نقش کیفیت و بسته بندی خرمای صادراتی در بهبود و توسعه صادرات غیرنفتی (مطالعه موردی: استان هرمزگان)

چکیده:
با عنایت به اینکه خرما هنوز موقعیت اصلی خود را در رده محصولات کشاورزی قابل صدور کشورمان باز نیافته است، دررقابت باکشورهای صادرکننده، از لحاظ جذب و جلب مشتری، سرعت مناسب در صادرات، تبلیغات وگستردگی میدان توزیع، دچارضعف هایی بوده است. در این مقاله باتعیین نقش محصول از آمیخته بازاریابی، بسته بندی خرما و کیفیت آن درتوسعه صادرات خرما (مطالعه موردی: استان هرمزگان) در نیمه دوم سال 89، پیشنهاداتی جهت بهبود و پیشبرد صادرات خرما، باهدف دستیابی به بازارهای جهانی ارائه گردیده وتمرکز بر آن به عنوان یک محور مهم ملی، قابل تامل می باشد.
بر اساس روش تحقیق، جمع آوری اطلاعات در راستای فرضیه ها و چارچوب نظری تحقیق انجام گرفت. سپس در بخش پیمایشی تحقیق، پرسشنامه تدوین شده در بین افراد جامعه آماری (نمونه آماری) مرکب از80 نفر توزیع که 72 نفر پرسشنامه را تکمیل و 8 نفر از عودت آن امتناع ورزیدند. برای مقایسه گروه ها برحسب سن، تحصیلات، سابقه کاری از تحلیل واریانس یکراهه و جهت مقایسه گروه ها بر حسب شغل (صادرکننده یا کارشناس) از آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل ازآزمون نشان داد که بین نظرات پاسخ دهندگان درهرسه مولفه (محصول، بسته بندی و کیفیت) تفاوت معناداری برحسب سن، تحصیلات، سابقه کاری و شغل وجود ندارد. پس از جمع آوری و تلخیص داده ها، براساس آزمون t تک متغیره بادرصد خطای پنج درصد، فرضیات مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجه حاکی از تایید تمام فرضیات تحقیق بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1094382 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!