مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

پیام:
چکیده:
امروزه کاربرد روش های تلفیقی کنترل علف های هرز برای افزایش کارایی کنترل و کاهش خسارات زیست محیطی امری حیاتی محسوب می شود. به همین منظور آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1390 انجام شد. تیمارها شامل شاهد (بدون وجین)، دز 80 گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار، دز 40 گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار، وجین دستی تمام فصل، وجین دستی 3 و 6 هفته پس از سبز شدن ذرت، دز 40 گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن، هیدرو پرایمینگ، هیدرو پرایمینگ + دز 40 گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار، هیدرو پرایمینگ + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن ذرت بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای هیدروپرایمینگ + وجین 6 هفته پس از سبز شدن و هیدرو پرایمینگ + دز 40 گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار و نیز دز 40 گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن توانستند تراکم و وزن خشک علف های هرز را معادل دز 80 گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار کاهش دهند. وزن هزار دانه در تیمارهای تلفیقی با تیمارهای وجین دستی تمام فصل و دز توصیه شده علف کش تفاوت معنی داری نداشتند. تیمارهای دارای هیدروپرایمینگ بیشترین عملکرد بیولوژیک را تولید کردند. بیشترین عملکرد دانه در تیمار وجین دستی تمام فصل حاصل شد که 9/39 درصد نسبت به شاهد آلوده به علف هرز افزایش نشان داد، که البته بین تیمار مذکور و تیمارهای هیدرو پرایمینگ + دز 40 گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار و هیدرو پرایمینگ + وجین دستی 6 هفته پس از سبز شدن ذرت و نیز تیمار کاربرد 2 لیتر علف کش در هکتار از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود نداشت. براساس نتایج حاصله با تلفیق هیدروپرایمینگ و یک بار وجین و یا هیدروپرایمینگ و دز 40 گرم علف کش نیکوسولفورون در هکتار می توان ضمن کاهش معنی دار وزن خشک علف های هرز عملکردی معادل تیمار وجین تمام فصل یا مصرف دوز کامل علف کش به دست آورد.
زبان:
فارسی
صفحه:
63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1101606 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.