شماره‌های نمایه شده «نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه»

سال 8
آذر 1402
پیاپی 47
شهریور 1402
پیاپی 46
امرداد 1402
پیاپی 45
خرداد 1402
پیاپی 44
اردیبهشت 1402
پیاپی 43
سال 7
اسفند 1401
پیاپی 42
بهمن 1401
پیاپی 41
آذر 1401
پیاپی 40
آبان 1401
پیاپی 39
مهر 1401
پیاپی 38
امرداد 1401
پیاپی 37
جلد دوم
امرداد 1401
پیاپی 37
جلد اول
خرداد 1401
پیاپی 36
جلد دوم
خرداد 1401
پیاپی 36
جلد اول
فروردین 1401
پیاپی 35
سال 6
بهمن 1400
پیاپی 34
جلد دوم
بهمن 1400
پیاپی 34
جلد اول
آذر 1400
پیاپی 33
مهر 1400
پیاپی 32
امرداد 1400
پیاپی 31
خرداد 1400
پیاپی 30
جلد دوم
خرداد 1400
پیاپی 30
جلد اول
فروردین 1400
پیاپی 29
جلد دوم
فروردین 1400
پیاپی 29
جلد اول
سال 5
بهمن 1399
پیاپی 28
آذر 1399
پیاپی 27
جلد دوم
آذر 1399
پیاپی 27
جلد اول
مهر 1399
پیاپی 26
جلد دوم
مهر 1399
پیاپی 26
جلد اول
شهریور 1399
پیاپی 25
امرداد 1399
پیاپی 24
تیر 1399
پیاپی 23
خرداد 1399
پیاپی 22
فروردین 1399
پیاپی 21
سال 4
بهمن 1398
پیاپی 20
دی 1398
پیاپی 19
آبان 1398
پیاپی 18
شهریور 1398
پیاپی 17
تیر 1398
پیاپی 16
جلد دو
تیر 1398
پیاپی 16
جلد اول
اردیبهشت 1398
پیاپی 15