فهرست مطالب

نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال هشتم شماره 5 (پیاپی 47، آذر 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/27
 • تعداد عناوین: 5
|
 • سهیلا صالحی، بهمن خسروی پور صفحات 1-8

  با توجه به اهمیت کارافرینی زنان روستایی در توسعه پایدار روستایی، شناسایی استعدادهای کارآفرینی روستاییان به ویژه زنان روستایی و تالش برای توسعه و تقویت کارافرینی در فرایند توسعه روستایی از طریق فراهم نمودن زمینه های اولیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هم اکنون میزان مشارکت زنان روستایی در فعالیت های اقتصادی نسبت به مردان در سطح پایین تری می باشد که خود ناشی از عوامل باردارنده مختلفی از جمله فقدان آموزش و فرصت یادگیری است لذا بهره گیری از شیوه های آموزشی کارآمد در راستای افزایش مهارتها و صلاحیت های زنان روستایی بر اثر بخشی بیشتر در خانواده، کسب و کارها و جامعه روستایی ضرورت پیدا میکند. در این مقاله که به روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی تهیه شده است، مفاهیم و اهمیت موضوع شیوه های آموزشی موثر برتوسعه کارآفرینی زنان روستایی مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، زنان روستایی، توانمندسازی، آموزش کارافرینی
 • زهرا یاوری، امیرمحمد خسرو، پریسا تاج بخش سلطانی صفحات 9-20

  مروزه افزایش رقابت در بازارهای رقابتی در بین بازاریابان باعث شده است که تیمهای بازاریابی شرکت همواره به دنبال کشف روش های نوین برای افزایش وفاداری مشتریان به برند باشند. یکی از این راه های نوین، بازاریابی در شبکه های اجتماعی است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی در شبکه های اجتماعی بر وفاداری و قصد خرید مشتریان است.جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان شرکت بهین است که داده ها از طریق پرسشنامه های آنالین جمع آوری شده است.در این پژوهش از نرم افزار 4 pls smart جهت تحلیل داده ها استفادهشده است. نمونه آماری 199نفر از مشتریان شرکت هستند که به روش در دسترس، نمونه گیری شده است. تشریح تحلیلهای آماری، در سه بخش ارایه میگردد. بخش اول شامل تحلیل توصیفی داده های مربوط به سوالات عمومی، بخش دوم شامل تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش و بخش سوم شامل، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون برازش مدل، سنجش فرضیه ها آمار استنباطی ، آزمونهای من- ویتنی و کروسکال- والیس است. طبق تحلیل داده ها میتوان بیان کرد که متغیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر وفاداری مشتری و قصد خرید مشتریان و باورهای رفتاری تاثیر مثبت دارد. متغیر باورهای رفتاری بر قصد خرید مشتریان و وفاداری مشتریان تاثیر مثبت دارد. متغیر وفاداری مشتریان بر قصد خرید مشتریان، تاثیر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: وفاداری، قصد خرید، بازاریابی شبکه های اجتماعی
 • زینب نوروز فرد، خسرو مرادی شهدادی صفحات 21-28

  بخش مهمی از درآمد مالیاتی کشور از پرداخت های مالیات بر درآمد شرکتها منجر میگردد. که این امر میتواند از طریق عدم رعایت مالیاتی کاهش یابد. باتوجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر با هدف تاثیر نقدشوندگی سهام بر عدم رعایت مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 الی 1401 به مدت 5 سال مورد آزمون قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی بر اساس آزمون آماری رگرسیون و مبتنی بر داده های پنل است. در این پژوهش، جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده اند که به روش حذف سیستماتیک 90 شرکت انتخاب شد. نتایج این پژوهش در خصوص فرضیه اول نشان میدهد که نقدشوندگی سهام بر نرخ موثر مالیات تاثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین تجزیه و تحلیل در خصوص فرضیه دوم نشان داد که نقدشوندگی سهام بر درآمد مالیات تاثیر مستقیم و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: درآمد مالیاتی، نرخ موثر مالیات، درآمد مشمول مالیات، نقدشوندگی سهام
 • سید محمد حسینی، زینب مرادجوکاری صفحات 29-38

  ساختار شهرها به واسطه تغییرات پرشتاب اجتماعی و اقتصادی ناشی از جهانی شدن در عرصه های ارتباطات و اطلاعات شاهد دگرگونی های گستردهای بوده و خواهند بود و پایداری و توسعه پایدار را تبدیل به موضوع روز جامعه جهانی معاصر کرده است. بنابراین رسیدن به توسعه پایدار بدون شناخت شهرها، به عنوان مهمترین نمود کالبدی تمدن بشری، به نظر غیرممکن خواهد بود. از این رو، هدف از تحقیق حاضر، شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر توسعه پایدار شهری میباشد. برای این منظور، ابتدا ادبیات و پیشینه تحقیق به صورت کامل بررسی و در نهایت مهمترین عوامل موثر بر توسعه پایدار شهری در شهر شیراز در 6 دسته انتخاب شدند. پس از آن، عوامل شناسایی شده بر اساس مدلسازی ساختاری تفسیری سطح بندی و مورد تحلیل میکمک قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که قوانین دولتی و وضعیت اقتصادی جامعه در سطح اول، توانمندسازی در حوزه پایداری و وضعیت اجتماعی جامعه در سطح دوم و سیستم حمل و نقل پایدار و مدیریت منابع انسانی پایدار نیز در سطح سوم قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، توسعه پایدار شهری، استراتژی توسعه شهری، مدلسازی ساختاری تفسیری
 • حسن غریبی، فرهاد بزرافکن، رحیم دلایی میلان صفحات 39-54

  هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر شخصیت برند و عشق به برند بر رفتار مشتری و قصد خرید مشتری میباشد. برای بررسی تحقیق نمونه ای شامل 385 نفر به صورت در دسترس از بین کانال تلگرامی، صفحات در اینستاگرام، سایت کارگزاری و ایمیل که حداقل یکبار تجربه استفاده از خدمات کارگزاری کاریزما را داشتند؛ انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه استاندارد با 26 سوال که روایی و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛ در سطح آمار استنباطی از روش های همبستگی، مدل معادلات ساختاری، تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم افزارهای spss و لیزرل استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل حکایت از تاثیر معنی دار شخصیت برند و عشق به برند بر رفتار مشتری و قصد خرید مشتریان کارگزاری کاریزما داشت که در این بین شخصیت برند با ضریب مسیر 0/84 و 0/82 بیشترین تاثیر را بر عشق به برند و رفتار مشتری داشت.

  کلیدواژگان: شخصیت برند، رفتار مشتری، قصد خرید مشتری، عشق به برند