جداسازی و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های کلبسیلا پنومونیه زیر گونه رینواسکلروماتیس جدا شده از پودر شیرخشک مصرفی نوزادان در بخشNICU

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کلبسیلا پنومونیه زیر گونه رینواسکلروماتیس، کوکوباسیل گرم منفی و غیر متحرک در خانواده انتروباکتریاسیه می باشد که در محیط یافت می شود و به عنوان بخشی از فلورطبیعی پوست، مجراهای تنفسی و معدی روده ای انسان ها و حیوانات ایفای نقش می نماید. شیر و فرآورده های آن ممکن است منابع مهمی از گونه های بیماریزا کلبسیلا باشند. هدف از این مطالعه جداسازی و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های کلبسیلا پنومونیه زیر گونه رینواسکلروماتیس جدا شده از پودر های شیرهای خشک مصرفی نوزادان در بخش NICU می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه مقطعی تعداد 125 نمونه پودر شیر خشک که جهت تغذیه نوزادان در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان ها مورد بررسی قرار گرفتند. جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم بر اساس روشاستاندارد FDA انجام شد. حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های جدا شده بر اساس پروتکل ارائه شده توسط سازمان استاندارهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI 2011) با روش استاندارد انتشار دیسک مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
در این مطالعه مقطعی از تعداد 125 نمونه پودر شیر خشک مورد بررسی 3 نمونه (4/2%) از نظر آلودگی به کلبسیلا پنومونیه زیر گونه رینواسکلروماتیس مثبت بودند. نتایج حاصل از تست حساسیت ضد میکروبی نشان داد که همه جدایه ها به آنتی بیوتیک های آمیکاسین، سفوتاکسیم، نالیدیکسیک اسید، تیکارسیلین، کلرامفنیکل، سیپروفلوکساسین، و مینوسایکلین حساس (100 درصد) می باشند.
نتیجه گیری
آگاهی از گونه های کلبسیلا مقاوم به دارو در صنعت غذایی دارای اهمیت فراوانی می باشد، زیرا در صورت عدم کنترل ارگانیسم های مقاوم به دارو ممکن است این باکتری ها از طریق پودرهای شیر خشک، شیر و محصولات آن به جامعه انسانی منتقل می گردند.
زبان:
فارسی
صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p1088171 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.