تاثیر سطوح سرمی اینترلوکین-6 بر روی هایپرآلژزی و بیان گیرنده های اوپیوئیدی Mu نخاعی در طی التهاب مزمن ایجاد شده به وسیله ی ادجوانت کامل فروند

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
IL-6 سایتوکاینی دارای خصوصیات دوگانه القاء کننده و ضد التهاب است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات IL-6 بر روند هایپرآلژزی، ادم و تغییرات بیان گیرنده های اوپیوئیدی مو نخاعی در طی مراحل مختلف آرتریت مزمن (AA) ناشی از تزریق CFA) Complete Freund’s Adjuvant)، در موش های صحرایی می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه کاربردی- بنیادی، آرتریت به وسیله ی یک بار تزریق کف پایی CFA در موش های صحرایی ایجاد شده و به 4 گروه، و هر گروه به سه زیرگروه 6 تائی، تقسیم شدند. آنتی IL-6 به دو صورت روزانه و هفتگی در طی 21 روز مطالعه تزریق شد. میزان بیان گیرنده های اوپیوئیدی مو (mOR) نخاعی به وسیله ی تکنیک وسترن بلاتینگ تعیین شد.
نتایج
تیمار روزانه با آنتی بادی anti-IL-6 به طور مشخصی باعث کاهش ادم پا در گروه AA در مقایسه با گروه کنترل AA شد (001/0=P)، درحالی که تزریق روزانه و هفتگی anti-IL-6 هایپرآلژزی را در گروهایی که با آنتی بادی تیمار شده بودند، در روزهای 14 و 21 به طور مشخصی افزایش داد (به ترتیب، 001/P=0/01 P=0). آنتی بادی IL-6 به صورت وابسته به زمان باعث افزایش هایپرآلژزی و کاهش مشخص بیان mOR (به ترتیب، 01/P=0/001 P=0) در طی تیمار با آنتی IL-6 در روزهای 14 و 21 بعد از تزریق CFA شد.
نتیجه گیری
این مطالعه اهمیت ارتباط وابسته به زمان بین سطوح سرمی 6-ILو هایپرآلژزی طی آرتریت مزمن را نشان داده و نتایج آن پیشنهاد می کند که طی درمان های ضد التهابی با داروهای ضد سایتوکاینی مانند anti-IL-6 توجه به مرحله بیماری التهابی آرتریت روماتویید بسیار مهم است.
زبان:
فارسی
صفحه:
196
لینک کوتاه:
magiran.com/p1005507 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.