فهرست مطالب

زیست فناوری میکروبی - پیاپی 4 (بهار 1389)
 • پیاپی 4 (بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/02/02
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آناهیتا زادمهر، حسین عطار صفحه 1
  زمینه وهدف
  لوواستاتین یکی از داروهای خانواده استاتین هااست که در کاهش کلسترول خون نقش بسزایی دارد و توسط قارچ آسپرژیلوس ترئوس طی فرآیند تخمیر تولید می شود. هدف این پژوهش بررسی اثر غلظت فسفات بر روی تولید لوواستاتین در یک محیط کشت ناپیوسته است.
  روش بررسی
  دراین پروه به صورت آزمایشگاهی درغلظتهای مختلف فسفات(2/0-3 گرم بر لیتر) با ثابت نگه داشتن بقیه پارامترهای محیط کشت، لوواستاتین تولید شده و غلظت های لوواستاتین و بیومس تولیدی اندازه گیری شده است.
  یافته ها
  بیشترین میزان تولید بیومس 32/1 گرم بر لیترمی باشد که در غلظت فسفات3/0 گرم بر لیتر بدست آمده است. در غلظت 3/0 گرم بر لیتر فسفات مقدار25/11 میلی گرم لوواستاتین تولید شد. استخراج لواستاتین توسط حلال اتیل استات در شرایط بهینه انجام شد.
  نتیجه گیری
  بهترین غلظت منبع فسفات برای استفاده در محیط کشت برای تولید لوواستاتین از آسپرژیلوس ترئوس، 3/0 گرم بر لیتر می باشد. با افزایش غلظت لوواستاتین در محیط کشت منبع فسفات به عنوان بازدارنده در محیط عمل می کند.
  کلیدواژگان: : لوواستاتین، فسفات، آسپرژیلوس ترئوس
 • مجتبی تاران، الهام عزیزی، مظفر شریفی صفحه 7
  زمینه وهدف
  اخیرا با توجه به افزایش جمعیت میکروب های مقاوم به آنتی بیوتیک ها و شناخت بیشتر عوارض جانبی داروهای سنتتیک شیمیایی روز به روز استفاده از داروهای گیاهی با خواص ضدمیکروبی رایج تر می شود. گیاهان جنس بلوط از گیاهان غالب در نواحی شمال و مرکز ایران هستند که گونه های مختلفی دارند. جنس بلوط متعلق به خانواده Fagaceae است. گونه بلوط ایرانی بین این گونه ها غالب است. این گونه بلوط پر انتشارترین گونه در رشته کوه زاگرس است و جای رویش آن تمام جنگل های مغرب(کرمانشاه و کردستان، اطراف شیراز، کازرون، بوشهر، دشت ارژن و نقاط دیگر زاگرس) می باشد. اثرات درمانی بعضی از گونه های این جنس به اثبات رسیده است. هدف این مطالعه بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره هیدروالکلی و اتری میوه گیاه بلوط ایرانی بود.
  روش بررسی
  عصاره های هیدروالکلی و اتری این گیاه به روش خیساندن(ماسراسیون) استخراج شد. اثر مهارکنندگی دو عصاره بر دو باکتری گرم مثبت (باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس)، دو باکتری گرم منفی (کلبسیلا پنومونیه و اشریشیا کلی) و دو قارچ (کاندیدا آلبیکنس و ساکارومایسس سرویزیه) آزمایش شد. حداقل غلظت مهارکنندگی) MIC) به شیوه ی براث میکرودایلوشن تعیین شد.
  یافته ها
  بررسی های انجام شده نشان داد هر دو نوع عصاره هیدروالکلی و اتری روی همه سوش های میکروبی مورد بررسی دارای اثر ضد میکروبی هستند و رشد آنها را مهار می کنند. اثر مهارکنندگی عصاره ها بر باکتری های گرم مثبت نسبت به باکتری های گرم منفی بیشتربود. مقایسه MICهای مربوط به عصاره ها و آنتی بیوتیک ها (تتراسایکلین علیه باکتری های گرم مثبت، جنتامایسین علیه باکتری های گرم منفی و نیستاتین علیه قارچ ها) نشان داد که اثر ضد میکروبی عصاره ها نسبت به آنتی بیوتیک های مورد استفاده کمتر می باشد.
  نتیجه گیری
  در پایان می توان نتیجه گیری کرد که عصاره های هیدرو الکلی و اتری گیاه بلوط ایرانی دارای اثر مهاری بر روی قارچ و باکتری های گرم منفی و مثبت می باشد.
  کلیدواژگان: بلوط ایرانی، عصاره هیدروالکلی، عصاره اتری، اثرات ضدمیکروبی
 • خسرو صدیق بیان، علیرضا دهناد، هایده مبین، ناصر مدیر شهلا، عبدالحسین ناصری صفحه 13
  زمینه و هدف
  هیدروکربن های آروماتیک پلی سیکلیک PAH مانند آنتراسن– نفتالین و بنزن از مهم ترین آلاینده های سمی و سرطان زا می باشند که در بسیاری از موارد، در اثر دفع پسماندهای صنایع نفت و پتروشیمی باعث تخریب محیط زیست و آثار سوء فراوانی می گردند. جهت پاکسازی این مواد از خاک روش های بیولوژیکی و استفاده از پتانسیل میکروارگانیسم های بومی خاک آلوده به نفت، ترجیح داده می شود که این ارگانیسم ها با تغذیه از کربن این مواد، تولید آب، دی اکسیدکربن و بیومس می کنند.
  روش بررسی
  در این مطالعه توانایی ارگانیسم های جدا شده از خاک آلوده به مواد نفتی پالایشگاه تبریز در تجزیه نفتالین مورد بررسی واقع شدند. میکروارگانیسم های مذکور در محیط کشت YGM آگار جداسازی و خالص شد. نفتالین با غلظت 1000 میلی گرم در یک لیتر از محیط مولر هینتون براث تهیه و مقدار ثابتی از باکتری اضافه شد، به مدت یک هفته در 28 و شیکر 120 دور در دقیقه تیمار و میزان تخریب این ماده با اسپکتروفتومتر دو شعاعی ارزیابی شد. متابولیت حاصل از بیشترین در صد تخریب مورد شناسایی GC mass قرار گرفت.
  یافته ها
  تعداد 14 سوش باکتری جدا شد و در غلظت فوق 13 باکتری موثر شناسایی و میزان تخریب نفتالین از 2/9 تا 1/57 درصد صورت گرفت دراثر تخریب بیولوژیکی، مواد آلی کم خطر و بی ضرر حاصل از تجزیه نفتالین شناسایی گردید.
  نتیجه گیری
  با این روش پاکسازی بیولوژیکی قادر خواهیم بود نفتالین موجود در خاک های آلوده و پساب ها را با پتانسیل میکرو فلور طبیعی در آن خاک ها، تجزیه و تخریب و در نهایت خاک های آلوده را بازیافت و سالم نمائیم.
  کلیدواژگان: میکروارگانیسم های خاک، تخریب بیولوژیکی، سموم آروماتیک، نفتالین
 • شهلا سلطانی نژاد، طیبه ستایی مختاری، میترا سلطانی نژاد صفحه 21
  زمینه وهدف
  امروزه در کشورهای توسعه یافته داروهای آنتی بیوتیک موجود نه تنها گران بوده و برای درمان بیماری ها مناسب نمی باشد، بلکه اثرات جانبی نیز به دنبال دارند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی برگ سه گونه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis، Eucalyptus globulus و Eucalyptus microtheca) بر علیه برخی از باکتری های بیماری زا می باشد.
  روش بررسی
  در این پژوهش برگ های سه گونه اکالیپتوس از مناطق مختلف شهرستان جیرفت جمع آوری شده، پس از تعیین گونه در شرایط مناسب خشک گردیدند. بعد از عصاره گیری به روش ماسراسیون، تاثیر ضد باکتریایی غلظت های مختلف عصاره به روش تمام ظرف و روش انتشار در آگار به کمک دیسک بر روی باکتری هایS.pyogenes PTCC 1447، E.coli PTCC 1338 وPTCC 1113 S.aureus مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) عصاره ها با استفاده از روش رقت لوله ای برای هر باکتری تعیین شد.
  یافته ها
  عصاره هر سه گونه اکالیپتوس در غلظت μg/ml 2000 فاقد اثر ضد باکتریایی بر روی E. coli بوده و قادر به جلوگیری از رشد این باکتری بر روی محیط کشت نمی باشد. عصاره E. camaldulensis و E. globulus در این غلظت فعالیت ضد باکتریایی قوی بر روی S. aureus و S. pyogenes از خود نشان داد. به طوری که کاملا از رشد این باکتری ها بر روی محیط کشت جلوگیری نمود. در حالیکه عصاره E. microtheca فقط بر روی S. aureus اثر ضد باکتریایی دارد. MIC عصاره E. camaldulensis برایS. aureus وS. pyogenes کمتر از /ml gμ 8/7 بود در حالیکه MIC عصاره E. globules برای S. aureus، /ml gμ 6/15 و برای S. pyogenes /ml gμ 25/31 مشاهده شد. عصاره E. microtheca حداقل غلظت مهارکنندگی برایS. aureus وS. pyogenes، /ml gμ 6/15دارا بود.
  نتیجه گیری
  عصاره متانولی گونه های مختلف اکالیپتوس فعالیت ضد باکتریایی بالایی بر علیه بسیاری از باکتری های بیماریزا دارد.
  کلیدواژگان: عصاره متانولی، اثرات ضد باکتریایی، اکالیپتوس، باکتری های بیماریزا
 • امیر ساجدی راد، عباسعلی زمینی، علیرضا ولی پور، محمدرضا حیات بخش صفحه 29
  زمینه وهدف
  پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که برای بهبود سلامتی حیوان میزبان به مکمل های غذایی اضافه می شوند. اخیرا تحقیقات نسبتا زیادی در زمینه نقش پروبیوتیک ها در افزایش رشد و مقاومت به بیماری ها در موجودات آبزی صورت گرفته است. اما در زمینه عملکرد پروبیوتیک ها بر شاه میگوهای آب شیرین به ویژه گونه Astacus leptodactylus تحقیقات بسیار اندکی انجام شده است.هدف از این مطالعه ارزیابی اثر سطوح مختلف پروبیوتیک Protexin در جیره غذایی Isonitrogenous و Isoenergetics بر روی رشد و بازماندگی Astacus leptodactylus می باشد.
  روش بررسی
  تیمارهای غذایی شامل سطوح 0، 1 و 3 گرم در کیلوگرم غذا بودند. این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی بود. هر تیمار متشکل از 3 تکرار بوده و جمعا در 9 مخزن پرورشی صورت گرفت. طول دوره آزمایش طی یک برنامه 8 هفته ای انجام شد و شاه میگوها در مخزنهای فایبرگلاس با ظرفیت 100 لیتری که دارای جریان هوای دائمی بودند و تعویض آب به صورت روزانه صورت می گرفت، نگهداری شدند. متوسط وزن اولیه موجودات 74/0± 05/23 گرم بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که با افزایش سطح پروبیوتیک در جیره های آزمایشی شاخص های رشدی Astacus leptodactylus در رابطه با افزایش وزن و شاخص رشد ویژه، بهبود یافته و بین تیمار فاقد پروبیوتیک و تیمار پروبیوتیک gr/kg3 اختلاف معنی داری وجود داشت(P<0.05). همچنین اختلاف ضریب چاقی و درصد بازماندگی شاه میگوهای آزمایشی در تیمارهای آزمایشی مختلف که با سطوح مختلف پرو بیوتیک تغذیه شده بودند معنی دار نبود (P>0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پروبیوتیک پروتکسین توانایی تاثیر گذاری بالایی بر شاخص های رشدی شاه میگوی آب شیرین داشته و در بین سطوح مختلف بکار برده شده بهترین دوز موثر بر شاخص های رشدی، سطح 3 گرم پروبیوتیک به ازای کیلوگرم غذای خشک می باشد.
  کلیدواژگان: leptodactylus، تغذیه، پروبیوتیک، Protexin، رشد
 • مهسا یگانه، آنیتا خنافری، محمدرضا فلاحیان، انوشه شریفان صفحه 37
  زمینه و هدف
  تعداد محدودی از گیاهان دارویی یافت شده اند که دارای نقش سینرجیسمی بر تحریک تولید آنتی بیوتیک ها بوده اند. هدف این مطالعه، ارزیابی نقش سینرژیسمی برگ گیاه گردو (Juglans regia) بر تحریک فعالیت پروبیوتیکی انتروکوکوس فکالیس و توسعه اثر ضد میکروبی آن است.
  روش بررسی
  پس از کشت انتروکوکوس فکالیس (1394 (PTCC، در محیط کشتagar BHI، سانتریفیوژ و جداسازی توده میکروبی، ترکیب ضد میکروبی آن توسط دیالیز خالص سازی شد و میزان پروتئین تولید شده با روش لوری تعیین شد و وزن مولکولی توسط الکتروفورز SDS-PAGE تخمین زده شد. اثر ضد میکروبی ترکیب موجود، توسط روش چاهک بر روی باکتری های بیماریزای گرم مثبت و گرم منفی بررسی شد. غلظت پروتئین، میزان پروتئین کل، واحد فعالیت، فعالیت کل، فعالیت اختصاصی در نمونه های شاهد (فاقد عصاره برگ گردو) و در نمونه های حاوی ترکیب ضد میکروبی و عصاره برگ گردو تعیین شدند. قطر هاله های عدم رشد حاصل از نمونه های شاهد و نمونه های حاوی ترکیب ضد میکروبی و گردو، پس از دیالیز، با استفاده از روش چاهک بر روی باکتری های بیماریزا اندازه گیری شدند.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که وزن مولکولی ترکیب استخراج شده، تقریبا 66 کیلودالتون، مشابه وزن مولکولی تیروتریسین به عنوان یک ترکیب ضد میکروبی انتروکوکوس است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده از این گیاه، برگ گردو می تواند بر روی غلظت پروتئین، میزان پروتئین کل، واحد فعالیت، فعالیت کل، فعالیت اختصاصی و میزان تولید تیروتریسین در انتروکوکوس و اثر ضد میکروبی آن، تاثیر سینرژیسمی داشته باشد.
  کلیدواژگان: اثر ضد میکروبی، انتروکوکوس فکالیس، برگ گردو، تیروتریسین، سینرژیسم
 • امید مرادی، مجتبی بینش صفحه 45
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت فناوری نانودر افزایش کارآیی بسته بندی بویژه در نگهداری مواد غذایی و با توجه به اینکه خرما از محصولات مهم و استراتژیک کشور ما ایران به شمار می رود، در این کار تحقیقی تاثیر استفاده از فناوری نانو در کارایی بسته بندی خرما مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  تغییرات میکروبی و شیمیایی خرما از نوع مضافتی در دو دمای ثابت 25 درجه سانتی گراد (دمای محیط) و 4 درجه سانتی گراد (دمای یخچال) به دور از آلودگی ثانویه یک بار در بسته بندی پلی اتیلنی بدون ذرات نانو و یکبار در بسته بندی پلی اتیلنی پوشیده شده با نانوذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم با نسبت مشخص به مدت 6 ماه، مورد مطالعه قرار گرفته است. ساختار و مورفولوژی پوشش های بسته بندی مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از میکروسکوپ الکترونی رویشی(SEM) مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه ها پس از برداشت بطور تصادفی و انتقال در ظروف استریل به آزمایشگاه در اولین هفته هر ماه مورد آنالیز میکروبی و شیمیایی قرار گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده در قالب طرح فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی در 3 مرتبه تکرارانجام شد و در نهایت جهت مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح 1% استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که بار میکروبی خرما شامل کپک و مخمر، باکتری های مزوفیل هوازی و کلیفرم در اثر استفاده از ذرات نانو ذرات نقره و اکسید تیتانیم در بسته بندی خرمابه صورت معنی داری کاهش یافته است، بدین صورت که فعالیت نانو ذرات نقره منجر به از بین رفتن میکرو ارگانیسم ها در دمای محیط و در دمای یخچال می شود. همچنین باعث جلوگیری از تغییرات شدید خصوصیات شیمیایی گردیده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش خرمای مضافتی، هنگام استفاده از پوشش پلی اتیلن حاوی نانو ذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم در بسته بندی آن طی 6 ماه نگهداری می تواند در دمای یخچال و در دمای محیط بدون هیچ تغییر نامطلوبی باقی بماند.
  کلیدواژگان: نانو ذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم، خواص میکروبی و شیمیایی
 • هانیه السادات اجتهد، عزیز همایونی راد صفحه 53
  زمینه و هدف
  پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که اثرات مفیدی بر سلامت دستگاه گوارش دارند. پروبیوتیک ها این کار را از طریق تعدیل فلور میکروبی روده انجام می دهند. هدف از این مطالعه مرور شواهد بالینی موجود در مورد اثرات پروبیوتیک ها در پیش گیری و درمان بیماری های گوارشی در طول سالهای 2010-1990 بوده است.
  روش بررسی
  مقالات مرتبط با موضوع مورد مطالعه در دو پایگاه اینترنتی PubMed و Sciencedirect جست و جو شدند و کارآزمایی های بالینی و مقالات مروری سیستماتیکی که اثرات پروبیوتیک ها را در پیش گیری و درمان بیماری های گوارشی بررسی کرده بودند، وارد مطالعه شدند.
  یافته ها
  در حال حاضر شواهد خوبی در مورد اثرات درمانی پروبیوتیک ها در اسهال عفونی، اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک ها و عدم تحمل لاکتوز موجود است. شواهدی نیز در مورد اثرات مفید پروبیوتیک ها در درمان بیماری های التهابی روده، سندرم روده تحریک پذیر، یبوست، آلودگی به هلیکوباکترپیلوری و پیش گیری از سرطان کولون بدست آمده است ولی بدلیل حجم نمونه پایین، محدودیت های روش های مطالعاتی و استفاده از سویه های مختلف باکتری های پروبیوتیک اظهار نظر قطعی در مورد نتایج این مطالعات مشکل است. به منظور تعیین سویه و دوز موثر پروبیوتیک ها در بیماری های مختلف، انجام مطالعات بالینی بیشتر ضروری است.
  نتیجه گیری
  پروبیوتیک ها می توانند به عنوان درمان کمکی در بیماری های گوارشی استفاده شوند ولی نیاز به مطالعات بیشتر و با طراحی مناسب برای روشن شدن کارایی و ایمنی پروبیوتیک ها در پیش-گیری و درمان بیماری های گوارشی و مکانیسم اثر آنها می باشد.
  کلیدواژگان: بیماری های گوارشی، پروبیوتیک ها، درمان
|
 • Anahita Zadmehr, Hossein Attar Page 1
  Background And Objective
  Lovastatin is a medicine from statins family. It plays substantial role in lowering the blood cholesterol. It is produced by fungi called Aspergillus Terreus through a fermentation process. The aim of this research is the study of effects of phosphate concentration on the production of Lovastatin in a discontinuous medium.
  Materials And Methods
  During the study the rates of Lovastatin product were measured, Lovastatin concentrations vary as well as bio-messes concentrations in laboratory while the concentration of phosphate (0.2 to 3 g/l) and keeping the rates of other parameters of medium was unchanged.
  Results
  The maximum rate of produced bio-mess was amounts to 1.32 g/l, which produced by 0.3 g/l phosphate concentrate. In addition, 11.25 mg Lovastatin was produced with the same phosphate concentration. Lovastatin was extracted in optimized conditions with ethyl acetate as solvent.
  Conclusion
  The rate of 0.3 g/l is counted as the most desirable concentration of phosphate to be used for cultivation of Lovastatin. As Lovastatin becomes more concentrated in medium, phosphates plays a preventive role in the medium.
  Keywords: Lovastatin, Phosphate, Aspergillus terreus
 • Mojtaba Taran, Elham Azizi, Mozafar Sharifi Page 7
  Background And Objective
  Quercus brantii (Fagaceae) is the predominant species in north and center of Iran. In this study we aimed to investigate antimicrobial activity of Q. brantii.
  Materials And Methods
  Hydroacoholic and etheric extract of Q. brantii were obtained with maceration method. Inhibitory effects of hydroacoholic and etheric extract of Q. brantii was tested on Gram positive bacteria (Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus), Gram negative bacteria (Klebsiella pneumoniae, Esherichia coli) and fungi (Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans). Minimum inhibitory concentration (MIC) determined by micro broth dilution method.
  Results
  Hydroacoholic and etheric extract of Q. brantii showed antimicrobial activity against bacteria and fungi. Inhibitory effect of extracts on Gram positive bacteria was more than that of Gram negative bacteria. Hydroacoholic and etheric extract of Q. brantii showed weaker antimicrobial activity than control antibiotics (tetracycline, gentamycin, nistatin).
  Conclusions
  The results of this study indicate in vitro antimicrobial activity of hydroacoholic and etheric extract of Q. brantii against Gram positive, Gram negative bacteria and fungi.
  Keywords: Quercus brantii, Hydroalcoholic extract, Etheric extract, Antimicrobial activity
 • Sadigh Bayan Kh, Dehnada., Mobaiyen H., Modirshahla N., Naseri A Page 13
  Background And Objective
  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are important contaminants and carcinogenic. In most cases these contaminants such as anthracene, naphthalene and benzene are released in the wastewater of petroleum and petrochemical industries, which could cause a great damage to environment. In order to remove these substances from soil, some biological methods along with potential of soil's microorganisms are utilized. These microorganisms metabolize the contaminants by using carbon and yield water, carbon dioxide and biomass.
  Materials And Methods
  In the present study the capability of isolated microorganisms from soil in Tarbiz refinery has been investigated. The above microorganisms were isolated and purified in YGM culture medium. Naphthalene (for model of PAHs) with concentration 1000mgL-1 was prepared in Mueller Hinton Broth and constant amount of bacteria was added and kept for one week at 28 and 120r.p.m. Then the destruction level was evaluated with double beam spectrophotometer.
  Results
  14 types of bacteria were isolated and in the above concentration 13 effective bacteria were identified and destruction level was achieved from (9.2-57.1) percent.
  Conclusion
  Regarding to the results it has been showed that this method is capable to remove naphthalene from contaminated oily solid.
  Keywords: Soil microorganism, Biodegradation, Aromatics poisons, Naphthalene
 • Soltani Nejad Sh, Sataee Mokhtari T., Soltani Nejad M Page 21
  Background And Objective
  Presently in the developing countries, synthetic drugs are not only expensive and inadequate for the treatment of disease but are also often with adulteration and side effects. The main objective of this study is to examine the antimicrobial activity of the methanolic extracts of Eucalyptus camaldulensis, E. globules and E. microtheca against some pathogenic bacteria.
  Materials And Methods
  Leaves of the three species of Eucalyptus were collected from some regions of Jiroft. The plants were duly authenticated and air dried in suitable conditions. Maceration method was used to obtain the plant extracts and antibacterial effects of different concentrations of extracts were studied against E. coli, S. aureus and S. pyogenes by pour plate and disc diffusion methods. The minimum inhibitory concentration of the extracts was determined using the agar dilution method.
  Results
  In pour plate method, extracts of plants exhibited no antimicrobial effects on E. coli. Extracts of E. camaldulensis and E. globulus inhibited the growth of S. aureus and S. pyogenes, while extract of E. microtheca inhibited the growth of S. aureus. The MIC of E. camaldulensis extract for S. aureus and S. pyogenes was less than 7.8 μg/ml. The MIC of E. globules extract for S. aureus was 15.6 μg/ml whereas it was 31.25 μg/ml for S. pyogenes. The MIC was 15.6 μg/ml for S. aureus and S. pyogenes when the extract of E. microtheca was tested.
  Conclusion
  The results obtained suggest that methanolic extracts of Eucalyptus have been found to be effective against some pathogenic bacteria.
  Keywords: methanolic extract, Antibacterial effect, Eucalyptus, pathogenic bacteria
 • Sajedi Rad, Amir, Zamini, Abbasali, Valipour, Alireza, Hayatbakhsh, Mohammad Reza Page 29
  Background And Objective
  Probiotics as living microorganisms added as dietary supplements, which improve the health of host animal. Most recently, probiotics has been studied for enhanching growth rate and disease resistance in fish but study on the effects of probiotics on the growth performance of crayfish, especially on Astacus leptodactylus, are not very much.
  Material And Methods
  The research is conducted to assess the effect of different levels of probiotic of Protexin in Isonitrogenous and Isoenergetics diets on growth and survival of Astacus leptodactylus. Experimental diets were inclusive 0، 1 and 3 g/kg food. The test followed a Randomized complete design. Each treatment organized with 3 replicates and totally 9 rearing tanks involved. The period of test being planned 8 weeks and the test organism housed in fiber-glass tanks of 100 l capacity with flowing water and aeration in tanks are supplied. The mean initial size of animals was 23. 05 ± 0. 74 g.
  Results
  The results showed that with increment of probiotic level in experimental diets the indices of growth of Astacus leptodactylus concerning weight gain and specific growth rates being improved, as difference of diets without and 3 g/kg Protexin were significant (p<0. 05). Also, there was not significant differences in condition factor and survival rate of test animals fed with experimental diets (p>0. 05).
  Conclusion
  The results indicated that probiotic protexin have the increase ability to influence on growth performance in Astacus leptodactylus and the best effective concentration is level of 3 gr probiotic per kg feed.
  Keywords: Astacus leptodactylus, Nutrition, Probiotic, Protexin, Growth
 • Yeganeh M., Khanafari A., Falahian Mr, Sharifan A Page 37
  Background And Objective
  A few numbers of the medicinal plants have been found, that they have synergistic role on stimulation of the antibiotics production. The aim of this study is evaluation of Juglans regia synergistic effect on stimulation of Tyrothricin antibiotic production by Enterococcus faecalis and antimicrobial activity development of this strain.
  Materials And Methods
  After the culture of Enterococcus faecalis (PTCC 1394) in the BHI agar medium culture, centrifuging and isolation of microbial mass, that antimicrobial compound was purified by dialysis and produced protein amount was determined by lowry test and molecular weight was estimated by SDS-PAGE electrophoresis. Antimicrobial effect of compound present was evaluated on gram positive and gram negative indicator bacteria by well diffusion method.
  Results
  The molecular weight of extracted compound was 66 KDa, approximately. It was similar to molecular weight of Tyrothricin as antimicrobial compound of Enterococcus.
  Conclusion
  In attention to achieved results of this plant, Juglans regia can possess synergistic affect on protein concentration, Total protein, activity Unit, Total activity, Specific activity, production amount of Tyrothricin in Enterococcus and its antimicrobial affect.
  Keywords: antimicrobial effect, Enterococcus faecalis, Juglans regia, synergist, Tyrothricin
 • Omid Moradi, Mojtaba Binesh Page 45
  Background And Objective
  With respect to the importance of nano technology in performance improvement of packing the food products and since date is one of the most important and strategic products in our country, in this study it would tried to investigate the effects of nano-technology in packing performance of the date.
  Materials And Methods
  Microbial variations of date is investigated at temperatures of 25° C (ambient) and 4° C (refrigerator), depart from secondary contamination, and under following conditions for 6-month period: First, study the microbial variations of date in polyethylene packing without nano-composite particles; and second, in polyethylene packing overlapped by silver nano-composite and titanium dioxide. Structure and morphology of covers are determined by using scanning electron microscopy (SEM). After random removal of samples and transferring them by sterilized containers to the laboratory, samples undergone microscopic analysis in the first week of each month.
  Results
  The obtained results in the form of factorial scheme were repeated three times, and finally Dangen multi-domain test with level of 1% was used for comparison. Results showed that microbial load of date which contains mould, yeast, aerobic mezophile bacteria and coli form drastically decreased due to the use of nano-composite particles of Ag and TiO2 in the packing of date. Activity of silver nano-particles leads to elimination of micro organism at ambient and refrigerator temperatures.
  Conclusion
  Results of this research demonstrate that date can be preserved without any change under ambient and refrigerator temperatures for six months using silver nano- composite and titanium dioxide.
  Keywords: nano, composite particles, titanium dioxide, Chemical, Microbial characteristic
 • Ejtahed Hs, Homayouni Rad A. Page 53
  Background And Objective
  Probiotics are viable microorganisms, which have beneficial effects on gastrointestinal health. They exert such effects by modulating the intestinal microflora. The object of this study is reviewing the clinical evidence and effects of probiotics on prevention or treatment of gastrointestinal disorders during 1990-2010.
  Materials And Methods
  The related articles in PubMed and Science direct databases were studied. Clinical trials and systematic reviews that evaluated the effects of probiotics on prevention or treatment of gastrointestinal disorders were included.
  Results
  At this time there are good results of therapeutic use of probiotics in infectious diarrhea, antibiotic associated diarrhea and lactose intolerance. Evidence has also emerged for the beneficial effects of probiotics to treat inflammatory bowel disease, irritable bowel syndrome, constipation, helicobacter pylori infection and prevention of colon cancer. However, small sample size, methodological limitations and the use of various strains of probiotic bacteria do not allow firm conclusions. Further clinical studies are necessary to investigate the effective probiotic strains and doses in different disorders.
  Conclusion
  Probiotics can be used as adjunct to other therapies in gastrointestinal disorders. However, additional well-designed researches are needed to clarify the effectiveness and safety of probiotics in the prevention and treatment of gastrointestinal disorders and their mechanisms of action.
  Keywords: Gastrointestinal disorders, Probiotics, Treatment