مقایسه سختی سطح چهار نوع کامپوزیت بعد از کاربرد دهانشویه های مختلف

چکیده:
مقدمه
کنترل پلاک دندانی تنها بوسیله روش مکانیکی کافی نبوده و استفاده از دهانشویه ها نیز توسط بیماران توصیه می شود. بعضی از مطالعات نشان داده اند که هر دو نوع دهانشویه الکل دار و بدون الکل می توانند باعث کاهش سختی سطح کامپوزیت ها شوند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سه نوع دهانشویه بر روی سختی سطح چهار نوع کامپوزیت می باشد.
روش بررسی
60 نمونه از هر کدام از کامپوزیت های P60، Z350، Z250،، Z100با ابعاد مشابه تهیه گردید و هر گروه به چهار زیر گروه 15 تایی تقسیم شد. تست ویکرز با نیروی 100 گرم با زمان 15 ثانیه قبل و بعد از قرارگیری نمونه ها بمدت 24 ساعت در دهانشویه های Listerineو Oral-B و EpiMax و همچنین آب مقطر اعمال شد.
نتایج
کاهش سختی سطح کامپوزیت P60 در تمام دهانشویه ها و آب مقطر معنی دار بود. کاهش سختی سطح کامپوزیت Z350 در تمام گروه ها بجز دهانشویه EpiMax معنی دار بود. کاهش سختی سطح کامپوزیت Z250در آب مقطر و دهانشویهListerine معنی دار نبود، ولی در دهانشویه های Oral-B و EpiMax معنی دار بود. کاهش سختی سطح کامپوزیت Z100 در تمام دهانشویه ها معنی دار بود ولی در آب مقطر معنی دار نبود.
نتیجه گیری
الکل به تنهایی نمی تواند در کاهش سختی سطح کامپوزیت ها تاثیر داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
277 -286
لینک کوتاه:
magiran.com/p1038722 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!