نگرش ارائه دهندگان خدمت در یکی از بیمارستانهای آموزشی شهر تهران نسبت به انجام کار تیمی، جو ایمنی موجود و انتقال دانش ازطریق همکاری تیمی

چکیده:
زمینه و هدف
امروزه باتوجه به اهمیت سلامت شغلی ارائه دهندگان خدمت و ایمنی بیماران در بیمارستان ها و مراکز درمانی، بکارگیری فرهنگ ایمنی درکنارکارتیمی، به عنوان یک اصل مهم پذیرفته شده است. لذا، این پژوهش با هدف تعیین نحوه نگرش ارائه دهندگان خدمت نسبت به شیوه انجام کار، جو ایمنی موجود و انتقال دانش از طریق همکاری تیمی در بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد شهر تهران درسال 1388انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی، 225 نفر از دستیاران پزشکی، پرستاران و دیگر پیرا پزشکان در یکی از بیمارستان های آموزشی شهر تهران در سال 1388شرکت کردند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه نگرش به ایمنی بود که اعتبار و پایایی آن بررسی و تایید شده بود. از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 وآزمون آماری مجذور کای جهت تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که 59 درصد از پرستاران،52 درصد از پزشکان و58 درصد از پیراپزشکان، معتقد بودند که کارها به روش تیمی انجام می شود.30 درصد از پرستاران،21 درصد از پزشکان و 39 درصد از پیرا پزشکان، احساس امنیت در محیط کارداشتند و78 درصد از پرستاران، 55 درصد از پزشکان و73 درصد ازپیراپزشکان معتقد بودند، تبادل دانش واطلاعات در بین اعضای تیم در حین انجام کارتیمی صورت می پذیرد. در میان مشخصات دموگرافیک، وضعیت تاهل با نگرش ارائه دهندگان خدمت نسبت به شیوه انجام کار، سابقه کار با نگرش ارائه دهندگان خدمت نسبت به جوایمنی موجود و پست سازمانی با نگرش ارائه دهندگان خدمت نسبت به انتقال دانش از طریق همکاری تیمی رابطه معنی داری داشتند (05/0>P).
نتیجه گیری
با شناخت نگرش ارائه دهندگان خدمت نسبت به شیوه انجام کار و جوایمنی، تامین ایمنی بیماران و ارائه دهندگان خدمت، اصلاح کمبودهای موجود در این زمینه و دستیابی به فرهنگ یادگیری از خطا ها، آسا ن تر می شود و مدیران می توانند از آن به عنوان راهنمایی مناسب برای ایجاد فرهنگ ایمنی استفاده کنند.
زبان:
فارسی
صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1071851 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!