جستجوی نویسنده «a. sharifi»

نمایش عناوین دیگر...
سامانه نویسندگان
 • دکتر اصغر شریفی
  دکتر اصغر شریفی
  استادیار  
 • دکتر علیرضا شریفی
  دکتر علیرضا شریفی
  استادیار گروه حقوق، دانشگاه پیام نور  
 • دکتر عباسعلی شریفی
  دکتر عباسعلی شریفی
   
 • اعظم شریفی
  اعظم شریفی
   
 • آزاده شریفی
  آزاده شریفی
  دبیر ادبیات و المپیاد ادبی / سرپرست واحد ادبیات انتشارات فاطمی  
 • علیرضا شریفی گرم دره
  علیرضا شریفی گرم دره
  دانشجوی دکتری مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد  
 • علی شریفی
  علی شریفی
   
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال