ارزیابی شاخص های تجویز منطقی دارو در نسخ پزشکان استان کرمان در سال 1387

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

بهسازی شیوه های مصرف دارو و گام نهادن به سوی جامعه ای با مصرف مناسب، بی خطر و کارآمد، محور اقدامات عملی و توصیه های سازمان بهداشت جهانی است. این مطالعه، روند تجویز دارو در استان کرمان را بررسی نموده است.

مواد و روش ها

در این مطالعه مقطعی، اطلاعات نسخ مربوط به سال 1387، شامل نسخ 245 پزشک عمومی و 455 پزشک متخصص، استخراج و میانگین قیمت و تعداد اقلام هر نسخه، تعداد اقلام داروهای تزریقی، آنتی باکتریال و کورتیکواستروئید ارزیابی و روند تغییرات آن ها بر اساس سابقه کار، عمومی و یا متخصص بودن پزشک بررسی شد. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و پس آزمون توکی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

میانگین اقلام تجویزی پزشکان عمومی 49/0 ± 15/3 و متخصص 61/0 ± 85/2 (001/0= p) بود. در نسخ 8/16% از بیماران مراجعه کننده به پزشکان عمومی داروی تزریقی، 7/17% کورتیکواستروئید و 9/51% آنتی بیوتیک تجویز شده بود. در نسخ بیماران مراجعه کننده به پزشکان متخصص 39% آنتی بیوتیک، 4/15% کورتیکواستروئید و 8/12% داروی تزریقی تجویز گردیده بود. اختلاف دو گروه از نظر میزان تجویز آنتی بیوتیک، داروهای تزریقی و کورتیکواستروئید معنی دار بود (به ترتیب 001/0= p، 001/0= p و 016/0= p). پزشکان عمومی با سابقه تر در نوشتن تعداد داروها در هر نسخه محتاط تر بودند (001/0= p)، اما قیمت نسخ آن ها در مقایسه با پزشکان جوان تر بیشتر بود (001/0= p).

نتیجه گیری

علی رغم فرآیندهای آموزشی موجود در زمینه تجویز منطقی دارو، شاخص های نسخه نویسی پزشکان با معیارهای جهانی فاصله داشته و ضروری است بر کیفیت و کمیت برنامه های آموزشی افزوده شود. همچنین با اعمال مدیریت کارآمد و نظارت مداوم بر الگوی تجویز دارو می توان شاخص های تجویز منطقی دارو را پایش و کنترل نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
523 -536
لینک کوتاه:
magiran.com/p1090380 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.