درباره نشریه
ISSN:
2476-5481
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مدیر مسئول:
دکتر حسن بختیاری
سردبیر:
دکتر محمدرضا مهراسبی
مدیر اجرایی:
مجید امین زارع
ویراستار انگلیسی:
آرزو رفیعی
کارشناس:
شکیلا منصوری
تلفن:
024-33781300
دورنگار:
024-33781300
سایت اختصاصی:
zums.ac.ir/jhehp
نشانی:
زنجان، انصاریه، خیابان پروین اعتصامی، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی زنجان، ، کدپستی: 4515786349
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/11
مدیر مسئول
دکتر حسن بختیاری

Hassan Bakhtiary

سردبیر
دکتر محمدرضا مهراسبی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Reze Mehrasbi
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
اعضای تحریریه
دکتر نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Nematollah Jafarzadeh Haghighifard
Associate Professor Department of Environmental Health Engineering
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر امیر رئوف
استادیار
Amir Raoof
Assistant Professor Utrecht University, Utrecht, Netherlands
Specialist: Engineering Geology (Porous media)
Jack Schijven
Professor Utrecht University, Utrecht, Netherlands
Andre Niemann
Professor University of Duisburg-Essen, Duisburg, Germany
Brijesh Kumar Yadav
Associate Professor University of Roorkee, Uttarakhand, India
مجید حسنی زاده
استاد
Majid Hassanizadeh
Professor Utrecht University, Utrecht, Netherlands
دکتر محمدرضا مهراسبی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Mohammad Reze Mehrasbi
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
مجید امین زارع
استادیار بهداشت و ایمنی مواد غذایی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی، گوشت، فراورده های گوشتی، اسانس، عصاره
Majid Aminzare
Assistant Professor, Food Safety and Hygiene
Zanjan University of Medical Sciences
دکتر مازیار پیدا

دانشگاه زنجان
Mazyar Peyda

University of Zanjan
دکتر محمود علی محمدی
استاد دانشکده بهداشت عمومی و موسسه تحقیقات بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mahmood Alimohammadi
Professor School of Public Health and Institute of Public Health Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental health engineering
دکتر زهره فرهمندکیا
دکتر زهره فرهمندکیا

مهندس فاطمه جعفری
استادیار
Fatemeh Jafari
Assistant Professor
دکتر غلامرضا جاهدخانیکی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Jahed Khaniki
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
دکتر کوروش کمالی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Koorosh Kamali

Zanjan University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا صادقی
دکتر غلامرضا صادقی

دکتر مهران محمدیان فضلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Mehran Mohammadian Fazli
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
دکتر رامین نبی زاده نودهی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ramin Nabizadeh Nodehi
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
مهندس فرانک سقطچی

دانشگاه زنجان
Faranak Saghatchi

University of Zanjan
دکتر محمد مسعود وکیلی
استادیار آموز بهداشت و ارتقاء سلامت
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Mohammad Masoud Vakili
Assistant Professor, Health Education & Health Promotion
Zanjan University of Medical Sciences
دکتر شیرازه ارقامی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Shirazeh Arghami
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر علی اسدی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ترویج و آموزش کشاورزی
Ali Asadi
Professor Agricultural Economics
University of Tehran
Specialist: Promotion and education of agriculture
دکتر علیرضا شغلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Alireza Shoghli
Associate Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. in Health Services Management
مهندس جمشید محمدی

دانشگاه زنجان
Jamshid Mohammadi

University of Zanjan
دکتر حسن حسن زادآذر
دانشیار بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Hassan Hassanzadazar
Associate Professor, Food Safety and Hygiene, School of Public Health
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Food Hygiene
Joan M. Stevenson
Professor Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada
Mohamad Pauzi Zakaria
Professor University of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia
Razi Ahmadun
Razi Ahmadun

دکتر هوشنگ شهنواز
استاد
Houshang Shahnavaz
Professor Lule? University, Sweden
دکتر عباسعلی زمانی
دانشیار گیاهپزشکی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: کنترل بیولوژیک آفات
Abbas Ali Zamani
Associate Professor, Plant Protection
Razi University
Specialist: Biological control of plant diseases
ویراستار انگلیسی
آرزو رفیعی

Arezo Rafie

مدیر اجرایی
مجید امین زارع
استادیار بهداشت و ایمنی مواد غذایی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی، گوشت، فراورده های گوشتی، اسانس، عصاره
Majid Aminzare
Assistant Professor, Food Safety and Hygiene
Zanjan University of Medical Sciences
کارشناس
شکیلا منصوری
شکیلا منصوری

Shakila Mansori

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۰