مقایسه اثر فرآیند الکتروشیمیایی و انعقاد با آلوم بر حذف کدورت و باکتری های کلیفرم

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
هم اکنون 1/1 میلیارد نفر از جمعیت جهان به آب سالم و کافی دسترسی ندارند. بنابراین یافتن روش های کارآمدتر تصفیه آب یک نیاز جدی است. این تحقیق با هدف مقایسه اثر فرآیند الکتروشیمیایی و انعقاد با آلوم بر حذف کدورت و باکتری های کلیفرم از فاضلاب دست ساز انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه تجربی در سیستم بسته بر روی 5 نمونه فاضلاب دست ساز انجام شد. ابتدا به کمک آزمایش جار دوز آلوم و pH بهینه تعیین شد، سپس بر روی هرکدام انعقاد صورت گرفت و قبل و بعد از آن نمونه برداشت شد (10 نمونه). برروی هریک از محلول های فاضلاب دست ساز فرآیند الکتروشیمیایی انجام گرفت. هربار ml1700 فاضلاب به مدت 60 دقیقه به کمک الکترودهای آلومینیومی، تحت جریان مستقیم mA600 قرار گرفت و هر 10 دقیقه یکبار نمونه برداشت شد (35 نمونه). نمونه ها از نظر کدورت، محتمل ترین تعداد کلیفرم های کل، تاییدی، مدفوعی و شمارش بشقابی باکتری های هتروتروف (HPC) مطابق دستورالعمل های چاپ 21 کتاب استاندارد متود آزمایش شد.
نتایج
دوز آلوم و pH بهینه انعقاد به ترتیب mg/L16 و 7 و بازده حذف کلیفرم های کل، تاییدی و مدفوعی به کمک انعقاد به ترتیب 57/80، 89/48 و 59/65 درصد بود. به علاوه بازده حذف کدورت و HPC به ترتیب 92/89 و 11/91 درصد بود. فرآیند الکتروشیمیایی کلیفرم های را تا 100 درصد حذف نمود و کدورت و HPC را به ترتیب تا 05/91 و 31/96 درصد کاهش داد.
نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان می دهد فرآیند الکتروشیمیایی در حذف کدورت و شاخص های باکتری شناسی کارآمدتر از انعقاد با آلوم است.
زبان:
فارسی
صفحه:
273
لینک کوتاه:
magiran.com/p1005519 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.