گروه آزمایش در طی 50 جلسه، هر جلسه 45 دقیقه و 6 بار در هفته، تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی را انجام دادند. گروه کنترل از برنامه های آموزشی کلاس استفاده نمودند. در ادامه از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. با استفاده از آزمون t مستقل (در SPSS19) تجزیه و تحلیل آماری انجام شد.
  یافته ها
  تفاوت آماری معناداری در نمرات پس آزمون بین گروه های آزمایش و کنترل مشاهده شد (0٫005=p). گروه آزمایش نمرات بیشتری کسب کرد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی-حرکتی بر مهارت های حرکتی درشت کودکان کم توان ذهنی شدید را نشان داد.
  کلیدواژگان: یکپارچگی حسی، حرکتی، کم توان ذهنی شدید، مهارت حرکتی درشت
 • معصومه ساکت محجوب *، مهناز خسروجاوید، سید موسی کافی صفحات 85-92
  هدف
  هدف پژوهش، تعیین تاثیر آموزش نظریهٔ ذهن در مهارت های اجتماعی و خودپندارهٔ کودکان نارساخوان بود.
  روش بررسی
  جامعهٔ آماری،تمامی دانش آموزان نارساخوان پایهٔ سوم تا پنجم شهر رشت (100 نفر) در سال تحصیلی 93-1392 بودند. 24 نفر از دانش آموزان دختر و پسر نارساخوان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به گروه های آزمایشی و کنترل تقسیم شدند (12 کودک در گروه آزمایشی و 12 کودک در گروه کنترل). ابزارهای استفاده شدهٔ آزمون خواندن و نارساخوانی (1387)، خودپندارهٔ بک (1987) و آزمون مهارت های اجتماعی ماتسون (1983) بود. نظریهٔ ذهن در 9 جلسهٔ 20 دقیقه ای (به مدت یک ماه) به طور انفرادی در گروه آزمایشی انجام گرفت. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش نظریهٔ ذهن توانسته است، میزان مولفهٔ اطمینان (12٫45) در مقیاس مهارت های اجتماعی (0٫003=P) و خرده مولفه های مهارت اجتماعی (18٫73) و جذابیت فیزیکی (16٫91) در مقیاس خودپنداره (0٫009=p= 0٫001،p) را افزایش دهد.
  نتیجه گیری
  آموزش نظریهٔ ذهن به دانش آموزان نارساخوان، موجب بهبود مهارت های اجتماعی و خودپنداره می شود، در نتیجه تقویت نظریهٔ ذهن می تواند به عنوان یکی از محورهای اصلی آموزش، مورد توجه متخصصان و مربیان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نارساخوانی، آموزش نظریه ذهن، مهارت های اجتماعی، خودپنداره
 • سمیرا توکل، لیلا قسیسین *، یلدا کاظمی صفحات 93-104
  هدف
  پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی مداخلهٔ تکرار ناکلمه بر سرعت خواندن کودکان نارساخوان پایهٔ سوم ابتدایی شهر اصفهان، انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع مداخله ای و یک مطالعهٔ تک موردی با طرح خط پایهٔ چندگانه با شرکت کنندگان است که بر روی 4 کودک نارساخوان ساکن شهر اصفهان انجام شد. نمونه ها از مراکز گفتاردرمانی و ناتوانی یادگیری بر اساس معیارهای ورود وخروج انتخاب شدند. نمونه ها پس از موقعیت خط پایه، به صورت پلکانی به مطالعه وارد شدند و طی 18 جلسه مداخله، جعبهٔ آموزشی ناکلمه را به صورت انفرادی دریافت کردند و پس از دو هفته تحت آزمون پیگیری قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر، متن های موجود در آزمون خواندن و نارساخوانی «نما» بود.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش بر اساس تحلیل دیداری و شاخص های آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد مداخلهٔ مورد نظر در خصوص دو آزمودنی اثربخش بوده است (100٪=PND) و برای دو آزمودنی دیگر موثر نبوده است (0٪=PND).
  نتیجه گیری
  این مطالعه به عنوان یک مطالعهٔ مقدماتی در بررسی اثربخشی مداخلهٔ تکرار ناکلمه بر سرعت خواندن بود که در دو کودک مبتلا به نارساخوانی رشدی باعث افزایش سرعت خواندن شد. در دو کودک دیگر بررسی شده، به علت متفاوت بودن ماهیت نارساخوانی که از نوع زبان شناختی بود، تاثیری بر افزایش سرعت خواندن نداشت.
  کلیدواژگان: مداخله، تکرار ناکلمه، نارساخوان، پژوهش تک موردی
|
 • Ebrahim Veysi, Ghorban Hemati Alamdarloo * Pages 1-12
  Objective
  The purpose of this study was a developmental comparison of behavioral/emotional problems in students with intellectual disability. Methods & Materials: 120 students، consisting of 60 male and 60 female students in the age groups of 9 to 12 years، 12 to 15 years and 15 to 18 years were selected from the schools of students with intellectual disabilities of Shiraz School District 1 (the referring District) by purposeful sampling and then، they were compared. In this study، the behavioral/emotional problems of the students were evaluated using Enfield and Tonge Behavioral/Emotional Problems checklist (2002)، the Teacher’s form، which has the five subscales of Disruptive/Antisocial، Self-Absorbed، Communication Disturbance، Anxiety and Social Relating. For analysis of data، we used two way ANOVA and multivariate ANOVA.
  Results
  Research findings showed that the difference of the total scores relevant to the emotional/behavioral problems of students with intellectual disability according to age group is not significant، But according to gender and interaction of gender and age group is significant (p<0. 05). Moreover، about subscales of behavioral/emotional problems results showed that there were no significant differences in subscales of behavioral/emotional problems according to age group. However there was a significant differences in disruptive/antisocial behavior، self-absorbed and anxiety subscales according to the gender of the students (p<0. 05). Also there was a significant difference in all subscales according to the interaction between gender and age group (p<0. 05).
  Conclusions
  Therefore، the development of behavioral/emotional problems in students with intellectual disability is an invariable. But in the behavioral/emotional problems، there are differences between male and female students.
  Keywords: Developmental Comparison, Emotional, Behavioral Problems, Students with Intellectual Disability
 • Ebrahim Ijabi, Masoud Karimloo *, Mehdi Rahgozar, Mahmood Tavakoli Pages 13-24
  Objective
  This paper aims to evaluate and select the optima method for treatment of heart diseases among the five methods including chemotherapy (anti-clotting medications)، bypass (open heart surgery)، angioplasty (inserting balloon)، and inserting heart battery. These methods are different in terms of a number of criteria including treatment duration، pace maker، ICD، severity of symptoms، cost، need for rest and absence from work، patients proclivity and required facilities for their implementation. This paper aims to evaluate and choose the best method of treatment among these five methods depending on the above mentioned criteria by using TOPSIS multi-criteria decision making technique. Methods & Materials: Thirty experts considered the five treatment methods based on six criteria and used a bipolar scale of 1 to 9 in order to evaluate each method based on each criterion. Then، after forming a decision-making matrix، the five methods were prioritized and the best was chosen through a six-stage process of the improved TOPSIS.
  Results
  The method of chemotherapy (anti-clotting medications) ranked as the first priority with proximity coefficient of 0. 659797 and hence could be offered to the patients as the most favorable treatment. Other methods were prioritized as follows: angioplasty with proximity coefficient of 0. 654508، ICD with proximity coefficient of 0. 650213، Pace Maker with proximity coefficient of 0. 52096 and bypass with proximity coefficient of 0. 293259.
  Conclusion
  According to the study findings، as chemotherapy (anti-clotting medications) is close to positive criteria and far from negative criteria was selected to be the most suitable method of treatment of heart disease.
  Keywords: Heart, Heart Disease Treatment, TOPSIS, Improved TOPSIS
 • Seyed Shahabodin Hoseininasab, Bijan Shafiei *, Meisam Shafiei Pages 25-32
  Objective
  In addition to the effects stuttering has on preschoolers’ ability to communicate، it can also have negative effects on their parents and playmates. The present inventory evaluates these effects in three sections (the child، the parents and the playmates)، and can be used as a tool to investigate the effect of treatment in the long run. The aim of this study was to translate and investigate the psychometric properties of the Persian version of the ‘Impact of Stuttering on Preschoolers and Parents’ (ISPP) questionnaire.
  Materials and Methods
  The translation and adaptation of the ISPP was done on the basis of the IQOLA protocol، and its back-translation was approved by its developer. To evaluate its content validity، 5 stuttering experts were asked to complete a table prepared for this purpose. Then، based on the inclusion criteria and the sample size formula 31 parents (of children who stuttered) completed the ISPP questionnaire. The internal consistency was evaluated with Cronbach''s alpha and reliability was evaluated through test re–test performed at an interval of 10-14 days. The construct validity was also evaluated. Finally، the data were analyzed with SPSS-20 software.
  Results
  All the questions had been translated well and easily، and the back-translation was approved by the developer. The content validity of the Persian version was approved by the experts. Cronbach''s alpha (0. 75) showed that the inventory had a suitable internal consistency. Based on the correlation between the test items in the two instances (P<0. 05) the questionnaire may be said to have desirable reliability. Moreover، it has suitable construct validity.
  Conclusion
  Based on the results، the ISPP questionnaire has suitable reliability and validity
  Keywords: Stuttering, Reliability, Validity, Preschooler, Parent
 • Elnaz Farrokhnia *, Mehran Soleimani Pages 33-42
  Objective
  This study was conducted to study the role of personality traits and early maladaptive schemas (EMS) in predicting mental health in high school students.
  Materials and Methods
  A correlational descriptive study was conducted. Four hundred high school students in Urmia were selected by random multistage cluster sampling. In order to collect data, the General Health Questionnaire for mental health (GHQ), the NEO Five Factor Inventory (NEO–FFI) for personality, and Young’s cognitive schemas were administered. Data analysis was done with Pearson’s correlation, multivariate regression test, and t-test, using SPSS software.
  Results
  Neuroticism (N), which is an indication of emotional instability, was high in the studied subjects. The latter indicates that they have weak adaptive states. The greatest amount of variance in mental health was observed in the (N) subscale –a personal trait variable– at 23% and 10% (in girls and boys, respectively). Moreover, the variance observed in the rejection/disconnection subscale –an EMS variable– was observed at 27% and 11% (in girls and boys, respectively) (p<0.05).
  Conclusion
  Early maladaptive schemas and personality traits play important roles in predicting mental health (p<0.05).
  Keywords: personality traits, mental health, early maladaptive schemas
 • Sayed Hossein Siadatian *, Ahmad Abedi, Alireza Sadeghian Pages 43-54
  Objective
  Auditory attention is one of the most important skills and abilities which students require for passing different school levels، which this ability is a defect in students suffering from dysgraphia. The current study seeks to examine the effect of play therapy on improving auditory attention of students suffering from Dysgraphia in a single-subject study.
  Materials and Methods
  Participants in the current research were three students visiting Shenakht Clinic of Esfahan. For each participant، three sessions as the base-line، 12 sessions of play therapy and 3 treatment-review sessions were dedicated. In order to measure the extent of improvement in auditory attention and dysgraphia، NEPSY test and spelling test were applied respectively.
  Results
  Findings of the current study showed that a visual analysis of data diagram، based on the descriptive statistics indicates effective intervention for all three participants.
  Conclusion
  Results of the current study show that auditory attention is improved by play therapy in students suffering from dysgraphia. Therefore، play therapy can be used as a method for improving the academic performance of students suffering from dysgraphia.
  Keywords: Play Therapy, Auditory Attention, Dysgraphia
 • Fazel Bahrami *, Mahbube Dadfar, Fereshte Dadfar Pages 55-65
  Objective
  Elderly people places great value on religious beliefs and behaviors، religion is of significance in their lives and think on the deeper meaning of religious symbols and rituals. Among the elders with any background، religious activity is associated with several positive outcomes such as prevention and reduction of mental disorders، including anxiety and depression. This study investigated the effectiveness of religious teachings on the treatment of Iranian elder with depression.
  Materials and Methods
  Six patients (3 males، 3 females) participated in a single case experiment with AB design for 8 sessions over a period of two months. The subjects were selected using convenience sampling، following the establishment of baselines for the dependent variables، hey entered the educational program. Improvement index for each variable was considered to be a fall in the curve during treatment period. The instruments used included Geriatric Depression Scale (GDS–15) and Dysfunctional Attitudes Scale (DAS).
  Results
  The findings showed that religious teachings were effective in decreasing depression and dysfunctional attitudes in elderly people. Maintain spiritual and religious issues and strengthen of religious or spiritual beliefs help to alleviate depression in elderly people.
  Conclusion
  Religious teachings can be useful for reducing depression symptoms among elderly people. The generalizability of the results of the present article to other populations with different religions merits further investigation.
  Keywords: Depression, Religion, Education, Treatment, Elderly People
 • Kamelia Emami*, Bagher Ghobari Bonab, Akram Hasani, Mohammad Ghasemi Pages 66-73
  Objective
  The research aims to determine the effectiveness of forgiveness group style training on intrinsic and extrinsic anger control of divorced women in Isfahan-Iran.  

  Materials & Methods
  The statistical population was all divorced woman who had divorced in 2013 in Isfahan-Iran. Out of which a sample of 30 divorced women were randomly selected. The method was experimental and the design was pre-test post-test with a control group and random replacement. The experimental group was presented with forgiveness training. For the purpose of gathering the data (STAXI-2) inventory was utilized. The data were analyzed using MONCOVA analysis.

  Results
  The results indicated that there is a significant difference between the experimental and control group in terms of the components studied. This means that forgiveness group training increased intrinsic and extrinsic anger control of the divorced women.

  Conclusion
  After divorcing, women will be faced with a variety of intrinsic and extrinsic projected trauma. One of the projected problems for this group of people is anger. Therefore, forgiveness group training can be a step in the direction to control the anger of them intrinsically or extrinsically. Obviously, whatever the intrinsic and extrinsic control of the anger in this group of women is increased, quicker they will be able to return to the normal life with their peace.
  Keywords: Anger, forgiveness, divorced women, group training
 • Latifeh Ghasempoor *, Fatemeh Sadat Hosseini, Hasan Mohammad Zadeh Pages 75-84
  Objective
  The present paper mainly aims to investigate the effect of sensory-motor integration training on gross motor skills of children with severely mental disability.
  Materials and Methods
  In this semi experimental research with purposive sampling method، 40 subjects from Golhaye Behesht rehabilitation and training center with the mean age 8. 48±2. 81 years and mean IQ 30. 62±6. 81 were studied. To assess gross motor، subscales of 1، 3 and 4 of motor proficiency Bruininks–Oseretsky Test were used. Initially pre-test was taken on all the children. Then، based on two factors: (IQ and pretest scores) were divided into two equal groups، and were considered randomly as experimental and control groups. Each group consisted of 10 girls and 10 boys. The experimental group practiced sensory-motor integration training in 50 sessions، 45 minutes، 6 times in a week. The control group used the educational programs classroom. Then both groups underwent post-test. By using independent T test (in SPSS19)، Statistical Analysis was done.
  Results
  There was a significant difference in posttest scores between experimental and control groups (p=0. 005). The experimental group earned higher scores.
  Conclusion
  The current research indicated the effect of sensory-motor integration training on gross motor skills in children with severely mental disability.
  Keywords: Sensory, Motor Integration, Severely Mental Disable, Gross Motor Skill
 • Masoumeh Saket Mahjoub *, Mahnaz Khosro Javid, Seyed Mosa Kafee Pages 85-92
  Objective
  The present paper aims to examine the effect of training mind theory on social skills and self-concept in children with dyslexia in Rasht city.
  Materials and Methods
  The statistical population of this research includes the all the students with dyslexia in third to fifth grade of elementary school in Rasht province during the educational year of 2013-2014، which they were100 students. 24 students with dyslexic boys and girls were chosen using randomized sampling and the divided into two groups including experiment (12 students) and control (12 students). The instrument used in the study was reading and dyslexia test (2008)، BECK elf-concept (1987)، Matson social skills test (1983). Theory of mind in eight 20-minute sessions was conducted individually in the experimental group. Data was analyzed by analysis of Covariance.
  Results
  Findings indicate that theory of mind training has been able to increase the confidence factors (12. 45) at the scale of social skills (p=0. 003) and also sub-scales including social skill (18. 73) and physical attraction (16. 91) at the self-concept scale (p=0. 001، p=0. 009).
  Conclusion
  Theory of mind training leads to improvement in social skills and components of self-concept in dyslexic students، thus strengthening the theory of mind can be considered as one of the principal axes in training for professionals and educators.
  Keywords: Dyslexia, Theory of Mind Training, Social Skills, Self, Concept
 • Samira Tavakol, Leila Ghasisin *, Yalda Kazemi Pages 93-104
  Objective
  The present research was done to determine the effectiveness of non-word repetition on the reading rate of third-grade dyslexic children in Isfahan.
  Materials and Methods
  The present research was a single-subject study with multiple baseline in which 4 dyslexic children in Isfahan were examined. The subjects were selected from speech therapy clinics and reading disability centers on the basis of inclusion/exclusion criteria. After determining their baseline status they were included in the research in stepwise fashion. Each subject received 18 sessions of non-word training and was then followed-up after 2 weeks and was re-evaluated. The research tool was the ‘reading and dyslexic texts’ called the ‘Nema’ test (Noori & Moradi، 2008).
  Results
  The results were analyzed on the basis of visual analysis and descriptive statistical indicators. The intervention was effective in two of the subjects (PND=100%) and was not effective in the other two (PND=0%).
  Conclusion
  This was a primary research investigating the effectiveness of non-word repetition on reading rate in dyslexic children. Two of the subjects improved، while the other two did not، which is perhaps due to the linguistic nature of their dyslexia. However، since our results may not be generalized to larger populations due to the small sample size، further studies with larger sample sizes need to be conducted to confirm our findings.
  Keywords: Intervention, Non, word repetition, Dyslexic, Single subject study