درباره نشریه
ISSN:
2383-2282
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1393/07/01
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مدیر مسئول:
دکتر کریم آزالی علمداری
سردبیر:
دکتر معرفت سیاه کوهیان
تلفن:
041-34327534
دورنگار:
041-34327534
نشانی:
تبریز، کیلومتری جاده تبریز مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تلفن همراه:
09147888142
سایت اختصاصی:
jahssp.azaruniv.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/22
مدیر مسئول
دکتر کریم آزالی علمداری
دانشیار رشته علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Karim Azali Alamdari
Associate Professor, Department of sport Sciences, Faculty of Education&Psychology
Azarbaijan Shahid Madani University
سردبیر
دکتر معرفت سیاه کوهیان
استاد علوم ورزشی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Marefat Siahkouhian
Professor, Sport Sciences
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Sport physiology
اعضای تحریریه
دکتر ارسلان دمیرچی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Arsalan Damirchi
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Sport physiology
دکتر شادمهر میردار هریجانی
استاد فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Shadmehr Mirdar Harijani
Professor, Exercise physiology
University of Mazandaran
Specialist: Sport physiology
دکتر محمداسماعیل افضل پور
استاد
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی بالینی
Mohammad Esmaeil Afzalpour
Professor
University of Birjand
Specialist: Clinical Sport Physiology
دکتر سید رضا عطارزاده حسینی
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی؛ دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزش
Seyed Reza Attarzade Hoseini
Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad-Iran
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Exercise Physiology
دکتر فرزاد ناظم
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Farzad Nazem
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport physiology
دکتر عبدالحمید حبیبی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Abdolhamid Habibi
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sport physiology
دکتر بهمن میرزایی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Bahman Mirzaei
Professor
University of Guilan
Specialist: Sport physiology
دکتر سید محمد مرندی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Seyed Mohammad Marandi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Sport physiology
دکتر مهدی کارگر فرد
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Mehdi Kargar Fard
Associate Professor Department of Sport Physiology
University of Isfahan
Specialist: Sport physiology
بهلول قربانیان
دانشیار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: تربیت بدنی و علوم ورزشی ، فیزیولوژی ورزشی
Bahlul Ghorbanian
Associate Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Physical Education and Sport Science
دکتر ناصر پولادی
دانشیار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی مولکولی، بیوشیمی
Naser Pouladi
Associate Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Biochemistry, cellular & molecular Biology
دکتر رامین امیرساسان
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
Ramin Amirsasan
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Physiology and Sport Nutrition
دکتر بهروز قربان زاده
استادیار مترجمی و زبان و ادبیات عربی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی گرایش ادبیات تطبیقی
Behrouz Ghorbanzadeh
Assistant Professor, arabic transltion
University of Mazandaran
دکتر حمید آقاعلی نژاد
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
Hamid Aghaalinezhad
Associate Professor
Tarbiat Modares University
دکتر اصغر توفیقی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی
Asghar Tofighi
Associate Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Exercise Physiology
دکتر کریم آزالی علمداری
دانشیار رشته علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Karim Azali Alamdari
Associate Professor, Department of sport Sciences, Faculty of Education&Psychology
Azarbaijan Shahid Madani University
دکتر حمید اراضی
استاد تمام رشته فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Hamid Arazi
Full Professor, Exercise Physiology
University of Guilan
Specialist: Exercise Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۷