فهرست مطالب

مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال سی و ششم شماره 1 (پیاپی 108، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/11
 • تعداد عناوین: 20
|
 • محمدحسین نکوفر، علی گزنی* صفحه 1
  زمینه و هدف

  مجله تحقیقات دندانپزشکی یکی از اثر گذارترین نشریات بین المللی در حوزه دندانپزشکی است. هدف پژوهش حاضر، ارایه تصویری از موضوعات تحقیقاتی بود که برای سردبیران و خوانندگان این نشریه اهمیت بیشتری دارند.

  روش بررسی

  موضوعای تحقیقاتی فعال دنیا در حوزه دندانپزشکی مرتبط با مجله تحقیقات دندانپزشکی در 5 سال اخیر از وبگاه سای مپر- سای ترند استخراج شد. همچنین ما مقالات اثرگذارتر این نشریه را خوشه بندی کردیم تا موضوعات اولویت دار برای سردبیران و خوانندگان نشریه ترسیم گردند.

  یافته ها

  ما 11 حوزه تحقیقاتی فعال بین المللی در حوزه دندانپزشکی و مرتبط با مجله مزبور را شناسایی و ترسیم کردیم. از 146 عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی، 12 عضو دارای حداقل یک مقاله مشابه با حوزه های تحقیقاتی فعال در مجله بودند. شباهت با 7 خوشه از 13 خوشه ترسیم شده وجود داشت. بیشترین ارتباط با خوشه های 7 و 19 بود. در میان اعضای هیات علمی مورد تحقیق، 9 عضو به صورت مستقیم به 21 نویسنده از نویسندگان مقالات در خوشه های استخراج شده متصل هستند. همچنین 12 عضو به واسطه شبکه ارتباطات علمی خود به 126 نویسنده صاحب مقاله در مجله مزبور متصل می شوند.

  نتیجه گیری

  یکی از راه های انتشار در یک مجلات بین المللی برتر، شناخت فعال ترین و جالب ترین زمینه های تحقیقاتی برای سردبیران و خوانندگان مجله است. حدود 8 درصد از اعضای هییت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تحقیقات مرتبط با مجله تحقیقات دندانپزشکی دارند.

  کلیدواژگان: کتاب سنجی، انتشارات، همکاری بین المللی
 • احسان علی آبادی*، حمیدرضا معصومی صفحه 2
  زمینه و هدف

  جراحی دندان عقل مندیبل غالبا همراه با عوارض مهم پس از جراحی است و پروتکل های مختلفی برای کاهش این اثرات ناخواسته پیشنهاد شده است، بنابراین هدف از انجام این مطالعه مقایسه عوارض پس از جراحی دندان عقل نهفته مندیبل با دو روش معمول روتاری و پیزوالکتریک بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه تعداد 27 بیمار که دارای دندان عقل نهفته فک پایین به صورت دو طرفه بودند انتخاب شدند. دندان یک سمت بیمار به طور تصادفی به روش پیزوالکتریک و دندان سمت مقابل با روش معمول روتاری خارج شد. فاکتورهای تورم، درد و تریسموس پس از عمل بررسی شد. همین طور مدت زمان هر عمل هم اندازه گیری شد. داده ها به وسیله آزمون آماری t و من ویتنی آنالیز شدند.

  یافته ها

  میانگین مدت زمان عمل در گروه روتاری کمتر از گروه پیزوالکتریک بود که از لحاظ آماری این اختلاف معنی دار بود (001/0=P). میزان درد در روزهای صفر تا پنجم به طور معنی داری در گروه روتاری بیشتر بود (05/0<p). اما در روز ششم بعد از عمل، اختلاف درد از نظر آماری معنی دار نشد (067/0=P). در مورد میزان باز شدن دهان، در هیچ یک از روزهای بعد از عمل اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد (05/0>p). میزان تورم در گروه روتاری درروزهای اول، سوم و پنجم بعد از عمل به طور معنی داری بیشتر بود (05/0<p). میزان تورم در گروه روتاری در روز هفتم بعد از عمل نیز بیشتر بود اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود (076/0=P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان گفت که با صرف زمان بیشتر می توان با استفاده از تکنیک پیزوالکتریک میزان درد و تورم بیماران را پس از عمل جراحی دندان عقل نهفته کاهش داد.

  کلیدواژگان: مولر سوم، پیزوالکتریک، روتاری
 • نرگس فرهاد ملاشاهی، اسحق علی صابری، بهنام روستا*، محمدجواد اصلانی، فرناز فرامرزیان صفحه 3

  زمینه و هدف اندودنتیکس هدایت شده یک تکنیک جدید است که اکنون در حال تکامل است. در درمان های متعدد، به ویژه در تهیه حفره دسترسی و مکان یابی کانال های ریشه در دندان های دارای انسداد کانال ریشه (PCO)، میکروسرجری اندودنتیکس و خارج نمودن فایبر پست ها در درمان های مجدد ریشه استفاده می شود. به علاوه این روش مستقل از تجربه اپراتور بوده و مدت زمان درمان بیمار را کاهش می دهد، همچنین نسبت به اندودنتیکس معمولی دقیق تر و ایمن تر است. این روش شامل استفاده از تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی (CBCT)، اسکن سطحی دندان و نرم افزار مخصوص به منظور ایجاد راهنمایی برای انجام درمان اندودنتیکس به روشی سریع، ایمن و کم تهاجمی است. این مقاله مروری با هدف معرفی روش اندودنتیکس هدایت شده و توصیف تکنیک، مزایا و محدودیت های آن انجام شد.

  کلیدواژگان: اندودنتیکس هدایت شده، درمان کانال ریشه، تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی
 • شاهین شمس، علیرضا شریفی نژاد، علی صالح، پدرام محمودی، ابوالفضل محمدبیگی، محمد مهدی زاده* صفحه 4
  زمینه و هدف

  مدیریت درد و التهاب بعد از جراحی مولر سوم یکی از چالش های مهم این درمان می باشد. داروهای متعددی به منظور کنترل درد پس از جراحی به کار گرفته شده است. مقایسه اثر بخشی انواع داروهای مورد استفاده در این زمینه، می تواند به تصمیم بالینی دندانپزشکان کمک نماید. هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه اثر کتورولاک و ژلوفن در کاهش درد بیماران بعد از جراحی مولر سوم بود.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور پس از اخذ کد اخلاق روی 140 نفر از بیماران که به دو گروه 70 نفری تقسیم شدند، انجام شد. برای گروه اول 400 میلی گرم کپسول ژلوفن و برای گروه دوم 30 میلی گرم آمپول کتورولاک هر کدام به مدت 1 هفته تجویز شد. سپس با استفاده از نمودار Visual Analogue Scale (VAS) میزان درد بیمار به مدت 48 ساعت، 1 هفته و 2 هفته پس از جراحی ثبت گردید. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS20 و با استفاده از آمار توصیفی انجام شد. همچنین از آزمون های کای اسکویر، T-test و آنالیز واریانس استفاده شد.

  یافته ها

  میزان درد طی 48 ساعت، 1 هفته و 2 هفته پس از جراحی در گروه کتورولاک به طور معنی داری کمتر از گروه ژلوفن ارزیابی شد (01/0<p). اثر ضد دردی کتورولاک با متغیرهای جنسیت، سن و نوع دندان مورد جراحی از لحاظ آماری بی ارتباط نشان داده شد.

  نتیجه گیری

  نتایح این مطالعه نشان داد که کتورولاک در کاهش درد پس از جراحی مولر سوم تاثیر بیشتری نسبت به ژلوفن دارد.

  کلیدواژگان: کتورولاک، ژلوفن، جراحی مولر سوم، درد پس از جراحی
 • مریم ربیعی، محمدحسین حیدری، عنایت الله همایی راد، محمد سمامی* صفحه 5
  زمینه و هدف

  ارزیابی نتایج طرح تحول سلامت در دندانپزشکی که از اسفند 94 با هدف بهبود سلامت دهان و دندان شروع به کار کرده است، در راستای بهبود برنامه ریزی برای اقدامات آینده اهمیت وافری دارد. لذا هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی تاثیر طرح تحول سلامت بر روی شاخص های رایج سلامت عمومی دهان در استان گیلان بود.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی- تحلیلی با استفاده از داده های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های 1390 و 1395 انجام شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی، با در نظر گرفتن متغیرهای وابسته شامل شاخص های DMFT (decayed teeth, missing teeth due to caries, and filled teeth due to caries-permanent teeth)، dmft (decayed teeth, missing teeth due to caries, and filled teeth due to caries-primary teeth) و شاخص های بیماری های پریودنتال (CPI) (Community Periodontal Index) و متغیرهای مستقل شامل جنسیت، تحصیلات، سکونت در شهر/ روستا، درصد افراد 13 سال، نرخ بی سوادی، نرخ باروری و قرار داشتن یا نداشتن در طرح تحول، جهت بررسی تفاوت بین دو گروه قبل و بعد از اجرای طرح تحول از نظر متغیر ها و بررسی ارتباط متغیرهای مستقل با متغیر های وابسته، انجام شد. نهایتا داده ها توسط نرم افزار STATA SE نسخه 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  طرح تحول سلامت رابطه معنی داری با تغییر شاخص های DMFT و CPI 2 تا CPI 6 نداشته است اما منجر به کاهش dmft و شاخص CPI 1 شد (05/0P<) که کاهش شاخص CPI 1 مطلوب نبود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد علی رغم فعالیت های وسیع طرح تحول سلامت در دندانپزشکی در حوزه پیشگیری و درمان هنوز هم نیاز به تغییرات بیشتری خصوصا از لحاظ فرهنگی و آموزشی و فراهم آوردن امکانات بیشتر جهت دسترسی تمام اقشار جامعه به ویژه اقشار ضعیف به خدمات بهداشتی و درمانی می باشد.

  کلیدواژگان: سلامت دهان، شاخص dmft، بیماری های پریودنتال
 • سید جواد کیا، محمد سمامی*، نگین شیخ لری، فرشته نجار کریمی صفحه 6
  زمینه و هدف

  با توجه به نقش تنظیم کنندگی ویتامین D3 در سیستم ایمنی، ممکن است این ویتامین امکان جلوگیری از ایجاد بیماری های خود ایمنی را از طریق تعدیل سیستم ایمنی داشته باشد، لذا این مطالعه با هدف مقایسه سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی و افراد سالم انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه مورد- شاهدی، سطح ویتامین D3 سرمی 80 نفر شامل 40 بیمار مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی گیلان که مبتلا به لیکن پلان دهانی بودند و 40 فرد سالم مراجعه کننده به آزمایشگاه جهت چکاپ روتین، پس از همسان سازی سن و جنسیت، مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز نتایج به دست آمده بر اساس نوع متغیر، با استفاده از آزمون های t- مستقل (Independent t-test)، من ویتنی (Mann Whitney test)، آزمون کای اسکویر (Chi-square test) و آزمون دقیق فیشر (Fisher exact test) و از طریق نرم افزار SPSS26 در سطح معنی داری 05/0 انجام پذیرفت.

  یافته ها

  در مطالعه 80 نفر، شامل 29 زن (5/72%) و 11 مرد (5/27%) در هر یک از دو گروه بیماران با میانگین سنی 12/12 ± 17/52 سال و افراد سالم با میانگین سنی 23/12 ± 10/52 سال شرکت نمودند. میانگین سطح سرمی ویتامین D3 در افراد گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر از افراد گروه مورد بود (006/0=P). سطح سرمی ویتامین D3 با انواع مختلف لیکن پلان دهانی، جنسیت، مدت زمان ابتلا و سن ارتباط آماری معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به کم تر بودن معنی دار میانگین سطح سرمی ویتامین D3 در افراد مبتلا به لیکن پلان دهانی، ممکن است ویتامین D3 به عنوان مکمل در روند بهبود ضایعات بیماران موثر باشد.

  کلیدواژگان: ویتامین D، لیکن پلان، دهان
 • محمدحسین رونقی*، عاطفه باقری صفحه 7
  زمینه و هدف

  فناوری هوش مصنوعی (AI) به طور گسترده در دندانپزشکی و در بسیاری از زمینه های دیگر که زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهند، از جمله پزشکی کاربرد دارد. یک دندانپزشک می تواند از فناوری هوش مصنوعی جهت تحلیل داده های مربوط به بیمار، فرایندهای تشخیصی و مدیریت فعالیت ها استفاده کند. این تحقیق با هدف شناسایی کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه دندانپزشکی و ارزیابی اولویت آن ها در ایران انجام شد.

  روش بررسی

  این پژوهش کاربردی در دو مرحله با رویکرد آمیخته در زمستان 1401 انجام شد. در مرحله کیفی از بین مطالعات حوزه دندانپزشکی و مرتبط با فناوری هوش مصنوعی تعداد 570 مقاله از سال 2011 تا 2022 در پایگاه های PubMed, Web of Science, Scopus و Google Scholar بر اساس واژگان کلیدی در ابتدا شناسایی شد و سپس کاربردهای هوش مصنوعی در دندانپزشکی استخراج گردید. در مرحله کمی کاربردهای شناسایی شده توسط گروهی از خبرگان متشکل از 13 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه که دارای زمینه تحقیقاتی مرتبط بودند با استفاده از روش بهترین-بدترین اولویت بندی شدند.

  یافته ها

  مولفه های شناسایی شده در مرحله اول پژوهش در شش طبقه ایمپلنت و جراحی، مدیریت اجرایی، تشخیص بیماری، تحلیل عکس، پیش بینی بالینی و ارتودنسی طبقه بندی شد. مطابق نظر خبرگان پژوهش مشخص گردید تحلیل عکس پزشکی دارای بیشترین ضریب اهمیت (252/0) بود و سپس به ترتیب کاربردهای دیگر یعنی ارتودنسی (234/0)، تشخیص بیماری (151/0)، ایمپلنتولوژی و جراحی (143/0)، پیش بینی های بالینی (127/0) و مدیریت اجرایی (093/0) قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  دندانپزشکان در بررسی وضعیت دندان های بیماران و تست های تشخیصی در دندانپزشکی بر اساس تحلیل اطلاعات مراجعه کنندگان از قابلیت های هوش مصنوعی می توانند استفاده کنند. سیاست گزاران حوزه فناوری اطلاعات با حمایت و تقویت شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی و سرمایه گذاری مشترک در حوزه پزشکی می توانند زمینه ساز پیشرفت و توسعه این فناوری در کشور و حوزه درمان شوند.

  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، دندانپزشکی، یادگیری ماشینی، تحلیل داده
 • شیما گلبان، هاجر شکرچی زاده*، سیمین زهرا محبی صفحه 8
  زمینه و هدف

  با توجه به مشکلات ناشی از استرس های شغلی و نیز فرسودگی ناشی از این استرس، هدف از مطالعه حاضر تعیین فرسودگی تحصیلی و استرس محیط دندانپزشکی و نیز ارتباط آن ها در دانشجویان دندانپزشکی شهر اصفهان بود.

  روش بررسی

  مطالعه تحلیلی- مقطعی حاضر در سال1400 و با شیوه نمونه گیری در دسترس انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه 12 سوالی BCSQ-12-SS (Burnout Clinical Subtype Questionnaire) و پرسشنامه 32 سوالی DES (Dental Environment Stress) از دانشجویان دندانپزشکی عمومی شهر اصفهان از دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و آزاد اصفهان جمع آوری شد. دانشجویان داوطلب به صورت آنلاین از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام و واتس آپ به پرسشنامه ها پاسخ دادند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS26 و آزمو ن های من ویتنی یو، کروسکال والیس، ضریب همبستگی اسپیرمن و نیز رگرسیون خطی (سطح معنی داری 05/0>P) تحلیل شدند.

  یافته ها

  از بین 300 شرکت کننده (نرخ پاسخگویی=64%)، میانگین سنی 72/2±25/24 بود و 7/54% زن بودند. میانگین نمره فرسودگی تحصیلی 66/0±61/2 از حداکثر نمره 5 گزارش شد. بیشترین بعد تاثیر گذار بر فرسودگی بعد بار اضافی (overload) بود. میانگین نمره DES، 51/0±80/2 از حداکثر نمره 4 گزارش شد و بیشترین بعد تاثیر گذار بر DES، بعد آموزش بالینی بود. همبستگی مستقیمی بین استرس محیط دندانپزشکی و فرسودگی تحصیلی مشاهده شد (001/0>P، 33/0=r).

  نتیجه گیری

  فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان دندانپزشکی شهر اصفهان متوسط و استرس محیط دندانپزشکی بالا بود. با توجه به ارتباط مستقیم بین استرس و فرسودگی باید تلاش بیشتری برای کاهش استرس محیط دندانپزشکی به ویژه در حیطه آموزش بالینی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، استرس، دانشجوی دندانپزشکی
 • آرش صراف زاده، مریم محبی نیا، سهیلا جدیدی* صفحه 9
  زمینه و هدف

  کیست مجرای انسیزیو که به کیست مجرای نازوپالاتین (Nasopalatine Duct Cyst) (NPDC) نیز شناخته می شود، رایج ترین کیست تکاملی غیر ادنتوژنیک است و معمولا بدون علامت، به صورت یافته رادیوگرافیکی رادیولوسنت گرد، بیضوی یا در بعضی موارد قلبی شکل با حدود بسیار مشخص است. تشخیص صحیح آن از کیست های ادنتوژنیک، تومورهای ادنتوژنیک و تومورهای خوش خیم غیر ادنتوژنیک با استفاده از یافته های بالینی و رادیوگرافیک منجر به حذف کامل شرایط پاتولوژیک با حداقل نقص باقی مانده و ناراحتی بیمار می شود. در این گزارش مورد، یافته های بالینی و رادیوگرافیک یک خانم 60 ساله با شکایت اصلی تورم بررسی شد. یافته های تیپیک رادیوگرافیک و هیستولوژیک منطبق با کیست مجرای نازوپالاتین وجود دارد. درمان جراحی این بیمار توضیح داده شده است. جلسات فالوآپ، بهبود موفقیت آمیز و عدم وجود دهی سنس را نشان دادند. پیشنهاد می شود که یافته رادیوگرافیک قلبی شکل در خط وسط مگزیلا در تصویر بازسازی شده سه بعدی می تواند پیشگویی کننده خوبی برای کیست مجرای نازوپالاتین باشد.

 • مهرداد شهرکی، امیرحسین خزاعی، آرش آزادی، صدرا امیرپور هره دشت* صفحه 10
  زمینه و هدف

  حفره خشک یکی از شایع ترین عوارض پس از کشیدن دندان می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط تعدادی از عوامل مستعد کننده حفره خشک با این عارضه در همه دندان های مولر فک بالا و فک پایین و سنجش بروز آن بود، همچنین به مقایسه دو فک پرداختیم.

  روش بررسی

  در مجموع 150 بیمار در سال 1399 در شهر زاهدان وارد این مطالعه شدند که به صورت توصیفی-تحلیلی و مقطعی انجام شد. پرسشنامه ای شامل دو بخش طراحی شد: در بخش اول سن، جنس، حضور بیماری سیستمیک، مصرف سیگار، مصرف قرص های ضد بارداری و مصرف آنتی بیوتیک بررسی گردید. در بخش دوم اطلاعات مربوط به سختی جراحی بر مبنای مدت زمان جراحی و تعداد کارپول های بی حسی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت اطلاعات توسط آزمون های آماری Chi-square و کروسکال والیس مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  بروز حفره خشک 3/25% بود. مصرف سیگار، مصرف قرص های ضد بارداری، سختی جراحی و تعداد کارپول های بی حسی فاکتورهایی بودند که با افزایش معنی دار در میزان حفره خشک ارتباط داشتند (05/0≤p). سن، جنس، بیماری سیستمیک کنترل شده و مصرف آنتی بیوتیک سیستمیک در دو هفته قبل از جراحی با شیوع حفره خشک ارتباطی نداشتند (05/0>p). همچنین میزان شیوع حفره خشک در فک بالا و فک پایین براساس مصرف سیگار، سختی جراحی و تعداد کارپول بی حسی تفاوت معنی داری با هم داشتند (05/0≤p).

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود در جراحی خارج کردن دندان، گروه های در معرض خطر بروز استییت آلویولار شناسایی شده و اقدامات لازم قبل، حین و پس از جراحی به منظور کاهش احتمال بروز آن صورت بگیرد.

  کلیدواژگان: حفره خشک، استئیت آلوئولار، کشیدن دندان، عوامل خطر
 • نرگس حسینی، سجاد روشنی* صفحه 11
  زمینه و هدف

  دندانپزشکان به دلیل ویژگی های شغلی خود، در معرض خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی قرار دارند. هدف از مطالعه حاضر مقایسه وضعیت بدنی و اختلالات عضلانی اسکلتی دندانپزشکان کم سابقه و با سابقه بود.

  روش بررسی

  این پژوهش مقطعی- تحلیلی بر روی 76 دندانپزشک شهرستان ارومیه انجام شد. نمونه ها براساس سابقه کاری به دو گروه تقسیم شدند: کم سابقه (زیر 15 سال) و با سابقه (15 سال و بیشتر). متغیرهای سر به جلو، کایفوز، شانه به جلو و اختلالات عضلانی اسکلتی در دو گروه مقایسه شد. متغیر سر به جلو و شانه به جلو توسط عکس برداری، متغیر کایفوز توسط خط کش منعطف و اختلالات عضلانی اسکلتی به وسیله پرسشنامه نوردیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. آنالیز داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار تحلیلی (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون لون، آزمون تی مستقل و آزمون من ویتنی یو) انجام شد.

  یافته ها

  نتایج تی مستقل نشان داد زاویه سر به جلو، شانه به جلو و کایفوز در گروه با سابقه بیشتر از گروه کم سابقه بود (001/0=P). در بررسی مقایسه شیوع اختلالات گردن نتایج معنی دار بود به طوری که گروه با سابقه میزان اختلالات بیشتری در ناحیه گردن داشتند (002/0=P). اما در بررسی میزان تفاوت اختلالات سایر قسمت های بدن اختلاف در دو گروه از لحاظ آماری معنی دار نبود (05/0>p).

  نتیجه گیری

  دندانپزشکان با سابقه درجه بالاتری از وضعیت های سر به جلو، شانه به جلو و کایفوز دارند. اگرچه اختلالات عضلانی اسکلتی در هر دو گروه دندانپزشکان کم سابقه و با سابقه وجود دارد، اختلالات ناحیه گردن دندانپزشکان با سابقه بیشتر از دندانپزشکان کم سابقه است.

  کلیدواژگان: وضعیت بدنی، اختلالات عضلانی اسکلتی، دندانپزشک، تجربه
 • مهرداد شهرکی، امیرحسین خزاعی، آرش آزادی، صدرا امیرپور هره دشت* صفحه 12
  زمینه و هدف

   مولر سوم فک پایین شایع ترین دندان نهفته می باشد و ریخت شناسی صورتی- جمجمه ای و مولفه های صورتی می توانند پیش بینی کننده مناسبی برای نهفتگی این دندان باشند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه زاویه گونیال، شیب پلن فک پایین و ارتفاع راموس با نهفتگی مولر سوم فک پایین بود.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی و گذشته نگر با ارزیابی تصاویر لترال سفالومتری 172 بیمار در سال 1399 در شهر زاهدان انجام گرفت. وضعیت رویشی مولر سوم فک پایین به وسیله بررسی بالینی و با کمک تصاویر پانورامیک مشخص گردید و نمونه ها به چهار دسته تقسیم شدند: کاملا رویش یافته (1)، نیمه نهفته (2)، کاملا نهفته (3) و نیمه تکامل یافته (4). سپس زاویه ی گونیال، شیب پلن فک پایین و ارتفاع راموس در لترال سفالومتری هر گروه اندازه گیری شد و داده های حاصل توسط آزمون های آماری کروسکال والیس و آنالیز واریانس آنوا مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در بین بیماران، 02/68% زن و 97/31% مرد بودند. مقدار متوسط زاویه گونیال در چهار گروه اختلاف معنی داری از لحاظ آماری با هم نداشت (05/0>p). در گروه چهارم میانگین شیب پلن فک پایین به طورمعنی داری بیشتر (74/29) و میانگین ارتفاع راموس به طورمعنی داری کمتر (mm 21/49) از سایر گروه ها بود.

  نتیجه گیری

  بر طبق آنالیز های انجام شده و نتایج به دست آمده، زاویه گونیال، شیب پلن فک پایین و ارتفاع راموس پیش بینی کننده های دقیقی برای تعیین احتمال نهفتگی مولر سوم فک پایین نمی باشند و نیاز به تحقیقات گسترده تر در این زمینه وجود دارد.

  کلیدواژگان: دندان نهفته، پلن مندیبل، مولر سوم فک پایین
 • پویا جنتی، فرانک وکیلی، سعید نوکار، سمیه ذیقمی* صفحه 13
  زمینه و هدف

  اندوکراون نوعی رستوریشن مونوبلاک است که از فضای پالپ چمبر و ساختار باقیمانده دندانی جهت گیر بهره می برد. پیشرفت های تکنیک های ادهزیو روح تازه ای در درمان اندوکراون دمیده است. امروزه از دو رویکرد برای ساخت اندوکراون استفاده می شود: 1- روش سنتی و 2- روش بایومیمتیک. این مطالعه با هدف مرور اطلاعات حول مراحل و نکات کلینیکی و فلسفی استفاده از این رویکرد ها جهت کمک به انتخاب و عملکرد دندانپزشک انجام شد.

  روش بررسی

  یک جستجوی سیستماتیک انجام گرفت. با استفاده از واژگان کلیدی (Crown;  Endodontically-Treated Teeth; Light-Curing of Dental Adhesives; Onlay; Post-Core) مروری بر مقالات موجود در پایگاه های PubMed ،Scopus و Google Scholar انجام شد.

  یافته ها

  پس از حذف موارد تکراری، عناوین/ چکیده ها بررسی شدند. مطالعات حیوانی، مطالعاتی که متن کامل آن ها موجود نبود و یا مطالعات غیر انگلیسی زبان از مطالعه حذف شدند. سپس متون کامل 59 مطالعه باقی مانده مورد ارزیابی قرار گرفتند. 49 مقاله واجد شرایط مطالعه حاضر بودند. مطالعات شامل مطالعات کلینیکی، in vitro، systematic review و گزارش مورد بودند.

  نتیجه گیری

  اندوکراون، جایگزین موفقی برای کروان، مخصوصا در دندان های مولر می باشد. فارغ از رویکرد سنتی یا بایومیمتیک، این درمان ضمن حفظ حداکثری نسج باقی مانده دندان، الگوی شکست مطلوب تری دارد.

  کلیدواژگان: کراون، دندان های درمان ریشه شده، لایت کیور ادهزیوهای دندانی، آنله، پست کور
 • مهرداد کهوند، مصطفی واحدیان، منصوره حدادزاده، علی صالح، آیدا مهدی پور* صفحه 14
  زمینه و هدف

  یکی از چالش های دندانپزشکان انتخاب روکش از جنس فولاد ضد زنگ (SSC) با برند مناسب و حداکثر سازگاری با دندان شیری، می باشد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه انطباق ابعادی تاج دندان های مولر شیری با دو برند روکش فولادی ضد زنگ بود.

  روش بررسی

  130 کودک 3 تا 12 سال واجد شرایط (66 پسر و 64 دختر) انتخاب شدند. پس از اخذ اطلاعات دموگرافیک ابعاد مزیودیستال، باکولینگوال و اکلوزوجینجیوال دندان های مولر اول و دوم شیری روی کست دندانی اندازه گیری و با ابعاد روکش های دو برند KTR و Shinghung مقایسه شد. داده ها با استفاده از تست chi-square و ضریب همبستگی Pearson ارزیابی شدند و 05/0P< از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در این مطالعه بیشترین موارد تطابق سایز بین بعد مزیودیستال دندان و روکش به ترتیب در دندان های مولر اول شیری بالا و مولر اول شیری پایین، در بعد باکولینگوال در دندان های مولر اول شیری بالا و مولر اول شیری پایین و در بعد اکلوزوجینجیوال در دندان های مولر اول شیری بالا و مولر دوم شیری پایین مشاهده شد. همچنین بیشترین عدم تطابق سایز بین بعد مزیودیستال دندان و روکش به ترتیب در دندان های مولر دوم شیری پایین و مولر اول شیری بالا و در بعد باکولینگوال در دندان های مولر دوم شیری بالا و مولر دوم شیری پایین مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  هر دو برند SSC در مطالعه حاضر تطابق قابل ملاحظه ای با دندان های شیری کودکان ایرانی داشتند. بین برند KTR با دندان های مولر شیری ماگزیلا و برند Shinghung با دندان های مولر شیری مندیبل تطابق بیشتری مشاهده شد.

  کلیدواژگان: فولاد ضد زنگ، دندان های شیری، تاج دندان، دندانپزشکی کودکان
 • پریسا نوحی، محمد جعفر عبدخدائی*، محمد حسین نکوفر، پاول دامر صفحه 15
  زمینه و هدف

  نکروز پالپ در دندان های نابالغ رشد ریشه را مختل و دندان ها را مستعد شکستگی می کند. اندودنتیکس بازساختی روش درمانی جدیدی را ارایه می دهد که به موجب آن پالپ از دست رفته می تواند با بافتی تازه تشکیل شده با عملکرد شبیه بافت اولیه طبیعی جایگزین شود. بسیاری از مطالعات بالینی پتانسیل این استراتژی را در تکامل ریشه و بسته شدن آپیکال نشان داده اند. با این حال، نتایج بالینی وابسته به متغیرهای متعدد و غیر قابل پیش بینی هستند. توسعه پروتکل های قابل پیش بینی از طریق تعامل سه عنصر اساسی مهندسی بافت، یعنی داربست، سلول های بنیادی و مولکول های سیگنال دهی به دست می آید. به علاوه نحوه آماده سازی فضای درونی ریشه و نوع زیست ماده استفاده شده در بخش تاجی، به موفقیت بالینی این روش درمانی کمک می کنند. در پژوهش پیش رو، پیشرفت های اخیر در رویکردهای مبتنی بر مهندسی بافت برای بازساخت کمپلکس پالپ/عاج همراه با مزایا و محدودیت های آن ها مورد بحث قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: اندودنتیکس بازساختی، مهندسی بافت، کمپلکس پالپ، عاج، سلول بنیادی، مولکول سیگنال دهی، داربست
 • عبدالرحیم داوری، فرناز فراهت، هاله داودی* صفحه 16
  زمینه و هدف

  باند ناکافی بین فایبر پست و کانال ریشه دلیل اصلی شکست ترمیم است و آماده سازی سطح فایبر پست استحکام باند را افزایش می دهد. به علاوه درباره روش ایده آل آماده سازی، اختلاف نظر وجود دارد. هدف این مطالعه، مقایسه اثر دو روش آماده سازی سطح فایبر پست، بر روی استحکام باند push-out بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه تعداد 45 دندان انسیزور سالم، درمان ریشه شدند. پس از آماده سازی فضای پست، بر اساس روش آماده سازی سطح فایبر پست، به سه گروه 15 تایی تقسیم شدند. درگروه اول به عنوان گروه کنترل، هیچ آماده سازی سطحی بر روی فایبر پست انجام نشد. درگروه دوم و سوم برای آماده سازی سطحی به ترتیب از سند بلاست با ذرات Cojet sand و لیزر دیود nm 810 استفاده شد. سپس در تمامی کانال ها، فایبر پست با سمان رزینی سلف ادهزیو، قرار داده شد. سپس ریشه ها به گونه ای برش داده شدند که از هر کدام سه قطعه به ضخامت 5/1 میلی متر به دست آمد. در انتها برای هر نمونه، با ماشین تست یونیورسال استحکام باند push-out اندازه گیری شد. داده ها در نرم افزار  SPSS با تست ANOVA آنالیز شدند و حد معنی داری (05/0P<) بود.

  یافته ها

  میانگین استحکام باند در سه گروه برحسب مگاپاسکال (MPa) به شرح زیر بود: گروه کنترل، 430/1±877/2، گروه سند بلاست 444/3±318/6 و لیزر890/1±224/4 اختلاف استحکام باند گروه سند بلاست با گروه کنترل معنی دار بود (001/0P<) ولی میانگین استحکام باند گروه لیزر با گروه کنترل تفاوت معنی دار نداشت (03/0P=).

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان داد برخلاف تابش لیزر دیود، استفاده از ذرات Cojet sand برای سند بلاست سطح فایبر پست، استحکام باند را بطور قابل ملاحظه ای افزایش داد.

  کلیدواژگان: فایبر پست، سند بلاست، لیزر دیود، استحکام باند
 • افسانه پاکدامن، پریسا محسن زاده*، مهدیا غلامی صفحه 17
  زمینه و هدف

  با توجه به شیوع بیماری لثه در بالغین ایرانی و نقش آن بر سلامت عمومی و در نظر گرفتن نقش پزشکان، هدف از مطالعه حاضر، تعیین سطح دانش و نگرش پزشکان عمومی در رابطه با سلامت پریودنتال بود.

  روش بررسی

  مطالعه مقطعی در سال 1398 در شهر تهران انجام شد و پس از کسب رضایت آگاهانه، پرسشنامه روا و پایا در دوره باز آموزی حضوری در اختیار پزشکان قرار داده شد. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 26 وارد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  مجموعا 170 نفر (درصد پاسخگویی 95%) از شرکت کنندگان دوره، پاسخگو بودند. میانگین نمره دانش و نگرش به ترتیب 1/4 (حداکثر نمره قابل کسب 6) و 9/51 (حداکثر نمره قابل کسب 65) بود. سابقه کار درمانی (022/0P=) و مدت زمان پس از فارغ التحصیلی (007/0P=) با دانش شرکت کنندگان پیرامون بیماری های لثه ارتباط معنی دار مثبت داشت. همچنین جنس (012/0P=)، سابقه کار درمانی (002/0P=)، مدت زمان پس از فارغ التحصیلی (005/0P=) و محل کار درمانی (001/0P=) با نگرش آن ها پیرامون بیماری های لثه ارتباط داشتند. یافته ها نشان می دهد که زنان نگرش بهتری در رابطه با پیشگیری از بیماری لثه دارند.

  نتیجه گیری

  در مطالعه حاضر دانش پزشکان در توصیف لثه سالم و اولین نشانه بیماری لثه مناسب بود. همچنین نگرش آنان در مورد اهمیت ابتلا به بیماری های دهان و دندان و تاثیر آن بر فعالیت های اجتماعی قابل قبول بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ارایه اطلاعات مهم مرتبط دندانپزشکی به پزشکان در کوریکولوم آموزشی تاکید گردد.

  کلیدواژگان: دانش، نگرش، پزشکان عمومی، سلامت پریودنتال
 • محمد فاضلی، معصومه احمدی، پریسا اسداللهی*، حسین صیدخانی، الهه کریمی، لیلا قیطانی، ناهید مهدیان، حسین کاظمیان صفحه 18
  زمینه و هدف

   شکست درمان کانال ریشه اغلب به حذف ناقص باکتری ها، به ویژه انتروکوکوس فکالیس نسبت داده می شود. اگرچه کلرهگزیدین و هیپوکلریت سدیم گزینه های معمول درمان ریشه هستند، اما امروزه طب گیاهی به دلیل ماهیت ایمن آن به عنوان جایگزینی برای داروهای مصنوعی مورد توجه قرار گرفته است. لذا هدف از مطالعه حاضر، مقایسه اثر عصاره گیاه تشنه داری با کلرهگزیدین و هیپوکلریت سدیم بر حذف انتروکوکوس فکالیس از کانال ریشه دندان بود.

  روش بررسی

   در این مطالعه 60 دندان کشیده شده مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از اینکه کانال های دندانی به باکتری انتروکوکوس فکالیس آلوده شدند، تلقیح مواد مورد آزمایش طی 3 گروه به کانال های دندانی انجام شد: 1- کلرهگزیدین 2% (18 دندان)، 2- هیپوکلریت سدیم 5/2% (18 دندان)، 3- عصاره تشنه داری (کمترین غلظت مهار کنندگی معادل20%؛ 18 دندان). گروه های کنترل مثبت و منفی نیز بررسی شدند (هر گروه شامل 3 دندان). نمونه ها سپس برروی بایل اسکولین آگار کشت داده شدند. پس از 72 ساعت، کلنی های سیاه رنگ بررسی شدند. برای تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون کای دو استفاده شد.

  یافته ها

   انتروکوکوس فکالیس از بین 18 دندان در هر یک از سه گروه هیپوکلریت سدیم، کلرهگزیدین و عصاره تشنه داری به ترتیب در 6، 8 و 17 دندان رشد کرد. بدین ترتیب، درصد کشندگی مواد هیپوکلریت سدیم، کلرهگزیدین و عصاره تشنه داری به ترتیب 6/66، 5/55 و 55/5 درصد بود.

  نتیجه گیری

   اثر ضد باکتریایی عصاره تشنه داری به طور قابل توجهی کمتر از کلرهگزیدین و هیپوکلریت سدیم بر روی انتروکوکوس فکالیس در کانال دندانی بود و نمی توان آن را جایگزین مناسبی برای شوینده های درمانی مصنوعی در حال استفاده در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: اثر ضد باکتریایی، کلرهگزیدین، هیپوکلریت سدیم، عصاره تشنه داری، انتروکوکوس فکالیس
 • فرشته ناصر علوی، اشکان سالاری*، مریم توانگر، رضا طائفه دولو، فریده دارابی، زهرا فرضی صفحه 19
  زمینه و هدف

  </strong> سفیدی دندان ها از عوامل مهم در زیبایی لبخند محسوب می شود و محصولات سفید کننده گوناگونی مانند دهانشویه های سفید کننده در پاسخ به تقاضای زیاد مردم به دندان های روشن تر تولید شده اند. هدف این مطالعه بررسی کارایی سه نوع دهانشویه سفیدکننده بر سفیدی مینا دندان ها بود.

  روش بررسی

  </strong> در مطالعه آزمایشگاهی حاضر، از 32 دندان اینسایزور گاوی استفاده شد. دندان ها براساس نوع دهانشویه به 4 گروه تقسیم شدند (8n=). C: کنترل (آب مقطر)، ZSW: زنون اسمارت وایت (حاوی پیروفسفات و تری فسفات)، SWN: سیگنال وایت ناو (حاوی بلوکووارین)، PCW: پاستا دل کاپیتانو (حاوی پلاسدون). اندازه گیری رنگ با یک اسپکتروفوتومتر در مقاطع ابتدا 2، 4، 8 و 12 هفته پس از درمان با دهانشویه ها انجام شد. آنالیز داده ها با پارامترهای CIELab و تست های آماری ANOVA، RM two way ANOVA و Tukey انجام شد (05/0α=).

  یافته ها

  </strong> سفیدی ایجاد شده با دهانشویه SWN در محدوده بارز کلینیکی (3/3ΔE>) بود. از نظر آماری عملکرد همه دهانشویه ها با هم مشابه بود و تفاوتی با کنترل نداشتند (05/0P>).

  نتیجه گیری

  </strong> اگرچه دهانشویه حاوی بلوکووارین تا حدی در سفید کردن مینا دندان موثر بود ولی هیچ کدام از دهانشویه ها کارایی معنی داری را در مقایسه با آب مقطر نداشتند.</div>

  کلیدواژگان: سفید کردن دندان، دهانشویه ها، درک رنگ، بلوکووارین
 • فیروزه نیلچیان*، ساغر صالحی صفحه 20
  زمینه و هدف

  </strong> با پیشرفت تکنولوژی استفاده از روش های قدیمی تدریس جای خود را به روش های نوین و کارآمدتری از جمله پادکست داده اند تا علاوه بر صرفه جویی در وقت دانشجویان و اساتید، فرصت تعامل بیشتر این دو گروه با یکدیگر در کلاس درس داده شود. استفاده از پادکست مزایایی از جمله هزینه کمتر، امکان دوره مطالب، دانلود مطالب و فراگیری دروس از راه دور را دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پادکست بر یادگیری و میزان رضایت دانشجویان دندانپزشکی بود.

  روش بررسی

  </strong> این مطالعه که یک کارآزمایی آموزشی تصادفی شده یک سو کور بود، دانشجویان به دو گروه کنترل و مداخله (توسط جدول اعداد تصادفی) شامل 37 نفر در هر گروه تقسیم شدند. کلاس درس به صورت سنتی برای هر دو گروه در سه جلسه به صورت ترکیبی برگزار شد و فایل پادکست در اختیار گروه مداخله در پایان کلاس حضوری قرار گرفت. سپس آزمونی از هر دو گروه در جلسه دوم و جلسه سوم گرفته شد. سپس برگه ها تصحیح و نمره هرکدام از 5 مشخص شد. نمره آزمون ها در گروه مداخله و کنترل با هم مقایسه شد و در آخر پرسشنامه ای جهت ارزیابی رضایت مندی آن ها در اختیارشان قرار داده شد. نمرات آزمون با آزمون تی مستقل آنالیز شد.

  یافته ها

  </strong>در این مطالعه تعداد74 نفر با میانگین سنی شرکت کنندگان 85/0±47/22 بود و 43 درصد از شرکت کنندگان مذکر بودند. نمرات دو آزمون گرفته شده و از پنج نمره، در گروه مداخله 10/0±86/4 و در گروه کنترل و 94/0±04/4 بود و تفاوت آماری معنی داری به نفع گروه مداخله مشاهده شد (02/0=P). میانگین رضایت مندی دانشجویان درخصوص این شیوه آموزشی 4/29 از 50 بود. مداخله مورد بررسی پس از در نظر گرفتن اثر مخدوش کنندگی سن، تاثیری بر میانگین نمره پرسشنامه دانشجویان نداشته است (031/0=P).

  نتیجه گیری

  </strong> با توجه به یافته های مطالعه حاضر، پادکست در میزان یادگیری ترکیبی دانشجویان موثر است و دانشجویان نسبت به این روش رضایت مندی نسبتا خوبی دارند. از نتایج این مطالعه می توان در بازخورد به کمیته های آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی استفاده کرد.</div>

  کلیدواژگان: پادکست، رضایت مندی، یادگیری، دانشجویان دندانپزشکی
|
 • MohammadHossein Nekoofar, Ali Gazni* Page 1
  Background and Aims

  Journal of Dental Research is among the dentistry journal with the highest impact factor. This study aimed to map the most important topics for journal editors and readers.

  Materials and Methods

  The world's active research topics in the field of dentistry related to the Journal of Dental Research in the last 5 years were extracted from SciMapper's SciTrends. Also, we clustered the most cited papers in that journal to show the most important research topics for the journal editors and readers.

  Results

  We identified and mapped 11 active international research areas in the field of dentistry and related to this journal. Among 146 faculty members of the school of dentistry, 12 had at least one article related to the most active research areas in the journal. In this regard, they had similar articles elated to the 7 clusters out of 13, but their articles are mainly related to the clusters 7 and 19. Among the investigated faculty members, nine had directly collaborated with 21 authors of the mapped clusters. Moreover, 12 faculty members could also connect to the 126 authors with articles in that journal through their scientific collaborators.

  Conclusion

  One way to publish in a top international journal is to know the most active and interesting research areas for the journal editors and readers. About 8% of the school of dentistry faculty members at Tehran University of Medical Sciences had some research related to the Journal of Dental Research.

  Keywords: Bibliometrics, Publications, International cooperation
 • Ehsan Aliabadi*, Hamidreza Masoumi Page 2
  Background and Aims

  The surgical removal of mandibular third molar is frequently accompanied by significant postsurgical complications, and different protocols have been described to decrease such complications. The aim of this study was to compare the postoperative complications of mandibular impacted third molar removal with two conventional rotary and piezoelectric methods.

  Materials and Methods

  In this study 27 patients with bilateral mandibular impacted third molars were selected. The patients’ teeth were extracted by the piezoelectric method on a random side and the opposite tooth was extracted by conventional rotary technique. On operation and post operation days, edema, pain, and mouth opening were assessed. The duration of each operation was also measured. Data were analyzed by Mann-Whitney test and independent t-test.

  Results

  The mean duration of operation in the rotary group was less than that of the piezoelectric group, which was statistically significant (P=0.001). Pain was significantly higher in the rotary group on days 0 to 5 (P<0.05). Whereas, difference in pain on day 6 was not statistically significant (P=0.067). There was no significant difference between the two groups in each day after surgery regarding mouth opening (P>0.05). Edema was significantly higher in the rotary group on the first, third, and fifth days after surgery (P<0.05). Also, edema was higher in the rotary group on the seventh day after surgery, but not statistically significant (P=0.076).

  Conclusion

  According to the results of the present study, it can be concluded that pain and swelling in patients after impacted tooth surgery using time consuming piezoelectric technique can be reduced.

  Keywords: Third molar, Piezoelectric, Rotary
 • Narges Farhad Mollashahi, Eshagh Ali Saberi, Behnam Rousta*, MohammadJavad Aslani, Farnaz Faramarzian Page 3

  Background and Aims Guided endodontics is a new technique that is now evolving. It is used in many treatments, especially in access cavity preparation and locating root canals in teeth with pulp canal obliteration (PCO), microsurgical endodontics, and fiber post removal in retreatments. In addition, this technique is independent of operator experience, requires less treatment time for the patient, and is more precise and safer than conventional endodontics. This technique involves the use of cone beam computed tomography imaging (CBCT), tooth surface scanning, and special software to provide guidance for performing endodontic treatment in a fast, safe, and minimally invasive manner. This review article aims to introduce guided endodontics and to describe its technique, advantages, and limitations.

  Keywords: Guided endodontics, Root canal treatment, Cone beam computed tomography imaging
 • Shahin Shams, Alireza Sharifinejad, Ali Saleh, Pedram Mahmoodi, Abolfazl Mohammadbeigi, Mohammad Mehdizadeh* Page 4
  Background and Aims

  Management of pain and inflammation after third molar surgery is an important challenge of this treatment. Various medications have been proposed for pain control after surgery. Comparing the effectiveness of various drugs used in this field can improve dentists' clinical decisions. The aim of this study was to compare the effect of Ketorolac and Gelofen on pain relief in patients undergoing third molar surgery.

  Materials and Methods

  This randomized single-blinded clinical trial was performed on 140 patients who were divided into two groups of 70 after receiving the ethical code. The first group was prescribed 400 mg Gelofen capsule for 1 week, while the second group was prescribed 30 mg ketorolac ampule for 1 week. Then, using the visual analog scale (VAS), the patient’s pain was recorded 48 hours, 1 week, and 2 weeks after surgery. Data analysis was carried out using SPSS20 software by descriptive analysis of the results. Ki-square, T-test, and variance analysis were also used for analysis of variables.

  Results

  The pain level in the ketorolac group after 48 hours, 1 week, and 2 weeks following surgery was significantly less than Gelofen group (P<0.01). Ketorolac effect on pain was irrelevant to the gender, age, and type of tooth variables.

  Conclusion

  From the results, it was concluded that Ketorolac had greater effect on pain relief after third molar surgery than Gelofen.

  Keywords: Ketorolac, Gelofen, Third molar surgery, Postoperative pain
 • Maryam Rabiei, MohammadHossein Heidari, Enayatollah Homaei Rad, Mohammad Samami* Page 5
  Background and Aims

  The evaluation of the results of health transformation plan in dentistry, which started in March 2016 with the aim of improving oral and dental health, is extremely important in order to improve planning for future actions. Therefore, the purpose of the present study was to evaluate the effect of the health transformation plan on common oral health indices in Guilan province in Iran.

  Materials and Methods

  This cross-sectional analytical study was performed using the Health Deputy of Guilan University of Medical Sciences data and results of the general population and housing census of the 2010 and 2015. Data analysis was done using Ordinary Least Squares regression method, considering dependent variables including DMFT, dmft and periodontal disease indices (CPI) and independent variables including gender, education, urban or rural residence, percentage of 13-year-old population, illiteracy rate, fertility rate and being or not in the transformation plan, to investigate the difference between the two groups before and after the implementation of the transformation plan in terms of variables and to examine the relationship between independent and dependent variables. Finally, data were analyzed by STATA SE software version 15.

  Results

  The health transformation plan did not have a significant relationship with the change of DMFT and CPI 2 to CPI 6 indices, but had succeeded in reducing dmft and CPI1 (P<0.05), which reduction in CPI1 index was not desirable.

  Conclusion

  It seems that despite the extensive activities of the health transformation plan in dentistry in the field of prevention and treatment, there is still a need for more changes, especially in terms of culture and education. Also, there is need to provide more facilities for access to services by all sections of the society, especially the weak sections for healthcare.

  Keywords: Oral health, Dmft index, Periodontal diseases
 • Seyed Javad Kia, Mohammad Samami*, Negin Sheykhlari, Fereshteh Najar Karimi Page 6
  Background and Aims

  Considering the regulatory role of vitamin D3 in the immune system, this vitamin may be able to prevent autoimmune diseases by modulating the immune system, so this study was conducted with the aim of comparison of the serum level of vitamin D3 in patients with oral lichen planus and healthy persons.

  Materials and Methods

  In this case-control study, the serum vitamin D3 level of 80 people, including 40 patients referred to Guilan dental school who were suffering from oral lichen planus and 40 healthy individuals referred to the laboratory for routine check-up, after matching for age and gender, was investigated. Data based on the type of variable were analyzed using independent t-tests, Mann-Whitney, Chi-square test, and Fisher's exact test using SPSS26 software at a significance level of 0.05.

  Results

  In this study, 80 person participated, including 29 women (72.5%) and 11 men (27.5%) in each of two groups of patients with an average age of 52.17 ± 12.12 years and healthy people with an average age of 52.10 ± 12.23 years. The average serum level of vitamin D3 in the control group was significantly higher than the case group (P=0.006). There was no statistically significant relationship between the vitamin D3 serum level and different types of oral lichen planus, gender, duration of disease, and age.

  Conclusion

  Considering the significant lower mean serum level of vitamin D3 in people with oral lichen planus; vitamin D3 may be effective as a supplement in the healing process of patients' lesions.

  Keywords: Vitamin D, Lichen planus, Mouth
 • MohammadHossein Ronaghi*, Atefeh Bagheri Page 7
  Background and Aims

  Artificial intelligence (AI) technology is widely used in dentistry in addition to numerous other sectors that impact human life, including medicine. A dentist can use AI technology to analyze patient data, diagnostic processes, and management activities. This study was conducted in Iran to identify the dental applications of AI and prioritize them.

  Materials and Methods

  In the winter of 2022, this applied research was carried out in two stages using a mixed method. In the qualitative phase, 570 articles from 2011 to 2022 were identified in the databases of PubMed, Web of Science, Scopus and Google Scholar among the studies in the field of dentistry and related to artificial intelligence technology based on keywords and then the applications of artificial intelligence in dentistry were extracted. In the quantitative phase, the identified applications prioritized by a group of experts comprised 13 University faculty members with related research areas using the best-worst method (BWM).

  Results

  The factors identified in the first stage of research were classified into six categories: implant and surgery, executive management, disease diagnosis, analysis of images, clinical prediction, and orthodontics. According to the experts’ opinion, it was determined that medical photo analysis had the highest coefficient of importance (0.252) followed by orthodontics (0.234), disease diagnosis (0.151), implantology and surgery (0.143), clinical forecasts (0.127), and executive management (0.093).

  Conclusion

  Dentists can use the capabilities of artificial intelligence in examining patients' teeth and diagnostic tests in dentistry based on the analysis of patient information. Information technology policymakers with the support and reinforcement of knowledge-based companies active in the field of artificial intelligence and joint investment in the field of medicine can be the basis for progress and the development of this technology in the country and the field of treatment.

  Keywords: Artificial intelligence, Dentistry, Machine learning, Data analysis
 • Shima Golban, Hajar Shekarchizadeh*, Simin Zahra Mohebbi Page 8
  Background and Aims

  Considering the problems associated with occupational stress and burnout caused by this stress, this study aimed to determine the academic burnout, dental environment stress, and their association among dental students in Isfahan.

  Materials and Methods

  This analytical cross-sectional study was conducted in 2020, applying a convenient sampling method. Data collected from undergraduate dental students from Isfahan University of Medical Sciences and Azad University of Isfahan using the validated Persian version of BCSQ-12-SS (Burnout Clinical Subtype Questionnaire) including 12 questions and DES (Dental Environment Stress) including 32 questions. Volunteer students filled in the online questionnaires using social media including WhatsApp and Telegram. Data were analyzed using SPSS26, U Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test, Spearman correlation coefficient, and a linear regression model (level of significance P<0.05).

  Results

  Among 300 participants (response rate=64%), the mean age was 24.25±2.72, and 54.7% were women. The mean score of academic burnout was 2.61±0.66 of the maximum score of 5. Overload was the most effective dimension of academic burnout. The mean score of DES was 2.80±0.51 of the maximum score of 4. Clinical education was the most effective dimension of DES. A direct correlation was observed between the dental environment stress and academic burnout (P<0.001; r=0.33).

  Conclusion

  The academic burnout among dental students in Isfahan was moderate and dental environment stress was high. Considering the direct association between the stress and burnout, more efforts should be made to reduce dental environment stress especially in the field of clinical education.

  Keywords: Academic burnout, Stress, Dental student
 • Arash Sarrafzadeh, Maryam Mohebiniya, Soheila Jadidi* Page 9
  Background and Aims

  The incisive canal cyst also known as nasopalatine duct cyst (NPDC) is the most common developmental non odontogenic cyst and it is usually asymptomatic with a well corticated round, ovoid or in some cases unique heart shaped radiolucent radiographic finding. Its accurate diagnosis from odontogenic cysts, odontogenic tumor, and benign non-odontogenic tumors using clinical and radiographic findings leads to eradication of pathologic condition with minimum residual defects and patient discomfort. In this case report, the clinical and radiographic findings of a 60-year-old female with the chief complaint of swelling was reviewed. There were typical histologic and radiographic findings related to nasopalatine duct cyst. The surgical management is explained. Follow up visit showed satisfactory healing and no dehiscence. It could be suggested that heart shaped radiographic finding in 3-D reconstructed image in the maxillary midline would be a good predictor for NPDC.

  Keywords: Nonodontogenic cyst, Hard palate, Cone-Beam computed tomography
 • Mehrdad Shahraki, AmirHossein Khazaei, Arash Azadi, Sadra Amirpour Haradasht* Page 10
  Background and Aims

  Dry socket is one of the most common post-tooth-extraction complications. The aim of this study was to investigate the relationship between some of the predisposing factors of dry socket and this complication in all maxillary and mandibular molars and evaluation of its incidence. Furthermore, the two jaws were compared.

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytical cross-sectional study, 150 patients were examined in 2020 in the city of Zahedan. A questionnaire consisting of two sections was designed: In the first section age, gender, systemic disease, smoking status, contraceptive pill consumption, and antibiotic consumption were investigated. In the second section, data related to the difficulty of surgery based on the duration of surgery and the number of local anesthetic cartridges that were administered were collected. Then, the collected data were analyzed by Chi-square and Kruskal-Wallis tests.

  Results

  The incidence of dry socket was 25.3%. The frequency of dry socket was significantly relevant to smoking, oral contraceptive consumption, difficulty of the surgery, and the number of local anesthetic cartridges that were administered (P≤0.05). Age, gender, controlled systemic disorder, and systemic antibiotic usage for two weeks prior to surgery revealed no significant associations with dry socket (P>0.05). Furthermore, the frequency of dry socket in maxillary and mandibular jaws had a significant difference according to smoking status, difficulty of surgery, and number of local anesthetics carpules (P≤0.05).

  Conclusion

  It is recommended to identify high-risk groups when performing extraction to consider pre-operative and post-operative measures in order to reduce postoperative complications.

  Keywords: Dry socket, Alveolar osteitis, Extraction, Risk factors
 • Narges Hosseini, Sajad Roshani* Page 11
  Background and Aims

  Dentists are at risk of musculoskeletal disorders due to their job characteristics. The purpose of this study was to compare the posture and musculoskeletal disorders of dentists with high and low work experience.

  Materials and Methods

  This analytical cross-sectional study research was conducted on 76 dentists in Urmia city. Based on work experience, the samples were divided into two groups: less experienced (less than 15 years) and experienced (15 years and more). The variables of forward head, kyphosis, round shoulder, and musculoskeletal disorders were compared in two groups. Forward head and round shoulder variables were evaluated by photography, kyphosis variable by flexible ruler, and musculoskeletal disorders were evaluated by Nordic questionnaire. Data analysis was done using descriptive statistics and analytical statistics (Kolmogorov-Smirnov test, Leven test, independent t-test and Yeoman-Whitney test).

  Results

  The independent t-test results showed that the angle of forward head, round shoulder, and kyphosis was higher in the high work-experience group than that of the low work-experience group (P=0.001). In comparing the prevalence of neck disorders, the results were significant such that the experienced group had more neck disorders (P=0.002). However, in examining the difference in the amount of disorders in other parts of the body, the difference between the two groups was not statistically significant (P>0.05).

  Conclusion

  Experienced dentists had a higher degree of forward head, round shoulder and kyphosis positions. Although, there are musculoskeletal disorders in both groups of dentists with low and high level of experience, neck disorders were more common in high-experienced dentists than that of low-experienced ones.

  Keywords: Posture, Musculoskeletal, Dentist, Experience
 • Mehrdad Shahraki, AmirHossein Khazaei, Arash Azadi, Sadra Amirpour Haradasht* Page 12
  Background and Aims

  Mandibular third molar is the most common impacted tooth and craniofacial morphology and facial parameters can be appropriate predictors of impaction of this tooth. The aim of this study was to evaluate the relationship between Gonial angle, mandibular plane inclination, and ramus height with the impaction of mandibular third molar.

  Materials and Methods

  This retrospective descriptive-analytical study was performed by analysis of lateral cephalometric radiographic images of 172 patients in city of Zahedan in 2020. The status of eruption of mandibular third molars was determined by clinical examination and assistance of panoramic radiographic images and samples were categorized into four groups: fully erupted (1), partially impacted (2), impacted (3), partially developed (4). Then, the Gonial angle, mandibular plane, and ramus height were measured on lateral cephalometric images of each group and collected data were analyzed by Chi-square test and analysis of variance (ANOVA).

  Results

  Among the patients, 68.02% were female and 31.97% were male. The difference between the mean values of Gonial angle of four groups was not statistically significant (P>0.05). In the fourth group, the mean value of mandibular plane inclination was significantly higher (29.74) and the mean value of the ramus height was significantly less (49.21 mm) than other groups.

  Conclusion

  According to the preformed analysis and obtained results, Gonial angle, mandibular plane, and ramus height were not accurate predictors for the impaction of mandibular third molar and further studies should be undertaken in this filed.

  Keywords: Impacted tooth, Mandibular plane, Mandibular third molar
 • Pooya Jannati, Faranak Vakili, Saeid Nokar, Somayeh Zeighami* Page 13
  Background and Aims

  Endocrown is a type of monoblock restoration using the pulp chamber and remaining coronal tooth structure for retention. Advancements in adhesive techniques have breathed fresh spirit into endocrown. Nowadays, there are two approaches for endocrown: conventional approach and  biomimetic approach. This study aimed to review data on the steps and clinical and philosophical points of using these approaches to help dentists’ selection and performance.

  Materials and Methods

  The review was conducted by reviewing the articles available in PubMed, Scopus, and Google Scholar databases from 1995 to 2022. The keywords used were; Crown, Endodontically-treated teeth, Light-curing of dental adhesive, Onlay, and Post-Core.  

  Results

  After removing duplicates, titles/abstracts were reviewed. Animal studies, studies without available full text or non-English language studies were excluded from the study. Then, the full texts of the remaining 59 articles were evaluated and 49 articles were eligible for the present study. The articles included clinical trials, in vitro, systematic reviews, and case reports.

  Conclusion

  Endocrown is a successful alternative to crown, especially in molar teeth. Regardless of the conventional or biomimetic approach, this treatment has a more favorable fracture pattern while preserving the remaining tooth tissue as much as possible.

  Keywords: Crown, Endodontically-Treated teeth, Light-curing of dental adhesive, Onlay, Post-core
 • Mehrdad Kahvand, Mostafa Vahedian, Mansoureh Hadadzadeh, Ali Saleh, Aida Mehdipour* Page 14
  Background and Aims

  One of the concerns of dentists is selecting a suitable brand of stainless steel crowns with maximum dimensional adaptation with primary teeth. The aim of this study was to compare the primary molar crown dimensions with that of two brands of stainless steel crowns (SSCs) in a sample of Iranian children.

  Materials and Methods

   In this study, 130 eligible children between 3 and 12 years (66 boys, 64 girls) were selected. After recording the demographic information, the mesiodistal, buccolingual and occluso-gingival dimensions of first (D) and second (E) primary molars were measured on dental casts and compared with the dimensions of KTR (MeiMeiMinBenjing, Benjing, China) and Shinghung (Shinhungcompany, Seoul, South Korea) SSCs. Data were assessed using chi-square test and Pearson correlation coefficient. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  In this study, the most dimension matching of the teeth with that of SSCs were observed mesiodistally in upper D and lower D, buccolingualy in the upper D and lower D, and occluso-gingivaly in upper D and lower E. The most cases of mismatch in the mesiodistal dimensions of the teeth with that of SSCs were observed in the lower E and upper D. Also, the most cases of mismatch in the buccolingual dimension were found for upper E and lower E.

  Conclusion

  Both SSCs brands in this study showed significant dimensional adaptation with the primary teeth in Iranian children. The most dimensional adaptation was between KTR SSCs and maxillary primary molars, and between Shinhung SSCs and mandibular primary molars.

  Keywords: Stainless steel, Primary teeth, Tooth crown, Pediatric dentistry
 • Parisa Noohi, Mohammad Jafar Abdekhodaie*, Mohammad Hossein Nekoofar, Paul MH Dummer Page 15
  Background and Aims

  Pulp necrosis in immature teeth disrupts root development and makes the teeth susceptible to fracture. Regenerative endodontics is a relatively new modality of treatment where the necrotic pulp is replaced with newly formed healthy tissue which has normal functionality. Many clinical reports have demonstrated the potential of this strategy to induce root maturation and apical closure. However, clinical outcomes are patient-dependent and unpredictable. Developing predictable protocols can be achieved through the interplay of three basic elements of tissue engineering, namely, scaffolds, stem cells, and signaling molecules. Furthermore, the clinical success of this treatment is influenced by both the method of preparing the inner space of the root and the type of biomaterial utilized in the coronal part. In this review, we discuss recent advances in tissue engineering-based strategies for regeneration of the pulp/dentine complex along with their advantages and limitations.

  Keywords: Regenerative endodontics, Tissue engineering, Pulp, dentin complex, Stem cell, Signaling molecule, Scaffold
 • Abdolrahim Davari, Farnaz Farahat, Haleh Davoudi* Page 16
  Background and Aims

  Insufficient adhesion between fiber post and root canal is the main reason for the failure of the restoration and the fiber post surface treatment can imprive the bond strength. Additionally, there is disagreement about the ideal method of preparation to achieve the desired bond. The aim of this study was to compare the effect of two surface treatment methods on push-out bond strength of fiber posts to root canals.

  Materials and Methods

  In this study, 45 healthy incisor teeth underwent root canal treatment. After preparing the post space, they were divided into 3 groups of 15, based on the surface treatment methods of the fiber post. In the first group as control group, no surface treatment was done on the fiber post. In the second and third groups, sandblasting with Cojet sand particles and 810 nm diode laser were used for surface treatment, respectively. Then, fiber posts were placed in all root channels by a self-adhesive resin cement. Then, the roots were cut in such a way that from each, 3 pieces with a thickness of 1.5 mm were obtained. Finally, the push-out bond strengths were measured using a universal testing machine. Data were analyzed by ANOVA using SPSS software. The level of significance was considered at P<0.05.

  Results

  The average bond strengths in three groups were as follows: control group, 2.877 ±1.430, sandblast group 6.318±3.444, and laser 4.224 ±1.890 MPa ± SD. The difference in the bond strength between the sandblast group and the control group was significant (P=0.001). However, the average of the bond strength of laser group was not significantly different from the control group. (P=0.03).

  Conclusion

  The findings of this study showed that unlike diode laser radiation, the use of Cojet sand particles for sandblasting the fiber post surfaces significanlty improved the bond strength.

  Keywords: Fiber post, Sandblasting, Diode laser, Bond strength
 • Afsaneh Pakdaman, Parisa Mohsenzadeh*, Mahdia Gholami Page 17
  Background and Aims

  Considering the prevalence of periodontal disease in Iranian adults and its impact on general health and the role of medical practitioners, the purpose of the present study was to determine physician’s knowledge and attitude towards periodontal health.

  Materials and Methods

  A cross-sectional study was conducted in Tehran in 2019 and after getting informed consent, a valid and reliable questionnaire was provided to medical practitioners in a continuing education course. Data were analyzed using the SPSS26 software.

  Results

  In total 170 subjects (response rate=95%) responded. The mean scores of knowledge and attitude towards periodontal health were 4.1 (maximum score of 6) and 51.9 (maximum score of 65), respectively. Work experience (P=0.022) and period of time after graduation (P=0.007) had a positive and significant relationship with participants' knowledge. Also, gender (P=0.012), work experience (P=0.002), period after graduation (P=0.005) and practitioner’s workplace (P=0.001) were significantly associated with their attitudes. The results showed that women had a better attitude towards prevention of gum disease.

  Conclusion

  In the present study, medical practitioners’ knowledge was good towards description of healthy periodontium and the first sign of periodontal diseas. Also, their attitudes regarding the importance of oral and dental diseases and its impact on social activities were appropriate. The results of the present study showed more emphasis is needed on delivering relevant dental education in medical curriculum.

  Keywords: Knowledge, Attitude, Medical practitioner, Periodontal health
 • Mohammad Fazeli, Masomeh Ahmadi, Parisa Asadollahi *, Hossein Seyedkhani, Elahe Karimi, Liela Ghitani, Nahid Mahdian, Hossein Kazemian Page 18
  Background and Aims

   Root canal treatment failures are often attributed to incomplete removal of bacteria, particularly Enterococcus faecalis. While, chlorhexidine and sodium hypochlorite serve as conventional treatments. herbal medicine has been today considered as an alternative to synthetic medicine due to its safety. Therefore, the aim of the present study was to compare the antibactrial effect of Scrophularia Striata extract with chlorhexidine and sodium hypochlorite on Enterococcus Faecalis in the tooth root canal.

  Materials and Methods

   In this study, sixty extracted teeth were examined. Following the infection of dental canals with Enterococcus faecalis, materials were tested in 3 groups: 1) chlorhexidine 2% (18 teeth), 2) sodium hypochlorite 2.5% (18 teeth), and 3) Scrophularia striata (at the concentration obtained from MIC, 20%; 18 teeth). Additionally, the positive control and negative control were included (3 teeth in each group). Samples were then cultured on bile esculin agar. After 72 hours, black colonies were eaxamined. Chi-squared test was used to analyze the results.

  Results

   Enterococcus faecalis bacteria grew in 6, 8, and 17 out of the 18 teeth within the sodium hypochlorite, chlorhexidine, and Scrophularia striata extract groups, respectively. Consequently, the bactericidal effects for sodium hypochlorite, chlorhexidine, and Scrophularia striata extract were 66.6%, 55.5%, and 5.55%, respectively.

  Conclusion

  The antibacterial effect of the Scrophularia striata extract was significantly lower than chlorhexidine and sodium hypochlorite on Enterococcus faecalis in dental canals viewed as a suitable replacement to the already in use synthetic therapeutic irrigants.

  Keywords: Antibacterial effect, Chlorhexidine, Sodium hypochlorite, Scrophularia Striata, Enterococcus faecalis
 • Fereshteh Naser Alavi, Ashkan Salari*, Seyedeh-Maryam Tavangar, Reza Tayefeh Davalloo, Farideh Darabi, Zahra Farzi Page 19
  Background and Aims

  </strong> The white color of teeth is one of the most essential factors in smile esthetics. Therefore, various whitening agents such as bleaching mouthwashes have been produced in response to the people’s high demand for having whiter teeth. The present study evaluated the efficacy of three whitening mouthwash products on tooth enamel whiteness.

  Materials and Methods

  </strong> In the present in vitro study, 32 bovine incisors were assigned to four groups in terms of the mouthwash used (n=8): control (C); Xenon Smart White (ZSW), containing pyrophosphate and triphosphate; Signal White Now (SWN), containing Blue Covarine; and Pasta Del Capitano whitening mouthrinse (PCW), containing Plasdone. Colorimetry was carried out using a spectrophotometer at the baseline and 2, 4, 8, and 12 weeks after treatment with mouthwashes. Data were analyzed using CIELab parameters with ANOVA, RM two-way ANOVA, and post hoc Tukey tests (α=0.05).

  Results

  </strong>The results showed that the whiteness created by the SWN mouthwash was clinically visible (ΔE>3.3). However, the functions of all the mouthwashes were statistically similar with no significant differences from the control group (P>0.05).

  Conclusion

  </strong> Although, Blue Covarine-containing mouthwash was somewhat effective in whitening of tooth enamel, none of the mouthwashes had significant efficacy compared to distilled water.</div>

  Keywords: Tooth Bleaching, Mouthwashes, Color Perception, Blue Covarine
 • Firoozeh Nilchian*, Saghar Salehi Page 20
  Background and Aims

  </strong> With the advancement of technology, the use of old teaching methods has been replaced by new and more efficient methods such as podcasts, to save the time of students and professors and to provide the opportunity for these two groups to interact more with be given to each other in the classroom. This method has advantages such as lower cost, the possibility of content courses, downloading content, and learning courses remotely. This study aimed to investigate the other benefits of this method as well as the level of students' satisfaction.

  Materials and Methods

  </strong> In this study, which was a randomized, single-blind educational trial, the students at Dental School of Isfahan University of Medical Sciences were divided into two control and intervention groups (via a random number table), with 37 persons in each group. The classroom was held traditionally for both groups in 3 sessions and the podcast file was provided to the intervention group at the end of the session. Then, a test was taken from both groups at the second and third sessions. The students’ answers were evaluated and each score was determined out of 5. The scores of this test were compared in the intervention and control groups. Finally, a questionnaire was provided to students to evaluate their satisfaction. The test scores were analyzed by independent T-test.

  Results

  </strong> In this study, with 74 participants, the average age was 22.47±0.85, and 43% of the participants were male. The scores of the two tests taken out of five were 4.86±0.10 in the intervention group and 4.04±0.94 in the control group, and a significant statistical difference was observed in favor of the intervention group (P=0.02). The average satisfaction of students regarding this educational method was 29.4 out of 50. After taking into account the confounding effect of age, the investigated intervention did not affect the average score of the students' questionnaire (P=0.031).

  Conclusion

  </strong> According to the findings of the present study, podcasts could be effective in students' learning and students had a positive attitude towards this method. The results of this study can be used as a feedback to the educational committees of the Iranian Ministry of Health and Medical Education.

  </pre>

  Keywords: Podcast, Satisfaction, Learning, Dental Students