درباره نشریه
ISSN:
2383-2282
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1393/07/01
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مدیر مسئول:
دکتر کریم آزالی علمداری
سردبیر:
دکتر معرفت سیاه کوهیان
تلفن:
041-34327534
دورنگار:
041-34327534
سایت اختصاصی:
jahssp.azaruniv.ac.ir
نشانی:
تبریز، کیلومتری جاده تبریز مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
تلفن همراه:
09147888142
تاریخ به‌روزآوری: 1399/06/15
مدیر مسئول
دکتر کریم آزالی علمداری
دانشیار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: علوم ورزشی، فیزیولوژی ورزشی
Karim Azali Alamdari
Associate Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Physical Education and Sport Science
سردبیر
دکتر معرفت سیاه کوهیان
استاد
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Marefat Siahkouhian
Professor
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Sport physiology
اعضای تحریریه
دکتر ارسلان دمیرچی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Arsalan Damirchi
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Sport physiology
دکتر شادمهر میردار هریجانی
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Shadmehr Mirdar Harijani
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sport physiology
دکتر محمداسماعیل افضل پور
استاد
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی بالینی
Mohammad Esmaeil Afzalpour
Professor
University of Birjand
Specialist: Clinical Sport Physiology
دکتر سید رضا عطارزاده حسینی
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی؛ دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزش
Seyed Reza Attarzade Hoseini
Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad-Iran
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Exercise Physiology
دکتر فرزاد ناظم
دانشیار
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Farzad Nazem
Associate Professor
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sport physiology
دکتر عبدالحمید حبیبی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Abdolhamid Habibi
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sport physiology
دکتر بهمن میرزایی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Bahman Mirzaei
Professor
University of Guilan
Specialist: Sport physiology
دکتر سید محمد مرندی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Seyed Mohammad Marandi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Sport physiology
دکتر مهدی کارگر فرد
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Mehdi Kargar Fard
Associate Professor Department of Sport Physiology
University of Isfahan
Specialist: Sport physiology
بهلول قربانیان
دانشیار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: تربیت بدنی و علوم ورزشی ، فیزیولوژی ورزشی
Bahlul Ghorbanian
Associate Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Physical Education and Sport Science
دکتر ناصر پولادی
دانشیار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی مولکولی، بیوشیمی
Naser Pouladi
Associate Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Biochemistry, cellular & molecular Biology
دکتر رامین امیرساسان
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیولوژی و تغذیه ورزشی
Ramin Amirsasan
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Physiology and Sport Nutrition
دکتر حمید آقاعلی نژاد
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
Hamid Aghaalinezhad
Associate Professor
Tarbiat Modares University
دکتر اصغر توفیقی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی
Asghar Tofighi
Associate Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Exercise Physiology
دکتر کریم آزالی علمداری
دانشیار
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رشته تخصصی: علوم ورزشی، فیزیولوژی ورزشی
Karim Azali Alamdari
Associate Professor
Azarbaijan Shahid Madani University
Specialist: Physical Education and Sport Science
دکتر حمید اراضی
استاد ممتاز/تمام رشته فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Hamid Arazi
Full Professor, Exercise Physiology
University of Guilan
Specialist: Exercise Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۲