درباره نشریه
ISSN:
2476-5481
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مدیر مسئول:
دکتر پرویز قزلباش
سردبیر:
دکتر محمدرضا مهراسبی
مدیر اجرایی:
دکتر مجید امین زارع
تلفن:
024-33781300
دورنگار:
024-33781300
سایت اختصاصی:
zums.ac.ir/jhehp
نشانی:
زنجان، انصاریه، خیابان پروین اعتصامی، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی زنجان، ، کدپستی: 4515786349
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/17
مدیر مسئول
پرویز قزلباش
استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: رادیولوژی
Parviz Ghezel Bash
Assistant Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Radiology
سردبیر
محمدرضا مهراسبی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Reze Mehrasbi
Associate Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
هیات تحریریه
دکتر حامد رضایی جم
حامد رضایی جم
محمدرضا مهراسبی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Reze Mehrasbi
Associate Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر مجید امین زارع
مجید امین زارع
دکتر مازیار پیدا
مازیار پیدا
محمود علیمحمدی
استاد دانشکده بهداشت عمومی و موسسه تحقیقات بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mahmood Ali Mohammadi
Professor, School of Public Health and Institute of Public Health Research, Tehran University of Medical Sciences
فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Gol Babaei
Professor, Department of Occupational Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
مهندس فاطمه جعفری
فاطمه جعفری
Fatemeh Jafari
دکتر غلامرضا جاهدخانیکی
غلامرضا جاهدخانیکی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Jahed Khaniki
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
دکتر کوروش کمالی
کوروش کمالی
دکتر سعیده مظلوم زاده
سعیده مظلوم زاده
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Saeideh Mazloom Zadeh
Associate Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر مهران محمدیان فضلی
مهران محمدیان فضلی
دکتر رامین نبی زاده نودهی
رامین نبی زاده نودهی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ramin Nabi Zadeh Nodehi
Tehran University of Medical Sciences
سیمین ناصری
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Simin Nasseri
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
مهندس فرانک سقطچی
فرانک سقطچی
محمدمسعود وکیلی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Masoud Vakili
Assistant Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر شیرازه ارقامی
شیرازه ارقامی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Shirazeh Arghami
Assistant Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
علی اسدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Ali Asadi
Professor, Agricultural Economics, University of Tehran
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر علیرضا شغلی
علیرضا شغلی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Alireza Shoghli
Associate Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. in Health Services Management
مهندس جمشید محمدی
جمشید محمدی
دکتر حسن زادآذر
حسن زادآذر
Joan M. Stevenson
Joan M. Stevenson
Mohamad Pauzi Zakaria
Mohamad Pauzi Zakaria
Razi Ahmadun
Razi Ahmadun
دکتر هوشنگ شهنواز
هوشنگ شهنواز
عباسعلی زمانی
دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات
Abbas Ali Zamani
Associate Professor, Razi University
ویراستار انگلیسی
مهندس جمشید محمدی
جمشید محمدی
مدیر اجرایی
دکتر مجید امین زارع
مجید امین زارع
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۳