الگوی زیستی شخصیت گری و اعتیاد

پیام:
چکیده:
گری، یک الگوی زیستی از شخصیت مبتنی بر سه سیستم مغزی- رفتاری ارایه کرده است که اساس تفاوت های فردی را تشکیل می دهد و فعالیت هر یک از آن ها به فراخوانی واکنشهای هیجانی متفاوت نظیر ترس و اضطراب می انجامد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تفاوت الگوی فعالیت سیستم های مغزی/ رفتاری در افراد معتاد و غیر معتاد بود. بدین منظور، 96 آزمودنی معتاد (48 زن و 48 مرد) با 96 آزمودنی بهنجار (48 زن و 48 مرد) همتا شدند و با مقیاس شخصیتی گری ویلسون (GWPQ) مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که افراد معتاد مرد و زن در مقایسه با افراد عادی، نمره ی بالاتری در سیستم فعال ساز رفتاری کسب می کنند. همچنین، از لحاظ سیستم بازداری رفتاری (BIS) و سیستم جنگ/ گریز (FFS) بین گروه ها تفاوت معناداری به دست نیامد و نتایج حاضر از این فرضیه که افراد معتاد از بیش فعالی سیستم فعال ساز رفتار برخوردارند، حمایت کرد
زبان:
فارسی
در صفحه:
51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1023331 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!