آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۰۹
صفحه آخر
۱۲

ره نمای طریق

 آیا اینکه هم شما فرمودید و هم آیت الله بهجت  چند سال قبل فرمودند که ظهور نزدیک است، واقعاظهور نزدیک است و واقعیت دارد و یا برای امید دادن به شیعیان می باشد؟  

اینکه کسی گفته باشد ظهور نزدیک است، مقصود این نیست که سال بعد یا دو سال بعد اتفاق می افتد، نه! شرایط جهان به شکلی است که نزدیک بودن را نشان می دهد. اما در عین حال ممکن است اراده الهی به طوری پیش رود که 50 سال طول بکشد. ظاهرا هیچ کس از زمان آن خبر ندارد.