بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی برگ اکالیپتوس بر علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی و استرپتوکوکوس پیوژنز در شرایط آزمایشگاهی

چکیده:
زمینه وهدف
امروزه در کشورهای توسعه یافته داروهای آنتی بیوتیک موجود نه تنها گران بوده و برای درمان بیماری ها مناسب نمی باشد، بلکه اثرات جانبی نیز به دنبال دارند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی برگ سه گونه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis، Eucalyptus globulus و Eucalyptus microtheca) بر علیه برخی از باکتری های بیماری زا می باشد.
روش بررسی
در این پژوهش برگ های سه گونه اکالیپتوس از مناطق مختلف شهرستان جیرفت جمع آوری شده، پس از تعیین گونه در شرایط مناسب خشک گردیدند. بعد از عصاره گیری به روش ماسراسیون، تاثیر ضد باکتریایی غلظت های مختلف عصاره به روش تمام ظرف و روش انتشار در آگار به کمک دیسک بر روی باکتری هایS.pyogenes PTCC 1447، E.coli PTCC 1338 وPTCC 1113 S.aureus مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) عصاره ها با استفاده از روش رقت لوله ای برای هر باکتری تعیین شد.
یافته ها
عصاره هر سه گونه اکالیپتوس در غلظت μg/ml 2000 فاقد اثر ضد باکتریایی بر روی E. coli بوده و قادر به جلوگیری از رشد این باکتری بر روی محیط کشت نمی باشد. عصاره E. camaldulensis و E. globulus در این غلظت فعالیت ضد باکتریایی قوی بر روی S. aureus و S. pyogenes از خود نشان داد. به طوری که کاملا از رشد این باکتری ها بر روی محیط کشت جلوگیری نمود. در حالیکه عصاره E. microtheca فقط بر روی S. aureus اثر ضد باکتریایی دارد. MIC عصاره E. camaldulensis برایS. aureus وS. pyogenes کمتر از /ml gμ 8/7 بود در حالیکه MIC عصاره E. globules برای S. aureus، /ml gμ 6/15 و برای S. pyogenes /ml gμ 25/31 مشاهده شد. عصاره E. microtheca حداقل غلظت مهارکنندگی برایS. aureus وS. pyogenes، /ml gμ 6/15دارا بود.
نتیجه گیری
عصاره متانولی گونه های مختلف اکالیپتوس فعالیت ضد باکتریایی بالایی بر علیه بسیاری از باکتری های بیماریزا دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1088426 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!