فهرست مطالب

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی - پیاپی 22 (زمستان 1390)
 • پیاپی 22 (زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/11/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • چگونه یک چکیده ی قابل قبول تهیه کنیم؟
  فرح لطفی کاشانی صفحه 6
 • چگونه در مقاله ی خود، تحلیل واریانس و کواریانس را گزارش کنیم؟
  شهرام وزیری صفحه 9
 • احسان کهریزی، علیرضا آقایوسفی، مالک میر هاشمی صفحه 21
  افسردگی، یکی از شایع ترین تشخیص ها در اختلالات روانی است که تعداد زیادی از افراد به آن مبتلا هستند و تاکنون، شیوه های مختلفی برای درمان آن ارایه شده است. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثر بخشی گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری در کاهش افسردگی زندانیان بود. بدین منظور، 16 نفر از زندانیان مرد مستقر در بند روان درمانی زندان مرکزی قم که بر اساس آزمون افسردگی بک، افسرده متوسط و شدید تشخیص داده شده بودند، به طور تصادفی در دوگروه 8 نفره ی آزمایشی و کنترل گمارده شدند، سپس شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری در 12 جلسه ی 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد و پس از پایان مداخله ی درمانی، دوباره آزمون افسردگی بک از هر دو گروه اخذ شد. نتایج تحلیل کواریانس، نشان داد که بین میانگین نمره ی افسردگی پس آزمون دو گروه، تفاوت معنادار وجود دارد و می توان نتیجه گرفت که شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری منجر به کاهش افسردگی زندانیان می شود.
  کلیدواژگان: افسردگی، شناخت درمانی گروهی، زندان
 • بیتا نصرالهی، محمد علی مظاهری، محسن دهقانی، علیرضا کیامنش، فرهاد جمهری صفحه 31
  درد، یک تجربه ی حسی- هیجانی است و به عنوان یک تجربه ی ذهنی می تواند با انواع حالات و اختلالات هیجانی همراه شود. معطوف شدن توجه به سمت محرک های دردناک، یکی از ویژگی های مهم درد به حساب می رود. هدف پژوهش حاضر، بررسی توجه انتخابی در بیماران مبتلا به دردهای مزمن عضلانی- اسکلتی در مقایسه با گروه غیر بیمار بود. بدین منظور 50 بیمار مبتلا به درد مزمن عضلانی- اسکلتی به شیوه ی در دسترس از بیمارستان امام خمینی و آتیه ی شهر تهران انتخاب و با 50 نفر فرد سالم از جمعیت عمومی از نظر ویژگی های دموگرافیک همتاسازی و مقایسه شدند. سپس هر دو گروه با آزمون نرم افزاری کاوش- نقطه ی تصویری مورد آزمون قرارگرفتند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری، نشان داد که بیماران مبتلا به درد های مزمن عضلانی- اسکلتی با گروه غیر بیمار در سطوح توجه انتخابی تفاوت معنادار دارند. همچنین تحلیل ها نشان داد که هر دوگروه در توجه به محرک های دردناک متجانس، محرک های دردناک نامتجانس، محرک های شاد متجانس و محرک های شاد نامتجانس، تفاوت معنادار دارند.
  کلیدواژگان: توجه ی انتخابی، درد، آزمون کاوش، نقطه ی تصویر
 • جعفر بهادری خسروشاهی، تورج هاشمی نصرت آباد صفحه 41
  بهزیستی روانی، شامل دریافت های فرد از میزان هماهنگی بین هدف های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابی های مستمر به دست می آید و به رضایت درونی و نسبتا پایدار در توالی زندگی منتهی می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی امیدواری و تاب آوری با بهزیستی روان شناختی در دانشجویان بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه تبریز بود که از میان آنها تعداد 400 نفر (200 پسر، 200 دختر) به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و از نظر امیدواری، تاب آوری و بهزیستی روان شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، نشان داد که بین امیدواری و تاب آوری با بهزیستی روان شناختی رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد و متغیرهای پیش بین، قادرند تغییرات بهزیستی روان شناختی دانشجویان را پیش بینی کنند. بر اساس این داده ها، افرادی که امیدواری و تاب آوری بالایی دارند از بهزیستی روانی بالایی نیز برخوردارند.
  کلیدواژگان: امیدواری، تاب آوری، بهزیستی روانی
 • صمد فهیمی، منصور علی مهدی، عباس بخشی پور رودسری، مجید محمود علیلو صفحه 51
  گری، یک الگوی زیستی از شخصیت مبتنی بر سه سیستم مغزی- رفتاری ارایه کرده است که اساس تفاوت های فردی را تشکیل می دهد و فعالیت هر یک از آن ها به فراخوانی واکنشهای هیجانی متفاوت نظیر ترس و اضطراب می انجامد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تفاوت الگوی فعالیت سیستم های مغزی/ رفتاری در افراد معتاد و غیر معتاد بود. بدین منظور، 96 آزمودنی معتاد (48 زن و 48 مرد) با 96 آزمودنی بهنجار (48 زن و 48 مرد) همتا شدند و با مقیاس شخصیتی گری ویلسون (GWPQ) مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که افراد معتاد مرد و زن در مقایسه با افراد عادی، نمره ی بالاتری در سیستم فعال ساز رفتاری کسب می کنند. همچنین، از لحاظ سیستم بازداری رفتاری (BIS) و سیستم جنگ/ گریز (FFS) بین گروه ها تفاوت معناداری به دست نیامد و نتایج حاضر از این فرضیه که افراد معتاد از بیش فعالی سیستم فعال ساز رفتار برخوردارند، حمایت کرد
  کلیدواژگان: شخصیت، سیستم فعال ساز رفتار، اعتیاد
 • حسن محمدطهرانی، مریم فاضلی، مریم محمدطهرانی صفحه 61
  حساسیت زدایی حرکت چشم بازپردازش (EMDR) یکی از روش های موثر در کمک به کسانی است که از مشکلات ناشی از تجربه های آسیب زا، اضطراب، خاطرات ناخوشایند، اختلال استرس پس از ضربه، سوگ و انواع دیگری از مشکلات هیجانی رنج می برند. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی حساسیت زدایی حرکت چشم بازپردازش در کاهش اضطراب دانشجویان بود. بدین منظور، 30 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) کاربندی شدند. همه ی آزمودنی ها ابتدا از نظر میزان اضطراب مورد ارزیابی قرار گرفتند، سپس گروه EMDR در سه جلسه ی نود دقیقه ای شرکت کردند و در نهایت اضطراب آزمودنی ها مجددا اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نمرات اضطراب نشان داد که میزان اضطراب در گروه آزمایش که حساسیت زدایی حرکت چشم بازپردازش را آموخته بودند به طور معناداری کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: حساسیت زدایی حرکت چشم بازپردازش، اضطراب، استرس
 • محسن اسدی، عبدالله شفیع آبادی، امیر پناه علی، حسین حبیب الله زاده صفحه 69
  فرسودگی شغلی، یکی از عوامل اساسی در کاهش کارآیی، از دست رفتن نیروی انسانی و ایجاد عوارض جسمی و روانی، خصوصا در حرفه های خدمات انسانی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی معنادرمانی گروهی برکاهش فرسودگی شغلی بود. بدین منظور، از بین دبیران مرد مدارس تبریز، 28 نفر که بالاترین میزان فرسودگی شغلی را داشتند، انتخاب و در دو گروه آزمایش و انتظار کاربندی شدند. سپس گروه آزمایش در 8 جلسه ی یک و نیم ساعته تحت معنادرمانی گروهی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس، نشان داد که جلسات معنادرمانی به طور معناداری باعث کاهش فرسودگی شغلی شده است و به نظر می رسد که معنادرمانی گروهی روش مناسبی برای کاهش فرسودگی شغلی است.
  کلیدواژگان: معنادرمانی، فرسودگی شغلی، روان درمانی، روان درمانی
 • علیرضا آقایوسفی، نسیم شریف صفحه 79
  حل مساله، فرآیند شناختی- رفتاری است که به وسیله ی آن فرد می تواند راهبردهای موثر و سازش یافته ی مقابله ای برای مشکلات روزمره را تعیین، کشف یا ابداع کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی سبک های حل مساله و بهزیستی شخصی در دانشجویان بود. بدین منظور از بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 400 نفر (200 دختر، 200 پسر) به طور تصادفی انتخاب و از نظر بهزیستی شخصی و سبک های حل مساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که 63 درصد واریانس بهزیستی شخصی به وسیله ی سبک حل مساله تبیین می شود و ضریب تاثیر سبک های حل مساله ی خلاقیت، اعتماد و گرایش، به طور معناداری می تواند تغییرات مربوط به بهزیستی شخصی را پیش بینی کنند. به نظر می رسد سبک هایی که دانشجویان هنگام مواجه شدن با موقعیت های مساله دار استفاده می کنند، به اتخاذ نوعی سبک زندگی مبتنی بر خلاقیت یا استیصال منجر می شود که از جمله تعیین کننده های سطح بهزیستی شخصی آنها به حساب می آید.
  کلیدواژگان: سبک های حل مساله، بهزیستی شخصی، حل مساله
 • مهدی قزلسفلو، مهرنوش اثباتی صفحه 89
  بیماری ایدز، در قرن گذشته مهمترین تهدید برای سلامت مردم جهان بود. به گونه ای که به گزارش سازمان بهداشت جهانی در هر یک دقیقه، 6 نفر در دنیا بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست می دهند. در این مدت، متخصصان به دنبال معرفی راه های جدیدی برای بهبود کیفیت زندگی این بیماران بوده اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی گروه درمانی امید محور بر بهبود کیفیت زندگی مردان مبتلا به اچ آی وی، مثبت بود. بدین منظور، طی یک مطالعه ی نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل، 20 مرد با اچ آی وی مثبت که در سال 1389 به بیمارستان امام خمینی مراجعه کرده بودند، به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی و از نظر کیفیت زندگی در ابتدا و انتهای پژوهش مورد سنجش قرار گرفتند، سپس گروه آزمایشی در 8 جلسه ی 2 ساعته تحت گروه درمانی امید محور قرار گرفت. نتایج تحلیل کواریانس، نشان داد که نمره های کیفیت زندگی گروه آزمایش بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل، بهبود داشته و گروه درمانی امید محور باعث بهبود کیفیت زندگی در مردان مبتلا به HIV+ شده است.
  کلیدواژگان: امید درمانی، کیفیت زندگی، اچ آی وی مثبت
|
 • Page 21
  Since depression is recognized as one of the most common mental disorders from which a large number of people are suffering, various therapeutic methods are introduced for its treatment. The main purpose of this research was to determine the effectiveness of Michael Ferry’s method of cognitive group therapy in reducing the depression in male prisoners. Using Beck Depression Scale, the researchers diagnosed 16 male prisoners kept in psychotherapy section of Ghom Central Prison as having moderate and severe depression disorders. After the subjects were divided randomly into experimental and control groups, each consisting of 8 subjects (n=8), twelve cognitive group therapy sessions, each lasting ninety minutes was held for the experimental group based on Ferry’s method. Then both groups completed Beck Depression Scale as the post test. The results of the study showed significant difference between the mean of the post test scores of these two groups. Therefore, it could be concluded that cognitive group therapy was effective in reducing depression in male prisoners based on Ferry’s method
  Keywords: Depression, Cognitive Group Therapy, Prison
 • Page 31
  Pain is an unpleasant sensory and emotional experience. As a mental experience it can provoke different expressions and emotional disorders. Drawing attention toward painful stimuli is regarded as one of the significant features of feeling pain. The main objective of this research was to study selective attention in patients with muscular-skeletal complaints and healthy individuals. In so doing, Fifty patients were selected from two hospitals of Imam Khomeini and Atieh in the city of Tehran through availability sampling method and then they were matched with 50 healthy individuals in terms of demographical point of view. The Dot-probe Software Task was administered to both groups. MANOVA findings suggested a significant difference in the selective attention between musculoskeletal patients and healthy individuals. Furthermore, both groups displayed significant differences in focusing attention on painful congruent and incongruent stimuli, non-painful congruent and incongruent stimuli, and lack attention
  Keywords: Selective Attention, Chronic Pain, Muscular, skeletal Patients
 • Page 41
  Psychological well-being refers to an individual perception of the degree of coordination between his/her objectives on one hand and the consequences of his/her performance on the other hand. This process which is a continuous appraisal could result in the internal and rather stable satisfaction in the lifespan of an individual. The purpose of this study was to examine the relationship between hopefulness and resiliency with the psychological well-being of the students. Given this, four hundred students (200 males and 200 females) from Tabriz University were selected by cluster sampling method and their scores of hopefulness, resiliency and psychological well-being were calculated. Results of correlation coefficients and step by step regression analysis indicated that hopefulness, resiliency and psychological well-being are significantly and positively correlated. Furthermore, the variations of psychological well-being of the students could be determined by predictive variables. Finally, it could be concluded that individuals with higher scores in hopefulness and resiliency revealed higher level of psychological well-being.
  Keywords: Hopefulness, Resiliency, Hardiness, Psychological Well, being, University Students
 • Page 51
  Gray offered a biological model of personality consisting of three brain-behavior systems based on individual differences. These three systems provoke different reactions like fear, anxiety and so on. The aim of this investigation was to examine the differences of the pattern of activities in the addicts and non-addicts. In so doing, a group of 96 addicted subjects (48 men and 48 women) were matched with a group of 96 non-addicted one (48 men and 48 women) and Gray-Wilson Personality Questionnaire was administered to them. The results of the study demonstrated that both male and female addicts had higher scores in Behavioral Activation System (BAS), in comparison with non-addicts. In addition, no significant difference could be detected between Behavior Inhibition System (BIS) and Fight- Flight System (FFD) scores of the groups. Finally, the results of the study confirmed the hypothesis that addicts possess the hyperactivity of BIS
  Keywords: Personality, Behavioral Activation System, Behavior Inhibition System, Fight, Flight System
 • Page 61
  Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), is a form of psychotherapy developed to resolve the problems of those individuals who suffer from trauma related disorders such as exposure to distressing events and memories, anxiety, post-traumatic stress disorder, death of one’s beloved and other emotional disorders. The aim of this study was to assess the effectiveness of EMDR in reducing anxiety in university students. In so doing, thirty female university students were selected from Islamic Azad University, Kerman Branch by simple random sampling method. Then they were divided into experimental and control groups, each consisting of 15 subjects. All subjects were initially assessed in terms of anxiety levels. After that the experimental group participated in 3 ninety-minute sessions of EMDR and their anxiety level were assessed. The results of the covariance analysis of anxiety scores indicated that anxiety level of experimental group who underwent treatment was higher than that of the control group.
  Keywords: Eye Movement Desensitization, Reprocessing, Anxiety
 • Page 69
  Work burnout is regarded as one of the fundamental factors in reducing efficiency and performance, and bringing about loss of man power and physical and mental side effects, particularly, in jobs related to human services. The aim of this research was to determine how group logo therapy could reduce job burnout. In so doing, twenty eight school teachers who had the highest level of burnout were selected randomly from among male school teachers in secondary schools in the city of Tabriz and assigned to experimental and control groups. Then the experimental group underwent 8 ninety-minute sessions of group logo therapy. The results of the analysis of covariance revealed that logo therapy sessions reduced job burnout significantly. In other words, logo therapy seems to be a suitable method in reducing job burnout
  Keywords: Group Logo Therapy, Job Burnout
 • Page 79
  Problem Solving is a cognitive-behavioral process through which the individual can recognize and initiate effective and adaptive strategies in coping with daily struggles. The purpose of this study was to examine the relationship between problem solving styles and subjective well-being in the university students. Given this, four hundred students (200 males and 200 females) were randomly selected from among undergraduate students in Islamic Azad University, Central Tehran Branch, and assessed in terms of problem solving styles and subjective well-being. Data analysis indicated that 63% of variance of subjective well-being could be explained by problem solving styles and regression coefficient of the problem solving styles could significantly predict the subjective well-being variations. The results also suggested that problem solving styles employed by university students when confronting problematic situations leads to adopting a type of life style based on innovation or frustration which is in turn regarded as a deciding factor in subjective well-being of them.
  Keywords: Problem Solving Styles, Subjective Well, being, Problem Solving
 • Page 89
  During the past decades, AIDS has been the most important threat to human’s health all over the world. Based on the reports of WHO, six people are dying per minute because of HIV infection. The purpose of this research was to study the effectiveness of hope-oriented group therapy in improving quality of life in a group of male HIV+ patients. In so doing, twenty male HIV+ patients who had visited Emam Khomeini Hospital in 2009 were selected using availability sampling method, randomly assigned to experimental and control groups, and assessed in terms of quality of life. Then the experimental group underwent 8 two-hour sessions of hope-oriented group therapy. The results of the analysis of covariance showed that the scores of the quality of life of the experimental group improved in comparison with those of control group after treatment. Therefore, it could be concluded that hope-oriented group therapy improves the quality of life in males suffering from HIV.
  Keywords: Hope, oriented Therapy, Quality of Life, HIV+ Patients